Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006"

Transkript

1 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat til NEE møte torsdag 14. desember 2006 Prosjekt: NEE Dato: 9. januar 2007 Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 Dato: Torsdag 14. desember 2006, kl. 09:30 15:00 Sted:, Oslo Deltagere: Alexander Gustavsen Arne Gran Nota AS Eigil Tengesdal Geir Davidsen WM-Data Gideon Ovadya BKK Nett Harald Kolstø Kathrine Olsen Hafslund Strøm Lars Olav Fosse NVE May Britt Holsen Laugen Ole Haugen EBL Ove Nesvik EdiSys (sekretær) Per-Olav Pettersen Client Computing Utility Szymon Andruchow Trygve Kloster Lyse Energi AS Ulf Møller Øivind Husby Powel Åge Snerting Meter2cash Vedlegg: (dobbeltklikk på ikonet under for å åpne vedlegget) Følgebrev BSO.doc Se 16, Eventuelt Mandat BSO.doc Se 16, Eventuelt BSO_oversikt_del takere_2006_2007 Se 16, Eventuelt 1. Praktisk informasjon Punkt 4, 5 og 7 ble tatt rett etter lunch. 2. Godkjenning av dagens agenda og forrige referat Agendaen ble godkjent med følgende tillegg: MSCONS i forbindelse med balanseavregningen, se 16, Eventuelt Status RGS og informasjon om BSO, se 16, Eventuelt Forrige referat ble godkjent uten kommentarer. 1

2 3. Status: NVE prosjekt for Ny leverandørbytte modell NVE holder på med ferdigstillelse av ny forskrifttekst som skal gjelde fra 1. januar Det ser ut til at kravet om ny melding med daglig forbruk blir utsatt og implementert sammen med ny leverandørbyttemodell fra 1. januar Merk at det selvfølgelig er mulig å begynne å sende meldingen før 1. januar Kommentarer til forskrift fra 1. januar 2008: Oppstart flytting og leverandørskifte skilles med årsakskoder i PRODAT/Z03 (meddelelse om leverandørbytte). Det er imidlertid enkelte som ikke benytter riktig årsakskode i alle situasjoner. Bør det forskriftsfestes at det skal være ulike årsakskoder? o o Hafslund mente at bransjen må kunne bestemme detaljer selv. Et forslag er at NVE lager et forslag til forskrift uten detaljer (parallelt med det forslaget som er under utarbeidelse) som kan diskuteres i bransjen. Kansellering er beskrevet i NVEs forslag til ny leverandørbyttemodell (dokument 12). NVE presiserte at dette kun er et forslag og at det enda er usikkert hva som kommer i endelig forskrift. For ny Ediel portal kommer NVE til jobbe med dette på nyåret. NVE ønsker å samarbeide med bransjen om denne portalen og ønsker at løsningen blir drevet av bransjen. Det er så langt ikke konkludert med hvem som skal drifte løsning. Informasjon/forslag planlegges sendt ut sammen med ny forskrifter på nyåret. NVE ser også for seg at det opprettes et bransjestandardiserings organ som representerer hele bransjen. Organet må samarbeide tett med NEE og NVE og vil ha som mandat å diskutere forretningsregler etc. 4. Status: Forespørsel om måledata (UTILTS request) A) Implementering i Ediel portalen. Tidsaspektet som er antydet (februar 2007) er OK for Navita. har sendt ut forespørsel til sine kunder og tilbakemeldinger så lang viser at ca 15 % av kundene er interessert i å ta i bruk meldingen. Oppstart av utvikling vil skje tidligst høsten WM-Data informerte om at interessen hos kundene ikke er stor nok til å starte utvikling nå, men at de ser for seg en implementasjon i tråd med, med andre ord tidligst høsten WM-Data har inntrykk av at funksjonene som dekkes av meldingen (måleverdier, stander og timeserier) er for lite til at det gir en positiv kost/nytte verdi hos sluttkundene. Bør vi utvide området for meldingen? spurte om forespørsel om måledata kan sees sammen med diskusjonen rundt en ny portal for forespørsel om målepunkt id. opplever ofte at nettselskapene kun resender de meldingene som tidligere er mottatt, når de mangler målerstander og dermed at det fremdeles mangler målerstander etter resending. Konklusjoner: Implementering av forespørsel om måledata i testapplikasjonen utsettes. En mulig kobling mot ny web-portal diskuteres med NVE og EBL Status settes opp på neste NEE møte. B) Eventuelle kommentarer til publisert brukerveiledning for Forespørsel om måledata (versjon 1.0.B) Forespørsel om måledata er kun benyttet for MSCONS og ikke UTILTS, som det står i dokumentet i punkt 2.1. Dette oppdateres sammen med senere endringer. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 2 :

3 5. Status: Daglig forbruk pr nettområde - Forslag til MSCONS melding Det ser ut til at kravet om å ta meldingen i bruk utsettes (se punkt 3 over). I forslaget sendes prisområde og komponentkode i LOC-segmentet med samme kvalifikator 90 og i samme dataelement. Samme kvalifikator og dataelement benyttes også for Målepunkt id i andre MSCONS meldinger. Man må bruke produktkoden for å finne ut hvilken objekttype som identifiseres. Er dette greit eller bør vi vurdere å finne ulike kvalifikatorer for ulike typer objekter? Powel kommenterte at det er greit å benytte produktkoden for å se forskjell på identifikatorene. Generelt opplever deltagere at det fungerer. En eventuell overgang til UTILTS vil også løse problemet. Konklusjon: Det gjøres ikke noe. Under dette punktet tok Lyse opp spørsmålet om hvorfor det er laget ny subadresse for meldingen. Svaret var at dette delvis er fordi melingen går til Balanseansvarlig og ikke Leverandør (men dette er også et problem for 1501 som skal sendes til både balanseansvarlig og Kraftleverandør, dersom dette ikke er samme selskap) og delvis fordi meldingen skal til handelssystem og ikke KIS. Det ble også diskutert om subadressen FORBRUK er riktig, eller om subadressen burde hete INNMATING eller noe tilsvarende? Og om diskusjonen om å flytte subadressen til applikasjonsreferansen i UNB burde tas opp på nytt, ref svensk løsning. Konklusjon: Spørsmål om subadresse må diskuteres i Revisjonsprosjektet som må komme opp med et forslag til NEE. 6. Implementering av revidert Ediel standard A) Fremdriftsplan for Revisjonsprosjektet Ny tidsplan for implementering av revidert Ediel standard ble diskutert og godkjent. B) Kanselleringer Som hjemmelekse fra møte 13/ skulle alle vurdere hva som kan trigge en kansellering. Vedrørende kansellering av målerbytte bør revisjonsprosjektet også vurdere muligheten av erstatningsmeldinger istedenfor kansellering. Mange kommenterte at kansellering av målerbytte er en avvikshåndtering som ikke skjer ofte og kanskje bør håndteres manuelt. Definisjon av en virkedag ble diskutert. Er for eksempel tiden mellom 23:59 og 00:01 en virkedag, eller skal man definere dette innefor en normal arbeidstid, for eksempel mellom 07:00 og 17:00? NVE presiserte at reglene for kansellering av leverandørbytte som ligger i dagens forslag kun er forslag og at det kan komme endringer, kanskje spesielt mht. regler når det ikke foreligger måleravlesning. Et forslag kan være at nettselskapet legger byttet på is for en tidsperiode og sender ut et målekort ved manglende avlesning. Det ble påpekt at manglende målerstand fra sluttkunden kan tyde på at kunden egentlig ikke ønsker å bytte og at det ikke bør pålegges nettselskapet ekstra oppgaver i forbindelse med leverandørskifte. BKK Nett presiserte at det ikke må lages kanselleringsmeldinger som forutsetter manuell behandling hos mottager. NEE konkluderte med at prinsippene for kansellering er OK, men at det må detaljeres bedre og deretter diskuteres på nytt. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 3 :

4 7. Prosjekt for innføring av GS1 (EAN) nummer for identifikasjon av parter A) Status Ingen på møtet har bestilt GLN (Global Location Number). Informasjon ligger ute på Ediel-portalen. EBL vil ta med info i EBL nytt. Hjemmelekse: Ove sender en liten tekst til EBL som kan benyttes i EBL-nytt. B) Test Implementering i testapplikasjonen er forventet klar før årsskiftet 2006/2007. Det legges opp til mulighet å velge mellom GLN og organisasjonsnummer for alle testmeldinger. Det må kjøres en AGT pr. subadresse. Alle må endre organisasjonsnummer i adresseregisteret til GLN før 1. juni 2007 Client Computing foreslo at man sammen med denne endringen stilte krav om at man må benytte samme id i NAD og UNB (fjerner mulighetene for å legge ombud i UNB segmentet). Lyse mente at det vil skape mye ekstrajobb å implementere i deres løsning (å lage knytninger mellom alle id er for alle juridiske parter og kommunikasjonsadressen). Hjemmelekse: Alle må vurdere om dette vil skape problemer i egne systemer før neste NEE møte. tok opp spørsmålet med skillet mellom Kraftleverandør og Balanseansvarlig i Ediel-portalen. I dagens Ediel-portal er det for eksempel ikke mulig å skille mellom Kraftleverandør og Balanseansvarlig for 1501 meldingen. Hjemmelekse: lager et diskusjonsunderlag til neste NEE møte. 8. Brukes produktkodene 1441/1442 transformatortap? Det var på NEE møtet som benytter disse produktkodene i dag. Konklusjon: Produktkodene 1441/1442 transformatortap kan fjernes fra produktkodelisten. 9. Oppdatering av Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (Saldooppgjør) A) Dersom et anlegg som legges ned, men der nettselskapet ved en feil sender 1581-melding for anlegget en periode etter at anlegget er lagt ned. Må det alltid komme en 1591-melding for hver 1581-melding (periodene) eller kan man avregne for mye rapportert i 1581-meldingen direkte i 1592-meldingen (uten å sende en 1591-melding)? Lyse hadde sendt følgende kommentar før møtet: Det er ikke nødvendig å sende 1591-melding for perioder der det er sendt 1581 til en leverandør som ikke har leveranse i målepunktet fordi det f.eks. er nedlagt eller som har skiftet leverandør melding sendes eventuelt til ny leverandør for perioden. Kansellering av meldinger er ikke ønskelig, da det fort blir manuelle prosesser. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 4 :

5 Slike tilfeller må løses ved at QTY-segmentene i 1592 blir som følger: QTY+461:<prelimminert vloum> QTY+136:0 QTY+260:-<differanse volum> Eventuelt må det lages en egen kvalifikator, isteden for 461, for tilbaketrukket preliminært volum. En slik løsning forutsetter at systemet kan se at det er produsert 1581 til en leverandør som ikke har hatt leveranse i målepunktet, og tar hensyn til dette i 1592-meldingen mot den leverandøren. Det var enighet blant NEE deltagerne om prinsippet over. I tillegg til prinsippet fra Lyse (over) vil følgende avviksregler bli lagt inn i Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør): Ved feil i sendte 1581-meldinger (for eksempel dersom de er sent til feil kraftleverandør) er det ikke krav om å sende 1591-meldinger som nullstiller de feilsendte 1581-meldingene. Det er heller ikke krav om å resende 1581 til riktig kraftleverandør dersom 1581-meldingene er sent til feil leverandør meldinger som eventuelt er sendt til feil kraftleverandør skal alltid resendes til riktig leverandør. Eventuelle feilsendte 1591-meldinger må kanselleres. Dersom man, i feilsituasjoner, ikke har fått sendt 1581-meldinger til kraftleverandøren kan meldinger sendes uten tilhørende 1581-meldinger meldinger kan, dersom det har oppstått en feilsituasjon, sendes på basis av enten 1581 eller 1591 (minst en av dem må være tilstede). B) WM-Data finner eksempler på korrigeringsårsaker til neste møte for bedre å kunne vurdere behovet for å kunne legge inne manuelle korrigeringer i 1592-meldingen. Lyse hadde sendt følgende kommentar før møtet: Manuelle posteringer er OK forutsatt at posteringen har tydelig referanse til underlag som sendes på for eksempel e-post eller at posten er selvforklarende p.g.a. Innhold i fritekst. WM-Data ment at vi typisk snakker om feil på målere, som feil konstant som ikke kan korrigeres med ny stand. Bergen energi fortalte at dagens korrigeringer typisk skyldes: Ca 50% er tilbakeføring av tidligere saldooppgjør (skal ikke lenger kunne gjøres) Ca 25% er uspesifiserte korrigeringer av profiler (skal ikke lenger kunne gjøres) Ca 25% er korreksjoner på stander (som ikke er sendt som korrigeringer i MSCONS). I dag sendes dette som et kronebeløp med en fritekst. Det ville antagelig vært bedre med en mail med bedre dokumentasjon sammen med en manuell faktura. Det ble foreslått at korrigeringer via 1592 kun skal kunne skje dersom dette kan behandles automatisk. Bergen energi meldte seg frivillig til å skrive et forslag til avvikshåndtering for 1592 som kan diskuteres på enste NEE møte for deretter å oppdateres i brukerveiledningen. Hjemmelekse: Bergen energi lager et forslag til avvikshåndtering for 1592 som kan diskuteres på enste NEE. C) Det mottas mange 1592-meldinger med fakturareferanse som ikke stemmer med fakturanummeret på papirfakturaen. Er dette et krav, eller er det tilstrekkelig at fakturareferansen fra 1592-meldingen vises på papirfakturaen sammen med fakturanummeret? Lyse hadde sendt følgende kommentar før møtet: Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 5 :

6 Fakturanummer på papirfakturaen blir produsert av økonomisystemene ut fra fortløpende nummerserier i disse. Det sier seg selv at systemet som produserer 1592 ikke kan overstyre disse. I prosessen blir 1592 produsert før papirfakturaen. Det sier seg derfor selv at fakturareferanse i 1592 ikke kan være lik fakturanummer. Men det må være et krav at fakturareferansen som produseres i 1592 gjenspeiles på fakturaen. benytter kid nummer (med kontrollsiffer) som fakturareferanse, mens fakturanummer er kid nummer uten kontrollsiffer. Meter2Cash benytter meldingsnummer som fakturareferanse (har ingen kobling mot regnskapssystem). Konklusjon: Det presiseres i brukerveiledningen at fakturareferansen må vises på fakturaen, men dette behøver ikke å være selve fakturanummeret. 10. Diverse Ediel spørsmål A) Presisering i Norsk Ediel-standard brukerveiledning vedrørende identifikasjon i UNB/NAD Det legges inn en presisering i Norsk Ediel-standard brukerveiledning der det framgår at identifikasjon (foretaksnummer eller GS1/GLN) i UNB/NAD må være registrert i Ediel-portalen. B) Presisering i Norsk Ediel-standard brukerveiledning vedrørende dato for måleravlesning Følgende eksempel legges inn i Norsk Ediel-standard brukerveiledning vedrørende dato for måleravlesning: Måleravlesning gjeldende for 31. august 2007: QTY+140:331750' DTM+368: :203' C) Presisering i Norsk Ediel-standard brukerveiledning vedrørende bruk av C1 og C2 Det legges inn en presisering i Norsk Ediel-standard brukerveiledning om at C1 og C2 ikke lenger skal benyttes, men at meldinger som inneholder C1/C2 ikke kan avvises av denne grunn. --- På grunn av dårlig tid ble resten av dette punktet (underpunkt D til G) utsatt til neste møte --- D) Presisering i Norsk Ediel-standard brukerveiledning vedrørende tilbaketrekking og nye verdier for målerstander i samme melding E) Presisering i Norsk Ediel-standard brukerveiledning vedrørende korrigering av tidligere oversendte verdier F) Presisering i Norsk Ediel-standard brukerveiledning vedrørende av volumkvalifikator i QTY G) Krav til underlag/dokumentasjon ved korreksjon 11. Informasjon fra EBLs Fagforum marked - EBL Informasjon fra EBL: Vil framover jobbe mye med internasjonale spørsmål, både i Europa og Norden. EBL overtar formannskapet i Nordenergi (nordisk bransjeorganisasjon) fra nyttår. Nye standardavtaler er gjenomgått med forbrukermyndighetene. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 6 :

7 12. Informasjon fra KS Bedrift Siden det ikke var noen fra KS Bedrift tilstede ble punktet utsatt. 13. Informasjon fra Ediel-teknikkgruppen / Verksamhetsrutingruppen i Sverige A) Status EMIX Følgende status for EMIX er mottatt fra Anders Pettersson, Svensk Energi: Hej. EMIX ska bli en informationsväxel och inte innehålla någon databas med mätvärden eller annat förutom den information som behövs för att skicka meddelanden till rätt adressat. Nu pågår upphandling. Vi räknar med att ha bestämt vem som får leverera i mars nästa år. Målet är att EMIX ska komma igång under andra halvan av Hälsningar Anders B) Annen informasjon Ingen informasjon. 14. Endringer i status fra deltagere Ingen informasjon. 15. Neste møte(r) Onsdag 31. januar 2007 Torsdag 15. mars Eventuelt A) MSCONS i forbindelse med balanseavregningen I testfiler fra på MSCONS i forbindelse med balanseavregningen er alle identifikatorer like for både energi-tidsserien og beløp-tidsserien. Det eneste som er forskjellig er verdienheten i MEA/CUX-segmentene, henholdsvis KWH (kwh) og Z10 (Pris). Finnes det noe krav til identifisering av tidsserier? Holder det at verdienheten er forskjellig. I prinsippet kan avsender lagre verdiene i MWh/h mens mottaker har tidsserien spesifisert i kwh/h. Er det da 2 forskjellige tidsserier selv om man kan regne om mellom verdienhetene? Eller holder det ikke at det bare er forskjellig verdienhet? Bergen energi mente at 1445 også benyttes for andre meldinger fra statnett. Utover denne kommentaren ble punktet utsatt til neste møte (på grunn av dårlig tid). B) Status RGS og informasjon om BSO Hafslund fakturaservice presenterte BSO (Bransje Standardiserings Organ), se vedlegg (følgebrev, mandat og deltagerliste). Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 7 :

8 Vedlegg A Huskeliste: # Aktivitet Status/Dato 1. Bruk av kodelisteansvarlig i APERAK Avklaring på bruk av kode ZZZ og 260 for kodelisteansvarlig for Ediel i APERAK 2. Oppslag på korrekt målepunkt id Følge opp forslag til løsning for oppslag på korrekt målepunkt id og eventuelt kontraktsbindinger mot eksisterende kraftleverandør (mot NVE). 3. Bruken av rollene kraftleverandør og balanseansvarlig i brukerveiledningene. Håndteres i forbindelse med implementering av resultat fra prosjekt for gjennomgang av Ediel standarden i Norge. Fortløpende oppfølging Avventer kommentar fra NVE, ref møtereferat fra 18/ Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 8 :

9 Vedlegg B Oversikt over medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Alexander Gustavsen Arne Gran Nota AS Arne Utne KS Bedrift Asle Gundersby SF Bjørn Eilertsen SKS Kraftsalg Bård Skogstrand Christer Ingebrigtsen Troms Kraft Marked AS Dag Voldsund Mo Industripark Eigil Tengesdal Finn Arne Gravdehaug Evas AS Frode Gjerde Geir Davidsen WM-Data Geir Holm WM-Data Gideon Ovadya BKK Nett Harald Kolstø Jan Mortensen Communicate John Olav Johansen Troms Kraft Nett AS Jon-Øistein Schade Tietoenator Jostein Andreassen Navita Systems AS Kathrine Olsen Hafslund Strøm Kirsten Løngaa Communicate Lars Olav Fosse NVE Leif Morland WM-Data May Britt Holsen Laugen Mia Nilsson Øresundskraft Mona Hermansen Hafslund Strøm Olav Bråtane Skagerak Nett AS Olav Kolbeinstveit NVE Ole Haugen EBL Ove Myklebust Ove Nesvik EdiSys Per Arne Hoggen Statoil Per Breistein Statkraft Per Gunnar Rækken Per-Olav Pettersen Client Computing Utility Pål Kristian Eggen Communicate Reidar Løfsgaard Communicate Svein Bjørge Lund Fortum Distribution Svein Eriksen KS Bedrift Tonje Bårdli Enita Tore Melland Trondheim Energiverk Torill Høyvik WM-Data Trond Skreivang Trygve Kloster Lyse Energi AS Ulf Møller (prosjektleder) Øyvind Mo Øivind Husby Powel Åge Snerting Meter2cash Åse Marit H. Jørgensen Dersom du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-post listen for informasjon, så send beskjed til Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 9 :

10 Vedlegg C Oversikt over personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Personene under får tilsendt møteinnkalling og referater for å holde seg orientert om hva som diskuteres på møtene. På den måten kan alle gi innspill til møtedeltakerne eller på forhånd, dersom det er ønskelig. Agenda og referat er også tilgjengelig på under Norsk Ediel Ekspertgruppe. Dersom du ønsker å endre status fra å stå på e-post listen for informasjon til å bli møtedeltaker, så send beskjed til Ulf Møller Anders Abrahamsen Andreas Sylte Anita Stensbøl Anne Cathrine Petersen Anne Stine Hop Asbjørn Høivik Bjørn Høili Camilla Meland Christian Odgaard Dyre Martin S. Gulbrandsen Eivind Wingsternæs Elin Endresen Ellen Mary Andreassen Eyvind Kjersem Flemming Wibroe Georg Ekremsæter Hallvard Penzen Hans Oscar Meyer Hansen Helge Grimstad Ingvar Brohaug Ivar Fiskå Jack Myrseth Jan Are Ulvåen Jan Kopperud Jan Owe Janette Bjorøy Jarle Bjelland Jon Fredrik Fikse Jon-Egil Nordvik Jon-Ivar Straume Jon Gulbrandsen Karianne Asphaug Kin H. Wan Knut Fonn Knut Vala Matti Vasara Nils Eggen Nils Erik Pettersen Nina Olsrud Odd Refsdal Ole Jacob Høyland Ole-Johny Løvlid Oscar Ludwigs Per Jarle Paulsen Petter Pettersen Pål Harald Krogh Pål Ole Størvold Ragnar Maalen-Johansen Roald Karlsen Pluto Communications Powel Navita Systems AS EdiSys Lyse Tietoenator Energinet.dk Bane Energi Client Computing Utility BKK Eltime Eltra (DK) Viterra Energy Services AS Statoil Nord-Østerdal Kraftlag AL Lyse Marked Entro Tietoenator GS1 Norway Vattenfall EdiSys Fikse.net Enita Statkraft GS1 Norway Fingrid (FI) Powel ECmatch Gudbrandsdal Energi Statkraft Svenska Kraftnät (SE) Enermet Kelinkraft Hydro Energi Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE 10 Side :

11 Rolf Rostad Avita Rolf Varpe Rune Heimstad Client Computing Utility Solveig Kolstad Eidsiva energi Solveig Larsen Stina Christoffersen BKK Szymon Andruchow Thomas Nordli Thor Erik Skrøder Communicate Tom Roberg Navita Systems AS Tor Åge Halvorsen Nord Pool Truls Langeland Unn Randi Bakkejord Systemstøtte for Ediel ( ) Bente Kristin Aae NEAS Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE 11 Side :

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Prosjekt: NEE Dato: 26. October 2006 Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Dato:

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. mars 2007 Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Dato: Onsdag 31.

Detaljer

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 Prosjekt: Dato: 25. September 2006 Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Detaljer

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Prosjekt: NEE Dato: 27. februar 2008 Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Dato: Onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Prosjekt: NEE Dato: 19. mars 2007 Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Dato: Torsdag 15.

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. november 2007 Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Dato: Onsdag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai

Detaljer

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk Godkjent referat fra NEE møte Dato: Torsdag 30. august 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 17. september 2012 Godkjent referat

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Tirsdag 14. desember 2010 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 7. januar 2011, versjon 2 Referat fra NEE

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012 Referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. desember 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted:, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. desember 2012 Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. februar 2014 Tid: 09:00 15:00 Sted: Gardermoen, Radisson blu på Gardermoen (til høyre ut fra ankomsthallen) Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012 Referat NEE møte Dato: Onsdag 31. oktober 2012 Tid: 11:00 17:00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. november 2012 Referat fra NEE møte onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 6. oktober 2011 Referat fra NEE møte torsdag

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Cut off-dato for avviksoppgjør

Cut off-dato for avviksoppgjør 10.05.2017 Cut off-dato for avviksoppgjør Oppfølgingsmøte fra ekspertgruppemøte 22 (03.05.2017) Agenda 1. Kort om premisser fra NVE 2. Elhubs vurdering av saken 3. Systemleverandører redegjør for konsekvens

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: X Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.2 Oppdatering: C Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Norsk meldingsversjon: 8A (6A for MSCONS) Versjon og revisjon: 2.0 Oppdatering: W Status: For implementering Dato: 27. januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG

Detaljer

MØTEREFERAT. Elhub Side 1 PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: Faks: Side 1

MØTEREFERAT. Elhub Side 1 PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: Faks: Side 1 MØTEREFERAT Sak: Måleverdihistorikk, Go Live, PPC utsending Møtedato/sted: 12.09.2017, Skype Møteleder: Eigil Gjelsvik Ansvarlig/Avdeling: AS Referent/adm.enhet.: Victoria Lund Dato: 12.09.2017 Side 1

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Klasse V45-60 Skudd 1 Nils Petter Håkedal NOR 103.9 101.3 103.8 103.3 103.5 104.3 620.1 2 Frank Nordhagen NOR 102.6 105.2 102.1

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

0,380 1,896 80,000 40, Lyder Lefstad Sarpsborg HK Knerten 0,160 0,798 78,000 39,399

0,380 1,896 80,000 40, Lyder Lefstad Sarpsborg HK Knerten 0,160 0,798 78,000 39,399 NR F.NAVN E.NAVN KLUBB BÅT VEKT Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng 1 Robin Ødegård Ski HK Quatro 2,4 1, 1, 1, 2 Knut Ole Haug Båstad HK Kvelding 19,25 96,58 98, 97,29 3 Kjetil Langvatn Båstad HK Kvelding

Detaljer

EBLs kravspesifikasjon

EBLs kravspesifikasjon EBLs kravspesifikasjon Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold presentasjon av kravspesifikasjon Hensikt og formål Oppbygging og innhold Hvordan bruke kravspesifikasjonen

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 5.5.2015 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Odin Eikeland 1:28:09 115 4 2 Trond Kristoffersen 182 2 3 Hans-Are Ovanger 245 1 4 Snorre Sollid 241 Helljar Juliussen 342 Morten Jensen 124 Pål R.

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013 Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Bendik Bjørsvik ASP 0,-kr 4/2 4/0 6/0 5/1 4/1 23/04 Premiering 30-skudd kl. ASP 23/04 0,-kr Gave Esben Bjørsvik 2 0,-kr 2/1 3/0 2/0 3/1 4/0 14/02 Eyvind Bjørsvik

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015 Ekspertgruppemøte - Test Statnett 15.januar 2015 Agenda ekspertgruppemøte 15.01.2015 11:00-12:00 Lunsj (valgfritt) 12:00-12:15 Innledning Dagens agenda Kort informasjon om prosjektstatus 12:15-13:00 Gjennomgang

Detaljer

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 46 46 95 100 336 9* 4 Hanne Rasch Ørlendingen 5 50 45

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2005 JENTER / Therese Henden 928 30 378 thehende@online.no Henning Olstad Stian Eide Thomas Foosnæs Hallvard Burø Øystein

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Kretsmesterskap felt

Kretsmesterskap felt 27.04.2014 - Kretsmesterskap felt KM Finfelt Åpen 1 Terje Søhoel Askim Pk 9/5 9/0 10/0 12/6 12/0 10/0 8/4 9/3 79/18 2 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 9/6 10/0 10/0 12/1 12/0 10/1 7/3 9/2 79/13 3 Bjørnar

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng Samlagsstemne Bane År Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng 1957 Reidulf Rysdalsnes 1958 Vemund Bergset Aslak Lefdal 1959 Lars Rosenlid Leif Myklebust Ola Almenning Steffen Elvebakk

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Elmåledagene 27. og 28. oktober 2009. Elmåling Hva har skjedd siden sist? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristin H.

Elmåledagene 27. og 28. oktober 2009. Elmåling Hva har skjedd siden sist? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristin H. Elmåledagene 27. og 28. oktober 2009 Elmåling Hva har skjedd siden sist? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristin H. Lind Agenda Hva har skjedd siden sist? Nye forskrifter i Sverige

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR

ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR fra og med 1. januar 2012 trer det svensk-norske elsertifikatmarkedet i kraft. norge og sverige har et felles mål om å øke kraftproduksjonen fra fornybare energikilder

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) 13 2007 0 4 9 5 9 8 2 2 D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer