Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014"

Transkript

1 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. februar 2014 Tid: 09:00 15:00 Sted: Gardermoen, Radisson blu på Gardermoen (til høyre ut fra ankomsthallen) Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. februar 2014 Deltagere: Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014 Alexander Gustavsen Bergen Energi Anders Moborn Rejlers Energitjänster AB Anne Stine Hop Statnett (prosjektleder) Bjørn Skaret Utstekveikja Energi Geir Davidsen CGI Gideon Ovadya BKK Nett Grethe Marie Aase Hafslund Gunnar Løkkebø VOKKS Nett AS Helga Kleppe Henning Leere Statkraft Håkon Bragge Compello May Britt Holsen Laugen Enoro Morten Lehmann Fortum Distribution AS Nils Harald Staff Stange Energi Nina Ishaug Halvorsen Skagerak nett Ole Marius Haugene Nansdal Statkraft Ove Nesvik EdiSys (sekretær) Per-Herman Puck Navita Runa Haave Andersson Steinar S Arff Skagerak nett Torleif Korneliussen Hafslund Fakturaservice Trygve Kloster Lyse Energi AS Øystein Solberg TietoEnator Vedlegg: Vedlegg A, Innspill og historikk for de enkelte saker på agendaen Vedlegg B, Oppfølging av forslag til endringer i s forskrift MAF 301, se punkt 6, Sak 2013/19: Forslag til revisjon av forskrift 301 Vedlegg C, Huskeliste Vedlegg D, NEE saksliste Vedlegg E, Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Vedlegg F, Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon _Presentas jon NEE tilbmeld fra Datatilsynet_v01.pptx Se punkt 4, Sak 2012/30: Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? Presentasjon Gjennomfakturering pptx Se punkt 5, Sak 2013/4: Felles fakturering via kraftleverandøren Se punkt 7, Sak 2013/20: Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 1

2 (HNS) Harmonised Nordic Retail Market - Questions for National groups v2.pptx Se punkt 7, Sak 2013/20: Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) HNR - Status report for MSG pptx Se punkt 7, Sak 2013/20: Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) _Aktuelle norske og nordiske prosjekter_v03.pptx Se punkt 7, Sak 2013/20: Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) NBS Messaging Forum - Questions for national groups pptx Se punkt 8, Sak 2013/21: NBS (Nordic Balance Settlement) meldingsutvekslingsforum ebix CuS questions for national groups - December 2013.pptx Se punkt 9, Sak 2013/22: ebix prosjekter 1 Praktisk informasjon 2 Godkjenning av dagens agenda Dagens agenda ble godkjent 3 Godkjenning av forrige referat Forrige referat ble godkjent. Referatet finnes på Norsk Ediel Ekspertgruppe - Møtereferater 4 Sak 2012/30: Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? Hvem fremmer saken: Hafslund Hva gjelder saken: Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? Hafslund har hatt en sak der sluttbrukeren som flytter ut melder utflytting til nettselskapet og abonnementet opphører. Når ny abonnent i målepunktet etterhvert etablerer seg så finner ikke ny kraftleverandør målepunkt i NUBIX, fordi den tidligere kundens abonnement er opphørt. Konsekvenser: Oppdatering av NUBIX manualen, mulige endringer i nettselskapenes NUBIX grensesnitt og mulig endring av NUBIX skjemaene Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Se vedlegg A.1 Anne Stine hadde mottatt et svar fra Datatilsynet som var distribuert til NEE før møtet. Anne Stine presenterte saken, presentasjonen er vedlagt (se over). Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 2

3 Fra diskusjon: Det må avklares hvem som er behandlingsansvarlig (den som bestemmer behandlingsregler og hvordan data skal brukes), eller Statnett. SSE må melde inn «formidling av personopplysning» til Datatilsynet Det ble presisert at kraftleverandørene ikke har anledning til lagre dataene etter at disse er «brukt» Kunder med hemmelig adresse skal beskyttes Implementering av anlegg som enten ikke har en aktiv strømkunde eller som er stengt vil være en stor fordel for kraftleverandørene og minske mulighetene for flytting/leverandørskifter på feil MP (Målepunkt) Systemleverandørene mener at dette er en liten kostnad å implementere, men det bør vurderes om implementeringen bør tas sammen med andre endringer, som NBS, utvidelse av elsertifikatrapportering e.l. Normalt skal NEE vedta endringer minst et halvt år før implementering, med implementering 1. oktober eller 1. april. Første mulighet er dermed implementering 1. Oktober 2014 Det ble foreslått å få med opphørsdato i svar fra NUBIX, for å sikre a man får opp riktig MP. Det er ikke sjelden at en kunde flytter internt i en blokk og dermed har samme adresse på gammelt og nytt MP. Alternativet er å se dette ut fra «Anleggsstatus (aktiv/inaktiv)» Hva må gjøres: o Systemleverandørene trenger en konkret spesifikasjon av hva som skal implementeres o Det må settes en dato for når dette skal implementeres Konklusjon: Retur av informasjon om målepunkt ID via NUBIX på anlegg som enten ikke har en aktiv strømkunde eller som er stengt, implementeres innen 1. oktober 2014 Navn på utflyttet kunde skal inkluderes i svaret via NUBIX Aksjon: SSE lager en spesifikasjon innen 1. april 2014, med implementering 1. oktober Sak 2013/4: Felles fakturering via kraftleverandøren Hvem fremmer saken: Energi Norge og BSO Hva gjelder saken: NEE forprosjekt for forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør. Flere aktører i den norske kraftbransjen, som Energi Norge og BSO (Bransjestandardisering) har bedt Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) om å se på mulighetene for å lage prosessbeskrivelser og forretningsregler for viderefakturering av nettleie via kraftleverandør. Blant annet for å unngå en fase med manuelle rutiner. Konsekvenser: Presiseringer i Ediel-standarden eller eventuelt egen prosessbeskrivelse Forslag til beslutning: Bli enige om forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør Dokumentasjon: Møtereferater og dokumenter utarbeidet av prosjektet distribueres fortløpende til NEE. Prosjektgruppen har laget et forslag til rapport som var distribuert til NEE før møtet. Rapporten beskriver et forslag til teknisk løsning for videreformidling av nettleiefakturaen til kraftleverandør basert på en modifisert versjon av EHF faktura. Modifikasjonen går ut på at EHF fakturaen endres slik at målepunkt ID (MP ID) kan benyttes for å identifisere kunden. I tillegg foreslår rapporten at PRODAT/Z06 og PRODAT/Z09 benyttes for oppstart og avslutning av viderefakturering. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 3

4 Torleif (prosjektleder) presenterte rapporten. Presentasjonen er vedlagt (se over). Fra diskusjon: I Finland kan PRODAT/Z04 benyttes for av-/på-melding i tillegg til PRODAT/Z06 og PRODAT/Z09 Grunnen til at PRODAT/Z04 er holdt utenfor påmeldingsløpet er å forenkle prosessen. Det vil si at PRODAT/Z06 og PRODAT/Z09 benyttes for av-/på-melding uansett om det er i forbindelse med et leverandørskifte, en anleggsovertagelse, eller skjer i et løpende kundeforhold. Det bør framskaffes kostnads estimater for implementering av forslaget Konklusjoner: Rapporten «Teknisk løsning for gjennomfakturering av nettleie» ble godkjent Aksjoner: Systemleverandørene bes om å vurdere kostnadsestimater for implementering av «Teknisk løsning for gjennomfakturering av nettleie»: 1. Kostnad for implementering av EHF faktura til kraftleverandørene i KIS 2. %-vis endring (tillegg) for å implementere av-/på-melding via PRODAT/Z06 og PRODAT/Z09 o Forutsatt en obligatorisk implementering: o Skala (for et middels stort nettselskap og kraftleverandør, rundt MP): Liten = , ,- Middels = , ,- Høy = , ,- Stor = over ,- o Frist: Mandag 24. februar Etter at kostnadsoverslag er mottatt oversendes rapporten til NEE, og oppdragsgiverne (BSO og Energi Norge) innen fredag 28. februar 6 Sak 2013/19: Forslag til revisjon av forskrift 301 Hvem fremmer saken: NEE Hva gjelder saken: Skal NEE starte et prosjekt for å foreslå endringer i forskrift 301? I 2010 gjennomførte NEE; «NEE prosjekt for gjennomgang av s forskrift 301». Prosjektet laget en rapport med en rekke forslag til endringer i forskrift 301. Mange av forslagen ble tatt med i ny forskrift, gjeldende fra 1. januar 2011, men det var også mange forslag som ikke ble tatt til følge fordi ikke hadde tid til å behandle dem før forskriften ble vedtatt. En liste over relevante forslag (fra 2010) som ikke ble tatt inn i ny forskrift 301 finnes i Vedlegg B. Konsekvenser: har nettopp (november 2013) igangsatt arbeidet med et høringsnotat i forbindelse med forskriftsendringer knyttet til innføring av NBS. Endringene vil i hovedsak gjelde kapittel 5, og høringsnotatet offentliggjøres i løpet av 1. kvartal NBS-prosjektgruppen har allerede spilt inn endringsforslag til. Forslag til beslutning: NEE starter et eget prosjekt for å gå igjennom forslagene i Vedlegg B Dokumentasjon: Vedlegg B På grunn av prioritering av de andre sakene på agendaen ble punktet utsatt. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 4

5 7 Sak 2013/20: Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Status fra NordREG/NEG prosjekt for detaljering av prosesser og meldinger for et Felles Nordisk Sluttbrukermarked (FNS). Norske deltager i det nordiske prosjektet: 1. Helga Kleppe,, 2. Trygve Kloster, Lyse, 3. SSE I tillegg er Ove Nesvik, EdiSys, prosjektkoordinator (formelt ikke norsk deltager) Dette er et prosjekt som vil påvirke meldingsutvekslingen for alle aktører i sluttbrukermarkedet og det er viktig at NEE hoder seg oppdatert på framdrift og spiller inn norske synspunkter i diskusjonene Konsekvenser: NordREG har som målsetting å innføre harmoniserte nordiske prosesser og meldinger i løpet av Forslag til beslutning: Dokumentasjon: NordREG hjemmeside: og prosjektets hjemmeside: Ove presenterte status i HNR (engelsk oversettelse av HNS Harmonised Nordic Retail market). Presentasjon er vedlagt (se over). Hafslund nevnte at TF-BuP har laget UseCase for «moving» (flytting=anleggsovertakelse + utflytting), der det foreslås forretningsregler for hvordan spesialtilfeller skal håndteres. Det har vært et ønske om å lage tilsvarende UseCase for andre prosesser, som leverandørskifte, opphør etc., som kunne benyttes i HNS (HNR) prosjektet, men dessverre er dette blitt utsatt. Statnett hadde som hjemmelekse å lage en oversikt over aktuelle norske og nordiske prosjekter, med avhengigheter. Oversikten (PowerPoint presentasjon) er vedlagt (se over). HNS prosjektet har laget et sett med spørsmål til nasjonale referansegrupper, vedlagt (se over). Disse spørsmålene vil bli behandlet i NEE/HNS prosjektet på et eget heldagsmøte 25. februar 2014 hos Statnett. 8 Sak 2013/21: NBS (Nordic Balance Settlement) meldingsutvekslingsforum Hvem fremmer saken: NBS Hva gjelder saken: Status og presentasjon av meldingsutveksling som foreslås i forbindelse med innføring av NBS. Norske deltager i meldingsutvekslingsforumet: 1. Alexander Gustavsen, Bergen Energi, 2. Gideon Ovadya, BKK Nett, Meldingsutvekslingsforum (NBS messaging forum) vil bli etablert med medlemmer fra alle NBS landene (Finland, Norge og Sverige) Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: NBS hjemmeside: og Systemleverandørene hadde som hjemmelekse fra forrige møte å vurdere kostnader og eventuelt behov for en «registreringsdato» på tidsserienivå. Behovet ble diskutert (se punkt B under), men det ses ikke lenger som aktuelt, siden vi kan benytte meldingsdato isteden fram til Elhub overtar. Derom det skulle bli aktuelt er kostnad lav. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 5

6 Systemleverandørene var også bedt om å vurdere kostnader og eventuelt behov for å legge til «antall målepunkter» på aggregerte tidsserier: Det var ingen som så noe behov for «antall målepunkter» på aggregerte tidsserier i Norge Dersom det skal implementeres er kostnaden lav Spørsmål fra NBS meldingsutvekslingsforum (se vedlagte PowerPoint presentasjon) ble gjennomgått. Det ble imidlertid kun tid til å gjennomgå de to første av fem spørsmål: A. Det skal sendes aggregert forbruk per kraftleverandør i et nettområde og produksjon per produksjonsenhet til NBS. Data skal sendes daglig, første gang D+2, med oppdateringer når dette er relevant fram til D+13. Er det OK å kun sende enkelttimer ved endring av data og ikke hele døgn? Svar: NEE ønsker ingen begrensninger på hva som kan sendes på nytt ved korrigeringer, men som et minimum bør hele tidsserier for et helt døgn kunne sendes, selv om kun et par timer er endret. B. I NBS kravspesifikasjon vil det kreves en registreringsdato (dato/tid) på tidsserienivå. I en overgangsfase kan meldingsdato fra meldingshode kopieres til registreringsdato. Er dette OK? Svar: NEE ser ikke at NBS eller andre kan ha noen nytte av registreringsdato basert på meldingsdato, men det er ikke noe problem å kopiere meldingsdato dersom registreringsdato ikke finnes Konklusjon: NEE ser ikke noe behov for en «registreringsdato» på tidsserienivå i meldinger til NBS. Dersom NBS krever dette er kostnadene for implementering i KIS lav. NEE ser heller ikke noe behov for en «antall målepunkter» på tidsserienivå i meldinger til NBS. Også her er kostnaden lav, dersom NBS krever dette implementert i KIS. Aksjon: Spørsmålene fra NBS, som det ikke ble tid til å gjennomgå, vil bli besvart i referansegruppen (NEE/NBS prosjekt) på et Lync møte mandag 24 februar 2014, 14:00 15:30. 9 Sak 2013/22: ebix prosjekter Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Informasjon fra norske deltagere i ebix prosjekter. Norske deltager i meldingsutvekslingsforumet: ebix Customer Switching (CuS): 1. Torleif Korneliussen, Hafslund Fakturaservice, 2. Vara: Christian Valland, NorgesEnergi, ebix Metered Data (EMD): 3. Ragnar Maalen-Johansen, Hafslund AMS-prosjekt, 4. Vara: Jon Eivind Johannessen, Hafslund Nett ebix er en Europeisk organisasjon som jobber med standardisering av meldingsutveksling i det europeiske nedstrømsmarkedet. ebix har to prosjekter der det hadde vært fint med deltagelse fra NEE; CuS (ebix Customer Switching Project) og EMD (ebix Metered Data Project). Konsekvenser: Norge er ikke med på å fatte beslutninger så lenge vi ikke er med. Forslag til beslutning: Kun til orientering Dokumentasjon: Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 6

7 Torleif, som er norsk deltager i ebix CuS prosjekt, presenterte noen spørsmål fra prosjektet. Presentasjonen er vedlagt. NEE hadde følgende svar på spørsmålene: A. Stereotyper bør fjernes fra figurer og tabeller B. Kodelister (enumerations) bør være med i klassediagrammer C. Ingen kommenter vedrørende manglende forklarende tekst i figurer og tabeller D. Det er ønskelig å ha med i ebix modellen (ikke nødvendigvis i Norge eller Norden på kort sikt) informasjon om «Metering Point, Physical Characteristics Disconnection Method a. Nyttig informasjon for en eventuell leveringsplikt-leverandør dersom kunden skulle vise seg å være en dårlig betaler b. Nyttig for ny kraftleverandør ifm. leverandørskifer/anleggsovertagelse, dersom anlegget er stengt E. NEE ser ikke noe behov for Metering Point, Physical Capacity (Sikringsstørrelse) F. Det er ønskelig å ha med i ebix modellen (ikke nødvendigvis i Norge eller Norden på kort sikt) informasjon om Metering Point, Sustainable Energy (type grønn produksjon for plusskunder, som vind, vann, sol etc.) G. Vi ser ikke noe behov for «Metering Point, Switchability» (informasjon om begrensninger I mulighet for leverandørskifte i MP) Konklusjoner: Dersom noen har synspunkter kan de ta kontakt med Torleif 10 Sak 2013/26: Status fra Elhub.no Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Fast status-punkt på NEE agendaen Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Elhub.no er et viktig prosjekt for den norske kraftbransjen og det er viktig at NEE følger med på prosjektet. Anne Stine gav en kort status for Elhub-prosjektet: C. Gruppe Teknisk, som kanskje er den som er mest relatert til NEE, arbeider med input fra de to andre ekspertgruppene i Elhub prosjektet og er derfor kommet kortest D. I tillegg til ekspertgruppene finnes det et Bransjeråd som følger prosjektet på et overordnet nivå E. Informasjon finnes på 11 Sak 2013/28: Størrelsesbegrensning for Ediel-meldinger Hvem fremmer saken: Enoro Hva gjelder saken: Enkelte aktører har Grunnlag for fakturering av saldooppgjør som langt overskrider 2 Mb i størrelse. Dette skaper problemer, siden denne meldingen ikke kan splittes i flere mindre meldinger uten at også tilhørende faktura splittes i flere mindre fakturaer. Det er ønskelig å sende kun ett Grunnlag for fakturering av saldooppgjør, noe som i dag må avtales bilateralt. Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Se vedlegg A.3 Øke størrelsesbegrensningen, slik at Grunnlag for fakturering av saldooppgjør kan utveksles uten å måtte splittes. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 7

8 Aksjon fra tidligere NEE møte: Systemleverandører bes om å vurdere hvilken løsning som er enklest å implementer av: 1. Endre regelen om at kontrolltotal i UTILTS skal stemme med tilhørende fakturatotal 2. Endre maksimumsstørrelsen fra 2 MB til for eksempel 20 MB for alle prosesser 3. Endre maksimumsstørrelsen fra 2 MB til for eksempel 20 MB kun for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør Kraftleverandørene bes om å vurdere om det er problemer ved å endre regelen om at kontrolltotal i UTILTS skal stemme med tilhørende fakturatotal for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør Diskusjon: Compello har verifisert at en maksimum UTILTS ( MP) vil gi en melding på ca. 20 MB Enoro har implementert en løsning mot noen kraftleverandører der fakturaunderlaget splittes i flere UTILTS. Totalsummen i CNT segmentet er sum av fakturalinjene i UTILTS-meldingen, og stemmer således ikke med fakturatotalen. VOKKS foreslo å legge inn antall UTILTS som danner grunnlag for en faktura. Det er imidlertid ikke noe sted å legge dette i UTILTS. Konklusjon: Det ble vedtatt å endrer regelen om at kontrolltotal i UTILTS skal stemme med tilhørende fakturatotal I tillegg kan det, som allerede er presisert i Ediel-standard brukerveiledning, avtales bilateralt å sende meldinger større enn 2 MB Aksjon: SSE retter opp Ediel-standard brukerveiledning; kontrolltotal i «UTILTS Grunnlag for fakturering av saldooppgjør» må ikke lenger stemme med tilhørende fakturatotal, dersom det sendes flere UTILTS som grunnlag for en faktura. 12 Sak 2013/31: Utredning vedrørende konsekvenser for aktørene av innføringen av NBS Hvem fremmer saken: Hva gjelder saken: har bedt Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) om å utrede konsekvenser for aktørene av innføringen av NBS NBS foreslår nye meldinger og prosesser som vil påvirke meldingsutvekslingen for alle nettselskap og kraftleverandør. Konsekvenser: Meldingsutveksling i forbindelse med NBS er planlagt innført ett år før innføring av Elhub.no Forslag til beslutning: En konsekvensvurdering vil bli diskutert på et prosjektmøte 3. februar (påmeldingsfrist onsdag 22. januar) Dokumentasjon: Et endags NEE miniprosjekt ble avholdt mandag 3. februar. Møtereferat er distribuert til NEE. En rapport laget på bakgrunn av konklusjonene i referatet forventes oversendt innen fredag 14. februar Sak 2013/9: Oppgradering av layout for Ediel dokumenter Hvem fremmer saken: NEE (opprinnelig foreslått fra NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser) Hva gjelder saken: Lage en profesjonell design som kan benyttes for alle Ediel dokumenter Ediel-dokumentene vil fremstå som mer profesjonelle Konsekvenser: Alle Ediel-dokumentene må oppdateres Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 8

9 Forslag til beslutning: Alle Ediel-dokumentene oppdateres i henhold til en felles mal Dokumentasjon: Se Vedlegg A.2 Ediel-portalen kommer i nytt design og tanken er å benytte et lignende design på fremtidige oppdateringer av Ediel-dokumenter. Konklusjon: Mindre endringer tas etter hvert som dokumentene oppdateres. En full gjennomgang samordnes med Elhub prosjektet. 14 Sak 2013/32: Leverandørskifte og anleggsovertagelse med tilbakevirkende kraft Hvem fremmer saken: Hafslund Hva gjelder saken: Tilfeller hvor kraftleverandør melder leverandørskifte og får det godkjent av netteier. Z03 og Z04 er altså utvekslet. Så skjer det en anleggsovertagelse med tilbakevirkende kraft. Dato for anleggsovertagelsen er før dato for leverandørskiftet. Nettselskapet må da varsle kraftleverandør om at leverandørskiftet utgår fordi kunden er opphørt på anlegget. Denne prosessen fungerer ikke godt i dag fordi den ikke er standardisert. Vi ser at det er ulik praksis her, og at dette skaper merarbeid. Noen nettselskap sender Z05-melding med opphørsdato på startdato for kunden. Noen sender Z04/Z24-melding. Andre sender negativ Z04-melding. Andre igjen sender e- post. Konsekvenser: Når kraftleverandør mottar slik melding, må meldingen «tolkes», og for å være på den sikre siden henvender man seg til nettselskapet med ønske om forklaring på meldingen. Forslag til beslutning: Vårt forslag er at nettselskapet alltid bruker negativ Z04, og at det innføres en ny avvisningsårsak. Denne negative Z04-meldingen skal i mottaket hos kraftleverandør fungere som de negative meldingene med årsak N08/N09 (Manglende/Feil i skiftestand), altså at den kan brukes for å kansellere en oppstart man allerede har fått godkjent. Dokumentasjon: Avvisningsårsaken kan f.eks. være «Kunden er opphørt». Diskusjon: Problemstillingen er relativt vanlig, typisk ett tilfelle hver dag Alternativer: A. Negativ PRODAT/Z04 med ny avvisingsårsak B. Kansellering av PRODAT/Z04 med årsak Z24=Kansellering C. PRODAT/Z05-Z21 med årsak Z21=anleggsovertagelse. Denne må i tilfellet sendes til både den gjeldende kraftleverandøren og den fremtidige kraftleverandøren (den som har fått godkjent leverandørskifte fram i tid) D. Svensk løsning er først å kansellere leverandørskifte fram i tid og deretter kjøre en normal anleggsovertagelse: Kansellering av PRODAT/Z04-Z24 til ny kraftleverandør (den som har fått godkjent leverandørskifte fram i tid) Kansellering av PRODAT/Z05-Z24 til gammel kraftleverandør (gjeldede kraftleverandør) Bekreftelse på anleggsovertagelse til ny kraftleverandør; PRODAT/Z04-Z21 (den som ny kunde i MP har valgt) Avslutning av kraftleveranse til gjeldende kraftleverandør; PRODAT/Z05- Z21 Enoro har implementert funksjonalitet hvor Z05-Z21 blir sendt til evt. fremtidig kraftleverandør på lik linje med gammel (gjeldende) kraftleverandørenoro har implementert Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 9

10 mulighet for å sende PRODAT/Z05-Z21, mens andre (ukjent hvem) har implementert mulighet for å sende PRODAT/Z04-Z24 Begge alternativer kan medføre systemutvikling Aksjon: Systemleverandørene bes om å vurdere kostnader og utviklingstid for alternativene under, ved behov for å kansellere (avlyse) et fremtidig leverandørskifte når det kommer en anleggsovertagelse før dato for leverandørskifte: A. Negativ PRODAT/Z04 med ny avvisingsårsak B. Kansellering av PRODAT/Z04 med årsak Z24=Kansellering C. PRODAT/Z05-Z21 med årsak Z21=anleggsovertagelse. Denne må i tilfellet sendes til både den gjeldende kraftleverandøren og den fremtidige kraftleverandøren (den som har fått godkjent leverandørskifte fram i tid) D. Svensk løsning er først å kansellere leverandørskifte fram i tid og deretter kjøre en normal anleggsovertagelse: Kansellering av PRODAT/Z04-Z24 til ny kraftleverandør (den som har fått godkjent leverandørskifte fram i tid) Kansellering av PRODAT/Z05-Z24 til gammel kraftleverandør (gjeldede kraftleverandør) Bekreftelse på anleggsovertagelse til ny kraftleverandør; PRODAT/Z04-Z21 (den som ny kunde i MP har valgt) Avslutning av kraftleveranse til gjeldende kraftleverandør; PRODAT/Z05- Z21 o o o Forutsatt en obligatorisk implementering Skala (for et middels stort nettselskap og kraftleverandør, rundt MP): Liten = , ,- Middels = , ,- Høy = , ,- Stor = over ,- Frist: Mandag 24. februar 15 Gjennomgang av huskelisten, se Vedlegg C Punkt 4 i huskelisten vil bli implementert sammen med utvidelse av NUBIX, se 4, Sak 2012/30: Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting?. Det vil si at feilkode E59, Allerede eksisterende relasjon innføres for å avvise leverandørskifter på kunder som allerede er kunde av kraftleverandøren. Aksjon: SSE tar med innføring av ny feilkode E59, Allerede eksisterende relasjon (innføres for å avvise leverandørskifter på kunder som allerede er kunde av kraftleverandøren) sammen med spesifikasjon av endringer i NUBIX, som skal distribueres til bransjen innen 1. april 2014, med implementering 1. oktober Informasjon: Informasjon fra SSE Informasjon fra Statnett Informasjon fra Energi Norges Fagforum marked Informasjon fra KS Bedrift Energi Informasjon fra Ediel-teknikkgruppen / Verksamhetsrutingruppen i Sverige Endringer i status fra deltagere Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 10

11 17 Neste møte(r) Onsdag 2. april, 9:30 15:00, Statnett Tirsdag 13. mai, 9:30 15:00, Statnett Tirsdag 24. juni, 9:30 15:00, Statnett 18 Eventuelt Ingen saker Vedlegg A Innspill og historikk for de enkelte saker på agendaen A.1 Sak 2012/30: Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? Aksjon fra tidligere NEE møter: SSE undersøker med Datatilsynet. Avhengig av svar fra datatilsynet legges følgende inn i NUBIX manualen: Målepunkter der sluttbruker har flyttet ut skal være tilgjengelig for søk i NUBIX, men navn på gammel sluttbruker «trenger ikke» alternativt «skal ikke» være synlig i svaret. I tillegg må praktiske problemstillinger avklares, som om det er tillatt å sende tomte navnefelt i NUBIX skjemaene. A.2 Sak 2013/9: Oppgradering av layout for Ediel dokumenter Aksjon fra tidligere NEE møter: Arbeidet med design/layout for Ediel-dokumenter samordnes med pågående aktiviteter i Edielportalen. A.3 Sak 2013/28: Størrelsesbegrensning for Ediel-meldinger Norsk Ediel-standard brukerveiledning, kapittel 2.1.2, sier: En utveksling skal ikke overskride 2 Mb, men det anbefales å ha en maksimumsstørrelse på 1 Mb. Andre størrelser kan avtales bilateralt dersom det er hensiktsmessig. Prosessbeskrivelse for avregningsgrunnlag, kapittel 2.4.2, sier: Størrelsesbegrensning for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør. Under forutsetning av at det kun er en saldooppgjørslinje (ett beløp) pr målepunkt i fakturagrunnlaget er det plass til ca målepunkter, innenfor en størrelsesbegrensning på meldinger på 2MB. For de fleste nettselskap og kraftleverandører er det derfor kun noen få fakturaunderlag som vil skape størrelsesproblemer (fakturagrunnlaget for de(n) dominerende kraftleverandøren(e) i nettområdet). Dersom størrelsesbegrensningen på 2MB overskrides for et fakturagrunnlag, anbefales det å dele opp fakturaen i flere mindre fakturaer, slik at det blir 1-til-1 forhold mellom faktura og fakturagrunnlag og slik at de enkelte fakturagrunnlagene blir mindre enn 2MB. Alternativet anbefales det, etter bilateral avtale, å øke størrelsesbegrensning på meldinger som utveksles mellom partene. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 11

12 Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 12

13 Vedlegg B Oppfølging av forslag til endringer i s forskrift MAF 301 Forslag som er aktuelle for fortsatt behandling i NEE og Forslag fra NEE 1-3. Definisjoner Endre korreksjonsoppgjør til avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter. 3-3 Fjerne begrensningen som ligger i dagens forskriftstekst om at kraftleverandøren kan sende målerstander ved skifte av kraft leverandør, anleggsovertagelse og opphør foreslås strøket. Med andre ord at målerstand fra kraftleverandør bør sendes også ved andre prosesser enn leverandørskifte Utvide fristen for innhenting av målerstander til 30 virkedager (med dissens i NEE) 3-5 Tydeliggjøring av meningen med 3-5, dvs. regler rundt stipulering av målerstand ved manglende avlesning. 3-7 Vurdere muligheten av å minske fristen på 3 uker for overføring av melding med måledata (åpent spørsmål i NEE) Vurdere om beskrivelse av meldingsinnhold i preliminært døgnforbruk og estimert årsforbruk bør flyttes til 3-7 eller 3-8, samt vurdere å slå sammen 3-7 og 3-8 Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i 3-7 hver for seg 3-10 Fjerne teksten benyttes måledata for foregående uke som stipulerte verdier 3-11 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Nytt kapittel 4a Tillegg av nytt kapittel 4a. Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkt Kapittel 5 Erstatte balanseansvarlig med kraftleverandør i hele kapittel Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i Spesifisere krav til datainnhold for meldingen som kreves i 5-6. Forventet årlig uttak alltid skal beregnes ved avlesning av profilavregnede målepunkter og oversendes kraftleverandør i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning for profilavregnede målepunkter 5-7 Gjøres opp med RK-pris istedenfor områdeprisen på Elspot-markedet for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (med dissens i NEE) Spesifisere krav til datainnhold for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter 5-8 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Status For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 13

14 Vedlegg C Huskeliste # Aktivitet Status/Dato 1. Diskusjon rundt nye regler i forbindelse med innføring av AMS som bør legges Følges opp vår inn i Prosessbeskrivelsen og/eller Kjøreregler for meldingsutveksling 2. Oppdatering av Kjøreregler for meldingsutveksling Kjørereglene må minimum oppdateres ved oppdatering av prosessbeskrivelsen Revisjon av kjørereglene bør gjøres høsten Det bør foretas en årlig revisjon av kjørereglene 3. NEE AMS prosjekt er lagt på is i påvente av oppstart på Statnetts ESK prosjekt (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). Behandles når ESK prosjektet starter opp igjen. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 14

15 Vedlegg D NEE saksliste Sak # Navn Kommentar Status 2012/30 Skal målepunkter være Konklusjon: Avsluttet tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? Retur av informasjon om målepunkt ID via NUBIX på anlegg som enten ikke har en aktiv strømkunde eller som er stengt, implementeres innen 1. oktober 2014 Navn på utflyttet kunde skal inkluderes i svaret via NUBIX 2013/4 Felles fakturering via kraftleverandøren 2013/9 Oppgradering av layout for Ediel dokumenter 2013/19 Forslag til revisjon av forskrift /20 NordREG/NEG prosjekt for detaljering av prosesser og meldinger i forbindelse med Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) Aksjon: SSE lager en spesifikasjon innen 1. april 2014, med implementering 1. oktober 2014 Konklusjoner: Rapporten «Teknisk løsning for gjennomfakturering av nettleie» ble godkjent Aksjoner: Systemleverandørene bes om å vurdere kostnadsestimater inne mandag 24. februar Etter at kostnadsoverslag er mottatt oversendes rapporten til NEE, og oppdragsgiverne (BSO og Energi Norge) innen fredag 28. februar Ediel-portalen kommer i nytt design og tanken er å benytte et lignende design på fremtidige oppdateringer av Ediel-dokumenter. Konklusjon: Mindre endringer tas etter hvert som dokumentene oppdateres. En full gjennomgang samordnes med Elhub prosjektet. Konklusjon: Saken tas opp på neste møte for å avklare hvilke temaer som skal prioriteres og utarbeidelse av mandat fra NEE til et eventuelt prosjekt. Status og videre arbeid i NEE relatert til prosesser og meldinger i forbindelse med Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) Oversikt over aktuelle norske og nordiske prosjekter, med avhengigheter (PowerPoint presentasjon) er vedlagt referatet Spørsmål fra HNS prosjektet vil bli behandlet i NEE/HNS prosjektet på et eget heldagsmøte 25. februar 2014 hos Statnett Avsluttet Avsluttet Pågående (utsatt) Pågående Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 15

16 Sak # Navn Kommentar Status 2013/21 NBS Meldingsutvekslingsforum Konklusjon: Pågående NEE ser ikke noe behov for en «registreringsdato» på tidsserienivå i meldinger til NBS. Dersom NBS krever dette er kostnadene for implementering i KIS lav. NEE ser heller ikke noe behov for en «antall målepunkter» på tidsserienivå i meldinger til NBS. Også her er kostnaden lav, dersom NBS krever dette implementert i KIS. Aksjon: Spørsmålene fra NBS, som det ikke ble tid til å gjennomgå, vil bli besvart i referansegruppen (NEE/NBS prosjekt) på et Lync møte mandag 24 februar 2014, 14:00 15: /22 ebix prosjekter Status og presentasjon av arbeidet i ebix CuS og EMD prosjekter. 2013/26 Status fra Elhub.no Kort status finnes i referatet. Mer informasjon fines på 2013/28 Størrelsesbegrensning for Konklusjon: Ediel-meldinger (hvis tid) Det ble vedtatt å endrer regelen om at kontrolltotal i UTILTS skal stemme med tilhørende fakturatotal I tillegg kan det, som det allerede er presisert i Ediel-standard brukerveiledning, avtales bilateralt å sende meldinger større enn 2 MB Pågående Fast sak Avsluttet 2013/31 Konsekvenser for aktørene ved innføringen av NBS 2013/32 Leverandørskifte og anleggsovertagelse med tilbakevirkende kraft Aksjon: SSE retter opp Ediel-standard brukerveiledning; kontrolltotal i «UTILTS Grunnlag for fakturering av saldooppgjør» må ikke lenger stemme med tilhørende fakturatotal, dersom det sendes flere UTILTS som grunnlag for en faktura. Rapport laget på bakgrunn av konklusjonene i referatet fra NEE miniprosjekt, mandag 3. februar 2014, forventes oversendt innen fredag 14. februar Aksjon: Systemleverandørene bes om å vurdere kostnader og utviklingstid for alternative løsninger for å kansellere (avlyse) et fremtidig leverandørskifte når det kommer en anleggsovertagelse før dato for det framtidige leverandørskifte Avsluttet Pågående Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 16

17 Vedlegg E Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Alexander Gustavsen Anders Moborn Anette Aslaksrud Anita Løyning Anne Stine Hop Bård Skogstrand Christian Hoang Huy Le Christian Valland Dag Voldsund Eigil Tengesdal Finn Arne Gravdehaug Frode Gjerde Geir Davidsen Gideon Ovadya Grethe Marie Aase Gunnar Løkkebø Helga Kleppe Hege Bøhler Heidi Lilleby Helena Mellison Henning Leere Ingrid Frisli Ivar Hole John Olav Johansen Karl Magnus Ellingard Kirsten Løngaa Kris Lindøe Kristin H. Lind Leif Morland May Britt Holsen Laugen Mona-Irén T. Jensen Morten Lehmann Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvorsen Olav Bråtane Ole Haugen Ole Marius Haugene Nansdal Ove Myklebust Ove Nesvik Per Arne Hoggen Per-Herman Puck Per Gunnar Rækken Runa Haave Andersson Sissel Hansen Steinar S Arff Sten-Åge Olsen Svein A. Kulstad Terje Mortveit Tom Roberg Tor B. Heiberg Torill Høyvik Torleif Korneliussen Trygve Kloster Øystein Solberg Øivind Husby Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB TietoEnator Agder Energi Statnett (prosjektleder) Bergen Energi Statnett Norgesenergi Mo Industripark Istad Kraft Enoro CGI BKK Nett Hafslund VOKKS Nett AS AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning Statkraft Eidsiva Energi EG Utillity Troms Kraft Handel AS Communicate Bergen Energi KS Bedrift Energi Sysco Enoro Gudbrandsdal Energi Fortum Distribution AS Stange Energi Skagerak nett Skagerak Nett AS Energi Norge Statkraft Enoro EdiSys Statoil Navita Maik Troms Kraft Handel AS Skagerak nett Maik EG Utillity CGI Statkraft Statnett (prosjektleder) CGI Hafslund Fakturaservice Lyse Energi AS TietoEnator Powel Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 17

18 Dersom du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-post listen for informasjon, så send beskjed til Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 18

19 Vedlegg F Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Personene under får tilsendt møteinnkalling og referater for å holde seg orientert om hva som diskuteres på møtene. På den måten kan alle gi innspill til møtedeltakerne eller på forhånd, dersom det er ønskelig. Agenda og referat er også tilgjengelig på under Norsk Ediel Ekspertgruppe. Dersom du ønsker å endre status fra å stå på e-post listen for informasjon til å bli møtedeltaker, så send beskjed til Anne Stine Laastad Hop Agathe Børhaug Anette Huke Anne Cathrine Petersen Anne Gerd Thowsen Anne Sagstuen Nysæther Arne Gran Arnstein Flaskerud Arvid Bekjorden Asbjørn Høivik Aud Sandsengen Bente Kristin Aae Bjørn Skaret Christian Grødum Christian Odgaard Dyre Martin S. Gulbrandsen Eilif Amundsen Ellen Mary Andreassen Erik Gustavsen Geir Holm Gitte Dreyer Haldis Skagemo Hallvard Penzen Hans Oscar Meyer Hansen Hege Garnes Helge Grimstad Håkon Bragge Ingeborg Cecilie Morken Ingrid Christie Ingvar Brohaug Jan Are Ulvåen Jan Owe Janette Bjorøy Jeanne K. Tjomsland Johanna Nilsson Jon Fredrik Fikse Jon-Egil Nordvik Jon-Ivar Straume Jon-Øistein Schade Karianne Asphaug Kirsten Helling Kjetil Urne Knut Vala Kristine Wormdal Laila Lydersen Lene Svarstad Line Johansen Liv Inger Sandvik Mona Hagen Mona Tunestveit Skår Bergen Energi EdiSys CGI Eidsiva Energi Statkraft DEFO Lyse Eidsiva Energi NEAS Utstekveikja Energi CGI Energinet.dk Bane Energi Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN) BKK Edisys CGI Lyse AS Lyse AS Statoil BKK BKK Compello Statnett Nord-Østerdal Kraftlag AL Tietoenator Svenska Kraftnät Fikse.net Statnett Tieto Tietoenator Bergen Energi Hallingkraft EB GS1 Norway NorgesEnergi AS NorgesEnergi AS Hurum Energiverk Agder energi Gudbrandsdal Energi BKK Nett AS Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 19

20 Nils Eggen Niklas Kalvø Tessem Nils Erik Pettersen Odd Refsdal Ole-Petter Remman Ole Jacob Høyland Oscar Ludwigs Paul Ferguson Per Jarle Paulsen Per-Olav Pettersen Pål Ole Størvold Roald Karlsen Rolf Varpe Rune Faaberg Rune Thorland Sergey Ivanov Sindre Hanssen Solveig Kolstad Solveig Larsen Stina Christoffersen Stine Haugland Svein Olav Olden Szymon Andruchow Thomas Nordli Thor Erik Skrøder Tone Strømseng Tonje Heggdal Bårdli Tor Åge Halvorsen Trond Faksmo Trond Skreivang Trond Thorsen Vibeke Lund Åge Snerting Åse Marit H. Jørgensen Powel KS Bedrift Energi ECmatch Gudbrandsdal Energi e-vita AS Statnett Svenska Kraftnät (SE) Fortum Enoro Kongsberg Norcontrol IT Hydro Energi Hafslund Fakturaservice Enoro CGI EG Utillity Bodø Energi Eidsiva energi Enoro BKK Statnett EG Utillity Statnett Communicate CGI Powel Nord Pool Helgelandskraft Hafslund Fakturaservice Skagerak nett Powel Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 20

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Prosjekt: NEE Dato: 27. februar 2008 Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Dato: Onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012 Referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. desember 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted:, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. desember 2012 Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai

Detaljer

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk Godkjent referat fra NEE møte Dato: Torsdag 30. august 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 17. september 2012 Godkjent referat

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Prosjekt: NEE Dato: 19. mars 2007 Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Dato: Torsdag 15.

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Tirsdag 14. desember 2010 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 7. januar 2011, versjon 2 Referat fra NEE

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012 Referat NEE møte Dato: Onsdag 31. oktober 2012 Tid: 11:00 17:00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. november 2012 Referat fra NEE møte onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Prosjekt: NEE Dato: 26. October 2006 Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Dato:

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. mars 2007 Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Dato: Onsdag 31.

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. november 2007 Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Dato: Onsdag

Detaljer

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 Prosjekt: Dato: 25. September 2006 Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Detaljer

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 6. oktober 2011 Referat fra NEE møte torsdag

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat til NEE møte torsdag 14. desember 2006 Prosjekt: NEE Dato: 9. januar 2007 Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 Dato: Torsdag

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Cut off-dato for avviksoppgjør

Cut off-dato for avviksoppgjør 10.05.2017 Cut off-dato for avviksoppgjør Oppfølgingsmøte fra ekspertgruppemøte 22 (03.05.2017) Agenda 1. Kort om premisser fra NVE 2. Elhubs vurdering av saken 3. Systemleverandører redegjør for konsekvens

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

MØTEREFERAT. Elhub Side 1 PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: Faks: Side 1

MØTEREFERAT. Elhub Side 1 PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: Faks: Side 1 MØTEREFERAT Sak: Måleverdihistorikk, Go Live, PPC utsending Møtedato/sted: 12.09.2017, Skype Møteleder: Eigil Gjelsvik Ansvarlig/Avdeling: AS Referent/adm.enhet.: Victoria Lund Dato: 12.09.2017 Side 1

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo, 27.april.2015 Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Det vises til høringsdokumentet fra Norges Vassdrags- og energidirektorat om gjennomfakturering,

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 10. september 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 10. september 2015 Referat fra møte

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 21. januar 2016 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 21. januar 2016 Referat fra

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere ENERGI 1-KONFERANSE 13. september 2016 Cathrine Å. Hagen Seksjon for sluttbrukermarked Elmarkedstilsynet, NVE AMS Kundesentrisk markedsmodell

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301OSLO nve@nve.no Deres ref: 201406517 Dato: 27.04.2015 Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) 13 2007 0 4 9 5 9 8 2 2 D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer Herrer 1 Sitotaw Alemayehu 1962 Varegg 10:17 2 Gulbrandsen Robert 1970 Skodje 10:33 3 Hofman Roberto 1963 KLM RRC 11:05 4 Verchuren Erik 1962 KLM RRC 11:16 5 Varden Øystein 1966 Ankeret b.i.l. 11:43 6

Detaljer

EBLs kravspesifikasjon

EBLs kravspesifikasjon EBLs kravspesifikasjon Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold presentasjon av kravspesifikasjon Hensikt og formål Oppbygging og innhold Hvordan bruke kravspesifikasjonen

Detaljer

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.: ARKIVNR.:

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Christer Bjørnstad 23.mai 21 Laks 12 1 1010 10800 1 1 1 Tommy Svendsen

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd. Jørn Heggset, Statnett FASIT-dagene 2017 Gardermoen, november 2017

Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd. Jørn Heggset, Statnett FASIT-dagene 2017 Gardermoen, november 2017 Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd Jørn Heggset, Statnett FASIT-dagene 2017 Gardermoen, 29-30 november 2017 Hvem er vi? Jørn Heggset Statnett SF (leder) Camilla Aabakken NVE (sekretær)

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre Workshop Smart Strøm Gardermoen 28.3.2012. Einar Westre Målet for workshopen Tilby bransjen innsikt og status i utredninger og arbeid med avklaring av relevante forhold for bedriftenes opphandling og utrulling

Detaljer

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007 Kl. 23:08-6 lag har skutt. Resultat 10 på topp Klasse 2 Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: 1 Alf Helge Olsen-Røst Bodø Østre *9*XX 49 89989 43 ****X 50 142 X99999998X 91

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer