OVERSIKT OVER IKKE LUKKEDE AVVIK OG MERKNADER ETTER EKSTERNE TILSYN PER UTGANGEN AV MARS 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERSIKT OVER IKKE LUKKEDE AVVIK OG MERKNADER ETTER EKSTERNE TILSYN PER UTGANGEN AV MARS 2007"

Transkript

1 Styresaknr. 15/07 REF: 2007/ OVERSIKT OVER IKKE LUKKEDE AVVIK OG MERKNADER ETTER EKSTERNE TILSYN PER UTGANGEN AV MARS 2007 Saksbehandler: Per-Ingve Nrheim, Finn Brgvatn, g Jan Steffensen Dkumenter i saken: Trykte vedlegg: Tabell sm viser versikt ver tilsyn Arbeidstilsynets brev datert ; Bekreftelse på utført pålegg søknad m fristutsettelse NLSHs brev av ; Søknad m bekreftelse på utført pålegg 2, 3 g 4 etter Arbeidstilsynets tilsynskampanje Gd Vakt Utrykte vedlegg: Arbeidstilsynets brev datert ; Gd Vakt - arbeidsmiljø i sykehus pålegg Rapprter g krrespndanse mellm ulike tilsynsmyndigheter g NLSH Saksbehandlers kmmentar: Bakgrunn I møte i sak punkt 5 fattet styret fr Helse Nrd følgende vedtak: På generelt grunnlag vil styret i Helse Nrd presisere at alle tilsynsrapprter uten pphld skal frelegges ansvarlig styre i fretaksgruppen. Her følger en versikt ver merknader g avvik sm ikke er lukket per utgangen av mars gitt etter besøk av eksterne tilsyn. Lften Vestvågøy kmmune (branntilsyn) Nrdlandssykehuset Lften har i brev av fra Vestvågøy kmmune (kmmunal teknikkbrannvesen) fått følgende pålegg : Avvik 2: Det er ikke dkumentert fretatt risikvurdering sm kartlegger farer g prblemer i frbindelse med brannsikring av Nrdlandssykehuset Lften. Frist fr gjennmføring er 2. april Avvik 5: Virksmheten kan ikke dkumentere en jevnlig vervåking g gjennmgang av internkntrllen (årlig revisjn av skriftlig dkumentasjn) fr å sikre at den fungerer sm frutsatt. Frist fr gjennmføring 1. februar Etter vår ppfatning er dette avviket lukket. Avvik 6.: Eier kan ikke dkumentere at bygget tilfredstiller dagens krav til brannsikkerhet. Frist fr gjennmføring er 1. mai Styresak 15/07 25 april 1

2 Avvik 7: Virksmhet/bruker skal påse at bygningstekniske brannverntiltak g øvrige sikringstiltak ikke frringes. Virksmhetens plan fr gjennmføring av egenkntrller kan ikke dkumenteres gjennmført. Frist fr gjennmføring er 1. mars Vi ser dette avviket i sammenheng med avvik 5 g mener dette er lukket. Avvik 9: Det er ikke utarbeidet nødvendige instrukser sm ivaretar unrmal eller sterk varierende risik. Frist fr gjennmføringen er 1. mars Avvik 1, 3, 4 g 8 er tidligere lukket g gdkjent av branntilsynet. Vi har ikke lukket avvik nr. 2, 6 g 9. Sykehuskjøkkenet Brev fra Mattilsynet datert Sykehuskjøkkenet har den fått pålegg m en rekke utbedringer. Disse er fretatt g gdkjent. Det er søkt m dispensasjn m utbedring av frysermmene. Denne er gitt i 2 år (til mai 2008). Fr øvrig er alt annet i tilsynets rapprt utbedret g funnet i rden. Vesterålen Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap, DSB, har angitt 8 avvik etter tilsyn ved NLSH Vesterålen. Disse avvik var manglende instruksverk fr drift av eltekniske anlegg. Alle avvik ble meldt inn til DSB per med nye vedlagte instrukser. Per dags dat er ikke mttatt anmerkninger i frhld til brevet g vi antar at alle disse avvik er/vil bli frmeldt lukket. Fra stedlig brannvesen er gitt tre avvik fr NLSH Vesterålen. Avvikene er knyttet til bygningsmessige frhld. Avdelingsdirektøren har i en dialg med branntilsynet fått aksept fr å lukke avvikene i frbindelse med etablering av nytt sykehusbygg sm planlegges realisert innen Etter tilsyn ved bldbanken ble det meldt 9 bservasjner sm alle er planlagt lukket. Søknad m gdkjenning av dette er sendt tilsynet. Sentrum g Rønvik Fr NLSH Sentrum g Rønvik har vi ingen stedlige avvik sm ikke et lukket. Fretaksvergripende frhld Gjenstående pålegg fra Arbeidstilsynets Gd Vakt kampanje er av fretaksvergripende art. Det gjenstår å lukke fire av pprinnelig 7 gitte pålegg. I vedlagte brev til Arbeidstilsynet fremgår vår søknad m gdkjenning av plan fr å lukke pålegg knyttet til arbeidslkaler, ergnmi g balansert frhldet mellm ppgaver g ressurser/helsebelastende tidspress. Særlig arbeid med å tilrettelegge fr tilfredsstillende arbeidslkaler g balanse mellm ppgaver g ressurser har vært krevende. Det vil det gså være så lenge vi pplever en vesentlig større etterspørsel etter sykehusets tjenester enn det de øknmiske g bygningsmessige rammene gir rm fr å tilfredsstille. Siste gjenstående pålegg fra Gd Vakt gjelder generelt systemkrav. Det vil si krav til et tilfredsstillende HMS system. Dette har vi gså arbeidet mye med g mener vi skal være i stand til å lukke pålegget innen fristen Styresak 15/07 25 april 2

3 Videre har vi hatt kmbinert tilsyn fra Helsetilsynet g Arbeidstilsynet høsten 2006 vedrørende smittevern. Sluttrapprt er ennå ikke mttatt, men tiltak er planlagt g iverksatt basert på muntlig tilbakemelding i sluttmøte samt freløpig rapprt. Sykehusstyret vil nå rutinemessig få versikt ver tilsyn sm en del av tertialrapprteringen. Innstilling til vedtak: 1. Sykehusstyret viser til sak m versikt ver ikke lukkede avvik g merknader etter eksterne tilsyn per utgangen av mars 2007 g tar saken til rientering. Avstemming: Vedtak: Styresak 15/07 25 april 3

4 Status fr tilsyn per utgangen av 2006 ikke avsluttede/lukkede saker Helsefretak: Nrdlandssykehuset (NLSH) NB: Helsefretaket skal rutinemessig sende kpi av tilsynsrapprtering til-fra tilsynsmyndighetene til Helse Nrd RHF. Tilsynsmyndighet Tilsyn når/hvr Avvik/merknader - innhld Status lukking per dd. Statens Helsetilsyn (Det gjennmføres eget tilsyn av bldbanker) NLSH HF Smittevern; sluttrapprt ikke mttatt Freløpig rapprt besvart avventer endelig rapprt Krt m hvilke tiltak sm er satt inn/ andre kmmentarer Tiltak iverksatt basert på sluttmøte g freløpig rapprt Vesterålen Bdbank 9 bservasjner Plan fr lukking sendt til gdkjenning Riksrevisjnen Datatilsynet Mattilsynet Arbeidstilsynet NLSH HF Smittevern; sluttrapprt ikke mttatt Freløpig rapprt besvart avventer endelig rapprt Tiltak iverksatt basert på handlingsplan knyttet til Gd Vakt Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap Statens frurensningstilsyn Statens strålevern Fylkesmannen Kmmunene Bygningslven Lkalt el-tilsyn Kmmunalt brannvesen NLSH HF (2005/2006) Gd vakt, HMS system, ergnmi, arbeidslkaler g helsebelastende tidspress 4 pålegg planlagt lukket per 1.4 g 1.7/07 Plan fr lukking er vedtatt av AMU Vesterålen 8 avvik Plan fr lukking sendt til gdkjenning Vesterålen 3 avvik knyttet til bygningsmessig infrastruktur Ikke lukket Planlagt lukket gjennm nytt sykehusbygg Annet Lften (2005) 5 avvik; mangelfull dkumentasjn på system 3 avvik gjenstår å lukke Plan fr lukking under utføring Styresak 15/07 25 april 4

5 Styresak 15/07 25 april 5

6 Styresak 15/07 25 april 6

7 Fretaksledelsen Bdø Arbeidstilsynet v/ Rar Førde Pstbks Finnsnes Deres referanse Vår referanse: Sted / dat: 2005/ Søknad m bekreftelse på utført pålegg 2, 3 g 4 etter Arbeidstilsynets tilsynskampanje Gd Vakt. Nrdlandssykehuset viser til følgende krrespndanse i verfrnevnte sak: Arbeidstilsynets brev datert ; Gd Vakt - arbeidsmiljø i sykehus pålegg Brev fra Nrdlandssykehuset datert ; Søknad m utsettelse på tidsfrister fr lukking av pålegg etter Arbeidstilsynets tilsynsbesøk Arbeidstilsynets brev datert ; Svar på søknad m fristutsettelse Brev fra Nrdlandssykehuset HF; Søknad m ny fristutsettelse Arbeidstilsynets brev datert ; Svar på søknad m fristutsettelse Generelt: Nrdlandssykehuset HF hadde i periden juni nvember 2005 tilsynsbesøk av Arbeidstilsynet. Tilsynsbesøkene var en del av en landsdekkende aksjn der Arbeidstilsynet besøkte de fleste av landets helsefretak. I Nrdlandssykehuset HF gjennmførte Arbeidstilsynet tilsynsbesøk i 20 pster ved helsefretaket. Aksjnen medførte at fretaket fikk 7 pålegg sm måtte lukkes, før Arbeidstilsynet mente at fretaket drev virksmheten etter Arbeidsmiljølvens intensjner. Etter at Nrdlandssykehuset HF mttk påleggene den , har helsefretaket gjennmført mange g grunnleggende prsesser internt fr å utvikle g å implementere et HMS - system sm i tilstrekkelig grad kartlegger, risikvurderer g implementerer tiltak sm sikrer at de ansatte har et arbeidsmiljø sm ikke er helseskadelig. Sm en vil se av Nrdlandssykehuset HF sin verrdnede HMS handlingsplan fr 2007, har fretaket implementert nye aktiviteter sm skal sikre at fretaket har verrdnet styring av HMS - arbeidet. Styresak 15/07 25 april 7

8 Av nye aktiviteter vil vi her nevne: Implementering av KVAM - grupper (kvalitet g arbeidsmiljøgrupper) i alle avdelinger. Hensikten med en KVAM gruppe er at den skal bidra til kntinuerlig frbedring av sykehusets tjenester g arbeidsmiljø. Gruppen kjennetegnes ved at den er en frmelt ppnevnt fast gruppe, sm arbeider mt definerte mål fr å etablere eller frbedre systemer/rutiner sm påvirker kvalitet g arbeidsmiljø. Linjeledelsen har ansvaret fr utvikling av kvalitet g arbeidsmiljø i sin avdeling/enhet. KVAM gruppen skal være til hjelp g støtte i dette arbeidet. KVAM - gruppen skal bestå av: Avdelingssjef - leder av KVAM - gruppen Avdelingsverlege gjelder fr kliniske- g medisinske serviceavdelinger Vernembud I tillegg bør gruppen være representert med følgende: Representant(er) fr enhetsledere Kvalitetsmedarbeidere Fagpersner med dedikert tid til kvalitetsarbeid g HMS Gruppen kan i spesielle saker suppleres med andre. Mandat: KVAM - gruppen skal arbeide med frbedringsprsesser sm er resultat av mttatte avviksmeldinger, erfaringstilbakeføring g utvikling av system fr internkntrll utgått både fra helselvgivningen g arbeidsmiljølven. Arbeidsppgaver: KVAM - gruppen skal: Drøfte mråder fr frbedring g meisle ut utviklingsmål fr avdelingen. Stimulere til kvalitetsprsjekt g kvalitetsarbeid i avdelingen. Følge pp helse-, miljø- g sikkerhetsarbeidet i avdelingen; spesielt årsplan g handlingsplaner. Sørge fr å utarbeide, implementere g vedlikehlde avdelingens dkumenter i kvalitetssystemet DcMap. Behandle g følge pp alle avviksmeldinger sm frventes behandlet på avdelingsnivå innen pasientskader, skade på persnell g helse, miljø g sikkerhet. Det vises her til prsedyre fr avviksmelding i DcMap. Sluttbehandle alle mindre alvrlige skader/uhell. Rapprter etter interne kvalitets- g IK/HMS-revisjner skal taes pp i KVAM-gruppen med tanke på ppfølging g frbedringstiltak. Følge pp de nasjnale kvalitetsindikatrene sm gjelder fr avdelingen. Styresak 15/07 25 april 8

9 Møtehyppighet: Møtene skal hldes regelmessig g ikke sjeldnere enn 1 gang pr. kvartal. Opprettelsen av disse gruppene skal, sm tidligere nevnt, sikre fretaket at alle enheter har et kntinuerlig fkus på arbeidsmiljøet til enhetens ansatte g implementere nye tiltak der dette er nødvendig. Spesielt: Nrdlandssykehuset HF søker i dette brevet m bekreftelse på utført pålegg 2, 3 g 4 etter Arbeidstilsynets tilsynskampanje Gd Vakt. Påleggene lyder sm følger: Pålegg 2: Arbeidslkaler skal være tilfredsstillende i frhld til den virksmhet sm drives. Nrdlandssykehuset HF må kartlegge g vurdere helserisik knyttet til utfrming g innredning av arbeidslkaler, g utarbeide en tidfestet handlingsplan hvr det skal fremgå hvilke tiltak man vil iverksette fr at arbeidslkaler blir utfrmet g innredet samt tilfredsstillende i antall i frhld til den virksmhet sm skal drives. Arbeidstilsynet har satt følgende vilkår fr å lukke avviket: Nrdlandssykehuset må dkumentere ved vedtatt sentral handlingsplan hvilke tiltak g tidsangivelser sm er lagt til grunn fr å sikre at alle ansatte har tilfredsstillende arbeidslkaler ift. den virksmhet sm drives. Planen skal gså mfatte hvilke tiltak sm er eller vil bli iverksatt ved de enheter hvr det ikke er planlagt mbygging/restaurering eller nybygg. Pålegg 3 Belastende g helseskadelig manuelt arbeid skal kartlegges g risikvurderes g nødvendige tiltak iverksettes. Nrdlandssykehuset HF gis pålegg m å kartlegge g vurdere helserisik knyttet til tungt g/eller ensfrmig gjentakende arbeid, arbeidsstillinger g bevegelser, g utarbeide en tidsfestet handlingsplan med nødvendige tiltak fr å sikre et fullt frsvarlig arbeidsmiljø fr alle ansatte. Arbeidstilsynet har satt følgende vilkår fr å lukke avviket: Nrdlandssykehuset må dkumentere jfr. Pålegg 2, hvilke tiltak g tidsangivelser sm er lagt til grunn fr å sikre at alle ansatte har tilfredsstillende arbeidslkaler ift. den virksmhet sm skal drives, herunder gså ift ergnmiske belastninger. Pålegg 4: Frhldet mellm ppgaver sm skal utføres g ressurser til å utføre dem skal være balansert. Nrdlandssykehuset HF gis pålegg m å kartlegge g vurdere risik knyttet til helsebelastende tidspress, g utarbeide en tidfestet handlingsplan med nødvendige tiltak fr å sikre et fullt frsvarlig arbeidsmiljø fr alle ansatte. Arbeidstilsynet har satt følgende vilkår fr å lukke avviket: Nrdlandssykehuset HF skal dkumentere at fretaket har kartlagt arbeidsbelastningene ved avdelingene g hvilke tiltak sm vil bli iverksatt fr å etterkmme pålegget. Tiltakene skal fremgå i en handlingsplan sm er utarbeidet g priritert av arbeidsmiljøutvalget. Det skal videre redegjøres særskilt fr hvrdan arbeidsbelastningen fr mellmledere g hvilke tiltak sm vil bli iverksatt fr denne gruppen. Styresak 15/07 25 april 9

10 AD pålegg 2. Når det gjelder pålegg 2, har Nrdlandssykehuset HF gjennm flere år brukt g vil bruke betydelige ressurser til å planlegge g å iverksette bygningsmessige tiltak, både til å ivareta nye ppgaver i nye bygg samt renvering av vesentlige deler av bygningsmassen fr øvrig. Dette arbeidet vil i fremtiden bli ennå mer intensivert. Nrdlandssykehuset vil i 2007 iverksette /sluttføre mfattende byggearbeider ved NLSH Sentrum, NLSH Rønvik g NLSH Lften. Videre er frprsjekteringsarbeidet fr nytt sykehusbygg i NLSH Vesterålen startet. Fr å få en fullstendig versikt ver de prblemmrådene en har i sykehuset - angående bygningsmessige frhld gså på de enhetene sm ikke står fran en mbygging, gjennmførte Nrdlandssykehuset HF i 2006 en vernerunde med et spesielt fkus på dette mrådet. Dette medførte at prblemstillinger rundt ikketilfredsstillende arbeidslkaler ble tatt pp i vernerunden på alle enhetene i fretaket. Avvik sm ble gjrt g krrigerende tiltak, ble tatt med inn i budsjettarbeidet sm startet i august g varte frem til januar Pririterte tiltak ble lagt inn i avdelingens budsjett g lagt videre ver i helsefretakets verrdnede HMS - handlingsplan. AD pålegg 3. Sm nevnt under pålegg 2 vil Nrdlandssykehuset i 2007 igangsette betydelige nybyggingsprsjekter ved alle de gegrafiske enhetene. Nybyggene vil gså ha sm mål å gi et bedre ergnmisk arbeidsmiljø fr de ansatte sm tar de nye lkalene i bruk. Et eksempel på dette er nybygg ved NLSH Rønvik, der stre deler av barne - g ungdmsavdelingen i 2006 flyttet inn i nye lkaler. Videre vil man ved samme gegrafiske enhet i 2007 starte på nybygg sm skal innehlde nye sikkerhetspster, pst fr Rus/Psykiatri, pst frspisefrstyrrelser g ny akuttpst fr vksne. Det siste vil medføre av den gamle akuttpst A ved SPS, vil bli flyttet inn i nye lkaler, ne sm vil gi betydelige arbeidsmiljømessige frbedringer fr de ansatte ved denne psten. Fr å få en fullstendig versikt ver de prblemmrådene en har, i hele fretaket - angående ergnmiske frhld gså på de enhetene sm ikke står fran en mbygging, gjennmførte Nrdlandssykehuset HF i 2006 gså en vernerunde med et spesielt fkus på dette mrådet. Dette medførte at prblemstillinger rundt ikke-tilfredsstillende arbeidslkaler ergnmisk sett, ble tatt pp i vernerunden på alle enhetene i fretaket. Avvik sm ble gjrt g krrigerende tiltak, ble tatt med inn i budsjettarbeidet sm startet i august g varte frem til januar Pririterte tiltak ble lagt inn i avdelingens budsjett g lagt videre ver i helsefretakets verrdnede HMS - handlingsplan. AD pålegg 4. Fr Nrdlandssykehuset HF ppleves det av flere grunner sm vanskelig å frhlde seg til begrepet helsebelastende tidspress/balanse mellm ppgaver g ressurser. Dette blant annet frdi selve begrepet er vanskelig å definere entydig. Hva kjennetegner balanse versus ubalanse mellm ppgaver g ressurser, g hvrdan kan denne balansen kartlegges g identifiseres entydig? Når passeres grensen fra generell, peridevis travelhet til å bli et helsebelastende tidspress? Arbeidstilsynet har gitt en veiledning fr en bedre g mer lik frståelse/tlkning av dette fenmenet sm baserer seg både på en individuell subjektiv pplevelse av egen arbeidssituasjn g en mer bjektiv ppfatning av arbeidsmiljø basert på helhetsinntrykk fra enhet/avdeling g fretaksnivå. Styresak 15/07 25 april 10

11 Arbeidstilsynet har gitt følgende eksempler på bjektive g subjektive kriterier sm aktuelle fr kartlegging av dette frhldet: Ikke tid til pauser Mye bruk av vikarer Høy turnver Mye bruk av vertid Krridrsenger (uttrykk fr verbelastning av sykehuskapasiteten) Rapprtert arbeidsrelatert sykefravær Gjentatte brudd på kvalitetsrutiner Ikke tid til å benytte ergnmiske hjelpemidler Får ikke gjrt pålagte arbeidsppgaver innenfr arbeidstid Opplevelser av belastninger g påvirkninger på helsa Dårlig samvittighet, pplevelse av å ikke strekke til Redsel fr å gjøre faglige feil Tid til persnalppfølging/hms Tid til å delta i HMS - arbeidet Tilgjengelig leder Videre har Arbeidstilsynet gitt følgende eksepler på hva sm menes med ppgaver g ressurser: Oppgavene Krav g/eller frventninger fra - arbeidsgiver - RHF - Enhetsleder - Sentrale myndigheter - Faglige standarder - Etiske standarder - Pasientene - Pårørende - Egen samvittighet (yrkesetikk) Ressurser - Antall ansatte - Ansattes kmpetanse - Leder sin kmpetanse - Organisering på flere nivåer, f. eks. rganisasjnsstruktur, rganisering av pasientflyt/lgistikk g tilrettelegging av arbeidet - Arbeidstidsrdninger - Utstyr, f. eks. teknisk, IKT, g medisinsk utstyr - Bygningsmessige frhld sm lkaler, vedlikehld etc. - Opplevelse av eget arbeidsmiljø - Organisasjnskultur - Ansattes helsetilstand - Øknmi - Tålegrense mht ttalbelastning Denne veiledningen fra Arbeidstilsynet km i rundskriv til de reginale helsefretak med gjenpart til sykehusene sm er mfattet av Gd Vakt kampanjen. Fr å kartlegge, risikvurdere g iverksette relevante tiltak i frhld til å lukke pålegg 4 gjennmførte Nrdlandssykehuset, våren 2006 en meget bred g mfattende kartlegging av frhld knyttet til helsebelastende tidspress på alle nivå i sykehuset basert på følgende mdell: 1. Individuell kartlegging gjennm medarbeidersamtaler. Styresak 15/07 25 april 11

12 2. Temabestemt generell kartlegging gjennm vernerunder. Tema har vært helsebelastende tidspress/balanse mellm ppgaver g ressurser. Sm veiledning til temaet, er benyttet liste fra Arbeidstilsynets ver indikatrer sm belyser frhld knyttet til tidspress. 3. Særskilt kartlegging av enhetsledere/1.linjeledere. Her er benyttet egenutviklet verktøy hvr betydelige administrative ressurser er gått med til utvikling, gjennmføring g ppfølging av kartleggingen. 4. Særskilt kartlegging av arbeidsmiljø ved utvalgte enheter/avdelinger med hjelp fra bedriftshelsetjenesten, Hemis. 5. Særskilt kartlegging av frhld knyttet til sykefravær med sikte på å sette inn målrettede tiltak fr reduksjn av sykefravær. Her er dels brukt egenutviklet spørreskjema samt skjema utlånt fra Hemis. Våre kartlegginger var gjennmført før vi fikk rundskrivet fra Arbeidstilsynet. Våre kartlegginger er likevel gjennmført etter veiledning fra Arbeidstilsynet lkalt g sentralt, blant annet gjennm egne møter g møter i regi av Helse Nrd. Omfang g kvalitet på kartleggingen sm er gjrt fremstår sm ne frskjellig fra enhet til enhet g avdeling til avdeling. Likevel er helhetsinntrykket at det aldri tidligere i Nrdlandssykehusets histrie er gjennm ført et så mfattende arbeid både med kartlegging av individuelle frhld gjennm medarbeidersamtalene g generelle - samt særskilte kartlegginger. Resultatene av disse kartleggingene skulle tas med inn i budsjettarbeidet fr den enkelte avdeling. Dette arbeidet har nå resultert i at alle avdelinger har utarbeidet egne handlingsplaner. Det var gså på frhånd bestemt at de tiltakene sm gikk ut ver avdelingens kstnadsrammer skulle bringes pp på fretaksnivå fr der å risikvurderes g pririteres. Dette arbeidet har vært en gd g arbeidskrevende prsess sm nå har endt pp i et felles dkument sm viser den samlede HMS aktiviteten til Nrdlandssykehuset i Sm en vil se i handlingsplanen har Nrdlandssykehuset HF i HMS - handlingsplanen fr 2007 implementert en rekke verrdnede aktiviteter fr å kunne kartlegge, risikvurdere g sette de enkelte avdelinger i stand til å iverksette tiltak fr å redusere helsebelastende tidspress. I frhld til helsebelastende tidspress vil vi spesielt sette fkus på følgende tiltak: Vernerunde Vernerundene gjennmføres i alle enhetene i Nrdlandssykehuset. Hvert år er det i tillegg til de vanlige punktene gså satt pp særskilte fkusmråder. Både i 2006 g 2007 vil helsebelastende tidspress være ett særskilte fkusmråde. Til hjelp fr enhetslederne g vernembudene er det utarbeidet egne mmentlister sm skal gjennmgåes under kartleggingen innenfr det aktuelle mrådet. Et viktig mment i vernerunden er evaluering g tilbakemeldinger fra de ansatte m effekten av iverksatte tiltak gså på tiltak fr å redusere helsebelastende tidspress. Medarbeidertilfredshetsmålinger Nrdlandssykehuset har lenge ønsket å utvikle et eget system fr medarbeidertilfredshetsmålinger. Dette er nå gjrt i samarbeid med Helse Nrd. Sm handlingsplanen viser har sykehuset allerede i 2007 gjennmført disse målingene i en rekke av sykehusets avdelinger. Dette er et piltprsjekt sm skal evalueres i løpet av høsten. Dersm erfaringene er gde vil denne type målinger bli gjennmført årlig ved alle enheter i fretaket. Medarbeidersamtaler Nrdlandssykehuset HF har implementert medarbeidersamtaler i alle ledd i rganisasjnen. Alle ansatte i rganisasjnen har rett på en medarbeidersamtale pr. år. Ivaretakelse av det psykssiale arbeidsmiljøet vil kunne kartlegges gjennm dette verktøyet g medarbeidertilfredshetsmålingene. Styresak 15/07 25 april 12

13 Sykefraværsppfølging Nrdlandssykehuset HF har ver flere år satset mye fr å redusere sykefraværet. Detter er blant annet gjrt ved at alle avdelingssjefer må månedlig innrapprtere sine sykefraværstall. Videre må de lederne sm har det høyeste fraværet innrapprtere hvilke tiltak sm er iverksatt fr å redusere fraværet. Nrdlandssykehuset HF har allerede sett resultater av dette arbeidet. Enkelte avdelinger sm ver lengre tid har hatt sykefravær ver 20 % er nå nede i ca. 6 %. Et gledelig resultat er at de medisinske avdelingene ved fretaket sm tidligere har hatt rapprter m svært høyt sykefravær - nå er blitt blant de beste avdelingene i fretaket. Nrdlandssykehuset HF har gså på verrdnet nivå iverksatt en rekke tiltak. Dette går spesielt på å iverksette fysiske treningsaktiviteter fr spesielt utsatte grupper. Disse får tilbud m å trene i arbeidstiden etter strukturerte treningsmetder. Resultatene så lagt har vært psitive. Vider har Fretaket inngått treningsavtaler med etablerte treningsstudier ved alle de gegrafiske enhetene. Kmpetanseheving Nrdlandssykehuset har iverksatt et mfattende kmpetansehevingsprgram fr alle sine ansatte. Dette prgrammet dekker pplæring på følgende mråder: - Fagutvikling - Lederutvikling - HMS kunnskap Økte kunnskaper på alle disse mrådene vil ttalt sett kunne redusere det stress sm de ansatte kan ppleve i en travel arbeidshverdag. Organisasjnen har i denne fretaksgjennmgripende prsessen tilegnet seg vesentlig mer kunnskap g erfaring i systematisk HMS arbeid. Slik vi ser det, vil de erfaringene vi har høstet kmme til nytte i det videre arbeidet med kartlegging g vervåkning av arbeidsmiljø samt planlegging g gjennmføring av frbedringstiltak. Samtidig vil de erfaringene vi har gjrt være et grunnlag fr videre utvikling av kartleggingsmetder g mdeller fr ppfølging av funn. Videre vil det arbeidet sm har vært gjrt danne grunnlaget fr videreutvikling av våre ledere, slik at vi i fremtiden vil kunne ha et enda skarpere fkus på Helse, Miljø g Sikkerhet i rganisasjnen. Arbeidet med kartleggingene har gså medført at det er gjennmført en rekke tiltak fr å redusere risiken fr helsebelastende tidspress. Av tiltak sm er eller skal gjennmføres kan vi nevne: Opprettelse av ny medisinsk pst ved NLSH Sentrum Økningen av sengekapasiteten g antall ansatte vil frhåpentligvis redusere antallet krridrpasienter. Dette igjen vil redusere travelheten til pleiepersnellet. Utbedring av fysiske frhld ved flere kliniske pster i fretaket. Dette gjelder bedring av kntrfrhld fr merkantilt persnell, pleiepersnell g leger. Videre vil flere pster få egne samtale - rm g undersøkelses rm. Frventningsavklaringer mellm enhetsledere g avd. sjefer. Ser en på det sm har skjedd innenfr HMS - mrådet i Nrdlandssykehuset HF, etter at Arbeidstilsynet gav påleggene etter Gd Vakt aksjnen, er følgende stikkrd dekkende: Økt ppmerksmhet rundt HMS - arbeid i alle ledd av rganisasjnen Videreutvikling av kartleggingsverktøyene Økt kmpetanse i risikvurdering av farer g tiltak Økt frståelse fr iverksetting av tiltak sm reduserer arbeidstakernes helserisik. Bedret evne til evaluering av gjennmførte tiltak Dette arbeidet har nå resultert i at HMS - handlingsplanen fr 2007 ble behandlet i AMU, den Følgende vedtak ble gjrt enstemmig: Styresak 15/07 25 april 13

14 1. AMU gdkjenner Nrdlandssykehusets HMS handlingsplan fr AMU gdkjenner at vedtatte handlingsplan versendes Arbeidstilsynet sm tilsvar til pålegg 2, 3 g 4 etter Gd Vakt revisjnen. 3. AMU ber Arbeidstilsynet m å lukke pålegg 2, 3 g 4 med henvisning til innsendte HMS - handlingsplan fr Nrdlandssykehuset HF. 4. AMU ser på arbeidet med frbedring av arbeidsmiljøet sm en kntinuerlig prsess. Vi har frtsatt et frbedringsptensial i frhld til frm g innhld i de fremtidige HMS - handlingsplaner. Det må arbeides systematisk fr å videreutvikle kartleggingsverktøy, kunnskap m bruk av dem, samt evne til planlegging g utføring av tiltak sm bidrar til frbedring av arbeidsmiljøet generelt g frhld knyttet til helsebelastende tidspress spesielt. Ut fra dette ber vi Arbeidstilsynet m å bekrefte at vilkårene fr å lukke påleggene 2, 3 g 4 etter tilsynets Gd Vakt - kampanje er ppfylt g at påleggene lukkes. Med hilsen Eivind Slheim direktør Reidun Skindl Hvedvernmbud Vedlegg: AMU sak 10/2007; HMS handlingsplan fr Nrdlandssykehuset 2007 Nrdlandssykehusets HMS - handlingsplan fr 2007 Nrdlandssykehusets Interne Kmpetansehevingsplan fr 2007 Styresak 15/07 25 april 14

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS Saksbehandler: Åshild J. Nrdnes, tlf. 900 70 811 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300394-32 302 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

HMS-plan Vikaune Fabrikker as...

HMS-plan Vikaune Fabrikker as... HMS-plan Vikaune Fabrikker as....... HMS INNHOLDSFORTEGNELSE HMS-SKJEMAER INTERNT KAP 1 Innledning Risikvurderingskjema KAP 2 Mål fr HMS Handlingsplan fr gjennmføring av tiltak KAP 3 KAP 4 KAP 5 Organisering,

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

VEILEDER FOR HOVEDSERTIFISØR

VEILEDER FOR HOVEDSERTIFISØR Veileder fr hvedsertifisør VEILEDER FOR HOVEDSERTIFISØR - et supplement til Veileder fr standard sertifisører. Ved innføring av hvedkntrmdellen skal frskjellige arbeidsppgaver ppfylles av hvedsertifisør.

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 2.5.2007 200700010-49 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Funksjonsplan miljø Side: 1 av 5

Funksjonsplan miljø Side: 1 av 5 Funksjnsplan miljø Side: 1 av 5 1. HENSIKT OG OMFANG Hensikten med dette dkumentet er å beskrive vedtatte rammer fr arbeidet til funksjn miljø under alle frmer fr aksjner mt akutt frurensning. Funksjnsbeskrivelsen

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Om veiledningen... 4 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet... 4 1.3 Sammendrag av hva sm må gjøres...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebok for OU iht HA/TAene og AML)

ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebok for OU iht HA/TAene og AML) ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebk fr OU iht HA/TAene g AML) 1. Generelt En dreiebk skal sikre en tilfredsstillende behandling g gi et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag fr lkal g sentral

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat Møtedat: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Finn Henry Hansen, 95721825 Bdø, 2.6.2017 Styresak 76-2017 Reginalt samarbeidsutvalg et rgan fr samarbeid mellm KS Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF, revidert

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner Hvedkntrmdellen - sertifiseringsløsning fr større rganisasjner Hvedkntrmdellen er en sertifiseringsløsning fr rganisasjner sm har flere underliggende enheter g sm ønsker en rasjnell løsning fr miljøledelse.

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautkein kmmune ved rådmann Bredbukstnesveien 6 9520 Kautkein ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehagelven: Kmmunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lv m barnehager Kautkein kmmune 13.09.17

Detaljer

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Harstad Kmmune TRYGGE LOKALSAMFUNN Eldredagen 2009: Arbeidslaget fra Harstad kmmune fikk Innsatsprisen fra Harstad eldreråd ved Liv Kristiansen. Strøsand, måking g alltid velvillig fr ss eldre, var stikkrd

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer