Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014"

Transkript

1 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Deltagere: Alexander Gustavsen Anita Løyning Anne Stine Hop Christian Valland Eigil Tengesdal Geir Davidsen Gideon Ovadya Gunnar Løkkebø Heidi Lilleby Hege Bøhler Henning Leere Kristin H. Lind May Britt Holsen Laugen Morten Lehmann Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvorsen Ove Nesvik Per Gunnar Rækken Per-Herman Puck Richard Thevarajah Runa Haave Andersson Steinar S Arff Torleif Korneliussen Trygve Kloster Øystein Solberg Bergen Energi Agder Energi Statnett (prosjektleder) Norgesenergi CGI BKK Nett VOKKS Nett AS Hafslund Hedgning Hafslund Fakturaservice Statkraft KS Bedrift Energi Enoro Fortum Distribution AS Stange Energi Skagerak nett EdiSys (sekretær) Maik Navita Statkraft Energi NVE Skagerak nett Hafslund Fakturaservice Lyse Energi AS TietoEnator Vedlegg: Error! Reference source not found., Error! Reference source not found. Vedlegg A, Oppfølging av forslag til endringer i NVEs forskrift MAF 301, se punkt 4, Sak 2013/19: Forslag til revisjon av forskrift 301 Vedlegg B, Huskeliste Vedlegg C, NEE saksliste Vedlegg D, Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Vedlegg E, Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Elhub presentasjon JMS.pptx, se punkt 8, Sak 2013/26: Status fra Elhub.no Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 1

2 1 Praktisk informasjon 2 Godkjenning av dagens agenda Dagens agenda ble godkjent med følgende tillegg: NEE s tanker rundt investeringer i systemutvikling fram mot Elhub, HNR og AMS, se Error! Reference source not found. under Eventuelt 3 Godkjenning av forrige referat Forrige referat ble godkjent. Referatet finnes på Norsk Ediel Ekspertgruppe - Møtereferater 4 Sak 2013/19: Forslag til revisjon av forskrift 301 Hvem fremmer saken: NEE Hva gjelder saken: Skal NEE starte et prosjekt for å foreslå endringer i forskrift 301? Motivasjon: I 2010 gjennomførte NEE; «NEE prosjekt for gjennomgang av NVEs forskrift 301». Prosjektet laget en rapport med en rekke forslag til endringer i forskrift 301. Mange av forslagen ble tatt med i ny forskrift, gjeldende fra 1. januar 2011, men det var også mange forslag som ikke ble tatt til følge fordi NVE ikke hadde tid til å behandle dem før forskriften ble vedtatt. En liste over relevante forslag (fra 2010) som ikke ble tatt inn i ny forskrift 301 finnes i Vedlegg A. Konsekvenser: NVE har nettopp (november 2013) igangsatt arbeidet med et høringsnotat i forbindelse med forskriftsendringer knyttet til innføring av NBS. Endringene vil i hovedsak gjelde kapittel 5, og høringsnotatet offentliggjøres i løpet av 1. kvartal NBS-prosjektgruppen har allerede spilt inn endringsforslag til NVE. Forslag til beslutning: NEE starter et eget prosjekt for å gå igjennom forslagene i Vedlegg A Dokumentasjon: Vedlegg A Tema på møtet: Gjennomgang av Vedlegg A for å avklare hvilke temaer som skal prioriteres og utarbeidelse av mandat for et eventuelt prosjekt Anne Stine hadde på forhånd laget et forslag til hva som bør gjøres med de enkelte forslagene, se Vedlegg A. Etter en kort diskusjon nevnte KS Bedrift at det snart kommer en høring på ny forskrift 301 og at punktet med fordel kan utsettes og eventuelt sees sammen med et eventuelt svar fra NEE på denne høringen. Konklusjon: Punktet utsettes til neste NEE møte og sees samen med en forventes høring på ny forskrift Sak 2013/20: Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Status fra NordREG/NEG prosjekt for detaljering av prosesser og meldinger for et Felles Nordisk Sluttbrukermarked (FNS). Norske deltager i det nordiske prosjektet: 1. Helga Kleppe,, 2. Trygve Kloster, Lyse, 3. SSE I tillegg er Ove Nesvik, EdiSys, prosjektkoordinator (formelt ikke norsk deltager) Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 2

3 Motivasjon: Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Aksjoner fra tidligere møter: Tema på NEE møtet: Prosjektstatus Dette er et prosjekt som vil påvirke meldingsutvekslingen for alle aktører i sluttbrukermarkedet og det er viktig at NEE hoder seg oppdatert på framdrift og spiller inn norske synspunkter i diskusjonene NordREG har som målsetting å innføre harmoniserte nordiske prosesser og meldinger i løpet av NordREG hjemmeside: og prosjektets hjemmeside: Prosjekt er avsluttet, og et forslag til kravspesifikasjon for et felles nordisk sluttbrukermarked (Business Requirements Specification (BRS) for a Harmonised Nordic Retail Market) er lagt ut på NordREG sine sider: Høringsfrist er tirsdag 29. april Det avholdes et «høringsmøte»: Sted: Park Inn hotel, Gardermoen Tid: 11:00-15:00 Dato: 24. april 2014 Agenda: o Lunsj: 11:00-12:00 o «Hearing»: 12:00-15:00 Påmelding: Sendes til Peder Söderlund, senest 22. april 2014 merk at det er begrenset med plasser. Noen av de større endringene som foreslås ble presentert: Forslaget innebærer en overgang fra dagens EDIFACT syntaks til ebix XML syntaks Det er forslått å benytte MADES (ECP) som kommunikasjonsplattform istedenfor SMTP Splitting av dagens PRODAT/Z03 og PRODAT/Z04 i to meldinger, en med forespørsel/svar vedrørende leverandørskifte/anleggsovertagelse og en med grunnlagsdata fra nettselskap/elhub og en med grunnlagsdata fra kraftleverandør Navn på personer foreslås splittet i fornavn, mellomnavn og etternavn Det er foreslått en prosess der ny kraftleverandør i et målepunktet der sluttkunden flytter inn, kan si opp kraftleveransen i målepunktet der sluttkunden flytter fra Det foreslås en ny prosess for bytte av balanseansvarlig 6 Sak 2013/21: NBS (Nordic Balance Settlement) meldingsutvekslingsforum Hvem fremmer saken: NBS Hva gjelder saken: Status og presentasjon av meldingsutveksling som foreslås i forbindelse med innføring av NBS. Norske deltager i meldingsutvekslingsforumet: 1. Alexander Gustavsen, Bergen Energi, 2. Gideon Ovadya, BKK Nett, Motivasjon: Meldingsutvekslingsforum (NBS messaging forum) vil bli etablert med medlemmer fra alle NBS landene (Finland, Norge og Sverige) Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: NBS hjemmeside: og Tema på NEE møtet: Prosjektstatus Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 3

4 NBS informasjonsdag avholdes på Gardermoen: Sted: Radisson blu Hotel Dato: 29. April 2014 Møtet vil bli holdt på norsk, men med engelske tekst på presentasjonene, siden det avholdes tilsvarende møter i Finland og Sverige til samme tid. Materiell som benyttes vil bli publisert på Hensikten med møtet er å gi en oversikt over prosjektstatus og NBS modellen. I tillegg vil NBS håndbok og meldingsstandard bli presentert. Informasjonsdagen er åpen for alle interesserte. Påmelding skjer på til: 55C C4471 Se også informasjon om NBS under punkt 10, Sak 2014/01: Avklaringer: Nettområder og balanseansvarlig. 7 Sak 2013/22: ebix prosjekter Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Informasjon fra norske deltagere i ebix prosjekter. Norske deltager i meldingsutvekslingsforumet: ebix Customer Switching (CuS): 1. Torleif Korneliussen, Hafslund Fakturaservice, 2. Vara: Christian Valland, NorgesEnergi, ebix Metered Data (EMD): 3. Ragnar Maalen-Johansen, Hafslund AMS-prosjekt, 4. Vara: Jon Eivind Johannessen, Hafslund Nett Motivasjon: ebix er en Europeisk organisasjon som jobber med standardisering av meldingsutveksling i det europeiske nedstrømsmarkedet. ebix har to prosjekter der det hadde vært fint med deltagelse fra NEE; CuS (ebix Customer Switching Project) og EMD (ebix Metered Data Project). Konsekvenser: Norge er ikke med på å fatte beslutninger så lenge vi ikke er med. Forslag til beslutning: Kun til orientering Dokumentasjon: Tema på NEE møtet: Status fra prosjektdeltakere Det har ikke vært noen ebix /CuS møter siden forrige NEE møte. Det var heller ikke noen som kunne rapportere fra siste ebix EMD møte. Imidlertid var det ebix Forum møte i Oslo 26. mars. Anne Stine rapporterte fra ebix Form møtet: Polen er blitt nytt medlem av ebix 10 Finland (Fingrid) vurderer å melde seg inn igjen, siden Fingrid har fått et utvidet ansvar for nedstrømsmarkedet, tilsvarende det ansvaret Energinet.dk, Statnett og Svenska kraftnät har i de andre nordiske landene Det jobbes med en ny strategi for ebix, der det blant annet fokuseres på hvordan ebix skal bli det foretrukne organet for meldingsutveksling i det europeiske nedstrømsmarkedet Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 4

5 8 Sak 2013/26: Status fra Elhub.no Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Fast status-punkt på NEE agendaen Motivasjon: Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Tema på NEE møtet: Elhub.no er et viktig prosjekt for den norske kraftbransjen og det er viktig at NEE følger med på prosjektet. Prosjektstatus Tor Heiberg presenterte prosjekt status, bl.a.: Prekvalifisering av leverandører er underveis Full anbudsinnbydelse forventes sendt ut i mai Enkelte prosesser er fremdeles ikke avklart, som om Anleggsovertakelse uten leverandørskifte skal være med, og eventuelt i hvilken form Det planlegges informasjonsmøter 5 steder i landet, Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø I tillegg planlegges en mer teknisk workshop der NEE og systemleverandørene vil bli invitert Det planlegges en «plugg-in» som skal integreres i kraftleverandørenes nettsider, der sluttkunden kan se egne data som er registeret i Elhub og der sluttbruker kan gi tilgang til måledata til tredjeparter Måledata vil tilgjengeliggjøres gjennom kraftleverandør eller tredjeparter, etter fullmakt gitt av sluttbruker 9 Sak 2013/32: Leverandørskifte og anleggsovertagelse med tilbakevirkende kraft Hvem fremmer saken: Hafslund Hva gjelder saken: Tilfeller hvor kraftleverandør melder leverandørskifte og får det godkjent av netteier. Z03 og Z04 er altså utvekslet. Så skjer det en anleggsovertagelse med tilbakevirkende kraft. Dato for anleggsovertagelsen er før dato for leverandørskiftet. Nettselskapet må da varsle kraftleverandør om at leverandørskiftet utgår fordi kunden er opphørt på anlegget. Motivasjon: Denne prosessen fungerer ikke godt i dag fordi den ikke er standardisert. Vi ser at det er ulik praksis her, og at dette skaper merarbeid. Noen nettselskap sender Z05-melding med opphørsdato på startdato for kunden. Noen sender Z04/Z24-melding. Andre sender negativ Z04-melding. Andre igjen sender e- post. Konsekvenser: Når kraftleverandør mottar slik melding, må meldingen «tolkes», og for å være på den sikre siden henvender man seg til nettselskapet med ønske om forklaring på meldingen. Forslag til beslutning: Vårt forslag er at nettselskapet alltid bruker negativ Z04, og at det innføres en ny avvisningsårsak. Denne negative Z04-meldingen skal i mottaket hos kraftleverandør fungere som de negative meldingene med årsak N08/N09 (Manglende/Feil i skiftestand), altså at den kan brukes for å kansellere en oppstart man allerede har fått godkjent. Dokumentasjon: Avvisningsårsaken kan f.eks. være «Kunden er opphørt». Tilbakemelding fra systemleverandørene finnes i Error! Reference source not found. Fra diskusjon: Siden det er kraftleverandøren som skal tyde meldingen vil det være greit med en ny avvisningsårsak Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 5

6 Det ble notert at løsningsforslag B og D er samme løsning. Det vil si at de tre siste kulepunktene under D må være med i alle løsningene (A, B og C) Punkt A medfører en ny avvisningskode og kan ikke innføres før 1. april 2015, hvis vi skal følge NEEs anbefaling om å kun å innføre endringer to ganger i året og gi systemleverandørene ½ år på implementering Det ble også diskutert om løsningen bør ta høyde for å omfatte allerede foretatte leverandørskifter (tilbake i tid), men kortere tilbake i tid enn en meldt anleggsovertagelse tilbake i tid (opptil 30 virkedager). Konklusjon: En klar majoritet av deltagerne ønsket alternativ A. Det vil si: o Det innføres en ny avviksårsak som benyttes i PRODAT/Z04-Z24 negativ, N14 Anleggsovertagelse før fremtidig leverandørskifte. Koden benyttes dersom det kommer en anleggsovertagelse og det samtidig finnes et framtidig eller allerede utført leverandørskifte på målepunktet, og hvor datoen for anleggsovertakelse er tidligere enn det gjennomførte leverandørskiftet. Med andre ord for å avvise (kansellere) et fremtidig og bekreftet eller allerede gjennomført leverandørskifte, dersom sluttbruker melder anleggsovertagelse før framtidig leverandørskiftedato. Dette betyr at leverandørskiftet kan være passert, og at leveransen kan ha vært aktiv hos leverandør en periode når kanselleringen kommer. o Det må ligge en referanse til opprinnelig PRODAT/Z03 i meldingen Aksjon: Det var enighet i møtet om at denne endringen ikke er større enn at den kan inkluderes i notat med endringer fra 1. oktober 2014, og dette oppdateres i henhold til dette. Prosessbeskrivelse, Ediel-standard brukerveiledning og kjøreregler oppdateres 10 Sak 2014/01: Avklaringer: Nettområder og balanseansvarlig Hvem fremmer saken: Enoro Hva gjelder saken: I forbindelse med innføring av NBS innføres nettområder og en kraftleverandør kan velge å ha ulike balanseansvarlige i ulike nettområder. I forbindelse med NBS skal det trolig ikke utveksles balanseansvarlig (?) Men må netteier allikevel vite hvem som er balanseansvarlig på et målepunkt? F.eks. dersom det skal sendes meldinger til den som er balanseansvarlig? Vil det i så fall være informasjon som utveksles på nettområde-nivå eller på målepunkt-nivå? Dersom netteier skal vite (registrere) hvem som er balanseansvarlig vil det gjerne være behov for ei liste over kraftleverandører og deres balanseansvarlig slik at netteier kan registrere dette i sine systemer før NBS en går i drift? Motivasjon: Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Dersom en netteier får tildelt flere nettområder, må kraftleverandøren få informasjon om hvilket nettområde målepunktene er plassert. Hvordan skal vi løse det? Få avklaring på spørsmål relatert til nettområder og balanseansvarlig Morten Torgalsbøen (Statnett) hadde sendt følgende informasjon: En viktig del av informasjonsflyt er hvilken informasjon BRP (balanseansvarlig) har til å basere sine anmeldinger på. Informasjonsutveksling som blir forskriftsfestet er i hovedsak informasjon mellom DSO (nettselskap) og RE (kraftleverandør) i HNR (Harmonisert Nordisk Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 6

7 Sluttbrukermarked) samt mellom NBS og BRP. BRP får kun forskriftsfestet informasjon tidligst to dager etter leveringsdagen. Dette er ikke mye å basere anmeldingene på og vi kan fort møte oss selv litt i døren når vi påviser ubalanser hos en BRP. Vi har jo ikke sørget for at de har krav på å motta data de kan bruke til dette formålet. Dersom vi mener det er opp til BRP å avtalefeste informasjonstilgang i sin avtale med RE (kraftleverandør), så bør vi samtidig påse at det finnes harmoniserte prosesser og formater for hvordan denne informasjonen skal utveksles. I Sverige har de et ønske om at alle aggregerte tidsserie skal rapporteres sammen med informasjon om hvor mange målepunkt som inngår i aggregeringen. Når man mottar informasjon fra to kilder kan man da avdekke om informasjonen bygger på det samme underlaget. Dette er forskriftsfestet i Sverige og NBS må dermed trolig støtet dette. Da kan det også være at det er nytte av dette i Norge når man ser dette i sammenheng med total informasjonsutveksling. Morten Torgalsbøen (Statnett) hadde sendt svar på spørsmålene fra Enoro: Vi oppfatter at det ikke skal utveksles info om balanseansvarlig, stemmer det? Svar: All data vil sendes per RE og MGA (nettområde). Hvem som er BRP for RE i dette MGA er NBS ansvarlig for å holde styr på. Må netteier likevel vite hvem som er balanseansvarlig i et målepunkt, f.eks. dersom det skal sendes meldinger til balanseansvarlig (fra netteier)? Svar: Det er ikke beskrevet noen meldingsflyt mellom DSO og BRP. Fremtidige løsninger bygger i stor grad på at DSO skal vite minst mulig om hvem som er RE og BRP på et målepunkt. All info om avregnede verdier vil sendes/tilgjengeliggjøres for BRP av NBS. Vil det i så fall være info som utveksles på nettområde-nivå eller på målepunkt-nivå? Svar: Forbruk vil kommuniseres per nettområde og produksjon per anlegg. Dersom netteiere skal vite/ registrere hvem som er balanseansvarlig behøves kanskje informasjon om dette i form av en liste e.l. for registrering før NBS går i drift? Svar: Hvilken BRP en RE bruker i hvert MGA administreres og offentliggjøres av NBS. Det er BRP som er ansvarlig for å oppdatere relasjonen mellom nettområde, RE og BRP i NBS sin database. Vedr. innføringen av nettområder: Hvordan får kraftleverandør beskjed om hvilket nettområde målepunktene er plassert i dersom en netteier får tildelt flere nettområder? Svar: Det er mye som gjenstår i dette arbeidet, men slik jeg forstår definisjon av MGA og ansvarsområde for dette så vil systemoperatør og avregningsansvarlig definere hvilke målepunkt (utveslingspunkt) som utgjør ytterpunktene i et MGA. Hvilke målepunkt (produksjon/forbruk) som er innenfor denne avgrensningen er det DSO sitt ansvar å holde styr på. Tor Heiberg informerte om at det planlegges et prosjekt i regi av Statnett og nettselskapene for å definere nettområder. Diskusjon: Hvordan får kraftleverandør beskjed om hvilket nettområde et MP ligger i? Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 7

8 o Må det lages en egen porteføljemelding med informasjon om hvilket nettområde et MP ligger i? Under dette punktet ble det kort diskutert om det trengs endringer i meldinger for avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM), spesielt i perioden mellom innføring av NBS og Elhub Enoro hadde også sendt inn spørsmålet om kraftleverandører som også er balanseansvarlig må ha eget GLN for begge roller. I følge «ebix Recommended identification schemes for the European energy industry» bør det benyttes samme GLN: The recommended principle is that a legal company should have one identification number, used for all roles played. Konklusjoner: Det diskuteres om dagens fleksibilitet kan beholdes. Det vil si at det kan opprettes flere GLN for hvert organisasjonsnummer, men at det anbefales å kun ha ett GLN, felles for alle roller en bedrift har. Følgende punkter settes opp på neste NEE møte: o Status for innføring av nettområder o Diskusjon rundt hvordan kraftleverandør får beskjed om hvilket nettområde et MP ligger i o Forhold mellom GLN og organisasjonsnummer: Er det krav et karv at ulike roller har egne GLN, f.eks. må en aktør som er både balanseansvarlig og kraftleverandør ha ulike GLN for de to rollene? o I HNR (HNS) prosjektet defineres informasjon mellom DSO og kraftleverandør, mens i NBS defineres informasjonsflyten mellom NBS og balanseansvarlig (BRP). Imidlertid får ikke BRP informasjon of forbruk og produksjon før tidligst to dager etter faktisk forbruk/produksjon. Hvordan får BRP tilgang til god informasjon å basere sine anmeldinger på? 11 Sak 2014/02: Fiktivt målerbytte Hvem fremmer saken: CGI Hva gjelder saken: I Kjøreregler for meldingsutveksling, kapittel 6.3 Fiktivt målerbytte står det: Fiktivt målerbytte vil si at måler eller telleverk ikke fysisk skiftes eller endres. Nettselskapet tar, i sitt system, ned måleren med en stand og tar samme måler opp igjen med en annen stand. Fiktivt målerbytte kan for eksempel benyttes ved avskriving av forbruk, merforbruk og bytte av trafo med tilhørende endring av målerstand Forretningsregler Ved et fiktivt målerbytte benyttes en standard melding om målerbytte (PRODAT/Z10) med samme målernummer på «ny måler» og «gammel måler». I tillegg sendes en MSCONS med ned- og opp-stand og forbruk = 0 (null). Ned- og opp-stand må sendes som to ulike transaksjoner, men gjerne i samme MSCONS melding. Dette er imidlertid ikke beskrevet i prosessbeskrivelsen Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 8

9 Motivasjon: Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Kjørereglene bør være en forenkling/eksemplifisering av prosessbeskrivelsene Prosessbeskrivelsen bør oppdateres med fiktivt målerbytte. Konklusjon: Beskrivelse av fiktivt målerbytte kopieres til prosessbeskrivelsen Aksjon: Prosessbeskrivelse, Ediel-standard brukerveiledning og kjøreregler oppdateres, sistnevnte med en presisering om at ned- og opp-stand må sendes som to transaksjoner 12 Sak 2014/03: Tidsfrist for leverandørskifte fram i tid Hvem fremmer saken: Hva gjelder saken: har i det siste opplevd å få en del Z05-meldinger i forbindelse med leverandørbytter der byttedatoen er satt urimelig langt fram i tid. Vi har i år mottatt melding med bytter opp til 210 dager fram. Vi har ikke funnet at det er satt noen øvre grense for dette. Motivasjon: Dette betyr at en leverandør som sender en Z03 med oppstart f.eks. 6 måneder fram i tid i praksis har låst kunden for å bytte leverandør i perioden fram til denne datoen med mindre kunden selv tar kontakt for å få kansellert byttet. Selv da kan kraftleverandøren i teorien nekte for dette dersom kundens angrefrist skulle være utgått, siden bransjen praktiserer at angrefristen gjelder fra kontrakten blir signert. Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Det blir da opp til kunden og/eller en eventuell nyere leverandør å finne ut når dato for leverandørbyttet faktisk ble satt. Vi mener det virker urimelig at en leverandør kan legge inn en slik sperre. Vi mener derfor det burde være en øvre grense for hvor langt fram i tid det bør være lov å melde et leverandørbytte, f.eks. 30 virkedager. Et bytte lenger fram enn dette bør kunne avvises med årsak E17 Ulovlig oppstartdato, og beskrivelsen i brukerveiledningen «Benyttes dersom leverandørskiftedato er tidligere enn gjeldende frist.» oppdateres til f.eks. «Benyttes dersom leverandørskiftedato er tidligere eller senere enn gjeldende frister». I prosessbeskrivelsen står det: «3.6 Samtidig melding om leveringsstart fra flere kraftleverandører Dersom det kommer flere Meldinger om leveringsstart (PRODAT/Z03) fra ulike kraftleverandører med samme eller tidligere skiftedato er det alltid først mottatte melding om leveringsstart som gjelder. Ved avvising benyttes avvisingsårsak N12, Pågående leverandørskifte. Dersom sluttkunden ønsker siste kraftleverandør må den første kraftleverandøren kansellere sin Melding om leveringsstart og den siste kraftleverandøren sende en ny.» Diskusjon: Elhub foreslår 3 til 6 dager før skiftedato Dersom kunden har et en langtidskontrakt er det fint å kunne sende et leverandørskifte på dato når langtidskontrakten utløper Det er samtidig uheldig at et fremtidig leverandørskifte langt fra i tid skal kunne sperre andre leverandører ute fra målepunktet Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 9

10 Et alternativ er å tillate leverandørskifter mellom dagens minimumsfrist (6 virkedager) og et fremtidig leverandørskifte o Imidlertid vil dette kreve mer omfattende systemutvikling. presiserte at den foreslåtte løsningen med en frist som ikke er for langt fram i tid er den enkleste løsningen på problemet Aksjon: Systemleverandørene bes om å vurdere kostnader ved å tillate leverandørskifter mellom dagens minimumsfrist (6 virkedager) og et fremtidig leverandørskifte Alle bes om å vurdere: o Om det bør settes en frist for hvor langt fram i tid et leverandørskifte kan meldes og eventuelt hvor lang denne fristen bør være o Om det bør tillates nye leverandørskifter mellom dagens minimumsfrist (6 virkedager) og eventuelt fremtidig(e) leverandørskifte(r) 13 Gjennomgang av huskelisten, se Vedlegg B 14 Informasjon: Informasjon fra SSE Informasjon fra Statnett Informasjon fra Energi Norges Fagforum marked Informasjon fra KS Bedrift Energi Informasjon fra Ediel-teknikkgruppen / Verksamhetsrutingruppen i Sverige Endringer i status fra deltagere 15 Neste møte(r) Tirsdag 13. mai, 9:30 15:00, Statnett Tirsdag 24. juni, 9:30 15:00, Statnett 16 Eventuelt 16.1 NEE s tanker rundt investeringer i systemutvikling fram mot Elhub, HNR og AMS På grunn av dårlig tid ble punktet utsatt til neste møte. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 10

11 Vedlegg A Oppfølging av forslag til endringer i NVEs forskrift MAF 301 Forslag som er aktuelle for fortsatt behandling i NEE og NVE Forslag fra NEE Status SSE kommentar 1-3. Definisjoner Endre korreksjonsoppgjør til avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter. Ok, dersom andre endringer. 3-3 Fjerne begrensningen som ligger i dagens forskriftstekst om at kraftleverandøren kan sende målerstander ved skifte av kraft leverandør, anleggsovertagelse og opphør foreslås strøket. Med andre ord at målerstand fra kraftleverandør bør sendes også ved andre prosesser enn leverandørskifte Utvide fristen for innhenting av målerstander til 30 virkedager (med dissens i NEE) 3-5 Tydeliggjøring av meningen med 3-5, dvs. regler rundt stipulering av målerstand ved manglende avlesning. 3-7 Vurdere muligheten av å minske fristen på 3 uker for overføring av melding med måledata (åpent spørsmål i NEE) Vurdere om beskrivelse av meldingsinnhold i preliminært døgnforbruk og estimert årsforbruk bør flyttes til 3-7 eller 3-8, samt vurdere å slå sammen 3-7 og 3-8 Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i 3-7 hver for seg 3-10 Fjerne teksten benyttes måledata for foregående uke som stipulerte verdier 3-11 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Nytt kapittel 4a Tillegg av nytt kapittel 4a. Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkt Kapittel 5 Erstatte balanseansvarlig med kraftleverandør i hele kapittel Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i Spesifisere krav til datainnhold for meldingen som kreves i 5-6. Forventet årlig uttak alltid skal beregnes ved avlesning av profilavregnede målepunkter og oversendes kraftleverandør i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning for profilavregnede målepunkter 5-7 For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard N/A pga. Elhub og HNR. N/A pga. Elhub og HNR. N/A, regler kommer i VEE/ Elhub. N/A, regler kommer i Elhub. N/A, regler kommer i Elhub. N/A, regler kommer i Elhub. N/A, regler kommer i VEE/ Elhub. N/A, regler kommer ift. Elhub.? N/A, regler kommer ift. Elhub. N/A etter NBS? N/A etter NBS? N/A etter NBS? N/A etter NBS? Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 11

12 Gjøres opp med RK-pris istedenfor områdeprisen på Elspotmarkedet for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (med dissens i NEE) Spesifisere krav til datainnhold for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter 5-8 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper N/A, kommer i NBS? N/A, regler kommer i Elhub. N/A, regler kommer ift. Elhub.? Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 12

13 Vedlegg B Huskeliste # Aktivitet Status/Dato 1. Diskusjon rundt nye regler i forbindelse med innføring av AMS som bør legges Følges opp vår inn i Prosessbeskrivelsen og/eller Kjøreregler for meldingsutveksling 2. Oppdatering av Kjøreregler for meldingsutveksling Kjørereglene må minimum oppdateres ved oppdatering av prosessbeskrivelsen Revisjon av kjørereglene bør gjøres høsten Det bør foretas en årlig revisjon av kjørereglene 3. NEE AMS prosjekt er lagt på is i påvente av oppstart på Statnetts ESK prosjekt (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). Behandles når ESK prosjektet starter opp igjen. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 13

14 Vedlegg C NEE saksliste Sak # Navn Kommentar Status 2013/19 Forslag til Konklusjon: Pågående revisjon av Saken sees samen med en forventes høring på ny (utsatt) forskrift 301 forskrift /20 NordREG/NEG prosjekt for detaljering av prosesser og meldinger i forbindelse med Status og videre arbeid i NEE relatert til prosesser og meldinger i forbindelse med Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) Prosjekt er avsluttet et forslag til kravspesifikasjon for et felles nordisk sluttbrukermarked (BRS) er lagt ut på NordREG sine sider: Pågående Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) Høringsfrist er tirsdag 29. april 2013/21 NBS Meldingsutvekslingsforum NBS informasjonsdag avholdes på Gardermoen: Sted: Radisson blu Hotel Dato: 29. April 2014 Materiell som benyttes vil bli publisert på Pågående Hensikten med møtet er å gi en oversikt over prosjektstatus og NBS modellen. I tillegg vil NBS håndbok og meldingsstandard bli presentert. Informasjonsdagen er åpen for alle interesserte. Påmelding skjer på til: C4171&SessionId=43455C C /22 ebix prosjekter Anne Stine rapporterte fra ebix Form møte 26. mars: Polen er blitt nytt medlem Finland (Fingrid) vurderer å melde seg inn igjen Det jobbes med en ny strategi 2013/26 Status fra Kort status finnes i referatet. Mer informasjon fines på Elhub.no 2013/32 Leverandørskifte og anleggsovertakelse med tilbakevirkende kraft 2014/01 Nettområder og balanseansvarlig Konklusjon: 2014/02 Fiktivt målerbytte Aksjon: Det innføres en ny avviksårsak som benyttes i PRODAT/Z04 negativ, N14 Anleggsovertagelse før fremtidig leverandørskifte. Koden benyttes dersom det kommer en anleggsovertagelse og det samtidig finnes et framtidig leverandørskifte på målepunktet. Med andre ord for å avvise (kansellere) et fremtidig og bekreftet leverandørskifte, dersom sluttbruker melder anleggsovertagelse før framtidig leverandørskiftedato. Aksjon: Notat med endringer fra 1. oktober 2014 oppdateres Prosessbeskrivelse, Ediel-standard brukerveiledning og kjøreregler oppdateres Svar på spørsmål finnes i referatet Aksjon: SSE lager et forslag til hvordan kraftleverandør kan få beskjed om hvilket nettområde et MP ligger i Prosessbeskrivelse, Ediel-standard brukerveiledning og kjøreregler oppdateres Pågående Fast sak Avsluttet Avsluttet Avsluttet Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 14

15 Sak # Navn Kommentar Status 2014/03 Tidsfrist for Aksjon: Pågående leverandørskifte fram i tid Systemleverandørene bes om å vurdere kostnader ved å tillate leverandørskifter mellom dagens minimumsfrist (6 virkedager) og et fremtidig leverandørskifte Alle bes om å vurdere: o o Om det bør settes en frist for hvor langt fram i tid et leverandørskifte kan meldes og eventuelt hvor lang denne fristen bør være Om det bør tillates nye leverandørskifter mellom dagens minimumsfrist (6 virkedager) og eventuelt fremtidig(e) leverandørskifte(r) Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 15

16 Vedlegg D Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Alexander Gustavsen Anders Moborn Anette Aslaksrud Anita Løyning Anne Stine Hop Bård Skogstrand Christian Hoang Huy Le Christian Valland Dag Voldsund Eigil Tengesdal Finn Arne Gravdehaug Frode Gjerde Geir Davidsen Gideon Ovadya Grethe Marie Aase Gunnar Løkkebø Helga Kleppe Hege Bøhler Heidi Lilleby Helena Mellison Henning Leere Ingrid Frisli Ivar Hole John Olav Johansen Karl Magnus Ellingard Kirsten Løngaa Kris Lindøe Kristin H. Lind Leif Morland May Britt Holsen Laugen Mona-Irén T. Jensen Morten Lehmann Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvorsen Olav Bråtane Ole Haugen Ole Marius Haugene Nansdal Ove Myklebust Ove Nesvik Per Arne Hoggen Per-Herman Puck Per Gunnar Rækken Richard Thevarajah Runa Haave Andersson Sissel Hansen Steinar S Arff Svein A. Kulstad Terje Mortveit Tom Roberg Tor B. Heiberg Torill Høyvik Torleif Korneliussen Trygve Kloster Øystein Solberg Øivind Husby Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB TietoEnator Agder Energi Statnett (prosjektleder) Bergen Energi Statnett Norgesenergi Mo Industripark Istad Kraft Enoro CGI BKK Nett Hafslund VOKKS Nett AS AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning NVE Statkraft Eidsiva Energi EG Utillity Troms Kraft Handel AS NVE Communicate Bergen Energi KS Bedrift Energi Sysco Enoro Gudbrandsdal Energi Fortum Distribution AS Stange Energi Skagerak nett Skagerak Nett AS Energi Norge Statkraft Enoro EdiSys Statoil Navita Maik Statkraft Energi NVE Troms Kraft Handel AS Skagerak nett EG Utillity CGI Statkraft Statnett CGI Hafslund Fakturaservice Lyse Energi AS TietoEnator Powel Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 16

17 Dersom du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-post listen for informasjon, så send beskjed til Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 17

18 Vedlegg E Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Personene under får tilsendt møteinnkalling og referater for å holde seg orientert om hva som diskuteres på møtene. På den måten kan alle gi innspill til møtedeltakerne eller på forhånd, dersom det er ønskelig. Agenda og referat er også tilgjengelig på under Norsk Ediel Ekspertgruppe. Dersom du ønsker å endre status fra å stå på e-post listen for informasjon til å bli møtedeltaker, så send beskjed til Anne Stine Laastad Hop Agathe Børhaug Anette Huke Anne Cathrine Petersen Anne Gerd Thowsen Anne Sagstuen Nysæther Arne Gran Arnstein Flaskerud Arvid Bekjorden Asbjørn Høivik Aud Sandsengen Bente Kristin Aae Bjørn Skaret Christian Grødum Christian Odgaard Dyre Martin S. Gulbrandsen Eilif Amundsen Ellen Mary Andreassen Erik Gustavsen Geir Holm Gitte Dreyer Haldis Skagemo Hallvard Penzen Hans Oscar Meyer Hansen Hege Garnes Helge Grimstad Håkon Bragge Ingeborg Cecilie Morken Ingrid Christie Ingvar Brohaug Jan Are Ulvåen Jan Owe Janette Bjorøy Jeanne K. Tjomsland Johanna Nilsson Jon Fredrik Fikse Jon-Egil Nordvik Jon-Ivar Straume Jon-Øistein Schade Karianne Asphaug Kirsten Helling Kjetil Urne Knut Vala Kristine Wormdal Laila Lydersen Lene Svarstad Line Johansen Liv Inger Sandvik Mona Hagen Mona Tunestveit Skår Bergen Energi EdiSys CGI Eidsiva Energi Statkraft DEFO Lyse Eidsiva Energi NEAS Utstekveikja Energi CGI Energinet.dk Bane Energi Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN) BKK Edisys CGI Lyse AS Lyse AS Statoil BKK BKK Compello Statnett Nord-Østerdal Kraftlag AL Tietoenator Svenska kraftnät Fikse.net Statnett Tieto Tietoenator Bergen Energi Hallingkraft EB GS1 Norway NorgesEnergi AS NorgesEnergi AS Hurum Energiverk Agder energi Gudbrandsdal Energi BKK Nett AS Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 18

19 Nils Eggen Niklas Kalvø Tessem Nils Erik Pettersen Odd Refsdal Ole-Petter Remman Ole Jacob Høyland Oscar Ludwigs Paul Ferguson Per Jarle Paulsen Per-Olav Pettersen Pål Ole Størvold Roald Karlsen Rolf Varpe Rune Faaberg Rune Thorland Sergey Ivanov Sindre Hanssen Solveig Kolstad Solveig Larsen Stina Christoffersen Stine Haugland Svein Olav Olden Szymon Andruchow Thomas Nordli Thor Erik Skrøder Tone Strømseng Tonje Heggdal Bårdli Tor Åge Halvorsen Trond Faksmo Trond Skreivang Trond Thorsen Vibeke Lund Åge Snerting Åse Marit H. Jørgensen Powel KS Bedrift Energi ECmatch Gudbrandsdal Energi e-vita AS Statnett Svenska kraftnät (SE) Fortum Enoro Kongsberg Norcontrol IT Hydro Energi Hafslund Fakturaservice Enoro CGI EG Utillity Bodø Energi Eidsiva energi Enoro BKK Statnett EG Utillity Statnett Communicate CGI Powel Nord Pool Helgelandskraft Hafslund Fakturaservice Skagerak nett Powel Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 19

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Prosjekt: NEE Dato: 27. februar 2008 Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Dato: Onsdag

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012 Referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. desember 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted:, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. desember 2012 Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember

Detaljer

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. februar 2014 Tid: 09:00 15:00 Sted: Gardermoen, Radisson blu på Gardermoen (til høyre ut fra ankomsthallen) Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Detaljer

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk Godkjent referat fra NEE møte Dato: Torsdag 30. august 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 17. september 2012 Godkjent referat

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Prosjekt: NEE Dato: 19. mars 2007 Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Dato: Torsdag 15.

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Tirsdag 14. desember 2010 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 7. januar 2011, versjon 2 Referat fra NEE

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. mars 2007 Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Dato: Onsdag 31.

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Prosjekt: NEE Dato: 26. October 2006 Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Dato:

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012 Referat NEE møte Dato: Onsdag 31. oktober 2012 Tid: 11:00 17:00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. november 2012 Referat fra NEE møte onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. november 2007 Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Dato: Onsdag

Detaljer

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 Prosjekt: Dato: 25. September 2006 Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Detaljer

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 6. oktober 2011 Referat fra NEE møte torsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat til NEE møte torsdag 14. desember 2006 Prosjekt: NEE Dato: 9. januar 2007 Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 Dato: Torsdag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst knyttet til Nordic Balance

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 10. september 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 10. september 2015 Referat fra møte

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 21. januar 2016 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 21. januar 2016 Referat fra

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Ordliste. Forkortelse

Ordliste. Forkortelse Forkortelser Forkortelse AMS ATAM APAM B2B BIM BRP BRS BS DSO ebix EFET EDI ENTSO-E GO GUI HNR JIP KPI MBA MDA MDR MGA NBS NECS NordREG NPS TSO UML VEE XML XSD Beskrivelse Avanserte Måle- og Styringssystemer

Detaljer

EBLs kravspesifikasjon

EBLs kravspesifikasjon EBLs kravspesifikasjon Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold presentasjon av kravspesifikasjon Hensikt og formål Oppbygging og innhold Hvordan bruke kravspesifikasjonen

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Nordisk balanseavregning Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Det nærmer seg! Alle må gjøre de nødvendige forberedelser - Mange små og store endringer - Håndboken bør alle lese Nødvendige systemtilpasninger

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 15. oktober 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 15. oktober 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 15. oktober 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 15. oktober 2015 Referat fra møte i Ekspertgruppe

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen AMS Markedskonferansen 2012 Ole Haugen UTRULLING AV AMS KREVER STORE INVESTERINGER MED KORTE TIDSFRISTER AVKLARING AV KRAV OG VALG AV TILTAK AVGJØRENDE INNFØRING AV FELLES IKT LØSNING SKAPER BEHOV FOR

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Tilpasning til NBS for norske aktører NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Agenda Forskriftsendringer Nettavregningsområder Rapporteringsformater Online Service Fallback 2 Forskriftsendringer i Norge NBS-relaterte

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS)

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS) Norges vassdrags- og energidirektorat Vår dato 25.9.2014 nve@nve.no Deres dato juni 2014 Att: Ove Flataker Vår referanse Deres referanse Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 11. april 2014 Versjn: 1.1.C Kjøreregler fr meldingsutveksling Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe Fellesprsesser relatert til Ediel i det nrske kraftmarkedet 1 FORMÅL OG STRUKTUR FOR BRUKERVEILEDNINGEN...

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015 Ekspertgruppemøte - Test Statnett 15.januar 2015 Agenda ekspertgruppemøte 15.01.2015 11:00-12:00 Lunsj (valgfritt) 12:00-12:15 Innledning Dagens agenda Kort informasjon om prosjektstatus 12:15-13:00 Gjennomgang

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidskonferansen 2012 Bente Hagem Konserndirektør, Statnett SF Innhold Statnetts rolle Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet Innføring av AMS

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2009 Planer 2010

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2009 Planer 2010 Status Referansegruppe for feil og avbrudd Aktiviteter 2009 Planer 2010 Fasit-dagene 8. 9. desember 2009 Mandat Rådgivende organ for registrering og bruk av feil- og avbruddsdata Registrering: Anbefale

Detaljer

Norges Brevdueforbund - Resultater 2015 klasse 1 - Norgesmesterskapet 2015

Norges Brevdueforbund - Resultater 2015 klasse 1 - Norgesmesterskapet 2015 klasse 1 - Norgesmesterskapet 2015 Plass Slag Klubb/Forening Gruppe Point Premie 1 K Silkebækken 022 - Arna & Fana Gr. 6 958 Premie 2 Jan Inge Auestad 015 - Jæren BF Gr. 8 837 Premie 3 Karl Kr Olsen 007

Detaljer