DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 14.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14."

Transkript

1 DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: Saksliste følger vedlagt. Dato: Svein V. Thorgersen Styreleder

2 SAKSLISTE 10/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN 11/14 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE /14 ORIENTERINGSSAKER 13/14 REGULERING AV PARKERINGSTID, ENDRING AV BETALINGSSONER OG BRUK AV AVGIFTSTAKSTER. 14/14 EVENTUELT

3 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 10/ GODKJENNING AV DAGSORDEN Forslag til vedtak: Dagsorden for møte godkjennes.

4 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 11/ GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE Forslag til vedtak: Referat fra møte i styret for Drammen Parkering KF godkjennes. Saksutredning: Se vedlagte referat fra styremøte i Drammen Parkering KF

5 Sted: Wergelandsgate 13 Tid: Onsdag 12. februar 2013 kl 14:00 Styremøte nr Drammen Parkering KF Deltatt: Svein-V. Thorgersen (ST) Ellen Svendsvoll (ES) Tarjei Pedersen (TP) Inger Mette Gustavsen (IMG) Jørn Kåre Reiersgård (JKR) Jorunn Lindhøy Jacobsen (JLJ) Finn Tollefsen (FT) Fraværende: Fra administrasjonen: Daglig leder Claus Mølbach- Thellefsen (CMT) Avdelingsleder Håvard Heier (HH) - referent Nr Sak 1 Godkjenning av dagsorden Dagsorden for styremøte for Drammen Parkering KF godkjennes. 2 Godkjenning av referat fra styremøte Referat fra styremøte for Drammen Parkering KF godkjennes. 3 Orienteringssaker Redegjørelsene tas til orientering. 4 Tildelingsbrev Drammen Parkering KF Tildelingsbrevet tas til orientering. 5 Årsberetning med regnskap 2013 Styret godkjenner fremlagte årsberetning og regnskap for 2013 for rapportering og revisorbehandling. 6 Årsmelding til Drammen kommune Forslag til årsmelding vedtas oversendt til Drammen kommune. 7 Oppgradering av automater Styret tar planene for oppgradering av automater til etterretning. Finansiering av oppgraderingen gjøres uten lånefinansiering. 8 Thamsgaten og Grev Wedel Parkeringshus AS - styringsstruktur 1. Det anbefales at P-selskapenes styringsstruktur endres i tråd med alt. 2. Selskapet integreres styringsmessig innenfor kommunens eksisterende organisasjon.

6 Nr Sak 2. Eierfunksjonen og eiendomsforvaltning ivaretas av Drammen Eiendom KF herunder valg av styre og deltakelse på generalforsamling. 3. Parkeringsfaglige og operativ drift ivaretas av Drammen Parkering KF. 4. Det inngås leieavtaler mellom selskapene og Drammen Parkering KF, med grensesnitt tilnærmet slik leieavtalen mellom Drammen Eiendom KF og Drammen Parkering KF er i Blichsgate P-hus i dag. 5. Saken oversendes rådmannen for videre behandling. 9 Eventuelt Ingen saker. Svein-V. Thorgersen Tarjei Pedersen Inger Mette Gustavsen Jørn Kåre Reiersgård Ellen Svendsvoll Finn Tollefsen Jorunn Lindhøy Jacobsen

7 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 12/ ORIENTERINGSSAKER Forslag til vedtak Redegjørelsene tas til orientering. Saksutredning: Daglig leder og styreleder redegjør muntlig i forhold til: Personalsituasjonen Thamsgaten og Grev Wedel Parkeringshus AS - styringsstruktur Status Blichs gate p-hus Status automatoppgraderinger Bilavtaler Ny parkeringsforskrift Søknadsbehandling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede Styreseminaret berammet onsdag 14. mai

8 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 13/ REGULERING AV PARKERINGSTID, ENDRING AV BETALINGSSONER OG BRUK AV AVGIFTSTAKSTER. Forslag til vedtak: 1. Drammen Parkering KF gis anledning til å regulere maksimal parkeringstid på de kommunale avgiftsplasser, innenfor bystyrets vedtatte avgiftstider. 2. Drammen Parkering KF gis anledning til å bestemme inndeling av takstsoner for avgiftsparkering. 3. Drammen Parkering KF gis anledning til å differensiere parkeringsavgiften innenfor de avgiftstakster som er vedtatt av bystyret. 4. Saken oversendes rådmannen for videre behandling. Saksutredning: Byutviklingen og parkeringsutviklingen i Drammen har ført til at Drammen Parkering KF har et behov for bedre å kunne tilpasse parkeringsløsninger til den enkelte gate, område og plass. Vedtaksforslag og saksfremlegg behandles av styret i Drammen Parkering KF før oversendelse til rådmannen for nødvendig politisk behandling. Saksfremlegg Hensikt med saken For å fange opp endringer og få til gode parkeringsløsninger har Drammen Parkering KF behov for en avklaring av handlingsrommet for tilrettelegging av parkeringsløsninger. Det foreslås at dette gjøres ved at bystyrets vedtak om avgiftstider og avgiftssatser ifbm. økonomiplanbehandling utgjør maksimalgrenser, og at Drammen Parkering KF ut fra parkeringsfaglige vurderinger bestemmer maksimal parkeringstid på avgiftsplassene, hensiktsmessig soneinndeling for avgiftsparkeringen, samt gis mulighet til å benytte redusert pris for å tilrettelegge for bruk av plasser med dårlig belegg.

9 Bakgrunn Byutviklingen, flere biler og økt parkeringsregulering medfører at parkeringsbildet i Drammen endrer seg. Disse endringene medfører et behov for mer differensierte parkeringsløsninger, enten ved å innføre ulike parkeringsrestriksjoner, innføre ny avgiftsparkering, eller ved å benytte pris og/eller avgiftstid i tilretteleggingen av de eksisterende avgiftsbelagte parkeringsplassene. Et hovedmål med å tilrettelegge parkeringsløsninger er å sikre sirkulasjon av p-plasser og derigjennom tilgjengeligheten til byen. Drammen Parkering KF ser også at økningen i el-bilsalget påvirker parkeringsbildet i Drammen. I dag opptas et stort antall sentrale avgiftsplasser av el-biler som står parkert gratis ut maksimaltiden på offentlige avgiftsplasser. Disse parkeringene er i stor grad arbeidsplassparkering. Begreper 1) Avgiftstider = de dager og det tidsrom på døgnet det kreves betalt parkeringsavgift og som vedtas av bystyret ifbm. økonomiplanen. 2) Avgiftstakster = de takster/timesatser parkerende må betale på avgiftsplasser og som vedtas av bystyret ifbm. økonomiplanen. 3) Maksimaltid = Den tid man maksimalt kan stå parkert/kjøpe billett på en p-plass. 4) Takstsone = Inndeling av områder/parkeringsplasser knyttet opp mot avgiftstakster. El-bilparkering på avgiftsplasser El- og hydrogenbiler har etter forskrift om offentlig parkeringsregulering 8a fritak for avgift på offentlig regulerte p-plasser. Fritaket gjelder kun på plasser som er offentlig regulert. Drammen Parkering KF opplever at antallet el-biler som parkerer på offentlige avgiftsbelagt p-plasser i Drammen er sterkt økende, og at enkelte områder i byen peker seg ut. Siden det kun er offentlige p-plasser som er omfattet av avgiftsfritaket er disse plassene meget attraktive for el-bileierne. Drammen Parkering KF registrerer at det er de samme el-bilene som står i de samme områdene hver dag, og at avgiftsplassene i realiteten på denne måten fungerer som arbeidsplassparkering for el-bilister. Det er lovlig, og mulig, fordi det i dagens i Drammen er lang maksimaltid på de offentlige avgiftsplassene, og ved å flytte på bilen en gang per arbeidsdag har man i praksis gratis arbeidsplassparkering. Å kontrollere og håndheve med hjulstillingskontroll på slike plasser er meget tidkrevende og relativt omfattende og går på bekostning av annen kontroll. Spesielt er det registrert mange el-biler på de offentlige avgiftsplassene rundt sykehuset. Observasjoner av parkeringstidspunkt, parkeringslengde og kjøretøy indikerer at dette i mange tilfeller er sykehusansatte som bruker p-plassene som arbeidsplassparkering. Dette gir et dårligere parkeringstilbud til besøkende til sykehuset, hvor det fra før er større etterspørsel enn kapasitet på parkeringstilbudet.

10 Også i andre deler av byen registreres det parkeringsmønster for el-bilene som tilsier at det i hovedsak er arbeidsplassparkering. På Grønland, hvor andelen av offentlig parkering er lav, ser vi at økningen og belegget av el-biler på disse plassene er høyt. I enkelte tilfeller oppleves også at avgiftsplass benyttes som gratis parkering for el-bil eiere som har boligadresse i nærheten. Dette går ut over tilgjengligheten for andre brukere av parkeringstilbudet i Drammen. Det oppstår også et inntektsbortfall for kommunen. Ved å regulere maksimaltiden for hvor lenge det er anledning til å stå parkert på sentrale avgiftsplasser vil det offentlige tilbudet om gratis parkering for el-biler opprettholdes, samtidig som det sikres en sirkulasjon som kommer alle parkerende til gode og sikrer tilgjengelighet til byen. Maksimal parkeringstid Det er i dag et behov for å kunne benytte parkeringstid som en del av parkeringsreguleringen. Drammen Parkering KF ønsker ut fra faglige vurderinger selv å kunne sette maksimal parkeringstid på den enkelte avgiftsplass. I dag praktiseres det normalt maksimalt 5 timers parkering på de fleste kommunale avgiftsplassene, innefor de vedtatte avgiftstidene som er; mandag fredag og lørdager Dagens ordning med 5 timers maksimal parkeringstid på de fleste avgiftsplasser henger igjen fra tidligere år da parkeringsbildet i Drammen var annerledes og parkeringstiden ble knyttet opp til den geografiske soneinndelingen. Den maksimale parkeringstiden på avgiftsplasser har derfor så langt indirekte vært en del av bystyrets vedtak når parkeringstakstene for de ulike soner har vært vedtatt i økonomiplanbehandlingen (09-16) maks 5 timer mot avgift (09-16) Maks 3 timer mot avgift. Eksempel på avgiftsparkering med regulering av maksimaltid. Drammen Parkering KF mener det vil være riktig å endre 5 timers maksimal parkeringstid på offentlige avgiftsplasser til maksimalt 3 timers parkeringstid på de fleste plasser. Drammen Parkering finner at tilbudet til parkering i p-hus og private p- plasser er godt. Det vil være naturlig at besøkende til byen med et parkeringsbehov ut over 3 timer henvises til slike plasser.

11 Innenfor enkelte områder vil det også kunne være hensiktsmessig å regulere enkelte parkeringsplasser med annen maksimaltid enn resten av området. Et eksempel er avgiftsplassene ved den nye kiss & ride plassen i Jernbanegata hvor det i dag er regulert med maksimalt 5 timer mot avgift. Aktuell maksimaltid her kan være 1 time mot avgift. En slik endring vil bedre sirkulasjonen på disse plassene og bedre tilgjengeligheten for de som har et behov for å følge eller hente noen på Jernbanestasjonen. Et annet eksempel er de offentlige avgiftsplassene nærmest sykehuset (Dronninggata) som bør kunne reguleres med maksimalt 3 timers parkering for å sikre en bedre plassirkulasjon, mens det kan tilrettelegges for lenger parkering på avgiftsplasser som ligger noe lenger unna. Den privat driftede p-plassen ved sykehuset har ingen maksimaltid på avgiftsparkeringen og er et parkeringstilbud for sykehusbesøkende med et parkeringsbehov ut over 3. timer. Takstsoner og differensiering innenfor vedtatte avgiftstakster Eksisterende soneinndeling har utgangspunkt i bygningsvedtektene for Drammen og deres inndeling av soner. I tillegg medførte byggingen av Drammensbadet at man så på parkeringstilbudet rundt idrettsanleggene på Marienlyst som en egen parkeringssone. Drammen Parkering KF foreslår å avvikle inndeling av de parkeringssoner som i dag har geografiske grenser og isteden innføre takstsoner. Drammen Parkering KF ønsker å opprettholde en struktur i parkeringsregimet som bygger på dagens sonesystem med progressive takster nærmest sentrum, og en rimeligere flat takst i sentrums ytterkant, og ved Marienlyst, men ønsker ikke å låse parkeringsreguleringen til geografiske betegnelser. Ved et noe mer fleksibelt avgiftsregime med mulighet for å kunne endre en takst i en gate, eller for et mindre område, vil Drammen Parkering KF i større grad kunne fange opp behovet for endringer i parkeringsbehovet og kunne tilpasse parkeringsreguleringene til etterspørsel og belegg. Det foreslås derfor at tidligere parkeringssoner som har hatt en geografisk inndeling i Indre sone, Ytre sone og Marienlyst utfases, og at det heller opprettes nye soner; Takstsone P1, Takstsone P2 og Takstsone P3 osv. Dagens ordning med soneinndeling, takster og maksimaltider: Takstsoner Takster Maksimaltid Indre Sone 24, 27, 30 kroner 3 og 5 timer Ytre Sone 19 kroner 5 timer Marienlyst 18 kroner 5 timer Det forutsettes at bystyret, som tidligere, skal vedta avgiftstider og avgiftssatser, men at Drammen Parkering KF bestemmer hvor grensene for takstsonene skal gå og gis en mulighet for prisjustering (nedjustering av pris) på enkelte plasser, og at bystyrets vedtak ved behandling av økonomiplanen på denne måten utgjør maksimalsatser.

12 Forslag til ny inndeling avgiftssoner, takster og maksimaltider: Takstsone Takster Maksimaltid P1 Maksimalpris 24, 27, 30 Maksimalt 5 timer kroner P2 Maksimalpris 19 kroner Maksimalt hele avgiftstiden (08-18) og (09-16) P3 Maksimalpris 18 kroner Maksimalt hele avgiftstiden (08-18) og (09-16) De endringer Drammen Parkering eventuelt gjennomfører, innenfor vedtatte maksimaltakster, reguleres av parkeringsetterspørsel, belegg og tilgjengelige plasser. Som eksempel vil det være naturlig å benytte Takstsone P1 på de mest sentrumsnære plasser som er definert som Indre sone i dag, men for å sikre en god sirkulasjon på avgiftsplassene finner Drammen Parkering KF det riktig å begrense parkeringstiden opp til maksimalt 3 timer, mot dagens praktiserte 5 timer. Ved at Drammen Parkering KF gis anledning til å prøve ut reduserte takster på enkelte avgiftsplasser vil det kunne tilrettelegge for et bedre parkeringstilbud, samtidig som økt belegg kan gi bedre inntjening på disse plassene. Et eksempel på en slik plass er Ordfører Ingebrigtsens gate som vil kunne prises med Takstsone P3, men ved at Drammen Parkering KF gis mulighet til å sette en lavere avgiftspris enn dagens kr 18 per time vil det være mulig å prøve ut og tilrettelegge for en parkering som øker belegget på denne plassen. Praksis i andre byer Praksis i de fleste kommuner er at bystyret vedtar avgiftstakstene og avgiftstidene, mens parkeringsselskapet/parkeringsetaten ut fra parkeringsfaglige vurderinger beslutter maksimaltid på avgiftsplassene og på hvilke plasser de ulike avgiftstakstene skal benyttes. Drammen parkering har undersøkt hvilke maksimaltider for avgiftsparkering i sentrum som praktiseres i andre kommuner. Maksimaltid for parkering på avgiftsplasser i sentrum eller sentrumsnært Kommune Maksimal parkeringstid på avgiftsplass Kommentar Drammen 5 timer Enkelte plasser uten maksimaltid Bærum Asker Oslo 1 eller 2 timer 3 timer ½ time og 2 timer

13 *Skedsmo Bruker pris til å regulere belegg Se tekst under Tønsberg Inntil 8 timer Har god parkeringskapasitet Sandefjord Hamar Kristiansand 1 til 4 timer 3 timer 3 timer Sandnes 2 timer (Enkelte gater 1 time) Stavanger 1 til 3 timer Få gateplasser, mange p-hus Bergen 1 til 2 timer Få gateplasser, mange p-hus Trondheim 1 til 5 timer Tromsø 1 til 2 timer Enkelte gater 3 timer * I Skedsmo kommune er det markedsmessige prinsipper som legges til grunn for regulering av parkeringsavgift og parkeringslengde. Skedsmo Parkering AS gitt myndighet fra kommunen til å løpende justere parkeringstakstene og parkeringstiden for å oppfylle kommunens parkeringspolitiske mål om; For å sikre god tilgjengelighet skal parkeringsplasser med offentlig regulering drives slik at belegget på grupper av parkeringsplasser på normal hverdag i maksimaltime ikke overstiger ca 95 %, over 4-timers periode ikke overstiger ca 85 %. Vurdering Ved i større grad å benytte virkemidler som maksimal parkeringstid og en mer hensiktsmessig inndeling i takstsoner i parkeringsreguleringen vil Drammen Parkering KF kunne tilrettelegge for et bedre parkeringstilbud. Drammen Parkering KF vil bidra med å tilrettelegge for el-biler, men mener at det ikke er hensiktsmessig at en stor andel av de mest attraktive offentlige parkeringsplasser opptas av arbeidsplassparkerende el-biler, på bekostning av andre besøkende med behov for korttidsparkering. En kortere maksimaltid på plassene vil fortsatt gi gratis parkering for elbiler og samtidig bidra til sirkulasjon av plassene. Dagens parkeringssoner, som har vært geografisk inndelt i Indre sone, Ytre sone og Marienlyst, kan defineres om til avgiftssone P1, P2 og P3. Drammen Parkering KF bør gis anledning til å definere den enkelte avgiftssone og prissetting, innenfor vedtatte maksimaltakster, avhengig av parkeringsetterspørsel, belegg og tilgjengelige plasser.

14 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 14/ EVENTUELT Forslag til vedtak: Saker under eventuelt behandles.

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

Vedlegg høringsnotat beboerparkering

Vedlegg høringsnotat beboerparkering Vedlegg høringsnotat beboerparkering Beboerparkering er en løsning hvor beboere kan få tilgang til en fleksibel (ikke fast) parkeringsplass i gata mot betaling. Hensikten med beboerparkering er å sikre

Detaljer

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune.

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Byrådssak 91/15 Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. ANLS ESARK-6241-201218362-21 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer,

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering Forslag til følgende nye forskrifter: Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, Forskrift om parkeringsgebyr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune Sammendrag: Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune TØI rapport 1284/2013 Forfatter(e): Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt og Jan Usterud Hanssen Oslo 2013, 64 sider Rapporten er tredelt.

Detaljer

Oslo kommune Trafikketaten

Oslo kommune Trafikketaten Oslo kommune Trafikketaten Årsberetning 2003 Årsberetning 2003 Innhold Forord av direktør Jon Fodstad 3 Organisasjonsstruktur 4 Hva gjør Trafikketaten? 5 Trafikketatens arbeidsområder 6 Trafikksikkerhet

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Felles Parkeringspolitikk i Skien og Porsgrunn Del: 1 Generell del Dato: 2009-11-11 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: CRH UTREDNING AV FELLES

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform 01/022010 Nr 1/2 Juni 2010 4. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Privat håndheving 7 KS selskapsform vurderer 12 Svensk p-konferanse Parkeringsregulering nødvendig ikke mulig å benytte

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06

VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06 Saksliste styremøte 6-06 Dato: Sted: Arkiv: Saksnr.: 36/06 Saksnr.: 37/06 Saksnr.:38 /06 Saksnr.:39 /06 Saksnr.:40 /06 Saksnr.: 41/06 Saksnr.: 42/06 Saksnr.: 43/06 Saksnr.: 44/06 Saksnr.: 45/06 Saksnr.:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010 Høringsnotat Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 0 Forslagets hovedinnhold... 2 1 Bakgrunn... 2 2 Forholdet til EØS-regelverket... 2 3 Merknader til forskriftsutkastet...

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer