Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014"

Transkript

1 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. februar 2014 Tid: 09:00 15:00 Sted: Gardermoen, Radisson blu på Gardermoen (til høyre ut fra ankomsthallen) Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. februar 2014 Deltagere: Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014 Alexander Gustavsen Bergen Energi Anders Moborn Rejlers Energitjänster AB Anne Stine Hop Statnett (prosjektleder) Bjørn Skaret Utstekveikja Energi Geir Davidsen CGI Gideon Ovadya BKK Nett Grethe Marie Aase Hafslund Gunnar Løkkebø VOKKS Nett AS Helga Kleppe Henning Leere Statkraft Håkon Bragge Compello May Britt Holsen Laugen Enoro Morten Lehmann Fortum Distribution AS Nils Harald Staff Stange Energi Nina Ishaug Halvorsen Skagerak nett Ole Marius Haugene Nansdal Statkraft Ove Nesvik EdiSys (sekretær) Per-Herman Puck Navita Runa Haave Andersson Steinar S Arff Skagerak nett Torleif Korneliussen Hafslund Fakturaservice Trygve Kloster Lyse Energi AS Øystein Solberg TietoEnator Vedlegg: Vedlegg A, Innspill og historikk for de enkelte saker på agendaen Vedlegg B, Oppfølging av forslag til endringer i s forskrift MAF 301, se punkt 6, Sak 2013/19: Forslag til revisjon av forskrift 301 Vedlegg C, Huskeliste Vedlegg D, NEE saksliste Vedlegg E, Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Vedlegg F, Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon _Presentas jon NEE tilbmeld fra Datatilsynet_v01.pptx Se punkt 4, Sak 2012/30: Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? Presentasjon Gjennomfakturering pptx Se punkt 5, Sak 2013/4: Felles fakturering via kraftleverandøren Se punkt 7, Sak 2013/20: Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 1

2 (HNS) Harmonised Nordic Retail Market - Questions for National groups v2.pptx Se punkt 7, Sak 2013/20: Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) HNR - Status report for MSG pptx Se punkt 7, Sak 2013/20: Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) _Aktuelle norske og nordiske prosjekter_v03.pptx Se punkt 7, Sak 2013/20: Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) NBS Messaging Forum - Questions for national groups pptx Se punkt 8, Sak 2013/21: NBS (Nordic Balance Settlement) meldingsutvekslingsforum ebix CuS questions for national groups - December 2013.pptx Se punkt 9, Sak 2013/22: ebix prosjekter 1 Praktisk informasjon 2 Godkjenning av dagens agenda Dagens agenda ble godkjent 3 Godkjenning av forrige referat Forrige referat ble godkjent. Referatet finnes på Norsk Ediel Ekspertgruppe - Møtereferater 4 Sak 2012/30: Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? Hvem fremmer saken: Hafslund Hva gjelder saken: Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? Hafslund har hatt en sak der sluttbrukeren som flytter ut melder utflytting til nettselskapet og abonnementet opphører. Når ny abonnent i målepunktet etterhvert etablerer seg så finner ikke ny kraftleverandør målepunkt i NUBIX, fordi den tidligere kundens abonnement er opphørt. Konsekvenser: Oppdatering av NUBIX manualen, mulige endringer i nettselskapenes NUBIX grensesnitt og mulig endring av NUBIX skjemaene Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Se vedlegg A.1 Anne Stine hadde mottatt et svar fra Datatilsynet som var distribuert til NEE før møtet. Anne Stine presenterte saken, presentasjonen er vedlagt (se over). Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 2

3 Fra diskusjon: Det må avklares hvem som er behandlingsansvarlig (den som bestemmer behandlingsregler og hvordan data skal brukes), eller Statnett. SSE må melde inn «formidling av personopplysning» til Datatilsynet Det ble presisert at kraftleverandørene ikke har anledning til lagre dataene etter at disse er «brukt» Kunder med hemmelig adresse skal beskyttes Implementering av anlegg som enten ikke har en aktiv strømkunde eller som er stengt vil være en stor fordel for kraftleverandørene og minske mulighetene for flytting/leverandørskifter på feil MP (Målepunkt) Systemleverandørene mener at dette er en liten kostnad å implementere, men det bør vurderes om implementeringen bør tas sammen med andre endringer, som NBS, utvidelse av elsertifikatrapportering e.l. Normalt skal NEE vedta endringer minst et halvt år før implementering, med implementering 1. oktober eller 1. april. Første mulighet er dermed implementering 1. Oktober 2014 Det ble foreslått å få med opphørsdato i svar fra NUBIX, for å sikre a man får opp riktig MP. Det er ikke sjelden at en kunde flytter internt i en blokk og dermed har samme adresse på gammelt og nytt MP. Alternativet er å se dette ut fra «Anleggsstatus (aktiv/inaktiv)» Hva må gjøres: o Systemleverandørene trenger en konkret spesifikasjon av hva som skal implementeres o Det må settes en dato for når dette skal implementeres Konklusjon: Retur av informasjon om målepunkt ID via NUBIX på anlegg som enten ikke har en aktiv strømkunde eller som er stengt, implementeres innen 1. oktober 2014 Navn på utflyttet kunde skal inkluderes i svaret via NUBIX Aksjon: SSE lager en spesifikasjon innen 1. april 2014, med implementering 1. oktober Sak 2013/4: Felles fakturering via kraftleverandøren Hvem fremmer saken: Energi Norge og BSO Hva gjelder saken: NEE forprosjekt for forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør. Flere aktører i den norske kraftbransjen, som Energi Norge og BSO (Bransjestandardisering) har bedt Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) om å se på mulighetene for å lage prosessbeskrivelser og forretningsregler for viderefakturering av nettleie via kraftleverandør. Blant annet for å unngå en fase med manuelle rutiner. Konsekvenser: Presiseringer i Ediel-standarden eller eventuelt egen prosessbeskrivelse Forslag til beslutning: Bli enige om forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør Dokumentasjon: Møtereferater og dokumenter utarbeidet av prosjektet distribueres fortløpende til NEE. Prosjektgruppen har laget et forslag til rapport som var distribuert til NEE før møtet. Rapporten beskriver et forslag til teknisk løsning for videreformidling av nettleiefakturaen til kraftleverandør basert på en modifisert versjon av EHF faktura. Modifikasjonen går ut på at EHF fakturaen endres slik at målepunkt ID (MP ID) kan benyttes for å identifisere kunden. I tillegg foreslår rapporten at PRODAT/Z06 og PRODAT/Z09 benyttes for oppstart og avslutning av viderefakturering. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 3

4 Torleif (prosjektleder) presenterte rapporten. Presentasjonen er vedlagt (se over). Fra diskusjon: I Finland kan PRODAT/Z04 benyttes for av-/på-melding i tillegg til PRODAT/Z06 og PRODAT/Z09 Grunnen til at PRODAT/Z04 er holdt utenfor påmeldingsløpet er å forenkle prosessen. Det vil si at PRODAT/Z06 og PRODAT/Z09 benyttes for av-/på-melding uansett om det er i forbindelse med et leverandørskifte, en anleggsovertagelse, eller skjer i et løpende kundeforhold. Det bør framskaffes kostnads estimater for implementering av forslaget Konklusjoner: Rapporten «Teknisk løsning for gjennomfakturering av nettleie» ble godkjent Aksjoner: Systemleverandørene bes om å vurdere kostnadsestimater for implementering av «Teknisk løsning for gjennomfakturering av nettleie»: 1. Kostnad for implementering av EHF faktura til kraftleverandørene i KIS 2. %-vis endring (tillegg) for å implementere av-/på-melding via PRODAT/Z06 og PRODAT/Z09 o Forutsatt en obligatorisk implementering: o Skala (for et middels stort nettselskap og kraftleverandør, rundt MP): Liten = , ,- Middels = , ,- Høy = , ,- Stor = over ,- o Frist: Mandag 24. februar Etter at kostnadsoverslag er mottatt oversendes rapporten til NEE, og oppdragsgiverne (BSO og Energi Norge) innen fredag 28. februar 6 Sak 2013/19: Forslag til revisjon av forskrift 301 Hvem fremmer saken: NEE Hva gjelder saken: Skal NEE starte et prosjekt for å foreslå endringer i forskrift 301? I 2010 gjennomførte NEE; «NEE prosjekt for gjennomgang av s forskrift 301». Prosjektet laget en rapport med en rekke forslag til endringer i forskrift 301. Mange av forslagen ble tatt med i ny forskrift, gjeldende fra 1. januar 2011, men det var også mange forslag som ikke ble tatt til følge fordi ikke hadde tid til å behandle dem før forskriften ble vedtatt. En liste over relevante forslag (fra 2010) som ikke ble tatt inn i ny forskrift 301 finnes i Vedlegg B. Konsekvenser: har nettopp (november 2013) igangsatt arbeidet med et høringsnotat i forbindelse med forskriftsendringer knyttet til innføring av NBS. Endringene vil i hovedsak gjelde kapittel 5, og høringsnotatet offentliggjøres i løpet av 1. kvartal NBS-prosjektgruppen har allerede spilt inn endringsforslag til. Forslag til beslutning: NEE starter et eget prosjekt for å gå igjennom forslagene i Vedlegg B Dokumentasjon: Vedlegg B På grunn av prioritering av de andre sakene på agendaen ble punktet utsatt. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 4

5 7 Sak 2013/20: Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Status fra NordREG/NEG prosjekt for detaljering av prosesser og meldinger for et Felles Nordisk Sluttbrukermarked (FNS). Norske deltager i det nordiske prosjektet: 1. Helga Kleppe,, 2. Trygve Kloster, Lyse, 3. SSE I tillegg er Ove Nesvik, EdiSys, prosjektkoordinator (formelt ikke norsk deltager) Dette er et prosjekt som vil påvirke meldingsutvekslingen for alle aktører i sluttbrukermarkedet og det er viktig at NEE hoder seg oppdatert på framdrift og spiller inn norske synspunkter i diskusjonene Konsekvenser: NordREG har som målsetting å innføre harmoniserte nordiske prosesser og meldinger i løpet av Forslag til beslutning: Dokumentasjon: NordREG hjemmeside: og prosjektets hjemmeside: Ove presenterte status i HNR (engelsk oversettelse av HNS Harmonised Nordic Retail market). Presentasjon er vedlagt (se over). Hafslund nevnte at TF-BuP har laget UseCase for «moving» (flytting=anleggsovertakelse + utflytting), der det foreslås forretningsregler for hvordan spesialtilfeller skal håndteres. Det har vært et ønske om å lage tilsvarende UseCase for andre prosesser, som leverandørskifte, opphør etc., som kunne benyttes i HNS (HNR) prosjektet, men dessverre er dette blitt utsatt. Statnett hadde som hjemmelekse å lage en oversikt over aktuelle norske og nordiske prosjekter, med avhengigheter. Oversikten (PowerPoint presentasjon) er vedlagt (se over). HNS prosjektet har laget et sett med spørsmål til nasjonale referansegrupper, vedlagt (se over). Disse spørsmålene vil bli behandlet i NEE/HNS prosjektet på et eget heldagsmøte 25. februar 2014 hos Statnett. 8 Sak 2013/21: NBS (Nordic Balance Settlement) meldingsutvekslingsforum Hvem fremmer saken: NBS Hva gjelder saken: Status og presentasjon av meldingsutveksling som foreslås i forbindelse med innføring av NBS. Norske deltager i meldingsutvekslingsforumet: 1. Alexander Gustavsen, Bergen Energi, 2. Gideon Ovadya, BKK Nett, Meldingsutvekslingsforum (NBS messaging forum) vil bli etablert med medlemmer fra alle NBS landene (Finland, Norge og Sverige) Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: NBS hjemmeside: og Systemleverandørene hadde som hjemmelekse fra forrige møte å vurdere kostnader og eventuelt behov for en «registreringsdato» på tidsserienivå. Behovet ble diskutert (se punkt B under), men det ses ikke lenger som aktuelt, siden vi kan benytte meldingsdato isteden fram til Elhub overtar. Derom det skulle bli aktuelt er kostnad lav. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 5

6 Systemleverandørene var også bedt om å vurdere kostnader og eventuelt behov for å legge til «antall målepunkter» på aggregerte tidsserier: Det var ingen som så noe behov for «antall målepunkter» på aggregerte tidsserier i Norge Dersom det skal implementeres er kostnaden lav Spørsmål fra NBS meldingsutvekslingsforum (se vedlagte PowerPoint presentasjon) ble gjennomgått. Det ble imidlertid kun tid til å gjennomgå de to første av fem spørsmål: A. Det skal sendes aggregert forbruk per kraftleverandør i et nettområde og produksjon per produksjonsenhet til NBS. Data skal sendes daglig, første gang D+2, med oppdateringer når dette er relevant fram til D+13. Er det OK å kun sende enkelttimer ved endring av data og ikke hele døgn? Svar: NEE ønsker ingen begrensninger på hva som kan sendes på nytt ved korrigeringer, men som et minimum bør hele tidsserier for et helt døgn kunne sendes, selv om kun et par timer er endret. B. I NBS kravspesifikasjon vil det kreves en registreringsdato (dato/tid) på tidsserienivå. I en overgangsfase kan meldingsdato fra meldingshode kopieres til registreringsdato. Er dette OK? Svar: NEE ser ikke at NBS eller andre kan ha noen nytte av registreringsdato basert på meldingsdato, men det er ikke noe problem å kopiere meldingsdato dersom registreringsdato ikke finnes Konklusjon: NEE ser ikke noe behov for en «registreringsdato» på tidsserienivå i meldinger til NBS. Dersom NBS krever dette er kostnadene for implementering i KIS lav. NEE ser heller ikke noe behov for en «antall målepunkter» på tidsserienivå i meldinger til NBS. Også her er kostnaden lav, dersom NBS krever dette implementert i KIS. Aksjon: Spørsmålene fra NBS, som det ikke ble tid til å gjennomgå, vil bli besvart i referansegruppen (NEE/NBS prosjekt) på et Lync møte mandag 24 februar 2014, 14:00 15:30. 9 Sak 2013/22: ebix prosjekter Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Informasjon fra norske deltagere i ebix prosjekter. Norske deltager i meldingsutvekslingsforumet: ebix Customer Switching (CuS): 1. Torleif Korneliussen, Hafslund Fakturaservice, 2. Vara: Christian Valland, NorgesEnergi, ebix Metered Data (EMD): 3. Ragnar Maalen-Johansen, Hafslund AMS-prosjekt, 4. Vara: Jon Eivind Johannessen, Hafslund Nett ebix er en Europeisk organisasjon som jobber med standardisering av meldingsutveksling i det europeiske nedstrømsmarkedet. ebix har to prosjekter der det hadde vært fint med deltagelse fra NEE; CuS (ebix Customer Switching Project) og EMD (ebix Metered Data Project). Konsekvenser: Norge er ikke med på å fatte beslutninger så lenge vi ikke er med. Forslag til beslutning: Kun til orientering Dokumentasjon: Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 6

