Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014"

Transkript

1 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Deltagere: Alexander Gustavsen Anita Løyning Anne Stine Hop Christian Valland Eigil Tengesdal Geir Davidsen Gideon Ovadya Gunnar Løkkebø Heidi Lilleby Hege Bøhler Henning Leere Kristin H. Lind May Britt Holsen Laugen Morten Lehmann Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvorsen Ove Nesvik Per Gunnar Rækken Per-Herman Puck Richard Thevarajah Runa Haave Andersson Steinar S Arff Torleif Korneliussen Trygve Kloster Øystein Solberg Bergen Energi Agder Energi Statnett (prosjektleder) Norgesenergi CGI BKK Nett VOKKS Nett AS Hafslund Hedgning Hafslund Fakturaservice Statkraft KS Bedrift Energi Enoro Fortum Distribution AS Stange Energi Skagerak nett EdiSys (sekretær) Maik Navita Statkraft Energi NVE Skagerak nett Hafslund Fakturaservice Lyse Energi AS TietoEnator Vedlegg: Error! Reference source not found., Error! Reference source not found. Vedlegg A, Oppfølging av forslag til endringer i NVEs forskrift MAF 301, se punkt 4, Sak 2013/19: Forslag til revisjon av forskrift 301 Vedlegg B, Huskeliste Vedlegg C, NEE saksliste Vedlegg D, Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Vedlegg E, Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Elhub presentasjon JMS.pptx, se punkt 8, Sak 2013/26: Status fra Elhub.no Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 1

2 1 Praktisk informasjon 2 Godkjenning av dagens agenda Dagens agenda ble godkjent med følgende tillegg: NEE s tanker rundt investeringer i systemutvikling fram mot Elhub, HNR og AMS, se Error! Reference source not found. under Eventuelt 3 Godkjenning av forrige referat Forrige referat ble godkjent. Referatet finnes på Norsk Ediel Ekspertgruppe - Møtereferater 4 Sak 2013/19: Forslag til revisjon av forskrift 301 Hvem fremmer saken: NEE Hva gjelder saken: Skal NEE starte et prosjekt for å foreslå endringer i forskrift 301? Motivasjon: I 2010 gjennomførte NEE; «NEE prosjekt for gjennomgang av NVEs forskrift 301». Prosjektet laget en rapport med en rekke forslag til endringer i forskrift 301. Mange av forslagen ble tatt med i ny forskrift, gjeldende fra 1. januar 2011, men det var også mange forslag som ikke ble tatt til følge fordi NVE ikke hadde tid til å behandle dem før forskriften ble vedtatt. En liste over relevante forslag (fra 2010) som ikke ble tatt inn i ny forskrift 301 finnes i Vedlegg A. Konsekvenser: NVE har nettopp (november 2013) igangsatt arbeidet med et høringsnotat i forbindelse med forskriftsendringer knyttet til innføring av NBS. Endringene vil i hovedsak gjelde kapittel 5, og høringsnotatet offentliggjøres i løpet av 1. kvartal NBS-prosjektgruppen har allerede spilt inn endringsforslag til NVE. Forslag til beslutning: NEE starter et eget prosjekt for å gå igjennom forslagene i Vedlegg A Dokumentasjon: Vedlegg A Tema på møtet: Gjennomgang av Vedlegg A for å avklare hvilke temaer som skal prioriteres og utarbeidelse av mandat for et eventuelt prosjekt Anne Stine hadde på forhånd laget et forslag til hva som bør gjøres med de enkelte forslagene, se Vedlegg A. Etter en kort diskusjon nevnte KS Bedrift at det snart kommer en høring på ny forskrift 301 og at punktet med fordel kan utsettes og eventuelt sees sammen med et eventuelt svar fra NEE på denne høringen. Konklusjon: Punktet utsettes til neste NEE møte og sees samen med en forventes høring på ny forskrift Sak 2013/20: Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Status fra NordREG/NEG prosjekt for detaljering av prosesser og meldinger for et Felles Nordisk Sluttbrukermarked (FNS). Norske deltager i det nordiske prosjektet: 1. Helga Kleppe,, 2. Trygve Kloster, Lyse, 3. SSE I tillegg er Ove Nesvik, EdiSys, prosjektkoordinator (formelt ikke norsk deltager) Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 2

3 Motivasjon: Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Aksjoner fra tidligere møter: Tema på NEE møtet: Prosjektstatus Dette er et prosjekt som vil påvirke meldingsutvekslingen for alle aktører i sluttbrukermarkedet og det er viktig at NEE hoder seg oppdatert på framdrift og spiller inn norske synspunkter i diskusjonene NordREG har som målsetting å innføre harmoniserte nordiske prosesser og meldinger i løpet av NordREG hjemmeside: og prosjektets hjemmeside: Prosjekt er avsluttet, og et forslag til kravspesifikasjon for et felles nordisk sluttbrukermarked (Business Requirements Specification (BRS) for a Harmonised Nordic Retail Market) er lagt ut på NordREG sine sider: Høringsfrist er tirsdag 29. april Det avholdes et «høringsmøte»: Sted: Park Inn hotel, Gardermoen Tid: 11:00-15:00 Dato: 24. april 2014 Agenda: o Lunsj: 11:00-12:00 o «Hearing»: 12:00-15:00 Påmelding: Sendes til Peder Söderlund, senest 22. april 2014 merk at det er begrenset med plasser. Noen av de større endringene som foreslås ble presentert: Forslaget innebærer en overgang fra dagens EDIFACT syntaks til ebix XML syntaks Det er forslått å benytte MADES (ECP) som kommunikasjonsplattform istedenfor SMTP Splitting av dagens PRODAT/Z03 og PRODAT/Z04 i to meldinger, en med forespørsel/svar vedrørende leverandørskifte/anleggsovertagelse og en med grunnlagsdata fra nettselskap/elhub og en med grunnlagsdata fra kraftleverandør Navn på personer foreslås splittet i fornavn, mellomnavn og etternavn Det er foreslått en prosess der ny kraftleverandør i et målepunktet der sluttkunden flytter inn, kan si opp kraftleveransen i målepunktet der sluttkunden flytter fra Det foreslås en ny prosess for bytte av balanseansvarlig 6 Sak 2013/21: NBS (Nordic Balance Settlement) meldingsutvekslingsforum Hvem fremmer saken: NBS Hva gjelder saken: Status og presentasjon av meldingsutveksling som foreslås i forbindelse med innføring av NBS. Norske deltager i meldingsutvekslingsforumet: 1. Alexander Gustavsen, Bergen Energi, 2. Gideon Ovadya, BKK Nett, Motivasjon: Meldingsutvekslingsforum (NBS messaging forum) vil bli etablert med medlemmer fra alle NBS landene (Finland, Norge og Sverige) Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: NBS hjemmeside: og Tema på NEE møtet: Prosjektstatus Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 3

4 NBS informasjonsdag avholdes på Gardermoen: Sted: Radisson blu Hotel Dato: 29. April 2014 Møtet vil bli holdt på norsk, men med engelske tekst på presentasjonene, siden det avholdes tilsvarende møter i Finland og Sverige til samme tid. Materiell som benyttes vil bli publisert på Hensikten med møtet er å gi en oversikt over prosjektstatus og NBS modellen. I tillegg vil NBS håndbok og meldingsstandard bli presentert. Informasjonsdagen er åpen for alle interesserte. Påmelding skjer på til: 55C C4471 Se også informasjon om NBS under punkt 10, Sak 2014/01: Avklaringer: Nettområder og balanseansvarlig. 7 Sak 2013/22: ebix prosjekter Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Informasjon fra norske deltagere i ebix prosjekter. Norske deltager i meldingsutvekslingsforumet: ebix Customer Switching (CuS): 1. Torleif Korneliussen, Hafslund Fakturaservice, 2. Vara: Christian Valland, NorgesEnergi, ebix Metered Data (EMD): 3. Ragnar Maalen-Johansen, Hafslund AMS-prosjekt, 4. Vara: Jon Eivind Johannessen, Hafslund Nett Motivasjon: ebix er en Europeisk organisasjon som jobber med standardisering av meldingsutveksling i det europeiske nedstrømsmarkedet. ebix har to prosjekter der det hadde vært fint med deltagelse fra NEE; CuS (ebix Customer Switching Project) og EMD (ebix Metered Data Project). Konsekvenser: Norge er ikke med på å fatte beslutninger så lenge vi ikke er med. Forslag til beslutning: Kun til orientering Dokumentasjon: Tema på NEE møtet: Status fra prosjektdeltakere Det har ikke vært noen ebix /CuS møter siden forrige NEE møte. Det var heller ikke noen som kunne rapportere fra siste ebix EMD møte. Imidlertid var det ebix Forum møte i Oslo 26. mars. Anne Stine rapporterte fra ebix Form møtet: Polen er blitt nytt medlem av ebix 10 Finland (Fingrid) vurderer å melde seg inn igjen, siden Fingrid har fått et utvidet ansvar for nedstrømsmarkedet, tilsvarende det ansvaret Energinet.dk, Statnett og Svenska kraftnät har i de andre nordiske landene Det jobbes med en ny strategi for ebix, der det blant annet fokuseres på hvordan ebix skal bli det foretrukne organet for meldingsutveksling i det europeiske nedstrømsmarkedet Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 4

5 8 Sak 2013/26: Status fra Elhub.no Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Fast status-punkt på NEE agendaen Motivasjon: Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Tema på NEE møtet: Elhub.no er et viktig prosjekt for den norske kraftbransjen og det er viktig at NEE følger med på prosjektet. Prosjektstatus Tor Heiberg presenterte prosjekt status, bl.a.: Prekvalifisering av leverandører er underveis Full anbudsinnbydelse forventes sendt ut i mai Enkelte prosesser er fremdeles ikke avklart, som om Anleggsovertakelse uten leverandørskifte skal være med, og eventuelt i hvilken form Det planlegges informasjonsmøter 5 steder i landet, Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø I tillegg planlegges en mer teknisk workshop der NEE og systemleverandørene vil bli invitert Det planlegges en «plugg-in» som skal integreres i kraftleverandørenes nettsider, der sluttkunden kan se egne data som er registeret i Elhub og der sluttbruker kan gi tilgang til måledata til tredjeparter Måledata vil tilgjengeliggjøres gjennom kraftleverandør eller tredjeparter, etter fullmakt gitt av sluttbruker 9 Sak 2013/32: Leverandørskifte og anleggsovertagelse med tilbakevirkende kraft Hvem fremmer saken: Hafslund Hva gjelder saken: Tilfeller hvor kraftleverandør melder leverandørskifte og får det godkjent av netteier. Z03 og Z04 er altså utvekslet. Så skjer det en anleggsovertagelse med tilbakevirkende kraft. Dato for anleggsovertagelsen er før dato for leverandørskiftet. Nettselskapet må da varsle kraftleverandør om at leverandørskiftet utgår fordi kunden er opphørt på anlegget. Motivasjon: Denne prosessen fungerer ikke godt i dag fordi den ikke er standardisert. Vi ser at det er ulik praksis her, og at dette skaper merarbeid. Noen nettselskap sender Z05-melding med opphørsdato på startdato for kunden. Noen sender Z04/Z24-melding. Andre sender negativ Z04-melding. Andre igjen sender e- post. Konsekvenser: Når kraftleverandør mottar slik melding, må meldingen «tolkes», og for å være på den sikre siden henvender man seg til nettselskapet med ønske om forklaring på meldingen. Forslag til beslutning: Vårt forslag er at nettselskapet alltid bruker negativ Z04, og at det innføres en ny avvisningsårsak. Denne negative Z04-meldingen skal i mottaket hos kraftleverandør fungere som de negative meldingene med årsak N08/N09 (Manglende/Feil i skiftestand), altså at den kan brukes for å kansellere en oppstart man allerede har fått godkjent. Dokumentasjon: Avvisningsårsaken kan f.eks. være «Kunden er opphørt». Tilbakemelding fra systemleverandørene finnes i Error! Reference source not found. Fra diskusjon: Siden det er kraftleverandøren som skal tyde meldingen vil det være greit med en ny avvisningsårsak Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 5

6 Det ble notert at løsningsforslag B og D er samme løsning. Det vil si at de tre siste kulepunktene under D må være med i alle løsningene (A, B og C) Punkt A medfører en ny avvisningskode og kan ikke innføres før 1. april 2015, hvis vi skal følge NEEs anbefaling om å kun å innføre endringer to ganger i året og gi systemleverandørene ½ år på implementering Det ble også diskutert om løsningen bør ta høyde for å omfatte allerede foretatte leverandørskifter (tilbake i tid), men kortere tilbake i tid enn en meldt anleggsovertagelse tilbake i tid (opptil 30 virkedager). Konklusjon: En klar majoritet av deltagerne ønsket alternativ A. Det vil si: o Det innføres en ny avviksårsak som benyttes i PRODAT/Z04-Z24 negativ, N14 Anleggsovertagelse før fremtidig leverandørskifte. Koden benyttes dersom det kommer en anleggsovertagelse og det samtidig finnes et framtidig eller allerede utført leverandørskifte på målepunktet, og hvor datoen for anleggsovertakelse er tidligere enn det gjennomførte leverandørskiftet. Med andre ord for å avvise (kansellere) et fremtidig og bekreftet eller allerede gjennomført leverandørskifte, dersom sluttbruker melder anleggsovertagelse før framtidig leverandørskiftedato. Dette betyr at leverandørskiftet kan være passert, og at leveransen kan ha vært aktiv hos leverandør en periode når kanselleringen kommer. o Det må ligge en referanse til opprinnelig PRODAT/Z03 i meldingen Aksjon: Det var enighet i møtet om at denne endringen ikke er større enn at den kan inkluderes i notat med endringer fra 1. oktober 2014, og dette oppdateres i henhold til dette. Prosessbeskrivelse, Ediel-standard brukerveiledning og kjøreregler oppdateres 10 Sak 2014/01: Avklaringer: Nettområder og balanseansvarlig Hvem fremmer saken: Enoro Hva gjelder saken: I forbindelse med innføring av NBS innføres nettområder og en kraftleverandør kan velge å ha ulike balanseansvarlige i ulike nettområder. I forbindelse med NBS skal det trolig ikke utveksles balanseansvarlig (?) Men må netteier allikevel vite hvem som er balanseansvarlig på et målepunkt? F.eks. dersom det skal sendes meldinger til den som er balanseansvarlig? Vil det i så fall være informasjon som utveksles på nettområde-nivå eller på målepunkt-nivå? Dersom netteier skal vite (registrere) hvem som er balanseansvarlig vil det gjerne være behov for ei liste over kraftleverandører og deres balanseansvarlig slik at netteier kan registrere dette i sine systemer før NBS en går i drift? Motivasjon: Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Dersom en netteier får tildelt flere nettområder, må kraftleverandøren få informasjon om hvilket nettområde målepunktene er plassert. Hvordan skal vi løse det? Få avklaring på spørsmål relatert til nettområder og balanseansvarlig Morten Torgalsbøen (Statnett) hadde sendt følgende informasjon: En viktig del av informasjonsflyt er hvilken informasjon BRP (balanseansvarlig) har til å basere sine anmeldinger på. Informasjonsutveksling som blir forskriftsfestet er i hovedsak informasjon mellom DSO (nettselskap) og RE (kraftleverandør) i HNR (Harmonisert Nordisk Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 6

7 Sluttbrukermarked) samt mellom NBS og BRP. BRP får kun forskriftsfestet informasjon tidligst to dager etter leveringsdagen. Dette er ikke mye å basere anmeldingene på og vi kan fort møte oss selv litt i døren når vi påviser ubalanser hos en BRP. Vi har jo ikke sørget for at de har krav på å motta data de kan bruke til dette formålet. Dersom vi mener det er opp til BRP å avtalefeste informasjonstilgang i sin avtale med RE (kraftleverandør), så bør vi samtidig påse at det finnes harmoniserte prosesser og formater for hvordan denne informasjonen skal utveksles. I Sverige har de et ønske om at alle aggregerte tidsserie skal rapporteres sammen med informasjon om hvor mange målepunkt som inngår i aggregeringen. Når man mottar informasjon fra to kilder kan man da avdekke om informasjonen bygger på det samme underlaget. Dette er forskriftsfestet i Sverige og NBS må dermed trolig støtet dette. Da kan det også være at det er nytte av dette i Norge når man ser dette i sammenheng med total informasjonsutveksling. Morten Torgalsbøen (Statnett) hadde sendt svar på spørsmålene fra Enoro: Vi oppfatter at det ikke skal utveksles info om balanseansvarlig, stemmer det? Svar: All data vil sendes per RE og MGA (nettområde). Hvem som er BRP for RE i dette MGA er NBS ansvarlig for å holde styr på. Må netteier likevel vite hvem som er balanseansvarlig i et målepunkt, f.eks. dersom det skal sendes meldinger til balanseansvarlig (fra netteier)? Svar: Det er ikke beskrevet noen meldingsflyt mellom DSO og BRP. Fremtidige løsninger bygger i stor grad på at DSO skal vite minst mulig om hvem som er RE og BRP på et målepunkt. All info om avregnede verdier vil sendes/tilgjengeliggjøres for BRP av NBS. Vil det i så fall være info som utveksles på nettområde-nivå eller på målepunkt-nivå? Svar: Forbruk vil kommuniseres per nettområde og produksjon per anlegg. Dersom netteiere skal vite/ registrere hvem som er balanseansvarlig behøves kanskje informasjon om dette i form av en liste e.l. for registrering før NBS går i drift? Svar: Hvilken BRP en RE bruker i hvert MGA administreres og offentliggjøres av NBS. Det er BRP som er ansvarlig for å oppdatere relasjonen mellom nettområde, RE og BRP i NBS sin database. Vedr. innføringen av nettområder: Hvordan får kraftleverandør beskjed om hvilket nettområde målepunktene er plassert i dersom en netteier får tildelt flere nettområder? Svar: Det er mye som gjenstår i dette arbeidet, men slik jeg forstår definisjon av MGA og ansvarsområde for dette så vil systemoperatør og avregningsansvarlig definere hvilke målepunkt (utveslingspunkt) som utgjør ytterpunktene i et MGA. Hvilke målepunkt (produksjon/forbruk) som er innenfor denne avgrensningen er det DSO sitt ansvar å holde styr på. Tor Heiberg informerte om at det planlegges et prosjekt i regi av Statnett og nettselskapene for å definere nettområder. Diskusjon: Hvordan får kraftleverandør beskjed om hvilket nettområde et MP ligger i? Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 7

