Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester"

Transkript

1 Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat

2 Dokument nr Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Utgitt av: Redaktør: Norges vassdrags- og energidirektorat Lars Olav Fosse Forfattere: Christian J. Giswold og Lars Olav Fosse Trykk: Opplag: 60 NVEs hustrykkeri Emneord: Måling, avregning, fakturering Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: Internett: februar 2007

3 Innhold Forord... 5 Sammendrag Innledning Endringer i modell for leverandørskifte Dagens modell for leverandørskifte Melding om leverandørskifte blir melding om leveringsstart Innskjerpet krav til måleravlesning Kansellering Flytting og ansvarsendring Tidsfrister og virkedager Dato for ansvarsendring kontra leverandørskifte Tilgjengeliggjøre informasjon for søk via Internett-basert tjeneste Sammenhengen mellom leverandørskiftemelding og måleravlesning Fødselsdato og organisasjonsnummer Øvrige endringer Definisjoner og kvitteringsmeldinger Krav til kraftleveringskontrakt Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv Definisjoner Forslag til forskriftstekst: NVEs vurderinger Kvitteringsmeldinger Forslag til forskriftstekst om kvitteringsmeldinger: NVEs vurdering Leveringsstart av kraftleveranse og ansvarsendring Forslag til forskriftstekst NVEs vurdering Gjennomføring av leverandørskifte og leveringsstart samt krav til innhold i kraftleveringskontrakt Forslag til forskriftstekst: NVEs vurdering Melding om leveringsstart Foreslåtte endringer: NVEs vurdering Melding om leveringsstart til leverandør som tar over leveransen Foreslåtte endringer NVEs vurdering Melding om opphør til leverandør som avslutter leveransen Foreslåtte endringer NVEs vurdering Opphør av kraftleveranse

4 3.8.1 Foreslåtte endringer NVEs vurdering Kansellering av leverandørskifte Foreslåtte endringer NVEs vurdering Elektronisk informasjonsutveksling Foreslåtte endringer NVEs vurdering Avlesing av målepunkt Foreslåtte endringer NVEs vurdering Stipulering av målerstand Foreslåtte endringer NVEs vurdering Krav til nettselskapet om tilgjengeliggjøring av kundedata Foreslåtte endringer NVEs vurdering Økonomiske og administrative konsekvenser Forslag til forskriftstekst...33 Vedlegg 1: En Internett-basert tjeneste for informasjonsutveksling i kraftbransjen

5 Forord NVE beskriver i dette dokumentet forslag til forskrift om endring av forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Forslaget sendes på høring i samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven (fvl) kap. VII, jf. også utredningsinstruksen. Det understrekes at det er endringene som er gjenstand for høring og ikke forskriftens øvrige bestemmelser. Merknader Ø høringsinstansene bør derfor i hovedsak være knyttet opp mot dette kapitlet, og så langt som mulig knyttes til de enkelte bestemmelsene. Vi ber om at kommentarer til dette forslaget sendes NVE innen 18. mai For å lette det videre arbeidet foretrekker NVE at kommentarene oversendes på elektronisk format. NVE vil etter høringsfristens utløp vurdere de innkomne høringsuttalelsene og vedta endringsforskriften med eventuelle endringer. Det tas sikte på at endringsforskriften skal kunne tre i kraft 1. januar Oslo, 19. februar 2007 Aas vassdrags - og energidirektør Marit Landteigen Fossdal avdelingsdirektør 5

6 Sammendrag Nedenfor følger en oppsummering av de endringene som er foreslått. Regulering av ansvarsendring (flytting og oppstart) NVE foreslår at de prosesser som i dag kalles flytting og oppstart benevnes ansvarsendring. Ansvarsendring defineres som endring av ansvarlig juridisk part på anlegget. Kraftleverandør kan etter forslaget melde ansvarsendring på vegne av sluttbruker. Nettselskapet skal i slike tilfeller akseptere dato for ansvarsendring inntil 15 virkedager før mottatt melding om leveringsstart. Begrunnelse: I dag er prosessene flytting og oppstart, heretter ansvarsendring, ikke regulert i forskrift. Dermed er det svært kostbart og ofte tilnærmet umulig for en kraftleverandør å melde ansvarsendring for en av sine kunder. I mange tilfeller havner sluttbruker på leveringsplikt eller som kunde av dominerende, lokal leverandør. Fristen på 15 virkedager er satt ut fra hensyn til sluttbrukerne. En flytteprosess kan være krevende, og en stram tidsfrist vil dermed kunne gjøre at færre velger å melde ansvarsendring via kraftleverandør. Endret melding om leveringstart NVE foreslår at dagens melding om leverandørskifte skal benyttes både for leverandørskifte og for ansvarsendring. Dette er også mulig i dag, men det er ikke ensartet bruk av meldingen i disse tilfellene. Som følge av at meldingen benyttes i to ulike prosesser, endrer den navn til melding om leveringsstart. Ved leverandørskifte inneholder meldingen kun målepunkt ID, dato for leveringsstart og fødselsdato eller organisasjonsnummer. Ved ansvarsendring inneholder meldingen i tillegg sluttbrukers navn og postadresse og anleggsadresse, dersom forskjellig fra sluttbrukers postadresse. Begrunnelse: Bruk av samme melding til to ulike prosesser har praktiske årsaker. En egen årsakskode vil vise hvilken prosess meldingen inngår i. Ved at melding om leveringsstart kun inneholder nummeriske felt: målepunkt-id, dato for leveringstart og fødselsdato eller organisasjonsnummer kan den håndteres automatisk av nettselskapet. Dette vil redusere det manuelle arbeidet. For å hindre misbruk av systemet er det nødvendig at fødselsdato eller organisasjonsnummer inkluderes i melding om leveringsstart. Nettselskap som per i dag ikke har fødselsdato eller organisasjonsnummer på alle sine kunder, bør derfor innehente dette. Hvis ikke må de kontrollere meldinger om leveringsstart manuelt. Mulighet for å kansellere leverandørskifter NVE foreslår at kraftleverandør kan kansellere meldt leverandørskifte senest en virkedag før dato for leverandørskifte. Begrunnelse: En egen melding for å kansellere leverandørskifter vil gjøre det mulig å håndtere dette automatisk. I dag håndteres det manuelt, noe som påfører både kraftleverandør og nettselskap kostnader. For sluttbruker vil en slik mulighet for å kansellere leverandørskifter være positivt i forhold til angreretten. 6

7 Innskjerpet krav til måleravlesning ved leverandørskifte NVE foreslår at stipulering av målerstand kun skal tillates i særskilte tilfeller ved leverandørskifte. Ved profilavregnede anlegg skal nettselskapet akseptere avlest målerstand 20 til seks virkedager før dato for leveringsstart. Nettselskapet stipulerer så målerstand på dato for leveringsstart basert på denne innsendte verdien. Ved fjernavleste anlegg leses måleren av på dato for leveringsstart som i dag. Begrunnelse: Det er et behov for et korrekt referansepunkt ved leverandørskifte. Om lag en tredel av alle leverandørskifter baseres på en stipulert målerstand i dag. Ved å innskjerpe kravet til måleravlesning ved leverandørskifte, vil også omfanget av økonomiske korreksjonsoppgjør bli redusert. Nettselskapet må ha mottatt og kvalitetssikret en avlesning før melding om opphør sendes gammel kraftleverandør. Dette er årsaken til at måleren må leses av i forkant av leverandørskifte. NVE foreslår en relativt lang tidsperiode, om lag tre uker, hvor sluttbruker kan lese av måleren og rapportere inn denne enten via kraftleverandør eller direkte til nettselskapet. Krav til nettselskapet om å tilgjengeliggjøre kundedata NVE foreslår at alle nettselskap med distribusjonsnett skal gjøre relevante kundedata tilgjengelig for en internettbasert søketjeneste administrert av avregningsansvarlig. Begrunnelse: En av endringene i modell for leverandørskifte er at kraftleverandør gis et noe større ansvar for å kvalitetssikre kundedata i forkant av leverandørskifteprosessen. Da må det også legges til rette for det. Tilgang på målepunkt-id er en særlig utfordring. I dag håndteres henvendelser om målepunkt-id manuelt av både kraftleverandør og nettselskap. Med en slik Internettbasert tjeneste som NVE foreslår, vil kraftleverandør kunne søke opp målepunkt-id og eventuelt andre relevante kundedata direkte fra nettselskapenes databaser. Dette vil også være positivt for sluttbrukerne som enklere kan skifte leverandør, og som også kan få direkte tilgang til tjenesten dersom det legges til rette for det. I første omgang ønsker NVE å forskriftsfeste en minimumsløsning. Ut fra en helhetsvurdering vurderer vi det som mest hensiktsmessig at Statnett som avregningsansvarlig pålegges å drifte denne i en første fase. Tjenesten vil bli løpende evaluert, og videre utvikling drøftet i samarbeid med bransjen. 7

8 1 Innledning Forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (forskrift om måling, avregning mv.) trådte i kraft 1. april Vinteren 2006 startet NVE et prosjekt med å utvikle en ny modell for leverandørskifte, blant annet basert på forslag fra bransjen. Denne modellen ble presentert i NVE Dokument Med bakgrunn i dette dokumentet og de innspill vi mottok i etterkant, har NVE utarbeidet et forslag til endring av forskrift om måling, avregning mv. som implementerer endringer i modell for leverandørskifte. Kun de bestemmelser i forskriften hvor det er foreslått endringer er inntatt i dokumentet. Forskriftstekst som er foreslått fjernet, er markert med overstrekning, mens ny foreslått forskriftstekst er skrevet i kursiv. I kapittel 2 gis det en beskrivelse av endringene i modell for leverandørskifte mens kapittel 3 gjennomgår forslag til forskriftsendringer samt NVEs vurderinger. Kapittel 4 er en vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser. I kapittel 5 gis det en samlet oversikt over forslag til forskriftsendringer. Avslutningsvis presenteres forslaget om en Internett-basert tjeneste for informasjonsutveksling i kraftmarkedet i et eget vedlegg. 8

9 2 Endringer i modell for leverandørskifte I forslag til forskriftsendringer foreslås tre hovedendringer: Kraftleverandør vil få en mer sentral rolle i kvalitetssikring av kundedata. Det innebærer også at kraftleverandør i større grad enn i dag håndterer leverandørskifteprosessen. Det blir et skjerpet krav til måleravlesning. Med unntak av umålte anlegg skal ingen leverandørskifter gjennomføres dersom det ikke foreligger en korrekt avlesning innenfor gitte tidsfrister. Kun i særskilte tilfeller kan en omforent stipulering aksepteres. Det som i dag omtales som flytting og oppstart bør i utgangspunktet håndteres av kraftleverandør. Felles for disse prosessene er at ansvarlig sluttbruker tilknyttet målepunktet, endres. Fellesbetegnelsen ansvarsendring innføres derfor. 2.1 Dagens modell for leverandørskifte I dagens modell for leverandørskifte signerer sluttbruker og ny kraftleverandør en kontrakt om leveranse av strøm. Dette kan også gjøres elektronisk, men det er ikke tilstrekkelig med opptak av telefonsamtale. I mange tilfeller vil ny kraftleverandør ikke ha tilgang til sluttbrukers målepunkt-id, for eksempel ved direktesalg. Ved bruk av fullmakt kan kraftleverandør be om målepunkt-id fra sluttbrukers nettselskap. Dette er regulert gjennom de alminnelige reglene om fullmakter. Etter inngåelse av kontrakt med sluttbruker og innhenting av målepunkt-id sender ny leverandør melding om leverandørskifte til sluttbrukers nettselskap. Denne skal inneholde: a) målepunkt ID, b) leveringsstart, c) sluttbrukers navn og postadresse, og d) anleggsadresse, dersom forskjellig fra sluttbrukers postadresse. Melding om leverandørskifte sendes normalt senest 14 dager før ønsket leveringsstart, og nettselskapet plikter å gjennomføre leverandørskifte senest innen to uker etter at melding om leverandørskifte er mottatt. I dag sendes en kvitteringsmelding automatisk fra nettselskap til ny kraftleverandør når melding om leverandørskifte er mottatt (APERAK). Intensjonen var at det skulle være en automatisk kontroll av informasjonen i melding om leverandørskifte før kvitteringsmeldingen ble sendt, men i praksis har dette vist seg å ikke fungere. Stavefeil i navn og adresse gir eksempelvis negativ kvitteringsmelding slik at antallet feilmeldinger blir svært høyt. I praksis kontrollerer dermed i stor grad nettselskapene melding om leverandørskifte manuelt i dag. 9

10 Når melding om leverandørskifte er godkjent av nettselskap, sender nettselskapet melding om leverandørskifte til ny og gammel leverandør med relevante data om sluttbruker. Denne skal sendes senest en uke før leverandørskifte. Melding om leverandørskifte til ny leverandør inneholder en rekke data om sluttbruker, blant annet målepunkt-id, om anlegget er profilavregnet eller timeavregnet, antatt årlig forbruk, dato for siste avlesing, avlesningsfrekvens etc. Melding om leverandørskifte til gammel leverandør inneholder kun målepunkt ID, sluttbrukers navn og postadresse og sluttdato for leveranse. I henhold til forskrift om måling og avregning mv. 3-3 femte ledd skal måler avleses ved leverandørskifte. Imidlertid åpnes det i 3-5 for stipulering dersom innhenting av målerstand medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskap. I nær alle tilfeller vil det si at nettselskapet stipulerer målerstand dersom sluttbruker ikke selv leser av måler ved leverandørskifte. Nettselskapet skal oversende målerstand til ny og gammel leverandør senest tre uker etter avlesning eller stipulering, dvs. senest tre uker etter dato for leverandørskifte. Når gammel kraftleverandør har mottatt målerstand, foretas sluttavregning av kunden. 2.2 Melding om leverandørskifte blir melding om leveringsstart Etter å ha signert kontrakt med sluttbruker sender kraftleverandør melding om leveringsstart til nettselskap (PRODAT Z03). Årsaken til at meldingen skifter navn er at den også skal benyttes ved ansvarsendring, dvs. det som tidligere ble omtalt som flytting eller oppstart. Ved leverandørskifte skal meldingen inneholde: målepunkt ID, dato for leveringsstart, sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer Ved ansvarsendring skal melding i tillegg inneholde sluttbrukers navn og postadresse, og anleggsadresse, dersom forskjellig fra sluttbrukers postadresse. Kraftleverandør vil, dersom innholdet i melding om leverandørskifte er korrekt, motta en kvitteringsmelding fra nettselskapet med kundedata. Ved feil vil kraftleverandøren motta en negativ kvitteringsmelding. Denne meldingen tilsvarer dagens melding fra nettselskap til kraftleverandør som skal overta leveransen (PRODAT Z04). Meldingen skal i den nye modellen sendes innen to virkedager etter at melding om leverandørskifte er mottatt fra ny kraftleverandør. Det vil si at meldingen blir en automatisk kvitteringsmelding som sendes så snart de numeriske feltene i melding om leverandørskifte er kontrollert. Dermed vil det heller ikke være samme behov for dagens APERAK- melding som tidligere. 2.3 Innskjerpet krav til måleravlesning En sentral endring fra dagens modell for leverandørskifte er at korrekt avlest målerstand skal foreligge før nettselskapet sender melding om leverandørskifte til gammel leverandør. Det må understrekes at dette gjelder anlegg med manuell avlesning. Ved 10

11 fjernavleste anlegg skal nettselskapet hente inn målerstand på dato for leverandørskifte. Det vil kunne bli gjort et unntak for umålte anlegg som for eksempel veibelysning. I tillegg vil det være en åpning for at nettselskapet kan stipulere målerstand dersom dette er avtalt mellom partene. Modellen vil være fleksibel i forhold til hvordan målerstand skal kunne oversendes. Kraftleverandør gis mulighet til å oversende målerstand på vegne av sluttbruker. Dette skal gjøres på et definert meldingsformat, UTILTS. Imidlertid vil modellen også åpne for at sluttbruker selv kan oversende målerstand til nettselskapet, for eksempel per telefon, SMS eller via Internett. Det som foreslås regulert, er når måleren skal leses av. Dette er 20 til 6 virkedager før dato for leveringsstart. Målerstanden vil så bli stipulert på denne dato basert på avlesningen. Denne stipuleringen vil regnes som korrekt stand. NVE er av den oppfatning at det vil sikre tilstrekkelig fleksibilitet for kraftleverandører og sluttbrukere samtidig som det vil sikre en god kvalitet på stipulert målerstand. NVE har også konsultert aktører i bransjen på dette punktet, som kan bekrefte at kvaliteten på en slik stipulering vil være god. Det skal også legges til at dagens forskrift åpner for at sluttbruker kan oversende målerstand også på selve datoen for leverandørskifte. Nettselskapet plikter å registrere denne og oversende målerstanden til kraftleverandør. Den avleste, korrekte målerstanden skal da være den gjeldende. Det betyr at gammel kraftleverandør bør avvente og se om nettselskapet oversender en faktisk avlesning før sluttregning sendes kunden. Innrapportert målerstand, enten det er fra sluttbruker selv eller via kraftleverandør, skal gjennom nettselskapets kvalitetskontroll. Ved avvik fra forventet målerstand skal nettselskapet vurdere hvorvidt dette skyldes kvalitetssikring av tidligere måledata, feil ved den innrapporterte målerstanden eller en endring i det faktiske forbruket. Denne forbrukskontrollen skal maksimalt ta tre virkedager. NVE har vurdert om denne forbrukskontrollen skal være gjennomført på to virkedager. Men på grunn av tilbakemeldinger fra flere nettselskap om at dette kan være uforholdsmessig ressurskrevende, foreslås det en frist på tre dager. Dersom leverandør har sendt over målerstand som ikke godkjennes i nettselskapets forbrukskontroll, skal nettselskapet vurdere hva årsaken til feilen kan være. Dersom man ikke finner feilen, sendes negativ UTILTS slik at leverandør kan innhente ny stand. Avvisning av korrekt målerstand på grunn av dårlig kvalitetssikring av målerdata hos nettselskapet vil kunne regnes som et brudd på forskrift om måling, avregning mv første ledd. Dersom sluttbruker oversender målerstand i forbindelse med et leverandørskifte og denne viser seg å være feil, skal nettselskapet iverksette tiltak for å innhente korrekt målerstand. Dette skal skje uten ugrunnet opphold. Dersom det ikke kommer inn målerstand fra sluttbruker enten direkte eller via kraftleverandør innen seks virkedager før dato for leveringsstart, skal det sendes melding om annullert leverandørskifte (negativ Z03) til ny kraftleverandør. Kraftleverandør må da sende ny melding om leveringsstart. Det innebærer at sent innsendte målerstander enten fra sluttbruker eller kraftleverandør vil kunne være vanskelige å korrigere tidsnok til at leverandørskifte kan skje som planlagt. 11

12 2.4 Kansellering I dagens modell for leverandørskifte mangler muligheten for automatisk kansellering av leverandørskifter. Dersom sluttbruker for eksempel bruker angreretten (se under), finnes det ingen standard prosedyre for å håndtere dette i dag. Dersom et leverandørskifte skal annulleres, må det derfor gjøres manuelt arbeid av både nettselskap og kraftleverandør. En ny kanselleringsmelding som kraftleverandør kan sende inntil en virkedag før dato for leverandørskifte, vil håndtere slike situasjoner. Meldingen vil være tilsvarende melding om leverandørskifte, men med en ekstra kode som viser at dette er en kanselleringsmelding (PRODAT Z03). Ved godkjent kanselleringsmelding skal nettselskapet sende bekreftelse på kansellering til ny kraftleverandør og melding om kansellering til gammel kraftleverandør. Dette skal gjøres innen en virkedag etter mottatt melding om kansellering, altså senest på dato for leverandørskifte. I mange tilfeller vil sluttbrukeren da bli værende hos sin gamle kraftleverandør. Alternativt vil sluttbrukeren motta kraftlevering i henhold til nettselskapets leveringsplikt. Det er kun kraftleverandørs mulighet til å kansellere et leverandørskifte som er regulert i forskriften. Flere andre kanselleringsprosedyrer er omtalt i dette dokumentet. Disse er, eller vil bli, regulert gjennom bransjestandarder utarbeidet av Norsk Ediel Ekspertgruppe Flytting og ansvarsendring Flytting har ikke blitt håndtert tilfredsstillende i dagens modell for leverandørskifte. Mange sluttbrukere opplever at det er vanskelig å beholde sin nåværende kraftleverandør dersom de flytter. Ofte havner de i stedet på leveringsplikt. Forbedret håndtering av flytting er derfor sentralt i endret modell for leverandørskifte. I ny modell for leverandørskifte skal som hovedregel leveringsstart og flytting meldes via kraftleverandør. I de tilfellene der sluttbruker melder flytting eller leveringsstart direkte til nettselskapet skal nettselskapet håndtere dette på en nøytral måte. Nettselskapet skal vise til en fullstendig oversikt over samtlige kraftleverandører som leverer i nettområdet og oppfordre sluttbruker til å inngå avtale med en av disse jf Dagens praksis Sluttbruker har i dag rett til å melde slik flytting via kraftleverandør, jf forskrift om måling, avregning mv. 2-1 første ledd. Dette foreslås også videreført i den endrede modellen for leverandørskifte. Utfordringen med dagens regelverk er at det ikke er etablert standardiserte prosedyrer for hvordan nettselskapene skal håndtere flytting meldt via kraftleverandør. Kostnadene ved å melde flytting for en uavhengig kraftleverandør eller en kraftleverandør som leverer i annet nett enn det lokale, er urimelig høye grunnet mangel på felles rutiner og omfattende manuell behandling. Dette gjør at få kraftleverandører velger å melde flytting for en sluttbruker. 1 Forslag til forretningsmodeller vil også bli presentert i et eget NVE Dokument som ferdigstilles i første halvdel av mars. 12

13 I praksis melder de fleste sluttbrukere flytting via nettselskapet. Disse havner da enten på leveringsplikt eller knyttes til lokal dominerende leverandør, ofte i strid med nøytralitetsregelverket i forskrift om måling, avregning mv. Enkelte er heller ikke klar over at de sier opp sin kraftleveringsavtale ved flytting. Melding om leveringsstart ved ansvarsendring (flytting) Det er behov for en forbedret prosess ikke bare ved flytting, men også ved oppstart på et anlegg som en sluttbruker overtar uten at det dermed innebærer at sluttbruker fysisk flytter. Det kan for eksempel være ved overtakelse av fritidsbolig eller når en bedrift overtar nye lokaler. Felles for disse situasjonene er en endring i den som står som ansvarlig på målepunktet. NVE har derfor valgt å benytte fellesbetegnelsen ansvarsendring både for det som i dag omtales som oppstart og flytting. Disse to prosessene er også analoge. I likhet med ved leverandørskifte skal melding om leveringsstart benyttes ved ansvarsendring. Forskjellen fra et leverandørskiftet er at navn og postadresse samt anleggsadresse, dersom forskjellig fra sluttbrukers postadresse, inkluderes i meldingen. Nettselskapet har behov for å vite hvem som tar over ansvaret for målepunktet. Også ved ansvarsendring sender nettselskapet melding om leveringsstart til leverandør som skal ta over leveransen og melding om opphør til leverandør som avslutter leveransen, i henhold til 2-5 og 2-6. Frist for å sende disse meldingene vil være tre virkedager etter mottatt melding om leveringsstart. Dette tilsvarer nettselskapets maksimale frist for forbrukskontroll av målerstand. Meldingene vil være utstyrt med en egen årsakskode med informasjon om at meldingen inngår som ledd i en endring av ansvarlig sluttbruker i målepunktet. Forskrift om måling, avregning mv. 3-7, første ledd lyder: Nettselskapet skal, innen tre uker etter avlesning eller stipulering i henhold til 3-3 annet, tredje, fjerde og femte ledd og 3-5, sende melding som inneholder måledata til leverandør som leverer kraft i målepunktet. Dersom målerstand oversendes nettselskapet 15 virkedager etter dato for leveringsstart ved flytting, er denne fristen ikke mulig å overholde. Nettselskapet skal da oversende målerstand uten ugrunnet opphold og senest tre virkedager etter mottatt UTILTSmelding. Tilknytning til nettet Når det gjelder nettleieavtale, fastsetter forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 13-6 at: Avtaler med vilkår for tilknytning og bruk av nettet skal inngås direkte mellom nettselskapene og hver enkelt kunde. Dette prinsippet står fast også etter foreslåtte endringer i forskrift om måling, avregning mv. Imidlertid slår siste setning i forslaget 2-1 annet ledd fast at nettselskapet skal akseptere inngåelse av avtaler om tilknytning og bruk av nettet via kraftleverandør etter fullmakt. Ved nytilknytning til og forsterkning av nettet vil det fremdeles være naturlig at sluttbruker er i kontakt med nettselskapet. Nettselskapet skal da håndtere leveranse av kraft på en nøytral måte. 13

14 Dagens praksis for de fleste selskaper der kraft og nett er integrert enten i samme selskap eller i samme konsern, er at kraft og nett kan bestilles på samme skjema. I mange tilfeller er det tilstrekkelig at sluttbruker bekrefter at nettleieavtalen aksepteres. Det bør derfor være uproblematisk for nettselskapene å legge til rette for at samtlige kraftleverandører kan tilby dette. En slik praksis vil også være i tråd med nøytralitetsregelverket i forskrift om måling og avregning mv. Nettselskapet skal akseptere dato for ansvarsendring inntil 15 virkedager før mottatt melding om leveringsstart. Dette gjelder imidlertid kun dersom ansvarsendring meldes via kraftleverandør. Dersom en sluttbruker først havner på leveringsplikt og så tar kontakt med en kraftleverandør, håndteres dette på samme måte som et leverandørskifte. Nettselskapet har imidlertid anledning til å akseptere leveringsstart fra og med dato for ansvarsendring også i dette tilfelle. 2.6 Tidsfrister og virkedager I endret modell for leverandørskifte går tidsfristene over fra å være basert på ukedager til å være basert på virkedager. Enkelte aktører i bransjen har etterlyst en definisjon av virkedager. Imidlertid ønsker ikke NVE at man i forskrift om måling og avregning mv. opererer med en egen definisjon av virkedag. Dette er allerede definert som mandag til fredag. Helligdager regnes ikke som virkedager. En melding som sendes mandag kl vil være sendt på virkedagen mandag. Enkelte meldinger skal sendes etter en virkedag, altså den påfølgende. Det vil si senest før klokken tirsdag i dette tilfellet. Imidlertid er dette snakk om automatiserte prosesser som bør kunne være gjennomført raskere. I de tilfellene der det kan forekomme manuell behandling, er tidsfristene satt til to virkedager eller mer. 2.7 Dato for ansvarsendring kontra leverandørskifte I endret modell for leverandørskifte leses måleren av i tilknytning til at leverandør og sluttbruker inngår kontrakt. Leverandørskifte blir så meldt på en fremtidig dato 20 til seks virkedager frem i tid og innrapportert målerstand blir benyttet for å stipulere en målerstand på selve dato for ansvarsendring. Når en sluttbruker flytter eller overtar et nytt målepunkt, det vil si ved ansvarsendring, mottar nettselskapet melding senest 15 virkedager etter dato for leveringsstart. Kraftleveransen skal starte på den datoen ansvarshavende på målepunktet ble endret og målerstand skal ikke stipuleres frem i tid slik som ved leverandørskifte. Dette kan virke inkonsekvent. I det ene tilfellet starter leveransen fra en fremtidig dato basert på stipulert målerstand, mens i det andre tilfellet starter leveransen den dagen sluttbruker faktisk leser av måleren. Kraftleverandør som avslutter leveransen, har behov for å få melding om at kundeforholdet opphører i forkant av at det skjer. Dersom sluttbruker ikke selv orienterer gammel leverandør, vil gammel leverandør kun få melding fra nettselskapet. Ved ansvarsendring er imidlertid dette normalt sett ikke mulig i og med at kundeforholdet opphører på det tidspunktet måler leses av. Fra da av vil en ny sluttbruker være tilknyttet målepunktet. 14

15 Ved et leverandørskifte er imidlertid samme sluttbruker tilknyttet målepunktet hele tiden. Det er da mulig å gjennomføre leverandørskiftet innenfor en slik tidsramme at gammel leverandør får melding før dato for leveringsstart samtidig med at skifteprosessen foregår innenfor rimelig tid. NVE anser ikke situasjonen som moden for å foreslå en modell basert på momentane bytter. Dette har også flere ulike instanser gitt uttrykk for overfor NVE. 2.8 Tilgjengeliggjøre informasjon for søk via Internett-basert tjeneste Dersom kraftleverandør skal få et noe større ansvar i forhold til kontroll av kundedata, må det samtidig legges til rette for dette. Hvis ikke er det kun snakk om en kostnadsoverveltning fra nettselskap til kraftleverandører. Dette er noe av bakgrunnen for at NVE fremmer et forslag om at nettselskapene skal tilgjengeliggjøre informasjon fra sine kundedatabaser for søk via en Internett-basert tjeneste. Dette vil være en tjeneste for kraftleverandører som krever pålogging. Samtidig kan samme verktøy brukes til å gjøre målepunkt-id tilgjengelig for sluttbruker selv via for eksempel Minside. 2 For å sende melding om leveringsstart må kraftleverandør skaffe målepunkt-id. De færreste kunder har i dag sin målepunkt-id lett tilgjengelig, selv om den skal stå på samtlige regninger fra nettselskapet. Med nettbank, avtalegiro og e-faktura er det færre som sparer på gamle regninger. Kraftleverandøren må derfor ofte ta kontakt med nettselskapene for å få tak i målepunkt-id. En løsning med en felles Internett-tjeneste der kraftleverandørene kan søke opp sentrale kundedata som målepunkt-id, adresse, målerstand etc. har blitt vurdert av flere ulike aktører i kraftmarkedet. Imidlertid har dette foreløpig kun vært på idé- og utredningsstadiet. Da NVE høsten 2006 startet å drøfte muligheten for en slik tjeneste med ulike aktører i bransjen, var responsen svært positiv. Det er visse utfordringer ved at NVE foreslår at nettselskapene skal gjøre kundedata tilgjengelige for en tjeneste som per i dag ikke er etablert. Imidlertid er hensikten med forslaget å oppnå en mer effektiv drift hos nettselskap og kraftleverandører. Trolig utgjør manuelle oppslag på målepunkt-id alene flere årsverk. Innføringen av en slik Internettbasert tjeneste vil altså bidra til et mer effektivt kraftmarked. I første omgang ønsker NVE å forskriftsfeste en minimumsløsning. Ut fra en helhetsvurdering vurderer vi det som mest hensiktsmessig at Statnett som avregningsansvarlig pålegges å drifte denne i en første fase. Tjenesten vil bli løpende evaluert, og videre utvikling drøftet i samarbeid med bransjen. 2 Minside er et offentlig servicekontor på Internett. For mer informasjon se 15

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Begrensninger i adgangen til forskuddsfakturering av kraft m.v. Oppsummering av høringsuttalelser

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 63 2015 R A P P O R T Endringer i

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 R A P P O R T Endring i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

Nett AS har behov for å avklare den skattemessige behandlingen av kostnadene knyttet til overgangen til og implementeringen av AMS.

Nett AS har behov for å avklare den skattemessige behandlingen av kostnadene knyttet til overgangen til og implementeringen av AMS. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 12/12. Avgitt 8.5.12. Aktivering av investering i nye strømmålere Skatteloven 14-40 flg. Et nettselskap skulle investere i nye strømmålere med utvidede

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 Stikkordsregister: Kategori Side AVTALEINNGÅELSER, LEVERANDØRSKIFTE, GARANTIAVTALER, BESTEMMELSER OM PRISVARSLING, OPPSIGELSE OG

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner:

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Omgjøring av konsesjon for banker og finansinstitusjoners behandling av Personopplysninger Datatilsynet viser til konsesjonen

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer