TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN"

Transkript

1 TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN REFERANSER PLANLAGTE ENDRINGER KORREKSJONER FRA TIDLIGERE VERSJONER RAMMEVILKÅR GENERELT LEVERANDØRAVREGNING Grunnlag for avregning av regulerkraft Oversendelse av grunnlag for avregning av regulerkraft SLUTTBRUKERAVREGNING Timeavregnede målepunkt, oversendelse av data Ikke-timeavregnede målepunkt SALDOOPPGJØR Metode for beregning av saldooppgjør Fakturering og oversendelse av grunnlag for saldooppgjør TEKNISK BESKRIVELSE LEVERANDØRAVREGNING (UKENTLIG) Definisjoner Grunnlag for regulerkraftavregning DATASTRUKTUR I MÅLEPUNKTET: BEREGNING AV AVREGNINGSGRUNNLAG BEREGNE SALDOOPPGJØR FAKTURERE SALDOOPPGJØR Saldooppgjør pr. målepunkt Saldooppgjør pr leverandør Dokumentasjon av saldooppgjøret KORREKSJONER Korreksjonsoppgjør på timeavregnede anlegg Korreksjon på saldooppgjør REGLER FOR AVRUNDING MODELLERT LØSNING (UML) OBJEKTDIAGRAM (ROLLEMODELL) AKTIVITETSDIAGRAMMER Beregne leverandøravregning Beregne saldooppgjør Fakturere saldooppgjør SEKVENSDIAGRAM Leverandøravregning Grunnlag saldooppgjør Saldooppgjør...21 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 2

3 1 BAKGRUNN Dette dokumentet er utarbeidet i samarbeid med representanter for de ulike aktørtyper i kraftmarkedet som er berørt av etterfølgende retningslinjer. Retningslinjene er fundert på NVEs forskrift nr 301- Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester, og de er utgitt av Systemstøtte for Ediel. Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av hvordan avregningsgrunnlag (saldooppgjør) kan beregnes og kontrolleres av aktørene i kraftmarkedet. For detaljer knyttet til datautveksling i forbindlese med avregningsgrunnlaget henvises det til [4], Norsk brukerveiledning for utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, siste versjon, og [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Det er bare de deler av forskriften som omhandler grunnlag som skal brukes i et økonomisk oppgjør mellom to parter i kraftmarkedet som behandles i dette dokumentet. Dokumentet er således bare tenkt som et supplement til forskriften. Skulle det oppstå forskjellig tolkning mellom NVEs forskrift og disse retningslinjer så er det forskriften som skal følges. Disse retningslinjene vil bli endret i takt med forskriftsendringer som betinger endring. Beskrevne interne metoder og prosess for å fremskaffe og behandle avregningsgrunnlag er å betrakte som veiledende og er tatt med for å sikre felles forståelse av oppgavene. Andre metoder som fører til samme resultat kan selvfølgelig benyttes så lenge resultatet i form av avregningsgrunnlag som skal utveksles er riktig og sendes på riktig tidspunkt og format. Utgivelsen av dokumentet har til hensikt å øke lik forståelse for tilrettelegging og videreformidling av grunnlag for økonomisk avregning i kraftmarkedet. I et velfungerende kraftmarked er det helt avgjørende at grunnlag som brukes er korrekt og at de ulike aktørene får det avregningsgrunnlaget de har krav på og i den form som de forventer. 2 REFERANSER [1] Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, [2] Ediel Portalen, [3] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, [4] Norsk brukerveiledning for utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, siste versjon, [5] Implementation guide for Utility time series message (UTILTS) for the Norwegian reconciliation process, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 3

4 3 PLANLAGTE ENDRINGER Ingen planlagte endringer. 4 KORREKSJONER FRA TIDLIGERE VERSJONER Versjon/revisjon Endret av Endringer 2.0.B Ove Nesvik Tidsfrist for oversendelse av måledata etter måleravlesning er korrigert til 3 uker i henhold til forskrifter fra NVE. 2.0.A Ove Nesvik Duplisert informasjon med [7] Norsk brukerveiledning for utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, er fjernet. 1.1.A Ove Nesvik Detaljer vedrørende EDIFACT meldingene UTILTS og MSCONS er fjernet. Disse kan finnes i [7] Norsk brukerveiledning for utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, siste versjon, C Ove Nesvik Leverandøravregningen er delt i to meldinger, 1581 (UTILTS) og resten (MSCONS). Grunnlag saldooppgjør er delt i to meldinger, 1591 (UTILTS) og resten (MSCONS). Noen nye koder (ebix krav) er lagt til i UTILTS for saldooppgjør, som målernummer og transaksjonsårsak B Ove Nesvik Retting av skrivefeil: Kap (MSCONS endret til UTILTS) Kap (Aktivitets diagram rettet) 1.01.A Asle Gundersby Huskorrektur og oppdatering av versjonsnummer til offisiell utgivelse. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 4

5 5 RAMMEVILKÅR Myndighetenes krav er nedfelt i NVE s forskrift nr 301 Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Nedenfor følger en videre presisering av hvordan dette skal implementeres i bransjen. 5.1 Generelt Nettselskap har ansvar for måling og kvalitetssikring av måleresultatet for alle utvekslingspunkt som brukes til avregning av elkraft i eget nettområde. Grunnlag for økonomisk oppgjør i kraftomsetningen skal være basert på disse målingene. Nettselskap har også ansvar for å fremskaffe grunnlag for avregning på aggregert nivå der det er nødvendig. I de tilfeller hvor det ikke forligger avlesning av måleverdi innen tidspunktet for økonomisk avregning må finne sted, skal nettselskap framskaffe stipulerte måleverdier som kan brukes i avregningen. Når det foreligger avlesning for tidsrommet hvor det tidligere er benyttet stipulerte verdier, skal avregning foretas basert på nye målte verdier. Denne avregningen gjøres opp mot den tidligere avregning som var basert på stipulert forbruk. Det samme gjelder også for korreksjon etter feil i avregningsgrunnlaget. 5.2 Leverandøravregning Med leverandøravregning menes de aktiviteter som nettselskap i egenskap av oppgavegiver har ansvar for å utføre for å skaffe til veie grunnlag for avregning av regulerkraft på kraften hver enkelt balanseansvarlig tar ut i nettområdet. Leverandøravregningen omfatter også rapportering av avregningsgrunnlaget til balanseansvarlig/leverandør. Avregningsperioden for regulerkraft er en uke. Avregningsansvarlig for regulerkraft foretar økonomisk avregning mot balanseansvarlig av differansen mellom kraftuttaket som balanseansvarlig har forhåndsmeldt og det kraftuttak som nettselskap rapporterer i nettområdet Grunnlag for avregning av regulerkraft Oppgavegiver skal på grunnlag av forbruk i de målepunkt en balanseansvarlig har kraftleveranse, beregne det totale kraftuttaket den balanseansvarlige har hatt i nettområdet i avregningsuken. Det totale kraftuttaket fremkommer som summen av kraftuttaket i timeavregnede (jfr. pkt ) og ikke timeavregnede (jfr. Pkt ) målepunkt Timeavregnede målepunkt. Grunnlag til regulerkraftavregning av timeavregnede målepunkt skal være avleste måleverdier. Ved manglende avlesning stipuleres forbruk på grunnlag av sist avlest måleverdi for tilsvarende periode. Når det igjen foreligger måleravlesning skal nettselskap foreta et korreksjonsoppgjør mot balanseansvarlig på differansen mellom stipulert og målt forbruk. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 5

6 Ikke-timeavregnede målepunkt. Grunnlag til regulerkraftavregning av ikke timeavregnede målepunkt stipuleres. Ved stipulering beregnes målepunktets prosentandel av forventet årlig kraftuttak for alle ikke-timeavregnede målepunkt i nettområdet. Målepunktets stipulerte forbruk er denne prosentvise andel av totalt innmatet kraft til alle ikke-timeavregnede målepunkt (justert innmatningsprofil). Justert innmatningsprofil (JIP) er lik totalt innmatet kraft i nettområdet minus nettap og minus summen av alle timeavregnede målepunkt i nettområdet. Med grunnlag i prosentandel og justert innmatningsprofil beregnes stipulert (preliminært) døgnforbruk for hvert ikke-timeavregnet målepunkt. Med utgangspunkt i preliminært døgnforbruk i målepunktet, beregnes den balanseansvarliges totale uttak av ikke-timeavregnet forbruk omregnet til kwh/h etter justert innmatningsprofil Oversendelse av grunnlag for avregning av regulerkraft. Innen tre virkedager etter avregningsukens slutt skal oppgave over balanseansvarliges totale kraftuttak i avregningsperioden sendes til avregningsansvarlig for regulerkraft. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (MSCONS) angitt i hele kwh/h. Innen tre virkedager etter avregningsukens slutt skal oppgave over balanseansvarliges totale kraftuttak i avregningsperioden sendes til balanseansvarlig/leverandør. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (MSCONS) angitt i hele kwh/h. Innen tre virkedager etter avregningsukens slutt skal oppgave over leverandørens totale uttak i avregningsperioden av stipulert ikke-timeavregnet forbruk sendes til leverandør. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (MSCONS) angitt i hele kwh/h. Innen tre virkedager etter avregningsukens slutt skal oppgave over justert innmatningsprofil for nettområdet i avregningsperioden sendes til leverandør. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (MSCONS) angitt i kwh/h. 5.3 Sluttbrukeravregning Med sluttbrukeravregning menes de aktiviteter som nettselskap i egenskap av oppgavegiver har ansvar for å utføre for å skaffe til veie grunnlag for avregning av kraft levert til sluttbruker. Aktiviteten omfatter også oversendelse av avregningsgrunnlaget Timeavregnede målepunkt, oversendelse av data Innen tre virkedager etter avregningsukens slutt skal oppgave over leverandørens kraftuttak i hvert enkelt målepunkt avregnet som timesmålt i regulerkraftavregningen i avregningsperioden sendes til leverandør. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (MSCONS) angitt i hele kwh/h. Det skal fremgå om avregningsgrunnlaget er avleste eller stipulerte verdier. (Jfr. pkt ) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 6

7 Når det for et målepunkt tidligere er oversendt stipulerte eller ukorrekte verdier, sendes målte verdier når de forligger. Disse sendes, på samme måte og format, til leverandør, men nå merket avlest og at dataene representerer en korreksjon Ikke-timeavregnede målepunkt Innen tre virkedager etter avregningsukens slutt skal oppgave over leverandørens uttak av preliminært forbruk med døgnoppløsning pr. profilavregnet målepunkt i avregningsperioden for regulerkraft sendes til leverandør. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (UTILTS) angitt i hele kwh/døgn. Det skal fremgå at avregningsgrunnlaget er stipulerte verdier. (Jfr. pkt ) Måleravlesning Innen 3 uker etter at det foreligger måleravlesning på et målepunkt skal oppgave over forbruk i avlesningsperioden sendes til leverandør. Dataene oversendt elektronisk på gjeldende format (MSCONS) og skal inneholde fratildato og fra- tilstand for de siste avlesningsperiode, volum i avlesningsperioden angitt i hele kwh og estimert årsforbruk for målepunktet. Det skal fremgå at avregningsgrunnlaget er målte verdier Døgnfordelt målt forbruk Innen 3 uker etter at det foreligger måleravlesning på målepunktet og det er beregnet justert innmatningsprofil for nettområde, skal døgnfordelt forbruk etter justert innmatningsprofil (målt_volum_d) i avlesningsperioden sendes til leverandør. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (UTILTS) angitt i hele kwh/døgn. Det skal fremgå at avregningsgrunnlaget er målte verdier. 5.4 Saldooppgjør I egenskap av rollen som saldooppgjørsansvarlig har nettselskap ansvar for å skaffe til veie grunnlag og fakturere differansen mellom avregnet grunnlag for regulerkraft (preliminært_volum) og målt forbruk på ikke-timeavregnede målepunkt. Differansen gjøres opp mot balanseansvarlig til markedspris i utvekslingspunktet mot sentralnettet Metode for beregning av saldooppgjør Ved beregning av grunnlag for regulerkraftavregning ble det beregnet stipulert (preliminært) døgnforbruk for ikke-timeavregnede målepunkt (jfr. pkt ). På grunnlag av måleravlesning og målt forbruk i avlesningsperioden beregnes målt forbruk pr døgn fordelt etter justert innmatningsprofil. Differansevolum pr døgn er differansen mellom målt døgnforbruk (jfr. dette pkt ledd) og preliminært døgnforbruk (jfr. pkt ). Umiddelbart etter at det foreligger en kvalitetssikret målerstand, og preliminært døgnvolum for målepunktet i avlesningsperioden er beregnet, anbefales det for hvert målepunkt å beregne målt døgnvolum og tilhørende differansevolum. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 7

8 Saldooppgjøret gjøres opp pr døgn og døgnpris multiplisert med saldovolum pr døgn. Døgnpris beregnes på grunnlag av områdepris på elspotmarkedet veid mot justert innmatningsprofil i det aktuelle døgnet Fakturering og oversendelse av grunnlag for saldooppgjør. Fakturering av saldooppgjør gjøres periodisk pr dato. Summen av saldooppgjør pr døgn for hvert enkelt målepunkt som er avlest siden forrige fakturering er grunnlaget for faktura. Fakturaen som skal inneholde komponentkode som kraften er regulerkraftavregnet mot, skal dokumenteres med: summen av saldobeløp for alle målepunkt det foreligger saldooppgjør for. summen av differansevolum for alle målepunkt det foreligger saldooppgjør for. summen av målt_volum for alle målepunkt det foreligger saldooppgjør for. summen av preliminært_volum for alle målepunkt det foreligger saldooppgjør for. Grunnlag for saldooppgjør (pr målepunkt) oversendes elektronisk til balanseansvarlig/leverandør på gjeldende format (UTILTS) og skal inneholde : MålepunktID Fra-/til-dato for avlesningsperioden summen av saldobeløp i avlesningsperioden summen av differansevolum i avlesningsperioden summen av målt_volum i avlesningsperioden summen av preliminært_volum i avlesningsperioden Saldooppgjøret skal minimum faktureres ved hvert årsskifte og resultatet skal være medelt balanseansvarlig innen 6 uker etter årsskifte. Det anbefales imidlertid å la fakturering av saldooppgjør følge periodene for måleravlesningen i nettområdet. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 8

9 6 TEKNISK BESKRIVELSE Dette kapitlet beskriver detaljert interne prosesser og metoder som kan brukes for å fremskaffe de ulike grunnlag for avregning. 6.1 Leverandøravregning (Ukentlig) Oppgaven med å tilrettelegge avregningsgrunnlag for regulerkraft kalles vanligvis for leverandøravregning. Denne har som hovedoppgave å tilrettelegge og oversende grunnlag for avregning av regulerkraft til avregningsansvarlig og balanseansvarlig/leverandør Definisjoner Grunnlag for regulerkraftavregning Leverandørens uttak i nettområdet i kwh/h JIP Justert Innmatingsprofil brukt som generell betegnelse JIP_h JIP med timeoppløsning i kwh/h JIP_d JIP med døgnoppløsning i kwh/døgn Timeavregnet Målepunkt regulerkraftavregnet i kwh/h Preliminært_volum Ikke-timeavregnet, stipulert forbruk i regulerkraftavregningen Preliminært_volum_h Ikke-timesavregnet forbruk omregnet til timeoppløsning Preliminært_volum_d Ikke-timeavregnet omregnet til døgnoppløsning Preliminært_volum_d Preliminært_volum_d pr målepunkt. ( ) Preliminært_volum_h KPK Preliminært_volum_h pr komponentkode ( KPK ) Grunnlag for regulerkraftavregning I forbindelse med leverandøravregning rapporteres data til andre aktører fra nettselskap. Dette rapporteres ved hjelp av MSCONS-meldinger og skal oversendes innen utgangen av tredje virkedag i påfølgende uke. Hvordan de forskjellige verdiene er beregnet, fremkommer i avsnitt 6.3. Rapportering til avregningsansvarlig for regulerkraft (Statnett) : Grunnlag for regulerkraftavregning kwh/h Rapportering til balanseansvarlig/leverandør : Til leverandøren oversendes i tillegg til totalsummen også en del andre data: JIP_h for nettområdet kwh/h Preliminært_volum_h pr. leverandør kwh/h Timeavregnet pr. målepunkt kwh/h Preliminært_volum_d pr. målepunkt kwh/d Sum timeavregnet pr. leverandør kwh/h 6.2 Datastruktur i målepunktet: For å anskueliggjøre hvordan en systemløsning kan organisere måledata, er det satt opp et eksempel på datastruktur. I eksemplet er tidsoppløsningen døgn, men med tidsoppløsning på time kan modellen med fordel brukes for timeavregnede målepunkt. Da kan metodikken for beregning av saldooppgjør også brukes for korreksjon av timeverdier. For hvert målepunkt registres pr døgn: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 9

10 MålepunktID EAN-nummer Tidspunkt Dato og klokke for registreringen Preliminært_volum_d prosentandel av JIP_d (se beregningsmetode for prosentandel) [kwh/d] Målerstand Avlest stand på måler (evt. stipulert etter fastsatte regler) Målt_volum_d (Beregnet volum i avlesningsperioden fra forrige stand til nå-stand ) x (JIP_ d) / (Σ JIP_d i avlesningsperioden)[kwh/d] Differansevolum_d (Målt_volum_d) - (Preliminært_volum_d) [kwh/d] NB! For å oppnå en god prosess, bør målt volum fordeles til døgn umiddelbart etter hver leverandøravregning, da foreligger det nødvendige grunnlaget i preliminært volum. Samtidig beregnes saldovolum. Tabellen viser den prinsipielle datastrukturen som ligger til grunn for denne metoden for behandling av ikke-timeavregnet forbruk. I denne rapporten tas det ikke stilling til hvordan den enkelte systemleverandør velger å bygge opp tabellstrukturen for å realisere modellen. Modellen kan også brukes for rapportering og eventuell korreksjon av timeverdier, men da må tidsoppløsningen være time. Metode for beregning av de forskjellige verdiene i tabellen er angitt i eget avsnitt. MÅLEPKT- ID TIDSPUNKT yymmddhh PRELIMINÆRT_ VOLUM_D (Produkt kode n1) MÅLERSTAND MÅLT_VOLUM_D (Produkt kode n2) (Produkt kode n3) DIFFERANSE_ VOLUM_D (Produkt kode n4) FAKT- DIFF VOLUM XX J XX J XX J XX J XX J XX J XX J XX J XX J XX J XX J XX N XX N XX N XX N XX N XX N XX N XX N XX N XX N XX N XX 60 N XX 70 N XX 80 N XX 80 N Figur: Avregningsgrunnlag i målepunktet Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 10

11 6.3 Beregning av avregningsgrunnlag Beregne tap: Tapet beregnes av nettselskap. Da dette kan gjøres på forskjellig vis, er det ikke satt opp noen formler her. Beregne JIP i området: Denne beregnes på timenivå ved hjelp av følgende formel: JIP _ hnett Innmatning _ hnett Tap _ hnett Timesmålte _ h nett Beregne JIP_d: Dette gjøres for å få omgjort JIP en fra timeoppløsning til døgnoppløsning. Dette gjør at man slipper å beregne denne for hvert anlegg. JIP_d vil benyttes til å beregne Preliminær_ volum for målepunktet. JIP _ d nett 24 1 JIP _ h Målepunktets prosentandel av JIP: Denne beregnes for å brukes til å beregne hvert enkelt anleggsandel av JIP_d. % andel Estimertforbruk 100 Estimertforbruk Nett Profilanleggenes beregnede forbruk pr. døgn i aktuell uke (Preliminært_volum_d): Beregnes hver uke som en del av beregningen av grunnlaget for regulerkraftoppgjøret. Pr e liminært _ volum _ d % andel * JIP _ d nett Leverandørens totale uttak av stipulert ikke timeavregnet forbruk i kwh/h (Preliminært_volum_t KPK ): Preliminært volum pr. time for en komponentkode beregnes på grunnlag av Preliminært_volum_d juster ihht. JIP. Pr e liminært _ volum _ d Pr eliminært _ volum _ h KPK KPK KPK Pr eliminært _ volum _ d KPK Pr eliminært _ volum _ d JIP d KPK * JIP h Sum profilforbruk i kwh/h pluss sum timeavregnet i kwh/h er lik det totale uttak på komponentkoden. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 11

12 6.4 Beregne saldooppgjør Målerstand: Avlest målerstand er avlesning av måleren registrert på dato for avlesning. Målerstand beregnet på grunnlag av døgnfordelt. Målt volum er å betrakte som avlesning. Stipulert målerstand er målerstand beregnet på grunnlag av preliminært døgnforbruk i perioden. Normalt aksepteres ikke andre grunnlag for målerstander en disse. Ved hver kvalitetsgodkjent målt målerstand må det umiddelbart beregnes nytt årsforbruk for målepunktet. Målt_volum_p: Ved innlegging av en målerstand vil det måtte beregnes et forbruk i perioden siden siste avleste periode. Dette beregnes ved hjelp av: Målt _ volum _ p ( Nys tan d Forriges tan d )* kons tan t Målt volum_d: For å få beregnet Målt_volum_d for målepunktet, fordeles det målte volumet i perioden etter JIP_d for nettområdet. Det er i utgangspunktet bare avleste målerstander som kan brukes som grunnlag for denne beregningen. Målt _ volum _ d Målt _ volum _ p * JIP _ d JIP _ d nett nett I meldingsutveksling rapporteres bare hele kwh. Derfor må alle volumer bare presenteres i hele kwh. For ikke å miste måledata under veis må det i alle beregninger, som fordeler volum fra en periode til delvolumer innenfor samme periode, tas hensyn til desimalene. Det gjøres ved at desimalene fra resultatet for en delperiode overføres, som rest i beregningen av volumet, til neste delperiode. (I eksemplet er ikke denne funksjonen tatt med.) Differansevolum (Målt_volum Preliminært_volum) Saldovolumet som er grunnlag for saldoavregning, beregnes samtidig med fordelingen av Målt volum ved hjelp av formelen: Differanse volum _ d Målt _ volum _ d preliminært _ volum _ d Fakturert saldo Denne kolonnen er tatt med som et eksempel på status for saldooppgjøret i målepunktet. 6.5 Fakturere saldooppgjør For å redusere behovet for beregningsressurser (maskinkapasitet) ved saldooppgjøret, kan det genereres en vektet døgn/område spotpris veid mot JIP_d for nettområdet. Da vil det i avregningen være et en-til-en forhold mellom Saldovolum og døgnpris. Denne veide prisen beregnes som følger: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 12

13 Døgnpris 24 ( Områdepris _ elspot * JIP) JIP Fakturering av saldooppgjør mot leverandør anbefales å følge periodene for måleravlesning for nettområdet Saldooppgjør pr. målepunkt Hvert målepunkt skal saldooppgjør beregnes for alle avlesninger som er kommet inn siden forrige saldooppgjør. Det beregnes en linje pr. avlesning. Saldooppgjør utføres etter følgende formel: Saldobeløp _ p Tildato ( Døgnpris* differanse volum_ d) Fradato Fradato Første dato i beregningen Tildato Siste dato i beregningen For å ha grunnlag for denne beregningen utføres følgende underberegninger: Pr e liminært _ volum _ p Målt _ volum_ p Tildato Tildato Pr eliminært _ volum _ d Fradato Målt _ volum_ d Fradato Målt_volum skal oversendes leverandør. Differanse volum Differanse volum _ d _ p Målt _ volum _ d Tildato Differansevolum _ d Fradato preliminært _ volum _ d Saldooppgjør pr leverandør Saldooppgjør pr. leverandør er summen av prosessen saldooppgjør pr målepunkt for de målepunkt som leverandøren har leveranse til. Kun de målepunkt hvor det er beregnet målt volum siden forrige tidspunkt for fakturering av saldooppgjør, tas med. Formelen som benyttes er: Saldobeløp _ p lev Saldobeløp _ p Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 13

14 6.5.3 Dokumentasjon av saldooppgjøret Fakturagrunnlag. Grunnlaget for fakturering er summen av hver parameter som er avregnet i saldooppgjøret for målepunktet. Komponentkode Pr tildato saldofakturert Σ Saldobeløp Σ Preliminært_volum Σ Målt_volum Σ Differansevolum Dokumentasjonen følger fakturaen. Alle volum angis i hele kwh Dokumentasjon på målepunktnivå Denne dokumentasjonen inneholder en linje for hvert målepunkt og består av disse parametrene: MålepunktID Saldobeløp Preliminært_volum Målt_volum Differansevolum Fradato Tildato Dokumentasjonen skal sendes elektronisk på gjeldende format (UTILTS). Alle volum angis i hele kwh. 6.6 Korreksjoner Korreksjonsoppgjør på timeavregnede anlegg Korreksjoner på timeavregnede anlegg skal gjøres opp så snart det foreligger korrekte verdier for måleren. Så snart korrekte data foreligger skal ny fil med forbruksdata oversendes elektronisk til leverandør i henhold til gjeldende regler for meldingsutveksling for timeavregnede anlegg. Korreksjonen skal gjøres opp med timeoppløsning for den aktuelle perioden, og skal avregnes ved bruk av regulærkraftpris med timeoppløsning for tilsvarende periode. I tillegg skal det oversendes en faktura til leverandør. Som underlag for faktura skal det vedlegges oversikt over avregnet forbruk, nye forbruksverdier, differansen mellom ny og avregnet verdi og regulærkraftpriser. Alle verdiene skal gjøres opp med timeoppløsning Korreksjon på saldooppgjør Når avregningsgrunnlag er oversendt til annen aktør eller benyttet i intern avregning skal det være låst for endring av innholdet. Ved korreksjon i avregningsgrunnlaget opprettes Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 14

15 nytt avregningsgrunnlag for den perioden som skal korrigeres. Avregning av korrigerte verdier gjøres opp mot tidligere avregning. En korreksjon i regulerkraft- og eller saldoavregning kan også gjelde endring av dato for kontrakt (leverandørbytte). 6.7 Regler for avrunding I alle beregninger som fordeler volum fra en periode til delvolumer innenfor samme periode, må det tas hensyn til desimalene. Dette skal gjøres ved at desimalene fra resultatet for en delperiode overføres, som rest i beregningen av volumet, til neste delperiode. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 15

16 7 MODELLERT LØSNING (UML) 7.1 Objektdiagram (Rollemodell) Nedenfor vises en beskrivelse av sammenhengen mellom roller og områder. De rollene som er tatt med er funksjonelle roller. Det vil si at det ikke nødvendigvis vil være atskilte selskaper som vil inneha de forskjellige rollene. I Norge vil blant annet nettselskap inneha flere av de rollene som er tatt med. Kunden er den som er ansvarlig for kontrakten om levering av strøm mot nettselskap. Han er dermed ansvarlig for innlevering av målerverdier på anlegget. Avregningsansvarlig er ansvarlig for regulerkraftavregningen. I Norge er det Statnett som er ansvarlig for denne avregningen. Kraftleverandøren er ansvarlig for den finansielle kontrakten av strøm opp mot en kunde. Balanseansvarlig er økonomisk ansvarlig for leveransen av strøm til et anlegg opp mot avregningsansvarlig. I Norge er denne ofte sammenfallende med leverandøren. Oppgavegiver er ansvarlig for innrapportering av grunnlag fra et nettområde for avregning av regulerkraft. I Norge er dette netteier. Saldooppgjørsansvarlig er ansvarlig for å gjøre opp ubalansen mellom de verdiene oppgavegiver har rapportert til avregningsansvarlig og det som i ettertid blir målt på anleggene. Rollen innehas i Norge av nettselskap. Måleverdiansvarlig er ansvarlig for at nødvendige måleverdier blir samlet inn og kvalitetssikret. Rollen innehas i Norge av nettselskap. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 16

17 7.2 Aktivitetsdiagrammer Beregne leverandøravregning Kommentarer til aktivitetsdiagrammet. (1) JIP _ hnett Innmatning _ hnett Tap _ hnett Timesmålte _ h (2) JIP _ d nett JIP _ h nett 24 1 (3) % andel Estimertforbruk 100 Estimertforbruk Nett (4) Pr e liminært _ volum _ d % andel * JIP _ d nett (5) Pr e liminært _ volum _ d KPK KPK Pr eliminært _ volum _ d Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 17

18 (6) Pr eliminært _ volum _ hkpk KPK Pr eliminært _ volum _ d JIP d KPK * JIP h Beregne saldooppgjør Kommentarer til aktivitetsdiagrammet. (1) Målt _ volum _ p ( Nys tan d Forriges tan d )* kons tan t (2) Målt _ volum _ d Målt _ volum _ p * JIP _ d JIP _ d nett nett (3) Differanse volum _ d Målt _ volum _ d pre liminært _ volum _ d Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 18

19 7.2.3 Fakturere saldooppgjør Kommentarer til aktivitetsdiagrammet. (1) Døgnpris 24 ( Områdepris _ elspot * JIP) JIP Tildato (2) Saldobeløp _ p ( Døgnpris* differansevolum_ d) Fradato (3) Saldobeløp _ plev Saldobeløp _ p Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 19

20 7.3 Sekvensdiagram I det etterfølgende er sekvensen i meldingsutvekslingen vist i sekvensdiagram Leverandøravregning Meldingsutveksling ved leverandøravregning Grunnlag saldooppgjør Grunnlag for saldooppgjøret er målt volum for profilavregnede målepunkt fordelt på døgnverdier i henhold til nettområdets JIP. I tillegg sendes fra/til dato og fra/til stand for de siste avlesningsperiode, volum i avlesningsperioden angitt i hele kwh og estimert årsforbruk for målepunktet. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 20

21 Grunnlag saldooppgjør (1591, 1511, 1400) Saldooppgjør Saldooppgjør (1592) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 21

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Elhub Rolle- og informasjonsmodell

Elhub Rolle- og informasjonsmodell Rolle- og informasjonsmodell Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Begrensninger i adgangen til forskuddsfakturering av kraft m.v. Oppsummering av høringsuttalelser

Detaljer

Elhub Rolle og informasjonsmodell

Elhub Rolle og informasjonsmodell Elhub Rolle og informasjonsmodell Versjon 1.0 13. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om rollemodellen... 2 1.3 Referanser... 2 2 Rollemodellen... 3 2.1 Definisjoner... 3 2.2 Rollemodell

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Formål... 1 Nettavtalen og innleiekontrakten... 1 Hva er nytt... 1 Akkreditering... 2 Virkeområde... 2 Et eksempel... 2 Funksjonskrav... 4 Total maksimal feilvisning...

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Prosjektrapport for gruppe 5 EIT - Smarte Nett 4. mai 2011 Andrea Sundby Langvik Arne-Olav Thuestad Terje Skrede Torstein

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 Stikkordsregister: Kategori Side AVTALEINNGÅELSER, LEVERANDØRSKIFTE, GARANTIAVTALER, BESTEMMELSER OM PRISVARSLING, OPPSIGELSE OG

Detaljer

Årsmelding 2005 I OM ELKLAGENEMNDA

Årsmelding 2005 I OM ELKLAGENEMNDA - 1 - I OM ELKLAGENEMNDA Årsmelding 2005 Elklagenemnda ble opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund, nå Energibedriftenes landsforening (EBL) og Forbrukerrådet. Nemnda består av 5

Detaljer

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg.

Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Istad Kraft AS og næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder

Detaljer