8 o Må det lages en egen porteføljemelding med informasjon om hvilket nettområde et MP ligger i? Under dette punktet ble det kort diskutert om det trengs endringer i meldinger for avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM), spesielt i perioden mellom innføring av NBS og Elhub Enoro hadde også sendt inn spørsmålet om kraftleverandører som også er balanseansvarlig må ha eget GLN for begge roller. I følge «ebix Recommended identification schemes for the European energy industry» bør det benyttes samme GLN: The recommended principle is that a legal company should have one identification number, used for all roles played. Konklusjoner: Det diskuteres om dagens fleksibilitet kan beholdes. Det vil si at det kan opprettes flere GLN for hvert organisasjonsnummer, men at det anbefales å kun ha ett GLN, felles for alle roller en bedrift har. Følgende punkter settes opp på neste NEE møte: o Status for innføring av nettområder o Diskusjon rundt hvordan kraftleverandør får beskjed om hvilket nettområde et MP ligger i o Forhold mellom GLN og organisasjonsnummer: Er det krav et karv at ulike roller har egne GLN, f.eks. må en aktør som er både balanseansvarlig og kraftleverandør ha ulike GLN for de to rollene? o I HNR (HNS) prosjektet defineres informasjon mellom DSO og kraftleverandør, mens i NBS defineres informasjonsflyten mellom NBS og balanseansvarlig (BRP). Imidlertid får ikke BRP informasjon of forbruk og produksjon før tidligst to dager etter faktisk forbruk/produksjon. Hvordan får BRP tilgang til god informasjon å basere sine anmeldinger på? 11 Sak 2014/02: Fiktivt målerbytte Hvem fremmer saken: CGI Hva gjelder saken: I Kjøreregler for meldingsutveksling, kapittel 6.3 Fiktivt målerbytte står det: Fiktivt målerbytte vil si at måler eller telleverk ikke fysisk skiftes eller endres. Nettselskapet tar, i sitt system, ned måleren med en stand og tar samme måler opp igjen med en annen stand. Fiktivt målerbytte kan for eksempel benyttes ved avskriving av forbruk, merforbruk og bytte av trafo med tilhørende endring av målerstand Forretningsregler Ved et fiktivt målerbytte benyttes en standard melding om målerbytte (PRODAT/Z10) med samme målernummer på «ny måler» og «gammel måler». I tillegg sendes en MSCONS med ned- og opp-stand og forbruk = 0 (null). Ned- og opp-stand må sendes som to ulike transaksjoner, men gjerne i samme MSCONS melding. Dette er imidlertid ikke beskrevet i prosessbeskrivelsen Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 8

9 Motivasjon: Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Kjørereglene bør være en forenkling/eksemplifisering av prosessbeskrivelsene Prosessbeskrivelsen bør oppdateres med fiktivt målerbytte. Konklusjon: Beskrivelse av fiktivt målerbytte kopieres til prosessbeskrivelsen Aksjon: Prosessbeskrivelse, Ediel-standard brukerveiledning og kjøreregler oppdateres, sistnevnte med en presisering om at ned- og opp-stand må sendes som to transaksjoner 12 Sak 2014/03: Tidsfrist for leverandørskifte fram i tid Hvem fremmer saken: Hva gjelder saken: har i det siste opplevd å få en del Z05-meldinger i forbindelse med leverandørbytter der byttedatoen er satt urimelig langt fram i tid. Vi har i år mottatt melding med bytter opp til 210 dager fram. Vi har ikke funnet at det er satt noen øvre grense for dette. Motivasjon: Dette betyr at en leverandør som sender en Z03 med oppstart f.eks. 6 måneder fram i tid i praksis har låst kunden for å bytte leverandør i perioden fram til denne datoen med mindre kunden selv tar kontakt for å få kansellert byttet. Selv da kan kraftleverandøren i teorien nekte for dette dersom kundens angrefrist skulle være utgått, siden bransjen praktiserer at angrefristen gjelder fra kontrakten blir signert. Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Det blir da opp til kunden og/eller en eventuell nyere leverandør å finne ut når dato for leverandørbyttet faktisk ble satt. Vi mener det virker urimelig at en leverandør kan legge inn en slik sperre. Vi mener derfor det burde være en øvre grense for hvor langt fram i tid det bør være lov å melde et leverandørbytte, f.eks. 30 virkedager. Et bytte lenger fram enn dette bør kunne avvises med årsak E17 Ulovlig oppstartdato, og beskrivelsen i brukerveiledningen «Benyttes dersom leverandørskiftedato er tidligere enn gjeldende frist.» oppdateres til f.eks. «Benyttes dersom leverandørskiftedato er tidligere eller senere enn gjeldende frister». I prosessbeskrivelsen står det: «3.6 Samtidig melding om leveringsstart fra flere kraftleverandører Dersom det kommer flere Meldinger om leveringsstart (PRODAT/Z03) fra ulike kraftleverandører med samme eller tidligere skiftedato er det alltid først mottatte melding om leveringsstart som gjelder. Ved avvising benyttes avvisingsårsak N12, Pågående leverandørskifte. Dersom sluttkunden ønsker siste kraftleverandør må den første kraftleverandøren kansellere sin Melding om leveringsstart og den siste kraftleverandøren sende en ny.» Diskusjon: Elhub foreslår 3 til 6 dager før skiftedato Dersom kunden har et en langtidskontrakt er det fint å kunne sende et leverandørskifte på dato når langtidskontrakten utløper Det er samtidig uheldig at et fremtidig leverandørskifte langt fra i tid skal kunne sperre andre leverandører ute fra målepunktet Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 9

10 Et alternativ er å tillate leverandørskifter mellom dagens minimumsfrist (6 virkedager) og et fremtidig leverandørskifte o Imidlertid vil dette kreve mer omfattende systemutvikling. presiserte at den foreslåtte løsningen med en frist som ikke er for langt fram i tid er den enkleste løsningen på problemet Aksjon: Systemleverandørene bes om å vurdere kostnader ved å tillate leverandørskifter mellom dagens minimumsfrist (6 virkedager) og et fremtidig leverandørskifte Alle bes om å vurdere: o Om det bør settes en frist for hvor langt fram i tid et leverandørskifte kan meldes og eventuelt hvor lang denne fristen bør være o Om det bør tillates nye leverandørskifter mellom dagens minimumsfrist (6 virkedager) og eventuelt fremtidig(e) leverandørskifte(r) 13 Gjennomgang av huskelisten, se Vedlegg B 14 Informasjon: Informasjon fra SSE Informasjon fra Statnett Informasjon fra Energi Norges Fagforum marked Informasjon fra KS Bedrift Energi Informasjon fra Ediel-teknikkgruppen / Verksamhetsrutingruppen i Sverige Endringer i status fra deltagere 15 Neste møte(r) Tirsdag 13. mai, 9:30 15:00, Statnett Tirsdag 24. juni, 9:30 15:00, Statnett 16 Eventuelt 16.1 NEE s tanker rundt investeringer i systemutvikling fram mot Elhub, HNR og AMS På grunn av dårlig tid ble punktet utsatt til neste møte. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 10

11 Vedlegg A Oppfølging av forslag til endringer i NVEs forskrift MAF 301 Forslag som er aktuelle for fortsatt behandling i NEE og NVE Forslag fra NEE Status SSE kommentar 1-3. Definisjoner Endre korreksjonsoppgjør til avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter. Ok, dersom andre endringer. 3-3 Fjerne begrensningen som ligger i dagens forskriftstekst om at kraftleverandøren kan sende målerstander ved skifte av kraft leverandør, anleggsovertagelse og opphør foreslås strøket. Med andre ord at målerstand fra kraftleverandør bør sendes også ved andre prosesser enn leverandørskifte Utvide fristen for innhenting av målerstander til 30 virkedager (med dissens i NEE) 3-5 Tydeliggjøring av meningen med 3-5, dvs. regler rundt stipulering av målerstand ved manglende avlesning. 3-7 Vurdere muligheten av å minske fristen på 3 uker for overføring av melding med måledata (åpent spørsmål i NEE) Vurdere om beskrivelse av meldingsinnhold i preliminært døgnforbruk og estimert årsforbruk bør flyttes til 3-7 eller 3-8, samt vurdere å slå sammen 3-7 og 3-8 Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i 3-7 hver for seg 3-10 Fjerne teksten benyttes måledata for foregående uke som stipulerte verdier 3-11 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Nytt kapittel 4a Tillegg av nytt kapittel 4a. Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkt Kapittel 5 Erstatte balanseansvarlig med kraftleverandør i hele kapittel Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i Spesifisere krav til datainnhold for meldingen som kreves i 5-6. Forventet årlig uttak alltid skal beregnes ved avlesning av profilavregnede målepunkter og oversendes kraftleverandør i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning for profilavregnede målepunkter 5-7 For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard N/A pga. Elhub og HNR. N/A pga. Elhub og HNR. N/A, regler kommer i VEE/ Elhub. N/A, regler kommer i Elhub. N/A, regler kommer i Elhub. N/A, regler kommer i Elhub. N/A, regler kommer i VEE/ Elhub. N/A, regler kommer ift. Elhub.? N/A, regler kommer ift. Elhub. N/A etter NBS? N/A etter NBS? N/A etter NBS? N/A etter NBS? Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 11

12 Gjøres opp med RK-pris istedenfor områdeprisen på Elspotmarkedet for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (med dissens i NEE) Spesifisere krav til datainnhold for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter 5-8 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper N/A, kommer i NBS? N/A, regler kommer i Elhub. N/A, regler kommer ift. Elhub.? Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 12

13 Vedlegg B Huskeliste # Aktivitet Status/Dato 1. Diskusjon rundt nye regler i forbindelse med innføring av AMS som bør legges Følges opp vår inn i Prosessbeskrivelsen og/eller Kjøreregler for meldingsutveksling 2. Oppdatering av Kjøreregler for meldingsutveksling Kjørereglene må minimum oppdateres ved oppdatering av prosessbeskrivelsen Revisjon av kjørereglene bør gjøres høsten Det bør foretas en årlig revisjon av kjørereglene 3. NEE AMS prosjekt er lagt på is i påvente av oppstart på Statnetts ESK prosjekt (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). Behandles når ESK prosjektet starter opp igjen. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 13

14 Vedlegg C NEE saksliste Sak # Navn Kommentar Status 2013/19 Forslag til Konklusjon: Pågående revisjon av Saken sees samen med en forventes høring på ny (utsatt) forskrift 301 forskrift /20 NordREG/NEG prosjekt for detaljering av prosesser og meldinger i forbindelse med Status og videre arbeid i NEE relatert til prosesser og meldinger i forbindelse med Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) Prosjekt er avsluttet et forslag til kravspesifikasjon for et felles nordisk sluttbrukermarked (BRS) er lagt ut på NordREG sine sider: Pågående Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) Høringsfrist er tirsdag 29. april 2013/21 NBS Meldingsutvekslingsforum NBS informasjonsdag avholdes på Gardermoen: Sted: Radisson blu Hotel Dato: 29. April 2014 Materiell som benyttes vil bli publisert på Pågående Hensikten med møtet er å gi en oversikt over prosjektstatus og NBS modellen. I tillegg vil NBS håndbok og meldingsstandard bli presentert. Informasjonsdagen er åpen for alle interesserte. Påmelding skjer på til: 2455C4171&SessionId=43455C C /22 ebix prosjekter Anne Stine rapporterte fra ebix Form møte 26. mars: Polen er blitt nytt medlem Finland (Fingrid) vurderer å melde seg inn igjen Det jobbes med en ny strategi 2013/26 Status fra Kort status finnes i referatet. Mer informasjon fines på Elhub.no 2013/32 Leverandørskifte og anleggsovertakelse med tilbakevirkende kraft 2014/01 Nettområder og balanseansvarlig Konklusjon: 2014/02 Fiktivt målerbytte Aksjon: Det innføres en ny avviksårsak som benyttes i PRODAT/Z04 negativ, N14 Anleggsovertagelse før fremtidig leverandørskifte. Koden benyttes dersom det kommer en anleggsovertagelse og det samtidig finnes et framtidig leverandørskifte på målepunktet. Med andre ord for å avvise (kansellere) et fremtidig og bekreftet leverandørskifte, dersom sluttbruker melder anleggsovertagelse før framtidig leverandørskiftedato. Aksjon: Notat med endringer fra 1. oktober 2014 oppdateres Prosessbeskrivelse, Ediel-standard brukerveiledning og kjøreregler oppdateres Svar på spørsmål finnes i referatet Aksjon: SSE lager et forslag til hvordan kraftleverandør kan få beskjed om hvilket nettområde et MP ligger i Prosessbeskrivelse, Ediel-standard brukerveiledning og kjøreregler oppdateres Pågående Fast sak Avsluttet Avsluttet Avsluttet Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 14

15 Sak # Navn Kommentar Status 2014/03 Tidsfrist for Aksjon: Pågående leverandørskifte fram i tid Systemleverandørene bes om å vurdere kostnader ved å tillate leverandørskifter mellom dagens minimumsfrist (6 virkedager) og et fremtidig leverandørskifte Alle bes om å vurdere: o o Om det bør settes en frist for hvor langt fram i tid et leverandørskifte kan meldes og eventuelt hvor lang denne fristen bør være Om det bør tillates nye leverandørskifter mellom dagens minimumsfrist (6 virkedager) og eventuelt fremtidig(e) leverandørskifte(r) Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 15

16 Vedlegg D Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Alexander Gustavsen Anders Moborn Anette Aslaksrud Anita Løyning Anne Stine Hop Bård Skogstrand Christian Hoang Huy Le Christian Valland Dag Voldsund Eigil Tengesdal Finn Arne Gravdehaug Frode Gjerde Geir Davidsen Gideon Ovadya Grethe Marie Aase Gunnar Løkkebø Helga Kleppe Hege Bøhler Heidi Lilleby Helena Mellison Henning Leere Ingrid Frisli Ivar Hole John Olav Johansen Karl Magnus Ellingard Kirsten Løngaa Kris Lindøe Kristin H. Lind Leif Morland May Britt Holsen Laugen Mona-Irén T. Jensen Morten Lehmann Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvorsen Olav Bråtane Ole Haugen Ole Marius Haugene Nansdal Ove Myklebust Ove Nesvik Per Arne Hoggen Per-Herman Puck Per Gunnar Rækken Richard Thevarajah Runa Haave Andersson Sissel Hansen Steinar S Arff Svein A. Kulstad Terje Mortveit Tom Roberg Tor B. Heiberg Torill Høyvik Torleif Korneliussen Trygve Kloster Øystein Solberg Øivind Husby Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB TietoEnator Agder Energi Statnett (prosjektleder) Bergen Energi Statnett Norgesenergi Mo Industripark Istad Kraft Enoro CGI BKK Nett Hafslund VOKKS Nett AS AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning NVE Statkraft Eidsiva Energi EG Utillity Troms Kraft Handel AS NVE Communicate Bergen Energi KS Bedrift Energi Sysco Enoro Gudbrandsdal Energi Fortum Distribution AS Stange Energi Skagerak nett Skagerak Nett AS Energi Norge Statkraft Enoro EdiSys Statoil Navita Maik Statkraft Energi NVE Troms Kraft Handel AS Skagerak nett EG Utillity CGI Statkraft Statnett CGI Hafslund Fakturaservice Lyse Energi AS TietoEnator Powel Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 16

17 Dersom du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-post listen for informasjon, så send beskjed til Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 17

18 Vedlegg E Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Personene under får tilsendt møteinnkalling og referater for å holde seg orientert om hva som diskuteres på møtene. På den måten kan alle gi innspill til møtedeltakerne eller på forhånd, dersom det er ønskelig. Agenda og referat er også tilgjengelig på under Norsk Ediel Ekspertgruppe. Dersom du ønsker å endre status fra å stå på e-post listen for informasjon til å bli møtedeltaker, så send beskjed til Anne Stine Laastad Hop Agathe Børhaug Anette Huke Anne Cathrine Petersen Anne Gerd Thowsen Anne Sagstuen Nysæther Arne Gran Arnstein Flaskerud Arvid Bekjorden Asbjørn Høivik Aud Sandsengen Bente Kristin Aae Bjørn Skaret Christian Grødum Christian Odgaard Dyre Martin S. Gulbrandsen Eilif Amundsen Ellen Mary Andreassen Erik Gustavsen Geir Holm Gitte Dreyer Haldis Skagemo Hallvard Penzen Hans Oscar Meyer Hansen Hege Garnes Helge Grimstad Håkon Bragge Ingeborg Cecilie Morken Ingrid Christie Ingvar Brohaug Jan Are Ulvåen Jan Owe Janette Bjorøy Jeanne K. Tjomsland Johanna Nilsson Jon Fredrik Fikse Jon-Egil Nordvik Jon-Ivar Straume Jon-Øistein Schade Karianne Asphaug Kirsten Helling Kjetil Urne Knut Vala Kristine Wormdal Laila Lydersen Lene Svarstad Line Johansen Liv Inger Sandvik Mona Hagen Mona Tunestveit Skår Bergen Energi EdiSys CGI Eidsiva Energi Statkraft DEFO Lyse Eidsiva Energi NEAS Utstekveikja Energi CGI Energinet.dk Bane Energi Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN) BKK Edisys CGI Lyse AS Lyse AS Statoil BKK BKK Compello Statnett Nord-Østerdal Kraftlag AL Tietoenator Svenska kraftnät Fikse.net Statnett Tieto Tietoenator Bergen Energi Hallingkraft EB GS1 Norway NorgesEnergi AS NorgesEnergi AS Hurum Energiverk Agder energi Gudbrandsdal Energi BKK Nett AS Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 18

19 Nils Eggen Niklas Kalvø Tessem Nils Erik Pettersen Odd Refsdal Ole-Petter Remman Ole Jacob Høyland Oscar Ludwigs Paul Ferguson Per Jarle Paulsen Per-Olav Pettersen Pål Ole Størvold Roald Karlsen Rolf Varpe Rune Faaberg Rune Thorland Sergey Ivanov Sindre Hanssen Solveig Kolstad Solveig Larsen Stina Christoffersen Stine Haugland Svein Olav Olden Szymon Andruchow Thomas Nordli Thor Erik Skrøder Tone Strømseng Tonje Heggdal Bårdli Tor Åge Halvorsen Trond Faksmo Trond Skreivang Trond Thorsen Vibeke Lund Åge Snerting Åse Marit H. Jørgensen Powel KS Bedrift Energi ECmatch Gudbrandsdal Energi e-vita AS Statnett Svenska kraftnät (SE) Fortum Enoro Kongsberg Norcontrol IT Hydro Energi Hafslund Fakturaservice Enoro CGI EG Utillity Bodø Energi Eidsiva energi Enoro BKK Statnett EG Utillity Statnett Communicate CGI Powel Nord Pool Helgelandskraft Hafslund Fakturaservice Skagerak nett Powel Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 19

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Forslag til endringer i modellene for fastsetting av selskapenes kostnadsnormer Tore Langset, Roar Amundsveen, Ole Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile, Silje

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System av Eline Olsen og Kristine Skolt Gjertsen Masteroppgave i Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Innhold. Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6

Innhold. Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6 26 Årsmelding Innhold Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6 Brønnøysundregistrene med ny profil 8 Samordnet registermelding helt elektronisk 9 Brønnøysundregistrenes nye

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer