DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 13.2.2013 Tid: 14."

Transkript

1 DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: Saksliste følger vedlagt. Dato: Svein V. Thorgersen Styreleder

2 SAKSLISTE 1/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN 2/13 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE /13 ORIENTERINGSSAKER 4/13.off. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP /13 6/13 ÅRSMELDING TIL DRAMMEN KOMMUNE MRS OG VIRKSOMHETSPLAN /13 DRAMMEN KOMMUNE - EIERMELDING 8/13 EVENTUELT

3 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 1/ GODKJENNING AV DAGSORDEN Forslag til vedtak: Dagsorden for møte godkjennes. Side 3 av 37

4 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 2/ GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE Forslag til vedtak: Referat fra møte i styret for Drammen Parkering KF godkjennes. Saksutredning: Se vedlagte referat fra styremøte i Drammen Parkering KF Side 4 av 37

5 Sted: Wergelands gate 13 Tid: Onsdag 21. november 2012 kl 14:00 Styremøte nr 5 Drammen Parkering KF 2012 Deltatt: Jørn Kåre Reiersgård (JKR) Ellen Svendsvoll (ES) Svein-V. Thorgersen (ST) Inger Mette Gustavsen (IMG) Finn Tollefsen (FT) Jorunn Lindhøy Jacobsen (JLJ) Forfall: Tarjei Pedersen (TP) Fra administrasjonen: Daglig leder Claus Mølbach- Thellefsen (CMT) Avdelingsleder Håvard Heier (HH) - referent Nr Sak 33 Godkjenning av dagsorden Vedtak: Dagsorden for styremøte for Drammen Parkering KF godkjennes. 34 Godkjenning av referat fra styremøte Vedtak: Referat fra styremøte for Drammen Parkering KF godkjennes. 35 Orienteringssaker Det ble redegjort muntlig i forhold til: Boligsoneparkering/Beboerparkering Blichs gate p-hus Personalsituasjon/ansettelser Medarbeiderundersøkelse og helseundersøkelse 2012 Kommunikasjonsarbeid 2012 Buskerudbysamarbeidet Ny driftsavtale med Thamsgate og Grev Wedel p-hus Norparkseminar status ny forskrift Tilgjengelighet til Jernbanen samarbeidsgruppe Vedtak: Redegjørelsene tas til orientering. 36 Økonomiplan Vedtak: Styret tar rådmannens forslag til økonomiplan til etterretning. 37 CALE u. offl. 5 Side 5 av 37

6 Nr Sak Vedtak: Vedtak sendes separat. 38 Lønnsnivå for administrative stillinger hos Drammen Parkering Vedtak: Styret tar saken til orientering. 39 Mål og styring (MRS) Vedtak: Styret har drøftet innholdet i rapporteringsverktøyet og avventer videre rapportering fra administrasjonen til neste styremøte. 40 Møteplan 2013 Vedtak: Møteplan for styret i Drammen Parkering KF Onsdag 13. februar Onsdag 10. april Onsdag 15. mai kombinert med styreseminar Onsdag 21. august Onsdag 18. september Onsdag 20. november 41 Årlig lønnsregulering for daglig leder Vedtak: Daglig leders lønn reguleres med kr til kr med virkning fra Eventuelt Vedtak: Ingen saker til behandling. Svein-V. Thorgersen Tarjei Pedersen Inger Mette Gustavsen Jørn Kåre Reiersgård Ellen Svendsvoll Finn Tollefsen Jorunn Lindhøy Jacobsen Side 6 av 37

7 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 3/ ORIENTERINGSSAKER Forslag til vedtak Redegjørelsene tas til orientering. Saksutredning: Daglig leder og styreleder redegjør muntlig i forhold til: Videre arbeid med bolig/beboersoneparkering Status Blichs gate p-hus Eiermøte med direktør for økonomi og finans Eiermøte med formannskapet Side 7 av 37

8 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 4/ ÅRSBERETNING MED REGNSKAP 2012 Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremlagte årsberetning og regnskap for 2012 for rapportering og revisorbehandling. Saksutredning: Saken vedlegges Side 8 av 37

9 Drammen Parkering KF Organisasjonsnummer Årsberetning og regnskap for 2012 Drammen, 13. februar 2013 Side 9 av 37

10 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 11 BEDRIFTENS ORGANISASJON 11 AKTIVITET I RESULTAT 12 DISPONERING AV OVERSKUDD OG UTBETALING AV EIERBIDRAG 13 ARBEIDSMILJØ 13 SYKEFRAVÆR 13 LIKESTILLING 14 YTRE MILJØ 14 REGNSKAP MED NOTER FOR Side 10 av 37

11 Årsberetning Drammen Parkering KF er et kommunalt foretak i henhold til kommuneloven og har et styre valgt av bystyret. Foretaket er 100 % eiet av Drammen kommune og er samme juridiske enhet som kommunen. Formålet med Drammen Parkering KF er: å ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester. å ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering. å utvikle Drammens parkeringstilbud i tråd med vedtatt byutviklingsstrategi. å være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Drammen Parkering KF skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Styret og daglig leder legger til grunn forutsetning om fortsatt drift av foretaket ved avleggelsen av årsregnskapet. Bedriftens organisasjon Drammen Parkering KF har organisasjonsnummer , er lokalisert og driver sin virksomhet i Drammen kommune, Wergelandsgate 13. Ved utgangen av 2012 hadde Drammen Parkering KF 21 ansatte (20.1 årsverk). Foretaket kjøper administrative tjenester fra Drammen kommunes basisorganisasjon innen regnskap, lønn og post-, arkiv- og sentralbordtjenester, samt IKT-tjenester fra DIKT. Aktivitet i 2012 Drift av avgiftsparkering Drammen Parkering drifter og kontrollerer ca 1250 avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser i Drammen. Dette utgjør ca 38 % av det totale tilbudet av avgiftsparkeringsplasser i Drammen. I tillegg har Drammen Parkering KF avtaler om å drifte flere private parkeringsanlegg. De største er Thamsgaten- og Grev Wedel parkeringshus og Kunnskapsparken. Skiltmyndighet Drammen Parkering KF har delegert vedtaksmyndighet på parkeringsregulerende skilt på de kommunale veier i Drammen. Drammen Parkering drifter Parkeringsgruppa, der fagpersoner fra kommunen og politi samles og vurderer aktuelle tiltak, skiltplaner og vedtaksforslag. Parkeringsgruppa har i 2012 behandlet 69 saker og det er fattet 68 skiltvedtak. Side 11 av 37

12 Håndheving Det ble i 2012 ilagt 6707 gebyrer og 4600 tilleggsavgifter. Vi registrerer at innføringen av boligsoner med flere regulerte parkeringsstrekninger påvirker antall utstedte gebyrer. Sykefravær blant betjentene og oppfølgingen av flere driftsavtaler påvirker håndhevingstallene Gebyrer Tilleggsavgifter HC-kort Det er behandlet 420 søknader om parkeringskort for funksjonshemmede. Boligsoneparkering Drammen Parkering KF har i 2012 innført 2 nye boligsoner og 1 ny sone for beboerparkering adresser fått tilbud om parkeringsordning i beboer/boligsonene. Ved årsskiftet 2012 var det 380 aktive parkeringsavtaler for bolig/beboersoner. Automater Det er tilrettelagt for at parkerende med betalingskort kan belastes for kun medgått parkeringstid på flere av kommunens automater. Det er utviklet og utplassert automater som selger besøkskort i boligsonene. Blichs gate p-hus Drammen Parkering KF har samarbeidet med Drammen Eiendom KF i byggeprosessen av Blichs gate p-hus. Drammen Parkering overtar huset for drift i januar Resultat Resultatet gir et overskudd på kr. 19,2 mill, som er 3,8 mill over budsjett på kr 15,4 mill. Drammen Parkering KF hadde en omsetning i 2012 på kr. 36,8 mill. Automatinntekter ligger kr.0,9 mill over budsjett, mens gebyrer og tilleggsavgifter ligger samlet kr. 1,9 mill under budsjett. Det ble i 2011 tapsført en fordring på kr. 3,3 mill i forbindelse med uavklart oppgjør fra automatleverandør. Denne fordringen ble innbetalt i Resultatet påvirkes også av at automatinntekter og driftsavtaler har vært bedre enn budsjettert og at driftskostnader er vesentlig lavere enn budsjett. Det er også for 2012 betydelige refusjoner ifbm. sykefravær. Side 12 av 37

13 Disponering av overskudd og utbetaling av eierbidrag Overskudd på 19,2 mill foreslås lagt til foretakets egenkapital. Bystyret har vedtatt et eieruttak på kr. 18,4 mill. for Eieruttaket dekkes av foretakets egenkapital. Egenkapitalen utgjør etter dette 6,7 mill kroner. Arbeidsmiljø Lokalene i Wergelands gate 13 er funksjonelle og fungerer tilfredsstillende. HMS HMS-gruppa har avholdt 4 møter i Det har vært fokusert på årsak til sykefravær og oppfølging av ansatte med helseplager og sykemelding, samt utvikling av arbeidsmiljøet. I samarbeid med bedriftshelsetjeneste har det vært tilbudt helseundersøkelse til alle ansatte. Det har i løpet av året vært 6 konfliktsituasjoner som har ført til registrering og rapportering av skadeskjema. Det er levert inn 4 politianmeldelser for vold/trusler/trakassering/hindring av offentlig tjenestemann i utøvelse av tjenesten. HMS tiltak gjennomført i 2012 Drammen Parkering har fokus på rutiner, varsling og oppfølging av hendelser. Trafikkbetjentene har fått direkte alarmvarsling fra PDA til vaktselskap det er inngått avtale med. Det har vært gjennomført virksomhetssamlinger og ulike tiltak og aktiviteter for å styrke arbeidsmiljøet. Ansettelser/avgang 2012 Drammen Parkering KF hadde ved årsskiftet 2012/ ansatte fordelt på 20,1 årsverk. En ansatt har sluttet i løpet av året, mens to ansatte er overført til annen virksomhet i kommunen via kommunens BIA ordning. Sykefravær Korttidsfravær 1-16 dager 4,4 % 4,5 % 1,7 % Langtidsfravær utover 16 dager 8,2 % 8,8 % 12,4 % Samlet fravær i bedriften 12,6 % 13,3 % 14,1 % - samlet fravær kvinner 14,6 % 17,7 % 17,8 % - samlet fravær menn 11,1 % 10,4 % 11,3% Drammen Parkering KF har hatt et samlet sykefravær på 12,6 %. Et høyt langtidsfravær over flere år gir utfordringer for virksomhetens daglige drift. Virksomheten samarbeidet med NAV, bedriftshelsetjenesten og kommunens HR avdelig for å redusere sykefraværet. Side 13 av 37

14 Likestilling Styret i foretaket er sammensatt av 3 kvinner og 4 menn. Av foretakets ansatte er 10 kvinner og 11 menn. Ytre miljø Bedriften påvirker det ytre miljø gjennom luftforurensning ved bruk av biler. Drammen Parkering har 5 kjøretøy, hvorav en el-bil, og en lastebil. Dieselforbruket i 2012 var på 2111 liter. Bensinforbruket var på 3078 liter. Drammen, 13. februar 2013 Svein V. Thorgersen (styreleder) Tarjei Pedersen (styremedlem) Jørn Kåre Reiersgård (nestleder) Ellen Svendsvoll (styremedlem) Inger Mette Gustavsen (styremedlem) Finn Tollefsen (ansattes representant) Jorunn Lindhøy Jacobsen (ansattes representant) Claus Mølbach-Thellefsen (daglig leder) Side 14 av 37

15 Regnskap med noter for 2012 Balanse BALANSE PR EIENDELER Noter Anleggsmidler Inventar 1250 Inventar, minst eks. mva Andre driftsmidler 1290 Andre driftsmidler Boligsone Skilt og oppsettingsutstyr, vedtak P-automater og oppsettingsutsyr Investeringer P-hus Strømsø Parkeringssystem - 10 år Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer 1500 Kundefordringer Kundefordringer Parksys Andre kortsiktige fordringer Interimskonto lønn Refusjonskrav trygdekontor Avsetning tap på fordringer Bank 1901 Vekslepenger trafikkbetjenter Nordea Nordea OCR Nordea OCR FA Nordea Kontanter Nordea Nordea Boligsone Nordea OCR Pilen Nordea OCR privat parkering Pilen Skattetrekk Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital 2050 Annen egenkapital Eieruttak Sum egenkapital Side 15 av 37

16 2260 Annen langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune lånefond Sum langsiktig gjeld (inkl. forpliktelser) Kortsiktig gjeld 2600 Forskuddstrekk/påleggstrekk 2652 Forskuddstrekk Gruppeliv Gruppeliv - motkonto Yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring Skyldige offentlige avgifter 2740 Inngående merverdiavgift, høy sats Oppgjørskonto merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld 2940 Uavklarte innbetalinger Skyldig feriepenger Pensjonsinnskudd DKP Årsoppgjørskonto Annen kortsiktig gjeld Korttransaksjoner Innbetalt nattsafe Mellomregning Drammen kommune Interimskonto parkering Leverandørgjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD/EGENKAPITAL Side 16 av 37

17 RESULTATREGNSKAP FOR 2012 Resultatregnskap Noter Regnskap 12 Regnskap 11 Budsjett 12 Driftsinntekter 3001 Automatinntekter, parkeringsavgift Utleie av P-plasser til rigg Parkeringskort, parkeringsavgift Parkeringskort, P-hus Waagårdsløkka, utleie av P-plass Salg av P-kort Papirbredden Grev Wedel, drift og kontroll Thams gate, drift og kontroll Torget vest, drift og kontroll Kunnskapsparken, drift og kontroll Drammens bad, kontroll Fjell skole, kontroll Bragernes kirke, kontroll Wergelandsgate/Konggate kontroll Inntekter priva parkering Fylkeshuset, kontroll Gamle Strømsø skole, kontroll Olsrud kontroll Marienlyst P-plass Dronninggata v/parkscenen Landfalltjern, drift og kontroll Spiralen, drift og kontroll Bragernes torg, torgtjeneste Skiltbil, Kart og Geodata Belønningsmidler boligsone Kontrollavgift privat parkering Gebyr, parkeringsovertredelser Tilleggsavgifter, avgiftsparkering Purregebyr kemneren Purregebyr privat Pilen Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnad 5001 Fastlønn Kvelds- og natt-tillegg Lør-, søn-, og helgedagstillegg Vikarer ved sykefravær Annen ekstrahjelp Overtidslønn Seniortiltak Påløpte feriepenger Fri telefon/adsl, skattepliktig Motkonto, fri telefon/adsl, skattepliktig Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn Arb.avgift pensjon DKP Side 17 av 37

18 5410 AGA mottatt refusjon Pensjonsinnskudd DKP Sykelønnsrefusjon fra folketrygden Refusjon for feriepenger av sykelønn Yrkesskadeforsikring Mobil skatteplikt Mobil skattepl. motkonto Annen personalkostnad, velferdstiltak Annen personalkostnad, velferdstiltak Avskrivninger, inventar og utstyr Energi, produksjon Husleie Renovasjon, vann, avløp o.l Strøm til kontor/lager Renhold Annen kostnad lokaler Leie kontormaskiner Leasing av biler Annen leiekostnad Leie av P-kjeller Papirbredden Kjøp av parkeringskort, P-hus Motorisert verktøy til drift Verktøy til drift Kontorinventar og utstyr Datautstyr, hardware Programvare, software Arbeidsklær og verneutstyr Annet driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold, annet Reparasjon og vedlikehold, skilt Reparasjon og vedlikehold, parkering Revisjonshonorar Annen fremmed tjeneste/konsulenter Annen fremmed tjeneste, Cale Annen fremmed tjeneste, Front Annen fremmed tjeneste, Vakthold Annen fremmed tjeneste, Int. tjenester Tømming av automater Kontorrekvisita Blanketter Biletter Data/EDB-kostnad, abonnement/linje Aviser, tidsskrifter og abonnement Møte, kurs, oppdatering o.l Telefon Billetter Porto Drivstoff, Isuzu D-Max KJ Drivstoff, Suzuki Jimny KH Drivstoff, Suzuki Ignis KH Drivstoff, Mitsubishi Canter, KF Vedlikehold, Isuzu D-Max KJ Vedlikehold, Suzuki Jimny KH Vedlikehold, Suzuki Ignis KH Side 18 av 37

19 7024 Vedlikehold, Peugeot 106 Electric, NE Vedlikehold, Mitsubishi Canter, KF Forsikring/avgifter,Isuzu D-Max KJ Forsikring/avgifter, Suzuki Jimny KH Forsikring/avgifter, Suzuki Ignis KH Forsikring/avgifter, Peugeot 106 Electric, Forsikring/avgift, Mitsubishi Canter, KF Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Annonsering, reklame og informasjon Kontingent Tellegebyr Korttransaksjonsgebyrer Bankgebyrer Øreavrunding fakturasystem Tap på Krav, FRONT Tap private p-plasser Endring i avsetning tap på fordring Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansposter Finansinntekt 8050 Renteinntekt, bankinnskudd Renteinntekt, morarenter og purregebyr Finanskostnad 8130 Rentekostnad til foretak i samme konsern Rentekostnad, morarenter og purregebyr Sum finansposter RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT Drammen, 13. februar 2013 Svein V. Thorgersen (styreleder) Tarjei Pedersen (styremedlem) Jørn Kåre Reiersgård (styremedlem) Ellen Svendsvoll (styremedlem) Inger Mette Gustavsen (styremedlem) Finn Tollefsen (ansattes representant) Jorunn Lindhøy Jacobsen (ansattes representant) Claus Mølbach-Thellefsen (daglig leder) Side 19 av 37

20 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Følgende regnskapsprinsipper er fulgt: * Salgsinntekter inntektsføres i henhold til opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. * Driftsutgifter utgiftsføres når disse er kjent. * Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år fra balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. * Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. * Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. * Skatt beregnes ikke, siden foretaket ikke er skattepliktig. Avskrivninger starter måneden etter at investeringen er gjort. Note 2 - Anleggsmidler Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom levetiden er mer enn 3 år og dersom kostpris utgjør mer enn ,-. Anleggsmidlene avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Levetiden for nye anleggsmidler følger vurderingsreglene i 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Totale investeringer i 2012 utgjorde kr ,-. Årets avskrivning er basert på en forventet levetid på 10 og 40 år. Tekst Andre Boligsone,Skilt Inventar P-hus driftsmidler P-automater Strømsø P- system Bokført verdi pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Årets avskrivninger Årets avskrivninger solgt Bokført verdi pr For 2012 er det innvilget investeringstilskudd på kr ,- som skal dekke investeringer knyttet til Boligsone. Investeringer Boligsone Side 20 av 37

21 for 2012 dekkes i sin helhet av mottatt tilskudd og skal derfor ikke avskrives. Denne nettoføringen er i henhold til styrebehandling og diskusjon med revisor. Note 3 - Kortsiktige fordringer Fordringene er verdsatt i balansen til pålydende. Fordringene utgjør totalt kr ,-. Det ble i 2011 avsatt tap på usikker fordring, dette beløpet er i sin helhet tilbakebetalt i Det er for 2012 tapsført kr ,- i regnskapet. Note 4 Egenkapital I samsvar med bystyrets vedtak har styret besluttet at det skal utbetales et eieruttak på kr Dette belastes opparbeidet Egenkapital. Tekst Egenkapital pr Annen egenkapital, års Eieruttak Aksjer/andeler overført DE Egenkapital pr Note 5 - Langsiktig gjeld Drammen Parkering KF har en langsiktig gjeld til Drammen Kommune på totalt kr ,-. Dette er fordelt slik: Tekst 2012 Saldo pr Årets avdrag Nytt lån Innfridd lån Saldo pr Note 6 - Kortsiktig fordring og kortsiktig gjeld til Drammen kommune Tekst 2012 Fordring på kommunen 0,00 Eieruttak til kommunen ,00 Annen gjeld til kommunen ,00 Saldo pr ,00 Side 21 av 37

22 Note 7- Revisjonshonorar Buskerud kommunerevisjon IKS har gjennomført revisjonen for Drammen Parkering KF for Tekst Regnskapsåret 2012 Forrige år Honorar for revisjon Honorar for rådgivning Note 8 - Årsverk Drammen Parkering KF Antall årsverk 20,1 18,6 Antall ansatte 21,0 20,0 Antall kvinner 10,0 8,0 % andel kvinner 47,6 40,0 Antall menn 11,0 12,0 % andel menn 52,4 60,0 Antall kvinner høyere stillinger 1,0 0,0 % andel kvinner i høyere stillinger 33,3 0,0 Antall menn i høyere stillinger 2,0 1,0 % andel menn i høyere stillinger 66,6 100,0 Planlagt likestillingstiltak i 2013: Vedlikeholde og balansere ansattgruppa i forhold til kjønn, om mulig søke å videreutvikle ansattgruppa til å bli et "litt større speil" av Drammen kommunes befolkningssammensetning (inkludering og ansettelse av ansatte med innvandrerbakgrunn). Note 9 - Ytelse til ledende personer Godtgjørelse til daglig leder utgjorde i 2012 kr ,-. I tillegg påkommer pensjonsutgifter, arbeidsgiveravgift og feriepenger. Til styret har det blitt utbetalt kr ,- i honorar. Note 10 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Drammen Parkering KF har avtale med Drammen kommunale pensjonskasse om tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Side 22 av 37

23 Oppstillingen bygger på beregninger ihht NRS6. Netto pensjonsforpliktelser : Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelser Herav estimatavvik Akkumulert gevinst/(tap) Netto forpliktelse Arb.giveravgift av netto pensjonsforpliktelse Samlet netto forpliktelse Årets pensjonskostnad Årets pensjonsopptjening Beregnet rentekostnad Amortisering av akkumulert tap/gevinst Forventet avkastning på pensjonsmidler Årets beregnede netto pensjonskostnader Årets endring i pensjonsforpliktelser: Netto forpliktelser Årets beregnede netto pensjonskostnader Premieinnbet. ihht aktuarens beregninger Netto forpliktelser I henhold til RL 5-10 kan små foretak unnlate å balansenføre pensjonsforpliktelser som er forsikret. Aktuarberegnet innbetaling av pensjonsmidler Bokført pensjonspremie Differanse Differansen skyldes at aktuarberegningen inneholder premie til AFP, det gjør ikke den bokførte premien i Drammen Parkering KF. Premie til AFP betales i 2012 av Drammen Kommune. Ved beregningen av pensjonskostnader og netto pensjonsforpliktelser er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 % Forventet lønnsøkning 3,50 % 4,00 % Forventet økning av G 3,25 % 3,75 % Forventet pensjonsregulering 3,25 % 3,75 % Antatt langsiktig avkastning 4,10 % 5,40 % Side 23 av 37

24 Korridorgrense for amort. av estimatavvik 10,00 % 10,00 % Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % Side 24 av 37

25 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 5/ ÅRSAMELDING TIL DRAMMEN KOMMUNE Forslag til vedtak: Forslag til årsmelding vedtas oversendt til Drammen Kommune Saksutredning Utkast til årsmelding vedlegges Side 25 av 37

26 Utkast til Drammen Parkerings bidrag til Drammen Kommunes årsmelding for 2012 Drammen Parkering KF Drammen Parkering KF ble etablert Virksomheten har 21 ansatte og leier lokaler av kommunen i Wergelandsgate 13. Drammen Parkering KF skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Dette gjøres gjennom; å ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester. å ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering. å utvikle Drammens parkeringstilbud i tråd med vedtatt byutviklingsstrategi. å være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Drammen Parkering KF drifter og kontrollerer ca 1250 avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser i Drammen. I tillegg har Drammen Parkering KF driftsavtaler med private og andre offentlig eide parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Foretaket hadde i 2011 en omsetning på 36,4 millioner kroner og et års på 19,2 millioner kroner. Eieruttaket til kommunen er satt til 18,4 millioner for Drammen Parkering KF har i 2012 opprette 2 nye boligsoner og 1 ny beboersone. Totalt er det 5 operative beboersoner og 1 beboersone i Drammen, ved utgangen av året Drammen Parkering KF har samarbeidet med Drammen Eiendom KF i byggeprosessen av Blichs gate p-hus. Drammen Parkering overtar huset januar Drammen Parkering KF har delegert vedtaksmyndighet på parkeringsregulerende skilt på de kommunale veier i Drammen. Virksomheten drifter fagforumet Parkeringsgruppen, der fagpersoner fra kommunen og politi samles og vurderer aktuelle tiltak, skiltplaner og vedtaksforslag som omfatter fremkommelighet og parkering i Drammen kommune. Parkeringsgruppen har i 2012 behandlet 69 saker og fattet 68 skiltvedtak. Side 26 av 37

27 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 6/ MRS OG VIRKSOMHETSPLAN Forslag til vedtak: Styret vedtar MRS mål og virksomhetsplan for Drammen Parkering Saksutredning De kommunale foretak oppfordres til å følge kommunens bruk av MRS (mål og styring) samt utarbeide virksomhetsplan. MRS-tabell for Drammen Parkering vedlegges. Virksomhetsplan for Drammen Parkering vedlegges. Side 27 av 37

28 MRS-tabell for Drammen Parkering KF, Økonomiplan Vedtatte mål i kommuneplanen Mål i økonomiplan Måleindikator Ønsket Resultat Lavest akseptabelt Ikke godkjent Levere et økonomisk som bidrar til et eieruttak på 13,6 millioner Budsjett Bedre enn 13,6 mill 13,6 mill 13,5 mill Drammen Parkering KF skal ha det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø.. Opprette beboer- og boligsoner Antall soner Antall utstedte beboer- og boligsonekort 7 soner i drift 6 soner i drift Færre enn 6 soner i drift Mer enn Under 380 Drift av p-hus Blichs gate Økonomisk i henhold til budsjett Omsetning på mer enn 7 mill Omsetning på minimum 6 mill Omsetning uinder 6 mill Oppgradering av automatparken til EMV-standard Antall oppgraderte automater 100 % oppgradert i % oppgradert i 2013 Mindre enn 50 % oppgradert i 2013 Side 28 av 37

29 Virksomhetsplan for Drammen Parkering KF 2013 Virksomhetsplanen skal bygge opp om de overordnede mål som ligger i Drammen Kommunes økonomiplan og er styrende for all overordnet planlegging i kommunen og den skal fange opp de prinsipper for eierstyring som ligger til grunn for Drammen Kommunes eierpolitikk. Hensikten med virksomhetsplanen er å sikre en sammenheng mellom kommunens vedtatte mål, og de mål, tiltak og hovedaktiviteter som er prioritert i Drammen Parkering inneværende år. Planen er et arbeidsverktøy for virksomhetsledelsen og alle ansatte i virksomheten og den skal sikre kvalitet og kontinuitet i arbeidet. Det vil etter behov bli utarbeidet egne tiltaksplaner, prosjektplaner, arbeidsinstrukser og måleindikatorer som beskriver tiltak og skal sikre gjennomføring og oppnåelse av fokusmål i virksomhetsplanen, 1. Virksomhetsidè Drammen Parkering KF skal ha det operative ansvaret for Drammen kommune parkeringstjenester. Foretaket skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og miljø. 2. Våre hovedarbeidsoppgaver Ivareta den offentligrettslige myndighetsoppgaven innenfor parkering Være tjenesteprodusent for tjenester av driftsmessig karakter som ikke konkurranseutsettes Eierfunksjon for ett eller flere aksjeselskaper, som eies av kommunen eller sammen med andre, og som vil operere i et konkurranseutsatt marked ved f.eks å bygge og drifte parkeringshus m.v. 3. Organisering Drammen Parkering KF ledes av et styre oppnevnt av bystyret. Styret skal på vegne av eierne føre kontroll og formulere strategier, godkjenne vedtak og legitimere virksomheten. Den daglige virksomheten ivaretas av daglig leder for Drammen Parkering KF. Drammen parkering teller 23 medarbeidere og driftes etter følgende organisasjonskart for Organisasjonskart Side 29 av 37

30 Daglig leder Claus Mølbach-Thellefsen Avdelingsleder Håvard Heier Avdelingsleder/fagleder Merete Horn-Eggestøl Betjentgruppen Marion Iling Justad Anne-Lise S. Corneliussen Nils-Henrik Andersen Jan Ove Sandnes Jan Åge Wessel Simon Pålsson Anita Bjurstrøm Mona Vibeke Pedersen Margareth Eliseussen Klagesak, boligsone, HC og kundeoppfølging Marit Wahl Jorunn Jakobsen Margareth Wrålid Mariann Væring Elena Kondratieva Driftsteknisk Magne Sand Jahren Gunnar Gulliksen Per Hansen Skilt, belegg, budsjett Finn Tollefsen Økonomi Synnøve Skeide Breivik Markeds- og prosjektkonsulent Kåre Jokstad Side 30 av 37

31 Fokusområder og måleindikatorer 2013 Fokusområde - Parkeringsfaglig Skilt og vedtak Drammen Parkering har fra politiet fått tildelt vedtaksmyndighet på parkeringsregulerende skilt på de kommunale veier i Drammen. Drammen Parkering drifter Parkeringsgruppa, der fagpersoner fra kommunen, politiet og vegmyndigheter samles og vurderer hensiktsmessige og lovlige løsninger som legges til grunn for skiltplaner og skiltvedtak. Drammen Parkering skal sikre en forsvarlig saksgang og besørge korrekt skilting og oppsett, samt en effektiv gjennomføring av nødvendige skiltreguleringer. Måleområde / tiltak Kvalitet på oppsatte skilt Skiltvedtak Målemetode Målefrekvens Ønsket Minimum 15 gater skal kontrolleres og utskifting utføres Tid fra beslutning i p-gruppa til vedtak fattet, og regulering gjennomført. Tertial Mer enn 12 gater Laveste akseptable Ikke godkjent 10 gater Under 10 gater Tertial 4 uker 6 uker Over 6 uker Håndheving Drammen parkering besørger offentligrettslig håndheving på alle offentlige veier og parkeringsplasser i Drammen kommune. Med fokus på trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og miljø gjennomføres kontroll og håndheving med hjemmel i Vegtrafikkloven og underliggende forskrifter. I tillegg har selskapet avtaler med private og offentlige eiendomsbesittere hvor det utøves parkeringskontroll med grunnlag i det privatrettslige regelverket. Alle trafikkbetjenter har gjennomgått grundig opplæring og lovpålagt utdanning. Måleområde / tiltak Målemetode Målefrekvens Ønsket Registrere antall saker der håndheving Riktig håndheving oppheves Klagesaksbehandling parkeringsgebyr/tilleggsavgift Tertial 0-20 saker Laveste akseptable Ikke godkjent 30 saker Mer enn 30 Drammen Parkering behandler klager fra publikum på ilagte parkeringsgebyrer og tilleggsavgifter. Klagesaksbehandlere har gjennomgått grundig opplæring og sakene behandles etter gjeldende regelverk, i hovedsak, forvaltningsloven, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, trafikkreglene og skiltforskriften. Side 31 av 37

32 Drammen Parkering behandler også privatrettslige klager på kontrollavgifter. Disse behandles etter standardvilkårene og etter retningslinjer gitt av oppdragsgivere. Behandling av klager på kontrollavgifter måles derfor ikke under. Måleområde / tiltak Klagesaksbehandlin g Målemetode Målefrekvens Ønsket Registrere behandlings tid (for utsendt svar)(pilen) Tertial Laveste akseptable Ikke godkjent 2 uker 4 uker Mer enn 4 uker Prosentvis klager av totalt ilagte gebyrer og avgifter Pilen Tertial Mindre enn 4,5 % 5% Mer enn 5% Parkeringstillatelser for forflytningshemmede/ HC-kort Drammen Parkering behandler søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede for søkere som er bosatt i Drammen kommune. Saksbehandlere har gjennomgått grundig opplæring og tillatelsene tildeles etter bestemmelsene i forskrift om parkering for forflytningshemmede og i samsvar med retningsliner utarbeidet av Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet. Tiltak Søknadsbehandling Opprette nytt registreringssystem for HC-kort Bolig- og beboersone Målemetode Målefrekvens Ønsket Registrere behandlings tid (for utsendt svar)(parka) Systemet tatt i bruk Tertial Laveste akseptable Ikke godkjent 2 uker 4 uker Mer enn 4 uker Første Tertial 1. april Senere enn 1. april Det er politisk vedtatt å innføre boligsoneparkering og beboerparkering i Drammen. Drammen Parkering har fått som oppgave å implementere og drifte ordningen. Ordningene gir primært de som bor innenfor et bestemt område/sone mulighet til å parkere på offentlig vei i sonen med parkeringstillatelse. Tillatelsene tildeles etter søknad i henholdt til forskrift om boligsone- og beboerparkering. Måleområde / tiltak Søknadsbehandling Målemetode Målefrekvens Ønsket Saksbehand lingstid Tertial 4 virkedager Laveste akseptable 8 virkedager Ikke godkjent Mer enn 10 virkedager Side 32 av 37

33 Blichs gate p-hus Drammen Parkering KF skal på oppdrag fra kommunen drifte Blichs gate p-hus. Det er budsjettert med et årlig underskudd de første driftsårene og et overskudd fra 5. driftsår. Drammen Parkering skal som drifter ha fokus på lønnsomhet og effektivitet. Organisering av p-husdriften skal sees i sammenheng med virksomhetens øvrige oppgaver. Måleområde / tiltak Selge parkering i p- huset Målemetode Målefre - kvens Omsetning i forhold til budsjett 2013 Tertial Ønsket Bedre enn budsjettert Laveste akseptable Som budsjettert Ikke godkjent Større underskud d enn budsjettert El-bil Drammen Parkering skal sørge for at Drammen kommune har et tilfredstillende tilbud for parkering og lading av el-biler. En egen plan for el-bil parkering skal utarbeides og legges til grunn for tilretteleggingen av el-bilparkering i Drammen. Tiltak Målemetode Målefrekvens Ønsket Opparbeide Hurtigladestasjon Antall hurtigladest asjoner tatt i bruk Årlig 4 ladepunk ter Laveste akseptable 2 ladepunkte r Ikke godkjent Ingen nye ladepunkte r Opparbeide nye Elbilplasser Antall plasser Årlig 10 nye plasser 6 nye plasser Færre enn 6 nye plasser Parkeringsstatistikk Drammen Parkering skal utarbeide statistikk/analyser av parkeringsbelegget som skal bidra til å underbygge parkeringsplanlegging og parkeringsregulering. Ved behov skal nødvendige målinger og rapporter kjøpes inn. Tiltak Målemetode Målefrekvens Ønsket Laveste akseptable Ikke godkjent Måle belegg sentrale kommunale plasser Oversikt over totalt antall regulerte p- plasser i Drammen Tellinger og p- transaksjoner i avgiftstiden Tellinger og skiltvedtak Tertial >33% 30 % <30% Årlig Prisoversikt Informasjon Årlig Side 33 av 37

34 Automatdrift Drammen Parkering skal ha parkeringsautomater som er tydelig og enhetlig merket. Automatene skal være godt vedlikeholdt samt funksjonelle og brukervennlige. Tiltak Kontroll av merking, fuksjon og eksteriør av automater Redusere nedetid på automater Målemetode Målefrekvens Ønsket Visuell kontroll Registrere tid automaten ikke kan motta betaling pga feil. Ukentlig Tertial Max 2 % feil Reparert innen 3 timer Laveste akseptable 5% feil Reparert innen 8 timer Ikke godkjent Mer enn 5% feil Mer enn 8 timer Fokusområde - Marked/Økonomi Budsjett og eieruttak Drammen Parkering KF skal drive virksomheten lønnsomt og effektivt og levere er og utbytte i henhold til Drammen kommunes økonomiplan. Tiltak Målemetode Målefrekve ns Ønsket Laveste akseptable Ikke godkjent Automatinntekte ( på kommunale automater) CWO og regnskap Tertial/år Mer enn 22,4 milloner/å r 22,4 millioner/å r Mindre enn 22 millioner/å r Driftsavtaler I tillegg til å ha ansvaret for den offentlig regulerte parkeringen i Drammen, har vi flere avtaler om å drifte, håndheve og kontrollere private parkeringsplasser og p-hus/kjellere. Drammen Parkering skal gjennom sine driftsavtaler med private ha en avtaler som gir en markedsmessig god inntjening. Det skal utarbeides måleverktøy som dokumenterer lønnsomheten i arbeidet. Tiltak Målemetode Målefrekvens Ønsket Laveste akseptable Ikke godkjent Gjennomgang av lønnsomhet i alle avtaler Side 34 av 37

35 Fokusområde - Organisasjon/Medarbeidere Omdømme Gjennom omdømmearbeidet ønsker vi at publikum får større forståelse og bedre kjennskap til rollen Drammen Parkering har i Drammen Kommune, og egne medarbeidere en større bevissthet om eget arbeid og parkeringsservice. Tiltak Målemetode Målefrekvens Ønsket Laveste akseptable Ikke godkjent Stolthet for egen arbeidsplass Medareiderundersøkelse n Årlig Kundetilfredshetsundersøkelse Spørreskjema Årlig Nettsider (Gjøre nettsidene mer brukervennlig ) Antall treff Tertial Øke med 10% Øke med 5% Ingen økning Sykefravær Drammen Parkering har et snitt på samlet sykefravær siste 5 årene på 12,8 %. Det høye sykefraværet er i hovedsak relatert til langtidsfravær og flere medarbeidere har hatt et høyt fravær over flere år. Drammen Parkering må sammen med arbeidstager, BHT, NAV og kommunens HRavdeling, avklare arbeidsevne og vurdere alternative tiltak og virkemidler for å kunne redusere sykefraværet. Tiltak Redusere sykefravær Målemetode Målefrekve ns Antall sykedager Tertial Ønsket Under 10 % Laveste akseptable Ikke godkjent 12 % Mer enn 12% Organisasjonsmessig tilpassing til nye parkeringsforskrifter Drammen kommune ivaretar i dag sine interesser innen parkeringsdrift gjennom Drammen Parkering KF. Parkeringsvirksomheten er i dag regulert av forskrift. Det foreligger et forslag til ny parkeringsforskrift, som forventes ferdigbehandlet i Hovedtrekkene i forslaget er kjent og vil innebære en betydelig endring av rammebetingelsene for Drammens kommunes parkeringsvirksomhet. Et hovedformål med revidering av regelverket har vært å rendyrke myndighetsoppgavene, og fjerne eventuelle konkurransevridninger i markedet for parkeringstjenester. Omleggingen av regelverket gjør det naturlig og nødvendig å omorganisere og tilpasse parkeringsvirksomheten i kommunen. Drammen Parkering KF skal utrede og tilpasse virksomheten til en hensiktsmessig fremtidig organisering, i henhold til de rammebetingelser som gis i ny forskrift. Side 35 av 37

36 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 7/ DRAMMEN KOMMUNE - EIERMELDING Forslag til vedtak: Styret tar kommunens eiermelding til etterretning. Saksutredning Rådmannen ønsker gjennom eiermeldingen å tydeliggjøre kommunens eierrolle og ansvar samt å sikre forutsigbare rammer for foretakene og selskapene. Eiermeldingen omfatter kommunale foretak og selskaper som Drammen kommune eier alene eller sammen med andre, både private og offentlige. Målsettingen med eiermeldingen er todelt: videreutvikle og forankre kommunens eierpolitikk gi en presentasjon av de selskaper kommunen har eierposisjoner i med bl.a. målformuleringer og nøkkeltall Eiermelding som er vedtatt av bystyret november 2012 vedlegges som eget dokument. Side 36 av 37

37 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 8/ EVENTUELT Forslag til vedtak: Saker under eventuelt behandles. Side 37 av 37

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013 Drammen Parkering KF Budsjett 2013 Styrebehandlet 19. september 2012 Sak 30/12 Budsjettforslag 2013 Vedtak: Styret i Drammen Parkering KF vedtar driftsbudsjett for 2013 slik det er foreslått i saksutredningen

Detaljer

Drammen Parkering KF. Budsjett 2012. Styrebehandlet 21. september 2011

Drammen Parkering KF. Budsjett 2012. Styrebehandlet 21. september 2011 Drammen Parkering KF Budsjett 2012 Styrebehandlet 21. september 2011 Behandlet i styremøte DPKF 21/09-2011 Budsjett 2012, Drammen parkering KF 2010 2011 2012 ***** 3001 Automatinntekter, parkeringsavgift

Detaljer

Drammen Parkering KF. Årsberetning og regnskap for 2008

Drammen Parkering KF. Årsberetning og regnskap for 2008 Drammen Parkering KF Årsberetning og regnskap for 2008 Drammen, 11. februar 2009 Drammen Parkering KF Årsberetning 2008 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 BEDRIFTENS ORGANISASJON 3 AKTIVITET I 2008 3

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2015 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2015 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2015 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 4.2.2015 Jørn Kåre Reiersgård

Detaljer

MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 21.11.12 Tid: 14.00. Saksliste følger vedlagt.

MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 21.11.12 Tid: 14.00. Saksliste følger vedlagt. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 21.11.12 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 09.11.2012 Svein-V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF 19.09.2012 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2016 Styrebehandlet i DPKF 11.05.16 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 www.drammen.kommune.no

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 21.09.2011 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 21.09.2011 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 21.09.2011 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 14.09.2011 Svein V.

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Park Hotell, Drammen Møtedato: Tid: Saksliste følger vedlagt.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Park Hotell, Drammen Møtedato: Tid: Saksliste følger vedlagt. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Park Hotell, Drammen Møtedato: 15.05.2013 Tid: 10.30 Saksliste følger vedlagt. Dato: 08.05.13 Svein V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE 09/13 GODKJENNING AV

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 15.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 15. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2010 Tid: 15.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 4.2.10 Svein V. Thorgersen

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.11.13 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.11.13 Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.11.13 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 13.11.2013 Svein-V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.08.2014 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.08.2014 Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.08.2014 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 20.08.2014 Jørn Kåre Reiersgård Styreleder

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 13.04.2011 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 06.04.11 Svein V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 18.09.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Drammen Parkering KF, Wergelands gate 13, Drammen. Møtedato: Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Drammen Parkering KF, Wergelands gate 13, Drammen. Møtedato: Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF, Wergelands gate 13, Drammen Møtedato: 17.08.2016 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 10.08.2016 Inger Marie Bodin Åkvåg Styreleder

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 24.11.10 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 17.11.010 Svein V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 02.042.2014 Svein V. Thorgersen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Årsrapport for 2017 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Resultatregnskap Note 2017 2016 Driftsinntekter Salgsinntekt 525 097 924 982 Driftskostnader Varekostnad 183

Detaljer

Årsregnskap 2017 for Skattebetalerforeningen

Årsregnskap 2017 for Skattebetalerforeningen Årsregnskap 2017 for Skattebetalerforeningen Organisasjonsnr. 874467502 Utarbeidet av: ABR Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Boks 23 1314 VØYENENGA Organisasjonsnr. 917124000 Resultatregnskap

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Eiermøte Formannskapet 20. oktober Styreleder Svein V-Thorgersen Daglig leder Claus Mølbach-Thellefsen

Eiermøte Formannskapet 20. oktober Styreleder Svein V-Thorgersen Daglig leder Claus Mølbach-Thellefsen Eiermøte Formannskapet 20. oktober 2009 Styreleder Svein V-Thorgersen Daglig leder Claus Mølbach-Thellefsen Drammen Parkering KF - formål Ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Eiermøte Formannskapet 14. september 2010. Styreleder Svein V.-Thorgersen

Eiermøte Formannskapet 14. september 2010. Styreleder Svein V.-Thorgersen Eiermøte Formannskapet 14. september 2010 Styreleder Svein V.-Thorgersen Drammen Parkering KF - formål Ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester. Ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 22.09.2010 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 22.09.2010 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 22.09.2010 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 22.09.2010 Svein V.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Buggeland Barnehage SA

Buggeland Barnehage SA Årsregnskap for 2010 Buggeland Barnehage SA Buggelandsbakken 145 Org.nr.887 493 812 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Styretes årsberetning Revsjonsberetning Utarbeidet av: Stokkamyrveien 18, 4313

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Buggeland Barnehage SA

Buggeland Barnehage SA Årsregnskap for 2014 Buggelandsbakken 145 Org.nr.887 493 812 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Styretes årsberetning Revsjonsberetning Utarbeidet av: Stokkamyrveien 18, 4313 Sandnes Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2017 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr

Årsregnskap 2017 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr Årsregnskap 2017 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Resultatregnskap Note 2017 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 7 013 446 5 994 999 Annen driftsinntekt 7

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SELSKABET DEN GODE HENSIGT. Årsregnskap 2017

SELSKABET DEN GODE HENSIGT. Årsregnskap 2017 SELSKABET DEN GODE HENSIGT Årsregnskap 2017 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2017 2016 Salgsinntekt 1 302 526 1 248 587 Leieinntekter 5 636 200 5 704 562 Andre driftsinntekter 745 304

Detaljer

Årsregnskap for. Skattebetalerforeningen

Årsregnskap for. Skattebetalerforeningen Organisasjonsnr. 921136609 1337 SANDVIKA Elias Smiths vei 24 Autorisert regnskapsførerselskap Regnskap 4.0 AS Utarbeidet av: Organisasjonsnr. 874467502 for Årsregnskap 2018 Skattebetalerforeningen DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsregnskap 2017 for Hardangerviddatunnelene AS

Årsregnskap 2017 for Hardangerviddatunnelene AS Årsregnskap 2017 for Organisasjonsnr. 999178812 Utarbeidet av: Hardanger Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Evjevegen 11 5783 EIDFJORD Organisasjonsnr. 986173943 Resultatregnskap Note 2017

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

NORSK KOLONIHAGEFORBUND 3040 DRAMMEN

NORSK KOLONIHAGEFORBUND 3040 DRAMMEN Årsregnskap for 2017 3040 DRAMMEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: MPR Regnskap AS St Olavs gate 24 0166 OSLO Orgnr 991318631 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Årsregnskap. Stiftelsen Tennishallen Stabekk. Org.nr.:

Årsregnskap. Stiftelsen Tennishallen Stabekk. Org.nr.: Årsregnskap 2017 Stiftelsen Tennishallen Stabekk Org.nr.:994 740 571 ---- RESULTATREGNSKAP STIFTELSEN TENNISHALLEN STABEKK DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2017 2016 Annen driftsinntekt 1 850 000

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Stavanger Kunstforening Madlaveien 33, 4009 Stavanger Org.nr

Stavanger Kunstforening Madlaveien 33, 4009 Stavanger Org.nr Årsregnskap for 2018 Stavanger Kunstforening Madlaveien 33, 4009 Stavanger Org.nr. 970 477 245 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Autorisert regnskapsførerselskap Vågsgt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Glassverket Idrettsforening 3038 DRAMMEN

Glassverket Idrettsforening 3038 DRAMMEN Årsregnskap for 2018 3038 DRAMMEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2018 Note 2018 2017 Salgsinntekter m.m. Tilskudd Leieinntekter Salgsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 16.09.2015 OBS! Tid: 15.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 09.09.2015 Jørn Kåre Reiersgård Styreleder

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2013 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2017 Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS

Årsregnskap 2017 Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS Årsregnskap 2017 Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 919 426 918 RESULTATREGNSKAP NORGES CYKLEFORBUNDS KOMPETANSESENTER AS DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer