Onsdag 29. mai kl 15:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Onsdag 29. mai kl 15:00"

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /13 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 29. mai kl 15:00 Sted: Drammen havn, Havnestyresalen i administrasjonskontoret Saker til behandling: Sak 14/13 Protokoll fra styremøtet Sak 15/13 Status Sak 16/13 Regnskap 1. kvartal 2013 Sak 17/13 Møtedatoer 2. halvår 2013 Sak 18/13 Sak 19/13 Varestrømsanalyse Eventuelt Drammen, den 21. mai 2013

2 Sak 14/13 Protokoll fra styremøtet Vedlagt er protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 21. mai 2013

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /13 -/vs Protokoll Tid: Mandag 18. mars 2013 kl 08:00 Sted: Skur 1 Maritim storstue Til stede: Johan Baumann Hege Gunnerud Søren Falch Zapffe Masud Gharahkhani Anita Winsnes Berit Narverud Fra administrasjonen: Ivar A. Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 8/13 Protokoll fra styremøtet Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 9/13 Årsrapport og regnskap for 2012 Administrasjonen la frem regnskapet 2012 inkl. noter og styrets årsberetning. Årets overskudd ble på kr ,-. Styret uttrykket stor tilfredshet med det økonomiske resultatet og det lave sykefraværet. VEDTAK: Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne Drammensregionens Interkommunale Havnevesens regnskap for 2012.

4 Sak 10/13 Status Administrasjonen orienterte om følgende: - Utfyllingsprosjektet - Isbryting Thor III - ISPS - Arbeidsmiljø VEDTAK: "Styret tar saken til orientering" Sak 11/13 Optimalisering av containerhåndteringen Administrasjonen orienterte om tiltak som er satt i gang for å få en optimal containerhåndtering. VEDTAK: Havnestyret tar saken til orientering Sak 12/13 Fremtidsmuligheter Administrasjonen og styret diskuterte havnas fremtidsmuligheter. Styret fremhevet at havna skal utvikles til å fungere i overskuelig fremtid, samt kjøpe nye kran. Det er behov for å utvikle samarbeidet mellom havnene i Oslofjorden og Drammen havn ønsker å være med i dette samarbeidet. Styret ber om å få temaet Varestrømsanalyse lagt frem som egen sak i neste havnestyremøte. VEDTAK: Havnestyret ber havnedirektøren utrede ny kai på Holmen, utrede og eventuelt forhandle salg av Lierterminalen og skaffe grunnlag for en varestrømsanalyse.

5 Sak 13/13 Eventuelt 1. Fagseminar i Norsk havneforening Søren F. Zapffe informerte om fagseminaret som Norsk havneforening arrangerer i Bergen april 2013 som kanskje kunne vært interessant for styremedlemmene å delta på. Det åpnes for at styret kan delta på Norsk havneforening sitt fagseminar. Agenda er vedlagt. 2. Det avholdes styremøte onsdag 29. mai 2013 kl i Skur 1. VEDTAK: Havnestyret tar saken til orientering Møtet avsluttet kl Drammen, den 19. mars Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud

6 Sak 15/13 Status Skipstrafikken Det har vært en stor aktivitet i første tertial På Tangen-kaiene har Ølen betong tatt inn ca tonn med betong-elementer. Tunnelelementene blir levert til Sokna- Ørgenvika prosjektet, E6 utbyggingen ved Mjøsa samt jernbanetunnelen i Holmestrand. Det har også vært stor utskiping av tømmer fra Tangen-kaiene, tonn har blitt skipet ut pr. april måned. Tilbakemeldingene vi har fått fra Viken-Skog og SB Skog er at dette vil fortsette uavhengig av utfallet på Sødra Cell Tofte. Containertrafikken viser en ytterligere vekst, TEU s har blitt lastet og losset pr. april måned som er en økning på 14 % sammenliknet med fjoråret. Oppfølgingen av båtanløpene har gitt gode resultater og vi ligger nå i gjennomsnitt på 20 løft i timen. Bilimporten viser også en fin økning, totalt biler har blitt losset i første tertial (+ 12 %). Det er stor etterspørsel etter mer areal på Holmen hvor alt disponibelt areal nå er utleid. Autolink leier derfor for tiden ca. 35 mål med biloppstillingsplass av EIDOS. Oljeprodukter viser en betydelig tilbakegang og skyldes at Statoil har flyttet sin virksomhet til Oslo havn (Sjursøya). Vedlagt er varestatistikken pr. april måned.

7 Utfyllingsprosjektet Agder Marine har kjørt ut ca. 180 m3 steinmasser i splittlektere fra Myrakaia siden de startet opp primo mars måned. Før nyttår ble det dumpet ca m3 med splittlektere og i vintermånedene ble det tippet ca m3 direkte fra land grunnet isforholdene i fjorden. Dette har gitt oss ca. 10 daa med nytt areal på Holmen og totalt har vi nå mottatt ca. 700 m3 siden august Jernbaneverket antyder at vi vil motta steinmasser fra Holmestrand fram til sommerferien. Tidspunktet for oppstart av levering av steinmasser til Kopstad vil avgjøre hvor mye Drammen havn vil motta totalt fra JBV. COWI og NGI gjorde en oppmåling av sjøbunnen den 30. april og den viser at vi må fylle ut ytterligere 150 m3 med steinmasser i fjorden for å bli ferdig med motfyllingen. Det er noe usikkerhet i dette tallet da det er betydelig massefortrengning av bløte masser på sjøbunnen. Flyfoto Holmen den 2. mars (10 mål med nytt land er synlig nede til venstre på bildet) Ny kai Disse nye oppmålingene og vurderingene fra NGI angående videre utfylling, vil danne grunnlaget for hvor og hvordan en ny kai kan bygges på Holmen. Det kommer vi tilbake til senere.

8 Midlertidig etablering av jernbaneterminaler på Holmen Det vises til styresak 4/13, utvikling av Holmen og arbeidet med å flytte jernbaneterminalene på Sundland og i Nybyen til Holmen. Vi har i den senere tid jobbet mye med en sporløsning som unngår rivning av skur A og B på Furuholmen samt at bilsporene svinges sørover mot Risgarden hvor billogistikken opererer i dag. Vi har også tegnet inn et nytt vognlastlager på sørsiden av skur A og B på Furuholmen. Dette lageret bør Drammen havn starte prosjektering av da vi for tiden har stor etterspørsel etter mer lagerkapasitet på havna som kan håndtere vognlastgods innendørs. Vedlagt er en skisse over sporplan som tilfredsstiller Jernbaneverket sitt krav om å kunne kjøre heltog ut på Holmen hvor spor og bilveg er adskilt (planfritt). Det er nå viktig at Jernbaneverket prioriterer prosjektet på Holmen og setter på ressurser til detaljprosjektering / utarbeidelse av anbudsdokumenter dersom vi skal nå målet om å flytte Sundland og Nybyen terminalene innen ny ruteplan iverksettes i desember Lo-pinod, partnerskapsmøte / B2B-konferanse Den 18. og 19. april var Drammen havn vertskap for en B2B-konferanse og partnership-møte med alle deltakerne i Lo-Pinod prosjektet. Tema på B2B-konferansen var transport av fisk fra Norge til kontinentet samt import av frukt, grønnsaker og blomster. Dette er store varestrømmer som i all hovedsak fraktes med lastebil og den krever rask og pålitelige transportløsninger. Vi hadde mange interessante foredrag fra lastebiltransportører, rederier og lakseoppdrettsnæringen. Deltakerne hadde god tid til å møte hverandre i pausene og den påfølgende middagen. Neste dag var det partnerskapsmøte med deltakelse fra Interreg-sekretariatet i Viborg. Hele seansen ble gjennomført i Skur 1 og vi fikk mange gode tilbakemeldinger på vår jobb vedrørende ombyggingen av Skur 1 og Velferden, formidling av vår sjøfartshistorie samt dagens virksomhet på havnen. Samfunnsanalyse av havnens betydning for kommune og region Bodø havn og Drammen havn er de to norske partnerne i Lo-Pinod prosjektet. Som en del av vårt arbeid i dette Interreg-prosjektet har Drammen havn og Bodø havn gått sammen om å få utarbeide en samfunnsanalyse av havnenes betydning for kommune og region. I anbudsdokumentene er det beskrevet at Bodø havn KF og Drammen havn ønsker å få gjennomført en analyse av havnestrukturer og økonomiske konsekvenser. Analysen skal på en objektiv måte gi en beskrivelse av havnestruktur og havnens økonomiske betydning for kommune og region, samt gi en beskrivelse av havnens profil og styrke. Det vil være viktig å beskrive havnenes rolle som verdiskapende virksomheter i kommunene. For Bodø havn og Drammen havn ville det være viktig å bruke analysen til å måle sysselsetting og økonomiske konsekvenser isolert, samt den økonomiske effekt som havnen skaper i forhold til omlandet. Resultatene fra analysen skal brukes til å profilere havnens betydning for den verdiskapning som oppstår ved og i selskaper som er relatert til havna, transport, frakt og annen næringsvirksomhet i og rundt havna.

9 Resultatene vil ha relevans også for å sette de to kommunene på "kartet" som kommuner som har en betydelig havneaktivitet med et sammenhengende sett av verdikjeder. Analysen skal gjennomføres som en nøye beskrevet og planlagt prosess, hvor det anvendes en kjent økonomisk modell eller metode. Det er viktig at de økonomiske parameterne i analysen kan sammenlignes, også med havner i Sverige, Danmark, Tyskland, Holland og Belgia. Vi ønsker en grundig vurdering av de aktørene som er tilknyttet havna. Analysen skal innbefatte spørring av 50 til 75 aktører tilknyttet havna, og et mer detaljert intervju av 8-10 aktører. Bodø havn KF og Drammen havn har begge betydelig jernbanetrafikk tilknyttet sin havnevirksomhet og er deltakere i et EU / interreg-prosjekt hvor tilrettelegging for bedre kobling mellom jernbane og sjø er et sentralt fokusområde. Havnene jobber også med å koble godsstrømmer til og fra sine regioner med effektive transportkorridorer for sjø og jernbane. Et felles anbud ble sendt ut i oktober 2012 og vi fikk inn totalt fire tilbud. Leverandør til samfunnsanalysen ble det danske firmaet Gemba. Bakgrunnen for valget av Gemba var pris samt at de har gjennomført tilsvarende analyser for flere danske havner. Gemba v/jens Møller og Kasper Teilmann vil presentere samfunnsanalysen for Drammen havn i styremøte den. 29. mai. Eierskap i Eidos NSB vurderer om de skal endre eierskapet til aksjene i Eidos AS fra Cargonet til ROM eiendomsutvikling. Lier kommune og Drammen havn gjør nå en vurdering for å vite om de kan gjøre det. Forslag til vedtak: Havnestyret tar saken til orientering Drammen, den 21. mai 2013

10 Sak 16/13 Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskapet pr viser et driftsresultat på ca 1,1 MNOK. Driftsinntektene pr viser 15,0 MNOK og det er 1,5 MNOK mer enn budsjettert. Varestatistikken per mars viser at det til nå har vært en nedgang på varer over offentlig kai på 14,0 %, men totalt en oppgang på 24,4 % når vi tar med de private kaiene, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det er oljeprodukter og stål som viser en nedgang og containere, biler, korn, offshoreprodukter over offentlig kai, som viser en positiv utvikling. Behovet for utleie av areal fører til et godt resultat så langt i år. Driftskostnadene pr viser et forbruk på 13,9 MNOK som budsjettert. Det er avvik mellom regnskap og budsjett per mars på noen poster som for eksempel Sikkerhet, Forsikring og Markedsføring som hovedsakelig skyldes tidspunktet for innkjøp. Vi foretok i mars en oppgradering av vårt AIS-system som er en medvirkende årsak til avvik på posten for Edbprogram. Når det gjelder Thor III så er det er en enighet mellom Kystverket og Drammen havn at båten trengs for å opprettholde isbryterservicen i Drammensfjorden. Ved utgangen av mars fakturerte vi Kystverket for isbryterutgifter på 1,37 MNOK som vi har fått refundert. Vedlagt oversendes regnskapsoversikt pr Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 21. mai 2013

11 Sak 17/13 Møtedatoer 2. halvår 2013 Forslag til møteplan for 2. halvår 2013: Mandag 2. september kl Mandag 14. oktober kl Mandag 11. november kl Havnemiddag fredag 10. januar Forslag til vedtak: "Styret vedtar møteplan for 2. halvår 2013" Drammen, den 21. mai 2013

12 Sak 18/13 Varestrømsanalyse Varestrømsanalysen er en del av grunnlaget for rullering av strategiplanarbeidet. Den bør bestå av to deler: 1. En oppdatert oversikt over transportutviklingen fra utlandet inn til Østlandet og ut fra Østlandet med bil, båt og bane over en tidsperiode. Denne bør gjennomføres først og må ikke være alt for omfattende. Den bør utføres av Transportøkonomisk institutt (TØI) 2. En annen undersøkelse bør se på markedsutviklingen og mulighetene fremover innen ulike markedssegmenter, både de vi har i dag og eventuelt nye eller ferske områder som kan utvikles videre. Den foreslås inndelt på denne måten: Nybilimport Mulig utvikling av fremtidig bilsalg i Norge og en risikovurdering av hvilke andre havner som kan være en trussel i importen til Norge. Containere Hvordan kan denne trafikken utvikles i Drammen med den fordelen det intermodale knutepunktet har. Hvordan vurderes dette fra vareeiere, rederier og transportører og operatører? Generelt gods og prosjektlaster inklusive Subsea. Hvilke transportstrømmer har sin naturlige vei via Drammen havn og hvordan utvikles dette markedet? Våtbulk og tørrbulk Hvilken utvikling kan forventes innen de ulike produktene av våtbulk og tørrbulk (olje, asfalt, korn, salt, vannglass) Returprodukter. Hvordan er utviklingen i bransjen og hvilke produkter kan være aktuelle for oss i Drammen havn? Intermodalt knutepunkt. En samling av vei, sjø og bane, vareeiere og transporterer i Drammen havn gir oss fortrinn. Hva betyr det for varestrømmer og hvilke samarbeidspartnere bør prioriteres i havna? Det kan også opplyses at Fiskeridepartementet har fått mange millioner kroner til å se på en større varestrømsanalyse som forventes ferdig i løpet av året Forslag til vedtak: "Styret ber administrasjonen gjennomføre varestrømsanalysen" Drammen, den 21. mai 2013

Mandag 21. oktober 08:00

Mandag 21. oktober 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Fredag 14. mars kl 08:00

Fredag 14. mars kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Fredag 14. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 12. mai kl 08:00

Mandag 12. mai kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 12. mai kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/10 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 15. november

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Nyhetsbrev. Historiske gigantløft. Cruiserederier besøker Fredrikstad. Nå kommer The World

Nyhetsbrev. Historiske gigantløft. Cruiserederier besøker Fredrikstad. Nå kommer The World Nyhetsbrev Historiske gigantløft Fredag 27. mai ble historiens tyngste løft foretatt på Øraterminalen. To 205 tonns tanker ble løftet i land. Etter nøye planlegging, god koordinering av løftet og trygg

Detaljer

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Hotel Kämp møterom «Paavo Nurmi» Møtetid: 18.09.2013 kl. 09.00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258.

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 18.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer