Fredag 14. mars kl 08:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredag 14. mars kl 08:00"

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /14 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Fredag 14. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 09/14 Protokoll fra styremøtet Sak 10/14 Årsrapport og konsernregnskapet for 2013 Sak 11/14 Sak 12/14 Sak 13/14 Status Vurdering av konkurransen for bil Eventuelt Drammen, den 7. mars 2014 Einar Olsen Havnedirektør

2 Sak 09/14 Protokoll fra styremøtet Vedlagt er protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 5. mars 2014 Einar Olsen Havnedirektør

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /14 -/vs Protokoll Tid: Mandag 17. februar 2014 kl 0800 Sted: Drammen havn, Skur 1 Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Masud Gharahkhani Anita Winsnes Hege Gunnerud Berit Narverud Fra administrasjonen: Einar Olsen Ivar A. Vannebo Jarle N. Hansen Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 03/14 Protokoll fra styremøtene og Havnestyret godkjente enstemmig protokollene fra og Sak 04/14 Status Administrasjonen orienterte om status i følgende saker: - Skipstrafikken og varestatistikken 2013, et meget godt år. - Isbryting 2013, «Thor III» - Konflikten mellom Holship Norge AS og bryggearbeiderne VEDTAK: "Styret tar saken til orientering. Styret ber samtidig administrasjonen foreta en vurdering av konkurransesituasjonen for bil, konkurransen havnene i mellom og konkurransen med andre transportformer. I tillegg ønskes en tidsplan, på neste møte, for bygging av ny kai og parkeringshus"

4 Sak 05/14 Jernbaneterminal på Holmen Administrasjonen informerte at Jernbaneverket nå har besluttet å gå for en løsning som er lik arbeidsgruppens opprinnelige anbefaling, alternativ 2D. All jernbanetrafikk samles og går ut mot Furuholmen. Dagens bilspor fjernes og flyttes til nytt sporanlegg (bilvognterminal) på Furuholmen mot Kattegatkaia. Vognlast og containertog blir håndtert på Furuholmen med etablering av ny lagerkapasitet for vognlast. Uttrekkspor mot Furuholmen kombineres med ny bilterminal. I alternativ 2D er jernbanen beholdt i en korridor langs Kjerraten, og ny adkomstvei foreslått i veikulvert under spor og på nordsiden av Kjerraten. Nåværende jernbanespor i Svend Haugs gate frigjøres til vegtrafikk. VEDTAK: "Styret tar saken til orientering" Sak 06/14 Ny kran Administrasjonen informerte styret om prosessen ved kjøp av en ny mobil havnekran Liebherr LHM 550 med tilleggsutstyret «Pactronic hybrid power booster» innenfor de vedtatte økonomiske rammene. Kjøp av det andre containeråket sløyfes i denne omgang. VEDTAK: «Styret gir administrasjonen klarsignal til å foreta investeringen» Sak 07/14 Høringsuttalelse Nytt sykhus Administrasjonen la frem forslaget til høringsuttalelse i anledning nytt sykehus. Styret ba administrasjonen foreta en liten og positiv justering VEDTAK: «Havnestyret ber havnedirektøren sende inn den justerte høringsuttalelsen» Sak 08/14 Eventuelt Ingen saker Møtet avsluttet kl 09:40

