Elhub Rolle- og informasjonsmodell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elhub Rolle- og informasjonsmodell"

Transkript

1 Rolle- og informasjonsmodell Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett gir deg, og du aksepterer, en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke produktet internt i din organisasjon. Du kan ikke overdra, selge, låne ut, leie ut eller på annen måte overføre produktet til en tredjepart. Du kan heller ikke rettighetsbeskytte produktet, eller formidle produktet som om det er ditt eget. Innholdet i dette produktet gjøres tilgjengelig for deg som den er uten noe ansvar for Stanett. Statnett gir ingen garantier, hverken uttrykkelig eller underforstått, for at produktet er feilfritt eller egnet for et bestemt formål. Versjon

2 Innhold 1. Innledning Endringslogg Om rollemodellen Referanser Rollemodellen Definisjoner Rollemodell diagram Rolledefinisjoner Domenedefinisjoner Roller pr. markedsaktør Informasjonsmodell Konseptuell informasjonsmodell for grunnlagsdata Konseptuell informasjonsmodell for måleverdier side 1

3 1. Innledning 1.1 Endringslogg Dato Versjon Endring Utkast v0.1 Første utkast Utkast v0.2 Lagt in rollemodell og informasjonsstruktur Utkast v0.3 Oppdatert etter gjennomgang i ekspertgruppemøte Utkast v0.4 Oppdatert etter gjennomgang i ekspertgruppemøte Utkast v0.5 Oppdatert etter gjennomgang i ekspertgruppemøte Utkast v0.6 Oppdatert etter gjennomgang i ekspertgruppemøte Utkast v0.7 Oppdatert etter gjennomgang i ekspertgruppemøte Endelig versjon etter gjennomgang og tilbakemeldinger fra ekspertgruppene Justeringer i forbindelse med oppdatering av BRS dokumenter og avstemming mot BIM Korrigert Nettområde til Nettavregnings-område Endret rollenavn aktør koblet til nett/ sluttbruker/ forbruker Presisert formålet med informasjonsmodellen i kapittel 3 Oppdatert tabellene med informasjons-elementer slik at disse er i samsvar med BIM Business Information Model Nytt kapittel ang. roller en markedsaktør kan innha. Splittet målepunkt undertype i forbruk og produksjon. Lagt til beskrivelse i kommunikasjon med sluttbruker. Lagt til forbrukskode. Lagt til måle karakteristika knyttet til målepunkt. Fjernet versjon på måleverdier. Harmonisert lengder på informasjonselementer med BIM og migrering. 1.2 Om rollemodellen Dette dokumentet viser et utdrag av roller og domener for definert i rollemodellen for det europeiske kraftmarkedet fra ebix, EFET og ETSO. Definisjoner av roller og domener er oversatt til norsk, med tillegg av eksempler der dette har vært hensiktsmessig. side 2

4 Rollemodellen er tenkt å være et levende dokument som oppdateres etter hvert som nye prosjekter eller forskrifter gjør det nødvendig med endringer i dokumentet. Det engelske rollenavnet i tabellen under er hentet fra ENTSO-E dokument ENTSOE-role-model-v (2). Noen nye Roller er lagt til i forbindelse med innføring av datahub i Norge. Disse er merket Ny. Det er også gjort enkelte endringer i rolledefinisjonene for å tilpasse disse til innføring av en datahub. 1.3 Referanser [1] Rollemodell for det europeiske kraftmarkedet fra ebix, EFET og ENTSO-E (The Harmonised Electricity Market Role Model): https://www.entsoe.eu/publications/electronic-datainterchange-edi-library/edi-work-products-library/general/ [2] Unified Modeling Language (UML ), version 2: [3] Nåværende rollemodell for det norske kraftmarkedet: [4] Nordic Imbalance Settlement: Handbook for Market Participants, Rollemodellen 2.1 Definisjoner Rollemodellen fra ebix, ENTSO-E og EFET baserer seg på UML metodikk. I rollemodellen vises roller, domener og assosiasjoner mellom disse. En Rolle representerer den eksterne atferden til en aktør. Aktører kan ikke dele en rolle. Aktører utfører sine oppgaver ved å agere i roller, som kraftleverandør, balanseansvarlig og nettoperatør. Rollene beskriver eksterne interaksjoner med andre aktører i relasjon til bestemte forretningsprosess. Et Domene representerer et begrenset område, som er unikt identifisert, for et spesielt formål og der forbruk, produksjon eller utveksling av energi kan bestemmes. En Aktør representerer en organisasjon eller en del av en organisasjon som deltar i bestemte forretningsprosesser. Innenfor en bestemt forretnings transaksjon vil en aktør agere i et spesifikt sett av roller. Rollemodellen benytter i hovedsak 4 ulike symboler: Rolle vises som en fyrstikkmann og indikerer en rolle som uføres av en aktør i bransjen. Klasse vises som et rektangel og indikerer et domene relatert til fysiske eller logiske objekter. side 3

5 Assosiasjon vises som en pil med åpen pilspiss og viser ansvar mellom roller og domener. Endepunktene til en assosiasjons kan ha en kardinalitet som viser begrensninger i antall objekter det kan være i endepunktet, for eksempel: 1 = ett objekt 0..1 = ingen eller ett objekt 0..* = ett eller flere objekter 1..* = ett eller flere objekter Generalisering vises som en pil med lukket pilspiss og viser at rollen eller domenet som ligger ved pilspissen er en generalisering av rollen eller domenet in andre enden av pilen. Den spesialiserte rollen eller domenet vil arve alle egenskaper (attributter) som tillegger den generelle rollen eller domenet, og kan i tillegg ha egne egenskaper. Målet med rollemodellen er å bryte ned kraftmarkedet til et sett med autonome (uavhengige) roller og domener som senere kan benyttes til å definere forretningsprosesser og forretningstransaksjoner. En aktør kan ha flere roller i markedet. Sammen med rollemodelldiagrammet finnes en liste over definisjoner for roller og domener. I forbindelse med utveksling av informasjon vil en markedsaktør kunne finne hvilke roller han innehar og hvilke utvekslinger han må forholde seg til. En rolle må kunne stå på egne ben innenfor rollemodellen, med andre ord inneha en autonom funksjon i markedet. side 4

6 2.2 Rollemodell diagram class Rollemodell Name: Rollemodell Author: annep Version: 1.0 Created: :48:48 Updated: :55:15 Domener::Måler Har 1..* Domener::Register 1..* Samler inn data fra Måledatainnsamler Opererer og vedlikeholder 0..* Administrerer Har Måleroperatør Måleradministrator Administrerer målerinformasjon for Nettleie-av regningsansv arlig beregner/aggregerer avregningsdata for Leverer tilgang til Domener:: Av regningspunkt Målev erdiadministrator Målev erdiansv arlig A Målepunktadministrator Håndterer data for Administrerer måleverdier for Er ansvarlig for administrasjon av Fakturerer bruker i Kan være tilknyttet 1 1..* 0..* Domener:: Målepunkt 1..* 1..* Er balanseansvarlig for Domener:: Utv ekslingspunkt Nettoperatør Målepunktansv arlig Er ansvarlig for å opprette og avslutte Har kan være tilknyttet Håndterer avviksoppgjør for Kobler sammen Av v iksoppgjørsansv arlig Opererer Domener:: Nettområde 1..* Tillhører Beregningsansv arlig Beregner/aggregerer innenfor 1..* Har en nettleie kontrakt med Faktureringsansv arlig Domener:: Forbruksav regningspunkt Domener:: Produksjonsav regningspunkt 1 Domener:: Prisområde Bruker Har leveringsplikt innen Bruker kan inngå avtale med Sluttbruker (Ny: Forbruker) kontrollerer finansielt 3. part Aktør koblet til nett (Ny: Sluttbruker) Har en kraftleveransekontrakt med Produsent Har en kontrakt med Har kontrakt med Kraftlev erandør Balanseansv arlig Av regningsansv arlig beregner avregningsdata for Kraft-av regningsansv arlig Lev eransepliktig kraftlev erandør Figur 1 - Rollemodell 2.3 Rolledefinisjoner Rolle Sluttbruker (var: Aktør koblet til nett) Party connected to grid Beskrivelse En rolle som har anledning til enten å forbruke eller produsere kraft basert på en etablert nettleiekontrakt med nettilknytningstilbyder, og en kraftleveransekontrakt med en kraftleverandør. side 5

7 Rolle Avregningsansvarlig Imbalance Settlement Responsible Avviksoppgjørsansvarlig Local Settlement responsible Balanseansvarlig Balance Responsible Party Beregningsansvarlig (Oppgavegiver) Metered Data Aggregator Faktureringsansvarlig, label:sluttbruker Billing agent, customer Balance Supplier Beskrivelse En rolle som er ansvarlig for avregning av forskjellen mellom avtalte og realiserte volumer for energiprodukter for de balanseansvarlige i et balanseområde. (NBS) En rolle som er ansvarlig for avviksoppgjør ved korrigering av målerverdier for ett Målepunkt. (for både time og profilavregnede) Ny Dette er en utvidelse av rollen "Saldooppgjørsansvarlig" som kun var ansvarlig for profilavregnede MP. En rolle som har en kontrakt for finansiell sikkerhet og balanseansvar med avregningsansvarlig for et balanseområde, som gir balanseansvarlig lov til å operere i markedet. Dette er den eneste rollen som kan kjøpe og selge energi på engros nivå. Tilleggsinformasjon: Med balanse menes i denne sammenheng at avtalt forbruk eller produksjon må være lik faktisk forbrukt eller produsert volum. En balanseansvarlig er ofte (i europeisk sammenheng) eid i felleskap av flere aktører. En rolle ansvarlig for å etablere og kvalitetssikre måledata fra måleverdiansvarlig. Dataene er beregnet (aggregert) i henhold til markedsregler. Kommentarer: Denne rollen heter Oppgavegiver i Norsk rollemodell 1 Rollen Beregningsansvarlig mottar kvalitetssikrede målerverdier fra rollen Måleverdiansvarlig og aggregerer disse i henhold til markedsregler, som pr nettavregningsområde, per Balanseansvarlig etc. En rolle ansvarlig for å fakturere Sluttbruker. Ny Rollen har ansvar for fakturering av sluttbruker, og dette utgjør forskjellen fra den eksisterende rollen Faktureringstjenesteyter i EDIEL rollemodell. Etter introduksjon av en-regningsmodell vil rollen ligge under kraftleverandør. Per i dag er denne rollen plassert hos den enkelte aktøren som foretar fakturering. Iht. eksisterende Ediel-definisjon: En rolle som selger differansen mellom den energien som er kjøpt gjennom fastenergikontrakter og variabelt kraftforbruk av aktør koblet til kraftnett. I tillegg selger kraftleverandøren differansen mellom fastenergikontrakter, for aktør koblet til kraftnett, og målt produksjon. De-facto definisjon i det norske markedet er imidlertid at denne rollen selger den totale energien som er kjøpt av en aktør koblet til nett. Ny kraftleverandør og Gammel kraftleverandør kan brukes for å skille, i f.eks. leverandørbytteprosessen. 1 Rollemodell for det norske kraftmarkedet, side 6

8 Rolle Kraft-avregningsansvarlig Energy Settlement Responsible Leveransepliktig kraftleverandør Supplier of last resort Måledatainnsamler Metered Data Collector Målepunkt-administrator Metering Point Administrator Målepunktansvarlig Metering Point Responsible Måleradministrator Meter Administrator Måleroperatør Meter Operator Måleverdiadministrator Metered Data Administrator Beskrivelse En rolle ansvarlig for å avregne kraft for ett eller flere målepunkt. Ny Rollen har ansvar for avregning av kraft mot sluttbruker. Se også Nettleieavregningsansvarlig, som tar for seg nettavregningsdelen mot sluttbruker. Etter introduksjon av en-regningsmodell vil rollen vil ligge under kraftleverandør. Per i dag er denne rollen plassert hos den enkelte aktøren som foretar fakturering. Dette er en spesialisering av rollen kraftleverandør. Er ansvarlig for å selge kraft til sluttbruker som ikke har inngått kraftleveranse via kraftleverandør. En rolle ansvarlig for måleavlesning og kvalitetskontroll på avlesningen. En rolle ansvarlig for en database over målepunkter og parter tilknyttet målepunktene Kommentarer: vil være den autorative kilde for grunndata og målepunktinformasjon Den norske beskrivelsen tilpasset avviker fra ENTSO-E sin beskrivelse når det gjelder ansvar for opprette, vedlikeholde og avslutte målepunkter. Definisjonen tilpasset avviker også fra dagens norske rollemodell hvor definisjonen er «En rolle ansvarlig for registrering av parter tilknyttet målepunkter innenfor et nettavregningsområde og tilhørende tekniske spesifikasjoner. Målepunktadministrator er ansvarlig for å opprette og avslutte målepunkter.» Ny En rolle ansvarlig for å opprette, vedlikeholde og avslutte målepunkt, herunder tildeling av ID (målepunktid). En rolle ansvarlig for en database over målere og tilhørende registre. En rolle ansvarlig for installering, vedlikehold, testing, sertifisering og frakobling av fysiske målere. Ny En rolle ansvarlig for å administrere måledata for Måleverdiansvarlig. Rollen ivaretar historiske verdier for målepunktene. Kommentarer: Rollen administrerer enkeltobservasjoner for det enkelte målepunkt. Aggregering av målerverdier, bl.a. for avregningsformål forutsettes gjort av rollen Beregningsansvarlig. Rollen vil ivaretas av aktøren. side 7

9 Rolle Måleverdiansvarlig Metered Data Responsible Grid Access Provider Nettleieavregningsansvarlig Grid Settlement Responsible Nettoperatør Grid Operator Produsent Producer Forbruker (var: Sluttbruker) Consumer Systemoperatør System Operator 3. part Third Party Beskrivelse En rolle ansvarlig for å etablere og validere måledata fra måledatainnsamler. Rollen er ansvarlig for å sende oppdaterte verdier for målepunktene til. Kommentarer: Rollen er kun ansvarlig for enkeltobservasjoner for det enkelte målepunkt. Aggregering av målerverdier, bl.a. for avregningsformål forutsettes gjort av rollen Beregningsansvarlig. vil være den autorative kilde for måleverdier En rolle ansvarlig for gi tilgang til strømnettet og tilhørende bruk for forbruk eller produksjon til aktør koblet til og innenfor et nett En rolle ansvarlig for å avregne nettleie for ett eller flere målepunkt. Ny Etter introduksjon av en-regningmodell vil rollen ligge under. vil ha ansvar for å opprette og vedlikeholde nett-tariffer. Per i dag er denne rollen plassert hos. En rolle som opererer ett eller flere nettavregningsområder. En rolle som produserer strøm. En rolle som forbruker strøm. En rolle som er ansvarlig for et stabilt kraftsystem i et overføringsnett i et geografisk område. Systemoperatøren vil også bestemme og være ansvarlig for kapasitet og utveksling mellom balanseområder. Hvis nødvendig kan rollen redusere tilgjengelig kapasitet for å oppnå operasjonell stabilitet. Med er overføringsnett som nevnt over, menes sentralnett eller regionalnett med fokus på sluttkunde eller distribusjonsnett. En rolle som kan utføre tjenester for og på vegne av en aktør koblet til nett. Tabell 1 - Definisjon av roller 2.4 Domenedefinisjoner Domene Beskrivelse Måler En fysisk enhet som inneholder en eller flere registre Register Målepunkt Metering Point Avregningspunkt Accounting Point En fysisk eller logisk enhet som måler energiprodukter Et punkt der energiprodukter måles Den minste enheten der det er et balanseansvar og/eller hvor det kan foretas leverandørskifte. Det kan være et fysisk eller logisk punkt. Avregningspunkt er en spesialisering av Målepunkt. side 8

10 Domene Forbruksavregningspunkt Consumption Accounting Point Produksjonsavregningspunkt Production Accounting Point Utvekslingspunkt Exchange Point Nettavregningsområde Metering Grid Area Prisområde Market Balance Area Tabell 2 - Definisjon av domener Beskrivelse Et Avregningspunkt benyttet for avregning av forbruk. Forbruksavregningspunkt er en spesialisering av Avregningspunkt. Et Avregningspunkt benyttet for produksjon. Produksjonsavregningspunkt er en spesialisering av Avregningspunkt. Et målepunkt som måler energiutveksling mellom nettavregningsområder. Et utvekslingspunkt kan være koblet til både sentralnett og underliggende nett. Dette en spesialisering av Målepunkt. Et nettavregningsområde er et fysisk område der forbruk, produksjon og utveksling kan måles. Nettavregningsområdet er avgrenset av målere for periodisk avlesning av inn- og utmating fra nettavregningsområdet. Nettavregningsområde kan benyttes for å etablere sum av profilavregnede målepunkter og nettap. Et geografisk område bestående av ett eller flere nettavregningsområdet med felles markedsregler for hvordan avregningsansvarlig gjennomfører balanseavregning og som har samme pris for ubalanse. Et prisområde kan også defineres ut fra flaskehalser i nettet. 2.5 Roller pr. markedsaktør I det norske kraftmarkedet er de enkelte rollene knyttet til forskjellige markedsaktørtyper, og dette vil videreføres ved innføring av. Figuren under viser hvilke roller en markedsaktør kan inneha i det norske sluttbrukermarkedet relatert til. side 9

11 Alle Markedsaktører er identifisert ved et GLN nummer og en eller flere Markedsaktørtyper / Primær aktørrolle. Disse Markedsaktørene er igjen tilknyttet en juridisk enhet. Flere Markedsaktører (identifisert med forskjellige GLN nummer) kan være tilknyttet samme juridiske enhet. Som markedsaktører finner vi følgende forskjellige typer: et innehar mange roller i det norske sluttbrukermarkedet hvorav mange ikke vil innebære noen relasjon til. Følgende roller vil ha en relasjon til : Måleverdiansvarlig Måleverdiinnsamler denne rollen benyttes kun hvis et har flere tjenesteytere som vil samle inn/levere måleverdier til i tillegg til Måleverdiansvarlig Leveransepliktig kraftleverandør denne rollen ivaretas i dag av et men vil på sikt kunne flyttes til en kraftleverandør en innehar har følgende roller som vil ha en relasjon til : Leveransepliktig kraftleverandør denne rollen ivaretas i dag av et men vil på sikt kunne flyttes til en kraftleverandør Markedsaktørtypene Balanseansvarlig og 3.part innehar kun én rolle hver i forhold til med samme navn som aktørtypen. I tillegg til Markedsaktørene har vi også aktøren Tjenesteyter. Tjenesteyteren vil kunne være tilknyttet en eller flere Markedsaktører for å kunne utføre meldingsutveksling og/eller ha tilgang til web-portal på vegne av Markedsaktørene. side 10

12 3. Informasjonsmodell Denne informasjonsmodellen er en ekstern informasjonsmodell rettet mot informasjonsutveksling mellom og Markedsaktørene beskrevet i BRS dokumentene BRS Markedsprosesser og BRS Måleverdirapportering og danner grunnlag for informasjonsinnholdet i meldingene beskrevet i BIM Business Information Model. Modellen er således ikke noe fullstendig bilde av s informasjonsmodell men inneholder kun relevante deler og vinklet mot relevante informasjonselementer i meldingsutvekslingen. 3.1 Konseptuell informasjonsmodell for grunnlagsdata Figuren nedenfor viser en konseptuell skisse over informasjonsmodellen for grunnlagsdata med fokus på målepunkt, sluttbruker og aktørene i kraftmarkedet. Informasjonsinnhold in de enkelte elementene er listet opp i etterfølgende tabeller. side 11

13 Figur 2 - Overordnet informasjonsmodell grunndata Kort beskrivelse av klassene og deres hensikt: Klasse Beskrivelse Markedsaktør En Markedsaktør er organisasjon eller en del av en organisasjon som deltar i bestemte forretningsprosesser innen kraftmarkedet. Innenfor en bestemt forretnings transaksjon vil en markedsaktør agere i et spesifikt sett av roller. Følger av rollemodellen, spesialisering av Markedsaktør side 12

14 Leveransepliktig kraftleverandør Balanseansvarlig Nettavregningsområde Utvekslingspunkt Målepunkt Måle karakteristika Avregningspunkt Nettilknytningskontrakt Kraftleveransekontrakt Sluttbruker (Aktør koblet til nett) Sluttbrukeropplysninger Adresseinformasjon Avgiftsprofil Følger av rollemodellen, spesialisering av Følger av rollemodellen, spesialisering av Markedsaktør Følger av rollemodellen, spesialisering av Markedsaktør Følger av rollemodellen Spesifisering av målepunkt og følger av rollemodellen. Angir spesielt hvilket nettavregningsmråde som et målepunkt utveksler kraft med. Samling av felles informasjon om målepunkter, inkludert målepunktid og knytning til nettavregningsområde. Spesifikasjon av hva som måles i et målepunkt Samling av informasjon om målepunktet og dets (i stor grad fysisk bestemte) egenskaper, inkludert status og type (herunder fysisk eller virtuelt). Avregningspunkt omfatter også muligheten for en hierarkisk struktur og tilhørighet. I første omgang er dette tenkt benyttet for å representere tilhørighet på tvers av produksjon og forbruk (som er deler av samme fysiske måler), samt aggregering der dette måtte være relevant (typiske ved produksjonsanlegg med flere målepunkt som skal fremstå som ett målepunkt utad). Denne strukturen kan imidlertid også benyttes til andre (kundesentriske) formål som rapportering og aggregering, men dette er ikke inkludert i noen forretningsprosesser enda. Et målepunkts nettilknytning og -leie er representert gjennom denne klassen, som utgjør en kobling mellom målepunkt, nettilknytningstilbyder og sluttbruker. Denne klassen representerer i begrenset grad sensitiv informasjon i markedet, men underlegges like fullt egnet beskyttelse for innsyn og endring. Kraftleveranser ivaretas gjennom denne klassen. I tillegg til å omfatte de nødvendige knytninger til kraftleverandør, målepunkt og sluttbruker, er det en forutsetning i markedet at det foreligger en nettilknytningskontrakt forut for at det kan inngås en kraftleveransekontrakt. Denne klassen representerer kommersielt sensitive opplysninger knyttet til kraftleverandørenes kundeporteføljer, og beskyttes således tilsvarende. Referanseklasse for å identifisere sluttbrukere kraftmarkedet enten dette gjelder personlige sluttbrukere eller organisasjoner. Klassen inneholder ingen personinformasjon eller andre sensitive opplysninger. Alle personopplysninger og/eller sensitiv informasjon om personer og/eller firmaer er samlet i denne klassen, slik at egnet beskyttelse kan implementeres både med tanke på innsyn, så vel som mekanismer for dette, slik som kryptering. Adresser vil ha to formål i modellen kilde for anleggsadresser og fysiske lokasjoner for målepunkt, samt adresser for sluttbrukere, herunder hjem- og fakturaadresser etc. Avhengig av formål kan det vurderes kryptering for beskyttelse av også denne klasse. Avgiftsprofil som er obligatorisk knyttet til hvert målepunkt. Dette vil også være en klasse for håndtering av andre aspekter som er unike for hver kobling til et målepunkt, så som Næringskode. I det følgende er attributtene til noen av de sentrale klassene beskrevet Informasjonselementer Målepunkt Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig aktør Ansvarlig rolle Målepunkt ID string(18) Tildeles av GS1 Målepunktansvarlig side 13

15 Målerplassering string(80) Ikke koder, ikke lange beskrivelser. Målepunktansvarlig Målernummer String(18) Målepunktansvarlig Nettavregningsområde string(16) Benytter EIC-Y kode utgitt av ENTSO-E Anleggsbeskrivelse String(80) Ikke koder, ikke lange beskrivelser. Målepunktansvarlig Målepunktansvarlig Målepunktstatus enum 2 Aktivt Inaktivt Deaktivert Type målepunkt enum Produksjon Undertype forbruk målepunkt Forbruk Kombinert Utveksling Målepunktansvarlig Målepunktansvarlig Enum Liste for Forbruk 3 Målepunktansvarlig Undertype produksjon målepunkt Enum Liste for Produksjon 4 Målepunktansvarlig Inngå i beregninger Indikator True hvis målepunktet skal inngå i måleverdi beregninger for nettområdet Målepunktansvarlig Blokkert for leverandørskifte Indikator True hvis målepunktet er blokkert for leverandørskifte Målepunktansvarlig Informasjonselementer Måle karakteristika Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig aktør Produkt enum Energy Active Energy Reactive Energy Reactive, capacitive Energy Reactive, inductive Ansvarlig rolle Netttilknytningstilbyder 2 Enum betyr her at feltet består av en enumerasjon. Slike felter vil bestå av en verdi fra et sett av faste verdier som angitt i kolonnen for gyldige verdier. 3 Fra NBS [4]: Consumption, Grid losses (metered/profiled), Pumped (NO), Pumped Storage (NO). 4 Fra NBS [4]: Hydro, Wind, Nuclear, Gas turbine/diesel production, Solar, Wave, Combined heat and power side 14

16 Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig aktør Ansvarlig rolle Enhet enum Wh kwh Mwh varh kvarh MVarh Retning indikator Out = Forbruk, In = Produksjon Netttilknytningstilbyder Netttilknytningstilbyder Verdi indikator enum I=Måleravlesing, V=Volum, B=Begge Oppløsning enum PT1H/PT60M= 60 min. oppløsning, PT15M= 15 min. oppløsning, N=Manuelt avlest Netttilknytningstilbyder Netttilknytningstilbyder Informasjonselementer Avregningspunkt Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig aktør Ansvarlig rolle Avregningsmetode enum E01/ Profilavregnet E02/ Timesavregnet Innhentingsmetode enum (tid) E13/Fjernavlest E14/Manuelt avlest E16/Umålt Avlesningsfrekvens heltall (tid) Antall avlesninger per år For profilavregnede avregningspunkt, ikke relevant for timesavregnede punkter. Netttilknytningstilby der Måleverdiansvarlig Måleverdiansvarlig Startdato for avlesningssyklus dato Måleverdiansvarlig Antall siffer heltall Antall siffer på måler Målerkonstant desimaltall Verdi for å konvertere måleravlesing til virkelig Måleransvarlig Måleransvarlig side 15

17 Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig aktør Ansvarlig rolle produksjon/ forbruk Prioritet enum A,B,C,D,P Netttilknytningstilby der Effektgrense kw heltall (tid) Kun for forbruk Målepunktansvarlig Installert effekt heltall (tid) Kun for produksjon Målepunktansvarlig Estimert årsforbruk Heltall (tid) Alltid i kwh Måleverdiansvarlig NB! Denne klassen arver også samtlige felter fra Målepunkt, se over Informasjonselementer Utvekslingspunkt Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Ansvarlig rolle Koblet til nettavregningsområde Nøkkel (tid) Målepunktansvarlig NB! Denne klassen arver også samtlige felter fra Målepunkt, se over Informasjonselementer Sluttbruker Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Ansvarlig rolle Sluttbruker ID ID Organisasjonsnummer for firma, fødselsnummer for privatpersoner Aktør koblet til nett i forhold til denne informasjonsmodellen er en identifikator av en kunde/aktør i kraftmarkedet med enten gyldige og/eller utgåtte kontrakter tilknyttet. En aktør i kraftmarkedet er i denne sammenheng en juridisk kontraktspart på et målepunkt. Denne klassen inneholder ingen personopplysninger, og er kun tatt med i modellen for å vise at sluttbrukeropplysningene ikke er koblet direkte til avregningspunktet i. Alle slike opplysninger er samlet i neste klasse, som er underlagt fullmaktstyring for enhver tilgang Informasjonselementer Sluttbrukeropplysninger Dette er en generalisert klasse for informasjon om sluttbrukere, og har således to spesialiseringer som angitt under: Firma og Person. Som følge av dette er innholdet i denne klassen meget redusert. Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Ansvarlig rolle Juridisk enhet String (11) Fødselsnummer eller org.nummer, evt. D-nummer. side 16

18 Land 5 ISO alpha-2 (char(2)) Må fylles ut. Utvidet lagring av måleverdier Boolean True: Sluttbruker ønsker utvidet lagring av måleverdier (10 år) False : 3 år Informasjonselementer Person Dette er en spesialisering av Personopplysninger for å ivareta informasjon om privatpersoner som kunder i kraftmarkedet. Grunnet den tette knytningen til personopplysninger, er ikke denne klassen tegnet inn i det overordnede diagrammet. Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Ansvarlig rolle Fornavn string(40) Mellomnavn string(40) Etternavn string(40) Informasjonselementer Firma Dette er en spesialisering av Personopplysninger for å ivareta informasjon om en firmakunde i kraftmarkedet. Grunnet den tette knytningen til personopplysninger, er ikke denne klassen tegnet inn i det overordnede diagrammet. Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Ansvarlig rolle Firmanavn String(80) For foretak Informasjonselementer Adresseinformasjon Informasjonselement Type/format Gyldige verdier 6 Ansvarlig Ansvarlig rolle Gatenavn (StreetName) gatenr Husnr (Bygning nummer) + Bokstav (BuildingNumber) string (Statkart) heltall (Statkart) D1 O1 string O1 Hvis gatenavn finnes., alt. 7, alt., alt. 5 For å angi hvilket land sluttbruker ID er utstedt. 6 Dx er påkrevde felter dersom tilhørende felter for "gruppering" (d.v.s. x) er fylt ut, O er frivillige/mulige verdier 7 Avhengig av hvorvidt dette er en anleggs- eller postadresse. for anleggsadresse, kraftleverandør for postadresse. side 17

19 Informasjonselement Type/format Gyldige verdier 6 Ansvarlig Ansvarlig rolle Etasjenr (Etasje) (FloorIdentification) heltall (Statkart) O1 Hvis gatenavn finnes., alt. Postnummer (PostCode) string (Statkart) M, alt. Poststed string (Statkart) M Vurderes., alt. Stedsnavn(PlaceName) string O, alt. Kommune (MunicipalityCode) heltall (Statkart) char (ebix) D Hvis Land = NO., alt. Land (CountryCode) ISO alpha-2 (char(2)) M, alt. Boenhetsnummer string O, alt Informasjonselementer Postadresse Informasjonselem ent Type/form at Gyldige verdier 8 Ansvarlig Ansvarlig rolle Adressetype enumll postaladr/invoiceadr Postboks String(40) O C/o String(80) O Attention String(80) O Informasjonselementer Anleggsadresse Informasjonselement Type/format Gyldige verdier 9 Ansvarlig Ansvarlig rolle Gardsnr (Gårdsnummer) Bruksnummer Seksjonsnummer Festenummer heltall (Statkart) heltall (Statkart) heltall (Statkart) heltall (Statkart) D2 Målepunktansvarlig D2 Målepunktansvarlig D2 Målepunktansvarlig D2 Målepunktansvarlig Adressebeskrivelse (Fritekst adresse) string O Pga. HNR. Målepunktansvarlig 8 Dx er påkrevde felter dersom tilhørende felter for "gruppering" (d.v.s. x) er fylt ut, O er frivillige/mulige verdier 9 Dx er påkrevde felter dersom tilhørende felter for "gruppering" (d.v.s. x) er fylt ut, O er frivillige/mulige verdier side 18

20 (Address_Description) Lokasjon (GPS) (Location) (float(8.5), float(8.5)):wg S84(dec) O Pga. HNR. Målepunktansvarlig Informasjonselementer Kommunikasjon Denne klassen ivaretar informasjon om kommunikasjonskanaler ovenfor kunder telefon, e-post og andre. Klassen er tett knyttet til adresseinformasjon, og er derfor ikke tatt med i den overordnede illustrasjonen. Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Ansvarlig rolle Kanal ID ID Type kommunikasjon Enum Mobile Phone Telefax Informasjon string(100) Beskrivelse String(100) Informasjonselementer kraftleveransekontrakt Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Ansvarlig rolle ID nøkkel Balanseansvarlig ID nøkkel Sluttbruker ID nøkkel Ref. til aktuell Sluttbruker. Gyldig fra dato ISO 8601 dato/tid Opphørsdato ISO 8601 dato/tid Kundestatus enum Leveranseplikt j/n Informasjonselementer nettilknytningskontrakt Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Ansvarlig rolle Nettoperatør ID nøkkel Målepunktadministrator Sluttbruker ID nøkkel Målepunktadministrator Gyldig fra dato ISO 8601 dato/tid Målepunktadministrator side 19

Elhub Rolle- og informasjonsmodell

Elhub Rolle- og informasjonsmodell Rolle- og informasjonsmodell Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Elhub Rolle og informasjonsmodell

Elhub Rolle og informasjonsmodell Elhub Rolle og informasjonsmodell Versjon 1.0 13. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om rollemodellen... 2 1.3 Referanser... 2 2 Rollemodellen... 3 2.1 Definisjoner... 3 2.2 Rollemodell

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014

Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014 Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test Oslo 18. November 2014 Agenda ekspertgruppemøte 18.11.2014 9:30-10:00 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Spørreundersøkelsen 10:00-10:30 Informasjon fra Elhub-prosjektet

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon

Detaljer

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14 Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet Versjon 06-14 Innhold Forord... 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 2. Avgrensning av sluttbrukermarkedet... 5 3. Kriterier

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014

Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014 Statnett Kapittel 2 Kapittel Statnett INNHOLD Avregningsansvarlig 2014 side 4 Balanseavregning side 6 Elhub side 12 Systemstøtten for Ediel side 16 Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Agenda ekspertgruppemøte 19.03.2015 09:30-09:50 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Revidert tidsplan 09:50-10:30 Presentasjon

Detaljer

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Versjon 2.0 14. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH R 6/00 ISBN 82-7846-083-3 KITH-rapport Tittel Informasjonsmodell for elektronisk

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere Elhub Veileder for identifisering av sluttbrukere Veileder for datavask av identifiserende kundedata i kraftbransjen i forbindelse med innføring av Elhub Versjon 1.0 03.09.2015 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer