Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm"

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo, 27.april.2015 Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Det vises til høringsdokumentet fra Norges Vassdrags- og energidirektorat om gjennomfakturering, med høringsfrist 27. april Hafslund Strøm oversender med dette sine høringsuttalelser til ovennevnte forskriftsendring Innledning Hafslund Strøm er udelt positive til tiltak som sikrer et velfungerende marked med konkurranse på like vilkår, og støtter derfor løsninger som legger opp til at kraftleverandøren kan stå for felles fakturering av kraft og nettleie. Dette gir sluttkundene mulighet for felles faktura for elektrisk energi og nettleie uavhengig av valgt kraftleverandør. Dette er et tiltak som understøtter en leverandørsentrisk modell, noe vi sterkt støtter. Av hensyn til sluttkundene og bransjens omdømme, er det viktig at det etableres løsninger som er effektive, automatiserte, robuste, fremtidsrettede og kundevennlige. Videre at det unngås å bruke ressurser på å etablere løsninger med usikkert bruksomfang, kort brukstid og med liten gjenbruksverdi i forhold til kommende endringer. Etter vårt syn er forholdene som reguleres primært knyttet til forbrukere, og vi mener derfor at forskriften i all hovedsak skal gjelde forbrukere. Vi ser at en løsning for gjennomfakturering vil være en mellomløsning frem til det etableres en leverandørsentrisk modell med èn-fakturaløsning. Vi har forståelse for at løsningen på mange områder ikke vil være optimal, men anser manglene som akseptable gitt at vi får etablert løsninger med en akseptabel ressursbruk og som gir minimalt med manuell behandling og administrasjon. Blant de forhold vi registrerer som ikke optimale, er at kraftleverandørens avregningsperiode kan avvike fra nettselskapenes avregningsperiode for nettleie, og at kraftleverandørene derfor vil måtte fakturere nettleie for perioder før og etter sin kraftleveranse i målepunktet. Dette kan gjelde både inn- og utbetalingsforhold. Sett i forhold til de utfordringer og endringer bransjen står overfor, mener vi også at tiltak som krever systemutvikling, testing og etablering av løsninger må samordnes for å unngå økt ressursbruk, økte kostnader og risiko for forsinkelser for planlagte og pågående prosjekter.

2 Vi tenker da primært på NBS, Elhub og AMS. Ved etablering av Elhub erstattes dagens Ediel-meldinger med nye meldingsformat, og kraftleverandører og nettselskap må også tilpasse sine systemer til dette. Utvikling og etablering av løsninger for gjennomfakturering for dagens regime vil derfor ha relativt kort varighet. De løsninger som utvikles og etableres for dagens regime, må også utvikles og implementeres for Elhub-løsningene. Etter vårt syn er det da vesentlig å sikre at det ikke må foretas omfattende endringer i markedsprosessene og meldingsutvekslingen med tilhørende systemutvikling både for dagens regime og for Elhub. Løsninger som ikke krever omfattende prosess- og systemendringer og som raskt og enkelt kan implementeres, er derfor å foretrekke. Vi er opptatt av at det holdes god fremdrift i gjennomfaktureringsløsningen og at løsningens kundevennlighet vektlegges. Aktuelle løsninger Modellen for gjennomfakturering som er foreslått, er en frivillig ordning som betyr at kraftleverandøren innenfor hvert nettselskap i prinsippet kan velge mellom samfakturering, gjennomfakturering eller separat fakturering på kundenivå. Modellen åpner også for på- og avmelding av gjennomfakturering via separate meldinger eller samtidig med melding om anleggsovertagelse eller leverandørskifte. En frivillig ordning for gjennomfakturering vil, så langt vi har undersøkt, medføre at samtlige kraftleverandører og nettselskap må foreta systemendringer som følge av behov for endringer i meldingsinnhold og behandlingsregler, enten de skal tilby gjennomfakturering eller ikke. Tilsvarende vil gjelde for nødvendige tilpasninger til Elhubs markedsprosesser. Endring av innholdet og behandlingsreglene for Ediel-meldingene er bare en del av endringene som kreves for å etablere løsninger for gjennomfakturering. Systemendringer knyttet til at den nødvendige saksbehandlingen blir ivaretatt gjennom effektive og automatiserte prosesser ved oppstart og avslutning av gjennomfakturering samt for løpende håndtering av fakturering og innfordring, kan bli omfattende. Det foreliggende forslaget vil kreve tre faser av endringer og tilpasninger: 1. For perioden fram til Elhub settes i drift; februar I forhold til markedsprosessene når Elhub etableres 3. I forhold til leverandørsentrisk modell og èn-faktura når denne innføres; i 2018 eller noe senere Etablering av gjennomfakturering vil medføre endringer i flere trinn, vil ha kort levetid og har liten eller ingen gjenbruksverdi. Etablering av gjennomfakturering vil derfor medføre endringer i meldingsutveksling med tilhørende systemutvikling både for dagens meldingsregime og for Elhubs markedsprosesser.

3 Alternativ modell Etter vår oppfatning kan den ønskede løsningen, at sluttkundene skal få felles faktura for elektrisk energi og nettleie uavhengig av hvilken kraftleverandør som velges, etableres uten at det er nødvendig å endre markedsprosessene i dagens regime og ved etablering av Elhub. Løsningen går i korte trekk ut på at dersom en kraftleverandør ønsker gjennomfakturering i et nettområde, etableres det gjennomfakturering for alle målepunkt kraftleverandøren har kraftleveranse til i dette nettområdet og hvor sluttkunden i målepunktet er en forbruker. Med denne modellen kan kraftleverandøren velge om det skal etableres gjennomfakturering i et nettområde eller ikke, men kan ikke velge hvilke forbrukere som skal få det. I det etterfølgende kaller vi dette for en semi-obligatorisk løsning. En slik løsning vil ikke kreve endringer av markedsprosesser eller meldingsutveksling, verken for dagens regime eller for Elhubs markedsprosesser. Sistnevnte vil gjelde både kraftleverandør og nettselskap. Denne løsningen vil gi kraftleverandørene muligheten til å velge om de vil ha gjennomfakturering for forbrukere i et nettområde. En semi-obligatorisk modell vil også være enkel å konvertere til en eventuell framtidig obligatorisk gjennomfaktureringsmodell. I tabell 1 er det angitt en indikasjon på omfanget endringer i dagens meldingsregime og for de kommende Elhub-prosessene for alternative løsninger for gjennomfakturering. Det fremkommer av denne at en semi-obligatorisk løsning har et mindre endringsomfang enn frivillige løsninger. Med omfattende frivillig løsning menes en løsning der på- og avmelding av gjennomfakturering kan gjøres både ved bruk av separate meldinger og samtidig med melding om anleggsovertagelse eller leverandørskifte. Med enkel frivillig løsning menes en løsning der på- og avmelding av gjennomfakturering bare gjøres bruk av separate meldinger. Med semi-obligatorisk løsning vises det til ovenstående redegjørelse. Med obligatorisk løsning menes en løsning der kraftleverandørene får gjennomfakturering for alle målepunkt de har kraftleveranse i. I tabellen indikerer «Ja» at det er behov for endring av meldings- og markedsprosessen, mens «Nei» indikerer at det ikke er behov for endring.

4 Omfattende frivillig Enkel frivillig Semi-obligatorisk Obligatorisk Dagens regime Behov for å endre meldinger Omfattende Middels Ingen Ingen Z03 (Anleggsovertagelse og leverandørskifte) Ja Nei Nei Nei Z04 (Respons på Z03) Ja Nei Nei Nei Z05 (Melding fra nettselskap om at kraftleveransen opphører) Ja Ja Nei Nei Z06 (melding fra nettselskapet) Ja Ja Nei Nei Z09 (melding fra kraftleverandøren) Ja Ja Nei Nei Systemutvikling meldingsbehandlling Omfattende Middels Minimalt Minimalt Systemutvikling behandlingslogikk Omfattende Omfattende/Middels Middels/lite Lite Elhub Behov for å endre meldinger Omfattende Lite Ingen Ingen BRS-NO-101: Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte Ja Nei Nei Nei BRS-NO-102: Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid Ja Nei Nei Nei BRS-NO-103: Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid Ja Nei Nei Nei BRS-NO-123: Oppstart i målepunkt - innflytting Ja Nei Nei Nei BRS-NO-131: Reversering av nytt målepunkt Ja Nei Nei Nei BRS-NO-132: Reversering av aktivering i målepunkt Ja Nei Nei Nei BRS-NO-133: Reversering av oppstart i målepunkt Ja Nei Nei Nei BRS-NO-211: Utflytting fra målepunkt meldt til netteier Ja Nei Nei Nei BRS-NO-201: Opphør på grunn av utflytting Ja Nei Nei Nei BRS-NO-202: Opphør av kraftleveranse Ja Nei Nei Nei BRS-NO-211: Utflytting fra målepunkt meldt til netteier Ja Nei Nei Nei BRS-NO-221: Reversering av opphør kraftleveranse Ja Nei Nei Nei BRS-NO-222: Reversering av utflytting fra målepunkt Ja Nei Nei Nei BRS-NO-306: Endring i avregningsform Ja Nei Nei Nei BRS-NO-391: Anmodning om viderefakturering Ja Ja Nei Nei Systemutvikling meldingsbehandlling Omfattende Middels Minimalt Minimalt Systemutvikling behandlingslogikk Omfattende Middels Lite Lite Tabell 1: Endringsomfang for ulike løsninger for gjennomfakturering. Tidsperspektiv for innføring av gjennomfakturering Hafslund Strøm er udelt positive til innføring av gjennomfakturering, men vektlegger at løsninger for gjennomfakturering skal være effektive, automatiske og robuste for bransjen, og at en tidsplan tar nødvendige hensyn til dette. Tidsplan for etablering av frivillige løsninger for gjennomfakturering må ta høyde for kraftleverandørens behov for å etablere robuste løsninger for mottak og behandling av nettleiefakturaer slik at dette kan håndteres gjennom effektive og automatiserte prosesser, og dermed holde behandlingskostnadene lave. Tilsvarende må det tas hensyn til at nettselskapene må ha tid til å etablere nødvendige systemtekniske løsninger. Vår oppfatning er at dette også er nødvendig for å etablere kundevennlige løsninger, blant annet for å sikre løsninger som ikke gir forsinkelser i faktureringen. Gjennomfakturering er en prosess som berører andre enn aktøren selv. Dersom det oppstår massefeil i utførelse av prosessen blir det en omfattende jobb med mye kommunikasjon og koordinering for å rydde opp i ettertid. IT-løsningene bør derfor være gode og robuste, noe som krever en del tid til spesifisering, utvikling og testing. Videre vil en frivillig løsning ha en tidsplan som er tilpasset tidsløpet for endring av meldingsutvekslingen, og dette vil anslagsvis ha et tidsløp på 6 10 måneder. Det fremgår av høringsforslaget at NVE tar sikte på at endringene trer i kraft Etter vårt syn er denne tidsfristen for knapp, og det foreslås at endringene skal tre i kraft

5 Begrunnelsen for å sette datoen til henger blant annet sammen med hensynet til at NBS etter planen skal etableres 18. april 2016, og at det derfor ikke bør gjøre endringer tett opp til (før og etter) dette tidspunktet. Hafslund Strøm ber derfor NVE endre frist for iverksettelse til Nettselskapets faktureringsrutiner Ut fra et kundeperspektiv vil det være en fordel om kraftleverandøren og nettselskapet har samme avregnings- og faktureringsperiode. Vi er imidlertid innforstått med at innføring av et slik krav kan kreve betydelige endringer i nettselskapenes avregningsregime og dermed risiko for utsettelse av løsninger for gjennomfakturering. Vi ber imidlertid om at NVE adresserer denne problemstillingen, og oppfordrer bransjeaktørene til å legge til rette for en løsning der nettselskapet avregningsperiode for nettleie korresponderer med kraftleverandørens leveranseperiode i målepunktet, så langt det er praktisk mulig. Forbrukere og bedriftskunder Som nevnt innledningsvis er vår oppfatning av reguleringen at gjennomfakturering i all hovedsak vil gjelde forbrukere, da bedriftskunder kan håndteres via et ordinært EHF-løp. Den praktiske håndteringen av gjennomfakturering for bedriftskunder kan gjøres uten bruk av meldingsutveksling, ved at gjennomfakturering håndteres via det ordinære EHF-løpet (nettselskapets aksesspunkt sender EHF-fakturaene til kraftleverandøren. De avtalemessige forholdene håndteres mellom partene for hvert enkelt tilfelle. EHF-fakturering er obligatorisk for offentlige virksomheter, og det bør derfor tas inn i forskriften at nettselskapene plikter å legge til rette for gjennomfakturering for bedriftskunder gjennom å tilby EHF-løsninger for bedriftskunder som ønsker det. Kommentarer til NVEs forslag til frivillig modell Som tidligere nevnt er vi utelukkende positive til gjennomfakturering, men mener at en semiobligatorisk modell som beskrevet over absolutt er å foretrekke fremfor den skisserte frivillige modellen. Vi velger likevel å kommentere de konkrete forskriftsendringene som NVE foreslår. Forslag til ny 1-4a. Elektronisk distribusjon av fakturainformasjon ved gjennomfakturering «Elektronisk distribusjon av fakturainformasjon ved gjennomfakturering Nettselskapet skal ikke sende faktura for nettjenester direkte til sluttbruker. Nettselskapet skal oversende elektronisk faktura for nettjenester til kraftleverandør, herunder

6 fakturagrunnlag og originalfaktura. Eventuelle purringer, betalingspåminnelser og lignende, skal også oversendes elektronisk til kraftleverandør. Elektronisk handelsformat skal være standard elektronisk format for distribusjon av faktura for nettjenester og fakturagrunnlag til kraftleverandør. MålepunktID skal benyttes i oversendelsen for å identifisere sluttbrukeren». Enig. Ingen kommentarer. Forslag til endring av 2-1. Kraftleveranse ved anleggsovertagelse og oppstart «Dersom kraftleverandør tilbyr gjennomfakturering, skal kraftleverandøren kun melde start av gjennomfakturering for målepunkt de har kraftleveranse i. Enig. Ingen kommentarer. Forslag til endring av 2-6. Melding om opphør til kraftleverandør som avslutter leveransen Foreslått endring: «Dersom det er avtalt gjennomfakturering mellom kraftleverandør som avslutter leveransen og sluttbruker skal melding om opphør av kraftleveranse inneholde melding om opphør av gjennomfakturering». Behovet for denne meldingen vil bortfalle med en semi-obligatorisk løsning. Ellers ingen kommentarer. Forslag til endring av 2-7. Opphør av kraftleveranse Foreslått endring: «Dersom det er avtalt gjennomfakturering mellom kraftleverandør og sluttbruker skal melding om opphør av kraftleveranse inneholde melding om opphør av gjennomfakturering.» Behovet for denne meldingen vil bortfalle med en semi-obligatorisk løsning. Ellers ingen kommentarer. Forslag til oppheving av Melding om opphør til kraftleverandør ved anleggsovertagelse uten leverandørskifte Enig. Ingen kommentarer. Forslag til ny Melding ved gjennomfakturering Forslag: «Det skal sendes melding fra kraftleverandør til nettselskap om start og opphør av gjennomfakturering. Melding om start eller opphør av gjennomfakturering kan sendes uavhengig av melding om anleggsovertagelse, oppstart eller opphør av kraftleveransen.»

7 Behovet for denne meldingen vil bortfalle med en semi-obligatorisk løsning. Ellers ingen kommentarer. Forslag til endring av 7-3. Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi Ingen kommentarer. Forslag om ny 7-4. Avtale om gjennomfakturering Etter vårt syn bør det etableres en standard avtale for gjennomfakturering som er obligatorisk for alle parter. Denne avtalen bør utarbeides av bransjen, godkjennes av NVE og være ferdigstilt i rimelig tid før ikrafttreden av forskriften. Avtalen bør kun gjelde gjennomfakturering av forbrukere. En slik avtale vil sikre like vilkår for alle kraftleverandører i alle nettområder, og dermed bidra til effektive og transparente prosesser. Det forutsettes at det eksisterer et avtalemessig forhold mellom sluttkunde og kraftleverandør som inkluderer forhold knyttet til gjennomfakturering. I forslag til 7-4 første ledd, samt 7-4 bokstav d), e) og f) bør for øvrig «husholdninger» endres til «forbrukere». Kommentarer til forslag til ny 7-4 a Det er rimelig at nettselskapene skal kunne kreve sikkerhet for betaling av nettleie ved gjennomfakturering, og dette bør skje etter samme modell som for sikkerhetsstillelse overfor NordPool og Statnett (senere for NBS). Kommentarer til forslag om ny 7-4 b «Informasjonsutveksling ved gjennomfakturering skal skje ved bruk av de formater og protokoller, og innenfor de tidsrammer som er fastsatt av Systemstøtten for Ediel» Behovet for denne bestemmelsen vil bortfalle med en semi-obligatorisk løsning. Ellers ingen kommentarer. Kommentarer til forslag til ny 7-4 c «Kraftleverandøren skal betale nettleien innen forfall til nettselskap. Nettselskapets forfallsdato skal settes til minst 20 kalenderdager etter fakturautstedelse». Det bør fastsettes krav til maksimal tid for når nettleie skal faktureres i forhold til referansedato for faktureringsperioden (typisk avlesningsdag for profilavregnende målepunkt og ukeslutt for timeavregnede målepunkt). Det foreslås derfor at faktura skal utsendes senest 8 kalenderdager fra månedsslutt for den aktuelle faktureringsperioden for profilavregnede målepunkt og ukeslutt for timeavregnede målepunkt.

8 De fleste profilavregnende målepunkt har krav om avlesning den 1. i måneden. Felles kommentarer til forslag til ny 7-4 d, e og f Ny 7-4 e: «Kraftleverandøren skal betale nettleie på vegne av husholdninger, uavhengig av om det foregår en innbetaling fra husholdning til kraftleverandør.» Ny 7-4 f: «Utbetalinger fra nettselskap til husholdninger som har avtale om gjennomfakturering med kraftleverandør skal sendes til kraftleverandør. Kraftleverandør skal utbetale tilgodebeløpet til husholdningen senest ved sin førstkommende fakturautsendelse.» NVE skriver videre: «Kraftleverandøren plikter også å utbetale tilgodebeløp de mottar for husholdningskunder som har sagt opp avtale om gjennomfakturering.» For å redusere kravet til kraftleverandørens arbeidskapital, må nettselskapets forfallsfrist settes slik at kraftleverandørene gis en rimelig anledning til å mottatt betaling for nettleie fra sluttkunde før betaling til nettselskapet skal skje. Etter vårt syn er de juridiske forhold knyttet til betalingsforholdet mellom sluttbruker, kraftleverandør og nettselskapet i for liten grad drøftet i høringen. Vår oppfatning er at gjennomfakturering må håndteres ved at kraftleverandøren kjøper nettleiefordringen. Dette for å ivareta de juridiske forholdene knyttet til kravet om at kraftleverandøren skal betale nettselskapet for nettleie uavhengig av om sluttkunden betaler, at sluttkundens betaling av nettleie til kraftleverandøren skal ha befriende virkning og at kraftleverandøren rettmessig kan gå til inkasso og rettslig påkrav ved manglende betaling av nettleie fra sluttkunde. Hafslund Strøm støtter forslagene til ny 7-4 f, men minner samtidig om at en utbetaling for en tidligere periode da nødvendigvis vil gå via den kraftleverandøren som er registrert som fakturamottaker for kunden i det øyeblikk utbetalingen gjennomføres. Kraftleverandøren vil kunne få netteleiefakturaer for perioder før og etter leveranseperioden, og dette er et forhold vi ber NVE oppfordre bransjen til å finne løsninger som kan redusere disse ulempene. Forslag til ny 7-4 g: «Nettselskapet kan si opp avtalen om gjennomfakturering dersom kraftleverandøren innen 9 dager etter utstedt purring fra nettselskapet ikke har betalt utestående krav.» Vi støtter dette forslaget, men presiserer at kraftleverandøren på vegne av sluttkunden må ha rett til å melde innsigelse i forhold til mottatt nettleiefaktura. Kommentarer til forslag til ny 7-4 h NVE foreslår: «Dersom kraftleverandør eller nettselskap ikke overholder gjeldene regelverk for felles fakturering, har partene adgang til å si opp avtalen om gjennomfakturering. Manglende overholdelse av gjeldene regelverk for felles fakturering skal anses som vesentlig mislighold av avtalen.» Her må det angis at avtalen først kan sies opp dersom forholdet som er påtalt ikke er rettet opp innen en rimelig angitt frist.

9 Avslutning Avslutningsvis så ønsker vi å presisere at Hafslund Strøm er udelt positive til innføring av gjennomfakturering, og at vi ønsker en løsning som er effektiv, automatisert, robust, fremtidsrettet og kundevennlig. Etablering av en semi-obligatorisk løsning vil minimere behovet for endring av markedsprosesser og meldingsutveksling både for dagens regime og for Elhub-prosessene, og dermed minimalisere kraftleverandørenes, nettselskapenes og Statnett/Elhubs behov for endringer med tilhørende systemutvikling/-tilpasninger. Med dato for ikraftsettelse , vil aktørene har tilstrekkelig tid til å utvikle, teste og implementere løsninger uten at dette påfører bransjen en urimelig belastning. En midlertidig løsning vil ikke være optimal på flere måter, men vi mener at de løsningene som er skissert er akseptable i forhold til å få etablert gjennomfakturering til , som også er en tilstrekkelig kundevennlig løsning. Med vennlig hilsen Jostein Lindbo Daglig leder

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301OSLO nve@nve.no Deres ref: 201406517 Dato: 27.04.2015 Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden

Detaljer

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr.

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. Avtale om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS Org. nr. (heretter Nettselskapet) og KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) Side

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NVE ENDRINGER I FORSKRIFT OM MÅLING, AVREGNING OG SAMORDNET OPPTREDEN VED KRAFTOMSETNING OG FAKTURERING AV NETTJENESTER

HØRINGSUTTALELSE NVE ENDRINGER I FORSKRIFT OM MÅLING, AVREGNING OG SAMORDNET OPPTREDEN VED KRAFTOMSETNING OG FAKTURERING AV NETTJENESTER Deres referanse Vår referanse Dato 1. mars 2015 OH 27.04.2015 Norges vassdrags- og energidirektorat O Flataker Pb 5091 Majorstuen 00301 Oslo HØRINGSUTTALELSE NVE ENDRINGER I FORSKRIFT OM MÅLING, AVREGNING

Detaljer

Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom. Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet)

Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom. Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet) Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet) og NAVN PÅ KRAFTLEVERANDØR (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) 1.

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Dato: 24.04.2015 Vår referanse: Deres referanse: 201406517 Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering 1. Innledning LOS viser

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av alternativ modell for gjennomfakturering 13 2015 HØRINGSDOKUMENT

Detaljer

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.: ARKIVNR.:

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Høringsnotat. Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi

Høringsnotat. Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi 14.11.2017 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Gjeldende rett... 2 3 Skattedirektoratets vurderinger

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2016 Vår ref.: 201604653-5 Arkiv: 634

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Tilleggshøring av krav til måling og avregning av plusskunder 10 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring

Detaljer

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av 1. Forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. 2. Forskrift 11. mars

Detaljer

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere ENERGI 1-KONFERANSE 13. september 2016 Cathrine Å. Hagen Seksjon for sluttbrukermarked Elmarkedstilsynet, NVE AMS Kundesentrisk markedsmodell

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endring i forskrift om elsertifikater

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endring i forskrift om elsertifikater 24.09.2015 Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til endring i forskrift om elsertifikater 1. Høringsnotatets hovedinnhold Dette notatet redegjør for Olje- og energidepartementets forslag til

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Begrensninger i adgangen til forskuddsfakturering av kraft m.v. Oppsummering av høringsuttalelser

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere.

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere. 1 HOVEDINNHOLDET I FORSLAGET Justervesenet sender med dette forslag til endring i forskrift 28.desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (el-målerforskriften) på høring. Endringer i elmålerforskriften

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Skagerak Nett AS' høringssvar - Endringer vedrørende gjennomfakturering. NVEs referanse:

Skagerak Nett AS' høringssvar - Endringer vedrørende gjennomfakturering. NVEs referanse: Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.: ARKIVNR.:

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Status for NVEs arbeid med nettariffer. Velaug Amalie Mook Energimarkedstilsynet Seksjon for regulering av nettjenester

Status for NVEs arbeid med nettariffer. Velaug Amalie Mook Energimarkedstilsynet Seksjon for regulering av nettjenester Status for NVEs arbeid med nettariffer Velaug Amalie Mook Energimarkedstilsynet Seksjon for regulering av nettjenester To høringer om tariffer Tariff for uttakskunder Plusskunde Vurderer ny utforming av

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Årsrapport 2015 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2015 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 205 vedr nøytralitet i Innhold:. INNLEDNING... 2 2. LEDELSEN... 2 3. NØYTRALITETSERKLÆRINGER... 2 4. KUNDESENTER... 3 5. MÅLERAVLESNING... 4 6. KUNDEINFORMASJON... 4 7. OPPDATERING AV NØYTRALITETSPROGRAMMET...

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører Forberedelser ende-tilende markedsprosesser Statusmøte pilotaktører 3.11.2017 Gjør deg klar for ende-til-ende markedsprosesser! Totalt omfang for ende-til-ende markedsprosesser runde 1 som skal kjøres

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS Nøytralitetsprogram for INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Bakgrunn... 3 2 Ledelse og ansvar... 4 3 Taushetserklæring... 4 4 Nøytralitetserklæring... 4 5 Funksjonelt skille... 5 6 Avregningstjenester... 5 7 Kundesenter...

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS)

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS) Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Per Steen Havnegata 2 6516 KRISTIANSUND Vår dato: i a og. 2006 Vår ref.: NVE 200602158-6 emp/vem Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 31.05.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Kraftleveringsavtale

Kraftleveringsavtale 1. Generelt Kraftleveringsavtale Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin Standard kraftleveringsavtale, av 01.01.2007, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder følgende

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Hallvard Gilje Aarseth KOMPENSASJON TIL SLUTTBRUKERE VED SVÆRT LANGVARIGE AVBRUDD

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Hallvard Gilje Aarseth KOMPENSASJON TIL SLUTTBRUKERE VED SVÆRT LANGVARIGE AVBRUDD NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Hallvard Gilje Aarseth Dato 13. januar 2006 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen KOMPENSASJON

Detaljer

Elhub for nettselskap

Elhub for nettselskap Trondheim 21. september 2017 Elhub for nettselskap Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub for nettselskap. Agenda

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA

AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA Gjeldende fra 15.09.2016 Disse alminnelige vilkårene «Alminnelige Vilkår» gjelder mellom Svorka Energi AS og små og mellomstore bedrifter, offentlige kunder,

Detaljer

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX 35 55 97 50 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerakenergi.no ORG. NR.: 979 422 679 MVA Program

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008 Fornyings og Administrasjonsdepartementet Bankenes BetalingsSentral AS Haavard Martinsens vei 54 Postadresse: 0045 Oslo Telefon: 22 89 89 89 Telefaks: 22 81 64 54 Foretaksregisteret: NO990 224 978 www.bbs.no

Detaljer

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS)

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS) Norges vassdrags- og energidirektorat Vår dato 25.9.2014 nve@nve.no Deres dato juni 2014 Att: Ove Flataker Vår referanse Deres referanse Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN BESØKSADRESSE Floodeløkka 1 3915 PORSGRUNN SENTRALBORD 35 93 50 00 KUNDESERVICE 815 33 933 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerakenergi.no

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Arbeidsprosesser og likviditetsstyring. Kjersti Stormo

Arbeidsprosesser og likviditetsstyring. Kjersti Stormo Arbeidsprosesser og likviditetsstyring Kjersti Stormo Finansforvaltning. Finansforvaltning. Konsernet skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser.

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vk ref Dato 03/337 03/

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vk ref Dato 03/337 03/ )2(to9c 7/)Z.Q / DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS Postboks 294 Bragernes 3001 Drammen Deres ref Vk ref Dato 03/337 03/02065-3 2 NIAR2009 Klage fra EnCom AS (nåværende

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE TOLL- O G A V G I F T S D I R E K T O R A T E T Innk r e v i n g - o g r e g n s k a p s a v d e li n g e n V å r d a t o V å r r e f e r a n s e A r k i v n u m m e r 30.09. 0 8 2008/01717 1 7 4 S a k

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

Elhub for kraftleverandører

Elhub for kraftleverandører Gardermoen 6. september 2017 Elhub for kraftleverandører Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag som kraftleverandør? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub.

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) 13 2007 0 4 9 5 9 8 2 2 D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS Endringshistorikk: VER. DATO UTFØRT AV KORT BESKRIVELSE AV ENDRINGEN: 1.1 10.09.2008 punkt 2: presisering av ansvar, punkt 3:mere utfyllende om taushetserklæring,

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

Dersom kunden krever det, må Fjordkrafts krav om sikkerhetsstillelse begrunnes skriftlig.

Dersom kunden krever det, må Fjordkrafts krav om sikkerhetsstillelse begrunnes skriftlig. Generelle Vilkår 1. Avtalen 1.1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet mellom partene består av kontrakt med tillegg av disse alminnelige vilkår og andre spesifikke avtaler som inngås skriftlig. Ved bestilling

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 01.05.2015 1. Produkt kategorier LOS AS (LOS) tilbyr følgende produkt kategorier: A. LOS Partner Porteføljeforvaltning

Detaljer

NVE PRESENTERER HØRINGSFORSLAGET

NVE PRESENTERER HØRINGSFORSLAGET NVE PRESENTERER HØRINGSFORSLAGET Velaug Mook og Håvard Hansen Reguleringsmyndigheten for energi (RME) Seksjon for regulering av nettjenester (RME-N) Agenda Bakgrunn Valg av modell Regneeksempler Forslag

Detaljer

Omkostninger av tre krav mellom samme parter

Omkostninger av tre krav mellom samme parter Omkostninger av tre krav mellom samme parter Utskriftsdato: 20.1.2018 08:16:35 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2005 Nummer: 134-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften NVE nve@nve.no Vår ref.: Arvid Bekjorden Vår dato: 25.09.17 Deres ref.: Saksreferanse 201700443. Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften Distriktsenergi

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status og videre fremdrift ved innføring av AMS Workshop om Smart Strøm, 28. mars Thor Erik Grammeltvedt seksjonsjef, NVE 2 30. mar. Veien mot fullskala utbygging

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme på husvegg

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Versjon 1.5 05.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Endringslogg... 1 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer...

Detaljer

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS v.02.09.2010 Forbruksavgift og trekk til Energifondet (ENOVA)- Nettselskapenes ansvar og rutiner ved innkreving Temadag Energi Norge 08.09.2010 Synspunkter fra Eidsiva Nett AS Ivar Elias Lingaas ivar.lingaas@eidsivaenergi.no

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer