Mandag 15. november kl Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?"

Transkript

1 DRAMMEN. TLF Ark.nr /10 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 15. november kl Sak 47/10 Protokoll fra styremøter Sak 48/10 Regnskap pr Sak 49/10 Status Sak 50/10 Priser for året 2011 Sak 51/10 Budsjettendringer 2011 Sak 52/10 Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Sak 53/10 Møteplan 1. halvår 2011 Sak 54/10 Eventuelt Drammen, den Havnedirektør

2 Sak 47/10 Protokoll fra styremøtet Vedlagt oversendes protokollen fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 1. november 2010 Havnedirektør 2

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /10 -/vs Protokoll Tid: Mandag 11. oktober 2010 kl 12:30 Sted: Havnekontoret Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Heidi Grundvig Hilde Klæboe Berit Narverud Fra administrasjonen: Ivar Vannebo Eirin Reinskou Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 38/10 Protokoll fra styremøtet Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra styremøtet Sak 24/10 Informasjon Havnedirektøren informerte at Norske Havner og Norsk havneforening har vedtatt å oppløse dagens organisasjoner, for deretter å opprette en ny organisasjon. Endelig vedtak fattes på nyåret. Sak 31/10 Informasjon Havnedirektøren informerte om at det er gjennomført et møte med Administrasjonskontorets styreleder for å sikre gode holdninger og rutiner i forbindelse med lasting/lossing av båter. Dette arbeidet vil fortsette. Sak 35/10 Informasjon Havnedirektøren informerte styret om at Søndre Buskerud politikammer vil mest sannsynlig ha ferdigbehandlet saken om arbeidsulykken, 30. november 2009, innen slutten av oktober. 3

4 Sak 39/10 Offentliggjøring av havnestyre- og havnerådssaker Administrasjonen informerte om saken. I de tilfeller der saker er unntatt offentlighet vil det bli henvist til offentlighetslovens aktuelle paragraf. V E D T A K: Styret vedtar at saker som fremlegges for styre og råd offentliggjøres på hjemmesiden til Drammen havn når det tekniske er på plass. Sak 40/10 Verdifastsetting av varige driftsmidler Drammen havn Administrasjonen orienterte om verdifastsettingen av varige driftsmidler på Drammen havn når det gjelder tomter/areal og bygninger. Styret hadde en grundig diskusjon rundt verdifastsettingen av driftsmidler og administrasjonen svarte på de stilte spørsmål. Batteriøya har ingen direkte verdi for Drammen havn, men har en verdi for Svelvik kommune. Styret ber administrasjonen gå i dialog med kommunen om en eventuell overtagelse av tomter og eiendommer som er i Svelvik. V E D T A K: Styret vedtar å la Batteriøya stå med uendret verdi. De oppførte verdiene ellers i balansen vurderes også å stå oppført med riktige verdier. Sak 41/10 Ombygging til full kontorisering av Velferden Administrasjonen informerte om saken. Nåværende leietager av 1. etasje er på søken etter nye lokaler. Muligheten for at de kan flytte ut innen året er tilstede. V E D T A K: Havnestyret godkjenner at Drammen havn forbereder ombygging av Velferden for full kontorisering innenfor en økonomisk ramme på 12,0 MNOK. Sak 42/10 Priser for året 2011 Administrasjonen orienterte om det nye inntektssystemet. Isvareavgiften fjernes jf. ny havne- og farvannslov og skal i prinsippet dekkes inn gjennom anløpsavgiften. Da anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og ikke gi økonomisk overskudd, ber styret administrasjonen legge frem en selvkostberegning i neste møte. 4

5 Nivået på anløpsavgiften, kaivederlaget og vareavgiften er i dag høyere ved Drammen havn enn ved hhv. Oslo, Larvik og Moss havn. Administrasjonens fremlagte prisforslag vil på bakgrunn av info. øke differansen. Styret stiller spørsmål om konkurransesituasjonen med fremlagte prising for Administrasjonen bes om å vurdere muligheten for å øke inntekter knyttet til lagerleie slik at økningen ikke blir så stor på avgifter/vederlag. Alternativt forslag bes lagt frem på neste styremøte. V E D T A K: Saken utsettes til neste styremøte Sak 43/10 Drifts- og investeringsbudsjett for DIH 2011 Administrasjonen la frem forslag til investerings- og driftsbudsjett 2011 og besvarte spørsmål fra styret. Når det gjelder budsjettpost Kjøp av Statoilbygget har Drammen havn vært i kontakt med Drammen Eiendom som eier av tomten for å få avklart leieforholdet ved et eventuelt kjøp. Da det er begrensninger knyttet til eiendom på leid tomt ber styret administrasjonen om å ta en samtale med Drammen Eiendom med en forespørsel om de kan kjøpe bygget i stedet. V E D T A K: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til investerings- og driftsbudsjett 2011, med forbehold om godkjent inntektssystem, og ber om at det legges frem for Havnerådet. Sak 44/10 Tilbakemelding fra møte med Drammens ordfører Havnedirektøren og styrets leder informerte om saken. I møte med ordføreren ble det konkludert med at det foreløpig ikke er behov for å starte et nytt reguleringsarbeid på Holmen. Kommunen avventer utredningen fra KVU. V E D T A K: Havnestyret tar orienteringen til etterretning Sak 45/10 Endring av vedtekter Administrasjonen informerte om behovet for endring av Drammen havn sine vedtekter pga ny havne- og farvannslov. Det er innledet et samarbeid i regi av Norsk havneforening for å etablere nye malvedtekter. Det arbeides for å få tidsfristen for ferdigstillelsen av vedtektsendringer utsatt til vår

6 Endring av vedtekter må sees i sammenheng med eierkommunenes ønske om å arbeide med havnas fremtidige organisering. Eierkommunene har avventet ny havne- og farvannslov. Arbeidet bør også sees i sammenheng med en eventuell revidering av strategiplanen. Fagforeningen har kommet med et ønske overfor styre om å få delta i arbeidet med vedtektsendringene. V E D T A K: Styret utsetter saken Sak 46/10 Eventuelt - Havnestyret vedtok ny lederlønn pr for havnedirektøren. - Møteplan 1. halvår 2011 vil bli lagt frem på neste styremøte. Møtet sluttet kl Drammen, den 1. november Johan Baumann Leder Hilde Klæboe Heidi Grundvig Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Havnedirektør 6

7 Sak 48/10 Regnskapet pr Regnskapet pr viser et positivt driftsresultat på 3,4 MNOK, og etter finansielle poster viser regnskapet et overskudd på 2,4 MNOK. Administrasjonen har foretatt en justering av prognosen pr der beregnet resultat etter finansielle poster blir på ca 0,2 MNOK. Prognosen for driftsinntekter er redusert med 0,22 MNOK, driftskostnader justert opp med 1,43 MNOK og finanskostnader redusert med 0,7 MNOK. Reguleringskostnaden fra Drammen kommunale pensjonskassen på 1,0 MNOK er tatt med i økningen av driftskostnadene. Utviklingen i driftsinntektene pr fortsetter i en positiv retning på de fleste områder, dvs. vareavgift spesielt pga bilimporten, men også container, sement og korn. Kranleie, bortleie av materiell og utleie av lagerhus forutsettes også å bli høyere enn budsjettert. Leieinntekter knyttet til kontorlokaler og arealer er budsjettert for høyt i opprinnelig budsjett og er justert ned i prognosen. Driftsutgiftene pr viser et mindre forbruk totalt sett enn hva som er budsjettert for Lønns- og personalkostnader forutsettes lavere enn budsjettet. Hovedårsaken er at en kollega er langvarig sykemeldt. Driftskostnader knyttet til isbryting, rep/vedl. kran/utstyr og kai/areal vil bli en del mer enn budsjettert. Økte utgifter på reparasjon og vedlikeholdskontoene har kommet/vil komme ifm ombygging av Pernille og rehabiliteringen av kranskinner på Holmen syd. Merforbruk i driftsregnskapet er tatt med ved justering av prognosen. Resultatet ved årets slutt etter justering av finansielle kostnader er beregnet å bli i underkant av 0.2 MNOK. Vedlagt er resultatregnskapet pr Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Drammen, den Havnedirektør 7

8 Sak 49/10 Status Kraner Kran Odin Vi har veldig gode resultater for containerlasting og lossing med Odin. Både nabohavner og leverandør er imponert over jobben som gjøres. De siste fire uker har det imidlertid vært en ny containerbåt på ruten. Dette fungerer ikke like bra i selve laste-/losseoprasjonen, men det er tydeligvis problemer i de andre havnene også. Alle fire anløp har vær forsinket. Vi regner med at dette er barnesykdommer som vil gå seg til. Kran Torbjørn Kran Torbjørn er nå over på nye skinner. Den vil få ny tilførselskabel for strøm i løpet av november og skal på vårparten bygges om noe slik at den kan bruke samme containeråk som kran Odin. Kran Pernille Kran Pernille er nå ferdig ombygget og går på nye skinner. Kran Henrik Kran Henrik er den siste kranen som er igjen på Tangen. Den har vært planlagt utfaset i mange år, og er verken pusset opp eller ombygget, men har kun fått førstehjelp. Det er nå mye å gjøre med kranen at den er besluttet kondemnert. Tangen Lagerskur 1 Maritim storstue Ombygging av lagerskur 1 til maritim storstue er i full gang. Det er entreprenøren OBAS ØST AS som vant tilbudskonkurransen med tilbud på MNOK. Byggetid var beregnet til tre måneder fra , men grunnet forsinket igangsettelsestillatelse er denne forskjøvet seks uker. Holmen syd Kranskinner Kranskinnene på Holmen syd er nå ferdig rehabilitert, siste asfaltering ble utført Det er entreprenør Oslo Vei som har utført jobben etter å ha vunnet tilbudskonkurransen. Vi hadde i utgangspunktet en ramme på MNOK 1,7, og det ser ut til at vi ender på omkring MNOK 1,8. Det har vært en komplisert jobb og vi er så langt godt fornøyd med entreprenøren. Risgarden Avløp for Draka Dette er nå ferdigstilt, og Drammen havn har med det utført alle sine forpliktelser overfor Draka Norsk Kabel. Samtidig med avløpsledningen for Draka har vi også lagt ned sluk med avløp fra Risgarden terminal. Dette har fungert veldig bra og området er nå godt drenert. 8

9 Risgardkaia Tilstand Det var noe bekymring for Risgardkaias tilstand, men etter undersøkelser viser det seg at den trolig kan stå i 10 år til uten større vedlikeholdsarbeider. Risgarden Buffer Tømmerskjermen på Risgarden ser ut til å ta form med et realistisk budsjett. Løsningen vil i så fall være å pæle telefonstolper ned i bakken. Se vedlagte illustrasjon. Ill. 1, Risgarden Tømmerskjerm i fugleperspektiv Ill. 2, Risgarden Tømmerskjerm sett fra Tangen Holmen Ny terminal for internasjonal aktør samt Yara og Pemco Det hersket en meget optimistisk stemning etter at havnestyrets formann og havnedirektøren hadde hatt møte med ordføreren , og vi imøteså videre dialog og møter med byggesaksadministrasjonen i Drammen kommune. Det gjør vi fortsatt. Kattegatterminalen Trafo EB Nett er ansvarlig for oppføring av trafo ved den nye Kattegatkaia for Drammen havn. Byggeplan har nå godkjent trafoens estetiske uttrykk og bygging vil sannsynligvis starte til våren. Furuholmen grøntbelte Grøntbeltet har satt seg godt. Vi har avholdt ettårsbefaring med entreprenøren og anser anlegget for ferdig. Entreprenøren er nå ett år inne i den treårige vedlikeholdsavtalen som var en del av opprinnelig kontrakt. 9

10 Evt. videre utfylling Drammen havn har utfyllingstillatelse til Vi har vært i kontakt med entreprenører om leveranse av masser fra Jernbaneverkets anlegg i Vestfold og har nå innledet samtaler med Jernbaneverket om masseleveranse fra anlegget Holm-Nykirke. Estetisk veileder Vi har mottatt et forslag fra London Metropolitan Workshop som ser meget godt ut. Nedenstående kart er hentet fra innledende rapport og forarbeide gjort i forbindelse med Havnestyrets besøk i vår. Ill. 3, Kart over Holmen med forslag til innsatsområder (orienteres videre i møte) Forurensede sedimenter pålegg fra KLIF KLIF og Drammen havn har tilsynelatende noe forskjellig oppfatning av undersøkelsesbehovet i havnebassenget, og KLIF har ikke godkjent vår rapportering vedrørende tilstanden for forurensede sedimenter. Vi er i dialog med KLIF om dette, og skal ha møte her i Drammen havn HMS-grensesnitt ved flere operatører Vi ønsket i utgangspunktet å avvente denne rapporten til politiets rapport om ulykken forelå. Det viser seg imidlertid at dette trekker ut, så vi har besluttet å ferdigstille rapporten. HMS-leder og teknisk sjef har gjennomgått et førsteutkast sammen med konsulent og endelig rapport skal foreligge innen

11 Arbeidsmiljø og sykefravær Arbeidsmiljøet er godt. Korttidssykefraværet hittil i år (per september) ligger i snitt på 1,15%, Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Snitt Langtid 5,75 % 12,11 % 12,17 % 8,31 % 9,82 % 6,05 % 11,83 % 11,56 % 8,37 % 9,55 % Korttid 1,51 % 1,51 % 2,65 % 0,32 % 1,02 % 1,38 % 0,55 % 0,83 % 0,56 % 1,15 % Totalt 7,26 % 13,62 % 14,82 % 8,63 % 10,84 % 7,43 % 12,38 % 12,39 % 8,93 % 10,70 % En arbeidstaker har vært sykmeldt siden , dvs. at vi har et fast sykefravær på 6,05% i måneden. Vedkommende har nå sagt opp sin stiiling og ansettelsesforholdet opphører I tillegg har to arbeidstakere hatt sykefravær på omkring to måneder hver. Begge disse er nå tilbake i full jobb. Vi har for tiden en elev fra Åssiden vgs. i praksisperiode her. Eidos Intensjonsavtale med Gjelstengruppen Eidos Eiendomsutvikling inngikk en intensjonsavtale med Gjelstengruppen med mål å forhandle fram inngåelse av felles selskap for å fylle ut Gilhusbukta. Ill. 4, sakset fra Lierposten 11

12 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Drammen, den Havnedirektør 12

13 Sak 50/10 Priser for året 2011 Det vises til sak 42/10. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Havnestyret i møtet den 11.oktober har administrasjonen justert ned sine foreslåtte økninger av anløpsavgift og kaivederlag for Den 29.oktober ble det avholdt et informasjonsmøte på havnekontoret vedr. ny havne- og farvannslov samt administrasjonens forslag til anløpsavgift og vederlag for Samtlige kunder (private og offentlige kaier) i vårt sjøområde ble invitert til møtet. Frist for tilbakemelding på regulativet var fredag 5. november. Det har innen fristens utløp kommet inn en tilbakemelding, Motorships på vegne av rederiet UECC. Administrasjonens utkast til nytt regulativ for 2011 og kopi av mail fra Motorships datert følger vedlagt. Selvkostberegning for anløpsavgift 2011: Anløpsavgiften skal som kjent være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eiet. Nedenfor følger eksempler som kan belastes anløpsavgiften: - Isbryting - Navigasjonsinnretninger - Innvesteringer og vedlikehold i farleden - Fjerning av hindringer i farvannet - Oppsynsfunksjoner - Fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter Det er foreløpig ikke avklart i hvilket omfang Staten (Kystverket) vil bidra økonomisk til å dekke kostnadene vedr. isbryting i hovedleden inn til Drammen havn. Vi har i vår selvkostberegning estimert at Drammen havn sine kostnader til drift av Thor III vil beløpe seg til kr ,- neste år. I vedlagte selvkostberegning beløper inntektene seg til 1,4 MNOK og utgiftene til 1,6 MNOK. 13

14 Forslag til VEDTAK: Havnestyret ber administrasjonen om å kunngjøre avgiftene for år 2011 som vedtatt i havnestyremøte De nye avgiftene gjøres gjeldende fra Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak og legges deretter frem for havnerådet. Drammen Havnedirektør 14

15 Sak 51/10 Budsjettendringer 2011 Havnedirektøren foreslår endring i det vedtatte investerings- og driftsbudsjettet 2011 på bakgrunn av nye opplysninger. INVESTERINGSBUDSJETTET 2011 Administrasjonen har mottatt faktureringsplan i forbindelsen med rehabilitering av Maritime Storstue og ber om at det i 2011 bevilges 1,5 MNOK til prosjektet. Behovet for ekstrabevilgning skyldes bl.a forskyvning i tid (bruker ikke alt i år), bruk av konsulenter, beregnede endringsmeldinger osv. Det endrede budsjettforslaget på investeringer for 2011 vil da bli på totalt 33,5 MNOK og fordeles som følger: Asfaltering - Holmen kr ,- Kjøp av Statoilbygget kr ,- Utbygging av Velferden kr ,- Tømmerskjerming Risgarden kr ,- Utfylling Holmen kr ,- Maritime Storstue kr ,- Diverse kr ,- Totalt kr ,- DRIFTSBUDSJETTET 2011 Driftsinntekter De budsjetterte driftsinntektene for 2011 foreslås økt med 1,2 MNOK. Eksisterende avgiftsog vederlagsregulativ videreføres i 2011 og isvareavgift budsjetteres med 1,4 MNOK. På bakgrunn av innspill fra havnestyret om revurdering av avgifter og vederlag foreslås reduksjon av både anløpsavgift og kaivederlag med 0,1 MNOK, dvs. totalt 0,2 MNOK. Driftsutgifter Drammen kommunale pensjonskasse foretar en innkalling av reguleringspremie ved utgangen av hvert regnskapsår. Beløpets størrelse kan vi ikke eksakt forutsi, men etter samtale med pensjonskassen anslås den årlig å bli på ca. 1,0 MNOK. Havnedirektøren foreslår at reguleringspremien legges inn i driftsbudsjettet Budsjettert driftsresultat vil da bli kr ,- og budsjettert årsresultat etter finansielle poster kr ,-. Forslag til vedtak: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til endringer i investerings- og driftsbudsjett for Drammen, den 5. november

16 havnedirektør Sak 52/10 Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Det nasjonale sjøprosjektet er nå tilbakelagt, og den endelige fullversjonen av rapporten «Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?» er nå tilgjengelig på nett. Rapporten har blitt til i et samarbeid mellom Norsk havneforening, Norske Havner, LTL og Kystverket, og tar for seg utfordringer og muligheter for nærskipsfarten. Dokumentet fremmer 20 forslag til tiltak for å styrke sjøens konkurransekraft i fremtidens godstransport. Rapporten foreligger både i en 140-siders fullversjon og som en 40-siders kortversjon. Begge rapportene er tilgjengelige på vår hjemmeside. Prosjektet har tatt for seg flaskehalsene og suksesskriteriene for sjøtransporten i dagens næringstransport. I rapporten vurderes sjøtransportens muligheter for å overta større deler av næringstransporten, med vurdering av faktorer som påvirker sjøtransportens effektivitet og konkurransefordeler målt opp mot bane og bil. Rapporten presenterer hva som på den ene siden må gjøres av aktørene selv (havner, rederier og samarbeidspartnere), og på den andre siden hvilke tiltak myndighetene bør gjennomføre. Positiv mottakelse Rapporten ble første gang presentert på logistikkonferansen på Gardermoen i oktober, og fikk der gode skussmål både fra styresmakter og næring. Stortingets transport- og kommunikasjonskomité har også blitt presentert for rapporten, og vil etter eget ønske få oversendt fullversjonen. Handlingsplanen, som beskrives i detalj i rapporten, består av følgende punkter: Rapportens forslag til handlingsplan består av følgende 20 tiltakspunkter: 1.Neste Nasjonal transportplan må inneholde konkrete mål og strategier for overføring av gods fra vei til sjø og bane. 2. Transportmidlene må ha mest mulig like rammevilkår ved brukerfinansiering av offentlig infrastruktur. 3. Investerings- og driftskostnadene knyttet til overvåking og sikkerhet til sjøs bør finansieres av Staten. 4. Kunnskapsgrunnlaget vedrørende sjøtransport og intermodale 16

17 transporter der sjøtransport inngår, må forbedres. 5. Sterkere regionale forretnings- og forvaltningsenheter innen intermodale transporter. 6. Mer synlig tilsynsmyndighet for å oppnå likebehandling av operatørene i transportsektoren. 7. Transportplanleggingen i Kystverket styrkes, der etaten må ta større ansvar og rolle som nasjonal havnemyndighet. 8. Et statlig investeringsfond opprettes for utvikling av effektive og miljømessig gode logistikknutepunkt. 9. Pilotprosjekter gjennomføres for mer aktiv bruk av havnearealet og havnetjenestene i bedriftenes forsyningskjeder. 10. Havner med vekst innen intermodalt gods prioriteres med hensyn til stamnettilknytning. 11. Pilotprosjekter for samarbeid mellom sjø og bane iverksettes. 12. Fagmyndigheten for forvaltning og utvikling av offentlige gods- og logistikknutepunkter styrkes. 13. Havnene bør samarbeide tettere om beste praksis vedrørende effektiv terminaldrift i logistikknutepunktene. 14. Havnene iverksetter handlingsprogram i samarbeid med terminalaktørene for å heve effektiviteten og kvaliteten i terminalarbeidet. 15. Havnene i Oslofjorden bør styrke samarbeidet vedrørende markedsutvikling og samordning av driftsoppgaver og infrastruktur. 16. Havnenes nye, felles interesseorganisasjon får i oppgave å kartlegge og markedsføre havnenes betydning for sysselsetting og verdiskapning, for å styrke kunnskap, fokus og omdømme hos publikum. 17. Pilotprosjekter gjennomføres i 1-2 byer med sikte på innføring av landstrøm. 18. Bedre rammevilkår for bygging, drift og fornying av nærskipsflåten. 19. Havnene etablerer regionale miljøpriser eller andre aktive virkemidler til bedrifter som satser på miljøvennlig transport. 20. Det bør utvikles kommunikasjonsstrategier der aktiv informasjon og samfunnsdebatt blir sentralt for å fremme sjøtransportens fortrinn i framtidens transporter. 17

18 Fullversjonen av rapporten ligger vedlagt og vil bli nærmere presentert i styremøtet den Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Drammen Havnedirektør 18

19 Sak 53/10 Møteplan 1. halvår Møteplan for 1 halvår 2011 inkl. befaring. 14. jan Havnemiddag 14. feb Styremøte 14. mar Styremøte mai Styretur 23. mai Styremøte 8. jun Befaring Forslag til vedtak: "Havnestyret vedtar møteplanen" Drammen, den 1. november 2010 Havnedirektør 19

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 15. april 2013

Detaljer

Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50. Mandag 23. mai kl 08.00. Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet 14.03.2011

Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50. Mandag 23. mai kl 08.00. Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet 14.03.2011 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 23. mai kl 08.00

Detaljer

Onsdag 16. desember kl 08:00

Onsdag 16. desember kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 16. desember kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Protokoll. Administrasjonen informerte styret om følgende områder og ga tilbakemelding på stilte spørsmål.

Protokoll. Administrasjonen informerte styret om følgende områder og ga tilbakemelding på stilte spørsmål. DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr. 022.52/15 -/vs Protokoll Tid: Mandag 19. oktober 2015 kl 0800 Sted: Maritim Storstue Skur 1 Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Masud Gharahkhani Hege Gunnerud Berit

Detaljer

Mandag 14. mars kl 08.00

Mandag 14. mars kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 14. mars kl

Detaljer

Sak 07/10 Protokoll fra havnerådsmøte 15.04.10. Sak 08/10 Avgifter for 2011. Sak 09/10 Drift og investeringsbudsjett for 2011

Sak 07/10 Protokoll fra havnerådsmøte 15.04.10. Sak 08/10 Avgifter for 2011. Sak 09/10 Drift og investeringsbudsjett for 2011 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/10 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 6. desember

Detaljer

Sak 01/11 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/11 Valg til havnestyret. Sak 03/11 Årsrapport Regnskap for DIH 2010

Sak 01/11 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/11 Valg til havnestyret. Sak 03/11 Årsrapport Regnskap for DIH 2010 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/11 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 11. april 2011

Detaljer

Sak 01/12 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/12 Valg til havnestyret. Sak 03/12 Årsrapport Regnskap for DIH 2011

Sak 01/12 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/12 Valg til havnestyret. Sak 03/12 Årsrapport Regnskap for DIH 2011 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/12 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 16. april 2012

Detaljer

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014

Detaljer

Sak 08/11 Protokoll fra havnerådsmøtene 11.04.11 og 17.10.11

Sak 08/11 Protokoll fra havnerådsmøtene 11.04.11 og 17.10.11 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/11 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 5. desember

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2013 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Sak 07/14 Protokoll fra havnerådsmøtene 22.04.14. Sak 08/14 Anløpsavgift for 2015. Sak 09/14 Drift og investeringsbudsjett for 2015

Sak 07/14 Protokoll fra havnerådsmøtene 22.04.14. Sak 08/14 Anløpsavgift for 2015. Sak 09/14 Drift og investeringsbudsjett for 2015 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Mandag 14. november kl 08.00. Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess

Mandag 14. november kl 08.00. Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 14. november

Detaljer

Sak 07/12 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/12 Anløpsavgift for Sak 09/12 Drift og investeringsbudsjett for 2013

Sak 07/12 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/12 Anløpsavgift for Sak 09/12 Drift og investeringsbudsjett for 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/12 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Sak 01/15 Protokoll fra havnerådsmøte 08.12.14. Sak 02/15 Valg til havnestyret. Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014

Sak 01/15 Protokoll fra havnerådsmøte 08.12.14. Sak 02/15 Valg til havnestyret. Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/15 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 13. april 2015

Detaljer

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 13.juni kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2014 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Sak 07/13 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/13 Anløpsavgift for Sak 09/13 Drift og investeringsbudsjett for 2014

Sak 07/13 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/13 Anløpsavgift for Sak 09/13 Drift og investeringsbudsjett for 2014 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012

Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Onsdag 11. juni kl 13:00

Onsdag 11. juni kl 13:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 11. juni kl 13:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Sak 07/16 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/16 Anløpsavgift for Sak 09/16 Drift og investeringsbudsjett for 2017

Sak 07/16 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/16 Anløpsavgift for Sak 09/16 Drift og investeringsbudsjett for 2017 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/16 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen. Organisasjonsnummer Årsberetning m.v.

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen. Organisasjonsnummer Årsberetning m.v. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2016 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Mandag 15. februar kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar 2016. Einar Olsen Havnedirektør

Mandag 15. februar kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar 2016. Einar Olsen Havnedirektør DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/16 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 21. februar kl 08.00

Mandag 21. februar kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 21. februar

Detaljer

Tirsdag 19. november 08:00

Tirsdag 19. november 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Tirsdag 19. november 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sak 01/16 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/16 Valg til havnestyret. Sak 03/16 Årsrapport Konsernregnskapet 2015

Sak 01/16 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/16 Valg til havnestyret. Sak 03/16 Årsrapport Konsernregnskapet 2015 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/16 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 18. april 2016

Detaljer

Sak 10/15 Drammen havn sin eierandel i Eidos AS vurderes solgt

Sak 10/15 Drammen havn sin eierandel i Eidos AS vurderes solgt Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/15 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Mandag 17. februar 08:00

Mandag 17. februar 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. februar 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen. Årsrapport m.v.

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen. Årsrapport m.v. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2011 Årsrapport m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE SELSKAPET STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Selskapet er et interkommunalt selskap, og eies av kommunene Drammen, Lier, Røyken,

Detaljer

Mandag 21. oktober 08:00

Mandag 21. oktober 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 16. november kl 08:00

Mandag 16. november kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 16. november kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 12. november kl 08:00

Mandag 12. november kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 12. november kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2015 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Mandag 13. februar kl Videre utfylling avtale med Jernbaneverket

Mandag 13. februar kl Videre utfylling avtale med Jernbaneverket DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 13. februar kl 08.00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til

Detaljer

Mandag 20. oktober kl 08:00

Mandag 20. oktober kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 20. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 07. september kl 08:00

Mandag 07. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 07. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Onsdag 29. mai kl 15:00

Onsdag 29. mai kl 15:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 29. mai kl 15:00 Sted: Drammen havn, Havnestyresalen

Detaljer

Onsdag 23. mai kl 14.00. Sak 13/12 Protokoll fra styremøtene 19.03.2012 og 11.05.2012

Onsdag 23. mai kl 14.00. Sak 13/12 Protokoll fra styremøtene 19.03.2012 og 11.05.2012 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 23. mai kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling:

Detaljer

Onsdag 19. oktober kl Status i KVU-arbeidet for ny jernbane-godsterminal Orientering av Per Pedersen, Jernbaneverket i møtet

Onsdag 19. oktober kl Status i KVU-arbeidet for ny jernbane-godsterminal Orientering av Per Pedersen, Jernbaneverket i møtet DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Onsdag 19. oktober

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Mandag 17. november kl 08:00

Mandag 17. november kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. november kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Sak: Til: Fra Møtedato 26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Bakgrunn Virksomhetsrapporten for NSE per august 2016 viser status for bemanning, sykefravær

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Mandag 19. oktober kl 08:00

Mandag 19. oktober kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 19. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Andre Lysnes (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Rune Aalvik, Kjetil Vold Archer

Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Andre Lysnes (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Rune Aalvik, Kjetil Vold Archer MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 25.04.2017 kl. 16:30 Sted: Havnekontoret Arkivsak: 15/00035 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Andre Lysnes (Ap), Knut Anvik (Frp),

Detaljer

Mandag 19. mars kl 08.00

Mandag 19. mars kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 19. mars kl 08.00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling:

Detaljer

Mandag 11. februar kl 08:00

Mandag 11. februar kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 11. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

HAVNESTYREMØTE 15.04.2016

HAVNESTYREMØTE 15.04.2016 Det innkalles med dette til havnestyremøte: Dato: Fredag 15.04.2016 Tidspunkt: Møtestart Kl.09.00. Sted: Bodø Havns møterom, Bodøterminalen 4 etasje. Saksliste: Sak 21/2016 Godkjenning av innkalling til

Detaljer

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Dato Nordfjord Havn IKS. Olden Brygge

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Dato Nordfjord Havn IKS. Olden Brygge MØTEBOK Blad 1 Styre, råd, utval m v: Styremøte nr 01/15 Disse møtte: Stig Rune Oldeide - Havnestyrets leder Sigurd Reksnes - Eid Kommune Jon Olav Kvamme - Stryn Kommune Per Rune Vereide - Gloppen Kommune

Detaljer

Sven Arild Hansen. Bernt Stilluf Karlsen Terje Kalheim Per Ditlev-Simonsen. Kristin Vinje Sunniva Holmås Eidsvoll Peter N. Myhre

Sven Arild Hansen. Bernt Stilluf Karlsen Terje Kalheim Per Ditlev-Simonsen. Kristin Vinje Sunniva Holmås Eidsvoll Peter N. Myhre Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev- Simonsen, Kristin Vinje (fratrådte

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.11.13 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.11.13 Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.11.13 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 13.11.2013 Svein-V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 3. kvartal 2016

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 3. kvartal 2016 Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 3. kvartal 2016 BOH Hovedtall Resultat per kvartal Resultat per kvartal Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Q3 2016 Q3 2015 Endring Q3 2016 Q3 2016 Avvik Anløpsavgift

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Bernt Stilluf Karlsen, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Vinje, Sunniva Holmås Eidsvoll, Peter N. Myhre (fratrådte møte

Detaljer

Tove Lisbeth Vasvik, Andre Lysnes, Knut Anvik, Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Rune Aalvik, Mari Pran, Kjetil Vold Archer

Tove Lisbeth Vasvik, Andre Lysnes, Knut Anvik, Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Rune Aalvik, Mari Pran, Kjetil Vold Archer MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 13.09.2016 kl. 16:30 Sted: Havnekontoret Arkivsak: 15/00035 Tilstede: Tove Lisbeth Vasvik, Andre Lysnes, Knut Anvik, Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Rune Aalvik,

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport Saksnummer 19/ Avsender Senterleder Møtedato 15.06. Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for senteret per april legges fram for styringsgruppen til orientering.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, møterom 3 (andre etasje) Tidspunkt onsdag 21.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Mandag 9. september kl 08:00

Mandag 9. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 9. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder) tiltrådte under behandl. sak 42/11), Lise Grette (tiltrådte

Detaljer

Saken utsettes til neste møte. Møte forvaltningsrevisjon. sak 18/09 7/09 Informasjon fra enhetene teknisk forvaltning.

Saken utsettes til neste møte. Møte forvaltningsrevisjon. sak 18/09 7/09 Informasjon fra enhetene teknisk forvaltning. 12.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/09 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget

Detaljer

Fredag 14. mars kl 08:00

Fredag 14. mars kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Fredag 14. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Mari Pran (H), Kjetil Vold Archer

Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Mari Pran (H), Kjetil Vold Archer MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 02.02.2016 kl. 16:30 Sted: Havnekontoret Arkivsak: 15/00035 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Knut Anvik (Frp),

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, teknisk sjef, økonomisjef, eiendomssjef og markedssjef

Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, teknisk sjef, økonomisjef, eiendomssjef og markedssjef MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 15.10.2015 kl. 15:45 Sted: Havnekontoret Arkivsak: 12/00055 Tilstede: Per Hermann Aune (Ap), Bente Seierstad (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle

Detaljer

Mandag 13. februar kl 08:00. Salg av bygningsmasse i Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar Einar Olsen Havnedirektør

Mandag 13. februar kl 08:00. Salg av bygningsmasse i Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar Einar Olsen Havnedirektør DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/17 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 13. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 8. september kl 08:00

Mandag 8. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 8. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Libe Rieber-Mohn (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Kontrollutvalget i Salangen

Kontrollutvalget i Salangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset 25.04.2016 Fra sak: Til sak: 02/2016 05/2016 Fra kl.: Til kl.: 10:00 12:45 Følgende medlemmer møtte: Svein Ivar Strømseth Jimmy Treland

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Saksbehandler: Per Olav Pettersen Direkte tlf: 98 26 30 05 Vår ref.: 17/1054 Deres ref.: Vår dato: 22.04.2017 Representantskapet INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

DiH - Styremøte

DiH - Styremøte REFERAT FRA STYREMØTE I DRIFTSASSISTANSEN HEDMARK. Møtedato: 2.10.15 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad Til stede på møtet: Styremedlemmer: Hanne Rolsdorph Inge Ryen Hanne Thingstadberget John Kvernbekkeng

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport oktober 2016 Saksnummer 37/2016 Avsender Senterleder Møtedato 01.12.2016 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per oktober 2016 viser status for bemanning,

Detaljer

Virksomhetsrapport februar 2017

Virksomhetsrapport februar 2017 SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport februar 2017 Saksnummer 9/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per februar 2017 viser status for bemanning,

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013.

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013. Havnestyresak nr.: 05/2014 Vardø havnestyre : 27.05.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2013 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i.

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. Til stede: Gunnar Bakke Trude H. Drevland Terje Ohnstad Kristin

Detaljer

IKT Fjellregionen IKS

IKT Fjellregionen IKS IKT Fjellregionen IKS RÅDHUSET 2500 TYNSET Styret i FARTT Tynset 04.10.2016 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 15/1498-17 18265/16 056 Sverre Jenssen (Vennligst oppgi Vår ref. ved svar)

Detaljer

Tove Lisbeth Vasvik, Andre Lysnes, Knut Anvik, Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle, Rune Aalvik, Mari Pran, Kjetil Vold Archer

Tove Lisbeth Vasvik, Andre Lysnes, Knut Anvik, Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle, Rune Aalvik, Mari Pran, Kjetil Vold Archer MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 07.02.2017 kl. 16:30 Sted: Havnekontoret Arkivsak: 15/00035 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Tove Lisbeth Vasvik, Andre Lysnes, Knut Anvik, Sven Marius Utklev Gjeruldsen

Detaljer

Drammen havn Årsrapport 2009

Drammen havn Årsrapport 2009 Drammen havn Årsrapport 2009 Sjøtransport av bil og andre varer gir færre ulykker, mindre køer og lavere slitasjekostnader Einar Olsen, Havnedirektør Innhold Havnedirektørens forord...4 Styrets beretning...6

Detaljer

Per Hermann Aune (Ap), Bente Seierstad (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Rune Aalvik ()

Per Hermann Aune (Ap), Bente Seierstad (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Rune Aalvik () MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 25.08.2015 kl. 16:30 Sted: Havnekontoret Arkivsak: 12/00055 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Per Hermann Aune (Ap), Bente Seierstad (Ap),

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 15. april 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 15. april 2010 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 15. april 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 15. april 2010 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Per Hermann Aune (Ap), Bente Rolfsen (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Ingvild Holth (NHO Vestfold), Rune Aalvik ()

Per Hermann Aune (Ap), Bente Rolfsen (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Ingvild Holth (NHO Vestfold), Rune Aalvik () MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 04.09.2013 kl. 10:30 Sted: Grand Hotel Oslo Arkivsak: 12/00055 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Hermann Aune (Ap), Bente Rolfsen (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 26.10.2006 Protokollen fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 26.10.2006 Protokollen fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Knut Roger Andersen, Hilde

Detaljer

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen www.moss-havn.no www.moss-havn.no

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS Møtested: PIAS Møtedato: 28.01.2010 Tilstede: Bjørnar Pedersen styreleder Maja Hoika nestleder Marit Arntzen varamedlem Øyvind Johansen medlem Jarle Johnsen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: 24.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet: Notat

Detaljer

Dato: 18. januar 2017 KFVANN 05/17. Styret for Bergen Vann KF. Status styresaker 2016 BV Hva saken gjelder:

Dato: 18. januar 2017 KFVANN 05/17. Styret for Bergen Vann KF. Status styresaker 2016 BV Hva saken gjelder: Dato: 18. januar 2017 KFVANN 05/17 Styret for Bergen Vann KF Status styresaker 2016 JOTA BV-00-200509057-27 Hva saken gjelder: Styret ønsker å ha en løpende status på de sakene som er vedtatt. Det vil

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, økonomisjef og markedssjef. Protokoll Havnestyret 28.01.2014 3

Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, økonomisjef og markedssjef. Protokoll Havnestyret 28.01.2014 3 MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 25.02.2014 kl. 16:30 Sted: Havnekontoret Arkivsak: 12/00055 Tilstede: Per Hermann Aune (Ap), Bente Seierstad (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

DiH - Styremøte

DiH - Styremøte REFERAT FRA STYREMØTE I DRIFTSASSISTANSEN I HEDMARK. Møtedato: 7.10.16 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad Til stede på møtet: Styremedlemmer: Hanne Rolsdorph Inge Ryen Hanne Thingstadberget Ingeborg

Detaljer

Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Rune Aalvik, Mari Pran, Kjetil Vold Archer

Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Rune Aalvik, Mari Pran, Kjetil Vold Archer MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 09.11.2016 kl. 16:30 Sted: Havnekontoret Arkivsak: 15/00035 Tilstede: Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Rune Aalvik, Mari

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer