Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør"

Transkript

1 Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett gir deg, og du aksepterer, en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke produktet internt i din organisasjon. Du kan ikke overdra, selge, låne ut, leie ut eller på annen måte overføre produktet til en tredjepart. Du kan heller ikke rettighetsbeskytte produktet, eller formidle produktet som om det er ditt eget. Innholdet i dette produktet gjøres tilgjengelig for deg som den er uten noe ansvar for Stanett. Statnett gir ingen garantier, hverken uttrykkelig eller underforstått, for at produktet er feilfritt eller egnet for et bestemt formål. Versjon

2 Innhold 1 Innledning Om dette dokumentet Omfang Referanser Endringslogg Oversikt over prosessene i dette dokumentet Forretningsprosesser Generelt BRS-NO-321: Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap BRS-NO-322: Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt BRS-NO-324: Spørring avregningsgrunnlag BRS-NO-503: Rapportering grunnlag for avviksoppgjør Figurer Figur 1 - Use Case: Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap... 5 Figur 2 - Sekvens: Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap... 7 Figur 3 - Use Case: Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt... 8 Figur 4 - Sekvens: Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt Figur 5 - Use Case for Spørring avregningsgrunnlag Figur 6 - Sekvensdiagram Spørring avregningsgrunnlag Figur 9 - Use Case: Rapportering grunnlag for avviksoppgjør Figur 10 - Sekvens: Rapportering grunnlag for avviksoppgjør

3 1 Innledning 1.1 Om dette dokumentet Dette dokumentet er utarbeidet i Elhub prosjektet for å beskrive nye forretningsprosesser, krav og løsninger mot bransjeaktørene inn i etableringen av AMS og en datahub for det norske kraftmarkedet. 1.2 Omfang Dette dokumentet er fokusert mot kvalitetssikring av avregningsgrunnlag fra nettselskap, beregning av preliminært profilforbruk, avviksoppgjør og spørringer etter avregningsgrunnlag. Rapportering fra Elhub til avregningsansvarlig (NBS) og til registeransvarlig for elsertifikat (NECS) er beskrevet i egne dokumenter. Det samme gjelder Markedsprosessene og Måleverdihåndteringen. 1.3 Referanser [1] Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999 med til enhver tid siste endring, NVE, [2] Rollemodell for det norske kraftmarkedet, [3] Effektivt sluttbrukermarked for kraft, [4] Nordic Balance Settlement NBS v1r4c (BRS for NBS) [5] NBS Handbook version 1.1 [6] NBS Users Guide 1r2A Elhub side 1

4 1.4 Endringslogg Dato Versjon Endring Versjon 0.1 Første utkast Versjon 0.2 Begrenset til BRS-NO-321, -322, -324, -325, Versjon 0.5 Tillegg at nettap beregnes av Elhub Versjon 0.9 Tillegg meldingsreferanser, avviksoppgjørsansvarlig = avregningsansvarlig Versjon 1.0 Klar til utsending Versjon 1.1 Lagt til Balanseansvarlig i modellene for prosess BRS-NO- 324 Oppdatert i henhold til nye forskrifter og etter feil funnet i designfasen: - Prosess BRS-NO-322 har endret navn og flere kan få måleverdiene - Prosess BRS-NO-324 og Prosess BRS-NO-325 er slått 2015 Versjon 1.2 sammen i ny Prosess BRS-NO Fjernet spesialiseringen rundt asymmetrisk saldooppgjør - Mindre feilretting Elhub side 2

5 2 Oversikt over prosessene i dette dokumentet Dette dokumentet omfatter prosessene: Prosess BRS-NO-321 BRS-NO-322 BRS-NO-324 BRS-NO-503 Navn Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap Preliminær timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt Spørring avregningsgrunnlag Rapportering grunnlag for avviksoppgjør BRSer for rapportering til balanseavregning NBS og elsertifikatregister NECS er beskrevet i separate dokumenter. Dokumentet Elhub BRS Reporting for Imbalance Settlement inneholder: - BRS-NO-501 Reporting structure data for Imbalance Settlement - BRS-NO-502 Reporting data for Imbalance Settlement Dokumentet Elhub BRS Reporting for Elcertificates and GO inneholder: - BRS-NO-511 Reporting Produced Volume to Registry responsible Elcertificates - BRS-NO-512 Reporting Quota Obliged Consumption Beskrivelser og formler for beregninger finnes i dokumentet Elhub Beregningsfunksjoner. Inndeling av kapitler for hver prosess (BRS) Delkapitlene «Oversikt» gir en kortfattet beskrivelse av de ulike prosessene, prosessens utgangspunkt og mål, og illustrerer prosessen gjennom et brukstilfellediagram (Use Case Diagram). Dette diagrammet følger UML-notasjon og angir hvilke roller som er involvert samt hvilke faktiske brukstilfeller som benyttes for å gjennomføre prosessen. I mange tilfeller er dette kun ett brukstilfelle, mens det i andre tilfeller kan være behov for å utføre flere brukstilfeller for å komplettere prosessen. Dersom det benyttes brukstilfeller fra andre prosesser, er det nødvendig å se på de relaterte prosessene for å få oversikt over den totale flyten som prosessen krever. «Prosessflyt og informasjonsutveksling» består i de fleste tilfeller utelukkende av et sekvensdiagram for hvert brukstilfelle i prosessen. Merk at brukstilfeller som tilhører andre prosesser men som er knyttet inn i en annen prosess, kun er presentert i den opprinnelige prosessen. I teksten og i tabellene videre benyttes aktørene (f.eks. Nettselskap) og ikke de formelle rollene for å lette forståelsen, og sikre de riktige koblingene til det norske kraftmarkedet. I sekvensdiagrammet er koblingene mellom disse vist. «Starttilstand» er en kortfattet beskrivelse av tilstanden som er og må være innfridd forut for at prosessen skal kunne gjennomføres. «Prosessforløp» er en verbal presentasjon av flytdiagrammet med utvidet informasjon knyttet til det enkelte steget i diagrammet som er presentert tidligere. Elhub side 3

6 «Valideringsregler» gir en oversikt over hvilke parametere som valideres og der utfallet kan bli at prosessen stoppes/avvises. I tillegg vil også tekniske feil og syntaks feil kunne føre til avvisning. I dette dokumentet vil imidlertid kun prosessfeil diskuteres. «Tidsfrister» oppsummerer hvilke tidsfrister som er sentrale i den aktuelle BRS en. «Meldingsreferanser» knytter BRS'en til meldinger og innholdet i disse, som er beskrevet i detalj i dokumentet Elhub BIM Business Information Model (BIM). Elhub side 4

7 3 Forretningsprosesser 3.1 Generelt Nettselskapene har ansvar for måling og kvalitetssikring av måleresultatet for alle målepunkt (lokale målepunkt og utvekslingspunkt) i eget nettområde, og at disse data blir bekreftet mottatt av Elhub. Grunnlag for økonomisk oppgjør i kraftomsetningen skal være basert på disse målingene. I de tilfeller hvor det ikke foreligger avlesning av måleverdi innen fristen for en gitt forretningsprosess, vil det bli lagt til grunn estimerte verdier fra Elhub. Ved korreksjon av feil i volumserier etter at balanseavregningen er stengt, blir det kjørt et avviksoppgjør etter at Elhub har mottatt korrekte data. Når nettselskapet rapporterer en måleravlesning for et profilavregnet målepunkt, beregner Elhub grunnlaget for et avviksoppgjør også for denne typen målepunkter. Disse akkumuleres til et beløp per måned for hver enkelt kraftleverandør. I dokumentet bruker vi begrepet volumserie for å ta høyde for at det også kan sendes serier med kvartersoppløsning, siden dette er nevnt i forskriften. Periodevolum brukes om volum som er begrenset av to avleste eller stipulerte stander med minst én dags mellomrom 3.2 BRS-NO-321: Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap Oversikt Denne prosessen har som mål at netteier må kunne verifisere at de rapporterte måleverdiene er komplette og korrekt mottatt i Elhub. uc BRS-NO-321 Kv alitetssikring av regningsgrunnlag - nettselskap Name: BRS-NO-321 Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap Author: perber Version: 1.0 Created: :23:51 Updated: :53:20 Målev erdiadministrator (from Roller) Kv alitetssikring av regningsgrunnlag - nettselskap Målev erdiansv arlig (from Roller) Figur 1 - Use Case: Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap Elhub side 5

8 Når Elhub har mottatt måleverdier fra et nettselskap, beregnes totaler, nettap og JIP. De beregnede verdiene skal rapporteres tilbake til nettselskapet for at de skal være i stand til å verifisere at de registrerte data er korrekte og fullstendige. Elhub initierer brukstilfellet Kvalitetssikring avregningsgrunnlag nettselskap ved å gjøre resultatene av dagens beregninger tilgjengelig i Aktørportalen. Tilbakemeldingsdata skal også omfatte statistikk om antall mottatte måleverdiserier og deres status og antall manglende serier. Totaler, nettap og JIP kan også sendes til nettselskapetved å sende tidsserier via EDIEL/XML. Dette er imidlertid en valgfri funksjon. Nettselskapet kontrollerer at totalbildet av forbruk og produksjon i nettområdet er riktig. Dersom de innsendte måleverdier trenger endring, gjøres det ved hjelp av BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt eller BRS-NO-313 Oversendelse av volumserier for målepunkt. Dersom nettselskapet trenger resultater for tidligere perioder brukes spørring etter BRS- NO-325 Spørring avregningsgrunnlag - nettselskap. Prosessen er også brukt for nettområdene der alt forbruk er timesmålt. For disse nettområdene beregner Elhub nettap som differanse mellom total innmating og total timesmålt forbruk. JIP er derfor ikke relevant i disse nettområdene Prosessflyt og informasjonsutveksling Elhub side 6

9 Figur 2 - Sekvens: Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap Starttilstand Beregningsprosessen starter hver dag etter kl. 07:00 når Elhub mottatt rapportering fra nettselskapene. Når beregningene er ferdige blir resultatene presentert i Aktørportalen Prosessforløp Elhub beregner totaler for nettområde, nettap og JIP. Elhub presenterer beregningsresultatene og statistikk over mottatte måleverdiserier. Presentasjon gjøres både ved å sende timeserier til nettselskapet (kan velges bort) og gjennom oversikt i Aktørportalen o Total innmating o Total produksjon o Total utveksling o Total timesmålt forbruk o Totalt forbruk med leveringsplikt (time og profil) o Totalt forbruk pumpekraft o Nettap o JIP Nettselskapet kontrollerer beregningsresultatene og utfører nødvendige tiltak (BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt eller BRS-NO-313 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt). Hvis nettselskapet finner at det ikke er feil i dataene, men i Elhubs beregninger, rapporterer nettselskapet dette til Elhubs supportorganisation, primært gjennom BRS-NO-602: Forespørsel til Elhub Tidsfrister Beskrivelse Avsender Mottager Tidsfrist Oversikt totaler per Elhub Nettselskap Kl 09:00 D+1 nettområde Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i 3.2.2med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 8 Avregnings grunnlag Parameter BIM kap Melding Dok. type Prosess NotifyValidatedDataFor BillingEnergy E66 Måleverdier BRS-NO-321 Elhub side 7

10 3.3 BRS-NO-322: Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt Oversikt Figur 3 - Use Case: Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt beskriver prosessen som foregår når nettselskapet rapporterer en måleravlesning og hvordan den blir levert videre til aktørene som abonnerer på seriene. Inntil en ny måleravlesning er gjort vil det være behov for et preliminært volum som kan brukes for fakturering av sluttkunden, samt i grunnlaget for balanseavregning. Beregningen av preliminært volum er basert på justert innmatingsprofil (JIP) for nettområde. JIP beregnes ved Elhub hver dag, så snart nettselskapet har rapportert alle måleverdiene for forrige døgn. Etter beregning av JIP beregnes også preliminært volum for profilavregnede målepunkt. Verdier vil ha statuskode 56. Elhub side 8

11 Da JIP vil endre seg gradvis etter hvert som nye, korrigerte målinger kommer inn, betyr det at også det preliminære volumet endres frem til D+13. Akttøren velger om han ønsker å motta timeverdiene, og disse vil da bli sendt D+1 pluss alle endringer på D+2, D+5, og D+13. Avviksoppgjør vil beregnes i Elhub mot verdiene som låses D+13. Dermed må nettselskap og kraftleverandøren selv håndtere endringer frem til D+13 hvis fakturering er basert på verdiene før D+13. o Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 4 - Sekvens: Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt Starttilstand Elhub har mottatt alle måleverdiene for forrige døgn fra nettselskapet og beregnet JIP Prosessforløp Elhub beregner og sender bestilt preliminær timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt. Tidsserier omfatter siste døgnet i tillegg til opptil 13 dager tilbake når det er endringer Tidsfrister Bestilte serier sendes når de er klar D+1, og ved endringer. Elhub side 9

12 3.3.6 Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i 3.3.2med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 8 Avregnings grunnlag Parameter BIM kap Melding Dok. type Prosess NotifyValidatedDataFor BillingEnergy E66 Måleverdier BRS-NO-322 Elhub side 10

13 3.4 BRS-NO-324: Spørring avregningsgrunnlag Oversikt Prosessen for Spørring avregningsgrunnlag omfatter hovedsakelig nettselskap, kraftleverandør eller balanseansvarlig og Elhub. Denne prosessen dekker spørring etter historisk avregningsgrunnlag: - Grunnlag for balanseavregningen. - Grunnlag for avviksoppgjør. Kraftleverandør og balanseansvarlig kan kun etterspørre data som er relevant for dem, og ikke nettselskapets eller andre aktørers data. Kun data som det er gitt tilgang til er tilgjengelig for spørring (tilgangsstyrt). Et begrenset utvalg av spørringer kan også utføres i Aktørportalen og data kan eksporteres på standardisert format, for eksempel csv, xls (og xml). Det spørres etter data over en gitt periode, som oversendes i henhold til gjeldende struktur/format. Figur 5 - Use Case for Spørring avregningsgrunnlag Det kan spørres etter data for: - 1 nettområde. - Et enkelt målepunkt med beregnede verdier for nettområdet på gyldighetsdato eller aktuell periode. Elhub side 11

14 3.4.2 Prosessflyt og informasjonsutveksling Spørring avregningsgrunnlag Prosessen består av følgende sekvens: Figur 6 - Sekvensdiagram Spørring avregningsgrunnlag Starttilstand Prosessen starter når en aktør har behov for å hente historisk avregningsgrunnlag. Elhub side 12

15 3.4.4 Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Aktøren starter en manuell prosess med den hensikt å hente historiske data, eller deres ITløsninger identifiserer et behov eller er klar til å etterspørre nye data. Alle typer avregningsgrunnlag kan etterspørres frem til dagens dato. Elhub kontrollerer mottatt melding "5-Spørring," og returnerer etterspurte data. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under Valideringsregler Validering Nettområde er ikke identifiserbart Ugyldig målepunkt Tilgang og Gyldighetsperiode Data finnes ikke Feilmelding Finner ikke nettområde. Målepunktet finnes ikke, eller aktøren mangler tilgangsrettigheter. Ingen tilgang for denne perioden Data for etterspurt dato/periode finnes ikke Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Gyldighetsdato Nettselskap/ Kraftleverandør/ Balanseansvarlig Elhub Må være lik eller eldre enn dagens dato Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i 3.4.2med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess Parameter BIM Melding Dok. type Prosess komponent kap 5 Spørring RequestDataFromElhub 21 Spørring BRS-NO Spørring avvist Acknowledgement 21 Spørring BRS-NO Avregnings grunnlag NotifyValidatedDataForBil lingenergy E66 Måleverdier BRS-NO-324 Elhub side 13

16 3.5 BRS-NO-503: Rapportering grunnlag for avviksoppgjør Oversikt uc BRS-NO-503 Rapportering grunnlag for av v iksoppgjør Name: BRS-NO-503 Rapportering grunnlag for avviksoppgjør Author: perber Version: 1.0 Created: :41:49 Updated: :08:12 Kraftlev erandør Rapportering grunnlag for av v iksoppgjør (from Roller) Beregningsansv arlig (from Roller) Av regningsansv arlig (from Roller) Nettilknytningstilbyder (from Roller) Figur 7 - Use Case: Rapportering grunnlag for avviksoppgjør Avviksoppgjør skal utføres for målepunkter hvor netteier rapportert korrigerte måleverdier etter balanseavregningen er blitt stengt. Oppgjør foretas også når det vært andre endringer, for eksempel ett bytte av kraftleverandør justeres i ettertid. Prosessen består av to deler som utføres enkeltvis en for timeavregnede målepunkter og en for profilavregnede målepunkter. ATAM = Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter APAM = Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter Oppgjør for timeavregnede (ATAM) foretas mellom netteier og kraftleverandør. Grunnlag skal leveres av Elhub til netteier med kopi til den aktuelle kraftleverandør. Oppgjør for profilavregnede utført av Avregningsansvarlig (Statnett). Elhub leverer komplett grunnlag for fakturering / kreditering til avregningsansvarlig, mens kraftleverandør og netteier kan studere eller laste den detaljerte dokumentasjon ned via Elhubs aktørportal. Prosess initieres én gang per måned etter midten av hver måned for både ATAM og APAM. Beregning og rapportering er gjort hovedsakelig for måned M-1, men skal omfatte korreksjoner opp til tre år tilbake i tiden. Elhub side 14

17 Elhub beregner volum og pris for oppgjør per målepunkt og aggregert per kraftleverandør og nettområde. Informasjonen leveres til aktører som ovenfor. Oppgjør til sluttkunden blir behandlet som korreksjon på vanlig faktura fra kraftleverandør og netteier, og er ikke beskrevet her Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Rapportering grunnlag for avviksoppgjør Nettselskap Elhub Kraftleverandør Nettilknytningstilbyder Beregningsansvarlig Avregningsansvarlig Kraftleverandør beregning av volum og pris() {sendes månedlig} 21-Avviksoppgjør() 9-Avviksoppgjør() int.ifs.apam() (from Roller) (from Roller) (from Roller) (from Roller) Name: Rapportering grunnlag for avviksoppgjør Author: perber Version: 1.0 Created: :54:16 Updated: :46:34 Figur 8 - Sekvens: Rapportering grunnlag for avviksoppgjør Starttilstand Prosessen startes tidsstyrt én gang i måneden etter den femtende, og beregning omfatter måned M-1 til M Prosessforløp Beregningsfunksjoner er beskrevet i detalj i ett separat dokument Beregningsfunksjoner Elhub kapittel ATAM Beregningen er utført for alle timeavregnede målepunkter i nettområdet som har blitt endret siden siste avviksoppgjør. Beregningen må omfatte alle endringene i måleverdier tre år tilbake i tid. Beregningen er utført per kraftleverandør og for alle målepunkter som han er ansvarlig for. Hvis det Elhub side 15

18 har vært et skifte av leverandør i løpet av perioden må korreksjonsvolumene fordeles på de respektive kraftleverandør. Korreksjonsvolum er en timeserie som viser forskjellen mellom volumet i målepunktet som ble brukt i balanseavregningen og det siste rapporterte volum. Hvis avviksoppgjør allerede er gjort for et tidsintervall hvor det igjen kommer inn en ny korreksjon, beregnes forskjellen mellom den nye verdien og den som ble brukt i foregående beregning. Korreksjonsvolum må være priset med prisen for det aktuelle prisområdet på Nordpool Elspot eller prisen på regulerkraft. Hvilken prisliste som skal brukes må være valgbar via et parameter i beregningen. Seriene med korreksjonsvolumer og beløp per målepunkt er gjort tilgjengelig for kraftleverandør og netteier i Elhub. Det samme gjelder beløp aggregert til kraftleverandør og nettområde. Grunnlaget for avviksoppgjør hentes via en spørring i henhold til BRS-NO-324. Beregnede korreksjonsbeløp blir sendt til netteier som ansvarlig for avviksoppgjør utfører det økonomiske oppgjøret med kraftleverandør. Beløpet skal deles inn i to perioder som ovenfor. APAM Beregningen er utført for alle profilavregnede målepunkter i nettområde hvor det har kommet inn en måleravlesning siden siste avviksoppgjør. Det må inkludere maksimalt tre år tilbake i tid. Hvis den siste måleravlesning er eldre enn tre år skal avviksoppgjøret begrenses til maksimalt tre år tilbake fra den nye avlesning. Beregningen er utført per kraftleverandør og for alle målepunkter som han er ansvarlig for. Hvis det har vært et skifte av leverandør i løpet av perioden må volumene fordeles på de respektive kraftleverandørene. Korreksjonsvolum for APAM er også en timeserie som viser forskjellen mellom det preliminære timefordelte volumet i målepunktet som ble brukt i balanseavregningen og det målte timefordelte volum. Korreksjonsvolum for APAM prises etter prisen for det aktuelle prisområde på Nordpool Elspot. Serien med korreksjonsvolumer og beløp per målepunkt er gjort tilgjengelig for kraftleverandør og netteier i Elhub. Grunnlaget for avviksoppgjør hentes via en spørring i henhold til BRS-NO-324 Spørring avregningsgrunnlag. Beregnede korreksjonsbeløp sendt til Avregningsansvarlig (Statnett) som er ansvarlig for å utføre det økonomiske oppgjøret med parter. Hvis avviksoppgjør allerede er gjort for et tidsintervall når det kommer inn en tilbakevirkende avlesning, dvs avser en tidspunkt før siste avlesning, skal det kun bli behandlet dersom det er knyttet til en hendelse som leverandørskifte eller bytte av balanseansvarlig. En ny korreksjon skal beregnes fordelt på periode før og etter den nye avlesningen. Den vil automatisk bli fordelt til de ulike leverandørene eller balanseansvarlige. Forskjellen er beregnet i forhold til det tidligere avviksoppgjøret. Det kan hvis korrigeringen refererer til et tapt leverandørbytte innebære at et stort volum vil bli returnert til den gamle kraftleverandør. Rapport til Avregningsansvarlig (Statnett) bør være utformet for å være direkte lastet inn i ERPsystem (IFS) og gi grunnlag for faktura eller kreditnota. Det innebærer følgende: Kraftleverandør Nettområde Elhub side 16

19 Per tildato saldofakturert Σ Saldobeløp Σ Preliminært_volum Σ Målt_volum Σ Differansevolum Det fullstendige dokumentasjonen for APAM skal også omfatte for hver målepunkt: MålepunktID Fradato Tildato Saldobeløp Preliminært_volum Målt_volum Differansevolum Valideringsregler I denne prosessen sendes det kun meldinger fra Elhub. Det mottas ingen meldinger som skal valideres Tidsfrister Levering av grunnlag for ATAM og APAM er ikke tidskritisk, men er normalt levert til mottakere hver måned mellom 15. og Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i 3.5.2med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 9 Avviksoppgjør 21 Avviksoppgjør Parameter BIM kap Melding PriceVolumeCombinat ionforreconciliation PriceVolumeCombinat ionforreconciliation Dok. type E66 Måleverdier E66 Måleverdier BRS-NO-503 BRS-NO-503 Elhub side 17

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Elhub Rolle- og informasjonsmodell

Elhub Rolle- og informasjonsmodell Rolle- og informasjonsmodell Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Elhub Rolle og informasjonsmodell

Elhub Rolle og informasjonsmodell Elhub Rolle og informasjonsmodell Versjon 1.0 13. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om rollemodellen... 2 1.3 Referanser... 2 2 Rollemodellen... 3 2.1 Definisjoner... 3 2.2 Rollemodell

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 18. januar

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Prosjektrapport for gruppe 5 EIT - Smarte Nett 4. mai 2011 Andrea Sundby Langvik Arne-Olav Thuestad Terje Skrede Torstein

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Logg inn... 3 Generelt om portalen... 3 Hjem (forside)... 4 Produkter... 5 Sikkerhetsstandarder... 5 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 16 Administrasjon

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Formål... 1 Nettavtalen og innleiekontrakten... 1 Hva er nytt... 1 Akkreditering... 2 Virkeområde... 2 Et eksempel... 2 Funksjonskrav... 4 Total maksimal feilvisning...

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer