TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN"

Transkript

1 TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN REFERANSER PLANLAGTE ENDRINGER KORREKSJONER FRA TIDLIGERE VERSJONER RAMMEVILKÅR GENERELT LEVERANDØRAVREGNING Grunnlag for avregning av regulerkraft Oversendelse av grunnlag for avregning av regulerkraft SLUTTBRUKERAVREGNING Timeavregnede målepunkt, oversendelse av data Ikke-timeavregnede målepunkt SALDOOPPGJØR Metode for beregning av saldooppgjør Fakturering og oversendelse av grunnlag for saldooppgjør TEKNISK BESKRIVELSE LEVERANDØRAVREGNING (UKENTLIG) Definisjoner Grunnlag for regulerkraftavregning DATASTRUKTUR I MÅLEPUNKTET: BEREGNING AV AVREGNINGSGRUNNLAG BEREGNE SALDOOPPGJØR FAKTURERE SALDOOPPGJØR Saldooppgjør pr. målepunkt Saldooppgjør pr leverandør Dokumentasjon av saldooppgjøret KORREKSJONER Korreksjonsoppgjør på timeavregnede anlegg Korreksjon på saldooppgjør REGLER FOR AVRUNDING MODELLERT LØSNING (UML) OBJEKTDIAGRAM (ROLLEMODELL) AKTIVITETSDIAGRAMMER Beregne leverandøravregning Beregne saldooppgjør Fakturere saldooppgjør SEKVENSDIAGRAM Leverandøravregning Grunnlag saldooppgjør Saldooppgjør...21 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 2

3 1 BAKGRUNN Dette dokumentet er utarbeidet i samarbeid med representanter for de ulike aktørtyper i kraftmarkedet som er berørt av etterfølgende retningslinjer. Retningslinjene er fundert på NVEs forskrift nr 301- Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester, og de er utgitt av Systemstøtte for Ediel. Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av hvordan avregningsgrunnlag (saldooppgjør) kan beregnes og kontrolleres av aktørene i kraftmarkedet. For detaljer knyttet til datautveksling i forbindlese med avregningsgrunnlaget henvises det til [4], Norsk brukerveiledning for utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, siste versjon, og [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Det er bare de deler av forskriften som omhandler grunnlag som skal brukes i et økonomisk oppgjør mellom to parter i kraftmarkedet som behandles i dette dokumentet. Dokumentet er således bare tenkt som et supplement til forskriften. Skulle det oppstå forskjellig tolkning mellom NVEs forskrift og disse retningslinjer så er det forskriften som skal følges. Disse retningslinjene vil bli endret i takt med forskriftsendringer som betinger endring. Beskrevne interne metoder og prosess for å fremskaffe og behandle avregningsgrunnlag er å betrakte som veiledende og er tatt med for å sikre felles forståelse av oppgavene. Andre metoder som fører til samme resultat kan selvfølgelig benyttes så lenge resultatet i form av avregningsgrunnlag som skal utveksles er riktig og sendes på riktig tidspunkt og format. Utgivelsen av dokumentet har til hensikt å øke lik forståelse for tilrettelegging og videreformidling av grunnlag for økonomisk avregning i kraftmarkedet. I et velfungerende kraftmarked er det helt avgjørende at grunnlag som brukes er korrekt og at de ulike aktørene får det avregningsgrunnlaget de har krav på og i den form som de forventer. 2 REFERANSER [1] Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, [2] Ediel Portalen, [3] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, [4] Norsk brukerveiledning for utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, siste versjon, [5] Implementation guide for Utility time series message (UTILTS) for the Norwegian reconciliation process, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 3

4 3 PLANLAGTE ENDRINGER Ingen planlagte endringer. 4 KORREKSJONER FRA TIDLIGERE VERSJONER Versjon/revisjon Endret av Endringer 2.0.B Ove Nesvik Tidsfrist for oversendelse av måledata etter måleravlesning er korrigert til 3 uker i henhold til forskrifter fra NVE. 2.0.A Ove Nesvik Duplisert informasjon med [7] Norsk brukerveiledning for utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, er fjernet. 1.1.A Ove Nesvik Detaljer vedrørende EDIFACT meldingene UTILTS og MSCONS er fjernet. Disse kan finnes i [7] Norsk brukerveiledning for utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, siste versjon, C Ove Nesvik Leverandøravregningen er delt i to meldinger, 1581 (UTILTS) og resten (MSCONS). Grunnlag saldooppgjør er delt i to meldinger, 1591 (UTILTS) og resten (MSCONS). Noen nye koder (ebix krav) er lagt til i UTILTS for saldooppgjør, som målernummer og transaksjonsårsak B Ove Nesvik Retting av skrivefeil: Kap (MSCONS endret til UTILTS) Kap (Aktivitets diagram rettet) 1.01.A Asle Gundersby Huskorrektur og oppdatering av versjonsnummer til offisiell utgivelse. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 4

5 5 RAMMEVILKÅR Myndighetenes krav er nedfelt i NVE s forskrift nr 301 Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Nedenfor følger en videre presisering av hvordan dette skal implementeres i bransjen. 5.1 Generelt Nettselskap har ansvar for måling og kvalitetssikring av måleresultatet for alle utvekslingspunkt som brukes til avregning av elkraft i eget nettområde. Grunnlag for økonomisk oppgjør i kraftomsetningen skal være basert på disse målingene. Nettselskap har også ansvar for å fremskaffe grunnlag for avregning på aggregert nivå der det er nødvendig. I de tilfeller hvor det ikke forligger avlesning av måleverdi innen tidspunktet for økonomisk avregning må finne sted, skal nettselskap framskaffe stipulerte måleverdier som kan brukes i avregningen. Når det foreligger avlesning for tidsrommet hvor det tidligere er benyttet stipulerte verdier, skal avregning foretas basert på nye målte verdier. Denne avregningen gjøres opp mot den tidligere avregning som var basert på stipulert forbruk. Det samme gjelder også for korreksjon etter feil i avregningsgrunnlaget. 5.2 Leverandøravregning Med leverandøravregning menes de aktiviteter som nettselskap i egenskap av oppgavegiver har ansvar for å utføre for å skaffe til veie grunnlag for avregning av regulerkraft på kraften hver enkelt balanseansvarlig tar ut i nettområdet. Leverandøravregningen omfatter også rapportering av avregningsgrunnlaget til balanseansvarlig/leverandør. Avregningsperioden for regulerkraft er en uke. Avregningsansvarlig for regulerkraft foretar økonomisk avregning mot balanseansvarlig av differansen mellom kraftuttaket som balanseansvarlig har forhåndsmeldt og det kraftuttak som nettselskap rapporterer i nettområdet Grunnlag for avregning av regulerkraft Oppgavegiver skal på grunnlag av forbruk i de målepunkt en balanseansvarlig har kraftleveranse, beregne det totale kraftuttaket den balanseansvarlige har hatt i nettområdet i avregningsuken. Det totale kraftuttaket fremkommer som summen av kraftuttaket i timeavregnede (jfr. pkt ) og ikke timeavregnede (jfr. Pkt ) målepunkt Timeavregnede målepunkt. Grunnlag til regulerkraftavregning av timeavregnede målepunkt skal være avleste måleverdier. Ved manglende avlesning stipuleres forbruk på grunnlag av sist avlest måleverdi for tilsvarende periode. Når det igjen foreligger måleravlesning skal nettselskap foreta et korreksjonsoppgjør mot balanseansvarlig på differansen mellom stipulert og målt forbruk. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 5

6 Ikke-timeavregnede målepunkt. Grunnlag til regulerkraftavregning av ikke timeavregnede målepunkt stipuleres. Ved stipulering beregnes målepunktets prosentandel av forventet årlig kraftuttak for alle ikke-timeavregnede målepunkt i nettområdet. Målepunktets stipulerte forbruk er denne prosentvise andel av totalt innmatet kraft til alle ikke-timeavregnede målepunkt (justert innmatningsprofil). Justert innmatningsprofil (JIP) er lik totalt innmatet kraft i nettområdet minus nettap og minus summen av alle timeavregnede målepunkt i nettområdet. Med grunnlag i prosentandel og justert innmatningsprofil beregnes stipulert (preliminært) døgnforbruk for hvert ikke-timeavregnet målepunkt. Med utgangspunkt i preliminært døgnforbruk i målepunktet, beregnes den balanseansvarliges totale uttak av ikke-timeavregnet forbruk omregnet til kwh/h etter justert innmatningsprofil Oversendelse av grunnlag for avregning av regulerkraft. Innen tre virkedager etter avregningsukens slutt skal oppgave over balanseansvarliges totale kraftuttak i avregningsperioden sendes til avregningsansvarlig for regulerkraft. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (MSCONS) angitt i hele kwh/h. Innen tre virkedager etter avregningsukens slutt skal oppgave over balanseansvarliges totale kraftuttak i avregningsperioden sendes til balanseansvarlig/leverandør. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (MSCONS) angitt i hele kwh/h. Innen tre virkedager etter avregningsukens slutt skal oppgave over leverandørens totale uttak i avregningsperioden av stipulert ikke-timeavregnet forbruk sendes til leverandør. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (MSCONS) angitt i hele kwh/h. Innen tre virkedager etter avregningsukens slutt skal oppgave over justert innmatningsprofil for nettområdet i avregningsperioden sendes til leverandør. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (MSCONS) angitt i kwh/h. 5.3 Sluttbrukeravregning Med sluttbrukeravregning menes de aktiviteter som nettselskap i egenskap av oppgavegiver har ansvar for å utføre for å skaffe til veie grunnlag for avregning av kraft levert til sluttbruker. Aktiviteten omfatter også oversendelse av avregningsgrunnlaget Timeavregnede målepunkt, oversendelse av data Innen tre virkedager etter avregningsukens slutt skal oppgave over leverandørens kraftuttak i hvert enkelt målepunkt avregnet som timesmålt i regulerkraftavregningen i avregningsperioden sendes til leverandør. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (MSCONS) angitt i hele kwh/h. Det skal fremgå om avregningsgrunnlaget er avleste eller stipulerte verdier. (Jfr. pkt ) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 6

7 Når det for et målepunkt tidligere er oversendt stipulerte eller ukorrekte verdier, sendes målte verdier når de forligger. Disse sendes, på samme måte og format, til leverandør, men nå merket avlest og at dataene representerer en korreksjon Ikke-timeavregnede målepunkt Innen tre virkedager etter avregningsukens slutt skal oppgave over leverandørens uttak av preliminært forbruk med døgnoppløsning pr. profilavregnet målepunkt i avregningsperioden for regulerkraft sendes til leverandør. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (UTILTS) angitt i hele kwh/døgn. Det skal fremgå at avregningsgrunnlaget er stipulerte verdier. (Jfr. pkt ) Måleravlesning Innen 3 uker etter at det foreligger måleravlesning på et målepunkt skal oppgave over forbruk i avlesningsperioden sendes til leverandør. Dataene oversendt elektronisk på gjeldende format (MSCONS) og skal inneholde fratildato og fra- tilstand for de siste avlesningsperiode, volum i avlesningsperioden angitt i hele kwh og estimert årsforbruk for målepunktet. Det skal fremgå at avregningsgrunnlaget er målte verdier Døgnfordelt målt forbruk Innen 3 uker etter at det foreligger måleravlesning på målepunktet og det er beregnet justert innmatningsprofil for nettområde, skal døgnfordelt forbruk etter justert innmatningsprofil (målt_volum_d) i avlesningsperioden sendes til leverandør. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (UTILTS) angitt i hele kwh/døgn. Det skal fremgå at avregningsgrunnlaget er målte verdier. 5.4 Saldooppgjør I egenskap av rollen som saldooppgjørsansvarlig har nettselskap ansvar for å skaffe til veie grunnlag og fakturere differansen mellom avregnet grunnlag for regulerkraft (preliminært_volum) og målt forbruk på ikke-timeavregnede målepunkt. Differansen gjøres opp mot balanseansvarlig til markedspris i utvekslingspunktet mot sentralnettet Metode for beregning av saldooppgjør Ved beregning av grunnlag for regulerkraftavregning ble det beregnet stipulert (preliminært) døgnforbruk for ikke-timeavregnede målepunkt (jfr. pkt ). På grunnlag av måleravlesning og målt forbruk i avlesningsperioden beregnes målt forbruk pr døgn fordelt etter justert innmatningsprofil. Differansevolum pr døgn er differansen mellom målt døgnforbruk (jfr. dette pkt ledd) og preliminært døgnforbruk (jfr. pkt ). Umiddelbart etter at det foreligger en kvalitetssikret målerstand, og preliminært døgnvolum for målepunktet i avlesningsperioden er beregnet, anbefales det for hvert målepunkt å beregne målt døgnvolum og tilhørende differansevolum. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 7

8 Saldooppgjøret gjøres opp pr døgn og døgnpris multiplisert med saldovolum pr døgn. Døgnpris beregnes på grunnlag av områdepris på elspotmarkedet veid mot justert innmatningsprofil i det aktuelle døgnet Fakturering og oversendelse av grunnlag for saldooppgjør. Fakturering av saldooppgjør gjøres periodisk pr dato. Summen av saldooppgjør pr døgn for hvert enkelt målepunkt som er avlest siden forrige fakturering er grunnlaget for faktura. Fakturaen som skal inneholde komponentkode som kraften er regulerkraftavregnet mot, skal dokumenteres med: summen av saldobeløp for alle målepunkt det foreligger saldooppgjør for. summen av differansevolum for alle målepunkt det foreligger saldooppgjør for. summen av målt_volum for alle målepunkt det foreligger saldooppgjør for. summen av preliminært_volum for alle målepunkt det foreligger saldooppgjør for. Grunnlag for saldooppgjør (pr målepunkt) oversendes elektronisk til balanseansvarlig/leverandør på gjeldende format (UTILTS) og skal inneholde : MålepunktID Fra-/til-dato for avlesningsperioden summen av saldobeløp i avlesningsperioden summen av differansevolum i avlesningsperioden summen av målt_volum i avlesningsperioden summen av preliminært_volum i avlesningsperioden Saldooppgjøret skal minimum faktureres ved hvert årsskifte og resultatet skal være medelt balanseansvarlig innen 6 uker etter årsskifte. Det anbefales imidlertid å la fakturering av saldooppgjør følge periodene for måleravlesningen i nettområdet. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 8

9 6 TEKNISK BESKRIVELSE Dette kapitlet beskriver detaljert interne prosesser og metoder som kan brukes for å fremskaffe de ulike grunnlag for avregning. 6.1 Leverandøravregning (Ukentlig) Oppgaven med å tilrettelegge avregningsgrunnlag for regulerkraft kalles vanligvis for leverandøravregning. Denne har som hovedoppgave å tilrettelegge og oversende grunnlag for avregning av regulerkraft til avregningsansvarlig og balanseansvarlig/leverandør Definisjoner Grunnlag for regulerkraftavregning Leverandørens uttak i nettområdet i kwh/h JIP Justert Innmatingsprofil brukt som generell betegnelse JIP_h JIP med timeoppløsning i kwh/h JIP_d JIP med døgnoppløsning i kwh/døgn Timeavregnet Målepunkt regulerkraftavregnet i kwh/h Preliminært_volum Ikke-timeavregnet, stipulert forbruk i regulerkraftavregningen Preliminært_volum_h Ikke-timesavregnet forbruk omregnet til timeoppløsning Preliminært_volum_d Ikke-timeavregnet omregnet til døgnoppløsning Preliminært_volum_d Preliminært_volum_d pr målepunkt. ( ) Preliminært_volum_h KPK Preliminært_volum_h pr komponentkode ( KPK ) Grunnlag for regulerkraftavregning I forbindelse med leverandøravregning rapporteres data til andre aktører fra nettselskap. Dette rapporteres ved hjelp av MSCONS-meldinger og skal oversendes innen utgangen av tredje virkedag i påfølgende uke. Hvordan de forskjellige verdiene er beregnet, fremkommer i avsnitt 6.3. Rapportering til avregningsansvarlig for regulerkraft (Statnett) : Grunnlag for regulerkraftavregning kwh/h Rapportering til balanseansvarlig/leverandør : Til leverandøren oversendes i tillegg til totalsummen også en del andre data: JIP_h for nettområdet kwh/h Preliminært_volum_h pr. leverandør kwh/h Timeavregnet pr. målepunkt kwh/h Preliminært_volum_d pr. målepunkt kwh/d Sum timeavregnet pr. leverandør kwh/h 6.2 Datastruktur i målepunktet: For å anskueliggjøre hvordan en systemløsning kan organisere måledata, er det satt opp et eksempel på datastruktur. I eksemplet er tidsoppløsningen døgn, men med tidsoppløsning på time kan modellen med fordel brukes for timeavregnede målepunkt. Da kan metodikken for beregning av saldooppgjør også brukes for korreksjon av timeverdier. For hvert målepunkt registres pr døgn: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 9

10 MålepunktID EAN-nummer Tidspunkt Dato og klokke for registreringen Preliminært_volum_d prosentandel av JIP_d (se beregningsmetode for prosentandel) [kwh/d] Målerstand Avlest stand på måler (evt. stipulert etter fastsatte regler) Målt_volum_d (Beregnet volum i avlesningsperioden fra forrige stand til nå-stand ) x (JIP_ d) / (Σ JIP_d i avlesningsperioden)[kwh/d] Differansevolum_d (Målt_volum_d) - (Preliminært_volum_d) [kwh/d] NB! For å oppnå en god prosess, bør målt volum fordeles til døgn umiddelbart etter hver leverandøravregning, da foreligger det nødvendige grunnlaget i preliminært volum. Samtidig beregnes saldovolum. Tabellen viser den prinsipielle datastrukturen som ligger til grunn for denne metoden for behandling av ikke-timeavregnet forbruk. I denne rapporten tas det ikke stilling til hvordan den enkelte systemleverandør velger å bygge opp tabellstrukturen for å realisere modellen. Modellen kan også brukes for rapportering og eventuell korreksjon av timeverdier, men da må tidsoppløsningen være time. Metode for beregning av de forskjellige verdiene i tabellen er angitt i eget avsnitt. MÅLEPKT- ID TIDSPUNKT yymmddhh PRELIMINÆRT_ VOLUM_D (Produkt kode n1) MÅLERSTAND MÅLT_VOLUM_D (Produkt kode n2) (Produkt kode n3) DIFFERANSE_ VOLUM_D (Produkt kode n4) FAKT- DIFF VOLUM XX J XX J XX J XX J XX J XX J XX J XX J XX J XX J XX J XX N XX N XX N XX N XX N XX N XX N XX N XX N XX N XX N XX 60 N XX 70 N XX 80 N XX 80 N Figur: Avregningsgrunnlag i målepunktet Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 10

11 6.3 Beregning av avregningsgrunnlag Beregne tap: Tapet beregnes av nettselskap. Da dette kan gjøres på forskjellig vis, er det ikke satt opp noen formler her. Beregne JIP i området: Denne beregnes på timenivå ved hjelp av følgende formel: JIP _ hnett Innmatning _ hnett Tap _ hnett Timesmålte _ h nett Beregne JIP_d: Dette gjøres for å få omgjort JIP en fra timeoppløsning til døgnoppløsning. Dette gjør at man slipper å beregne denne for hvert anlegg. JIP_d vil benyttes til å beregne Preliminær_ volum for målepunktet. JIP _ d nett 24 1 JIP _ h Målepunktets prosentandel av JIP: Denne beregnes for å brukes til å beregne hvert enkelt anleggsandel av JIP_d. % andel Estimertforbruk 100 Estimertforbruk Nett Profilanleggenes beregnede forbruk pr. døgn i aktuell uke (Preliminært_volum_d): Beregnes hver uke som en del av beregningen av grunnlaget for regulerkraftoppgjøret. Pr e liminært _ volum _ d % andel * JIP _ d nett Leverandørens totale uttak av stipulert ikke timeavregnet forbruk i kwh/h (Preliminært_volum_t KPK ): Preliminært volum pr. time for en komponentkode beregnes på grunnlag av Preliminært_volum_d juster ihht. JIP. Pr e liminært _ volum _ d Pr eliminært _ volum _ h KPK KPK KPK Pr eliminært _ volum _ d KPK Pr eliminært _ volum _ d JIP d KPK * JIP h Sum profilforbruk i kwh/h pluss sum timeavregnet i kwh/h er lik det totale uttak på komponentkoden. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 11

12 6.4 Beregne saldooppgjør Målerstand: Avlest målerstand er avlesning av måleren registrert på dato for avlesning. Målerstand beregnet på grunnlag av døgnfordelt. Målt volum er å betrakte som avlesning. Stipulert målerstand er målerstand beregnet på grunnlag av preliminært døgnforbruk i perioden. Normalt aksepteres ikke andre grunnlag for målerstander en disse. Ved hver kvalitetsgodkjent målt målerstand må det umiddelbart beregnes nytt årsforbruk for målepunktet. Målt_volum_p: Ved innlegging av en målerstand vil det måtte beregnes et forbruk i perioden siden siste avleste periode. Dette beregnes ved hjelp av: Målt _ volum _ p ( Nys tan d Forriges tan d )* kons tan t Målt volum_d: For å få beregnet Målt_volum_d for målepunktet, fordeles det målte volumet i perioden etter JIP_d for nettområdet. Det er i utgangspunktet bare avleste målerstander som kan brukes som grunnlag for denne beregningen. Målt _ volum _ d Målt _ volum _ p * JIP _ d JIP _ d nett nett I meldingsutveksling rapporteres bare hele kwh. Derfor må alle volumer bare presenteres i hele kwh. For ikke å miste måledata under veis må det i alle beregninger, som fordeler volum fra en periode til delvolumer innenfor samme periode, tas hensyn til desimalene. Det gjøres ved at desimalene fra resultatet for en delperiode overføres, som rest i beregningen av volumet, til neste delperiode. (I eksemplet er ikke denne funksjonen tatt med.) Differansevolum (Målt_volum Preliminært_volum) Saldovolumet som er grunnlag for saldoavregning, beregnes samtidig med fordelingen av Målt volum ved hjelp av formelen: Differanse volum _ d Målt _ volum _ d preliminært _ volum _ d Fakturert saldo Denne kolonnen er tatt med som et eksempel på status for saldooppgjøret i målepunktet. 6.5 Fakturere saldooppgjør For å redusere behovet for beregningsressurser (maskinkapasitet) ved saldooppgjøret, kan det genereres en vektet døgn/område spotpris veid mot JIP_d for nettområdet. Da vil det i avregningen være et en-til-en forhold mellom Saldovolum og døgnpris. Denne veide prisen beregnes som følger: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 12

13 Døgnpris 24 ( Områdepris _ elspot * JIP) JIP Fakturering av saldooppgjør mot leverandør anbefales å følge periodene for måleravlesning for nettområdet Saldooppgjør pr. målepunkt Hvert målepunkt skal saldooppgjør beregnes for alle avlesninger som er kommet inn siden forrige saldooppgjør. Det beregnes en linje pr. avlesning. Saldooppgjør utføres etter følgende formel: Saldobeløp _ p Tildato ( Døgnpris* differanse volum_ d) Fradato Fradato Første dato i beregningen Tildato Siste dato i beregningen For å ha grunnlag for denne beregningen utføres følgende underberegninger: Pr e liminært _ volum _ p Målt _ volum_ p Tildato Tildato Pr eliminært _ volum _ d Fradato Målt _ volum_ d Fradato Målt_volum skal oversendes leverandør. Differanse volum Differanse volum _ d _ p Målt _ volum _ d Tildato Differansevolum _ d Fradato preliminært _ volum _ d Saldooppgjør pr leverandør Saldooppgjør pr. leverandør er summen av prosessen saldooppgjør pr målepunkt for de målepunkt som leverandøren har leveranse til. Kun de målepunkt hvor det er beregnet målt volum siden forrige tidspunkt for fakturering av saldooppgjør, tas med. Formelen som benyttes er: Saldobeløp _ p lev Saldobeløp _ p Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 13

14 6.5.3 Dokumentasjon av saldooppgjøret Fakturagrunnlag. Grunnlaget for fakturering er summen av hver parameter som er avregnet i saldooppgjøret for målepunktet. Komponentkode Pr tildato saldofakturert Σ Saldobeløp Σ Preliminært_volum Σ Målt_volum Σ Differansevolum Dokumentasjonen følger fakturaen. Alle volum angis i hele kwh Dokumentasjon på målepunktnivå Denne dokumentasjonen inneholder en linje for hvert målepunkt og består av disse parametrene: MålepunktID Saldobeløp Preliminært_volum Målt_volum Differansevolum Fradato Tildato Dokumentasjonen skal sendes elektronisk på gjeldende format (UTILTS). Alle volum angis i hele kwh. 6.6 Korreksjoner Korreksjonsoppgjør på timeavregnede anlegg Korreksjoner på timeavregnede anlegg skal gjøres opp så snart det foreligger korrekte verdier for måleren. Så snart korrekte data foreligger skal ny fil med forbruksdata oversendes elektronisk til leverandør i henhold til gjeldende regler for meldingsutveksling for timeavregnede anlegg. Korreksjonen skal gjøres opp med timeoppløsning for den aktuelle perioden, og skal avregnes ved bruk av regulærkraftpris med timeoppløsning for tilsvarende periode. I tillegg skal det oversendes en faktura til leverandør. Som underlag for faktura skal det vedlegges oversikt over avregnet forbruk, nye forbruksverdier, differansen mellom ny og avregnet verdi og regulærkraftpriser. Alle verdiene skal gjøres opp med timeoppløsning Korreksjon på saldooppgjør Når avregningsgrunnlag er oversendt til annen aktør eller benyttet i intern avregning skal det være låst for endring av innholdet. Ved korreksjon i avregningsgrunnlaget opprettes Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 14

15 nytt avregningsgrunnlag for den perioden som skal korrigeres. Avregning av korrigerte verdier gjøres opp mot tidligere avregning. En korreksjon i regulerkraft- og eller saldoavregning kan også gjelde endring av dato for kontrakt (leverandørbytte). 6.7 Regler for avrunding I alle beregninger som fordeler volum fra en periode til delvolumer innenfor samme periode, må det tas hensyn til desimalene. Dette skal gjøres ved at desimalene fra resultatet for en delperiode overføres, som rest i beregningen av volumet, til neste delperiode. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 15

16 7 MODELLERT LØSNING (UML) 7.1 Objektdiagram (Rollemodell) Nedenfor vises en beskrivelse av sammenhengen mellom roller og områder. De rollene som er tatt med er funksjonelle roller. Det vil si at det ikke nødvendigvis vil være atskilte selskaper som vil inneha de forskjellige rollene. I Norge vil blant annet nettselskap inneha flere av de rollene som er tatt med. Kunden er den som er ansvarlig for kontrakten om levering av strøm mot nettselskap. Han er dermed ansvarlig for innlevering av målerverdier på anlegget. Avregningsansvarlig er ansvarlig for regulerkraftavregningen. I Norge er det Statnett som er ansvarlig for denne avregningen. Kraftleverandøren er ansvarlig for den finansielle kontrakten av strøm opp mot en kunde. Balanseansvarlig er økonomisk ansvarlig for leveransen av strøm til et anlegg opp mot avregningsansvarlig. I Norge er denne ofte sammenfallende med leverandøren. Oppgavegiver er ansvarlig for innrapportering av grunnlag fra et nettområde for avregning av regulerkraft. I Norge er dette netteier. Saldooppgjørsansvarlig er ansvarlig for å gjøre opp ubalansen mellom de verdiene oppgavegiver har rapportert til avregningsansvarlig og det som i ettertid blir målt på anleggene. Rollen innehas i Norge av nettselskap. Måleverdiansvarlig er ansvarlig for at nødvendige måleverdier blir samlet inn og kvalitetssikret. Rollen innehas i Norge av nettselskap. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 16

17 7.2 Aktivitetsdiagrammer Beregne leverandøravregning Kommentarer til aktivitetsdiagrammet. (1) JIP _ hnett Innmatning _ hnett Tap _ hnett Timesmålte _ h (2) JIP _ d nett JIP _ h nett 24 1 (3) % andel Estimertforbruk 100 Estimertforbruk Nett (4) Pr e liminært _ volum _ d % andel * JIP _ d nett (5) Pr e liminært _ volum _ d KPK KPK Pr eliminært _ volum _ d Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 17

18 (6) Pr eliminært _ volum _ hkpk KPK Pr eliminært _ volum _ d JIP d KPK * JIP h Beregne saldooppgjør Kommentarer til aktivitetsdiagrammet. (1) Målt _ volum _ p ( Nys tan d Forriges tan d )* kons tan t (2) Målt _ volum _ d Målt _ volum _ p * JIP _ d JIP _ d nett nett (3) Differanse volum _ d Målt _ volum _ d pre liminært _ volum _ d Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 18

19 7.2.3 Fakturere saldooppgjør Kommentarer til aktivitetsdiagrammet. (1) Døgnpris 24 ( Områdepris _ elspot * JIP) JIP Tildato (2) Saldobeløp _ p ( Døgnpris* differansevolum_ d) Fradato (3) Saldobeløp _ plev Saldobeløp _ p Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 19

20 7.3 Sekvensdiagram I det etterfølgende er sekvensen i meldingsutvekslingen vist i sekvensdiagram Leverandøravregning Meldingsutveksling ved leverandøravregning Grunnlag saldooppgjør Grunnlag for saldooppgjøret er målt volum for profilavregnede målepunkt fordelt på døgnverdier i henhold til nettområdets JIP. I tillegg sendes fra/til dato og fra/til stand for de siste avlesningsperiode, volum i avlesningsperioden angitt i hele kwh og estimert årsforbruk for målepunktet. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 20

21 Grunnlag saldooppgjør (1591, 1511, 1400) Saldooppgjør Saldooppgjør (1592) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 21

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Elhub. Elhub Beregningsfunksjoner. Rettigheter og begrensninger

Elhub. Elhub Beregningsfunksjoner. Rettigheter og begrensninger Elhub Elhub Beregningsfunksjoner Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

Webinar 16. februar 2017

Webinar 16. februar 2017 Webinar 16. februar 2017 Overgangsregime for ATAM, APAM, NBS og NECS Ansvarsfordeling ATAM og APAM Nettap og nettorapportering av produksjon Migrering Agenda Overgangsregime for ATAM og APAM Ansvarsfordeling

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Innføring i markedsprosesser

Innføring i markedsprosesser 23. Januar 2019 Innføring i markedsprosesser Andreas Holmqvist Julie Nordnes Paulsen Kim Charlotte Elvestad Agenda Introduksjon til forretningsprosesser i Elhub Gjennomgang av markedsprosesser som er viktig

Detaljer

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjene er fastsatt 29.1.2008. Med hjemmel i forskrift om opprinnelsesgarantier

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Veileder. Veileder for håndtering av spesielle prosesser i kraftbransjen pre Elhub. Statnett SF Systemstøtte for Ediel

Veileder. Veileder for håndtering av spesielle prosesser i kraftbransjen pre Elhub. Statnett SF Systemstøtte for Ediel REFERANSE: DATO: VERSJON: ANSVARLIG: Statnett SF 23.11.2017 1.0 Systemstøtte for Ediel Veileder Veileder for håndtering av spesielle prosesser i kraftbransjen pre Elhub Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.: ARKIVNR.:

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.2 Oppdatering: C Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: X Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 11. april 2014 Versjn: 1.1.C Kjøreregler fr meldingsutveksling Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe Fellesprsesser relatert til Ediel i det nrske kraftmarkedet 1 FORMÅL OG STRUKTUR FOR BRUKERVEILEDNINGEN...

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Elhub. Overgangsregler for Elhub Go Live

Elhub. Overgangsregler for Elhub Go Live Elhub Overgangsregler for Elhub Go Live Versjon 1.0 24.09.2018 Innhold Endringslogg... 1 Overordnet om Elhubs Go Live-prosess... 2 Go Lives innvirkning på forretningsprosesser... 2 Stegvis beskrivelse

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA

Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene 2009 Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA 1 Rettslig regulering Den rettslig reguleringen av forbruksmåling av el omfatter mange slags forhold,

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Versjon 10 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Omfang... 1 1.3 Referanser... 1 1.4 Endringslogg... 2 2 Oversikt over prosessene

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

Konsesjon for avregningsansvarlig

Konsesjon for avregningsansvarlig Konsesjon for avregningsansvarlig Meddelt: Statnett SF. Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 2018-12-10 10:13:48 Varighet: 31. desember 2020 Ref: NVE 2018XXXX-X Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Norsk meldingsversjon: 8A (6A for MSCONS) Versjon og revisjon: 2.0 Oppdatering: W Status: For implementering Dato: 27. januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Eidsiva ' fl C/.u\,1g_L>.Vi «í. Oppsummering

Eidsiva ' fl C/.u\,1g_L>.Vi «í. Oppsummering n C X: 1,.).fp fl C/.u\,1g_L>.Vi «í \ Eidsiva ' Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Eidsiva Vannkraft AS Org.nr. 887 396 752 Tlf. 62 56 10 00 vannkraft@eidsivaenergi.no

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub

Detaljer

Ordliste. Forkortelse

Ordliste. Forkortelse Forkortelser Forkortelse AMS ATAM APAM B2B BIM BRP BRS BS DSO ebix EFET EDI ENTSO-E GO GUI HNR JIP KPI MBA MDA MDR MGA NBS NECS NordREG NPS TSO UML VEE XML XSD Beskrivelse Avanserte Måle- og Styringssystemer

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) 13 2007 0 4 9 5 9 8 2 2 D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Elhub for nettselskap

Elhub for nettselskap Trondheim 21. september 2017 Elhub for nettselskap Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub for nettselskap. Agenda

Detaljer

Elhub for kraftleverandører

Elhub for kraftleverandører Gardermoen 6. september 2017 Elhub for kraftleverandører Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag som kraftleverandør? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub.

Detaljer

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen Elsertifikatregisteret NECS Norsk Energiforening 19.04.2012 Bjørn Aage Seem Holmen Prosjektteam, elsertifikater Første elsertifikat i Norge utstedt 8. februar Kvassteinåga, Myrbekk og Vaage første tre

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS v.02.09.2010 Forbruksavgift og trekk til Energifondet (ENOVA)- Nettselskapenes ansvar og rutiner ved innkreving Temadag Energi Norge 08.09.2010 Synspunkter fra Eidsiva Nett AS Ivar Elias Lingaas ivar.lingaas@eidsivaenergi.no

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt Elhub Energibransjens største IT-prosjekt Kristoffer Lorentsen SmartGrid-dagen 2016 Planen Litt om meg Hva er Elhub? Hvorfor Elhub? Hvordan Elhub? metering points master data metered values time series

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Christian Johan Giswold (red.) 21 2005 04959822 D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301OSLO nve@nve.no Deres ref: 201406517 Dato: 27.04.2015 Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden

Detaljer

PRODUKSJONSGLATTING Vilkår for deltakelse, håndtering og kompensasjon

PRODUKSJONSGLATTING Vilkår for deltakelse, håndtering og kompensasjon PRODUKSJONSGLATTING Vilkår for deltakelse, håndtering og kompensasjon Gjeldende fra 05.03.2019 Statnett SF 1 Formål Formålet med produksjonsglatting er å redusere de strukturelle ubalansene i kraftsystemet.

Detaljer

PRODUKSJONSGLATTING Vilkår for deltakelse, håndtering og kompensasjon

PRODUKSJONSGLATTING Vilkår for deltakelse, håndtering og kompensasjon PRODUKSJONSGLATTING Vilkår for deltakelse, håndtering og kompensasjon Gjeldende fra 02.04.2019 Statnett SF 1 Formål Formålet med produksjonsglatting er å redusere de strukturelle ubalansene i kraftsystemet.

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Webinar mars 2017 Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Agenda Målepunkt generelt Nettselskaprelevant Kraftleverandørrelevant Administrasjonsoppgaver Agenda Målepunkt generelt - Finn, se detaljer

Detaljer

Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forslag til meldingsutveksling og internettbasert søketjeneste administrert av Statnett Lars Olav Fosse 3 2007 D O K U M E N T Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Detaljer

Kraftleveringsavtale

Kraftleveringsavtale 1. Generelt Kraftleveringsavtale Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin Standard kraftleveringsavtale, av 01.01.2007, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder følgende

Detaljer

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Temadager EBL Kompetanse 12. og 13. juni 2007 Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning 1 Innhold Erfaring med kvalitet på timeverdier Forslag til krav til

Detaljer

Erfaringer med forskrift om måling og avregning - konklusjoner etter oppfølgingsbesøk sommeren 2000

Erfaringer med forskrift om måling og avregning - konklusjoner etter oppfølgingsbesøk sommeren 2000 Erfaringer med forskrift om måling og avregning - konklusjoner etter oppfølgingsbesøk sommeren 2000 Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT BIBUOTEK 5 st~(o~) t~

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Avanserte Elhuboppgaver

Avanserte Elhuboppgaver Avanserte Elhuboppgaver Jørgen Nafstad Møller, Leif Morland og Ingvar Aarnes Oslo 14. september Avanserte Elhuboppgaver I dette kurset får du en detaljert gjennomgang av oppgavene Elhub utfører innen måleverdier

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Årsrapport 2014 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2014 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 204 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Innhold:. INNLEDNING... 2 2. LEDELSEN... 2 3. NØYTRALITETSERKLÆRINGER... 3 4. KUNDESENTER... 3 5. MÅLERAVLESNING... 4 6. KUNDEINFORMASJON... 4 7.

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo, 27.april.2015 Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Det vises til høringsdokumentet fra Norges Vassdrags- og energidirektorat om gjennomfakturering,

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 15 2010 D O K U 2010 M E N T Endringer i forskrift 11. mars

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Tinn Energi as, strøm og næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder

Detaljer

Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg.

Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Istad Kraft AS og næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder

Detaljer

Årsrapport 2013 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2013 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 203 vedr nøytralitet i INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 2 2 Ledelsen... 2 3 Nøytralitetserklæringer... 3 4 Kundesenter... 3 5 Inkassoselskap... 3 6 Måleravlesning... 3 7 Kundeinformasjon...

Detaljer

Årsrapport 2015 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2015 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 205 vedr nøytralitet i Innhold:. INNLEDNING... 2 2. LEDELSEN... 2 3. NØYTRALITETSERKLÆRINGER... 2 4. KUNDESENTER... 3 5. MÅLERAVLESNING... 4 6. KUNDEINFORMASJON... 4 7. OPPDATERING AV NØYTRALITETSPROGRAMMET...

Detaljer

Hvordan håndtere plikten i NECS

Hvordan håndtere plikten i NECS Hvordan håndtere plikten i NECS Elsertifikatseminar Gardermoen 15 Jan 2013 Ingrid N Christie, Statnett NECS og elsertifikatpliktige Alle pliktige selskap skal ha sin egen konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Åpning av kraftmarkedet for sluttbruker i Norge

Åpning av kraftmarkedet for sluttbruker i Norge 25 1998 Norges Uff vassdrags- og. energidirektorat NVE "- Torfinn Jonassen Åpning av kraftmarkedet for sluttbruker i Norge 1991-1999 NORGES VASSDRAGS OG ENERGIDIREKTORAT BIBLIOTEKET Tittel: Rapport nr.

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Årsrapport 2017 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2017 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 207 vedr nøytralitet i Innhold:. INNLEDNING... 2 2. LEDELSEN... 2 3. NØYTRALITETSERKLÆRINGER... 3 4. KUNDESENTER... 3 5. MÅLERAVLESNING... 4 6. KUNDEINFORMASJON... 4 7. NETT-TARIFF... 4 7. Leveringspliktig

Detaljer