Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo"

Transkript

1 Referat fra NEE møte Dato: Tirsdag 14. desember 2010 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 7. januar 2011, versjon 2 Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010 Deltagere: Alexander Gustavsen Anne Stine Hop Christian Hoang Huy Le Eigil Tengesdal Gideon Ovadya Gunnar Løkkebø Harald Kolstø Hege Bøhler Helena Mellison Henning Leere Kristin H. Lind May Britt Holsen Laugen Morten Lehmann Ove Nesvik Per-Herman Puck Per-Olav Pettersen Steinar S Arff Svein A. Kulstad Tor B. Heiberg Trygve Kloster Øystein Solberg Bergen Energi Hafslund Fakturaservice Statnett BKK Nett VOKKS Nett AS Hafslund Fakturaservice NVE NVE Statkraft KS Bedrift EnergiKS Bedrift Elis Fortum Distribution AS EdiSys (sekretær) Navita Client Computing Utility METOR AS EG Utillity Statnett (prosjektleder) Lyse Energi AS TietoEnator Vedlegg: Ingen 0 Aksjoner og oppsummering fra møtet SSE lager en oversikt som på en enkel måte beskriver de ulike meldingene i Ediel-standarden og hvordan de er relatert til forskriften og eventuelt andre motiver. Eventuelle avvik mellom Ediel-standarden og forskriften må også beskrives. Oversikten distribueres NEE innen 15. januar SSE lager et oppdatert notat der forslagene i NEE forslag til endringer i forskrift 301 som ikke er inkludert i forskriften tas bort. Hva som skal gjøres med de resterende forslagene diskuteres på neste NEE møte. Prosjektdeltagere i NEE prosjekt for ny (utvidet) funksjonalitet i NUBIX bes om å fylle inn bedre nytteverdier for de enkelte punktene i prosjektrapporten, spesielt de siste som er litt tynne. Dersom mulig også konkrete (tallfestede) nytteverdier. Deretter sendes rapporten til NEE for godkjenning på neste møte. SSE vil gå igjennom kapittel 5.1 Opphør av kraftleveranse i Prosessbeskrivelse for Leverandørskifte, anleggsovertagelse, opphør m.v. og oppdaterer reglene for bruk av årsakkoder før neste NEE møte. SSE undersøker med sine jurister om navnebytte til samboer eller ektefelle ved dødsfall kan ses på som samme juridiske person og i så fall om PRODAT/Z06 kan benyttes i dette tilfellet. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 1

2 KS Bedrift Energi KS vil kalle inn til et møte mellom dagens SMU deltagere for å diskutere problemstillinger relatert til hvordan et slikt organ bør organiseres. 1 Praktisk informasjon 2 Godkjenning av dagens agenda Dagens agenda ble godkjent med følgende tillegg: Ny lov om ElsertifikaterNy lov om Elsertifikater, se 14.1 under EventueltEventuelt 3 Godkjenning av forrige referat Forrige referat ble godkjent. 4 Forslag til endringer i Forskrift 301 om måling, avregning mv. 4.1 NVE forespørsel om klargjøring av begreper NVE introduserte brevet som var oversendt NEE og forklarte at det i dag er mismatch mellom forskrift 301 og det som i dag utveksles av meldinger. Dette gjelder også en del av begrepsbruken, som bruk av balanseansvarlig og kraftleverandør. Hvilke data trenger balanseansvarlig (BA) og kraftleverandør (KL) og avregningsansvarlig (AA)? Til hva skal de ulike dataene brukes (avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (saldooppgjør), avregning av kunder, kontroll )? På hvilken oppløsning skal de ulike dataene være (skal de f.eks. være på timesoppløsning, per døgn, per uke, annet tidsintervall)? Skal verdiene være per målepunkt eller samlet uttak per balanseansvarlig eller kraftleverandør? NVE etterspør en oversikt over meldingene som utveksles, med referanse til relevant paragraf i forskriften. SSE påtok seg å lage en oversikt som på en enkel måte beskriver de ulike meldingene i Edielstandarden og hvordan de er relatert til forskriften og eventuelt andre motiver. Eventuelle avvik mellom Ediel-standarden og forskriften må også beskrives og disse diskuteres på neste NEE møte. Aksjon: som på en enkel måte beskriver de ulike meldingene i Ediel-standarden og hvordan de er relatert til forskriften og eventuelt andre motiver. Eventuelle avvik mellom Ediel-standarden og forskriften må også beskrives 4.2 Nye saker relatert til Forskrift 301 om måling, avregning mv. Punkter i NEE forslag til endringer i forskrift 301 som ikke er med i forskriftshøring, i tabellen i Vedlegg CVedlegg D, ble diskutert. NVE kommenterte at det er flere årsaker til at ikke alle endringsforslagene ble tatt til følge, som dårlig tid i NVE til å behandle alle forslagene og at en del av innspillene var for dårlig forklart. Det sitter mange personer i NVE som ikke kjenner begrepsbruken i NEE og som ikke har detaljkunnskap om prosessene som beskrives. Etter at ny forskrift foreligger vil SSE ta en gjennomgang av dokumentet fra NEE prosjekt for gjennomgang av forskrift 301. Alle endringsforslag som er godkjent fjernes mens de som ikke er med vil bli behandlet på neste NEE møte. Det vil da bli vurdert om disse sakene bør følges opp videre. Aksjon: Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 2

3 SSE lager et oppdatert notat der forslagene i NEE forslag til endringer i forskrift 301 som ikke er inkludert i forskriften tas bort. Hva som skal gjøres med de resterende forslagene diskuteres på neste NEE møte. 5 NEE prosjekt for ny (utvidet) funksjonalitet i NUBIX 5.1 Trenger vi en begrensning på antall treff i svar fra NUBIX? Fra Elis: Elis har testet litt på bruk av WildCard på målernummer. Søker man for eksempel på Kristiansand Kommune og bruker WildCard både for etternavn, adresse og målernummer, får man mange treff og det kan kanskje bli problem med å overholde tidskravet dersom alle treffene skal returneres. På mottakersiden kan det bli lite oversiktlig med for mange treff. Elis savner prosedyre for tilfeller med flere enn x antall treff, for eksempel feilmelding som kan gis eller en begrensning på hvor mange treff som skal returneres. Problemet med å evt. returnere maks 10 treff er at kraftleverandørene da ikke får vite om det egentlig var endra flere treff og om målepunktet de er ute etter er en del av svaret. Vi ser det derfor som mest gunstig med en feilmelding dersom for mange treff (for eksempel 10), hvor kraftleverandørene da må spesifisere søket ytterligere for å avgrense antall treff. Det ble vurdert om dette burde være et nytt punkt i endringsforslagene til NUBIX (se under). Det ble også gjort en test under møtet der det ble søkt på Telenor, som resulterte i over hundre linjer i svaret. Søket tok under 3 sekunder. Siden dette ikke er et stort problem i dag, avventes punktet til det eventuelt blir et problem. 5.2 Godkjenning av prosjektrapport Prosjektrapporten ble gjennomgått med følgende kommentarer: BKK nett og VOKKS mente at tillegg av informasjon om kunden er på leveringsplikt ikke lenger er like aktuell, siden det ser ut til at NVE setter en maks tid tilbake i tid for anleggsovertagelser (mellom 15 og 30 virkedager). Hafslund derimot mener at dette fremdeles er et relevant punkt. Det ble diskutert om leveringsplikt skal behandles som at nettselskapet er kraftleverandør og dermed at det skal benyttes normalt leverandørskifte, eller om en kunde som er på leveringsplikt kan kreve anleggsovertagelse tilbake i tid. Dette er ikke klart definert i forskriften og tolkes ulikt av aktørene. Det ble vedtatt å utsette ferdigstilling av rapporten til etter at ny forskrift er klar Det var også enighet om å fjerne nyttevurderinger fra systemleverandørene i rapporten Det lages en tabell i innledningen i rapporten som oppsummerer kost/nytte for hvert forslag. KS Bedrift Energi KS etterspurte tallfesting av systemleverandørens kostnadsvurderinger, det vil si hvor mange kroner koster små kostnader? Hafslund informerte om at de hadde vært i dialog med Logica og fått en pris på endringene, og at små kostnader i dette tilfellet virkelig er små. Hafslund mener at det beste vil være om NEE deltagerne ber sine systemleverandører om kostnader og melder tilbake til NEE om egne kost/nytte vurderinger. Aksjon: Prosjektdeltagere i NEE prosjekt for ny (utvidet) funksjonalitet i NUBIX bes om å fylle inn bedre nytteverdier for de enkelte punktene i prosjektrapporten, spesielt de siste som er litt Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 3

4 tynne. Dersom mulig også konkrete (tallfestede) nytteverdier. Deretter sendes rapporten til NEE for godkjenning på neste møte. 6 Dødsbo Fra Elis: SSE har fått en henvendelse fra Elis angående transaksjonsårsaker i PRODAT/Z08, Opphør av kraftleveranse (fra Kraftleverandør) ved dødsbo. I Prosessbeskrivelsen kapittel 5.1 står det at årsaker til oppsigelse kan være for eksempel dødsbo, flytting osv., og at kraftleverandøren skal sende PRODAT/Z08 med transaksjonsårsak Z25, Uspesifisert årsak. Dette avsnittet er ikke endret etter av ny transaksjonsårsak Z21, Anleggsovertagelse ble innført. Det foreslås en gjennomgang av hvilke transaksjonsårsaker som bør benyttes ved ulike årsaker til opphør. BKK Nett nevnte at det nesten aldri skjer at de får beskjed om dødsbo fra kraftleverandørene. Det som normalt skjer ved dødsfall er enten en anleggsovertagelse eller en navneendring direkte fra sluttkunden(prodat/z06 fra nettselskap eller PRODAT/Z09 fra kraftleverandør). Kapittel 5.1 Opphør av kraftleveranse i Prosessbeskrivelse for Leverandørskifte, anleggsovertagelse, opphør m.v. må gjennomgås og oppdateres slik at det beskrives når de ulike årsakkodene benyttes (Z21 og Z25). Aksjon: SSE vil gå igjennom kapittel 5.1 Opphør av kraftleveranse i Prosessbeskrivelse for Leverandørskifte, anleggsovertagelse, opphør m.v. og oppdaterer reglene for bruk av årsakskoder før neste NEE møte. Under dette punktet tok Hafslund opp prosessen for Anleggsovertagelse uten leverandørskifte med ønske om egne koder for normale anleggsovertagelser og nye anlegg. Begrunnelsen er at kraftleverandøren gjerne må foreta kontraktsmessige endringer ved nyanskaffelser. Siden vi ikke vet om Anleggsovertagelse uten leverandørskifte blir en del av den nye forskriften gjøres det ikke noe med dette nå, men punktet settes på neste NEE agenda dersom prosessen blir vedtatt av NVE. 7 Problemstillinger ved navneendring knyttet til et målepunkt, for eksempel ved dødsfall Se Vedlegg DVedlegg E, Regler relatert til ansvarsendring knyttet til et målepunktregler relatert til ansvarsendring knyttet til et målepunkt (SSE hjemmelekse) Formatte Punktet ble tatt opp av Hafslund på siste NEE møte og gikk på spørsmålet om hva som blir sent i PRODAT/Z06-E34, Oppdatering av grunnlagsdata, sluttkunde. Skal meldingen kun benyttes for navneendring av eksisterende kunde, eller skal den også kunne benyttes for å endre juridisk person. Det ble presisert at en endring av juridisk person ikke skal kunne gjøres ved bruk av PRODAT/Z06, noe som også er presisert i prosessbeskrivelsen. En endring av juridisk person kan imidlertid sees på som en avart av Agdermodellen. Men hva med ektepar eller samboere der en av partene faller fra? Krever et navnebytte i denne situasjonen en egen prosess, eller kan PRODAT/Z06 benyttes, inkluder endring av fødselsdato? Dette bør vurderes av en jurist. Juridisk problemstilling: Ved død er det da skifte av juridisk person dersom kraftkontrakt (nett + kraft) hadde avdøde som motpart og gjenlevende ektefelle/samboer overtar kontraktene? Hva med dødsbo? Hva med skilsmisse? Bruk av agdermodellen i denne situasjonen diskuteres eventuelt på neste NEE møte, etter at ny forskrift 301 er vedtatt. Aksjon: Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 4

5 SSE undersøker med sine jurister om navnebytte til samboer eller ektefelle ved dødsfall kan ses på som samme juridiske person og i så fall om PRODAT/Z06 kan benyttes i dette tilfellet. 8 Status: Ny funksjonalitet i Ediel portalen for Nøytrale leverandørlister Implementering av ny funksjonalitet i Ediel portalen for Nøytrale leverandørlister er planlagt før sommeren. 9 Status: Styringsgruppe for meldingsutveksling (SMU?) Det er avholdt ett møte i høst, i regi av Energi Norge. Det er imidlertid en diskusjon rundt hvordan organet skal organiseres. Energi Norge har foreslått at organet møtes i samband med Energi Norges Fagforum Marked, mens KS Bedrift EnergiKS foreslår at bransjeorganisasjonene forankrer spørsmål blant sine medlemmer istedenfor å samkjøre med en av organisasjonenes markedsgruppe. Tor informerte om at Statnett ikke har kapasitet til å holde i et slikt organ framover. Hafslund spurte om SMU, slik den ser ut i dag med deltagelse fra KS Bedrift EnergiKS, Energi Norge og Statnett, samt NVE som observatør, er for overordnet? Hafslund savner et organ som ligger et sted mellom NEE og dagens SMU. Dette ble støttet av KS Bedrift EnergiKS, som kunne tenke seg et slikt forum, men uten systemleverandører. VOKKS synes at NEE er et godt forum der deltagerne har god greie på de tekniske detaljene i det som diskuteres. Det store problemet med NEE er beslutningsprosessen. KS Bedrift EnergiKS lovet å kalle inn til et møte mellom dagens SMU deltagere for å diskutere problemstillingene over. Aksjon: KS Bedrift EnergiKS vil kalle inn til et møte mellom dagens SMU deltagere for å diskutere problemstillinger relatert til hvordan et slikt organ bør organiseres. 10 Status: NordREG s task force Data exchange Et felles nordisk sluttbrukermarked skal organiseres gjennom en styringskomité med innleide prosjektledere for å drive underprosjekter. Mer informasjon finnes på bl.a. dokumentet Common Nordic Retail Market - Organisation of the further work fra desember Gjennomgang/status på aktiviteter i 0Vedlegg A, Huskeliste Huskelisten i 0Vedlegg A ble gjennomgått og oppdatert. 12 Informasjon: 12.1 Informasjon fra SSE SSE jobber med en ansiktsløfting av Ediel-portalen. Blant annet vil en brukervennlighetsekspert se på brukervennligheten i Ediel-portalen generelt. Forhåpentligvis kan vi forventet et bedre grensesnitt i nye versjoner. Gebyrer for Ediel-portalen i 2011 er nå fastsatt. Disse er lavere enn tidligere annonsert. Det vil si at nettselskapene får en økning fra ,- til ,- og kraftleverandørene får en økning fra ,- til15.000,-. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 5

6 12.2 Informasjon fra Statnett Det finnes i dag et kundeforum for systemtjenester (i regi av Landssentralen) og et kundeforum for balansetjenester. Det etableres nå et felles IKT forum for IT relaterte spørsmål. Det var mye feil i RK-prisene i fjor, men i år har det vært bra fram til for 14 dager siden. Feilene de siste 14 dagen skyldes en feil i NOIS som nå skal være rettet. 13 Neste møte(r) Tirsdag 8. februar 2011, hos Statnett, kl.: 09:30 15: Eventuelt 14.1 Ny lov om Elsertifikater Ny lov om Elsertifikater kom på høring i forrige uke, med høringsfrist 1. februar. Sertifikatpliktig omsetning er all omsetning som er underlagt elavgift. Loven trer i kraft fra 1/ Dokumentet ligger på OEDs hjemmesider, I høringsdokumentet legges det opp til elektronisk datautveksling mellom netteselskaper og leverandører og at bransjen skal håndtere etableringen av slik kommunikasjon. Dette er en opplagt kandidat for håndtering i NEE. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 6

7 Huskeliste # Aktivitet Status/Dato 1. Saldooppgjør i forbindelse med 2VK Avventes til mer info. Foreligger. 2. Bør det åpnes for at en Kraftleverandør kan ha flere Balanseansvarlige i et Følges opp Nettområde? 3. Prosjekt for innføring av en spørremelding for porteføljeoversikt og grunnlagsdata for enkeltmålepunkt, eventuelt kombinert med spørring om måledata. Under vurdering vår Oppfølging av endringsforslag fra Rolleprosjektet: Følges opp Innføring av roller i meldingshode Innføring av forretningsområder 5. Endringer i Ediel-portalen: Følges opp høst 2011 Informasjon om nettselskapet håndterer Agder-modellen eller ikke Informasjon om hvor langt tilbake i tid det kan foretas anleggsovertakelse eller kontraktsopphør hos nettselskapene 6. Bør det være mulig å kansellere Z04/Z29? : Vurderes når bransjen har fått erfaring med bruk av Agdermodellen Følges opp høst Forslag til forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom : Lagt på kraftleverandør fra BSO. Hva kreves av forretningsregler for en prosess der vent i påvente av kraftleverandør kan fakturere på vegne av netteier? SMU(?) 8. Plusskunder Følges opp 9. Foreslåtte endringer i Ediel-standarden som er lagt på vent i påvente av flere Følges opp endringer: a) Næringskoder i PRODAT Z04, PRODAT Z06/Z32 og PRODAT Z06/Z28 (og PRODAT/Z03 for anleggsovertagelse?), i henhold til endringsforslag i NEE møtereferat fra 16. februar b) Legge inn en uttrekksdato (i feltet gyldig fra dato) i Porteføljeoversikt, PRODAT Z06/Z28. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 7

8 Vedlegg A Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Alexander Gustavsen Anette Aslaksrud Anne Stine Hop Bård Skogstrand Sissel Hansen Christian Hoang Huy Le Dag Voldsund Eigil Tengesdal Finn Arne Gravdehaug Frode Gjerde Geir Davidsen Gideon Ovadya Gunnar Løkkebø Harald Kolstø Hege Bøhler Helena Mellison Henning Leere Javier Ernesto Auris Chávez John Olav Johansen Karl Magnus Ellingard Kirsten Løngaa Leif Morland May Britt Holsen Laugen Mona-Irén T. Jensen Morten Lehmann Nina Ishaug Halvorsen Olav Bråtane Ole Haugen Ove Myklebust Ove Nesvik Per Arne Hoggen Per Breistein Per-Herman Puck Per-Olav Pettersen Steinar S Arff Sten-Åge Olsen Kristin H. Lind Tor B. Heiberg Tord Vatsgar Tore Melland Torill Høyvik Trine N. Bergstrøm Trond Faksmo Trygve Kloster Øystein Solberg Øivind Husby Bergen Energi TietoEnator Hafslund Fakturaservice Bergen Energi Troms Kraft Marked AS Statnett Mo Industripark Istad Kraft Elis Logica BKK Nett VOKKS Nett AS Hafslund Fakturaservice NVE NVE Statkraft NVE Troms Kraft Nett AS NVE Communicate Sysco Elis Gudbrandsdal Energi Fortum Distribution AS Metor Skagerak Nett AS Energi Norge Elis EdiSys Statoil Statkraft Navita Client Computing Utility METOR AS Maik KS Bedrift EnergiKS Bedrift Statnett (prosjektleder) Maik Trondheim Energiverk Logica Navita Helgelandskraft Lyse Energi AS TietoEnator Powel Dersom du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-post listen for informasjon, så send beskjed til Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 8

9 Vedlegg B Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Personene under får tilsendt møteinnkalling og referater for å holde seg orientert om hva som diskuteres på møtene. På den måten kan alle gi innspill til møtedeltakerne eller på forhånd, dersom det er ønskelig. Agenda og referat er også tilgjengelig på under Norsk Ediel Ekspertgruppe. Dersom du ønsker å endre status fra å stå på e-post listen for informasjon til å bli møtedeltaker, så send beskjed til Tor B. Heiberg Anders Moborn Anne Cathrine Petersen Arne Gran Arnstein Flaskerud Asbjørn Høivik Aud Sandsengen Bente Kristin Aae Camilla Meland Christian Odgaard Dyre Martin S. Gulbrandsen Eilif Amundsen Eivind Wingsternæs Ellen Mary Andreassen Geir Holm Haldis Skagemo Hallvard Penzen Hans Oscar Meyer Hansen Hege Garnes Helen Haave Helge Grimstad Ingvar Brohaug Jan Are Ulvåen Jan Kopperud Jan Owe Janette Bjorøy Jeanne K. Tjomsland Johanna Nilsson Jon Fredrik Fikse Jon-Egil Nordvik Jon-Ivar Straume Jon-Øistein Schade Jostein Andreassen Karianne Asphaug Kirsten Helling Kjetil Urne Knut Vala Svein Eriksen Laila Lydersen Line Johansen Liv Inger Sandvik Mona Hagen Mona Tunestveit Skår Nils Eggen Nils Erik Pettersen Odd Refsdal Olav Stumo Ole Jacob Høyland Ole-Johny Løvlid Oscar Ludwigs Rejlers Energitjänster AB EdiSys Statkraft Lyse Eidsiva Energi NEAS Bergen Energi Energinet.dk Bane Energi Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN) Client Computing Utility BKK Logica Lyse AS Statoil BKK Tieto BKK Nord-Østerdal Kraftlag AL Tietoenator GS1 Norway Svenska Kraftnät Fikse.net Statnett Metor Tietoenator Navita Systems AS Bergen Energi Hallingkraft EB GS1 Norway KSKS Bedrift Energi Bedrift NorgesEnergi AS Hurum Energiverk Agder energi Gudbrandsdal Energi BKK Nett AS Powel ECmatch Gudbrandsdal Energi Logica Statnett Statkraft Svenska Kraftnät (SE) Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 9

10 Per Jarle Paulsen Pål Harald Krogh Pål Ole Størvold Roald Karlsen Rolf Varpe Roy Martin Nilsen Rune Faaberg Sindre Hanssen Solveig Kolstad Solveig Larsen Stina Christoffersen Stine Seloter Svein A. Kulstad Szymon Andruchow Sølvi Lagmannsås Thomas Nordli Thor Erik Skrøder Tonje Heggdal Bårdli Tor Åge Halvorsen Trond Skreivang Ulf Møller Unn Randi Bakkejord Vibeke Lund Åge Snerting Åse Marit H. Jørgensen Elis Kelinkraft Hydro Energi Hafslund Fakturaservice Client Computing Utility Elis Bodø Energi Eidsiva energi Elis BKK Kraftinor EG Utillity Statnett Lærdal Energi Communicate Powel Nord Pool Hafslund Fakturaservice Econ Statnett Powel Statkraft Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 10

11 Vedlegg C Resultat av NEEs forslag til endringer i forskrift 301 Forslag fra NEE 1-3. Definisjoner Endre begrepet saldooppgjør til avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter Endre korreksjonsoppgjør til avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter. Endre begrepet kraftnett til nettområde Endre funksjonsbeskrivelsen for Ediel til Norsk Ediel-standard brukerveiledning Legge til definisjon av innhentingsmetode Endre begrepene kraftinnmating og energiinnmating endret til innmating Legge til definisjon av komponentkode Endre begrepet leverandør til kraftleverandør. Legge til definisjon av Oppstart og Leveringsstart Endre begrepet EAN til GS1 Korrigering av definisjonen av UTILTS 2-1(tidligere 2-2). Bytte rekkefølge på 2-1 og 2-2 Utvide fristen for å melde anleggsovertagelse fra 15 til 30 virkedager (med dissens i NEE) 2-4 Tillegg av: sluttbrukers navn, postadresse (for leverandørskifte) anleggsadresse dersom ulik postadresse Tillegg av beskrivelse av kansellering 2-5 Tillegg av frist for å sende avvisning av melding om leveringsstart til ny kraftleverandør Tillegg av: sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer anleggsadresse komponentkode innhentingsmetode 2-6 Tillegg av sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer Tillegg av beskrivelse av kansellering 2-7 Tillegg av sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer Tillegg av beskrivelse av kansellering 2-8 ( 2-7a i NEE forslag) Tillegg av ny paragraf for Kombinert opphør av kraftleveranse og nettleieavtale 2-8 Flytte regler for kansellering fra 2-8 til relevant paragraf. 2-9 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. 3-3 Fjerne begrensningen som ligger i dagens forskriftstekst om at kraftleverandøren kan sende målerstander ved skifte av kraft leverandør, anleggsovertagelse og opphør foreslås strøket Utvide fristen for innhenting av målerstander til 30 virkedager (med dissens i NEE) Presisere i forskriften at det kun er for manuelt avleste målepunkter det kreves måleravlesning fra kraftleverandør ved leverandørskifte. 3-5 Tydeliggjøring av meningen med Legge til for profilavregnede målepunkter i paragraf tittelen Vurdere muligheten av å minske fristen på 3 uker for overføring av melding med måledata (åpent spørsmål i NEE) Vurdere om beskrivelse av meldingsinnhold i preliminært døgnforbruk og estimert årsforbruk bør flyttes til 3-7 eller 3-8, samt vurdere å slå sammen 3-7 og 3-8 Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i 3-7 hver for seg Resultat Feiloppretting Feiloppretting Feiloppretting Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 11

12 3-8 Spesifisere krav til datainnhold for melding med timeverdier for timeavregnede målepunkter 3-9 Fjerne sluttbrukers navn og postadresse fra melding om skifte av måler Tillegg av innhentingsmetode 3-10 Fjerne teksten benyttes måledata for foregående uke som stipulerte verdier 3-11 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Nytt kapittel 4a Tillegg av nytt kapittel 4a. Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkt Kapittel 5 Erstatte balanseansvarlig med kraftleverandør i hele kapittel Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i Spesifisere krav til datainnhold for meldingen som kreves i 5-5. Forventet årlig uttak alltid skal beregnes ved avlesning av profilavregnede målepunkter og oversendes kraftleverandør i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning for profilavregnede målepunkter 5-7 Gjøres opp med RK-pris istedenfor områdeprisen på Elspot-markedet for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (med dissens i NEE) Spesifisere krav til datainnhold for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter 5-8 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper 71 Skrivefeil Kapittel 8 Fjerne gamle overgangsbestemmelsene Feiloppretting Feiloppretting Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 12

13 Vedlegg D Regler relatert til ansvarsendring knyttet til et målepunkt NVE forskrift 301: 2-1. Kraftleveranse ved anleggsovertagelse og oppstart (Fra høringsdokument) Kraftleverandør kan melde anleggsovertagelse og oppstart på vegne av sluttbruker. Kraftleverandør skal da sende melding om leveringsstart i henhold til 2-4. Nettselskapet skal akseptere dato for anleggsovertagelse og oppstart minimum 15 virkedager før mottatt melding om leveringsstart. Nettselskapet kan ikke akseptere dato for anleggsovertagelse og oppstart mer enn 30 virkedager før mottatt melding om leveringsstart. Nettselskapet skal senest to virkedager etter mottatt melding om leveringsstart sende melding om leveringsstart til kraftleverandør som tar over leveransen og melding om opphør til kraftleverandør som avslutter leveransen i henhold til 2-5 og 2-6. Kraftleverandør kan etter fullmakt fra sluttbruker inngå avtale om tilknytning og bruk av nettet på vegne av sluttbruker Kraftleverandørs melding om leveringsstart (Fra høringsdokument) Kraftleverandør som skal starte leveransen, skal sende melding om leveringsstart til nettselskap. Ved leverandørskifte skal melding sendes senest seks virkedager før dato for leveringsstart. Ved anleggsovertagelse og oppstart av nytt anlegg skal melding sendes senest 30 virkedager etter dato for leveringsstart. Meldingen skal inneholde: a. målepunkt ID, b. dato for leveringsstart, c. sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer, d. sluttbrukers navn, postadresse og anleggsadresse dersom denne er ulik postadressen. Kraftleverandør kan senest én virkedag før dato for leveringsstart kansellere meldt leverandørskifte ved å sende melding om kansellering. Denne skal bekreftes av nettselskapet innen én virkedag Elektronisk informasjonsutveksling (Fra høringsdokument) Meldinger i henhold til bestemmelser i dette kapittelet skal oversendes ved hjelp av Edielmeldingen PRODAT. Dersom en melding sendes i forbindelse med anleggsovertagelse eller leverandørskifte, skal meldingen inneholde informasjon om hvorvidt meldingen skyldes anleggsovertagelse eller leverandørskifte. Ny 2-9. Melding om anleggsovertagelse uten leverandørskifte (Fra høringsdokument) Ved oppstart og anleggsovertagelse skal nettselskapet sende melding om anleggsovertagelse uten leverandørskifte til sluttbrukers kraftleverandør dersom sluttbruker allerede har en kraftleverandør i et annet målepunkt. Meldingen skal sendes uten ugrunnet opphold. Ved anleggsovertagelse skal meldingen inneholde: a) målepunkt ID, b) dato for leveringsstart og c) sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer d) sluttbrukers navn og postadresse Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 13

14 Kraftleverandøren må innen seks virkedager bekrefte eller avvise anleggsovertagelse ved å sende melding om leveringsstart jf Energi Norges standardavtale for nettleie: 2 Avtaleforholdet og inngåelse av nettleieavtale Overføring av elektrisk energi fra nettselskap til forbrukere reguleres av forbrukerkjøpsloven. Ved motstrid mellom denne nettleieavtale og forbrukerkjøpslovens regler, skal lovens regler gå foran. Dette gjelder imidlertid bare dersom nettleieavtalens regler kan stille forbrukeren dårligere enn hva som følger av forbrukerkjøpsloven. Standard nettleieavtale skal inngås skriftlig etter bestilling fra kunden. Etter mottatt bestilling sender nettselskapet kunde to eksemplarer av nettleieavtalen vedlagt tilknytningsvilkår, med anmodning om at ett eksemplar av nettleieavtalen returneres i underskrevet stand. Dersom uttak av kraft skjer uten at gyldig nettleieavtale foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for nettleie. Dersom gyldig kraftleveringsavtale ikke foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for levering av kraft i samsvar med reglene for leveringsplikt.. 10 Konkurs Er kunden konkurs, og en panthaver eller konkursboet tilbyr seg å tegne ny avtale, kan nettselskapet ikke avstå et slikt tilbud. Så vel en panthaver som konkursboet har krav på ny kontrakt med nettselskapet. Og kan i likhet med andre nye kunder motsette seg et krav fra nettselskapet om dekning av den tidligere kundens gjeld som vilkår for inngåelse av nettleieavtale. Tilsvarende gjelder også i den grad nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt. Det kan kreves sikkerhet for rettidig betaling. 11 Oppsigelse av nettleieavtale 11-1 Oppsigelse Dersom kunden flytter, eller på annen måte blir avskåret fra å benytte nettet, kan avtalen sies opp med 14 dagers varsel. Ved manglende oppsigelse av avtalen er kunden ansvarlig for nettleien inntil nettselskapet får lest av måleren eller har inngått avtale med annen kunde. Dersom nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt, gjelder tilsvarende for kraftsalget. 14 Ny nettleieavtale innen samme husstand Kunden kan overdra nettleieavtalen med tilhørende rettigheter og plikter etter nettselskapets forutgående samtykke til andre innen samme husstand. I den utstrekning gjelden er opparbeidet sammen, kan ikke annet medlem av husstanden, herunder samboer eller annen bruker av samme anlegg, tegne ny nettleieavtale med mindre all gjeld til nettselskapet er betalt eller gjeldsforpliktelsen overtas. Energi Norges standardavtale for tilknytning: Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 14

15 2-2 Bestilling av tilknytning Bestilling av tilknytning bør fortrinnsvis skje på dertil egnet skjema og så tidlig som mulig i planfasen. Den som bestiller tilknytning av en elektrisk installasjon må oppgi blant annet følgende informasjon: - om bestillingen gjelder permanent eller midlertidig tilknytning - om bestillingen gjelder ny installasjon eller endret installasjon som medfører behov for endring i tilknytningspunktet. - installasjonseiers fullstendige navn - installasjonseiers foretaksnr/fødselsdato/bostedsadresse/næringsadresse - installasjons-/anleggsadresse - forslag til energi- og effektbudsjett - installasjonens bruksformål - plassering av målepunkt/overbelastningsvern 2-5 Overdragelse av elektrisk installasjon Dersom en elektrisk installasjon skifter eier etter tilknytning anses ny eier å tiltre de samme rettigheter og plikter som opprinnelige eier. Melding om ny installasjonseier skal sendes nettselskapet. Ved overdragelse av eierskap til en elektrisk installasjon som er tilknyttet nettselskapets fordelingsnett skal eier informere ny eier om de rettigheter og plikter som er avtalt mellom partene. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 15

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Prosjekt: NEE Dato: 27. februar 2008 Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Dato: Onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Prosjekt: NEE Dato: 19. mars 2007 Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Dato: Torsdag 15.

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai

Detaljer

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk Godkjent referat fra NEE møte Dato: Torsdag 30. august 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 17. september 2012 Godkjent referat

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012 Referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. desember 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted:, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. desember 2012 Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Prosjekt: NEE Dato: 26. October 2006 Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Dato:

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. mars 2007 Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Dato: Onsdag 31.

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. november 2007 Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Dato: Onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 6. oktober 2011 Referat fra NEE møte torsdag

Detaljer

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 Prosjekt: Dato: 25. September 2006 Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012 Referat NEE møte Dato: Onsdag 31. oktober 2012 Tid: 11:00 17:00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. november 2012 Referat fra NEE møte onsdag

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. februar 2014 Tid: 09:00 15:00 Sted: Gardermoen, Radisson blu på Gardermoen (til høyre ut fra ankomsthallen) Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat til NEE møte torsdag 14. desember 2006 Prosjekt: NEE Dato: 9. januar 2007 Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 Dato: Torsdag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) 13 2007 0 4 9 5 9 8 2 2 D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

MØTEREFERAT. Elhub Side 1 PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: Faks: Side 1

MØTEREFERAT. Elhub Side 1 PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: Faks: Side 1 MØTEREFERAT Sak: Måleverdihistorikk, Go Live, PPC utsending Møtedato/sted: 12.09.2017, Skype Møteleder: Eigil Gjelsvik Ansvarlig/Avdeling: AS Referent/adm.enhet.: Victoria Lund Dato: 12.09.2017 Side 1

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Cut off-dato for avviksoppgjør

Cut off-dato for avviksoppgjør 10.05.2017 Cut off-dato for avviksoppgjør Oppfølgingsmøte fra ekspertgruppemøte 22 (03.05.2017) Agenda 1. Kort om premisser fra NVE 2. Elhubs vurdering av saken 3. Systemleverandører redegjør for konsekvens

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen Elsertifikatregisteret NECS Norsk Energiforening 19.04.2012 Bjørn Aage Seem Holmen Prosjektteam, elsertifikater Første elsertifikat i Norge utstedt 8. februar Kvassteinåga, Myrbekk og Vaage første tre

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr.

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. Avtale om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS Org. nr. (heretter Nettselskapet) og KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) Side

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forslag til meldingsutveksling og internettbasert søketjeneste administrert av Statnett Lars Olav Fosse 3 2007 D O K U M E N T Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Detaljer

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301OSLO nve@nve.no Deres ref: 201406517 Dato: 27.04.2015 Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Varsel om krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting

Varsel om krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting Saksbeh./tlf.nr.: Rita Berthelsen Johnsen/ +4723904508 Vår ref.: 17/00694 Vår dato: 15.06.2017 Varsel om krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting Innledning Det vises til

Detaljer

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.: ARKIVNR.:

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2016 Vår ref.: 201604653-5 Arkiv: 634

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA

AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA Gjeldende fra 15.09.2016 Disse alminnelige vilkårene «Alminnelige Vilkår» gjelder mellom Svorka Energi AS og små og mellomstore bedrifter, offentlige kunder,

Detaljer

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere ENERGI 1-KONFERANSE 13. september 2016 Cathrine Å. Hagen Seksjon for sluttbrukermarked Elmarkedstilsynet, NVE AMS Kundesentrisk markedsmodell

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 11. april 2014 Versjn: 1.1.C Kjøreregler fr meldingsutveksling Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe Fellesprsesser relatert til Ediel i det nrske kraftmarkedet 1 FORMÅL OG STRUKTUR FOR BRUKERVEILEDNINGEN...

Detaljer

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK)

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Energi Norge DEFO KS Saksbehandler: Tor B. Heiberg / 99 35 39 69 Vår ref.: 12/00093 Vår dato: 09.01.2012 Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Statnett SF

Detaljer

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo, 27.april.2015 Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Det vises til høringsdokumentet fra Norges Vassdrags- og energidirektorat om gjennomfakturering,

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. (Nettselskapet) Navn på plusskunden (Plusskunden) for målepunkt-id og anleggsadresse. (målepunkt-id) (anleggsadresse)

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. (Nettselskapet) Navn på plusskunden (Plusskunden) for målepunkt-id og anleggsadresse. (målepunkt-id) (anleggsadresse) PLUSSKUNDEAVTALE mellom (Nettselskapet) og Navn på plusskunden (Plusskunden) for målepunkt-id og anleggsadresse (målepunkt-id) (anleggsadresse) 1 Innhold 1. AVTALENS BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Tilleggshøring av krav til måling og avregning av plusskunder 10 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN...2 2 AVTALEFORHOLDET OG INNGÅELSE AV NETTLEIEAVTALE...2 3 PERSONOPPLYSNINGER...2 4 NETTLEIEAVTALENS VIRKEOMRÅDE OG FORUTSETNINGER...3 4-1 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.2 Oppdatering: C Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007

fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007 ^apport fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007 Revidert enhet: Trondheim Ener 'Nett AS TREN Revi s onsdato : 12.11.2007 Medvirkende for Konserndirektør, Bjørn Hølaas revidert enhet: Avd. leder kunde,

Detaljer

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 01.05.2015 1. Produkt kategorier LOS AS (LOS) tilbyr følgende produkt kategorier: A. LOS Partner Porteføljeforvaltning

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: X Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Christian Johan Giswold (red.) 21 2005 04959822 D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Detaljer

Årsrapport 2013 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2013 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 203 vedr nøytralitet i INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 2 2 Ledelsen... 2 3 Nøytralitetserklæringer... 3 4 Kundesenter... 3 5 Inkassoselskap... 3 6 Måleravlesning... 3 7 Kundeinformasjon...

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET 1 GENERELL INFORMASJON I henhold til krav i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 er det utarbeidet

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Nettselskapenes håndtering av FOL og forbrukerkjøpsloven

Nettselskapenes håndtering av FOL og forbrukerkjøpsloven Nettselskapenes håndtering av FOL og forbrukerkjøpsloven EBLs brukermøte om spenningskvalitet 23.09.2009 Ivar Elias Lingaas Eidsiva Nett AS Ivar.lingaas@eidsivaenergi.no Lov 2002-06-21 nr 334: Lov om forbrukerkjøp

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS v.02.09.2010 Forbruksavgift og trekk til Energifondet (ENOVA)- Nettselskapenes ansvar og rutiner ved innkreving Temadag Energi Norge 08.09.2010 Synspunkter fra Eidsiva Nett AS Ivar Elias Lingaas ivar.lingaas@eidsivaenergi.no

Detaljer

STANDARD NETTLEIGEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER

STANDARD NETTLEIGEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER STANDARD NETTLEIGEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER Gjeldende frå 01.03.2003 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN... 3 2 AVTALEFORHOLDET OG INNGÅELSE AV NETTLEIEAVTALE... 3 3 PERSONOPPLYSNINGER... 3 4 NETTLEIEAVTALENS VIRKEOMRÅDE

Detaljer