Mandag 15. november kl Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?"

Transkript

1 DRAMMEN. TLF Ark.nr /10 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 15. november kl Sak 47/10 Protokoll fra styremøter Sak 48/10 Regnskap pr Sak 49/10 Status Sak 50/10 Priser for året 2011 Sak 51/10 Budsjettendringer 2011 Sak 52/10 Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Sak 53/10 Møteplan 1. halvår 2011 Sak 54/10 Eventuelt Drammen, den Havnedirektør

2 Sak 47/10 Protokoll fra styremøtet Vedlagt oversendes protokollen fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 1. november 2010 Havnedirektør 2

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /10 -/vs Protokoll Tid: Mandag 11. oktober 2010 kl 12:30 Sted: Havnekontoret Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Heidi Grundvig Hilde Klæboe Berit Narverud Fra administrasjonen: Ivar Vannebo Eirin Reinskou Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 38/10 Protokoll fra styremøtet Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra styremøtet Sak 24/10 Informasjon Havnedirektøren informerte at Norske Havner og Norsk havneforening har vedtatt å oppløse dagens organisasjoner, for deretter å opprette en ny organisasjon. Endelig vedtak fattes på nyåret. Sak 31/10 Informasjon Havnedirektøren informerte om at det er gjennomført et møte med Administrasjonskontorets styreleder for å sikre gode holdninger og rutiner i forbindelse med lasting/lossing av båter. Dette arbeidet vil fortsette. Sak 35/10 Informasjon Havnedirektøren informerte styret om at Søndre Buskerud politikammer vil mest sannsynlig ha ferdigbehandlet saken om arbeidsulykken, 30. november 2009, innen slutten av oktober. 3

4 Sak 39/10 Offentliggjøring av havnestyre- og havnerådssaker Administrasjonen informerte om saken. I de tilfeller der saker er unntatt offentlighet vil det bli henvist til offentlighetslovens aktuelle paragraf. V E D T A K: Styret vedtar at saker som fremlegges for styre og råd offentliggjøres på hjemmesiden til Drammen havn når det tekniske er på plass. Sak 40/10 Verdifastsetting av varige driftsmidler Drammen havn Administrasjonen orienterte om verdifastsettingen av varige driftsmidler på Drammen havn når det gjelder tomter/areal og bygninger. Styret hadde en grundig diskusjon rundt verdifastsettingen av driftsmidler og administrasjonen svarte på de stilte spørsmål. Batteriøya har ingen direkte verdi for Drammen havn, men har en verdi for Svelvik kommune. Styret ber administrasjonen gå i dialog med kommunen om en eventuell overtagelse av tomter og eiendommer som er i Svelvik. V E D T A K: Styret vedtar å la Batteriøya stå med uendret verdi. De oppførte verdiene ellers i balansen vurderes også å stå oppført med riktige verdier. Sak 41/10 Ombygging til full kontorisering av Velferden Administrasjonen informerte om saken. Nåværende leietager av 1. etasje er på søken etter nye lokaler. Muligheten for at de kan flytte ut innen året er tilstede. V E D T A K: Havnestyret godkjenner at Drammen havn forbereder ombygging av Velferden for full kontorisering innenfor en økonomisk ramme på 12,0 MNOK. Sak 42/10 Priser for året 2011 Administrasjonen orienterte om det nye inntektssystemet. Isvareavgiften fjernes jf. ny havne- og farvannslov og skal i prinsippet dekkes inn gjennom anløpsavgiften. Da anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og ikke gi økonomisk overskudd, ber styret administrasjonen legge frem en selvkostberegning i neste møte. 4

5 Nivået på anløpsavgiften, kaivederlaget og vareavgiften er i dag høyere ved Drammen havn enn ved hhv. Oslo, Larvik og Moss havn. Administrasjonens fremlagte prisforslag vil på bakgrunn av info. øke differansen. Styret stiller spørsmål om konkurransesituasjonen med fremlagte prising for Administrasjonen bes om å vurdere muligheten for å øke inntekter knyttet til lagerleie slik at økningen ikke blir så stor på avgifter/vederlag. Alternativt forslag bes lagt frem på neste styremøte. V E D T A K: Saken utsettes til neste styremøte Sak 43/10 Drifts- og investeringsbudsjett for DIH 2011 Administrasjonen la frem forslag til investerings- og driftsbudsjett 2011 og besvarte spørsmål fra styret. Når det gjelder budsjettpost Kjøp av Statoilbygget har Drammen havn vært i kontakt med Drammen Eiendom som eier av tomten for å få avklart leieforholdet ved et eventuelt kjøp. Da det er begrensninger knyttet til eiendom på leid tomt ber styret administrasjonen om å ta en samtale med Drammen Eiendom med en forespørsel om de kan kjøpe bygget i stedet. V E D T A K: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til investerings- og driftsbudsjett 2011, med forbehold om godkjent inntektssystem, og ber om at det legges frem for Havnerådet. Sak 44/10 Tilbakemelding fra møte med Drammens ordfører Havnedirektøren og styrets leder informerte om saken. I møte med ordføreren ble det konkludert med at det foreløpig ikke er behov for å starte et nytt reguleringsarbeid på Holmen. Kommunen avventer utredningen fra KVU. V E D T A K: Havnestyret tar orienteringen til etterretning Sak 45/10 Endring av vedtekter Administrasjonen informerte om behovet for endring av Drammen havn sine vedtekter pga ny havne- og farvannslov. Det er innledet et samarbeid i regi av Norsk havneforening for å etablere nye malvedtekter. Det arbeides for å få tidsfristen for ferdigstillelsen av vedtektsendringer utsatt til vår

6 Endring av vedtekter må sees i sammenheng med eierkommunenes ønske om å arbeide med havnas fremtidige organisering. Eierkommunene har avventet ny havne- og farvannslov. Arbeidet bør også sees i sammenheng med en eventuell revidering av strategiplanen. Fagforeningen har kommet med et ønske overfor styre om å få delta i arbeidet med vedtektsendringene. V E D T A K: Styret utsetter saken Sak 46/10 Eventuelt - Havnestyret vedtok ny lederlønn pr for havnedirektøren. - Møteplan 1. halvår 2011 vil bli lagt frem på neste styremøte. Møtet sluttet kl Drammen, den 1. november Johan Baumann Leder Hilde Klæboe Heidi Grundvig Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Havnedirektør 6

7 Sak 48/10 Regnskapet pr Regnskapet pr viser et positivt driftsresultat på 3,4 MNOK, og etter finansielle poster viser regnskapet et overskudd på 2,4 MNOK. Administrasjonen har foretatt en justering av prognosen pr der beregnet resultat etter finansielle poster blir på ca 0,2 MNOK. Prognosen for driftsinntekter er redusert med 0,22 MNOK, driftskostnader justert opp med 1,43 MNOK og finanskostnader redusert med 0,7 MNOK. Reguleringskostnaden fra Drammen kommunale pensjonskassen på 1,0 MNOK er tatt med i økningen av driftskostnadene. Utviklingen i driftsinntektene pr fortsetter i en positiv retning på de fleste områder, dvs. vareavgift spesielt pga bilimporten, men også container, sement og korn. Kranleie, bortleie av materiell og utleie av lagerhus forutsettes også å bli høyere enn budsjettert. Leieinntekter knyttet til kontorlokaler og arealer er budsjettert for høyt i opprinnelig budsjett og er justert ned i prognosen. Driftsutgiftene pr viser et mindre forbruk totalt sett enn hva som er budsjettert for Lønns- og personalkostnader forutsettes lavere enn budsjettet. Hovedårsaken er at en kollega er langvarig sykemeldt. Driftskostnader knyttet til isbryting, rep/vedl. kran/utstyr og kai/areal vil bli en del mer enn budsjettert. Økte utgifter på reparasjon og vedlikeholdskontoene har kommet/vil komme ifm ombygging av Pernille og rehabiliteringen av kranskinner på Holmen syd. Merforbruk i driftsregnskapet er tatt med ved justering av prognosen. Resultatet ved årets slutt etter justering av finansielle kostnader er beregnet å bli i underkant av 0.2 MNOK. Vedlagt er resultatregnskapet pr Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Drammen, den Havnedirektør 7

8 Sak 49/10 Status Kraner Kran Odin Vi har veldig gode resultater for containerlasting og lossing med Odin. Både nabohavner og leverandør er imponert over jobben som gjøres. De siste fire uker har det imidlertid vært en ny containerbåt på ruten. Dette fungerer ikke like bra i selve laste-/losseoprasjonen, men det er tydeligvis problemer i de andre havnene også. Alle fire anløp har vær forsinket. Vi regner med at dette er barnesykdommer som vil gå seg til. Kran Torbjørn Kran Torbjørn er nå over på nye skinner. Den vil få ny tilførselskabel for strøm i løpet av november og skal på vårparten bygges om noe slik at den kan bruke samme containeråk som kran Odin. Kran Pernille Kran Pernille er nå ferdig ombygget og går på nye skinner. Kran Henrik Kran Henrik er den siste kranen som er igjen på Tangen. Den har vært planlagt utfaset i mange år, og er verken pusset opp eller ombygget, men har kun fått førstehjelp. Det er nå mye å gjøre med kranen at den er besluttet kondemnert. Tangen Lagerskur 1 Maritim storstue Ombygging av lagerskur 1 til maritim storstue er i full gang. Det er entreprenøren OBAS ØST AS som vant tilbudskonkurransen med tilbud på MNOK. Byggetid var beregnet til tre måneder fra , men grunnet forsinket igangsettelsestillatelse er denne forskjøvet seks uker. Holmen syd Kranskinner Kranskinnene på Holmen syd er nå ferdig rehabilitert, siste asfaltering ble utført Det er entreprenør Oslo Vei som har utført jobben etter å ha vunnet tilbudskonkurransen. Vi hadde i utgangspunktet en ramme på MNOK 1,7, og det ser ut til at vi ender på omkring MNOK 1,8. Det har vært en komplisert jobb og vi er så langt godt fornøyd med entreprenøren. Risgarden Avløp for Draka Dette er nå ferdigstilt, og Drammen havn har med det utført alle sine forpliktelser overfor Draka Norsk Kabel. Samtidig med avløpsledningen for Draka har vi også lagt ned sluk med avløp fra Risgarden terminal. Dette har fungert veldig bra og området er nå godt drenert. 8

9 Risgardkaia Tilstand Det var noe bekymring for Risgardkaias tilstand, men etter undersøkelser viser det seg at den trolig kan stå i 10 år til uten større vedlikeholdsarbeider. Risgarden Buffer Tømmerskjermen på Risgarden ser ut til å ta form med et realistisk budsjett. Løsningen vil i så fall være å pæle telefonstolper ned i bakken. Se vedlagte illustrasjon. Ill. 1, Risgarden Tømmerskjerm i fugleperspektiv Ill. 2, Risgarden Tømmerskjerm sett fra Tangen Holmen Ny terminal for internasjonal aktør samt Yara og Pemco Det hersket en meget optimistisk stemning etter at havnestyrets formann og havnedirektøren hadde hatt møte med ordføreren , og vi imøteså videre dialog og møter med byggesaksadministrasjonen i Drammen kommune. Det gjør vi fortsatt. Kattegatterminalen Trafo EB Nett er ansvarlig for oppføring av trafo ved den nye Kattegatkaia for Drammen havn. Byggeplan har nå godkjent trafoens estetiske uttrykk og bygging vil sannsynligvis starte til våren. Furuholmen grøntbelte Grøntbeltet har satt seg godt. Vi har avholdt ettårsbefaring med entreprenøren og anser anlegget for ferdig. Entreprenøren er nå ett år inne i den treårige vedlikeholdsavtalen som var en del av opprinnelig kontrakt. 9

10 Evt. videre utfylling Drammen havn har utfyllingstillatelse til Vi har vært i kontakt med entreprenører om leveranse av masser fra Jernbaneverkets anlegg i Vestfold og har nå innledet samtaler med Jernbaneverket om masseleveranse fra anlegget Holm-Nykirke. Estetisk veileder Vi har mottatt et forslag fra London Metropolitan Workshop som ser meget godt ut. Nedenstående kart er hentet fra innledende rapport og forarbeide gjort i forbindelse med Havnestyrets besøk i vår. Ill. 3, Kart over Holmen med forslag til innsatsområder (orienteres videre i møte) Forurensede sedimenter pålegg fra KLIF KLIF og Drammen havn har tilsynelatende noe forskjellig oppfatning av undersøkelsesbehovet i havnebassenget, og KLIF har ikke godkjent vår rapportering vedrørende tilstanden for forurensede sedimenter. Vi er i dialog med KLIF om dette, og skal ha møte her i Drammen havn HMS-grensesnitt ved flere operatører Vi ønsket i utgangspunktet å avvente denne rapporten til politiets rapport om ulykken forelå. Det viser seg imidlertid at dette trekker ut, så vi har besluttet å ferdigstille rapporten. HMS-leder og teknisk sjef har gjennomgått et førsteutkast sammen med konsulent og endelig rapport skal foreligge innen

11 Arbeidsmiljø og sykefravær Arbeidsmiljøet er godt. Korttidssykefraværet hittil i år (per september) ligger i snitt på 1,15%, Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Snitt Langtid 5,75 % 12,11 % 12,17 % 8,31 % 9,82 % 6,05 % 11,83 % 11,56 % 8,37 % 9,55 % Korttid 1,51 % 1,51 % 2,65 % 0,32 % 1,02 % 1,38 % 0,55 % 0,83 % 0,56 % 1,15 % Totalt 7,26 % 13,62 % 14,82 % 8,63 % 10,84 % 7,43 % 12,38 % 12,39 % 8,93 % 10,70 % En arbeidstaker har vært sykmeldt siden , dvs. at vi har et fast sykefravær på 6,05% i måneden. Vedkommende har nå sagt opp sin stiiling og ansettelsesforholdet opphører I tillegg har to arbeidstakere hatt sykefravær på omkring to måneder hver. Begge disse er nå tilbake i full jobb. Vi har for tiden en elev fra Åssiden vgs. i praksisperiode her. Eidos Intensjonsavtale med Gjelstengruppen Eidos Eiendomsutvikling inngikk en intensjonsavtale med Gjelstengruppen med mål å forhandle fram inngåelse av felles selskap for å fylle ut Gilhusbukta. Ill. 4, sakset fra Lierposten 11

12 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Drammen, den Havnedirektør 12

13 Sak 50/10 Priser for året 2011 Det vises til sak 42/10. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Havnestyret i møtet den 11.oktober har administrasjonen justert ned sine foreslåtte økninger av anløpsavgift og kaivederlag for Den 29.oktober ble det avholdt et informasjonsmøte på havnekontoret vedr. ny havne- og farvannslov samt administrasjonens forslag til anløpsavgift og vederlag for Samtlige kunder (private og offentlige kaier) i vårt sjøområde ble invitert til møtet. Frist for tilbakemelding på regulativet var fredag 5. november. Det har innen fristens utløp kommet inn en tilbakemelding, Motorships på vegne av rederiet UECC. Administrasjonens utkast til nytt regulativ for 2011 og kopi av mail fra Motorships datert følger vedlagt. Selvkostberegning for anløpsavgift 2011: Anløpsavgiften skal som kjent være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eiet. Nedenfor følger eksempler som kan belastes anløpsavgiften: - Isbryting - Navigasjonsinnretninger - Innvesteringer og vedlikehold i farleden - Fjerning av hindringer i farvannet - Oppsynsfunksjoner - Fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter Det er foreløpig ikke avklart i hvilket omfang Staten (Kystverket) vil bidra økonomisk til å dekke kostnadene vedr. isbryting i hovedleden inn til Drammen havn. Vi har i vår selvkostberegning estimert at Drammen havn sine kostnader til drift av Thor III vil beløpe seg til kr ,- neste år. I vedlagte selvkostberegning beløper inntektene seg til 1,4 MNOK og utgiftene til 1,6 MNOK. 13

14 Forslag til VEDTAK: Havnestyret ber administrasjonen om å kunngjøre avgiftene for år 2011 som vedtatt i havnestyremøte De nye avgiftene gjøres gjeldende fra Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak og legges deretter frem for havnerådet. Drammen Havnedirektør 14

15 Sak 51/10 Budsjettendringer 2011 Havnedirektøren foreslår endring i det vedtatte investerings- og driftsbudsjettet 2011 på bakgrunn av nye opplysninger. INVESTERINGSBUDSJETTET 2011 Administrasjonen har mottatt faktureringsplan i forbindelsen med rehabilitering av Maritime Storstue og ber om at det i 2011 bevilges 1,5 MNOK til prosjektet. Behovet for ekstrabevilgning skyldes bl.a forskyvning i tid (bruker ikke alt i år), bruk av konsulenter, beregnede endringsmeldinger osv. Det endrede budsjettforslaget på investeringer for 2011 vil da bli på totalt 33,5 MNOK og fordeles som følger: Asfaltering - Holmen kr ,- Kjøp av Statoilbygget kr ,- Utbygging av Velferden kr ,- Tømmerskjerming Risgarden kr ,- Utfylling Holmen kr ,- Maritime Storstue kr ,- Diverse kr ,- Totalt kr ,- DRIFTSBUDSJETTET 2011 Driftsinntekter De budsjetterte driftsinntektene for 2011 foreslås økt med 1,2 MNOK. Eksisterende avgiftsog vederlagsregulativ videreføres i 2011 og isvareavgift budsjetteres med 1,4 MNOK. På bakgrunn av innspill fra havnestyret om revurdering av avgifter og vederlag foreslås reduksjon av både anløpsavgift og kaivederlag med 0,1 MNOK, dvs. totalt 0,2 MNOK. Driftsutgifter Drammen kommunale pensjonskasse foretar en innkalling av reguleringspremie ved utgangen av hvert regnskapsår. Beløpets størrelse kan vi ikke eksakt forutsi, men etter samtale med pensjonskassen anslås den årlig å bli på ca. 1,0 MNOK. Havnedirektøren foreslår at reguleringspremien legges inn i driftsbudsjettet Budsjettert driftsresultat vil da bli kr ,- og budsjettert årsresultat etter finansielle poster kr ,-. Forslag til vedtak: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til endringer i investerings- og driftsbudsjett for Drammen, den 5. november

16 havnedirektør Sak 52/10 Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Det nasjonale sjøprosjektet er nå tilbakelagt, og den endelige fullversjonen av rapporten «Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?» er nå tilgjengelig på nett. Rapporten har blitt til i et samarbeid mellom Norsk havneforening, Norske Havner, LTL og Kystverket, og tar for seg utfordringer og muligheter for nærskipsfarten. Dokumentet fremmer 20 forslag til tiltak for å styrke sjøens konkurransekraft i fremtidens godstransport. Rapporten foreligger både i en 140-siders fullversjon og som en 40-siders kortversjon. Begge rapportene er tilgjengelige på vår hjemmeside. Prosjektet har tatt for seg flaskehalsene og suksesskriteriene for sjøtransporten i dagens næringstransport. I rapporten vurderes sjøtransportens muligheter for å overta større deler av næringstransporten, med vurdering av faktorer som påvirker sjøtransportens effektivitet og konkurransefordeler målt opp mot bane og bil. Rapporten presenterer hva som på den ene siden må gjøres av aktørene selv (havner, rederier og samarbeidspartnere), og på den andre siden hvilke tiltak myndighetene bør gjennomføre. Positiv mottakelse Rapporten ble første gang presentert på logistikkonferansen på Gardermoen i oktober, og fikk der gode skussmål både fra styresmakter og næring. Stortingets transport- og kommunikasjonskomité har også blitt presentert for rapporten, og vil etter eget ønske få oversendt fullversjonen. Handlingsplanen, som beskrives i detalj i rapporten, består av følgende punkter: Rapportens forslag til handlingsplan består av følgende 20 tiltakspunkter: 1.Neste Nasjonal transportplan må inneholde konkrete mål og strategier for overføring av gods fra vei til sjø og bane. 2. Transportmidlene må ha mest mulig like rammevilkår ved brukerfinansiering av offentlig infrastruktur. 3. Investerings- og driftskostnadene knyttet til overvåking og sikkerhet til sjøs bør finansieres av Staten. 4. Kunnskapsgrunnlaget vedrørende sjøtransport og intermodale 16

17 transporter der sjøtransport inngår, må forbedres. 5. Sterkere regionale forretnings- og forvaltningsenheter innen intermodale transporter. 6. Mer synlig tilsynsmyndighet for å oppnå likebehandling av operatørene i transportsektoren. 7. Transportplanleggingen i Kystverket styrkes, der etaten må ta større ansvar og rolle som nasjonal havnemyndighet. 8. Et statlig investeringsfond opprettes for utvikling av effektive og miljømessig gode logistikknutepunkt. 9. Pilotprosjekter gjennomføres for mer aktiv bruk av havnearealet og havnetjenestene i bedriftenes forsyningskjeder. 10. Havner med vekst innen intermodalt gods prioriteres med hensyn til stamnettilknytning. 11. Pilotprosjekter for samarbeid mellom sjø og bane iverksettes. 12. Fagmyndigheten for forvaltning og utvikling av offentlige gods- og logistikknutepunkter styrkes. 13. Havnene bør samarbeide tettere om beste praksis vedrørende effektiv terminaldrift i logistikknutepunktene. 14. Havnene iverksetter handlingsprogram i samarbeid med terminalaktørene for å heve effektiviteten og kvaliteten i terminalarbeidet. 15. Havnene i Oslofjorden bør styrke samarbeidet vedrørende markedsutvikling og samordning av driftsoppgaver og infrastruktur. 16. Havnenes nye, felles interesseorganisasjon får i oppgave å kartlegge og markedsføre havnenes betydning for sysselsetting og verdiskapning, for å styrke kunnskap, fokus og omdømme hos publikum. 17. Pilotprosjekter gjennomføres i 1-2 byer med sikte på innføring av landstrøm. 18. Bedre rammevilkår for bygging, drift og fornying av nærskipsflåten. 19. Havnene etablerer regionale miljøpriser eller andre aktive virkemidler til bedrifter som satser på miljøvennlig transport. 20. Det bør utvikles kommunikasjonsstrategier der aktiv informasjon og samfunnsdebatt blir sentralt for å fremme sjøtransportens fortrinn i framtidens transporter. 17

18 Fullversjonen av rapporten ligger vedlagt og vil bli nærmere presentert i styremøtet den Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Drammen Havnedirektør 18

19 Sak 53/10 Møteplan 1. halvår Møteplan for 1 halvår 2011 inkl. befaring. 14. jan Havnemiddag 14. feb Styremøte 14. mar Styremøte mai Styretur 23. mai Styremøte 8. jun Befaring Forslag til vedtak: "Havnestyret vedtar møteplanen" Drammen, den 1. november 2010 Havnedirektør 19

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/2014 Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 GRUPPEMØTER i kantine: Arbeiderpartiet: Onsdag den 7.mai 2014 kl.14.00

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer