TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN"

Transkript

1 TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN REFERANSER PLANLAGTE ENDRINGER KORREKSJONER FRA TIDLIGERE VERSJONER RAMMEVILKÅR GENERELT LEVERANDØRAVREGNING Grunnlag for avregning av regulerkraft Oversendelse av grunnlag for avregning av regulerkraft SLUTTBRUKERAVREGNING Timeavregnede målepunkt, oversendelse av data Ikke-timeavregnede målepunkt SALDOOPPGJØR Metode for beregning av saldooppgjør Fakturering og oversendelse av grunnlag for saldooppgjør TEKNISK BESKRIVELSE LEVERANDØRAVREGNING (UKENTLIG) Definisjoner Grunnlag for regulerkraftavregning DATASTRUKTUR I MÅLEPUNKTET: BEREGNING AV AVREGNINGSGRUNNLAG BEREGNE SALDOOPPGJØR FAKTURERE SALDOOPPGJØR Saldooppgjør pr. målepunkt Saldooppgjør pr leverandør Dokumentasjon av saldooppgjøret KORREKSJONER Korreksjonsoppgjør på timeavregnede anlegg Korreksjon på saldooppgjør REGLER FOR AVRUNDING MODELLERT LØSNING (UML) OBJEKTDIAGRAM (ROLLEMODELL) AKTIVITETSDIAGRAMMER Beregne leverandøravregning Beregne saldooppgjør Fakturere saldooppgjør SEKVENSDIAGRAM Leverandøravregning Grunnlag saldooppgjør Saldooppgjør...21 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 2

3 1 BAKGRUNN Dette dokumentet er utarbeidet i samarbeid med representanter for de ulike aktørtyper i kraftmarkedet som er berørt av etterfølgende retningslinjer. Retningslinjene er fundert på NVEs forskrift nr 301- Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester, og de er utgitt av Systemstøtte for Ediel. Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av hvordan avregningsgrunnlag (saldooppgjør) kan beregnes og kontrolleres av aktørene i kraftmarkedet. For detaljer knyttet til datautveksling i forbindlese med avregningsgrunnlaget henvises det til [4], Norsk brukerveiledning for utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, siste versjon, og [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Det er bare de deler av forskriften som omhandler grunnlag som skal brukes i et økonomisk oppgjør mellom to parter i kraftmarkedet som behandles i dette dokumentet. Dokumentet er således bare tenkt som et supplement til forskriften. Skulle det oppstå forskjellig tolkning mellom NVEs forskrift og disse retningslinjer så er det forskriften som skal følges. Disse retningslinjene vil bli endret i takt med forskriftsendringer som betinger endring. Beskrevne interne metoder og prosess for å fremskaffe og behandle avregningsgrunnlag er å betrakte som veiledende og er tatt med for å sikre felles forståelse av oppgavene. Andre metoder som fører til samme resultat kan selvfølgelig benyttes så lenge resultatet i form av avregningsgrunnlag som skal utveksles er riktig og sendes på riktig tidspunkt og format. Utgivelsen av dokumentet har til hensikt å øke lik forståelse for tilrettelegging og videreformidling av grunnlag for økonomisk avregning i kraftmarkedet. I et velfungerende kraftmarked er det helt avgjørende at grunnlag som brukes er korrekt og at de ulike aktørene får det avregningsgrunnlaget de har krav på og i den form som de forventer. 2 REFERANSER [1] Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, [2] Ediel Portalen, [3] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, [4] Norsk brukerveiledning for utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, siste versjon, [5] Implementation guide for Utility time series message (UTILTS) for the Norwegian reconciliation process, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 3

4 3 PLANLAGTE ENDRINGER Ingen planlagte endringer. 4 KORREKSJONER FRA TIDLIGERE VERSJONER Versjon/revisjon Endret av Endringer 2.0.B Ove Nesvik Tidsfrist for oversendelse av måledata etter måleravlesning er korrigert til 3 uker i henhold til forskrifter fra NVE. 2.0.A Ove Nesvik Duplisert informasjon med [7] Norsk brukerveiledning for utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, er fjernet. 1.1.A Ove Nesvik Detaljer vedrørende EDIFACT meldingene UTILTS og MSCONS er fjernet. Disse kan finnes i [7] Norsk brukerveiledning for utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, siste versjon, C Ove Nesvik Leverandøravregningen er delt i to meldinger, 1581 (UTILTS) og resten (MSCONS). Grunnlag saldooppgjør er delt i to meldinger, 1591 (UTILTS) og resten (MSCONS). Noen nye koder (ebix krav) er lagt til i UTILTS for saldooppgjør, som målernummer og transaksjonsårsak B Ove Nesvik Retting av skrivefeil: Kap (MSCONS endret til UTILTS) Kap (Aktivitets diagram rettet) 1.01.A Asle Gundersby Huskorrektur og oppdatering av versjonsnummer til offisiell utgivelse. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 4

5 5 RAMMEVILKÅR Myndighetenes krav er nedfelt i NVE s forskrift nr 301 Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Nedenfor følger en videre presisering av hvordan dette skal implementeres i bransjen. 5.1 Generelt Nettselskap har ansvar for måling og kvalitetssikring av måleresultatet for alle utvekslingspunkt som brukes til avregning av elkraft i eget nettområde. Grunnlag for økonomisk oppgjør i kraftomsetningen skal være basert på disse målingene. Nettselskap har også ansvar for å fremskaffe grunnlag for avregning på aggregert nivå der det er nødvendig. I de tilfeller hvor det ikke forligger avlesning av måleverdi innen tidspunktet for økonomisk avregning må finne sted, skal nettselskap framskaffe stipulerte måleverdier som kan brukes i avregningen. Når det foreligger avlesning for tidsrommet hvor det tidligere er benyttet stipulerte verdier, skal avregning foretas basert på nye målte verdier. Denne avregningen gjøres opp mot den tidligere avregning som var basert på stipulert forbruk. Det samme gjelder også for korreksjon etter feil i avregningsgrunnlaget. 5.2 Leverandøravregning Med leverandøravregning menes de aktiviteter som nettselskap i egenskap av oppgavegiver har ansvar for å utføre for å skaffe til veie grunnlag for avregning av regulerkraft på kraften hver enkelt balanseansvarlig tar ut i nettområdet. Leverandøravregningen omfatter også rapportering av avregningsgrunnlaget til balanseansvarlig/leverandør. Avregningsperioden for regulerkraft er en uke. Avregningsansvarlig for regulerkraft foretar økonomisk avregning mot balanseansvarlig av differansen mellom kraftuttaket som balanseansvarlig har forhåndsmeldt og det kraftuttak som nettselskap rapporterer i nettområdet Grunnlag for avregning av regulerkraft Oppgavegiver skal på grunnlag av forbruk i de målepunkt en balanseansvarlig har kraftleveranse, beregne det totale kraftuttaket den balanseansvarlige har hatt i nettområdet i avregningsuken. Det totale kraftuttaket fremkommer som summen av kraftuttaket i timeavregnede (jfr. pkt ) og ikke timeavregnede (jfr. Pkt ) målepunkt Timeavregnede målepunkt. Grunnlag til regulerkraftavregning av timeavregnede målepunkt skal være avleste måleverdier. Ved manglende avlesning stipuleres forbruk på grunnlag av sist avlest måleverdi for tilsvarende periode. Når det igjen foreligger måleravlesning skal nettselskap foreta et korreksjonsoppgjør mot balanseansvarlig på differansen mellom stipulert og målt forbruk. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 5

6 Ikke-timeavregnede målepunkt. Grunnlag til regulerkraftavregning av ikke timeavregnede målepunkt stipuleres. Ved stipulering beregnes målepunktets prosentandel av forventet årlig kraftuttak for alle ikke-timeavregnede målepunkt i nettområdet. Målepunktets stipulerte forbruk er denne prosentvise andel av totalt innmatet kraft til alle ikke-timeavregnede målepunkt (justert innmatningsprofil). Justert innmatningsprofil (JIP) er lik totalt innmatet kraft i nettområdet minus nettap og minus summen av alle timeavregnede målepunkt i nettområdet. Med grunnlag i prosentandel og justert innmatningsprofil beregnes stipulert (preliminært) døgnforbruk for hvert ikke-timeavregnet målepunkt. Med utgangspunkt i preliminært døgnforbruk i målepunktet, beregnes den balanseansvarliges totale uttak av ikke-timeavregnet forbruk omregnet til kwh/h etter justert innmatningsprofil Oversendelse av grunnlag for avregning av regulerkraft. Innen tre virkedager etter avregningsukens slutt skal oppgave over balanseansvarliges totale kraftuttak i avregningsperioden sendes til avregningsansvarlig for regulerkraft. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (MSCONS) angitt i hele kwh/h. Innen tre virkedager etter avregningsukens slutt skal oppgave over balanseansvarliges totale kraftuttak i avregningsperioden sendes til balanseansvarlig/leverandør. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (MSCONS) angitt i hele kwh/h. Innen tre virkedager etter avregningsukens slutt skal oppgave over leverandørens totale uttak i avregningsperioden av stipulert ikke-timeavregnet forbruk sendes til leverandør. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (MSCONS) angitt i hele kwh/h. Innen tre virkedager etter avregningsukens slutt skal oppgave over justert innmatningsprofil for nettområdet i avregningsperioden sendes til leverandør. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (MSCONS) angitt i kwh/h. 5.3 Sluttbrukeravregning Med sluttbrukeravregning menes de aktiviteter som nettselskap i egenskap av oppgavegiver har ansvar for å utføre for å skaffe til veie grunnlag for avregning av kraft levert til sluttbruker. Aktiviteten omfatter også oversendelse av avregningsgrunnlaget Timeavregnede målepunkt, oversendelse av data Innen tre virkedager etter avregningsukens slutt skal oppgave over leverandørens kraftuttak i hvert enkelt målepunkt avregnet som timesmålt i regulerkraftavregningen i avregningsperioden sendes til leverandør. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (MSCONS) angitt i hele kwh/h. Det skal fremgå om avregningsgrunnlaget er avleste eller stipulerte verdier. (Jfr. pkt ) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 6

7 Når det for et målepunkt tidligere er oversendt stipulerte eller ukorrekte verdier, sendes målte verdier når de forligger. Disse sendes, på samme måte og format, til leverandør, men nå merket avlest og at dataene representerer en korreksjon Ikke-timeavregnede målepunkt Innen tre virkedager etter avregningsukens slutt skal oppgave over leverandørens uttak av preliminært forbruk med døgnoppløsning pr. profilavregnet målepunkt i avregningsperioden for regulerkraft sendes til leverandør. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (UTILTS) angitt i hele kwh/døgn. Det skal fremgå at avregningsgrunnlaget er stipulerte verdier. (Jfr. pkt ) Måleravlesning Innen 3 uker etter at det foreligger måleravlesning på et målepunkt skal oppgave over forbruk i avlesningsperioden sendes til leverandør. Dataene oversendt elektronisk på gjeldende format (MSCONS) og skal inneholde fratildato og fra- tilstand for de siste avlesningsperiode, volum i avlesningsperioden angitt i hele kwh og estimert årsforbruk for målepunktet. Det skal fremgå at avregningsgrunnlaget er målte verdier Døgnfordelt målt forbruk Innen 3 uker etter at det foreligger måleravlesning på målepunktet og det er beregnet justert innmatningsprofil for nettområde, skal døgnfordelt forbruk etter justert innmatningsprofil (målt_volum_d) i avlesningsperioden sendes til leverandør. Dataene oversendes elektronisk på gjeldende format (UTILTS) angitt i hele kwh/døgn. Det skal fremgå at avregningsgrunnlaget er målte verdier. 5.4 Saldooppgjør I egenskap av rollen som saldooppgjørsansvarlig har nettselskap ansvar for å skaffe til veie grunnlag og fakturere differansen mellom avregnet grunnlag for regulerkraft (preliminært_volum) og målt forbruk på ikke-timeavregnede målepunkt. Differansen gjøres opp mot balanseansvarlig til markedspris i utvekslingspunktet mot sentralnettet Metode for beregning av saldooppgjør Ved beregning av grunnlag for regulerkraftavregning ble det beregnet stipulert (preliminært) døgnforbruk for ikke-timeavregnede målepunkt (jfr. pkt ). På grunnlag av måleravlesning og målt forbruk i avlesningsperioden beregnes målt forbruk pr døgn fordelt etter justert innmatningsprofil. Differansevolum pr døgn er differansen mellom målt døgnforbruk (jfr. dette pkt ledd) og preliminært døgnforbruk (jfr. pkt ). Umiddelbart etter at det foreligger en kvalitetssikret målerstand, og preliminært døgnvolum for målepunktet i avlesningsperioden er beregnet, anbefales det for hvert målepunkt å beregne målt døgnvolum og tilhørende differansevolum. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 7

8 Saldooppgjøret gjøres opp pr døgn og døgnpris multiplisert med saldovolum pr døgn. Døgnpris beregnes på grunnlag av områdepris på elspotmarkedet veid mot justert innmatningsprofil i det aktuelle døgnet Fakturering og oversendelse av grunnlag for saldooppgjør. Fakturering av saldooppgjør gjøres periodisk pr dato. Summen av saldooppgjør pr døgn for hvert enkelt målepunkt som er avlest siden forrige fakturering er grunnlaget for faktura. Fakturaen som skal inneholde komponentkode som kraften er regulerkraftavregnet mot, skal dokumenteres med: summen av saldobeløp for alle målepunkt det foreligger saldooppgjør for. summen av differansevolum for alle målepunkt det foreligger saldooppgjør for. summen av målt_volum for alle målepunkt det foreligger saldooppgjør for. summen av preliminært_volum for alle målepunkt det foreligger saldooppgjør for. Grunnlag for saldooppgjør (pr målepunkt) oversendes elektronisk til balanseansvarlig/leverandør på gjeldende format (UTILTS) og skal inneholde : MålepunktID Fra-/til-dato for avlesningsperioden summen av saldobeløp i avlesningsperioden summen av differansevolum i avlesningsperioden summen av målt_volum i avlesningsperioden summen av preliminært_volum i avlesningsperioden Saldooppgjøret skal minimum faktureres ved hvert årsskifte og resultatet skal være medelt balanseansvarlig innen 6 uker etter årsskifte. Det anbefales imidlertid å la fakturering av saldooppgjør følge periodene for måleravlesningen i nettområdet. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 8

9 6 TEKNISK BESKRIVELSE Dette kapitlet beskriver detaljert interne prosesser og metoder som kan brukes for å fremskaffe de ulike grunnlag for avregning. 6.1 Leverandøravregning (Ukentlig) Oppgaven med å tilrettelegge avregningsgrunnlag for regulerkraft kalles vanligvis for leverandøravregning. Denne har som hovedoppgave å tilrettelegge og oversende grunnlag for avregning av regulerkraft til avregningsansvarlig og balanseansvarlig/leverandør Definisjoner Grunnlag for regulerkraftavregning Leverandørens uttak i nettområdet i kwh/h JIP Justert Innmatingsprofil brukt som generell betegnelse JIP_h JIP med timeoppløsning i kwh/h JIP_d JIP med døgnoppløsning i kwh/døgn Timeavregnet Målepunkt regulerkraftavregnet i kwh/h Preliminært_volum Ikke-timeavregnet, stipulert forbruk i regulerkraftavregningen Preliminært_volum_h Ikke-timesavregnet forbruk omregnet til timeoppløsning Preliminært_volum_d Ikke-timeavregnet omregnet til døgnoppløsning Preliminært_volum_d Preliminært_volum_d pr målepunkt. ( ) Preliminært_volum_h KPK Preliminært_volum_h pr komponentkode ( KPK ) Grunnlag for regulerkraftavregning I forbindelse med leverandøravregning rapporteres data til andre aktører fra nettselskap. Dette rapporteres ved hjelp av MSCONS-meldinger og skal oversendes innen utgangen av tredje virkedag i påfølgende uke. Hvordan de forskjellige verdiene er beregnet, fremkommer i avsnitt 6.3. Rapportering til avregningsansvarlig for regulerkraft (Statnett) : Grunnlag for regulerkraftavregning kwh/h Rapportering til balanseansvarlig/leverandør : Til leverandøren oversendes i tillegg til totalsummen også en del andre data: JIP_h for nettområdet kwh/h Preliminært_volum_h pr. leverandør kwh/h Timeavregnet pr. målepunkt kwh/h Preliminært_volum_d pr. målepunkt kwh/d Sum timeavregnet pr. leverandør kwh/h 6.2 Datastruktur i målepunktet: For å anskueliggjøre hvordan en systemløsning kan organisere måledata, er det satt opp et eksempel på datastruktur. I eksemplet er tidsoppløsningen døgn, men med tidsoppløsning på time kan modellen med fordel brukes for timeavregnede målepunkt. Da kan metodikken for beregning av saldooppgjør også brukes for korreksjon av timeverdier. For hvert målepunkt registres pr døgn: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 9

10 MålepunktID EAN-nummer Tidspunkt Dato og klokke for registreringen Preliminært_volum_d prosentandel av JIP_d (se beregningsmetode for prosentandel) [kwh/d] Målerstand Avlest stand på måler (evt. stipulert etter fastsatte regler) Målt_volum_d (Beregnet volum i avlesningsperioden fra forrige stand til nå-stand ) x (JIP_ d) / (Σ JIP_d i avlesningsperioden)[kwh/d] Differansevolum_d (Målt_volum_d) - (Preliminært_volum_d) [kwh/d] NB! For å oppnå en god prosess, bør målt volum fordeles til døgn umiddelbart etter hver leverandøravregning, da foreligger det nødvendige grunnlaget i preliminært volum. Samtidig beregnes saldovolum. Tabellen viser den prinsipielle datastrukturen som ligger til grunn for denne metoden for behandling av ikke-timeavregnet forbruk. I denne rapporten tas det ikke stilling til hvordan den enkelte systemleverandør velger å bygge opp tabellstrukturen for å realisere modellen. Modellen kan også brukes for rapportering og eventuell korreksjon av timeverdier, men da må tidsoppløsningen være time. Metode for beregning av de forskjellige verdiene i tabellen er angitt i eget avsnitt. MÅLEPKT- ID TIDSPUNKT yymmddhh PRELIMINÆRT_ VOLUM_D (Produkt kode n1) MÅLERSTAND MÅLT_VOLUM_D (Produkt kode n2) (Produkt kode n3) DIFFERANSE_ VOLUM_D (Produkt kode n4) FAKT- DIFF VOLUM XX J XX J XX J XX J XX J XX J XX J XX J XX J XX J XX J XX N XX N XX N XX N XX N XX N XX N XX N XX N XX N XX N XX 60 N XX 70 N XX 80 N XX 80 N Figur: Avregningsgrunnlag i målepunktet Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 10

11 6.3 Beregning av avregningsgrunnlag Beregne tap: Tapet beregnes av nettselskap. Da dette kan gjøres på forskjellig vis, er det ikke satt opp noen formler her. Beregne JIP i området: Denne beregnes på timenivå ved hjelp av følgende formel: JIP _ hnett Innmatning _ hnett Tap _ hnett Timesmålte _ h nett Beregne JIP_d: Dette gjøres for å få omgjort JIP en fra timeoppløsning til døgnoppløsning. Dette gjør at man slipper å beregne denne for hvert anlegg. JIP_d vil benyttes til å beregne Preliminær_ volum for målepunktet. JIP _ d nett 24 1 JIP _ h Målepunktets prosentandel av JIP: Denne beregnes for å brukes til å beregne hvert enkelt anleggsandel av JIP_d. % andel Estimertforbruk 100 Estimertforbruk Nett Profilanleggenes beregnede forbruk pr. døgn i aktuell uke (Preliminært_volum_d): Beregnes hver uke som en del av beregningen av grunnlaget for regulerkraftoppgjøret. Pr e liminært _ volum _ d % andel * JIP _ d nett Leverandørens totale uttak av stipulert ikke timeavregnet forbruk i kwh/h (Preliminært_volum_t KPK ): Preliminært volum pr. time for en komponentkode beregnes på grunnlag av Preliminært_volum_d juster ihht. JIP. Pr e liminært _ volum _ d Pr eliminært _ volum _ h KPK KPK KPK Pr eliminært _ volum _ d KPK Pr eliminært _ volum _ d JIP d KPK * JIP h Sum profilforbruk i kwh/h pluss sum timeavregnet i kwh/h er lik det totale uttak på komponentkoden. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 11

12 6.4 Beregne saldooppgjør Målerstand: Avlest målerstand er avlesning av måleren registrert på dato for avlesning. Målerstand beregnet på grunnlag av døgnfordelt. Målt volum er å betrakte som avlesning. Stipulert målerstand er målerstand beregnet på grunnlag av preliminært døgnforbruk i perioden. Normalt aksepteres ikke andre grunnlag for målerstander en disse. Ved hver kvalitetsgodkjent målt målerstand må det umiddelbart beregnes nytt årsforbruk for målepunktet. Målt_volum_p: Ved innlegging av en målerstand vil det måtte beregnes et forbruk i perioden siden siste avleste periode. Dette beregnes ved hjelp av: Målt _ volum _ p ( Nys tan d Forriges tan d )* kons tan t Målt volum_d: For å få beregnet Målt_volum_d for målepunktet, fordeles det målte volumet i perioden etter JIP_d for nettområdet. Det er i utgangspunktet bare avleste målerstander som kan brukes som grunnlag for denne beregningen. Målt _ volum _ d Målt _ volum _ p * JIP _ d JIP _ d nett nett I meldingsutveksling rapporteres bare hele kwh. Derfor må alle volumer bare presenteres i hele kwh. For ikke å miste måledata under veis må det i alle beregninger, som fordeler volum fra en periode til delvolumer innenfor samme periode, tas hensyn til desimalene. Det gjøres ved at desimalene fra resultatet for en delperiode overføres, som rest i beregningen av volumet, til neste delperiode. (I eksemplet er ikke denne funksjonen tatt med.) Differansevolum (Målt_volum Preliminært_volum) Saldovolumet som er grunnlag for saldoavregning, beregnes samtidig med fordelingen av Målt volum ved hjelp av formelen: Differanse volum _ d Målt _ volum _ d preliminært _ volum _ d Fakturert saldo Denne kolonnen er tatt med som et eksempel på status for saldooppgjøret i målepunktet. 6.5 Fakturere saldooppgjør For å redusere behovet for beregningsressurser (maskinkapasitet) ved saldooppgjøret, kan det genereres en vektet døgn/område spotpris veid mot JIP_d for nettområdet. Da vil det i avregningen være et en-til-en forhold mellom Saldovolum og døgnpris. Denne veide prisen beregnes som følger: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 12

13 Døgnpris 24 ( Områdepris _ elspot * JIP) JIP Fakturering av saldooppgjør mot leverandør anbefales å følge periodene for måleravlesning for nettområdet Saldooppgjør pr. målepunkt Hvert målepunkt skal saldooppgjør beregnes for alle avlesninger som er kommet inn siden forrige saldooppgjør. Det beregnes en linje pr. avlesning. Saldooppgjør utføres etter følgende formel: Saldobeløp _ p Tildato ( Døgnpris* differanse volum_ d) Fradato Fradato Første dato i beregningen Tildato Siste dato i beregningen For å ha grunnlag for denne beregningen utføres følgende underberegninger: Pr e liminært _ volum _ p Målt _ volum_ p Tildato Tildato Pr eliminært _ volum _ d Fradato Målt _ volum_ d Fradato Målt_volum skal oversendes leverandør. Differanse volum Differanse volum _ d _ p Målt _ volum _ d Tildato Differansevolum _ d Fradato preliminært _ volum _ d Saldooppgjør pr leverandør Saldooppgjør pr. leverandør er summen av prosessen saldooppgjør pr målepunkt for de målepunkt som leverandøren har leveranse til. Kun de målepunkt hvor det er beregnet målt volum siden forrige tidspunkt for fakturering av saldooppgjør, tas med. Formelen som benyttes er: Saldobeløp _ p lev Saldobeløp _ p Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 13

14 6.5.3 Dokumentasjon av saldooppgjøret Fakturagrunnlag. Grunnlaget for fakturering er summen av hver parameter som er avregnet i saldooppgjøret for målepunktet. Komponentkode Pr tildato saldofakturert Σ Saldobeløp Σ Preliminært_volum Σ Målt_volum Σ Differansevolum Dokumentasjonen følger fakturaen. Alle volum angis i hele kwh Dokumentasjon på målepunktnivå Denne dokumentasjonen inneholder en linje for hvert målepunkt og består av disse parametrene: MålepunktID Saldobeløp Preliminært_volum Målt_volum Differansevolum Fradato Tildato Dokumentasjonen skal sendes elektronisk på gjeldende format (UTILTS). Alle volum angis i hele kwh. 6.6 Korreksjoner Korreksjonsoppgjør på timeavregnede anlegg Korreksjoner på timeavregnede anlegg skal gjøres opp så snart det foreligger korrekte verdier for måleren. Så snart korrekte data foreligger skal ny fil med forbruksdata oversendes elektronisk til leverandør i henhold til gjeldende regler for meldingsutveksling for timeavregnede anlegg. Korreksjonen skal gjøres opp med timeoppløsning for den aktuelle perioden, og skal avregnes ved bruk av regulærkraftpris med timeoppløsning for tilsvarende periode. I tillegg skal det oversendes en faktura til leverandør. Som underlag for faktura skal det vedlegges oversikt over avregnet forbruk, nye forbruksverdier, differansen mellom ny og avregnet verdi og regulærkraftpriser. Alle verdiene skal gjøres opp med timeoppløsning Korreksjon på saldooppgjør Når avregningsgrunnlag er oversendt til annen aktør eller benyttet i intern avregning skal det være låst for endring av innholdet. Ved korreksjon i avregningsgrunnlaget opprettes Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 14

15 nytt avregningsgrunnlag for den perioden som skal korrigeres. Avregning av korrigerte verdier gjøres opp mot tidligere avregning. En korreksjon i regulerkraft- og eller saldoavregning kan også gjelde endring av dato for kontrakt (leverandørbytte). 6.7 Regler for avrunding I alle beregninger som fordeler volum fra en periode til delvolumer innenfor samme periode, må det tas hensyn til desimalene. Dette skal gjøres ved at desimalene fra resultatet for en delperiode overføres, som rest i beregningen av volumet, til neste delperiode. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 15

16 7 MODELLERT LØSNING (UML) 7.1 Objektdiagram (Rollemodell) Nedenfor vises en beskrivelse av sammenhengen mellom roller og områder. De rollene som er tatt med er funksjonelle roller. Det vil si at det ikke nødvendigvis vil være atskilte selskaper som vil inneha de forskjellige rollene. I Norge vil blant annet nettselskap inneha flere av de rollene som er tatt med. Kunden er den som er ansvarlig for kontrakten om levering av strøm mot nettselskap. Han er dermed ansvarlig for innlevering av målerverdier på anlegget. Avregningsansvarlig er ansvarlig for regulerkraftavregningen. I Norge er det Statnett som er ansvarlig for denne avregningen. Kraftleverandøren er ansvarlig for den finansielle kontrakten av strøm opp mot en kunde. Balanseansvarlig er økonomisk ansvarlig for leveransen av strøm til et anlegg opp mot avregningsansvarlig. I Norge er denne ofte sammenfallende med leverandøren. Oppgavegiver er ansvarlig for innrapportering av grunnlag fra et nettområde for avregning av regulerkraft. I Norge er dette netteier. Saldooppgjørsansvarlig er ansvarlig for å gjøre opp ubalansen mellom de verdiene oppgavegiver har rapportert til avregningsansvarlig og det som i ettertid blir målt på anleggene. Rollen innehas i Norge av nettselskap. Måleverdiansvarlig er ansvarlig for at nødvendige måleverdier blir samlet inn og kvalitetssikret. Rollen innehas i Norge av nettselskap. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 16

17 7.2 Aktivitetsdiagrammer Beregne leverandøravregning Kommentarer til aktivitetsdiagrammet. (1) JIP _ hnett Innmatning _ hnett Tap _ hnett Timesmålte _ h (2) JIP _ d nett JIP _ h nett 24 1 (3) % andel Estimertforbruk 100 Estimertforbruk Nett (4) Pr e liminært _ volum _ d % andel * JIP _ d nett (5) Pr e liminært _ volum _ d KPK KPK Pr eliminært _ volum _ d Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 17

18 (6) Pr eliminært _ volum _ hkpk KPK Pr eliminært _ volum _ d JIP d KPK * JIP h Beregne saldooppgjør Kommentarer til aktivitetsdiagrammet. (1) Målt _ volum _ p ( Nys tan d Forriges tan d )* kons tan t (2) Målt _ volum _ d Målt _ volum _ p * JIP _ d JIP _ d nett nett (3) Differanse volum _ d Målt _ volum _ d pre liminært _ volum _ d Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 18

19 7.2.3 Fakturere saldooppgjør Kommentarer til aktivitetsdiagrammet. (1) Døgnpris 24 ( Områdepris _ elspot * JIP) JIP Tildato (2) Saldobeløp _ p ( Døgnpris* differansevolum_ d) Fradato (3) Saldobeløp _ plev Saldobeløp _ p Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 19

20 7.3 Sekvensdiagram I det etterfølgende er sekvensen i meldingsutvekslingen vist i sekvensdiagram Leverandøravregning Meldingsutveksling ved leverandøravregning Grunnlag saldooppgjør Grunnlag for saldooppgjøret er målt volum for profilavregnede målepunkt fordelt på døgnverdier i henhold til nettområdets JIP. I tillegg sendes fra/til dato og fra/til stand for de siste avlesningsperiode, volum i avlesningsperioden angitt i hele kwh og estimert årsforbruk for målepunktet. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 20

21 Grunnlag saldooppgjør (1591, 1511, 1400) Saldooppgjør Saldooppgjør (1592) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 21

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjene er fastsatt 29.1.2008. Med hjemmel i forskrift om opprinnelsesgarantier

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 11. april 2014 Versjn: 1.1.C Kjøreregler fr meldingsutveksling Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe Fellesprsesser relatert til Ediel i det nrske kraftmarkedet 1 FORMÅL OG STRUKTUR FOR BRUKERVEILEDNINGEN...

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.2 Oppdatering: C Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: X Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Norsk meldingsversjon: 8A (6A for MSCONS) Versjon og revisjon: 2.0 Oppdatering: W Status: For implementering Dato: 27. januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Ordliste. Forkortelse

Ordliste. Forkortelse Forkortelser Forkortelse AMS ATAM APAM B2B BIM BRP BRS BS DSO ebix EFET EDI ENTSO-E GO GUI HNR JIP KPI MBA MDA MDR MGA NBS NECS NordREG NPS TSO UML VEE XML XSD Beskrivelse Avanserte Måle- og Styringssystemer

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS v.02.09.2010 Forbruksavgift og trekk til Energifondet (ENOVA)- Nettselskapenes ansvar og rutiner ved innkreving Temadag Energi Norge 08.09.2010 Synspunkter fra Eidsiva Nett AS Ivar Elias Lingaas ivar.lingaas@eidsivaenergi.no

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forslag til meldingsutveksling og internettbasert søketjeneste administrert av Statnett Lars Olav Fosse 3 2007 D O K U M E N T Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Tilpasning til NBS for norske aktører NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Agenda Forskriftsendringer Nettavregningsområder Rapporteringsformater Online Service Fallback 2 Forskriftsendringer i Norge NBS-relaterte

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst knyttet til Nordic Balance

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER... Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Prosjekt: NEE Dato: 26. October 2006 Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Dato:

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Begrensninger i adgangen til forskuddsfakturering av kraft m.v. Oppsummering av høringsuttalelser

Detaljer

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 01.05.2015 1. Produkt kategorier LOS AS (LOS) tilbyr følgende produkt kategorier: A. LOS Partner Porteføljeforvaltning

Detaljer

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Temadager EBL Kompetanse 12. og 13. juni 2007 Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning 1 Innhold Erfaring med kvalitet på timeverdier Forslag til krav til

Detaljer

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av 1. Forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. 2. Forskrift 11. mars

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Tinn Energi as, strøm og næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder

Detaljer

Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg.

Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Istad Kraft AS og næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Vedtak om betaling for systemtjenester 2014, jf. forskrift om systemansvaret (fos) 27

Vedtak om betaling for systemtjenester 2014, jf. forskrift om systemansvaret (fos) 27 Vannkraftaktører med aggregater > 10 MVA Saksbeh./tlf.nr. Ingrid Helene Eivik / +4723903301 Deres ref./deres dato / Vår ref./ dok. id.12/01258-17 Vår dato 17.12.13 Vedtak om betaling for systemtjenester

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS)

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS) Norges vassdrags- og energidirektorat Vår dato 25.9.2014 nve@nve.no Deres dato juni 2014 Att: Ove Flataker Vår referanse Deres referanse Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av

Detaljer

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS Nøytralitetsprogram for INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Bakgrunn... 3 2 Ledelse og ansvar... 4 3 Taushetserklæring... 4 4 Nøytralitetserklæring... 4 5 Funksjonelt skille... 5 6 Avregningstjenester... 5 7 Kundesenter...

Detaljer

Felles IKT-løsninger i det norske kraftmarkedet

Felles IKT-løsninger i det norske kraftmarkedet Felles IKT-løsninger i det norske kraftmarkedet 04.04.2011 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no Internett: www.davinci.no Foretaksnr: 981 270

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER VILKÅR FOR PLUSSKUNDER Oppdragsgiver: Energi Norge Kontaktperson: Trond Svartsund Leverandør: Energy Creative group AS (ECgroup) Kontaktperson hos ECgroup: Svein Sandbakken Dato: 2. september 2011 Antall

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder, offentlige

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Versjon 1.1 07.08.2015 Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Notat 2006-034. Overgang fra ukentlig til daglig avregning av regulerkraft

Notat 2006-034. Overgang fra ukentlig til daglig avregning av regulerkraft Notat 2006-034 Overgang fra ukentlig til daglig avregning av regulerkraft ECON-notat nr. 2006-034, Prosjekt nr. 21260 THB/pil, AJE, 27. april 2006 Offentlig Overgang fra ukentlig til daglig avregning av

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. november 2007 Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Dato: Onsdag

Detaljer

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Forberedelser fra Statnett Energi Norge 10.2.2011 Statnett sin rolle som Registeransvarlig Registeransvarlig - den enhet som er utpekt som ansvarlig for å utstede

Detaljer

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Spesifikasjon 011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2005-01-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 13 INNHOLD

Detaljer

Fastpris med returrett. Torkel Rolfseng Trondheim Energi Kraftsalg AS, 2. desember 2008

Fastpris med returrett. Torkel Rolfseng Trondheim Energi Kraftsalg AS, 2. desember 2008 Fastpris med returrett Torkel Rolfseng Trondheim Energi Kraftsalg AS, 2. desember 2008 Produkt portefølje Strøm til innkjøpspris Fastpris med returrett Kombi avtale Ansattavtaler Rådgivende forvaltning

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom Svorka Energi AS og bedriftskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom Svorka Energi AS og bedriftskunder m.v. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom Svorka Energi AS og bedriftskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Svorka Energi AS og små og mellomstore bedriftskunder, offentlige kunder,

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk i et elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avregner kunden for

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for implementering av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: C Dato: 20. februar 2006 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 3 2 REFERANSER...

Detaljer

Vilkår - anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett. Versjon september 2014 til høring

Vilkår - anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett. Versjon september 2014 til høring Vilkår - anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett Versjon september 2014 til høring i Sammendrag Dette dokument har til hensikt å beskrive gjeldende markedsvilkår

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 3. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 3. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 3. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 36 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 3. kvartal 2005. Dette er en nedgang fra 2. kvartal i år. 1 Antall leverandørskifter er også

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS Måling og avregning av småkraft Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Litt og HelgelandsKraft og potensialet for småkraft i forsyningsområdet Hva skal måles og hvor bør

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Forprosjekt i 2009 identifiserte betydelige effektiviseringsmuligheter. Kundebasert måleravlesning

Detaljer