5 Drammen, den 17. februar 2014 Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Einar Olsen Havnedirektør

6 Sak 10/14 Årsrapport og konsernregnskap for 2013 Vedlagt er forslag til styrets årsrapport og konsernregnskap med noter for Kontantstrømoppstilling er også utarbeidet for å vise hvilke finansielle endringer som har funnet sted det siste regnskapsåret. Konsolideringen av Drammen havn og Drammen havn Lierterminalen AS har tidligere blitt presentert som vedlegg til note 13. Det offentlige regnskapet for Drammen havn i 2013 vil være konsernregnskapet. I henhold til Regnskapsloven 1-6 skal det utarbeides konsernregnskap når salgsinntektene er 70 MNOK eller mer og balansesummen er 35 MNOK eller mer. På bakgrunn av denne endringen blir ikke budsjettallene presentert sammen med regnskapet som tidligere. Konsernregnskapet er pr. dato ikke ferdig revidert, men etter avtale med BDO AS forutsettes en revisjonsrapport å foreligge til havnerådsmøte i april d.å. DRIFTSINNTEKTER Driftsinntektene for Drammen havn ble i 2013 på 61,9 MNOK som er en økning på 4,0 MNOK sammenlignet med regnskapet for Det er foretatt en viderefakturering til Kystverket på vel 3,85 MNOK for utgifter Drammen havn har hatt i forbindelse med isbrytertjenesten i fjorden. Ansvaret for isbryting i hovedled og viktige biled ble overført til Kystverket i 2010 jf. ny havne- og farvannslov. Isbrytertjenesten i Drammensfjorden ble lagt ut på anbud høsten Bukser & Berging A/S og Drammen havn inngikk et samarbeid om et felles tilbud til Kystverket med benyttelse av isbryter «Thor III». Bukser & Berging ble tildelt kontrakten gjeldende fra ( år). Viderefaktureringen av utgiftene til Kystverket som vi har kunnet gjøre de siste årene opphører fra og med regnskapsåret Konsernregnskapets driftsinntekter ble i 2013 på 81,0 MNOK som er en økning på 4,5 MNOK sammenlignet med regnskapet Administrasjonsinntektene som datter betaler til mor, og internbetaling av leie for areal er her eliminert. Økningen i inntektene skyldes både en økt varestrøm over kai, utleie av areal, lager og kontorlokaler. Hele kommunenes sjøområde hadde 1537 skipsanløp som fordeler seg på 534 ved offentlig kai, 792 på private og 211 i Ytre sjøområde som også er private kaier. Godsmengden i kommunenes sjøområde var totalt tonn. Her er fordelingen tonn på offentlig kai, tonn på private og tonn i Ytre sjøområde. DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader for Drammen havn ble på 45,6 MNOK inkl. avskrivninger som er 5,0 MNOK mer enn i Aktuarberegningen for 2013 viser en endring i pensjonsforpliktelser på minus 0,28 MNOK, dvs. i Drammen havn sin favør.

7 Konsernregnskapet viser en økning av driftskostnadene på 5,6 MNOK for tilsvarende periode. Administrasjonsinntektene som datter betaler til mor, og internbetaling av leie for areal er her eliminert. FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt: Drammen havn har mottatt utbytte på 2,4 MNOK i Dette er utbytte fra hhv. Gjensidige Forsikring med 0,1 MNOK, EIDOS AS på 0,3 MNOK og Drammen havn Lierterminalen AS 2,0 MNOK. Konsernet totalt har finansinntekter på 0,4 når utbytte utbetalt innad i konsernet er eliminert. Renteinntekter: Renteinntektene i Drammen havn ble i 2013 på 3,2 MNOK. Konsernet totalt har renteinntekter på 0,85 etter at rentene som er ytet på lånet mellom mor og datter er eliminert. Rentekostnader: Rentekostnadene på Drammen havn sitt lån på 85,0 MNOK ble på 3,4 MNOK. 2/3 av lånet har fastrente og 1/3 har løpende rente. Konsernet totalt har rentekostnader på 5,0 MNOK etter at rentene som er ytet på lånet mellom mor og datter er eliminert. RESULTAT Driftsregnskapet til Drammen havn viser et overskudd på 16,2 MNOK og et årsresultat på 18,4 MNOK. Tilsvarende tall for konsernet er på hhv. 27,5 MNOK og 21,9 MNOK. INVESTERINGSREGNSKAPET Det er ikke foretatt investeringer i varige driftsmidler i datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS i Investeringsregnskapet 2013 for Drammen havn er som følger: Regnskap Budsjett Asfaltering - Holmen kr 0,- kr ,- Utfylling Holmen kr ,- kr ,- Kjøp av Statoilbygget/jernbanespor kr 0,- kr ,- Tømmerskjerming Risgarden kr 0,- kr ,- Lyssetting, estetikk, diverse kr 0,- kr ,- Totalt kr ,- kr ,- Asfaltering Holmen Ingen videre asfaltering ble gjort i Budsjettmidlene på 2,0 MNOK overføres ikke til 2014.

8 Utfylling Holmen I perioden fikk vi totalt levert et volum på m3. Steinmassene har hovedsakelig blitt kjørt ut med to splittlektere og taubåt fra Myrakaia på Tangen for å etablere motfyllingen. I perioden 8. januar februar måtte steinmassene bli kjørt direkte til Holmen og tippet fra fyllingskanten pga isforhold i fjorden. De siste beregninger fra NGI viser at vi mangler rundt m3 med steinmasser for å gjøre ferdig motfyllingen. Utfyllingen har gitt oss 11 mål med nytt land sydøst på Furuholmen. Med motfyllingene som allerede er etablert, kan vi fylle ut i størrelsesorden 30 mål med nytt areal. Myrakaia er satt i stand etter steinkjøringen og mudring til 7 meter dypgående ble gjennomført i starten av september. Totalt er det brukt 12,7 MNOK til utfylling av Holmen, av en budsjettramme på 22,0 for årene 2012/2013. Det overføres 5,0 MNOK av budsjettmidlene til Kjøp av Statoilbygget eller jernbanespor I budsjettvedtaket for 2013 ble det bestemt at investering av jernbanespor på Holmen skulle prioriteres for å muliggjøre flytting av godsaktivitetene fra Sundland og Nybyen, fremfor kjøp av Statoil sitt kontorbygg på Holmen. Det ble satt av 8,0 MNOK i budsjettet for Det er forsinkelser i planprosessen hos Jernbaneverket og det har derfor ikke vært aktuelt å etablere jernbanespor på Holmen i året som har gått. På bakgrunn av overnevnte ble det på slutten av 2013 innledet samtaler med Statoil for kjøp av kontorbygget deres ute på Holmen. Bygget ligger geografisk innenfor ISPS-området og er egnet for havnerettet aktivitet. Det er satt av 5,0 MNOK til dette i budsjettet for Tømmerskjerming Risgarden Tømmerskjerming på Risgarden har ikke blitt gjennomført i Siden det er behov for et nytt parkeringshus på Holmen så vil tømmerskjermen bli sett i sammenheng med disse planene. Budsjettmidler på 4,0 MNOK for prosjektering og konstruksjon overføres til Lyssetting, estetikk og diverse Budsjettposten som gjelder lyssetting og estetikk er ikke benyttet i 2013 da dette er aktivitet som hovedsakelig vil bli knyttet opp mot etableringen av tømmerskjermen. Budsjettmidlene overføres i sin helhet til Havnedirektøren ber om at havnestyret fatter følgende vedtak: Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne konsernregnskapet til Drammensregionens Interkommunale Havnevesen for Drammen, den 4. mars 2014 Einar Olsen Havnedirektør

9 Sak 11/14 Status Arbeidsmiljø Gjennom 2013 ble det et lavt sykefravær. Totalt på hele året var det 2,3 %, fordelt på langtidsfravær 0,8 % og korttidsfravær 1,55 %, det er 0,3 %-poeng høyere enn tallene for Det har heller ikke vært skader eller ulykker i året som gikk. Det gjennomføres vernerunder hvert år. Tilbakemelding fra AMU-møtene er at vi har et bra arbeidsmiljø. Kjøp av revisjonstjenester I slutten av januar i år henvendte vi oss til fire revisjonsselskap om å delta i en åpen anbudskonkurranse om å levere revisjonstjenester til Drammen havn i perioden Ved utløpet av fristen var det to stykker som hadde kommet med tilbud. Avgjørelsen om hvem som blir vår revisjon de neste fire år er ikke tatt. Fremdriftsplan for ny kai og billagringshus Ny Kattegatkai åpnet august 2009 og har snart vært i drift i fem år. Kaia er en 140 meter lang pelekai med bæreevne på 5 tonn/m2 og den har 11 meter dypgående. Kaia med terminaldekke hadde en kostnad på 72 MNOK. Skal vi prosjektere og bygge en ny kai på 160 m i forlengelse av den siste kaia, vil det kreve ett år til planlegging, prosjektering og godkjenning. Det vil kreve ca ett år til bygging. Dette forutsetter en godkjenningsprosess som går greit. Vi er i tett dialog med Autolink og Autotransport om parkeringshus. Det viktigste nå er å få etablert ny jernbaneterminal med tilhørende veisystem først. Vi tror at det vil være realistisk med tilsvarende tidsbruk her som ved etablering av ny kai. Trafikken Skipstrafikken på våre offentlige kaier har i årets to første måneder vært høy. Tømmereksporten fra Tollbukaia og Langbrygga har vært meget stor, totalt tonn tømmer har blitt skipet ut (en økning på tonn sammenliknet med 2013). Containertrafikken og bilimporten har også hatt en god start på nyåret med en oppgang på hhv. 49 % og 16 %. Vedlagt er varestatistikken for årets to første måneder. Ny kran Det vises til styresak 01/14, kjøp av mobil containerkran. Den ble det undertegnet kontrakt med Liebherr om kjøp av ny mobil containerkran. Kranen, en Liebherr LHM 550 med 140 tonn lastekapasitet, vil bli levert med «Pactronic hybrid power booster» som vil gi vesentlig økt ytelse, forlenget levetid, redusert drivstofforbruk / CO2 utslipp og redusert støy. Kranen leveres med ett stykk Bromma containeråk til en pris på 30 MNOK levert og igangsatt på Kattegatkaia i Drammen. Fire av våre kranførere vil bli sendt til Rostock på kurs i uke 14 og kranen vil bli levert i uke 23.

10 Se vedlagte pressemelding av : Pressemelding fra Drammen havn: Drammen havn dobler kapasiteten Ny kran for de tyngste løftene Drammen havn investerer nesten 30 millioner kroner i ny kran og dobler kapasiteten på lasting og lossing av containere. På forsommeren vil den nye kranen, en Liebherr LHM 550, være klar til å ta de tyngste løftene etter at havnedirektør Einar Olsen denne uken signerte kontrakten. Den mobile containerkranen skal bygges i Tyskland og har en løftekapasitet på 140 tonn. Det er 40 tonn mer enn dagens kran. Havnedirektøren opplyser at den sterke økningen i trafikken over Drammen havn er hovedårsaken til krankjøpet. Fra 2012 til 2013 økte containertrafikken med 30%. Vi håndterte over containere i fjor, opplyser havnedirektøren. Med den nye kranen på plass, vil Drammen havn doble kapasiteten på lasting og lossing av containere, og styrke seg som samarbeidspartner for regionens næringsliv. Innholdet i containerne som ankommer Drammen havn, er variert. Bildeler, interiørartikler, ølbokser, vin, elektronikk og matvarer er noe av det som kommer til byen via sjøveien. Slik transport er miljøvennlig og veiene blir spart for tungtrafikk. Husk at én skipslast tilsvarer 400 trailerlass, poengterer havnedirektør Einar Olsen. Den nye kranen vil også bidra til at Drammen havn blir mer konkurransedyktig for bedrifter som har behov for tungløftkapasitet, for eksempel subsea-næringen.

11 Bildetekst: Med ny kran kan Drammen havn doble kapasiteten og ta tyngre løft. (Foto: Drammen havn) I tillegg jobber vi med å forbedre innkjøpsrutinene våre. Vi vil nå anskaffe et innkjøpsverktøy fra Mercell og inngå rammeavtale på rådgivningstjenester og entreprenør- og vedlikeholdstjenester. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret tar saken til orientering Drammen, den 6. mars 2014 Einar Olsen Havnedirektør

12 Sak 12/14 Vurdering av konkurransen for bil For å skape et bilde av konkurranse og risiko rundt bilimport kan vi starte med noen overordnede tall. Den totale nybilimporten (person + varebiler) til Norge var i 2013 på biler. Av dette kom biler med båt til Drammen havn, biler til Oslo havn (ifølge Oslo havn) og biler til Grenland havn. Det kom ca biler med tog fra Malmø og biler med trailer til Drammen. Vi er da i Drammen oppe i biler. Resten (ca biler) kommer med trailer til Oslo eller går direkte fra Brevik til forhandlere i den regionen. Det betyr at ca biler kommer med båt, ca biler med bane og ca med lastebil til Norge. Av de bilene til Drammen deler Autolink og Autotransportservice dette mellom seg. Autolink fremstår som størst, men Autotransportservice har nesten halvparten av bilene. Det har vært en stor fordel overfor bilbransjen at det er to aktører i Drammen. Det gjør også oss som importhavn mindre sårbar. Økonomisk hadde vi i 2013 en inntekt fra varevederlag på biler på 9,4 MNOK. Autolink leier store arealer og et lite lagerskur av oss, dette gir oss en fast inntekt på 6 MNOK. Mens Autotransportservice leier arealer på Holmen for 3,2 MNOK. Totalt disponerer Autolink i dag over m2 til billagring. Dette inkluderer både deres egne parkeringshus og leide arealer. I dag importerer vi i Drammen flest nye biler i Norge, både over kai og totalt. Mange av de bilene som kommer i land i Brevik og Oslo kjøres med trailer til Drammen, for her er fasilitetene for ombygging, klargjøring, understellsbehandling og ferdigstilling av bilene. Dermed utnyttes også jernbane og lastebiler best når bilene skal fordeles ut i landet. Ved å kjøre «alle» bilene ut herfra utnyttes kapasiteten maksimalt. Dersom en av aktørene i Drammen skulle velge en annen havn for import av biler, må det etter vår vurdering være mellom Grenland havn (Brevik) i sydvest og svenskekysten i sydøst (Malmø). Det er nødvendig med mer enn m2 med 48 timers område (for å losse båten effektivt). Billagringsarealer på m2 pluss verkstedfasiliteter på minimum 5000 m2 og kompetanse. Brevik (Grenland havn) har begrensede arealer og vil ha store problemer med å løse arealbehovene. Som et eksempel bruker Drammen havn i dag m2 til 48 timers arealer (first point of rest). Det er nødvendig bare for å tømme båten. Så må bilene videre til lager eller klargjøring eller settes på trailer for å kjøres til kunde. I Brevik finnes ikke så store arealer. Larvik havn kan ta noen biler og har noe arealer. Per i dag er dette beregnet til containertransporter, men noe kan nok endres til bilimport. Men de er også avhengig av å bygge store parkeringshus for å løse dette. Det er ikke billigere å bygge i Larvik enn Drammen. Om de greier å bygge så mye som kreves er tvilsomt. De har heller ingen kompetanse på bilimport pr i dag.

13 I Tønsberg og Sandefjord er det ikke mulig. Horten havn kan være et aktuelt sted for import dersom Kopstad får ferdig et næringsområde. Men det er ikke plass i havneområdet i dag, der har Norsk Stål alle arealer. På «Grunnane» i retning Åsgårdstrand har de tidligere fått «nei» og det er et jomfruelig område der kaier og alt må bygges på nytt. Det er ikke lett å få til og det er økonomisk urealistisk. Oslo havn kan ta i mot flere biler, men de har ikke plass til en ny aktør pr i dag. Det er bare så vidt Møller (VW, Audi og Skoda) får inn sine biler som kjøres direkte inn i Møller sitt eget anlegg. Dersom Oslo skal ta i mot en av aktørene fra Drammen må de først fylle ut litt mer (som de har planer om) og omprioritere fra container til bil. Men de er nå i en anbudsfase der de ønsker å endre fra 2 containerhavner til 1. Da får de ett område ledig som eventuelt kan omprioriteres til import av nye biler. Moss havn har ikke plass Borg havn (Fredrikstad) er ambisiøse og flinke. De har evnen til å skape nødvendig løsning og finansiering. Det er utfordrende med all den plassen bil har behov for. Fordelen er at de ligger godt til i forhold til lastebiltransport inn til Norge. Ulempen er at de ikke har togløsning. Svenskekysten er neste mulighet. Her tar vi alle havnene under ett. De viktigste er : Wallhamn (nær Stenungsund), Gøteborg havn, Halmstad havn og Malmø (CMP). Toyota har vært i Malmø i flere år nå, men har redusert nybilimporten som skal til Norge. I 2013 kom over Toyota med båt til Drammen igjen. De øvrige Toyota ene kommer med tog og trailer til Drammen. Alle de svenske havnene vil ha kapasitet til å ta den norske bilimporten, tror vi. Men det tar noe tid å bygge det opp. Det er spesielle norske regler for registrering av biler og det blir langt å kjøre med lastebil/tog. Derfor tror ikke vi sannsynligheten er særlig stor. Når Toyota tar importen via Malmø så sendes allikevel alle bilene til Drammen for klargjøring og ombygging. Vi tror at dette er mest gunstig også i fremtiden, selv om arbeidskraften er noe rimeligere i Sverige. Vedlagt styresaken er en kortfattet rapport fra Hesnes shipping.

14 Konklusjon Vi tror Drammen består som den viktigste bilimporthavn i Norge, men at det hele tiden vil være konkurranse på båtfrakten inklusive lastebiltransport levert Drammen. Havnedirektøren anbefaler at havnestyret fatter følgende vedtak: Havnestyret tar saken til orientering. Drammen, den 6. mars 2014 Einar Olsen Havnedirektør

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter RAPPORT-TITTEL PILOTPROSJEKT - REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY RAPPORTNUMMER 204/30 PROSJEKTNUMMER 204

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 020 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning......1 1.1 Bakgrunn......1 1.2 Problemstillinger......1 1.3 Avgrensing....1 2 Metode og

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer