DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 20.5.09 Tid: 14."

Transkript

1 DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: Saksliste følger vedlagt. Dato: Svein V. Thorgersen Styreleder

2 SAKSLISTE 9/09 GODKJENNING AV DAGSORDEN 10/09 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE /09 ORIENTERINGSSAKER 12/09 RAPPORT 1. TERTIAL /09 BOLIGSONEPARKERING 14/09 VIRKSOMHETSSTRATEGI /08 EVENTUELT

3 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 9/ GODKJENNING AV DAGSORDEN Forslag til vedtak: Dagsorden for møte godkjennes. Side 3 av 25

4 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 10/ GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE Forslag til vedtak: Referat fra møte i styret for Drammen Parkering KF godkjennes. Saksutredning: Se vedlagte referat fra styremøte i Drammen Parkering KF Side 4 av 25

5 Sted: Wergelands gate 13 Tid: 11. februar 2009 Styremøte nr 1 Drammen Parkering KF 2009 Deltatt: Svein-V. Thorgersen (ST) Inger Mette Gustavsen (IMG) Jørn Kåre Reiersgård (JKR) Marit Wahl (MW) Finn Tollefsen (FT) Tore Isaksen (TI) Forfall: Kathrine Kirkevaag (KK) Fra administrasjonen: Daglig leder Claus Mølbach-Thellefsen (CMT) Fagleder Mette Spangberg referent Nr Sak 1 Godkjenning av dagsorden Vedtak: Dagsorden for styremøte for Drammen Parkering KF godkjennes. 2 Godkjenning av referat fra styremøte Vedtak: Referatet fra styremøtet for Drammen Parkering KF godkjennes. 3 Orienteringssaker Saksutredning Daglig leder og fagleder redegjorde muntlig i forhold til: Erfaringer etter omlegging til nye p-takster og p-tider Status i sak vedrørende tilbud til andelshavere i Thamsgaten og Grev Wedel P-hus HMS-arbeidet i virksomheten Resultat av brukerundersøkelse gjennomført november 2008 Vedtak: Redegjørelsene tas til orientering 4 Årsberetning med regnskap 2008 Vedtak: Styret vedtar fremlagte årsberetning og regnskap for 2008 for oversendelse til Revisjonen etter justering av note Detaljert særbudsjett Saksutredning Detaljert særbudsjett skal i hht forkrift til kommuneloven sendes fylkesmannen innen 1. mars det året budsjettet gjelder for. De vesentlige endringer etter vedtak av økonomiplan for er: Parkeringsinntektene er økt fra kr til kr Investeringsbudsjettet budsjettposten for håndholdte terminaler er redusert fra kr til kr Side 5 av 25

6 Nr Sak Vedtak: Styret vedtar detaljert særbudsjett 2009 for Drammen Parkering KF slik det fremgår av saksfremlegget. 6 Parkeringshus Strømsø Saksutredning: Daglig leder redegjorde for beslutningsgrunnlaget for bygging og drift av p-hus utarbeidet av Drammen Eiendom KF og Drammen Parkering KF. Vedtak: Styret i Drammen Parkering KF slutter seg til vurderingene i notat av P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT som oversendes rådmannen for behandling i bystyret. 7 Styremøter 2009 Saksutredning: Møtedatoene er avstemt med rapporteringsfrister for Kommunale Foretak. Møtene holdes kl hos Drammen Parkering KF i Wergelands gate 13, dersom ikke annet sted/tid blir oppgitt i innkallingen. Vedtak: Møteplan for styret 2009: Onsdag 11. februar Onsdag 15. april Onsdag 20. mai Onsdag 19. august Onsdag 23. september Onsdag 25. november 8 Eventuelt Ingen saker til behandling Svein-V. Thorgersen Inger Mette Gustavsen Tore Isaksen Marit Wahl Jørn Kåre Reiersgård Finn Tollefsen Side 6 av 25

7 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 11/ ORIENTERINGSSAKER Forslag til vedtak Redegjørelsene tas til orientering. Saksutredning Daglig leder redegjør muntlig i forhold til:. Revisjonsrapport 2008 for DPKF Parkeringshus Strømsø, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate Bemanningssituasjonen Virksomhetssamling i Tønsberg 4. og 5. juni Nye avtaler med private P-plasser DPKF miljøsatsing Side 7 av 25

8 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 12/ RAPPORT 1. TERTIAL 2009 Forslag til vedtak Styret tar rapport for 1. tertial 2009 til orientering. Saksutredning: Se vedlagt forslag til rapport 1. tertial Side 8 av 25

9 DRAMMEN PARKERING KF 1. Tertialrapport 2009 Til styrebehandling Innledning Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester, og skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Foretaket skal også ivareta eierfunksjoner for AS som opprettes for å operere i konkurranseutsatte marked. Medarbeidere I Drammen Parkering KF er det 19 ansatte fordelt på 17,9 årsverk. Drammen Parkering KF har ingen medarbeidere med fremmedkulturell bakgrunn. Drammen Parkering KF arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform. Arbeidsmiljø Drammen Parkering KF har siden høsten 08 vært en av flere pilotvirksomheter i Drammen kommunes prosjekt, En helsefremmende og lærende kommune. Det har i perioden vært gjennomført flere møter for alle ansatte med fokus på sykefravær, møter med betjentgruppen med fokus på samhandling og et antall gruppemøter der alle ansatte har vært involvert og hvor ulike temaer har vært behandlet under veiledning av rådgiver fra prosjektet. HMS gruppen hatt 1 møte 1. tertial i Vernerunder i Drammen Parkering KF skal gjennomføres før sommeren. Foretakets verneombud sitter i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU). Medarbeiderundersøkelse og utviklingssamtaler skal gjennomføres høsten Sykefravær Drammen Parkering KF hadde i første kvartal et fravær på 13.76%. Dette er økning i sammenlignet med årsfraværet for 2008, som var på %. Sykefraværet besto i 1. tertial i vesentlighet av langtidsfravær blant trafikkbetjentene. Til tross for sykefraværet har driften vært skjøttet på en tilfredsstillende måte. Dette skyldes først og fremst fleksibilitet og innsatsvilje blant ansatte. Virkemidler som er benyttet for å håndtere sykefraværet er bruk av gradert sykemelding og vikarer/tilkallingsvakter. I forbindelse med deltakelse i HMS-pilotprosjektet har virksomheten hatt fokus på årsaker og tiltak for et redusert sykefravær. Utvikling av parkeringstilbudet Antall parkeringsplasser Det er i overkant av 3500 avgiftsbelagte p-plasser i Drammen hvorav ca er i Parkeringshus. Dette inkluderer de 400 nye plasser i P-hus ved Union brygge som åpnet høsten Ser man bort fra parkeringshusene er det på Bragernes ca 680 kommunale plasser og ca 240 private. På Strømsø er det nå ca 500 kommunale plasser og ca 780 private. Side 9 av 25

10 Endring i parkeringstider og parkeringsavgifter Som et tiltak for redusert biltrafikk ble det 1. januar 2009 innført nytt parkeringsregulativ i Drammen. Automatinntektene ser ut til å følge den prognosen som er lagt til grunn for DPKF budsjettet for 09. Drammen Parkering vil sammen med Byplan gjennomføre en brukerundersøkelse som vil inngå i en evalueringsrapport som planlegges ferdigstilt sommeren 09. Parkeringshus på Strømsø Drammen Parkering arbeider videre med en realisering av et nytt P-hus i Bjørnstjerne Bjørnsons gate på Strømsø. Drammen Eiendom KF vil være ansvarlig for byggingen av huset, mens Drammens Parkering vil inngå i byggeprosjektet med fokus på det parkeringsfaglige og som fremtidig leietaker. Prosjekteringsteam er valgt ut og det arbeides videre for fremleggelse og godkjennelse av byggeplaner. Boligsoneparkering For å redusere fremmedparkering og skjerme bomiljøene er det vedtatt innføring av boligsoneparkering i Drammen. Drammen Parkering arbeider med å tilrettelegge innføringen av boligsoneparkering. Planlagt oppstart er på Bragernes høsten 09. Nye nettsider Som en del av kommunens websatsing vil Drammen Parkering presentere nye nettsider i slutten av mai. Drammen Parkering har oppnevnt webredaktør er vel forberedt til å lansere nettsidene og har tilrettelagt for videre utvikling, vedlikehold og oppdatering av sidene. Økonomi Drammen Parkering KFs inntekter er i hovedsak knyttet til parkeringsinntekter, inntekter fra gebyr og tillegg, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift mm) til andre aktører. Drammen Parkering KF har fortsatt ikke tilgang til budsjetteringsmodul i Agresso og har får derfor ikke optimalisert periodisering av budsjettet. Driftsresultat Regnskapsrapporten pr. første tertial 2009 for Drammen Parkering viser et resultat som ligger ca tusen over budsjett. Med utgangspunkt i vurderingen av inntektene er prognosen at foretaket styrer mot et resultat som budsjettert. Inntekter Driftsinntektene ligger samlet ,- under budsjett (ca 3%). Prognosene for økte automatinntekter ifbm endret parkeringsregime ser ut til å stemme. Manglende inntekter er et resultat av at antall utskrevne gebyrer og tilleggsavgifter ligger under budsjett. Avviket i inntektene for gebyr og tilleggsavgifter i 1. tertial et høyt sykefravær blant betjentene, samt at mye snø medførte at betjentene har brukt mer tid enn vanlig på snøryddingsoppgaver og på informasjon og veiledning til bilistene. Side 10 av 25

11 Utgifter Regnskapsrapporten viser et samlet mindre forbruk innen personalkostnader på ca ,-. Underforbruket er knyttet til refusjon av sykelønn og at bruken av konsulenttjenester har så langt vært mindre enn antatt. Avviket på tellegebyr skyldes budsjettert nettobeløp mens bruttobeløp er lagt inn i regnskapet. Det foregår avklaringer med økonomitjenesten om føring av tellegebyr. Samlet mindreforbruk på driftskostnader på drøyt ,- skyldes i hovedsak avvik i forhold til periodisering, og postene forventes å utvikle seg ihht til budsjett. Investeringer. Drammen Parkering KF har for 2009 et investeringsbudsjett på 1,2 mill kroner. Det er i 1. tertial regnskapsført investeringer i størrelsesorden , av investeringsbudsjettet er øremerket nye P-automater. Hele automatparken oppgraderes til modell Cale 104. Det er planlagt innkjøp av moduler som muliggjør kortbetaling på flere automater. Det er også kjøpt inn automater til erstatning for parkometer som skal utfases i løpet av året. Dette arbeidet pågår. Forbruket av investeringsmidler i 1. tertial er noe mindre enn forventet. Utgifter til skilt påløper normalt i løpet av sommer/høst, mens innkjøp av håndholdte terminaler er planlagt gjennomført høsten 09. Side 11 av 25

12 Regnskapsrapport for Drammen Parkering KF 1. tertial 2009 Januar April Konto Art Beløp Periodisert Avvik i kr %-avvik 2009 budsjett budsjett 30 Parkeringsinntekter Privat parkeringshåndheving Annen kontroll/drift Gebyr og tillegg , Fastlønn Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arb.avgift og pensjonskostnader Refusjoner, sykeløn Anne personalkostnad , Av- og nedskrivninger Produksjonsenergi Kostnader lokaler Leie av maskiner Verktøy Vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad Telefon, porto, ol , Kostnad transportmidler Kostnad reiser ol Reklame og informasjon Kontingenter Forsikringer Tellegebyr Tap av krav / avskrivinger , Renteintekter, bankinskudd Rentekostnader , Saldo , Side 12 av 25

13 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 13/ BOLIGSONEPARKERING Forslag til vedtak: Bystyret vedtok å innføre boligsoneparkering i Drammen. Denne saken er en oppfølging av pkt 2 i bystyrevedtaket, sitat: 2. Betalingssatser og virkningstider fastsettes gjennom 1. tertial 2009 på grunnlag av prinsippene omtalt i saken, slik at drift av ordningen blir selvfinansierende. Betalingssatser pr 2009: Parkeringstillatelser for beboere; - kr 120,- pr mnd for 1. bil, - kr 160,- pr mnd for 2. bil, - kr 240,- pr mnd for 3. bil Parkeringstillatelser for næringsdrivende; - kr 700,- pr mnd, i hht vurderingskriterier og øvre tak på antall parkeringstillatelser Besøkende: - kr 50,- pr dag - kr 25,- halvdagskort / 5-timerskort - kr 200,- pr uke - avgiftsparkering på regulerte avgiftsbelagte p-plasser. Nyttekjøring (hjemmesykepleie etc): - parkere på regulerte avgiftsbelagte p-plasser i området - kjøpe sonekort som kan benyttes i alle boligsoner, kr 1.000,- pr år pr kort. Ett kort kan benyttes av flere biler liste med kjennemerker nødvendig. Drammen Parkering KF vil føre regnskap med de inntekter og utgifter som ordningen medfører. Virkningstider Nedre Bragernes: hverdager 08-18, lørdager Nybyen: hverdager Drammen Parkering KF gis fullmakt til å endre virketidene i boligsoneområdene dersom det viser seg å være behov for det. Områder som skal ha boligsoneparkering Boligsoneparkering innføres først i et begrenset område på nedre Bragernes, deretter i Nybyen. Videre innføres boligsoneparkering i andre sentrumsnære boligområder. Administrasjonen gis fullmakt til å detaljere det videre omfanget av områdene, og virketiden i de ulike områdene. Side 13 av 25

14 Saksutredning: Boligsoneparkering betalingssatser og virketider Bakgrunn Bystyret vedtok følgende: 1. Det innføres boligsoneparkering i Drammen med hjemmel i vegtrafikkloven av nr 2 og i Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr 7 i de områder som fremgår av saken. 2. Betalingssatser og virkningstider fastsettes gjennom 1. tertial 2009 på grunnlag av prinsippene omtalt i saken, slik at drift av ordningen blir selvfinansierende. 3. Ordningen evalueres og justeres ved jevne mellomrom og ved behov, dog senest etter ett år. Boligsoneparkering skal først innføres i et avgrenset område på nedre Bragernes, deretter i Nybyen. Videre skal boligsoneparkering innføres i andre sentrumsnære boligområder. Drammen Parkering KF bør gis fullmakt til å detaljere det videre omfanget av områdene. Boligsoneparkering som et bomiljøtiltak Boligsoneparkering er en spesiell parkeringsordning der parkering for beboere prioriteres foran andre grupper. Boligsoneparkering er et bomiljøtiltak som begrenser belastningen med mye fremmedparkering og letekjøring. Områder som kan være aktuelle for boligsoneparkering er områder hvor; - eiendommer ikke har nødvendig antall p-plasser på egen eller leid grunn - det er vanskelig for bosatte, besøkende og næringsdrivende å parkere i gata som følge av stort omfang av fremmedparkering (for eksempel arbeidsreiseparkering) - fremmedtrafikk på leting etter ledig parkeringsplass reduserer trafikksikkerhet og miljø i området. Boligsoneparkering som bilbegrensende tiltak Boligsoneparkering er også et av de viktigste bilbegrensende tiltak i en klimavennlig samferdselsstrategi for Drammen. I seg selv vil boligsoneparkering avvise mange som i dag har sin arbeidsplassparkering i disse områdene. Det er også helt nødvendig å ha boligsoneparkering for å begrense/hindre muligheten til gratis parkering nært sentrum for å få best mulig effekt ut av andre bilbegrensende tiltak. Det gir begrenset effekt å øke p-avgift eller innkrevingstid i sentrum dersom det er lett tilgjengelige gratisplasser i kort gangavstand rett utenfor avgiftssonen. Ved å innføre boligsoneparkering, kombinert med andre tiltak, så kan man i stor grad begrense framtidig vekst i biltrafikken på reiser med målpunkt i sentrum i rushtiden (dimensjonerende for vegnettet). Ved riktig utforming av ordningen, vil sentrum til enhver tid være tilgjengelig for besøkende og handlende, men være lite tilgjengelig for matpakkekjørere / pendlere. Ved å se disse tiltakene i sammenheng (økte parkeringsavgifter, forlenget innkrevingstid og boligsoneparkering), vil man kunne oppnå flere positive virkninger og positive sirkler, bl.a.: - Færre bilbrukere og flere kollektivreisende, syklende og gående. Dette er positivt for lokalt miljø, helse og klimamålsettinger - Fortsatt fremkommelighet i vegnettet både for kollektivtransport og næringstransporter (redusert kø i rushtidene) - Styrket finansieringsgrunnlag for etablering av parkeringshus i sentrum, for dermed å kunne erstatte overflateparkering i sentrum med annen arealbruk / byutvikling. - Ytterligere fortetting av bysentrum (særlig med arbeidsplassintensiv næring) vil igjen kunne gi bedre befolkningsgrunnlag og lønnsomhet for kollektivtransport Side 14 av 25

15 Innføring av boligsoneparkering er en forutsetning for at Drammen får forhandle om statlige tilskudd på flere titalls millioner gjennom Belønningsordningen for økt kollektivtrafikk og redusert bilbruk. Boligsoneparkeringsordningen Bosatte og næringsdrivende i boligsoneområdene kan søke om parkeringskort / parkeringstillatelse for å kunne parkere innenfor området. Hver husstand som kjøper parkeringstillatelse vil samtidig få utdelt et visst antall besøkskort. Korttidsbesøkende henvises til skiltede parkeringsplasser regulert med avgiftsparkering. Langtidsbesøkende kan kjøpe besøkskort for å kunne parkere inne i boligsoneområdet i nærheten av den adressen de skal besøke. Bosatte kan kjøpe besøkskort for sine fremtidig besøkende. Personer med parkeringstillatelse for forflytningshemmede og el-biler kan parkere gratis innenfor boligsoneområdene. Nyttekjøring, eks hjemmesykepleie etc, kan kjøpe kort som kan benyttes i alle soner til en egen pris eller de kan parkere på regulerte avgiftsbelagte p-plasser. Håndverkere; kan kjøpe besøkskort for dags- eller ukesparkering i fbm jobb innenfor området, eller de kan parkere på regulerte avgiftsbelagte p-plasser. Virkningstid for boligsoneparkeringen Virketiden for boligsoneparkeringen bør i de ulike boligsoneområdene tilpasses avgiftsparkering i tilgrensende område slik at ordningen begrenses til de perioder hvor fremmedparkering er et problem. Virkningstid for startområdet på Nedre Bragernes; mandag til fredag 8-18 og lørdag 9-16 Virkningstid i Nybyen: mandag til fredag 8-16 Drammen Parkering KF er skeptiske til om virkningstidene for Nybyen vil være samsvarende med tidspunktene for mye fremmedparkeringen i området, men anbefaler å starte med disse virkningstidene etter forslag fra beboerne i Nybyen i møte Økonomi Ordningen skal være selvfinansierende. De løpende kostnadene til administrasjon og drift av ordningen baseres på et selvkost-prinsipp. Inntekter fra salg av boligsonekort, næringskort og besøksparkering skal i størst mulig grad dekke de løpende driftskostnadene som ordningen medfører. Oppstartskostnader belastes ikke beboere, men dekkes av omsøkte midler fra belønningsordningen for økt kollektivtrafikk og redusert bilbruk. Oppstartskostnadene er beregnet til ca 1,8 mill kr for innføring av boligsoneparkering i et avgrenset område på Nedre Bragernes og i Nybyen. Alternativt må disse kostnadene tilføres Drammen Parkering KF s budsjett. Kostnader for ulike brukergrupper bør, jfr Bystyresaken, fastsettes slik: - Pris for beboerkort øker med antall kort pr husstand, det settes et øvre tak på antall kort pr husstand Side 15 av 25

16 - Husstander som ikke har mulighet for parkering på egen grunn gis rabatt på første beboerkort - Hver husstand som kjøper beboerkort får utdelt et visst antall besøkskort for besøkende - Næringsdrivende i sonen gis mulighet til å kjøpe parkeringskort, det settes et øvre tak på antall kort basert på områdets kapasitet og firmaets størrelse - Andre besøkende gis mulighet til å parkere mot betaling Når det gjelder prinsippet om at husstander som ikke har mulighet for parkering på egen grunn gis rabatt på første beboerkort har det i praksis vist seg problematisk og arbeidskrevende å følge opp dette. Det vil oppstå mange grensetilfeller i fht hvem som kan sies å ikke ha mulighet til å parkere på egen grunn som igjen vil medføre mye administrativt arbeid. Dette vil igjen fordyre administrasjonskostnadene, som forsøkes holdes på et minimumsnivå, slik at samtlige beboere og næringsdrivende innenfor områdene ikke blir belastes med unødige kostnader. Det anbefales derfor ikke å videreføre dette prinsippet. Innføring av boligsoneparkering vil kunne medføre økt krav til veivedlikeholdet i form av økte kostnader for ekstra brøytebredde/standardheving av veivedlikeholdet. Flere byer har inkludert disse kostnadene i regnestykket for boligsoneparkering. I Drammen Parkering KF s kostnadsberegninger er det ikke tatt med eventuelle økte kostnader til veivedlikehold i boligsoneområdene. Kostnader til parkeringskontroll av gyldige parkeringskort for boligsoneparkeringsordningen holdes utenfor selvkost-regnestykket, da erfaringer har vist at disse kostnadene over tid balanseres med inntekter av ileggelser for parkering i strid med reguleringen på stedet. Dette vil vi imidlertid kunne erfare over tid og vurderes i fbm evalueringen av ordningen. Kostnader; - registrering av søknader, - behandling av søknader - utstedelse av parkeringskort/parkeringstillatelser, - salg av parkeringskort/parkeringstillatelser og besøksparkeringskort, - klagesaksbehandling i fbm avslag på søknad, - klagesaksbehandling ileggelser, - fakturering og innfordring, - innkjøp av parkeringskort og annet administrativt materiell - lisenser for datasystemer, off. registre etc - drift og vedlikehold av skilt og eventuelle parkeringsautomater Inntekter; - salg av parkeringstillatelser for beboere - salg av parkeringstillatelser for næringsdrivende - salg av ulike besøkskort - inntekter fra evt parkeringsautomater innenfor området ikke allerede etablere p- plasser utenfor / i randsonen til boligsoneområdene. Administrasjon: Opplysninger fra andre byer; ca 1 årsverk pr 1000 boligsonekort. Vi antar at den løpende oppfølgingen av boligsoneparkering i de to første områdene (nedre Bragernes og Nybyen) vil medføre ca ½ årsverk (løpende oppfølging av søknader, kortsalg, fakturering, innfordring etc). Det legges opp til at boligsoneparkering innføres i flere områder etter hvert og at oppfølgingen av boligsoneparkering i Drammen forventes å øke i omfang, som vil kunne medføre behov for økt bemanning (finansiert gjennom inntekter fra ordningen). Side 16 av 25

17 Betalingssatser pr 2009 Parkeringstillatelser for beboere; - kr 120,- pr mnd for 1. bil, - kr 160,- pr mnd for 2. bil, - kr 240,- pr mnd for 3. bil Parkeringstillatelser for næringsdrivende; - kr 700,- pr mnd, i hht vurderingskriterier og øvre tak på antall parkeringstillatelser Besøkende: - kr 50,- pr dag - kr 25,- halvdagskort / 5-timerskort - kr 200,- pr uke - avgiftsparkering på regulerte avgiftsbelagte p-plasser. Nyttekjøring (hjemmesykepleie etc): - parkere på regulerte avgiftsbelagte p-plasser i området - kjøpe sonekort som kan benyttes i alle boligsoner, kr 1.000,- pr år pr kort. Ett kort kan benyttes av flere biler liste med kjennemerker nødvendig. Evaluering av ordningen Ordningen evalueres innen ett år etter oppstart. Drammen Parkering KF vil føre regnskap med de inntekter og utgifter som ordningen medfører og vil på sikt kunne justere prisene på i hht dette. Side 17 av 25

18 Vedlegg 1 Notater fra møter med beboerrepresentanter fra Nedre Bragernes og i Nybyen Møte med beboerrepresentanter fra Nedre Bragernes Tilstede: Beboere: Ragnar Jensen, Kjell Henriksen, Gunnar Grinaker og Kjell Solberg. Fra Drammen Kommune Liv Marit Carlsen (Byplan) og Mette Spangberg (Drammen Parkering KF) Liv Marit Carlsen innledet med å informere om prosessen frem til vedtak av innføringen av boligsoneparkeringen. Det er ingen beboerforening på Bragernes. En beboer fra området, Ragnar Jensen i Thornegata 37, har tidligere har kommet med skriftlig innspill til boligsoneordning på vegne av flere beboere fra området. I forkant av møtet med beboerrepresentantene fikk Ragnar Jensen et arbeidsnotat fra Drammen Parkering KF med forslag til boligsoneparkeringsordning. Ragnar Jensen tok kontakt med noen andre beboere og disse har informert samtlige beboere i det aktuelle området om forslaget til boligsoneparkeringsordning og mottatt innspill fra beboere. En enkelt husstand og ett boligsameie som har parkeringskjeller, som var negative til selvkostregimet. Innspillene fra alle øvrige beboerne i området er at de er veldig positive til at det skal innføres boligsoneparkering og håper på en snarlig innføring av ordningen. Beboerne ønsket at det samtidig innføres 30-km sone i området og ønsker at det evalueres behov for farthumper etter hvert. Beboerne var opptatte av lavest mulig pris på parkeringstillatelsene. De ble informert om at ordningen med rabatt på første bil for de som ikke har parkeringsmulighet på egen grunn ville medføre mye administrativt arbeid og således samlet sett fordyre boligsoneordningen, slik at det vil bli foreslått ikke å videreføre dette. Beboerne tok dette til orientering og kom med innspill om at den foreslåtte prisen på bil nr 2 isteden kunne senkes. Beboerne kom med forslag om flere typer besøksparkeringskort for eksempel halvdagskort og evt timeskort. Beboerne mente at dagens veivedlikeholdsstandard kunne videreføres og at det kunne være en del av evalueringen som skal foretas innen 1 år. Beboerne ønsket virketid samsvarende med parkeringsavgiftstiden, dvs hverdager 8-18 og lørdager Møte med beboerrepresentanter fra Nybyen Tilstede Beboere: Tore Thingelstad, Oddbjørn Solstad, Lars Erik Moen og Ole Johan Rygh. Fra Drammen Kommune: Liv Marit Carlsen (Byplan) og Mette Spangberg (Drammen Parkering KF) Det ble holdt et møte mellom Liv Marit Carlsen og Nybyen beboerforening vedrørende boligsoneparkering i Nybyen. Styret i Nybyen beboerforening ble bedt om å gi sine synspunkter og de kom med noen skriftlige innspill vedrørende dette. På møtet Side 18 av 25

19 møtte ikke hele styret i Nybyen beboerforening, kun noen representanter fra beboerne i Nybyen. Det er et stort problem med fremmedparkering i Nybyen og trafikkfarlig for barna og Beboerne i Nybyen ønsket innføring av boligsoneparkering. Enkelte av representantene på møtet var negative til selvkostregimet og mente at beboerne ikke skulle betale noe for parkeringstillatelsene. Dette samsvarer imidlertid ikke med uttalelsen fra styret i Nybyen beboerforening som ble mottatt i november Styret i Nybyen beboerforening kom da med innspill om at de husstandene som ikke har parkeringsmulighet på egen grunn skulle få parkeringstillatelser, men at øvrige husstander kunne kjøpe parkeringstillatelser og gjestetillatelser til en lavest mulig pris (selvkost). Møtedeltakerne ble informert om at ordningen med rabatt på første bil for de som ikke har parkeringsmulighet på egen grunn vil medføre mye administrativt arbeid og således samlet sett fordyre boligsoneordningen, slik at det vil bli foreslått ikke å videreføre dette. De tok dette til orientering. Beboerne var veldig usikre mht virketid for ordningen, men kom med innspill om at virkningstiden ble satt til mandag til fredag. De ønsket at denne evt kunne forlenges dersom det vil vise seg å være behov for det. Nybyen beboerforening har i sin tidligere skriftlige uttalelse til bystyresaken uttalt at Nybyen har et behov for å begrense fremmedtrafikk utover kvelden, da først og fremst på østsiden av Konnerudgata i forhold til besøkende til Drammensbadet. Side 19 av 25

20 Vedlegg 2 Sammenligning med andre byer BYER BEBOERE NÆRING BESØKENDE NYTTE Trondheim 350/610/860 kr pr mnd for bil 1, 2 og kr pr mnd Avgiftsbelagte p-plasser 220 kr pr mnd Bergen 140 kr pr mnd 650 kr pr mnd Besøkskort; 100 kr pr dag, 40 kr pr kveld, 400 kr pr uke. Avgiftsbelagte p-plasser Stavanger 124 kr pr mnd 310/520 kr pr mnd for bil 1 og 2 Besøkskort; 30 kr pr dag. Avgiftsbelagte p-plasser Tromsø 350 kr pr mnd 700 kr pr mnd Avgiftsbelagte p- plasser Kristiansand 150 kr pr mnd 320/600 kr pr Avgiftsbelagte p- maks 1 pr mnd for bil 1 og plasser boenhet 2 Forslag Drammen 120/160/240 kr pr mnd for bil 1, 2 og kr pr mnd Besøkskort; 50 kr pr dag, 25 kr halvdags/5- timerskort, 200 kr pr uke. Avgiftsbelagte p-plasser. Henvises til avgiftsbelagte p- plasser 310 kr /520 kr pr mnd 700 kr pr mnd 150 kr pr mnd for bil 1 og 600 kr pr mnd for bil kr pr år kan benyttes av flere biler i hht liste med kjennemerker Side 20 av 25

21 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 14/ VIRKSOMHETSSTRATEGI Forslag til vedtak: Styret vedtar fremlagte forslag til oppdatert virksomhetsstrategi for Drammen Parkering KF. Saksutredning: Opprinnelig virksomhetsstrategi for Drammen Parkering KF ble vedtatt av styret I forbindelse med lederskifte i foretaket ble ikke virksomhetsstrategien endret eller oppdatert høsten En oppdatert virksomhetsstrategi for er nå utarbeidet. Forslag til virksomhetsstrategi vil bli utarbeidet i sammenheng med høstens budsjettarbeid. Om ønskelig settes det av tid til egen strategisamling for styret i forbindelse med utarbeidelse av dokumentet høsten Side 21 av 25

22 Virksomhetsstrategi for Drammen Parkering KF Til styrebehandling Drammen opplever økt nærings- og handelsvirksomhet, flere arbeidsplasser og kunder. Det er bygget og planlagt bygget et betydelig antall nye boliger i de sentrale deler av byen. På denne bakgrunn er Drammen Parkering KF gitt ansvaret for sentrale oppgaver og prosjekter knyttet utvikling av parkeringstilbudet i byen. Dette er oppgaver som er viktige i arbeidet med å utvikle Drammen i tråd med visjonen om en tett, mangfoldig og levende by. Virksomhetsstrategien Drammen Parkering KF skal være et styringsdokument som bidrar til at foretaket i sitt langsiktige utviklingsarbeid så vel som i sin daglige drift har fokus på de viktigste utfordringene. Virksomhetsidè Foretaket skal bidra til fremkommelighet og trafikksikkerhet i byen for alle trafikantgrupper, og til tilgjengelighet til byens sentrale deler gjennom et godt og tidsmessig parkeringstilbud. Fokusområde byutvikling Hovedmål: Drammen Parkering KF skal ha en aktiv rolle i byutviklingen gjennom utvikling og drift av byens parkeringstilbud. Delstrategi 1: Utvidelse av parkeringstilbudet i Drammen Parkeringshus Tordenskioldsgate/Blichsgate: Drammen Parkering KF skal sikre realisering av et nytt parkeringshus i Tordenskioldsgate som skal øke parkeringskapasiteten på Strømsø. Målgrupper er primært næringsdrivende, kunder, besøkende til badet og andre kultur- og tjenestetilbud. I påvente av P-hus på jernbanestasjonen må det også tilrettelegges for kunder til Flytoget AS. Parkeringshus Jernbanestasjonen på Strømsø: Drammen Parkering vil også bidra til etablering av et nytt parkeringshus på jernbanestasjonen som primært skal bidra til økt parkeringskapasitet for togreisende. Det er utarbeidet en intensjonserklæring mellom Jernbaneverket, NSB, Flytoget, ROM Eiendom, og Drammen Parkering KF. Drammen Parkering KF vil engasjere seg i forhandlingene i nært samspill med rådmannen. Delstrategi 2: Oppfølging av kommunens parkeringspolitikk Avgiftsparkering: Utviklingen av parkeringsregime for å sikre den ønskede sirkulasjon og tilgang på ledige parkeringsplasser, er en viktig mekanisme i sentrumsutviklingen. Kommunen vil benytte avgiftstider, avgiftsøkning og boligsoneparkering som virkemidler i målet om at Drammen skal bli Norges miljøhovedstad. Drammen Parkering skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av ønskelige tiltak. Boligsoneparkering: Bystyret har vedtatt innføring av boligsoneparkering med oppstart på Bragernes, deretter Nybyen på Strømsø. DPKF skal tilrettegge for gjennomføring og håndheving av ordningen. Side 22 av 25

23 Fokusområde marked/økonomi Hovedmål: Drammen parkering skal være en attraktiv samarbeidspartner for offentlige så vel som private aktører innen levering av parkeringstjenester. Delstrategi 1: Nye avtaler Avtaler om privat parkeringshåndtering: Drammen Parkering KF har i dag flere avtaler om håndheving av privat parkering. Den klart største er med Thamsgaten og Grev Wedel parkeringshus. Foretaker skal jobbe for å videreføre disse avtalene og samtidig søke å inngå og følge opp nye avtaler og kunder. Samarbeid med nabokommuner: Drammen Parkering KF skal, så langt lover og forskrifter tillater det, kunne tilby tjenester også til nabokommuner. Delstrategi 2: Eierstrategi parkeringshus Av vedtektene for Drammen Parkering KF fremgår det at foretaket skal ivareta kommunens eierfunksjon for andelslagene. Arbeid med å oppdatere kommunens eierstrategi for i best mulig grad kunne benytte P-husene som et ledd i kommunens parkeringspolitikk. Delstrategi 3: Inntekter Parkeringsmarkedet i Drammen gir betydelige inntektsmuligheter. Drammen parkering KF skal skaffe inntekter til Drammen kommune og til utvikling av egen virksomhet. Fokusområde brukerkontakt/omdømme Hovedmål: Drammen Parkering KF skal oppfattes som et serviceinnstilt og brukerorientert foretak, av publikum, næringsliv, innad i kommunen og av andre offentlige instanser. Delstrategi 1 Kommunikasjon Drammen Parkering KF driver en virksomhet med mye direkte kontakt med innbyggere og brukere. Foretaket arbeider for en helhetlig kommunikasjonsstrategi, der både løpende brukerkontakt, brukerundersøkelser, dialogmøter, nettsider og skriftlig informasjon og mediehåndtering må sees i sammenheng. I tråd med kommunens krav om desentralisert publiseringsløsning vil Drammen Parkering i juni 2009 lansere nye nettsider som en ny hovedkommunikasjonskanal for foretaket. Delstrategi 2 kvalitet på tjenestene Saksbehandling: Foretaket må sikre at saksbehandling og myndighetsutøvelse holder et høyt kvalitativt nivå. Tilliten til foretaket er avhengig av at brukerne opplever en korrekt og rettferdig behandling. Fysisk tilrettelegging: Drammen Parkering KF må sikre at brukerne opplever at kommunens parkeringsplasser er godt oppmerket og driftet. Parkeringsregulerende skilt skal vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte. Etikk: Drammen kommunes etikkplakat skal ligge til grunn for all sakshåndtering og myndighetsutøvelse i Drammen Parkering KF. Fokusområde organisasjon, medarbeidere, læring og fornyelse Hovedmål: Drammen Parkering KF skal være en profesjonell organisasjon som preges av dyktige medarbeidere som samhandler i et godt arbeidsmiljø. Side 23 av 25

24 Delstrategi 1 Organisasjon Drammen Parkering KF må være en dynamisk organisasjon som evner å tilpasse seg skiftende krav, forventninger og behov fra eiere, kunder og myndigheter. Samferdselsdepartementet har igangsatt et utredningsarbeid med nye parkeringsforskrifter som kan pålegge kommunale parkeringsvirksomheter i større grad å skille bedre mellom ulike oppgaver og roller. Eventuelt et fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet. Drammen Parkering KF avventer forskriftene, men må være forberedt på at nye krav vil komme i nye forskrifter og at organisasjons- og driftsform må tilpasses dette. Delstrategi 2 Styringssystemer Kvalitetssystem: Drammen Parkering KF har et mangfold av rutiner, bl.a. i samspill med andre deler av Drammen kommune, og det er viktig å ha kontroll på kvalitet og faktisk oppfølging. Dette tilsier at rutinebeskrivelser på sentrale områder må være systematisert og kontinuerlig oppdateres. Styringsdata: Drammen Parkering KF benytter avanserte fagsystemer og baksystemer for sine betalingsautomater. Systemene gir store muligheter for rapportering og driftsstyring. Foretaket må utvikle best mulige rutiner for å utnytte dette. Delstrategi 3 Læring og kompetanse Drammen Parkering KF skal sikre at alle tilsatte har den nødvendig opplæring og kompetanse i forhold til sine oppgaver, og at medarbeiderne får tilstrekkelig mulighet til faglig utvikling og påfyll. Ny teknologi skal prøves ut innenfor alle aktuelle oppgaveområder. Organisasjonen må tilpasse bemanningen og tilrettelegg for kompetanseøkning for å løse pålagte og kommende oppgaver og eventuelt organisatoriske endringer. Dette skal gjøres gjennom utvikling av medarbeidere og nyansettelser, eller kjøp av konsulenttjenester. Delstrategi 4 Arbeidsmiljø HMS/sikkerhet: Drammen Parkering KF driver i en bransje som stiller spesielle krav til at HMS-arbeidet følges opp. Spesielt trafikkbetjentene har en arbeidssituasjon som kan være belastende. Rutiner innen HMS og sikkerhet skal være på plass og kontinuerlig oppdateres. Miljø: Drammen Kommune har som målsetting at Drammen skal bli landets miljøhovedstad. Det stiller også krav til Drammen Parkering KF som skal innarbeide en miljøtankegang blant de ansatte i alle deler av virksomheten og DPKF skal tilfredstille kravene til Miljøfyrtårnsertifisering i løpet av Arbeidsglede: Drammen Parkering KF skal stimulere til arbeidsglede gjennom å tilrettelegge de ansattes arbeidsituasjon sammen med dem, og fokusere på tiltak som kan bidra til et godt sosialt arbeidsmiljø. Delstrategi 5 BMS- målekart Drammen Parkering KF gjennomfører årlig medarbeiderundersøkelse som inngår i kommunens felles BMS målekart. Virksomheten vil ha fokus på ulike tiltak for i første omgang oppnå en snittscore som imøtekommer kommunens mål, deretter skape scoreresultater som er bedre enn dette. Side 24 av 25

25 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 15/ EVENTUELT Forslag til vedtak: Saker under eventuelt behandles. Side 25 av 25

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 18.09.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2016 Styrebehandlet i DPKF 11.05.16 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 www.drammen.kommune.no

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: First Hotel Ambassadeur, Strømsø, Drammen Møtedato: 19.05.2010 Tid: 12.00 (Lunsj fra kl 12.00 styremøte med påfølgende styreseminar starter kl 13.00) Saksliste

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2015 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2015 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2015 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 4.2.2015 Jørn Kåre Reiersgård

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 15.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 15. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2010 Tid: 15.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 4.2.10 Svein V. Thorgersen

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF 19.09.2012 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/3276-6 Dato: 10.05.2012 BEBOERPARKERING - INNFØRING OG FORSKRIFT INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for byutvikling og kultur 05.06.2012

Detaljer

Eiermøte Formannskapet 14. september 2010. Styreleder Svein V.-Thorgersen

Eiermøte Formannskapet 14. september 2010. Styreleder Svein V.-Thorgersen Eiermøte Formannskapet 14. september 2010 Styreleder Svein V.-Thorgersen Drammen Parkering KF - formål Ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester. Ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 02.042.2014 Svein V. Thorgersen

Detaljer

MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 21.11.12 Tid: 14.00. Saksliste følger vedlagt.

MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 21.11.12 Tid: 14.00. Saksliste følger vedlagt. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 21.11.12 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 09.11.2012 Svein-V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.11.13 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.11.13 Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.11.13 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 13.11.2013 Svein-V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Comfort Hotel Union Brygge, Møterom The River. Møtedato: 11.05.2016 Tid: 08.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Comfort Hotel Union Brygge, Møterom The River. Møtedato: 11.05.2016 Tid: 08. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Comfort Hotel Union Brygge, Møterom The River Møtedato: 11.05.2016 Tid: 08.15 Saksliste følger vedlagt. Dato: 04.05.2016 Jørn Kåre Reiersgård Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 13.04.2011 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 06.04.11 Svein V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 21.09.2011 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 21.09.2011 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 21.09.2011 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 14.09.2011 Svein V.

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 25.11.09 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 25.11.09 Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 25.11.09 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 18.11.09 Svein V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2016 Styrebehandlet i DPKF 21.09.16 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 www.drammen.kommune.no

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 14.2.2012 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 14.2.2012 Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 14.2.2012 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 7.2.12 Svein V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE Rapport 2. tertial 2017 (Styrebehandlet i DPKF 20.09.17) Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 32040000

Detaljer

FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.xxxx med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 8 jfr forskrift 1. oktober 1993 nr 921 om offentlig parkeringsregulering

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Park Hotell, Drammen Møtedato: Tid: Saksliste følger vedlagt.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Park Hotell, Drammen Møtedato: Tid: Saksliste følger vedlagt. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Park Hotell, Drammen Møtedato: 15.05.2013 Tid: 10.30 Saksliste følger vedlagt. Dato: 08.05.13 Svein V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE 09/13 GODKJENNING AV

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/10483-3 Dato: 15.02.16 Eierstrategi Drammen Parkering KF â INNSTILLING TIL partssammensatt samarbeidsutvalg / formannskapet

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Drammen Parkering KF, Wergelands gate 13, Drammen. Møtedato: Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Drammen Parkering KF, Wergelands gate 13, Drammen. Møtedato: Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF, Wergelands gate 13, Drammen Møtedato: 17.08.2016 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 10.08.2016 Inger Marie Bodin Åkvåg Styreleder

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 16.09.2015 OBS! Tid: 15.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 09.09.2015 Jørn Kåre Reiersgård Styreleder

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 22.09.2010 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 22.09.2010 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 22.09.2010 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 22.09.2010 Svein V.

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 23.09.09 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 16.09.09 Svein V. Thorgersen

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.08.2014 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.08.2014 Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.08.2014 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 20.08.2014 Jørn Kåre Reiersgård Styreleder

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 21.09.2016 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 14.09.2016 Inger Marie Bodin Åkvåg Styreleder

Detaljer

Boligsoneparkering - utdypende notat Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8916 DRAMMEN

Boligsoneparkering - utdypende notat Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8916 DRAMMEN Vedlegg 1 Boligsoneparkering - utdypende notat Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8916 DRAMMEN 19.11.2008 SAMMENDRAG Rådmannen anbefaler at boligsoneparkering innføres i Drammen, og at premissene for

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.04.2012 Tid: 08.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.04.2012 Tid: 08. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.04.2012 Tid: 08.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 30.03.12 Svein V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 280 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: 22. mai 2006

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 280 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: 22. mai 2006 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 280 Arkivsaksnr.: 06/2967-2 Dato: 22. mai 2006 OPPRETTELSE AV DRAMMEN PARKERING KF INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET / BYSTYRET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE Vedtatt av Drammen bystyre dato med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 8 jf forskrift 1. oktober 1993 nr 921 om offentlig parkeringsregulering og

Detaljer

Saksbehandler: Kirsten Vaaje / Liv Marit Carlsen Arkiv: N02 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Kirsten Vaaje / Liv Marit Carlsen Arkiv: N02 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kirsten Vaaje / Liv Marit Carlsen Arkiv: N02 Arkivsaksnr.: 08/14093-4 Dato: 24.11.2008 KOMMUNENS PRIORITERINGER - BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE

Detaljer

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.04.2011 14619/2011 2011/2376 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/26 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/110 Bystyret 16.06.2011 Parkeringsrestriksjoner

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF. Saksnr. Møtedato 39/16 Styrebehandlet via e-post BUDSJETT 2017

DRAMMEN PARKERING KF. Saksnr. Møtedato 39/16 Styrebehandlet via e-post BUDSJETT 2017 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 39/16 Styrebehandlet via e-post 5.10.16 BUDSJETT 2017 Forslag til vedtak Styret i Drammen Parkering KF vedtar budsjettet for 2017 slik det er foreslått i saksutredningen.

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 18.09.2013 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 18.09.2013 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 18.09.2013 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 11.09.2013 Svein V. Thorgersen

Detaljer

SANDNES PARKERING KF

SANDNES PARKERING KF SANDNES PARKERING KF Styrets medlemmer Kristin Barvik, rådmannens representant Sandnes, 18. mai 2016 INNKALLING TIL STYREMØTE NR.3-2016 Med dette innkalles det til ordinært styremøte i Sandnes Parkering

Detaljer

Drammen Parkering KF. Presentasjon eiermøte 13. juni Inger Marie Bodin Åkvåg styreleder

Drammen Parkering KF. Presentasjon eiermøte 13. juni Inger Marie Bodin Åkvåg styreleder Drammen Parkering KF Presentasjon eiermøte 13. juni 2017 Inger Marie Bodin Åkvåg styreleder Styret i Drammen Parkering KF Presentasjon - Regnskap og resultater - Etablering av datterselskap - Ny parkeringsforskrift

Detaljer

Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF

Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF Ved styreleder Jørn Kåre Reiersgård Agenda Drammen Parkering KF Kommunens ulike parkeringsroller Nøkkeltall økonomi Parkeringssituasjonen Rammebetingelser

Detaljer

www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet 8. desember 2015

www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet 8. desember 2015 www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet Innhold Bakgrunn Litt om arbeidet som er gjort og som pågår Økonomisk og ikke økonomisk parkeringsaktivitet Ny parkeringsforskrift

Detaljer

ER PARKERINGSPOLITIKKEN I OSLO TILRETTELAGT I FORHOLD TIL VARELEVERANSENE?

ER PARKERINGSPOLITIKKEN I OSLO TILRETTELAGT I FORHOLD TIL VARELEVERANSENE? ER PARKERINGSPOLITIKKEN I OSLO TILRETTELAGT I FORHOLD TIL VARELEVERANSENE? TØI Forum for lokale godstransporter 6. mars 2007 Innhold i denne presentasjonen: Organisering av Kort om s ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Detaljer

Byrådssak 1214 /15. Utvidelse av boligsoneparkering - iverksetting ESARK

Byrådssak 1214 /15. Utvidelse av boligsoneparkering - iverksetting ESARK Byrådssak 1214 /15 Utvidelse av boligsoneparkering - iverksetting OHST ESARK-6240-201511404-2 Hva saken gjelder: Som oppfølging av bystyrevedtak av 17.10. 2011 (sak 190/11), vedtok bystyret i sak 282/14

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Leangkollen hotell Asker Møtedato: 16.05.2012 Tid: 09.00

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Leangkollen hotell Asker Møtedato: 16.05.2012 Tid: 09.00 DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Leangkollen hotell Asker Møtedato: 16.05.2012 Tid: 09.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 08.05.12 Svein V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

Vedlegg høringsnotat beboerparkering

Vedlegg høringsnotat beboerparkering Vedlegg høringsnotat beboerparkering Beboerparkering er en løsning hvor beboere kan få tilgang til en fleksibel (ikke fast) parkeringsplass i gata mot betaling. Hensikten med beboerparkering er å sikre

Detaljer

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2008/2456 14/5353-9 23.07.2015 Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Detaljer

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013 Drammen Parkering KF Budsjett 2013 Styrebehandlet 19. september 2012 Sak 30/12 Budsjettforslag 2013 Vedtak: Styret i Drammen Parkering KF vedtar driftsbudsjett for 2013 slik det er foreslått i saksutredningen

Detaljer

Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø. Torsdag på «Stopp En Halv»

Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø. Torsdag på «Stopp En Halv» Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø Torsdag 04.01.18. på «Stopp En Halv» Hensikt med møtet: Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø informere om den nye parkeringsplanen for Kragerø som skal

Detaljer

Drammen Parkering KF. Budsjett 2012. Styrebehandlet 21. september 2011

Drammen Parkering KF. Budsjett 2012. Styrebehandlet 21. september 2011 Drammen Parkering KF Budsjett 2012 Styrebehandlet 21. september 2011 Behandlet i styremøte DPKF 21/09-2011 Budsjett 2012, Drammen parkering KF 2010 2011 2012 ***** 3001 Automatinntekter, parkeringsavgift

Detaljer

LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVEN) - HORINGSUTTALELSE

LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVEN) - HORINGSUTTALELSE TA0 SEPT1012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 201203910 : E: 231 Q50 &13 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg:

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 12.2.2014 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 12.2.2014 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 12.2.2014 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 4.2.2014 Svein V. Thorgersen

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680 Fremming av høringsforslag - endringer i parkeringsordning og parkeringspolitikk for Kongsberg kommune ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER Arkivsak-dok. Sak 41 14 Saksbehandler: Saksbehandler: Odd arne Vagle Janne Andorsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til: Rådmannen

Detaljer

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Parkeringsordning i Porsgrunn Del: 3 Felles avgiftspolitikk Dato: 2009-11-02 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ivar Fett FELLES PARKERINGSPOLITIKK

Detaljer

Ny tilnærming til trafikantbetaling i by. En ideskisse.

Ny tilnærming til trafikantbetaling i by. En ideskisse. Ny tilnærming til trafikantbetaling i by. En ideskisse. Eirik Skjetne ITS-seksjonen, TMT Bompengekonferansen Teknologidagene 2010 Innhold Dagens betalingssystemer i by Holdninger til brukerbetaling Etablering

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

Forskrifter Boligsoneparkering Stavern og Helgeroa

Forskrifter Boligsoneparkering Stavern og Helgeroa Forskrifter Boligsoneparkering Stavern og Helgeroa Lokal forskrift om boligsoneparkering i Stavern og Helgeroa gitt med hjemmel i forskrift av 1 oktober 1993 nr 921- Forskrift om offentlig parkeringsregulering

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 360 000 for hvert av årene 2016-2019. 2. Det legges til

Detaljer

Fagnotat - Revisjon av gjeldende boligsonereglement. Forslag til ny lokal forskrift.

Fagnotat - Revisjon av gjeldende boligsonereglement. Forslag til ny lokal forskrift. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/trafikketaten Fagnotat Saksnr.: 201218362-7 Emnekode: ESARK-6241 Saksbeh: SOMI Til: Stab v/ Bruker som fagnotat føres på. Kopi til: Fra: Trafikketaten Dato: 04.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Saknr. 074/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2014

Saknr. 074/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 074/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/4403 Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2014 SAK 07/14: THAMSGATEN OG-/ GREV WEDEL PARKERINGSHUS AS STYRINGSSTRUKTUR Innstilling

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer

Drammen Parkering KF. Årsberetning og regnskap for 2008

Drammen Parkering KF. Årsberetning og regnskap for 2008 Drammen Parkering KF Årsberetning og regnskap for 2008 Drammen, 11. februar 2009 Drammen Parkering KF Årsberetning 2008 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 BEDRIFTENS ORGANISASJON 3 AKTIVITET I 2008 3

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * ORIENTERING OM BYDELSKONFERANSENE 2011 INNSTILLING TIL: BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Oppsummering

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

RAMMEBETINGELSER FOR UTFORMING AV DAGLIG PARKERINGSPOLITIKK

RAMMEBETINGELSER FOR UTFORMING AV DAGLIG PARKERINGSPOLITIKK RAMMEBETINGELSER FOR UTFORMING AV DAGLIG PARKERINGSPOLITIKK 24.11.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. Hva saken gjelder 1 2. Bakgrunn 3 3. Dagens avgifter 7 4. Forslag til nye avgifter 8 5. Anbefaling

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [12/00826-2] Sak 191 Forskrift om beboerparkering i Oslo - Byrådssak 57 av 26.04.2012 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møtet 13.06.2012 sak 191 FORSLAG: Forslag fremsatt

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 14.11.2017 Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.: 17/35193 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon:

Detaljer

Endring av parkeringstakster, prøveordning

Endring av parkeringstakster, prøveordning Arkivsak-dok. 15/06650-1 Saksbehandler Emilie Cosson-Eide Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 2015-2019 26.11.2015 Bystyret 2015-2019 10.12.2015 Endring av parkeringstakster, prøveordning

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 13.2.2013 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 13.2.2013 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 13.2.2013 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 11.2.13 Svein V. Thorgersen

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12.

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12. MØTEREFERAT Vår referanse Vår dato 25.04.2013 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Referent: Rita Ottervik, TK Tore

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kammerset Møtedato: 24.10.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/13 13/722 BUDSJETTJUSTERING 2-2013 61/13 13/850 RAMMER

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 Vedtatt i styremøte 12. desember 2014 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2014/7511-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Parkeringsavgift 2015 og mindre endringer i eksisterende parkeringsordning Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene.

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene. Vedtekter for Drammen Barnehager KF 1 Om foretaket Foretakets navn er Drammen Barnehager KF. Foretaket er et kommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Drammen bystyre 26/4-05, sak nr. 0049/05

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 14/ Dato: STYRINGSSTRUKTUR FOR THAMSGATENS PARKERINGSHUS AS / GREV WEDELS PARKERINGSHUS AS

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 14/ Dato: STYRINGSSTRUKTUR FOR THAMSGATENS PARKERINGSHUS AS / GREV WEDELS PARKERINGSHUS AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/2232-1 Dato: 19.02.14 STYRINGSSTRUKTUR FOR THAMSGATENS PARKERINGSHUS AS / GREV WEDELS PARKERINGSHUS AS â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET

Detaljer

BUDSJETT 2014 MED LANGTIDBUDSJETT 2014-2018

BUDSJETT 2014 MED LANGTIDBUDSJETT 2014-2018 213 BUDSJETT 214 MED LANGTIDBUDSJETT 214-218 Christian Tønnevold/Connie Hadland Stavanger Parkeringsselskap KF 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Inntekter... 3 3. Kostnader... 3 4. Sammenstilling

Detaljer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se vedlagte kopi

Detaljer

VELKOMMEN til seminar om parkering

VELKOMMEN til seminar om parkering VELKOMMEN til seminar om parkering -Presentasjon av deltakerne og forventninger til dagen -Kort om virkemidler -Runde : Slik gjør vi det i noen kommuner -Erfaringer fra Skaun: P-hus, pendlerparkering mm

Detaljer

INNFØRING AV INTERNHUSLEIE

INNFØRING AV INTERNHUSLEIE Arkivsak-dok. Sak 47-14 Saksbehandler: Saksbehandler: Gunnar Sinnes Bengt Eriksen, Deloitte Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til:

Detaljer

PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Forebyggende enhet PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser

Detaljer

15.03.2016 MØTE BYDEL ULLERN BEBOERPARKERING ET BYMILJØTILTAK. Øystein Lundem Prosjektleder Beboerparkering Bymiljøetaten

15.03.2016 MØTE BYDEL ULLERN BEBOERPARKERING ET BYMILJØTILTAK. Øystein Lundem Prosjektleder Beboerparkering Bymiljøetaten 15.03.2016 MØTE BYDEL ULLERN Øystein Lundem Prosjektleder Beboerparkering Bymiljøetaten BEBOERPARKERING ET BYMILJØTILTAK LITT HISTORIKK 2009: Oppstart prøveordning (ment for ett år) i tre mindre soner

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 11/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 11/09: STRATEGIDOKUMENT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF Årsplan og -budsjett 2016 for Drammen Drift KF Sammendrag Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2016. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 23.03.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2015/8273-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Parkeringsavgift 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift 18.11.2015 Namsos

Detaljer

Dyrere og lengre avstand til parkering: Hvordan nye parkeringsregimer kan påvirke bilbruk og bilhold. Petter Christiansen 26.05.

Dyrere og lengre avstand til parkering: Hvordan nye parkeringsregimer kan påvirke bilbruk og bilhold. Petter Christiansen 26.05. Dyrere og lengre avstand til parkering: Hvordan nye parkeringsregimer kan påvirke bilbruk og bilhold Petter Christiansen 26.05.2016 Hva parkeringspolitikken kan påvirke Side 2 Drammen på 80-tallet Side

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Ny parkeringspolitikk hvordan forene klimagassreduksjon med behov for bil? Klimagassreduserende parkeringspolitikk

Ny parkeringspolitikk hvordan forene klimagassreduksjon med behov for bil? Klimagassreduserende parkeringspolitikk Ny parkeringspolitikk hvordan forene klimagassreduksjon med behov for bil? Klimagassreduserende parkeringspolitikk Professor Tor Medalen Institutt for byforming og planlegging NTNU Transnovaseminar 09.05.2012

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 19.09.2012 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 12.09.2012 Svein V.

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/3468-2 Dato: 08.05.2015

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/3468-2 Dato: 08.05.2015 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/3468-2 Dato: 08.05.2015 GBNR. 114/1189, 6033,6035,6033, 6039, 6041. INNFØRING AV MAKSIMAL PARKERINGSTID

Detaljer

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2006/994-0 Arkiv: Q80 Saksbeh: Øyvind Solli Dato: 15.03.2012 Utredning av parkering i sentrum Utv.saksnr Utvalg Møtedato Miljø- og teknisk

Detaljer

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer