Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør"

Transkript

1 Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett gir deg, og du aksepterer, en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke produktet internt i din organisasjon. Du kan ikke overdra, selge, låne ut, leie ut eller på annen måte overføre produktet til en tredjepart. Du kan heller ikke rettighetsbeskytte produktet, eller formidle produktet som om det er ditt eget. Innholdet i dette produktet gjøres tilgjengelig for deg som den er uten noe ansvar for Stanett. Statnett gir ingen garantier, hverken uttrykkelig eller underforstått, for at produktet er feilfritt eller egnet for et bestemt formål. Versjon

2 Innhold 1 Innledning Om dette dokumentet Omfang Referanser Endringslogg Oversikt over prosessene i dette dokumentet Forretningsprosesser Generelt BRS-NO-321: Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap BRS-NO-322: Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt BRS-NO-324: Spørring avregningsgrunnlag BRS-NO-503: Rapportering grunnlag for avviksoppgjør Figurer Figur 1 - Use Case: Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap... 5 Figur 2 - Sekvens: Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap... 7 Figur 3 - Use Case: Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt... 8 Figur 4 - Sekvens: Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt Figur 5 - Use Case for Spørring avregningsgrunnlag Figur 6 - Sekvensdiagram Spørring avregningsgrunnlag Figur 9 - Use Case: Rapportering grunnlag for avviksoppgjør Figur 10 - Sekvens: Rapportering grunnlag for avviksoppgjør

3 1 Innledning 1.1 Om dette dokumentet Dette dokumentet er utarbeidet i Elhub prosjektet for å beskrive nye forretningsprosesser, krav og løsninger mot bransjeaktørene inn i etableringen av AMS og en datahub for det norske kraftmarkedet. 1.2 Omfang Dette dokumentet er fokusert mot kvalitetssikring av avregningsgrunnlag fra nettselskap, beregning av preliminært profilforbruk, avviksoppgjør og spørringer etter avregningsgrunnlag. Rapportering fra Elhub til avregningsansvarlig (NBS) og til registeransvarlig for elsertifikat (NECS) er beskrevet i egne dokumenter. Det samme gjelder Markedsprosessene og Måleverdihåndteringen. 1.3 Referanser [1] Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999 med til enhver tid siste endring, NVE, [2] Rollemodell for det norske kraftmarkedet, [3] Effektivt sluttbrukermarked for kraft, [4] Nordic Balance Settlement NBS v1r4c (BRS for NBS) [5] NBS Handbook version 1.1 [6] NBS Users Guide 1r2A Elhub side 1

4 1.4 Endringslogg Dato Versjon Endring Versjon 0.1 Første utkast Versjon 0.2 Begrenset til BRS-NO-321, -322, -324, -325, Versjon 0.5 Tillegg at nettap beregnes av Elhub Versjon 0.9 Tillegg meldingsreferanser, avviksoppgjørsansvarlig = avregningsansvarlig Versjon 1.0 Klar til utsending Versjon 1.1 Lagt til Balanseansvarlig i modellene for prosess BRS-NO- 324 Oppdatert i henhold til nye forskrifter og etter feil funnet i designfasen: - Prosess BRS-NO-322 har endret navn og flere kan få måleverdiene - Prosess BRS-NO-324 og Prosess BRS-NO-325 er slått 2015 Versjon 1.2 sammen i ny Prosess BRS-NO Fjernet spesialiseringen rundt asymmetrisk saldooppgjør - Mindre feilretting Elhub side 2

5 2 Oversikt over prosessene i dette dokumentet Dette dokumentet omfatter prosessene: Prosess BRS-NO-321 BRS-NO-322 BRS-NO-324 BRS-NO-503 Navn Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap Preliminær timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt Spørring avregningsgrunnlag Rapportering grunnlag for avviksoppgjør BRSer for rapportering til balanseavregning NBS og elsertifikatregister NECS er beskrevet i separate dokumenter. Dokumentet Elhub BRS Reporting for Imbalance Settlement inneholder: - BRS-NO-501 Reporting structure data for Imbalance Settlement - BRS-NO-502 Reporting data for Imbalance Settlement Dokumentet Elhub BRS Reporting for Elcertificates and GO inneholder: - BRS-NO-511 Reporting Produced Volume to Registry responsible Elcertificates - BRS-NO-512 Reporting Quota Obliged Consumption Beskrivelser og formler for beregninger finnes i dokumentet Elhub Beregningsfunksjoner. Inndeling av kapitler for hver prosess (BRS) Delkapitlene «Oversikt» gir en kortfattet beskrivelse av de ulike prosessene, prosessens utgangspunkt og mål, og illustrerer prosessen gjennom et brukstilfellediagram (Use Case Diagram). Dette diagrammet følger UML-notasjon og angir hvilke roller som er involvert samt hvilke faktiske brukstilfeller som benyttes for å gjennomføre prosessen. I mange tilfeller er dette kun ett brukstilfelle, mens det i andre tilfeller kan være behov for å utføre flere brukstilfeller for å komplettere prosessen. Dersom det benyttes brukstilfeller fra andre prosesser, er det nødvendig å se på de relaterte prosessene for å få oversikt over den totale flyten som prosessen krever. «Prosessflyt og informasjonsutveksling» består i de fleste tilfeller utelukkende av et sekvensdiagram for hvert brukstilfelle i prosessen. Merk at brukstilfeller som tilhører andre prosesser men som er knyttet inn i en annen prosess, kun er presentert i den opprinnelige prosessen. I teksten og i tabellene videre benyttes aktørene (f.eks. Nettselskap) og ikke de formelle rollene for å lette forståelsen, og sikre de riktige koblingene til det norske kraftmarkedet. I sekvensdiagrammet er koblingene mellom disse vist. «Starttilstand» er en kortfattet beskrivelse av tilstanden som er og må være innfridd forut for at prosessen skal kunne gjennomføres. «Prosessforløp» er en verbal presentasjon av flytdiagrammet med utvidet informasjon knyttet til det enkelte steget i diagrammet som er presentert tidligere. Elhub side 3

6 «Valideringsregler» gir en oversikt over hvilke parametere som valideres og der utfallet kan bli at prosessen stoppes/avvises. I tillegg vil også tekniske feil og syntaks feil kunne føre til avvisning. I dette dokumentet vil imidlertid kun prosessfeil diskuteres. «Tidsfrister» oppsummerer hvilke tidsfrister som er sentrale i den aktuelle BRS en. «Meldingsreferanser» knytter BRS'en til meldinger og innholdet i disse, som er beskrevet i detalj i dokumentet Elhub BIM Business Information Model (BIM). Elhub side 4

7 3 Forretningsprosesser 3.1 Generelt Nettselskapene har ansvar for måling og kvalitetssikring av måleresultatet for alle målepunkt (lokale målepunkt og utvekslingspunkt) i eget nettområde, og at disse data blir bekreftet mottatt av Elhub. Grunnlag for økonomisk oppgjør i kraftomsetningen skal være basert på disse målingene. I de tilfeller hvor det ikke foreligger avlesning av måleverdi innen fristen for en gitt forretningsprosess, vil det bli lagt til grunn estimerte verdier fra Elhub. Ved korreksjon av feil i volumserier etter at balanseavregningen er stengt, blir det kjørt et avviksoppgjør etter at Elhub har mottatt korrekte data. Når nettselskapet rapporterer en måleravlesning for et profilavregnet målepunkt, beregner Elhub grunnlaget for et avviksoppgjør også for denne typen målepunkter. Disse akkumuleres til et beløp per måned for hver enkelt kraftleverandør. I dokumentet bruker vi begrepet volumserie for å ta høyde for at det også kan sendes serier med kvartersoppløsning, siden dette er nevnt i forskriften. Periodevolum brukes om volum som er begrenset av to avleste eller stipulerte stander med minst én dags mellomrom 3.2 BRS-NO-321: Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap Oversikt Denne prosessen har som mål at netteier må kunne verifisere at de rapporterte måleverdiene er komplette og korrekt mottatt i Elhub. uc BRS-NO-321 Kv alitetssikring av regningsgrunnlag - nettselskap Name: BRS-NO-321 Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap Author: perber Version: 1.0 Created: :23:51 Updated: :53:20 Målev erdiadministrator (from Roller) Kv alitetssikring av regningsgrunnlag - nettselskap Målev erdiansv arlig (from Roller) Figur 1 - Use Case: Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap Elhub side 5

8 Når Elhub har mottatt måleverdier fra et nettselskap, beregnes totaler, nettap og JIP. De beregnede verdiene skal rapporteres tilbake til nettselskapet for at de skal være i stand til å verifisere at de registrerte data er korrekte og fullstendige. Elhub initierer brukstilfellet Kvalitetssikring avregningsgrunnlag nettselskap ved å gjøre resultatene av dagens beregninger tilgjengelig i Aktørportalen. Tilbakemeldingsdata skal også omfatte statistikk om antall mottatte måleverdiserier og deres status og antall manglende serier. Totaler, nettap og JIP kan også sendes til nettselskapetved å sende tidsserier via EDIEL/XML. Dette er imidlertid en valgfri funksjon. Nettselskapet kontrollerer at totalbildet av forbruk og produksjon i nettområdet er riktig. Dersom de innsendte måleverdier trenger endring, gjøres det ved hjelp av BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt eller BRS-NO-313 Oversendelse av volumserier for målepunkt. Dersom nettselskapet trenger resultater for tidligere perioder brukes spørring etter BRS- NO-325 Spørring avregningsgrunnlag - nettselskap. Prosessen er også brukt for nettområdene der alt forbruk er timesmålt. For disse nettområdene beregner Elhub nettap som differanse mellom total innmating og total timesmålt forbruk. JIP er derfor ikke relevant i disse nettområdene Prosessflyt og informasjonsutveksling Elhub side 6

9 Figur 2 - Sekvens: Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap Starttilstand Beregningsprosessen starter hver dag etter kl. 07:00 når Elhub mottatt rapportering fra nettselskapene. Når beregningene er ferdige blir resultatene presentert i Aktørportalen Prosessforløp Elhub beregner totaler for nettområde, nettap og JIP. Elhub presenterer beregningsresultatene og statistikk over mottatte måleverdiserier. Presentasjon gjøres både ved å sende timeserier til nettselskapet (kan velges bort) og gjennom oversikt i Aktørportalen o Total innmating o Total produksjon o Total utveksling o Total timesmålt forbruk o Totalt forbruk med leveringsplikt (time og profil) o Totalt forbruk pumpekraft o Nettap o JIP Nettselskapet kontrollerer beregningsresultatene og utfører nødvendige tiltak (BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt eller BRS-NO-313 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt). Hvis nettselskapet finner at det ikke er feil i dataene, men i Elhubs beregninger, rapporterer nettselskapet dette til Elhubs supportorganisation, primært gjennom BRS-NO-602: Forespørsel til Elhub Tidsfrister Beskrivelse Avsender Mottager Tidsfrist Oversikt totaler per Elhub Nettselskap Kl 09:00 D+1 nettområde Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i 3.2.2med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 8 Avregnings grunnlag Parameter BIM kap Melding Dok. type Prosess NotifyValidatedDataFor BillingEnergy E66 Måleverdier BRS-NO-321 Elhub side 7

10 3.3 BRS-NO-322: Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt Oversikt Figur 3 - Use Case: Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt beskriver prosessen som foregår når nettselskapet rapporterer en måleravlesning og hvordan den blir levert videre til aktørene som abonnerer på seriene. Inntil en ny måleravlesning er gjort vil det være behov for et preliminært volum som kan brukes for fakturering av sluttkunden, samt i grunnlaget for balanseavregning. Beregningen av preliminært volum er basert på justert innmatingsprofil (JIP) for nettområde. JIP beregnes ved Elhub hver dag, så snart nettselskapet har rapportert alle måleverdiene for forrige døgn. Etter beregning av JIP beregnes også preliminært volum for profilavregnede målepunkt. Verdier vil ha statuskode 56. Elhub side 8

11 Da JIP vil endre seg gradvis etter hvert som nye, korrigerte målinger kommer inn, betyr det at også det preliminære volumet endres frem til D+13. Akttøren velger om han ønsker å motta timeverdiene, og disse vil da bli sendt D+1 pluss alle endringer på D+2, D+5, og D+13. Avviksoppgjør vil beregnes i Elhub mot verdiene som låses D+13. Dermed må nettselskap og kraftleverandøren selv håndtere endringer frem til D+13 hvis fakturering er basert på verdiene før D+13. o Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 4 - Sekvens: Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt Starttilstand Elhub har mottatt alle måleverdiene for forrige døgn fra nettselskapet og beregnet JIP Prosessforløp Elhub beregner og sender bestilt preliminær timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt. Tidsserier omfatter siste døgnet i tillegg til opptil 13 dager tilbake når det er endringer Tidsfrister Bestilte serier sendes når de er klar D+1, og ved endringer. Elhub side 9

12 3.3.6 Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i 3.3.2med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 8 Avregnings grunnlag Parameter BIM kap Melding Dok. type Prosess NotifyValidatedDataFor BillingEnergy E66 Måleverdier BRS-NO-322 Elhub side 10

13 3.4 BRS-NO-324: Spørring avregningsgrunnlag Oversikt Prosessen for Spørring avregningsgrunnlag omfatter hovedsakelig nettselskap, kraftleverandør eller balanseansvarlig og Elhub. Denne prosessen dekker spørring etter historisk avregningsgrunnlag: - Grunnlag for balanseavregningen. - Grunnlag for avviksoppgjør. Kraftleverandør og balanseansvarlig kan kun etterspørre data som er relevant for dem, og ikke nettselskapets eller andre aktørers data. Kun data som det er gitt tilgang til er tilgjengelig for spørring (tilgangsstyrt). Et begrenset utvalg av spørringer kan også utføres i Aktørportalen og data kan eksporteres på standardisert format, for eksempel csv, xls (og xml). Det spørres etter data over en gitt periode, som oversendes i henhold til gjeldende struktur/format. Figur 5 - Use Case for Spørring avregningsgrunnlag Det kan spørres etter data for: - 1 nettområde. - Et enkelt målepunkt med beregnede verdier for nettområdet på gyldighetsdato eller aktuell periode. Elhub side 11

14 3.4.2 Prosessflyt og informasjonsutveksling Spørring avregningsgrunnlag Prosessen består av følgende sekvens: Figur 6 - Sekvensdiagram Spørring avregningsgrunnlag Starttilstand Prosessen starter når en aktør har behov for å hente historisk avregningsgrunnlag. Elhub side 12

15 3.4.4 Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Aktøren starter en manuell prosess med den hensikt å hente historiske data, eller deres ITløsninger identifiserer et behov eller er klar til å etterspørre nye data. Alle typer avregningsgrunnlag kan etterspørres frem til dagens dato. Elhub kontrollerer mottatt melding "5-Spørring," og returnerer etterspurte data. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under Valideringsregler Validering Nettområde er ikke identifiserbart Ugyldig målepunkt Tilgang og Gyldighetsperiode Data finnes ikke Feilmelding Finner ikke nettområde. Målepunktet finnes ikke, eller aktøren mangler tilgangsrettigheter. Ingen tilgang for denne perioden Data for etterspurt dato/periode finnes ikke Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Gyldighetsdato Nettselskap/ Kraftleverandør/ Balanseansvarlig Elhub Må være lik eller eldre enn dagens dato Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i 3.4.2med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess Parameter BIM Melding Dok. type Prosess komponent kap 5 Spørring RequestDataFromElhub 21 Spørring BRS-NO Spørring avvist Acknowledgement 21 Spørring BRS-NO Avregnings grunnlag NotifyValidatedDataForBil lingenergy E66 Måleverdier BRS-NO-324 Elhub side 13

16 3.5 BRS-NO-503: Rapportering grunnlag for avviksoppgjør Oversikt uc BRS-NO-503 Rapportering grunnlag for av v iksoppgjør Name: BRS-NO-503 Rapportering grunnlag for avviksoppgjør Author: perber Version: 1.0 Created: :41:49 Updated: :08:12 Kraftlev erandør Rapportering grunnlag for av v iksoppgjør (from Roller) Beregningsansv arlig (from Roller) Av regningsansv arlig (from Roller) Nettilknytningstilbyder (from Roller) Figur 7 - Use Case: Rapportering grunnlag for avviksoppgjør Avviksoppgjør skal utføres for målepunkter hvor netteier rapportert korrigerte måleverdier etter balanseavregningen er blitt stengt. Oppgjør foretas også når det vært andre endringer, for eksempel ett bytte av kraftleverandør justeres i ettertid. Prosessen består av to deler som utføres enkeltvis en for timeavregnede målepunkter og en for profilavregnede målepunkter. ATAM = Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter APAM = Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter Oppgjør for timeavregnede (ATAM) foretas mellom netteier og kraftleverandør. Grunnlag skal leveres av Elhub til netteier med kopi til den aktuelle kraftleverandør. Oppgjør for profilavregnede utført av Avregningsansvarlig (Statnett). Elhub leverer komplett grunnlag for fakturering / kreditering til avregningsansvarlig, mens kraftleverandør og netteier kan studere eller laste den detaljerte dokumentasjon ned via Elhubs aktørportal. Prosess initieres én gang per måned etter midten av hver måned for både ATAM og APAM. Beregning og rapportering er gjort hovedsakelig for måned M-1, men skal omfatte korreksjoner opp til tre år tilbake i tiden. Elhub side 14

17 Elhub beregner volum og pris for oppgjør per målepunkt og aggregert per kraftleverandør og nettområde. Informasjonen leveres til aktører som ovenfor. Oppgjør til sluttkunden blir behandlet som korreksjon på vanlig faktura fra kraftleverandør og netteier, og er ikke beskrevet her Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Rapportering grunnlag for avviksoppgjør Nettselskap Elhub Kraftleverandør Nettilknytningstilbyder Beregningsansvarlig Avregningsansvarlig Kraftleverandør beregning av volum og pris() {sendes månedlig} 21-Avviksoppgjør() 9-Avviksoppgjør() int.ifs.apam() (from Roller) (from Roller) (from Roller) (from Roller) Name: Rapportering grunnlag for avviksoppgjør Author: perber Version: 1.0 Created: :54:16 Updated: :46:34 Figur 8 - Sekvens: Rapportering grunnlag for avviksoppgjør Starttilstand Prosessen startes tidsstyrt én gang i måneden etter den femtende, og beregning omfatter måned M-1 til M Prosessforløp Beregningsfunksjoner er beskrevet i detalj i ett separat dokument Beregningsfunksjoner Elhub kapittel ATAM Beregningen er utført for alle timeavregnede målepunkter i nettområdet som har blitt endret siden siste avviksoppgjør. Beregningen må omfatte alle endringene i måleverdier tre år tilbake i tid. Beregningen er utført per kraftleverandør og for alle målepunkter som han er ansvarlig for. Hvis det Elhub side 15

18 har vært et skifte av leverandør i løpet av perioden må korreksjonsvolumene fordeles på de respektive kraftleverandør. Korreksjonsvolum er en timeserie som viser forskjellen mellom volumet i målepunktet som ble brukt i balanseavregningen og det siste rapporterte volum. Hvis avviksoppgjør allerede er gjort for et tidsintervall hvor det igjen kommer inn en ny korreksjon, beregnes forskjellen mellom den nye verdien og den som ble brukt i foregående beregning. Korreksjonsvolum må være priset med prisen for det aktuelle prisområdet på Nordpool Elspot eller prisen på regulerkraft. Hvilken prisliste som skal brukes må være valgbar via et parameter i beregningen. Seriene med korreksjonsvolumer og beløp per målepunkt er gjort tilgjengelig for kraftleverandør og netteier i Elhub. Det samme gjelder beløp aggregert til kraftleverandør og nettområde. Grunnlaget for avviksoppgjør hentes via en spørring i henhold til BRS-NO-324. Beregnede korreksjonsbeløp blir sendt til netteier som ansvarlig for avviksoppgjør utfører det økonomiske oppgjøret med kraftleverandør. Beløpet skal deles inn i to perioder som ovenfor. APAM Beregningen er utført for alle profilavregnede målepunkter i nettområde hvor det har kommet inn en måleravlesning siden siste avviksoppgjør. Det må inkludere maksimalt tre år tilbake i tid. Hvis den siste måleravlesning er eldre enn tre år skal avviksoppgjøret begrenses til maksimalt tre år tilbake fra den nye avlesning. Beregningen er utført per kraftleverandør og for alle målepunkter som han er ansvarlig for. Hvis det har vært et skifte av leverandør i løpet av perioden må volumene fordeles på de respektive kraftleverandørene. Korreksjonsvolum for APAM er også en timeserie som viser forskjellen mellom det preliminære timefordelte volumet i målepunktet som ble brukt i balanseavregningen og det målte timefordelte volum. Korreksjonsvolum for APAM prises etter prisen for det aktuelle prisområde på Nordpool Elspot. Serien med korreksjonsvolumer og beløp per målepunkt er gjort tilgjengelig for kraftleverandør og netteier i Elhub. Grunnlaget for avviksoppgjør hentes via en spørring i henhold til BRS-NO-324 Spørring avregningsgrunnlag. Beregnede korreksjonsbeløp sendt til Avregningsansvarlig (Statnett) som er ansvarlig for å utføre det økonomiske oppgjøret med parter. Hvis avviksoppgjør allerede er gjort for et tidsintervall når det kommer inn en tilbakevirkende avlesning, dvs avser en tidspunkt før siste avlesning, skal det kun bli behandlet dersom det er knyttet til en hendelse som leverandørskifte eller bytte av balanseansvarlig. En ny korreksjon skal beregnes fordelt på periode før og etter den nye avlesningen. Den vil automatisk bli fordelt til de ulike leverandørene eller balanseansvarlige. Forskjellen er beregnet i forhold til det tidligere avviksoppgjøret. Det kan hvis korrigeringen refererer til et tapt leverandørbytte innebære at et stort volum vil bli returnert til den gamle kraftleverandør. Rapport til Avregningsansvarlig (Statnett) bør være utformet for å være direkte lastet inn i ERPsystem (IFS) og gi grunnlag for faktura eller kreditnota. Det innebærer følgende: Kraftleverandør Nettområde Elhub side 16

19 Per tildato saldofakturert Σ Saldobeløp Σ Preliminært_volum Σ Målt_volum Σ Differansevolum Det fullstendige dokumentasjonen for APAM skal også omfatte for hver målepunkt: MålepunktID Fradato Tildato Saldobeløp Preliminært_volum Målt_volum Differansevolum Valideringsregler I denne prosessen sendes det kun meldinger fra Elhub. Det mottas ingen meldinger som skal valideres Tidsfrister Levering av grunnlag for ATAM og APAM er ikke tidskritisk, men er normalt levert til mottakere hver måned mellom 15. og Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i 3.5.2med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 9 Avviksoppgjør 21 Avviksoppgjør Parameter BIM kap Melding PriceVolumeCombinat ionforreconciliation PriceVolumeCombinat ionforreconciliation Dok. type E66 Måleverdier E66 Måleverdier BRS-NO-503 BRS-NO-503 Elhub side 17

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Versjon 10 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Omfang... 1 1.3 Referanser... 1 1.4 Endringslogg... 2 2 Oversikt over prosessene

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Måleverdirapportering Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Elhub BRS Måleverdier

Elhub BRS Måleverdier Elhub BRS Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett gir deg,

Detaljer

Elhub BRS Måleverdier

Elhub BRS Måleverdier Elhub BRS Måleverdier Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Elhub BRS Måleverdier

Elhub BRS Måleverdier Elhub BRS Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett gir deg,

Detaljer

Elhub for kraftleverandører

Elhub for kraftleverandører Gardermoen 6. september 2017 Elhub for kraftleverandører Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag som kraftleverandør? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub.

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter.

Detaljer

Avanserte Elhuboppgaver

Avanserte Elhuboppgaver Avanserte Elhuboppgaver Jørgen Nafstad Møller, Leif Morland og Ingvar Aarnes Oslo 14. september Avanserte Elhuboppgaver I dette kurset får du en detaljert gjennomgang av oppgavene Elhub utfører innen måleverdier

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Versjon 1.0 28.08.2017 Innhold Mottak av avregningsgrunnlag (DDM) BRS-NO321 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Elhub. Elhub Beregningsfunksjoner. Rettigheter og begrensninger

Elhub. Elhub Beregningsfunksjoner. Rettigheter og begrensninger Elhub Elhub Beregningsfunksjoner Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Elhub for nettselskap

Elhub for nettselskap Trondheim 21. september 2017 Elhub for nettselskap Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub for nettselskap. Agenda

Detaljer

Webinar 16. februar 2017

Webinar 16. februar 2017 Webinar 16. februar 2017 Overgangsregime for ATAM, APAM, NBS og NECS Ansvarsfordeling ATAM og APAM Nettap og nettorapportering av produksjon Migrering Agenda Overgangsregime for ATAM og APAM Ansvarsfordeling

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Ordliste. Forkortelse

Ordliste. Forkortelse Forkortelser Forkortelse AMS ATAM APAM B2B BIM BRP BRS BS DSO ebix EFET EDI ENTSO-E GO GUI HNR JIP KPI MBA MDA MDR MGA NBS NECS NordREG NPS TSO UML VEE XML XSD Beskrivelse Avanserte Måle- og Styringssystemer

Detaljer

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Måleverdirapportering Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Versjon 1.0 30.08.2017 Innhold Innflytt tilbake i tid BRS-NO-611/BRS-NO-103 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Elhub BRS Måleverdier

Elhub BRS Måleverdier Elhub BRS Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett gir deg,

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Webinar mars 2017 Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Agenda Målepunkt generelt Nettselskaprelevant Kraftleverandørrelevant Administrasjonsoppgaver Agenda Målepunkt generelt - Finn, se detaljer

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014 Roadshow Oslo 17. Juni 2014 Agenda - Oslo 10.00 Velkommen, introduksjon og bakgrunn 10.40 Ny rollemodell i kraftmarkedet 11.00 Ny modell for måleverdihåndtering 11.30 Pause 11.45 Nye markedsprosesser I

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører Forberedelser ende-tilende markedsprosesser Statusmøte pilotaktører 3.11.2017 Gjør deg klar for ende-til-ende markedsprosesser! Totalt omfang for ende-til-ende markedsprosesser runde 1 som skal kjøres

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar 2017 Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Overordnet beskrivelse av Go Live-prosessen - Prinsipper Go Live er en komplisert prosess for både

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Elhub. Tilstandsmodell

Elhub. Tilstandsmodell Elhub Tilstandsmodell Versjon 1.0 27. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om tilstandsmodellen... 2 1.3 Referanser... 3 2. Underliggende tilstander... 3 2.1 Kraftleveransekontrakt...

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt Elhub Energibransjens største IT-prosjekt Kristoffer Lorentsen SmartGrid-dagen 2016 Planen Litt om meg Hva er Elhub? Hvorfor Elhub? Hvordan Elhub? metering points master data metered values time series

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Tilpasning til NBS for norske aktører NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Agenda Forskriftsendringer Nettavregningsområder Rapporteringsformater Online Service Fallback 2 Forskriftsendringer i Norge NBS-relaterte

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Elhub. Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger

Elhub. Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger Elhub Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Elhub En norsk Elhub i praksis Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Hvordan Hvordan vil Elhub fungere? Hvordan påvirker det aktørene og hva forventer vi av aktørene i tiden fremover? Fokusere på de

Detaljer

Elhub for energibransjen

Elhub for energibransjen 5. September 2017 Elhub for energibransjen Scandic Oslo Airport Gardermoen Agenda 09:00 Registrering 09:30 Velkommen 09:35 Hvordan endrer Elhub kraftmarkedet? Kalle Ellinggard, seniorrådgiver, NVE 10:05

Detaljer

Versjon Innholdsfortegnelse

Versjon Innholdsfortegnelse 17. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hvordan håndtere plikten i NECS

Hvordan håndtere plikten i NECS Hvordan håndtere plikten i NECS Elsertifikatseminar Gardermoen 15 Jan 2013 Ingrid N Christie, Statnett NECS og elsertifikatpliktige Alle pliktige selskap skal ha sin egen konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

3. Mai 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE. Migrering og test. Thon Conference, Oslo

3. Mai 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE. Migrering og test. Thon Conference, Oslo 3. Mai 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE Migrering og test Thon Conference, Oslo AGENDA 09:30-10:45 Overordnet status - Go/No go-avgjørelse - Diskusjon: plan fremover 10:45-11:00 Pause 11:00-12:00 Migrering - Full

Detaljer

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Versjon 1.1 07.08.2015 Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar

Detaljer

Elhub Aktørportal - Funksjonsstøtte - GUI - Rapporter og monitorering

Elhub Aktørportal - Funksjonsstøtte - GUI - Rapporter og monitorering Elhub Aktørportal - Funksjonsstøtte - GUI - Rapporter og monitorering Elhub-oppgaver og ansvar (hovedpunkter) Orkestrering av markedsprosesser BRS og meldinger Være den autorative databasen for måleverdier

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Versjon 1.5 05.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Endringslogg... 1 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer...

Detaljer

Webinar I. Aktørsertifisering

Webinar I. Aktørsertifisering Webinar I Aktørsertifisering Fokus for dette webinaret Milepælsplan M5 krav Aktørsertifisering fra A til Å Innføringsplan for markedsaktørene Aktørtesting i 2 steg M5: Aktørsertifisering mot Edielportalen

Detaljer

Elhub Notat om konsesjonskraft, erstatningskraft, frikraft og fastleveransekontrakter

Elhub Notat om konsesjonskraft, erstatningskraft, frikraft og fastleveransekontrakter Elhub Notat om konsesjonskraft, erstatningskraft, frikraft og fastleveransekontrakter Versjon 1.0 06.11.2015 Innhold Endringslogg... 1 1. Om dette dokumentet... 2 1.1 Konsesjonskraft... 3 1.2 Erstatningskraft...

Detaljer

Elhub Strategi Aktørtesting

Elhub Strategi Aktørtesting Elhub Strategi Aktørtesting Versjon 2.0 29.septemper 2016 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 Definisjoner... 2 3 Om aktørtesting... 3 3.1 Formål... 3 3.2 Deltakere... 3 3.3

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Nordisk balanseavregning Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Det nærmer seg! Alle må gjøre de nødvendige forberedelser - Mange små og store endringer - Håndboken bør alle lese Nødvendige systemtilpasninger

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Elhub Rolle- og informasjonsmodell

Elhub Rolle- og informasjonsmodell Rolle- og informasjonsmodell Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test. Nydalen, Oslo 2. februar 2017

Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test. Nydalen, Oslo 2. februar 2017 Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test Nydalen, Oslo 2. februar 2017 Agenda ekspertgruppemøte 2.2.2017 09:30-10.45 Overordnet status i prosjektet Systemgodkjenning, Pilot markedstest og Go Live simulering

Detaljer

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge 2 INNFØRING 3 Hva er Elhub? «Elhub skal bidra til å realisere

Detaljer

Elhub Rolle og informasjonsmodell

Elhub Rolle og informasjonsmodell Elhub Rolle og informasjonsmodell Versjon 1.0 13. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om rollemodellen... 2 1.3 Referanser... 2 2 Rollemodellen... 3 2.1 Definisjoner... 3 2.2 Rollemodell

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live. Gardermoen,

Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live. Gardermoen, Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live Gardermoen, 11.01.2017 Agenda Gjennomgang av testløpet frem mot Elhub Go Live for alle markedsaktører Gjennomgang og demonstrasjon av aktørsertifisering

Detaljer

WCFService Balanse. Didde Christensen. Beskrivelse av datauttrekk fra balanseavregningen. C r a y o n A S

WCFService Balanse. Didde Christensen. Beskrivelse av datauttrekk fra balanseavregningen. C r a y o n A S WCFService Balanse Didde Christensen Beskrivelse av datauttrekk fra balanseavregningen C r a y o n A S Contents Funksjonell beskrivelse av integrasjon... 2 Metode... 2 Sikkerhet... 2 WCF-service s web.config...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen Elsertifikatregisteret NECS Norsk Energiforening 19.04.2012 Bjørn Aage Seem Holmen Prosjektteam, elsertifikater Første elsertifikat i Norge utstedt 8. februar Kvassteinåga, Myrbekk og Vaage første tre

Detaljer