7 Torleif, som er norsk deltager i ebix CuS prosjekt, presenterte noen spørsmål fra prosjektet. Presentasjonen er vedlagt. NEE hadde følgende svar på spørsmålene: A. Stereotyper bør fjernes fra figurer og tabeller B. Kodelister (enumerations) bør være med i klassediagrammer C. Ingen kommenter vedrørende manglende forklarende tekst i figurer og tabeller D. Det er ønskelig å ha med i ebix modellen (ikke nødvendigvis i Norge eller Norden på kort sikt) informasjon om «Metering Point, Physical Characteristics Disconnection Method a. Nyttig informasjon for en eventuell leveringsplikt-leverandør dersom kunden skulle vise seg å være en dårlig betaler b. Nyttig for ny kraftleverandør ifm. leverandørskifer/anleggsovertagelse, dersom anlegget er stengt E. NEE ser ikke noe behov for Metering Point, Physical Capacity (Sikringsstørrelse) F. Det er ønskelig å ha med i ebix modellen (ikke nødvendigvis i Norge eller Norden på kort sikt) informasjon om Metering Point, Sustainable Energy (type grønn produksjon for plusskunder, som vind, vann, sol etc.) G. Vi ser ikke noe behov for «Metering Point, Switchability» (informasjon om begrensninger I mulighet for leverandørskifte i MP) Konklusjoner: Dersom noen har synspunkter kan de ta kontakt med Torleif 10 Sak 2013/26: Status fra Elhub.no Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Fast status-punkt på NEE agendaen Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Elhub.no er et viktig prosjekt for den norske kraftbransjen og det er viktig at NEE følger med på prosjektet. Anne Stine gav en kort status for Elhub-prosjektet: C. Gruppe Teknisk, som kanskje er den som er mest relatert til NEE, arbeider med input fra de to andre ekspertgruppene i Elhub prosjektet og er derfor kommet kortest D. I tillegg til ekspertgruppene finnes det et Bransjeråd som følger prosjektet på et overordnet nivå E. Informasjon finnes på 11 Sak 2013/28: Størrelsesbegrensning for Ediel-meldinger Hvem fremmer saken: Enoro Hva gjelder saken: Enkelte aktører har Grunnlag for fakturering av saldooppgjør som langt overskrider 2 Mb i størrelse. Dette skaper problemer, siden denne meldingen ikke kan splittes i flere mindre meldinger uten at også tilhørende faktura splittes i flere mindre fakturaer. Det er ønskelig å sende kun ett Grunnlag for fakturering av saldooppgjør, noe som i dag må avtales bilateralt. Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Se vedlegg A.3 Øke størrelsesbegrensningen, slik at Grunnlag for fakturering av saldooppgjør kan utveksles uten å måtte splittes. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 7

8 Aksjon fra tidligere NEE møte: Systemleverandører bes om å vurdere hvilken løsning som er enklest å implementer av: 1. Endre regelen om at kontrolltotal i UTILTS skal stemme med tilhørende fakturatotal 2. Endre maksimumsstørrelsen fra 2 MB til for eksempel 20 MB for alle prosesser 3. Endre maksimumsstørrelsen fra 2 MB til for eksempel 20 MB kun for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør Kraftleverandørene bes om å vurdere om det er problemer ved å endre regelen om at kontrolltotal i UTILTS skal stemme med tilhørende fakturatotal for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør Diskusjon: Compello har verifisert at en maksimum UTILTS ( MP) vil gi en melding på ca. 20 MB Enoro har implementert en løsning mot noen kraftleverandører der fakturaunderlaget splittes i flere UTILTS. Totalsummen i CNT segmentet er sum av fakturalinjene i UTILTS-meldingen, og stemmer således ikke med fakturatotalen. VOKKS foreslo å legge inn antall UTILTS som danner grunnlag for en faktura. Det er imidlertid ikke noe sted å legge dette i UTILTS. Konklusjon: Det ble vedtatt å endrer regelen om at kontrolltotal i UTILTS skal stemme med tilhørende fakturatotal I tillegg kan det, som allerede er presisert i Ediel-standard brukerveiledning, avtales bilateralt å sende meldinger større enn 2 MB Aksjon: SSE retter opp Ediel-standard brukerveiledning; kontrolltotal i «UTILTS Grunnlag for fakturering av saldooppgjør» må ikke lenger stemme med tilhørende fakturatotal, dersom det sendes flere UTILTS som grunnlag for en faktura. 12 Sak 2013/31: Utredning vedrørende konsekvenser for aktørene av innføringen av NBS Hvem fremmer saken: Hva gjelder saken: har bedt Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) om å utrede konsekvenser for aktørene av innføringen av NBS NBS foreslår nye meldinger og prosesser som vil påvirke meldingsutvekslingen for alle nettselskap og kraftleverandør. Konsekvenser: Meldingsutveksling i forbindelse med NBS er planlagt innført ett år før innføring av Elhub.no Forslag til beslutning: En konsekvensvurdering vil bli diskutert på et prosjektmøte 3. februar (påmeldingsfrist onsdag 22. januar) Dokumentasjon: Et endags NEE miniprosjekt ble avholdt mandag 3. februar. Møtereferat er distribuert til NEE. En rapport laget på bakgrunn av konklusjonene i referatet forventes oversendt innen fredag 14. februar Sak 2013/9: Oppgradering av layout for Ediel dokumenter Hvem fremmer saken: NEE (opprinnelig foreslått fra NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser) Hva gjelder saken: Lage en profesjonell design som kan benyttes for alle Ediel dokumenter Ediel-dokumentene vil fremstå som mer profesjonelle Konsekvenser: Alle Ediel-dokumentene må oppdateres Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 8

9 Forslag til beslutning: Alle Ediel-dokumentene oppdateres i henhold til en felles mal Dokumentasjon: Se Vedlegg A.2 Ediel-portalen kommer i nytt design og tanken er å benytte et lignende design på fremtidige oppdateringer av Ediel-dokumenter. Konklusjon: Mindre endringer tas etter hvert som dokumentene oppdateres. En full gjennomgang samordnes med Elhub prosjektet. 14 Sak 2013/32: Leverandørskifte og anleggsovertagelse med tilbakevirkende kraft Hvem fremmer saken: Hafslund Hva gjelder saken: Tilfeller hvor kraftleverandør melder leverandørskifte og får det godkjent av netteier. Z03 og Z04 er altså utvekslet. Så skjer det en anleggsovertagelse med tilbakevirkende kraft. Dato for anleggsovertagelsen er før dato for leverandørskiftet. Nettselskapet må da varsle kraftleverandør om at leverandørskiftet utgår fordi kunden er opphørt på anlegget. Denne prosessen fungerer ikke godt i dag fordi den ikke er standardisert. Vi ser at det er ulik praksis her, og at dette skaper merarbeid. Noen nettselskap sender Z05-melding med opphørsdato på startdato for kunden. Noen sender Z04/Z24-melding. Andre sender negativ Z04-melding. Andre igjen sender e- post. Konsekvenser: Når kraftleverandør mottar slik melding, må meldingen «tolkes», og for å være på den sikre siden henvender man seg til nettselskapet med ønske om forklaring på meldingen. Forslag til beslutning: Vårt forslag er at nettselskapet alltid bruker negativ Z04, og at det innføres en ny avvisningsårsak. Denne negative Z04-meldingen skal i mottaket hos kraftleverandør fungere som de negative meldingene med årsak N08/N09 (Manglende/Feil i skiftestand), altså at den kan brukes for å kansellere en oppstart man allerede har fått godkjent. Dokumentasjon: Avvisningsårsaken kan f.eks. være «Kunden er opphørt». Diskusjon: Problemstillingen er relativt vanlig, typisk ett tilfelle hver dag Alternativer: A. Negativ PRODAT/Z04 med ny avvisingsårsak B. Kansellering av PRODAT/Z04 med årsak Z24=Kansellering C. PRODAT/Z05-Z21 med årsak Z21=anleggsovertagelse. Denne må i tilfellet sendes til både den gjeldende kraftleverandøren og den fremtidige kraftleverandøren (den som har fått godkjent leverandørskifte fram i tid) D. Svensk løsning er først å kansellere leverandørskifte fram i tid og deretter kjøre en normal anleggsovertagelse: Kansellering av PRODAT/Z04-Z24 til ny kraftleverandør (den som har fått godkjent leverandørskifte fram i tid) Kansellering av PRODAT/Z05-Z24 til gammel kraftleverandør (gjeldede kraftleverandør) Bekreftelse på anleggsovertagelse til ny kraftleverandør; PRODAT/Z04-Z21 (den som ny kunde i MP har valgt) Avslutning av kraftleveranse til gjeldende kraftleverandør; PRODAT/Z05- Z21 Enoro har implementert funksjonalitet hvor Z05-Z21 blir sendt til evt. fremtidig kraftleverandør på lik linje med gammel (gjeldende) kraftleverandørenoro har implementert Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 9

10 mulighet for å sende PRODAT/Z05-Z21, mens andre (ukjent hvem) har implementert mulighet for å sende PRODAT/Z04-Z24 Begge alternativer kan medføre systemutvikling Aksjon: Systemleverandørene bes om å vurdere kostnader og utviklingstid for alternativene under, ved behov for å kansellere (avlyse) et fremtidig leverandørskifte når det kommer en anleggsovertagelse før dato for leverandørskifte: A. Negativ PRODAT/Z04 med ny avvisingsårsak B. Kansellering av PRODAT/Z04 med årsak Z24=Kansellering C. PRODAT/Z05-Z21 med årsak Z21=anleggsovertagelse. Denne må i tilfellet sendes til både den gjeldende kraftleverandøren og den fremtidige kraftleverandøren (den som har fått godkjent leverandørskifte fram i tid) D. Svensk løsning er først å kansellere leverandørskifte fram i tid og deretter kjøre en normal anleggsovertagelse: Kansellering av PRODAT/Z04-Z24 til ny kraftleverandør (den som har fått godkjent leverandørskifte fram i tid) Kansellering av PRODAT/Z05-Z24 til gammel kraftleverandør (gjeldede kraftleverandør) Bekreftelse på anleggsovertagelse til ny kraftleverandør; PRODAT/Z04-Z21 (den som ny kunde i MP har valgt) Avslutning av kraftleveranse til gjeldende kraftleverandør; PRODAT/Z05- Z21 o o o Forutsatt en obligatorisk implementering Skala (for et middels stort nettselskap og kraftleverandør, rundt MP): Liten = , ,- Middels = , ,- Høy = , ,- Stor = over ,- Frist: Mandag 24. februar 15 Gjennomgang av huskelisten, se Vedlegg C Punkt 4 i huskelisten vil bli implementert sammen med utvidelse av NUBIX, se 4, Sak 2012/30: Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting?. Det vil si at feilkode E59, Allerede eksisterende relasjon innføres for å avvise leverandørskifter på kunder som allerede er kunde av kraftleverandøren. Aksjon: SSE tar med innføring av ny feilkode E59, Allerede eksisterende relasjon (innføres for å avvise leverandørskifter på kunder som allerede er kunde av kraftleverandøren) sammen med spesifikasjon av endringer i NUBIX, som skal distribueres til bransjen innen 1. april 2014, med implementering 1. oktober Informasjon: Informasjon fra SSE Informasjon fra Statnett Informasjon fra Energi Norges Fagforum marked Informasjon fra KS Bedrift Energi Informasjon fra Ediel-teknikkgruppen / Verksamhetsrutingruppen i Sverige Endringer i status fra deltagere Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 10

11 17 Neste møte(r) Onsdag 2. april, 9:30 15:00, Statnett Tirsdag 13. mai, 9:30 15:00, Statnett Tirsdag 24. juni, 9:30 15:00, Statnett 18 Eventuelt Ingen saker Vedlegg A Innspill og historikk for de enkelte saker på agendaen A.1 Sak 2012/30: Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? Aksjon fra tidligere NEE møter: SSE undersøker med Datatilsynet. Avhengig av svar fra datatilsynet legges følgende inn i NUBIX manualen: Målepunkter der sluttbruker har flyttet ut skal være tilgjengelig for søk i NUBIX, men navn på gammel sluttbruker «trenger ikke» alternativt «skal ikke» være synlig i svaret. I tillegg må praktiske problemstillinger avklares, som om det er tillatt å sende tomte navnefelt i NUBIX skjemaene. A.2 Sak 2013/9: Oppgradering av layout for Ediel dokumenter Aksjon fra tidligere NEE møter: Arbeidet med design/layout for Ediel-dokumenter samordnes med pågående aktiviteter i Edielportalen. A.3 Sak 2013/28: Størrelsesbegrensning for Ediel-meldinger Norsk Ediel-standard brukerveiledning, kapittel 2.1.2, sier: En utveksling skal ikke overskride 2 Mb, men det anbefales å ha en maksimumsstørrelse på 1 Mb. Andre størrelser kan avtales bilateralt dersom det er hensiktsmessig. Prosessbeskrivelse for avregningsgrunnlag, kapittel 2.4.2, sier: Størrelsesbegrensning for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør. Under forutsetning av at det kun er en saldooppgjørslinje (ett beløp) pr målepunkt i fakturagrunnlaget er det plass til ca målepunkter, innenfor en størrelsesbegrensning på meldinger på 2MB. For de fleste nettselskap og kraftleverandører er det derfor kun noen få fakturaunderlag som vil skape størrelsesproblemer (fakturagrunnlaget for de(n) dominerende kraftleverandøren(e) i nettområdet). Dersom størrelsesbegrensningen på 2MB overskrides for et fakturagrunnlag, anbefales det å dele opp fakturaen i flere mindre fakturaer, slik at det blir 1-til-1 forhold mellom faktura og fakturagrunnlag og slik at de enkelte fakturagrunnlagene blir mindre enn 2MB. Alternativet anbefales det, etter bilateral avtale, å øke størrelsesbegrensning på meldinger som utveksles mellom partene. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 11

12 Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 12

13 Vedlegg B Oppfølging av forslag til endringer i s forskrift MAF 301 Forslag som er aktuelle for fortsatt behandling i NEE og Forslag fra NEE 1-3. Definisjoner Endre korreksjonsoppgjør til avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter. 3-3 Fjerne begrensningen som ligger i dagens forskriftstekst om at kraftleverandøren kan sende målerstander ved skifte av kraft leverandør, anleggsovertagelse og opphør foreslås strøket. Med andre ord at målerstand fra kraftleverandør bør sendes også ved andre prosesser enn leverandørskifte Utvide fristen for innhenting av målerstander til 30 virkedager (med dissens i NEE) 3-5 Tydeliggjøring av meningen med 3-5, dvs. regler rundt stipulering av målerstand ved manglende avlesning. 3-7 Vurdere muligheten av å minske fristen på 3 uker for overføring av melding med måledata (åpent spørsmål i NEE) Vurdere om beskrivelse av meldingsinnhold i preliminært døgnforbruk og estimert årsforbruk bør flyttes til 3-7 eller 3-8, samt vurdere å slå sammen 3-7 og 3-8 Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i 3-7 hver for seg 3-10 Fjerne teksten benyttes måledata for foregående uke som stipulerte verdier 3-11 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Nytt kapittel 4a Tillegg av nytt kapittel 4a. Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkt Kapittel 5 Erstatte balanseansvarlig med kraftleverandør i hele kapittel Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i Spesifisere krav til datainnhold for meldingen som kreves i 5-6. Forventet årlig uttak alltid skal beregnes ved avlesning av profilavregnede målepunkter og oversendes kraftleverandør i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning for profilavregnede målepunkter 5-7 Gjøres opp med RK-pris istedenfor områdeprisen på Elspot-markedet for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (med dissens i NEE) Spesifisere krav til datainnhold for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter 5-8 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Status For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 13

14 Vedlegg C Huskeliste # Aktivitet Status/Dato 1. Diskusjon rundt nye regler i forbindelse med innføring av AMS som bør legges Følges opp vår inn i Prosessbeskrivelsen og/eller Kjøreregler for meldingsutveksling 2. Oppdatering av Kjøreregler for meldingsutveksling Kjørereglene må minimum oppdateres ved oppdatering av prosessbeskrivelsen Revisjon av kjørereglene bør gjøres høsten Det bør foretas en årlig revisjon av kjørereglene 3. NEE AMS prosjekt er lagt på is i påvente av oppstart på Statnetts ESK prosjekt (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). Behandles når ESK prosjektet starter opp igjen. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 14

15 Vedlegg D NEE saksliste Sak # Navn Kommentar Status 2012/30 Skal målepunkter være Konklusjon: Avsluttet tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? Retur av informasjon om målepunkt ID via NUBIX på anlegg som enten ikke har en aktiv strømkunde eller som er stengt, implementeres innen 1. oktober 2014 Navn på utflyttet kunde skal inkluderes i svaret via NUBIX 2013/4 Felles fakturering via kraftleverandøren 2013/9 Oppgradering av layout for Ediel dokumenter 2013/19 Forslag til revisjon av forskrift /20 NordREG/NEG prosjekt for detaljering av prosesser og meldinger i forbindelse med Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) Aksjon: SSE lager en spesifikasjon innen 1. april 2014, med implementering 1. oktober 2014 Konklusjoner: Rapporten «Teknisk løsning for gjennomfakturering av nettleie» ble godkjent Aksjoner: Systemleverandørene bes om å vurdere kostnadsestimater inne mandag 24. februar Etter at kostnadsoverslag er mottatt oversendes rapporten til NEE, og oppdragsgiverne (BSO og Energi Norge) innen fredag 28. februar Ediel-portalen kommer i nytt design og tanken er å benytte et lignende design på fremtidige oppdateringer av Ediel-dokumenter. Konklusjon: Mindre endringer tas etter hvert som dokumentene oppdateres. En full gjennomgang samordnes med Elhub prosjektet. Konklusjon: Saken tas opp på neste møte for å avklare hvilke temaer som skal prioriteres og utarbeidelse av mandat fra NEE til et eventuelt prosjekt. Status og videre arbeid i NEE relatert til prosesser og meldinger i forbindelse med Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) Oversikt over aktuelle norske og nordiske prosjekter, med avhengigheter (PowerPoint presentasjon) er vedlagt referatet Spørsmål fra HNS prosjektet vil bli behandlet i NEE/HNS prosjektet på et eget heldagsmøte 25. februar 2014 hos Statnett Avsluttet Avsluttet Pågående (utsatt) Pågående Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 15

16 Sak # Navn Kommentar Status 2013/21 NBS Meldingsutvekslingsforum Konklusjon: Pågående NEE ser ikke noe behov for en «registreringsdato» på tidsserienivå i meldinger til NBS. Dersom NBS krever dette er kostnadene for implementering i KIS lav. NEE ser heller ikke noe behov for en «antall målepunkter» på tidsserienivå i meldinger til NBS. Også her er kostnaden lav, dersom NBS krever dette implementert i KIS. Aksjon: Spørsmålene fra NBS, som det ikke ble tid til å gjennomgå, vil bli besvart i referansegruppen (NEE/NBS prosjekt) på et Lync møte mandag 24 februar 2014, 14:00 15: /22 ebix prosjekter Status og presentasjon av arbeidet i ebix CuS og EMD prosjekter. 2013/26 Status fra Elhub.no Kort status finnes i referatet. Mer informasjon fines på 2013/28 Størrelsesbegrensning for Konklusjon: Ediel-meldinger (hvis tid) Det ble vedtatt å endrer regelen om at kontrolltotal i UTILTS skal stemme med tilhørende fakturatotal I tillegg kan det, som det allerede er presisert i Ediel-standard brukerveiledning, avtales bilateralt å sende meldinger større enn 2 MB Pågående Fast sak Avsluttet 2013/31 Konsekvenser for aktørene ved innføringen av NBS 2013/32 Leverandørskifte og anleggsovertagelse med tilbakevirkende kraft Aksjon: SSE retter opp Ediel-standard brukerveiledning; kontrolltotal i «UTILTS Grunnlag for fakturering av saldooppgjør» må ikke lenger stemme med tilhørende fakturatotal, dersom det sendes flere UTILTS som grunnlag for en faktura. Rapport laget på bakgrunn av konklusjonene i referatet fra NEE miniprosjekt, mandag 3. februar 2014, forventes oversendt innen fredag 14. februar Aksjon: Systemleverandørene bes om å vurdere kostnader og utviklingstid for alternative løsninger for å kansellere (avlyse) et fremtidig leverandørskifte når det kommer en anleggsovertagelse før dato for det framtidige leverandørskifte Avsluttet Pågående Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 16

17 Vedlegg E Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Alexander Gustavsen Anders Moborn Anette Aslaksrud Anita Løyning Anne Stine Hop Bård Skogstrand Christian Hoang Huy Le Christian Valland Dag Voldsund Eigil Tengesdal Finn Arne Gravdehaug Frode Gjerde Geir Davidsen Gideon Ovadya Grethe Marie Aase Gunnar Løkkebø Helga Kleppe Hege Bøhler Heidi Lilleby Helena Mellison Henning Leere Ingrid Frisli Ivar Hole John Olav Johansen Karl Magnus Ellingard Kirsten Løngaa Kris Lindøe Kristin H. Lind Leif Morland May Britt Holsen Laugen Mona-Irén T. Jensen Morten Lehmann Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvorsen Olav Bråtane Ole Haugen Ole Marius Haugene Nansdal Ove Myklebust Ove Nesvik Per Arne Hoggen Per-Herman Puck Per Gunnar Rækken Runa Haave Andersson Sissel Hansen Steinar S Arff Sten-Åge Olsen Svein A. Kulstad Terje Mortveit Tom Roberg Tor B. Heiberg Torill Høyvik Torleif Korneliussen Trygve Kloster Øystein Solberg Øivind Husby Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB TietoEnator Agder Energi Statnett (prosjektleder) Bergen Energi Statnett Norgesenergi Mo Industripark Istad Kraft Enoro CGI BKK Nett Hafslund VOKKS Nett AS AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning Statkraft Eidsiva Energi EG Utillity Troms Kraft Handel AS Communicate Bergen Energi KS Bedrift Energi Sysco Enoro Gudbrandsdal Energi Fortum Distribution AS Stange Energi Skagerak nett Skagerak Nett AS Energi Norge Statkraft Enoro EdiSys Statoil Navita Maik Troms Kraft Handel AS Skagerak nett Maik EG Utillity CGI Statkraft Statnett (prosjektleder) CGI Hafslund Fakturaservice Lyse Energi AS TietoEnator Powel Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 17

18 Dersom du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-post listen for informasjon, så send beskjed til Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 18

19 Vedlegg F Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Personene under får tilsendt møteinnkalling og referater for å holde seg orientert om hva som diskuteres på møtene. På den måten kan alle gi innspill til møtedeltakerne eller på forhånd, dersom det er ønskelig. Agenda og referat er også tilgjengelig på under Norsk Ediel Ekspertgruppe. Dersom du ønsker å endre status fra å stå på e-post listen for informasjon til å bli møtedeltaker, så send beskjed til Anne Stine Laastad Hop Agathe Børhaug Anette Huke Anne Cathrine Petersen Anne Gerd Thowsen Anne Sagstuen Nysæther Arne Gran Arnstein Flaskerud Arvid Bekjorden Asbjørn Høivik Aud Sandsengen Bente Kristin Aae Bjørn Skaret Christian Grødum Christian Odgaard Dyre Martin S. Gulbrandsen Eilif Amundsen Ellen Mary Andreassen Erik Gustavsen Geir Holm Gitte Dreyer Haldis Skagemo Hallvard Penzen Hans Oscar Meyer Hansen Hege Garnes Helge Grimstad Håkon Bragge Ingeborg Cecilie Morken Ingrid Christie Ingvar Brohaug Jan Are Ulvåen Jan Owe Janette Bjorøy Jeanne K. Tjomsland Johanna Nilsson Jon Fredrik Fikse Jon-Egil Nordvik Jon-Ivar Straume Jon-Øistein Schade Karianne Asphaug Kirsten Helling Kjetil Urne Knut Vala Kristine Wormdal Laila Lydersen Lene Svarstad Line Johansen Liv Inger Sandvik Mona Hagen Mona Tunestveit Skår Bergen Energi EdiSys CGI Eidsiva Energi Statkraft DEFO Lyse Eidsiva Energi NEAS Utstekveikja Energi CGI Energinet.dk Bane Energi Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN) BKK Edisys CGI Lyse AS Lyse AS Statoil BKK BKK Compello Statnett Nord-Østerdal Kraftlag AL Tietoenator Svenska Kraftnät Fikse.net Statnett Tieto Tietoenator Bergen Energi Hallingkraft EB GS1 Norway NorgesEnergi AS NorgesEnergi AS Hurum Energiverk Agder energi Gudbrandsdal Energi BKK Nett AS Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 19

20 Nils Eggen Niklas Kalvø Tessem Nils Erik Pettersen Odd Refsdal Ole-Petter Remman Ole Jacob Høyland Oscar Ludwigs Paul Ferguson Per Jarle Paulsen Per-Olav Pettersen Pål Ole Størvold Roald Karlsen Rolf Varpe Rune Faaberg Rune Thorland Sergey Ivanov Sindre Hanssen Solveig Kolstad Solveig Larsen Stina Christoffersen Stine Haugland Svein Olav Olden Szymon Andruchow Thomas Nordli Thor Erik Skrøder Tone Strømseng Tonje Heggdal Bårdli Tor Åge Halvorsen Trond Faksmo Trond Skreivang Trond Thorsen Vibeke Lund Åge Snerting Åse Marit H. Jørgensen Powel KS Bedrift Energi ECmatch Gudbrandsdal Energi e-vita AS Statnett Svenska Kraftnät (SE) Fortum Enoro Kongsberg Norcontrol IT Hydro Energi Hafslund Fakturaservice Enoro CGI EG Utillity Bodø Energi Eidsiva energi Enoro BKK Statnett EG Utillity Statnett Communicate CGI Powel Nord Pool Helgelandskraft Hafslund Fakturaservice Skagerak nett Powel Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 20

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012 Referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. desember 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted:, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. desember 2012 Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012 Referat NEE møte Dato: Onsdag 31. oktober 2012 Tid: 11:00 17:00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. november 2012 Referat fra NEE møte onsdag

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Prosjekt: NEE Dato: 27. februar 2008 Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Dato: Onsdag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: X Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

AVREGNINGSANSVARLIG VIRKSOMHETS RAPPORT. Virksomhetsrapport 2013 1

AVREGNINGSANSVARLIG VIRKSOMHETS RAPPORT. Virksomhetsrapport 2013 1 AVREGNINGSANSVARLIG VIRKSOMHETS RAPPORT 2013 Virksomhetsrapport 2013 1 2 Virksomhetsrapport 2013 INNHOLD Avregningsansvarlig 2013 side 4 Balanseavregning side 6 Statnett skal etablere datahub side 10 Systemstøtten

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhets rapport 2012

Avregningsansvarlig. Virksomhets rapport 2012 Avregningsansvarlig Virksomhets rapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 1 2 Virksomhetsrapport 2012 INNHOLD Avregningsansvarlig 2012 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014

Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014 Statnett Kapittel 2 Kapittel Statnett INNHOLD Avregningsansvarlig 2014 side 4 Balanseavregning side 6 Elhub side 12 Systemstøtten for Ediel side 16 Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 15. september 2014 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Om Elhub Presentasjon av alle deltagere Agenda ekspertgruppemøte 15.9.2014 9:30-10:15 Velkommen

Detaljer

Notat 2006-034. Overgang fra ukentlig til daglig avregning av regulerkraft

Notat 2006-034. Overgang fra ukentlig til daglig avregning av regulerkraft Notat 2006-034 Overgang fra ukentlig til daglig avregning av regulerkraft ECON-notat nr. 2006-034, Prosjekt nr. 21260 THB/pil, AJE, 27. april 2006 Offentlig Overgang fra ukentlig til daglig avregning av

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014

Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014 Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test Oslo 18. November 2014 Agenda ekspertgruppemøte 18.11.2014 9:30-10:00 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Spørreundersøkelsen 10:00-10:30 Informasjon fra Elhub-prosjektet

Detaljer