DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: Tid: 14.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.11.13 Tid: 14."

Transkript

1 MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: Tid: Saksliste følger vedlagt. Dato: Svein-V. Thorgersen Styreleder

2 SAKSLISTE 28/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN 29/13 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE /13 ORIENTERINGSSAKER 31/13 BLICHS GATE P-HUS - STATUS 32/13 ØKONOMIPLAN /13 EL-BIL PARKERING I DRAMMEN 34/13 MØTEPLAN /13 ÅRLIG LØNNSREGULERING FOR DAGLIG LEDER 36/13 EVENTUELT

3 28/ GODKJENNING AV DAGSORDEN Forslag til vedtak: Dagsorden for møtet godkjennes. Side 3 av 14

4 29/ GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE Forslag til vedtak: Referat fra møte i styret for Drammen Parkering KF godkjennes. Saksutredning: Se vedlagte referat fra styremøte i Drammen Parkering KF Side 4 av 14

5 ted: Wergelandsgate 13 Tid: Onsdag 18. september 2013 kl 14:00 Styremøte nr Drammen Parkering KF Deltatt: Svein-V. Thorgersen (ST) Ellen Svendsvoll (ES) Tarjei Pedersen (TP) Inger Mette Gustavsen (IMG) Jørn Kåre Reiersgård (JKR) Jorunn Lindhøy Jacobsen (JLJ) Finn Tollefsen (FT) Fraværende: Fra administrasjonen: Daglig leder Claus Mølbach- Thellefsen (CMT) Avdelingsleder Håvard Heier (HH) - referent Nr Sak 19 Godkjenning av dagsorden Dagsorden for styremøte for Drammen Parkering KF godkjennes. 20 Godkjenning av referat fra styremøte Referat fra styremøte for Drammen Parkering KF godkjennes. 21 Orienteringssaker Redegjørelsene tas til orientering. 22 Endring av takster kort til boligsoneparkering Styret vedtar forslag til nye takster for boligsone og beboersone med virkning fra 1. januar Takstendringene legges inn som del av 2. tertialrapport for tertialrapport 2013 Rapporten godkjennes og oversendes rådmannen. 24 Beleggsrapport Blichs gate p-hus Styret tar rapporten til orientering. 25 Markedsundersøkelse Blichs gate p-hus Styret tar undersøkelsen til etterretning. 26 Budsjettforslag 2014 Styret i Drammen Parkering KF vedtar driftsbudsjett for 2014 slik det er foreslått i saksutredningen. Side 5 av 14

6 Nr Sak Styret i Drammen Parkering KF søker om 1,1 millioner kroner i investeringsmidler for 2014 slik det er foreslått i saksutredningen. 27 Eventuelt Ellen Svendsvoll hadde spørsmål om hvilke planer som fantes for å imøtekomme parkerings og ladebehov for det økende antall el-biler i Drammen. Administrasjonen svarte at en el-bilanalyse er påstartet og vil bli presentert neste styremøte. Svein-V. Thorgersen Tarjei Pedersen Inger Mette Gustavsen Jørn Kåre Reiersgård Ellen Svendsvoll Finn Tollefsen Jorunn Lindhøy Jacobsen Side 6 av 14

7 30/ ORIENTERINGSSAKER Forslag til vedtak Redegjørelsene tas til orientering. Saksutredning Daglig leder redegjør muntlig i forhold til: Økonomistatus per oktober Personalsituasjon/ansettelser Sykefravær tom. 3 kvartal Side 7 av 14

8 31/ BLICHS GATE P-HUS - STATUS Forslag til vedtak Styret tar informasjonen til orientering Saksutredning: Inntektsutviklingen for Blichs gate p-hus har fortsatt en svak positiv utvikling og det manglet kun kr 2500,- for å nå budsjett for utleiplasser. Inntekter Automat Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Budsjett automat Inntekter automat Utleie Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Budsjett utleie Intekter utleie Totalt Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Budsjett Inntekter Med bakgrunn i analyser og styrevedtak har administrasjonen samarbeidet med TIBE om markedsføringstiltak for Blichs gate p-hus. Med et mål om å øke kjennskapen til p-huset er det utarbeidet en 30 sek lang film. Denne skal spres som annonse via Facebook der man ved å trykke Like blir med i trekningen av en gratis p-plass i p- huset for hele Sluttplakaten informerer om nedsatt døgnparkering fra kr 120,- til kr 90,-. Filmen vil også bli vist som reklamefilm 14 dager fra 1. desember på Kino City. Filmen er laget slik at tekstbudskap på plakater kan endres og hele, eller deler av filmen dermed kan gjenbrukes. Nye bannere som markedsfører døgnparkering og viser til Facebook-kampanjen vil bli hengt opp på p-huset i sammenheng med lansering av annonsen/filmen på Facebook. I samarbeid med TIBE planlegges for mulig redaksjonell omtale av Facebook-kampanjen og det planlegges enkelte print-annonser for å bygge opp om kampanjen og fokusere på parkeringsmulighetene i huset. Da det er et budsjettmessig vesentlig merforbruk på informasjon og markedsføring vil noen flere markedsaktiviteter følges opp på 2014 budsjettet i januar og februar. Side 8 av 14

9 32/ ØKONOMIPLAN Forslag til vedtak Styret tar rådmannens forslag til økonomiplan til etterretning. Saksutredning: I Økonomiplan har rådmannen innstilt på at bystyret vedtar Drammens Parkerings budsjettforslag vedtatt på styremøtet i 18. september Det foreslås at eieruttaket vil bli opprettholdt på 13, 6 millioner mot et budsjettert overskudd på 12,6 millioner. Nedenfor finnes teksten fra Økonomiplan Resultatbudsjettet Vedtatt eieruttak fra Drammen Parkering KF for 2013 er på 13,6 millioner kroner. Basert på resultatprognose pr. 2. tertial i år forventes at eieruttaket delvis må finansieres fra foretakets egenkapital. For 2014 forventer foretakets styre et positivt årsresultat på 12,6 millioner kroner. Det er da tatt hensyn til at Blichs gate p- hus forventes å gå med 4,3 millioner kroner i underskudd, noe som påvirker virksomhetens resultatmuligheter og størrelsen på eieruttaket. Drammen Parkering KF hadde ved inngangen til 2013 en egenkapital på 6,7 millioner kroner. Denne forventes noe redusert i løpet av Rådmannen foreslår at eieruttaket for 2014 opprettholdes med samme beløp som i år med 13,6 millioner kroner. Dette er 1 million kroner lavere enn forutsatt i gjeldende økonomiplan. Foreslått eieruttak tilsier at egenkapitalen vil bli ytterligere redusert i Eieruttaket foreslås oppjustert etter hvert som resultatet forventes forbedret utover i planperioden. Takstendringer i 2014 Parkeringsavgifter Parkeringsavgiftene foreslås i gjennomsnitt økt i samsvar med kommunal deflator på 3 prosent fra 1. januar Satsen for første parkeringstime i indre sone (Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum) og timesatsen for parkering i ytre sone (Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø) foreslås økt med 1 krone. For øvrig foreslår Drammen Parkering KF å videreføre eksisterende takster og innkrevingstider. Tabell over takstendringer i parkeringsavgifter Bolig- og beboersoneparkering Som rådmannen varslet i 2. tertialrappport 2013, er det behov for å øke betalingssatsene for ordningen med bolig- og beboersoneparkering. Dette for å sikre at ordningen finansierer seg selv. Selvkostregnskapet viser at ordningen per i dag Side 9 av 14

10 går med underskudd. Rådmannen foreslår at følgende satser for boligsone og beboersone innføres fra for å oppfylle bystyrets forutsetning om selvfinansiering (sak 120/08). Tabell med nye satser for boligsoneparkering Investeringsbudsjettet Foretaket varsler et investeringsbehov i 2014 på totalt 2,6 millioner kroner til kjøp og oppgradering av billettautomater, skilt og tilrettelegging for EL-bilparkering. Foretaket legger i den sammenheng til grunn at ubenyttede midler fra 2013 på 1,5 millioner kroner til oppgradering av automatparken videreføres. Rådmannen foreslår en investeringsramme for Drammen Parkering KF på 1,1 millioner kroner i I tillegg forutsettes at udisponerte investeringer fra 2013, anslagsvis 1,5 millioner kroner, rebevilges i Foretakets låneramme for 2014 settes til 1,1 millioner kroner. Side 10 av 14

11 33/ EL-BIL PARKERING I DRAMMEN Forslag til vedtak Styret tar saken til etteretning og ber administrasjonen iverksette nødvendige avklaringer med rådmannen. Saksutredning: Se vedlagte rapport. Side 11 av 14

12 34/ MØTEPLAN 2014 Forslag til vedtak: Møteplan for styret i Drammen Parkering KF Onsdag 12. februar Onsdag 9. april Onsdag 14. mai kombinert med styreseminar Onsdag 20. august Onsdag 17. september Onsdag 19. november Saksutredning: Møtedatoene er avstemt med rapporteringsfrister for kommunale foretak. Drammen Parkering får trolig oversendt regnskap fra økonomiseksjonen fredag 10. februar Forskriftene sier at regnskapet skal være styrebehandlet innen 15. februar. Det foreslås at styreseminar holdes sammen med styremøte 15. mai. Møtene holdes kl hos Drammen Parkering i Wergelands gate 13, dersom ikke annet blir opplyst i innkallingen. Side 12 av 14

13 35/ ÅRLIG LØNNSREGULERING FOR DAGLIG LEDER Forslag til vedtak: Saksutredning Daglig leders årslønn er i dag kr ,-. Side 13 av 14

14 36/ EVENTUELT Forslag til vedtak: Saker under eventuelt behandles. Side 14 av 14

MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 21.11.12 Tid: 14.00. Saksliste følger vedlagt.

MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 21.11.12 Tid: 14.00. Saksliste følger vedlagt. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 21.11.12 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 09.11.2012 Svein-V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 02.042.2014 Svein V. Thorgersen

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 12.2.2014 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 12.2.2014 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 12.2.2014 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 4.2.2014 Svein V. Thorgersen

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

2. tertialrapport 2012

2. tertialrapport 2012 2. tertialrapport 2012 Rådmannens forslag 9. oktober 2012 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 2.TERTIALRAPPORT 2012 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2012... 6 Del 2 Status drifts-

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER Styreleder Ketil Holmgren 22.oktober 2008 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Protokoll fra styremøte 18. des 08

Protokoll fra styremøte 18. des 08 Protokoll fra styremøte 18. des 08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bjørkheim, Annette Tandberg, Anders Bondehagen, Elise Halvorsrød, Gunnar Rein Olsen, Tove Bull-Njaa, Grethe Røsok, Solvor Uggerud,

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE Kongsberg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/13 13/4641 GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 01.11.11 104/11 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013 Drammen Parkering KF Budsjett 2013 Styrebehandlet 19. september 2012 Sak 30/12 Budsjettforslag 2013 Vedtak: Styret i Drammen Parkering KF vedtar driftsbudsjett for 2013 slik det er foreslått i saksutredningen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget

MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget Møtedato: 22.04.09 Møtested: formannskapssalen Møtetid: 15:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer