DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 18.09.2013 Tid: 14."

Transkript

1 DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: Saksliste følger vedlagt. Dato: Svein V. Thorgersen Styreleder

2 SAKSLISTE 19/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN 20/13 GODKJENNING AV REFERATER FRA STYREMØTE /13 ORIENTERINGSSAKER 22/13 ENDRING AV TAKSTER FOR BOLIGSONE/BEBOERSONE 23/13 24/13 25/13 26/13 RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2013 BELEGGSRAPPORT BLICHS GATE P-HUS BLICHS GATE P-HUS MARKEDSUNDERSØKELSE BUDSJETTFORSLAG /13 EVENTUELT

3 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 19/ GODKJENNING AV DAGSORDEN Forslag til vedtak: Dagsorden for møte godkjennes. Side 3 av 24

4 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 20/ GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE Forslag til vedtak: Referat fra møte i styret for Drammen Parkering KF godkjennes. Saksutredning: Se vedlagte referat fra styremøte i Drammen Parkering KF Side 4 av 24

5 Sted: Wergelandsgate 13 Tid: Tirsdag 25. juni 2013 kl 08:00 Styremøte nr Drammen Parkering KF Deltatt: Jørn Kåre Reiersgård (JKR) Ellen Svendsvoll (ES) Tarjei Pedersen (TP) Inger Mette Gustavsen (IMG) Finn Tollefsen (FT) Jorunn Lindhøy Jacobsen (JLJ) Fraværende: Svein-V. Thorgersen (ST) Fra administrasjonen: Daglig leder Claus Mølbach- Thellefsen (CMT) Avdelingsleder Håvard Heier (HH) - referent Nr Sak 15 Godkjenning av dagsorden Vedtak: Dagsorden for styremøte for Drammen Parkering KF godkjennes. 16 Godkjenning av referat fra styremøte Vedtak: Referat fra styremøte for Drammen Parkering KF godkjennes. 17 Blichs gate p-hus Vedtak: Styret tar Analyse av markedsgrunnlaget til Blichs gate p-hus til etterretning og ber administrasjonen gjennomføre reduksjoner av parkeringsavgiften og iverksette markedstiltak som bidrar til beleggsøkning. Styret ber om at administrasjonen bestiller og besørger for en markeds- /reisevaneundersøkelse for å fremskaffe grunnlag for fremtidige beslutninger. I forbindelse med økonomiplanarbeidet gjøres det henvendelse til Drammen Kommune med forslag om at Blichs gate p-hus fra 2014 tas ut av resultatregnskapet til Drammen Parkering KF. 18 Eventuelt Vedtak: Ingen saker til behandling. Side 5 av 24

6 Svein-V. Thorgersen Tarjei Pedersen Inger Mette Gustavsen Jørn Kåre Reiersgård Ellen Svendsvoll Finn Tollefsen Jorunn Lindhøy Jacobsen Side 6 av 24

7 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 21/ ORIENTERINGSSAKER Forslag til vedtak Redegjørelsene tas til orientering. Saksutredning: Daglig leder redegjør muntlig i forhold til: Alarm og voldsepisoder Ny skiltbil Personalsituasjonen Nye uniformer Sykefravær 2. kvartal 2013 Side 7 av 24

8 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 22/ ENDRING AV TAKSTER KORT TIL BOLIGSONER/BEBOERSONER Forslag til vedtak Styret vedtar forslag til nye takster for boligsone og beboersone med virkning fra 1. januar Takstendringene legges inn som del av 2. tertialrapport for Saksutredning: Drammen Parkering KF må justere takster for parkeringstillatelser for boligsone og beboersone for å oppfylle vilkår om at ordningene skal være selvfinansierende. I forbindelse med utredning og innføring av boligsoneparkering i Drammen har det i alle dokumenter ligget en forutsetning om at ordningen skal være selvfinansierende og at ordningen justeres og evalueres ved jevne mellomrom og behov. Dette fremgår av bystyrets behandling av saken og vedtak fattet sak 120/08, og ved vedtak av forskrifter behandlet sak 10/10. I forkant av forskriftsbehandlingen i bystyret behandlet styret i Drammen Parkering takster og virkningstider for boligsoneparkering i møte sak 13/09, og besluttet endelig vedtak av takster Følgende satser ble da vedtatt og har ikke vært justert siden; Betalingssatser bil/mnd 2. bil/mnd 3. bil/mnd Parkeringstillatelser for beboere 150,- 170,- 250,- Parkeringstillatelser for næringsdrivende 700,- 5-timerskort Dagskort Ukeskort Parkeringstillatelser for besøkende 25,- 50,- 200,- Siden det i planleggingen av boligsoneinnføring hadde vært en forutsetning at kommunen ikke skulle tjene penger på en boligsoneordning, ble takstene fastsatt relativt nøkternt slik at brukerne ikke skulle bli belastes urettmessig. Drammen Parkering så relativt raskt at kostnadene var høyere enn inntektene, men ønsket å bygge opp tjenesten å få erfaring fra drifting av flere soner og med flere brukere, før man foretok en justering av takster. Side 8 av 24

9 Dette ble også formidlet i evaluering av boligsoneordningen som ble behandlet i bystyret ; I Bystyrets tidligere behandlinger av boligsoneparkering er det forutsatt at ordningen skal være selvfinansierende. I dette ligger det at inntektene skal balanseres mot de årlige løpende utgiftene. Drammen Parkering KF har mottatt støtte fra Buskerudbyen (belønningsordningen) i forbindelse med etablering og innføring av boligsoneparkering. Beboerne belastes derfor ikke for disse kostnadene, og kostnadene inngår ikke i beregning av selvfinansiering. Dette gjelder for eksempel informasjonsmateriell, innkjøp av saksbehandlersystem, parkeringsautomater og innkjøp og oppsetting av skilt. Per i dag viser selvkostregnskapet at ordningen går med underskudd. Det er dog verdt å merke seg at driften av ordningen til nå har vært tungvint og tidkrevende. Dette skyldes blant annet et saksbehandlingssystem som ikke har fungert optimalt. I tillegg er boligsone B01- Bragernes en liten sone med forholdsvis få parkeringstillatelser. Per i dag er det derfor vanskelig å si noe om hvorvidt ordningen fremover er selvfinansierende. Det antas at det ved utvidelse av ordningen vil føre til mer balanse i selvkostregnskapet. Ved innføring i nye soner vil gi et bedre grunnlag for å se om takstene i Drammen er riktig i forhold til selvfinansiering. Drammen har en månedspris for beboere som ligger forholdsvis lavt i forhold til andre norske byer. Til orientering følger en oversikt over et utvalg priser i Drammen sammenlignet med andre norske byer. By Beboer, bil nr 1 Næringsdrivende Drammen 150 pr mnd 700 pr mnd Tønsberg 250 pr mnd 350 pr mnd Trondheim 390 pr mnd 1270 pr mnd Kristiansand 160 pr mnd 340 pr mnd Stavanger 124 pr mnd 310 pr mnd Bergen 250 pr mnd 650 pr mnd Kostnadsberegning Drammen Parkering har nå etter 3 års drift et bedre grunnlag for kostnadsberegning og foretok sommeren 2013 en gjennomgang av inntekter og utgifter for boligsoneordningen. Det er nå innført 5 boligsoner og 1 beboersone. En ny beboersone etableres 1. oktober Ved utgangen av august 2013 var det ca boenheter som tilhører de opprettede bolig/beboersonene som har fått informasjon og tilbud om ordningene. Ca. 600 brukere er registrert for kjøp av parkeringskort, mens ca. 380 har løpende parkeringsavtaler. Kostnadsbildet for dette viser utgifter på ca. kr ,- (eks.mva) per år, mens inntektssiden viser ca. kr ,- (eks.mva) per år. Alle innføringskostnader som har direkte med oppstarten å gjøre, som kjøp og oppsett av automater og skilt med mer er da holdt utenfor. Drammen Parkering mottar foreløpig støtte til dette gjennom Buskerudbyen (belønningsordningen). Side 9 av 24

10 Drammen Parkering har også innhentet oppdaterte priser for 2013, fra de byer som var nevnt i opplisting i evalueringen høsten Ved forespørsel til Stavanger og Kristiansand om hvordan de klarte å holde avgiftene såpass lave fikk vi tilbakemelding om at prisene er for lave i forhold til selvkost, og at de nå arbeider med en oppjustering av priser. By: 2013 pr år 2013 Drammen kr 150 kr Tønsberg kr Trondheim kr 400 kr Kr.sand kr 170 kr Stavanger kr 124 kr Bergen kr 260 kr Det er den løpende administrasjonen av ordningen med registrering/behandling/kontroll av søknader, utstedelse av kort/oblater, lisenser til fagsystemer og offentlige registre, drift av automater, informasjon til beboere og andre, fakturering og oppfølging av innbetalinger, samt klagesaksbehandling som påfører kostnader. For å opprettholde et tilfredsstillende servicenivå for boligsonekundene og at boligsoneordningen ikke skal gå på bekostning av andre driftsoppgaver opplever vi at boligsoneordningen krever mer administrative ressurser enn det som ble lagt til grunn før oppstart. Forslag til nye takster Med bakgrunn i det faktiske kostnadsbildet må Drammen Parkering øke takstene for boligsoneparkering for å oppnå prinsippet om selvkost. Det vises til tidligere bystyrebehandlinger vedrørende boligsone og spesielt til behandling av sak 120/08 hvor det er vedtatt at ordningen skal være selvfinansierende. Utredningene viser at ordningen per i dag går med underskudd og at følgende satser for boligsone og beboersone bør vedtas for 2014 for å ivareta intensjonen om selvkost; Betalingssatser Forslag til betalingssatser bil/mnd 2. bil/mnd 3. bil/mnd 1. bil/mnd 2. bil/mnd 3. bil/mnd Parkeringstillatelser for beboere 150,- 170,- 250,- 250,- 300,- 350,- Parkeringstillatelser for næringsdrivende 700,- 5-timerskort Dagskort Ukeskort 5-timerskort Dagskort Ukeskort Parkeringstillatelser for besøkende 25,- 50,- 200,- 35,- 70,- 280,- Denne reguleringen er beregnet til å gi en inntektsside som tilsvarer utgiftssiden ved dagens drift av boligsone. Det er også estimert at disse avgiftene vil kunne være selvkostdekkende også ved en utvidelse til noen flere bolig- og beboersoner. Det tas imidlertid forbehold om at et større antall kunder på noen års sikt vil kunne medføre behov for ytterligere personalressurser, som igjen vil måtte dekkes inn gjennom en regulering av avgiftene. Det foreslås samtidig at administrasjonen gjør en årlig vurdering av behovet for en deflatorregulering av boligsonetakstene og eventuelt besørger dette. Dette i samsvar med boligsoneforskriftene for Drammen. Takstene har tidligere ikke vært deflatorregulert. Utsendelse av fakturaer til boligsone- og beboersonekunder må gjøres i begynnelsen av november for at innbetaling skal finne sted og nye årskort sendes ut før årsskiftet. Behandling av takstendringer derfor må gjøres i forbindelse med 2. tertialrapportering og kan ikke vente til behandling av økonomiplan. Side 10 av 24

11 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 23/ TERTIALRAPPORT 2013 Forslag til vedtak Rapporten godkjennes og oversendes rådmannen. Saksutredning: Vedlagt. Side 11 av 24

12 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr Rapport 2. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF Side 12 av 24 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf Faks Org. nr

13 Drammen Parkering KF Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Sammendrag Den ordinære driften med håndheving, veiledning, klagesaksbehandling, søknadsbehandling, automatdrift, skiltvedtak og skiltoppsett følger planer og budsjett. Sykefraværet har en positiv utvikling. Det er registrert alarmsituasjoner og politianmeldelser på grunn av trusler og voldssituasjoner. Begrenset omsetning i Blichs gate p-hus bekrefter tidligere varslet resultatnedgang ved årsslutt, men ved å belaste egenkapitalen vil Drammen Parkering likevel levere budsjettert eieruttak på kr 13,6 millioner for For å oppfylle vedtatte intensjoner om at ordningen med bolig- og beboersoneparkeringene skal være selvfinansierende er det nødvendig med en justering av takstene for Organisasjonsforhold Ved utgangen av 2. tertial var det 23 ansatte i Drammen Parkering KF. En medarbeider har gått av med pensjon og en medarbeider er ansatt i løpet av perioden. Drammen Parkering har to medarbeidere med fremmedkulturell bakgrunn. Drammen Parkering arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform. Arbeidsmiljø og sykefravær Drammen Parkering KF hadde i andre kvartal 2013 et sykefravær på 5,7 %, og et samlet halvårsfravær på under 10 %, noe som er et positiv resultat målt opp mot tidligere år. Det har vært 5 alarmer i 2. tertial som er registrert i personalsystemet. 4 av disse resulterte i politianmeldelse. Parkering Parkeringsutvikling Det er ca allment tilgjengelige avgiftsbelagte p-plasser sentralt i Drammen. Ca av disse er i P-hus. Med det nye parkeringstilbudet i Blichs gate p-hus er nå ca 46 % av de avgiftsbelagte plassene kommunale, mens private aktører råder over 54 % av avgiftsplassene i byen. Det er i løpet av 2. tertial foretatt 28 inntauinger av biler, herav 13 uregistrerte. Side 13 av 24

14 Blichs gate p-hus Beleggsøkningen og inntjeningen for Blichs gate p-hus går tregt. Tall fra 2. tertial viser at parkeringsbelegget har en inntjening på kun 24% av budsjett. Det har i perioden vært en økning i salg av antall langtidsparkeringsplasser, mens salg av p-plasser til kunder som skal reise videre med Flytoget og NSB er fortsatt meget lavt. Styret har hatt fokus på utviklingen i p-huset og besluttet gjennomført markedsanalyser som grunnlag for fremtidige tiltak og aktiviteter som kan gi økt belegg. Siden P-huset inngår i Drammen Parkerings budsjett påvirker dårlige besøkstall i vesentlig grad de økonomiske resultatene. Boligsoneparkering/beboerparkering Det har vært arbeidet med tilrettelegging for oppstart av beboersoner på deler av nedre Bragernes 1. oktober. Ved utgangen av august 2013 var det ca boenheter som inngår i opprettede boligsoner/beboersoner. Ca. 600 brukere er registrert for kjøp av parkeringskort, mens ca. 380 har løpende parkeringsavtaler. Skilting og teknisk drift Drammen Parkering KF har delegert skiltmyndighet for parkeringsregulerende skilt på kommunal veg. Skiltvedtak drøftes i parkeringsgruppa, der fagpersoner fra kommune, politi og vegmyndigheter er representert. Drammen Parkering har fattet totalt 22 skiltvedtak så langt i Økonomi Drammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og tilleggsavgifter, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift mm) til andre aktører. Blichs gate p-hus inngår i virksomhetens regnskap og Drammen Parkering betaler en husleie til Drammen Eiendom som også skal dekke kapitalkostnader for bygget. Driftsresultat Regnskapsrapporten for 2. tertial viser et resultat på kr 7,673 millioner som er kr under budsjett. Budsjettet for Drammen Parkering for 2013 er vedtatt med et resultat på 13,6 millioner som samsvarer med kommunens krav til eieruttak. Tall fra 2. tertial 2013 viser sviktende inntekter i Blichs gate p-hus i betydelig grad påvirker virksomhetens resultat. Et mindre forbruk på virksomhetens utgiftsside begrenser det samlede resultatunderskudd, men Drammen Parkering påregner å måtte belaste egenkapitalen for å imøtekomme kommunens eieruttakskrav for Drammen Parkering KF har tidligere vist til økonomisk risiko og usikkerhet rundt inntjeningen for Blichs gate p-hus. Inntekter Driftsinntektene er samlet kr 3,660 millioner under budsjett. Det høye underskuddet skyldes i hovedsak manglende inntekter for Blichs gate p-hus, men skyldes også enkelte private oppdrag der inntektene har vært budsjettert for høyt (konto 30) samt en inntektsforskyvning i forbindelse med endret faktureringsrutiner. Disse oppdragene har imidlertid en tilsvarende besparelse på utgiftssiden (konto 64). Automatinntektene viser et overskudd, mens håndhevingsinntektene ligger 7 % etter budsjett. Side 14 av 24

15 Utgifter Regnskapsrapporten viser et samlet mindreforbruk på lønns- og personalutgifter på kr 1 million, og et mindreforbruk på driftsutgiftene på kr 2,150 millioner. Mindreforbruket på konto 60,63,64 og 67 skyldes i hovedsak ulike utgiftsreduksjoner knyttet til Blichs gate p-hus og reduserte utgifter til oppdrag for private. Et merforbruk på kr på konto 73 skyldes markedsaktiviteter og markedsanalyser for Blichs gate p-hus. Balansen Det er ingen vesentlige endringer i størrelsen på fordringer. Det har ikke vært foretatt noen belastninger av egenkapitalen og ved 2. tertial er det tilført et resultat på kr 7,6 millioner. Investeringer Drammen Parkering KF har for 2013 fått innvilget en investeringsramme på 1,7 millioner øremerket kjøp og oppgradering av billettautomater, kjøp av skilt og ny skiltbil. Drammen Parkering har i perioden gått til anskaffelse av ny skiltbil. Drammen Parkering KF avventer fortsatt ferdig testede automatløsninger som imøtekommer internasjonale standarder og krav, før det investeres i nye automatfronter. Drammen Parkering KF har for 2013 fått videreført ubenyttet del av investeringsramme på 5 millioner til parkeringsteknisk utstyr til Blichs gate p-hus, som ble innvilget i Det er nå samlet investert 2,2 millioner til parkeringsteknisk utstyr og det er ikke planer for at resterende beløp på 2,8 millioner av lånerammen på 5 millioner vil bli benyttet. Endring av takster for boligsone- og beboerparkering Det vises til tidligere bystyrebehandlinger vedrørende boligsone og spesielt til behandling sak 120/08, hvor det er vedtatt at ordningen skal være selvfinansierende. Da det i planleggingen av boligsoneinnføring var en forutsetning at kommunen ikke skulle tjene penger på en boligsoneordning, ble takstene ved oppstart fastsatt relativt nøkternt for at brukerne ikke skulle bli belastes urettmessig. Drammen Parkering ønsket å bygge opp tjenesten og få erfaring fra drifting av flere soner og med flere brukere, før man foretok en justering av takster. Drammen Parkering har nå etter tre års drifting av bolig- og beboersoner sett nærmere på selvkostregnskapet. Utredninger viser at ordningen per i dag går med et forholdsmessig betydelig underskudd. Styret i Drammen Parkering behandlet saken i sitt møte vedtok sak 25/13, og vedtok at følgende satser for boligsone og beboersone innføres for 2014 for å oppfylle beslutning om selvfinansiering; Betalingssatser Forslag til betalingssatser bil/mnd 2. bil/mnd 3. bil/mnd 1. bil/mnd 2. bil/mnd 3. bil/mnd Parkeringstillatelser for beboere 150,- 170,- 250,- 250,- 300,- 350,- Parkeringstillatelser for næringsdrivende 700,- 5-timerskort Dagskort Ukeskort 5-timerskort Dagskort Ukeskort Parkeringstillatelser for besøkende 25,- 50,- 200,- 35,- 70,- 280,- (priser er inkl. mva) Side 15 av 24

16 TERTIALRAPPORT FOR PERIODE DRAMMEN PARKERING KF - 2. tertial 2013 Tall i 1000 Hittil Regn Regn Bud Avvik Forbruk Ansvar % i fjor i år i år i kr i % 30 Parkeringsinntekter % 30 Privat parkeringshåndt % 30 Annen kontroll % 31 Gebyr og tillegg % A Sum inntekter % 50 Fastlønn % 53 Annen oppgavepl. godtgj % 54 Arb.avgift og pensjonskost % 58 Refusjoner, sykelønn % 59 Andre personalkostnad % B Sum lønnsutgifter % 60 Av- og nedskrivninger % 62 Produksjonsenergi % 63 Kostnader lokaler % 64 Leie av maskiner % 65 Verktøy % 66 Vedlikehold % 67 Fremmed tjeneste % 68 Kontorkostnad % 69 Telefon, porto, ol % C Sum driftsutgifter % 70 Kostnad transportmidler % 71 Kostnad reiser ol % 73 Reklame og informasjon % 74 Kontingenter % 75 Forsikringer % 77 Tellegebyr % 78 Tap av krav / avskrivinger % D Sum andre utgifter % E Res. før finansposter (A+B+C+D) % 80 Renteinntekter % 81 Rentekostnader % F Sum finansposter % G Res. etter finansposter (E+F) % Side 16 av 24

17 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 24/ BELEGGSRAPPORT - BLICHS GATE P-HUS Forslag til vedtak Styret tar rapporten til orientering. Saksutredning: Inntektene i Blichs gate p-hus viser en svak positiv månedlig utvikling, men ligger fortsatt langt etter budsjett. Budsjettert omsetning til og med august 2013 er kr. 4,285 millioner, mens totale inntekter utgjorde kr. 1, 043 millioner, noe som tilsvarer 24% av budsjetterte inntekter for perioden januar til august. For 1. tertial viste inntektene 20% av budsjett for perioden. Sommermånedene har vært rolige med et begrenset besøk og bruk av Blichs gate p-hus. P-huset har en positiv økning av utleide langtidsplasser som nå nærmer seg 80% av budsjetterte inntekter fra denne parkeringskategorien. Automatomsetningen viser i august en liten økning, men Elvefestivalen utgjorde ca kr ,- av dette. Kortidsparkeringen har holdt seg stabil, men dagsparkering og ukesparkering ligger for august etter, noe som trolig skyldes at flere som parkere/reiser i jobb ikke har kommet ordentlig i gang etter ferien. Samarbeide med Flytoget om halv pris på ukesparkering i juli ga ingen effekt. Tiltak for å øke belegg og inntekter vil bli gjort med bakgrunn i markedsundersøkelser som gjennomføres i september. Inntekter Blichs gate p-hus 2013 Automat Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Budsjett automat Inntekter automat Utleie Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Budsjett utleie Inntekter utleie Totalt Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Budsjett Inntekter * Budsjett og inntekter er eksklusiv m.v.a Side 17 av 24

18 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 25/ MARKEDSUNDERSØKELSE BLICHS GATE P-HUS Forslag til vedtak Styret tar undersøkelsen til etterretning. Saksutredning: Markedsundersøkelser gjennomføres i uke 36 og 37. Resultater fra undersøkelsen presenteres i møtet. Side 18 av 24

19 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 26/ BUDSJETTFORSLAG 2014 Forslag til vedtak Styret i Drammen Parkering KF vedtar driftsbudsjett for 2014 slik det er foreslått i saksutredningen. Styret i Drammen Parkering KF søker om 1,1 millioner kroner i investeringsmidler for 2014 slik det er foreslått i saksutredningen. Saksutredning: Budsjettet for 2014 er lagt med et overskudd på kr 12,6 millioner. Et negativt budsjettert resultat på 4,3 millioner for Blichs gate p-hus påvirker virksomhetens resultatmuligheter og gir føringer for kommunens eieruttak. Budsjettet er basert på dagens driftssituasjon og rammebetingelser der Blichs gate p-hus er innarbeidet som en del av budsjettet. Det forutsettes også at de foreslåtte takstendringer for avgiftsparkering og boligsoneparkering (2. tertial 2013) blir vedtatt. Det er ikke tatt høyde for endringer i driftsform eller driftsstruktur for Thamsgate og Grev Wedel p-hus, men lagt til grunn en fornyelse av den driftsavtalen som løper ut Budsjettet er basert på en beleggsøkning i avgiftsparkeringen, samt en beskjeden økning av parkeringsavgiftene, der det kun legges på med kr 1, for den 1. timen i indre sone og kr 1 per time i ytre sone. Nye takster Med bakgrunn i markedsforhold og belegg foreslås det en justering av parkeringstakstene med virkning fra 1.januar Takstene foreslås økt med 1 krone for første parkeringstime i indre sone (progressive takster), samt med 1 krone per time for ytre sone (flat takst). Det foreslås ingen endring av parkeringsavgiften på Marienlyst. Indre Sone Ytre Sone Marienlyst Takster , 27, 30 kr 19 kr 18 kr Takster , 27, 30 kr 18 kr 18 kr Takster , 26, 30 kr 18 kr 18 kr I indre sone er det progressive takster for de 3 første timer. Deretter gjelder samme takst som for 3. time. Side 19 av 24

20 Inntekter Post Av virksomhetens inntekter er det i utgangspunktet automatinntektene, interne driftsavtaler og inntekter fra skiltbil som utgjør ca 65 % av virksomhetens inntektsside, som kan deflatorjusteres. Salg av tjenester justeres ihht inngåtte avtaler. Drammen Parkerings private parkeringsoppdrag er konsumprisindeksregulerte og skal derfor ikke reguleres med deflator. Gebyr og tilleggsavgifter er fastsatt av departementet, og kan ikke reguleres av kommunen. Post 3001,3007,3040 Automatinntekter, parkeringsavgift: Med foreslått takstøkning for 2014 og resultatprognose for automatdriften i 2013 økes automatinntektene med kr 1,8 millioner. Dette med bakgrunn i at foreslått takstøkning vedtas. Reduksjon av inntektene for salg av parkeringskort for Papirbredden har tilsvarende motpost på utgiftssiden. Det er budsjettert med 3,4 millioner i samlede parkeringsinntekter for Blichs gate p-hus. Post 3003, 3099 Boligsone Det er budsjettert med økte inntekter med bakgrunn i forslag om å øke boligsone- og beboertakster for å oppnå vedtatt forutsetning om selvkost. Posten for belønningsmidler er redusert da det er usikkert hvilke boligsonereguleringer som skal gjennomføres i Utgifter Post 5001 Fastlønn Lønnsjusteringer er lagt inn med 4 %. Lønnsbudsjettet er påvirket av reduserte lønnskostnader for en medarbeider som går av med pensjon ved årsskiftet. Post 6301 Blichs gate p-hus Det er budsjettert med ca 7,7 millioner i utgifter for Blichs gate p-hus. Husleiekostnader utgjør 6,8 millioner av dette. Post 6790, Annen fremmed tjeneste, konsulenter, 7320 Annonsering, reklame og informasjon Det er foretatt en økning av disse budsjettpostene som følge av et mål om å kunne gjennomføre parkeringsundersøkelse og boligsoneundersøkelse. I tillegg ønsker Drammen Parkering i større grad kunne gjennomføre kunderettede målinger, kampanjer og tiltak, for Blichs gate p-hus spesielt og parkering i Drammen generelt. Forslag til investeringsbudsjett Totalt søkes det om kr 1,1 millioner i investeringsmidler for Det forutsettes da at ubenyttede midler fra 2013 på 1,5 millioner til oppgradering av automatparken videreføres. Samlet tilgjengelige investeringsmidler for Drammen Parkering i 2014 er da 2,6 millioner. Investeringsprosjekter Midler fra 2013 Nye midler for 2014 Skilt kr Oppgradering av automatparken for tilpassing til EMV standard kr kr Side 20 av 24

21 Tilrettelegging for EL-bilparkering kr Sum kr kr Budsjett 2014, Drammen parkering KF ***** 3001 Automatinntekter, parkeringsavgift ***** 3002 Utleie av P-plasser til rigg * 3003 Parkeringskort, Boligsone Parkeringskort, P-hus ** 3006 Waagårdsløkka, utleie av plass ** 3007 Salg av P-kort Papirbredden ** 3008 Salg av P-kort Blichs gate P-hus ** 3010 Grev Wedel, drift og kontroll ** 3011 Thams gate, drift og kontroll ***** 3012 Torget vest, drift og kontroll Papirbredden, drift og kontroll * 3016 Drammensbadet, kontroll Privat, kontroll på tilkall Fjell barnehage, kontroll ** 3019 Drammen eiendom KF, kontroll ** 3020 Statens hus, kontroll ** 3021 Fylkeshuset, kontroll Gamle Strømsø skole, kontroll ***** 3023 Olsrud P-plass, drift og kontroll ***** 3040 Automatinntekter, Marienlyst P-plass ***** 3041 Automatinntekter, Bichs gate P-hus ***** 3042 Automatinntekter, Dronninggata P-plass * 3050 Landfalltjern, drift og kontroll * 3051 Spiralen, drift og kontroll * 3052 Bragernes torg, torgtjeneste * 3053 Inntekter skiltbil Belønningsmidler, Boligsone Kontrollavgifter, privat parkering **** 3101 Gebyr, parkeringsovertredelser **** 3102 Tilleggsavgifter, avgiftsparkering **** 3971 Purregebyr privat Side 21 av 24

22 *** 5001 Fastlønn *** 5003 Kvelds- og nattillegg *** 5004 Lør-, søn og helgedagstillegg *** 5011 Vikar ved sykefravær *** 5015 Lønn til ekstrahjelp *** 5018 Overtidslønn Seniortiltak *** 5020 Påløpte feriepenger Fri telefon Fri telefon, motkonto Styrehonorar *** 5400 Arbeidsgiveravgift *** 5401 Arbeidsgiveravgift, påløpt ferielønn *** 5404 Arbeidsgiveravgift, pensjon DKP *** 5410 AGA mottatt refusjon *** 5421 Pensjonsinnskudd DKP *** 5801 Refusjon av sykepenger Refusjon av sykepenger av freielønn ** 5920 Yrkesskadeforsikring Mobil skaltteplikt Mobil skaltteplikt, motkonto ** 5990 Velferdstiltak personalet ** 5991 Helsetiltak Av- og nedskrivinger ** 6200 Energi, produksjon ** 6300 Husleie, Wergelans gate ** 6301 Husleie, Blichs gate P-hus * 6320 Renovasjon, vann og avløp ** 6340 Strøm til kontor / lager Strøm/fjernvarme, Blichs gate P-hus ** 6360 Renhold ** 6390 Annen kostnad lokaler (Sundland) ** 6430 Leie kontormaskiner ** 6440 Leasing av biler ** 6490 Annen leiekostnad ** 6491 Leie av P-kjeller Papirbredden Kjøp av parkeringskort P-hus ** 6500 Motordrevet verktøy ** 6520 Verktøy til drift ** 6540 Kontorinventar og utstyr ** 6551 Datautstyr, hardware ** 6552 Programvare, software ** 6570 Arbeidsklær og verneutsyr ** 6590 Annet driftsmateriale ** 6690 Reparasjon og vedlikehold, annet ** 6691 Reparasjon og vedlikehold, skilt og oppmerking ** 6692 Reparasjon og vedlikehold, parkering/automater ** 6693 Reparasjon og vedlikehold, Blichs gate P-hus ** 6701 Revisjonshonorar ** 6790 Annen fremmed tjeneste / konsulenter ** 6791 Cale Side 22 av ** 6792 Parkeringssystemer ** 6793 Vakthold * 6794 D-IKT, kemner og Interne tjenester

23 ** 6792 Parkeringssystemer ** 6793 Vakthold * 6794 D-IKT, kemner og Interne tjenester ** 6795 Tømming av automater, Loomis ** 6800 Kontorrekvisita ** 6801 Blanketter ** 6802 Billetter, automater ** 6810 Data/EDB-kostnad, abonnement/linje ** 6840 Aviser, tidsskrifter og abonnement ** 6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende ** 6900 Telefon ** 6901 Billetter, boligsone ** 6940 Porto ** 7001 Drivstoff, Isuzu D-Max KH ** 7002 Drivstoff, Suzuki SX4 KH ** 7003 Drivstoff, Suzuki SX4 KH ** 7004 Drivstoff, Mitsubishi Canter, KF ** 7021 Vedlikehold, Isuzu D-Max KH ** 7022 Vedlikehold, Suzuki SX4 KH ** 7023 Vedlikehold, Suzuki SX4 KH ** 7024 Vedlikehold, Peugeot 106 Elektric NE ** 7025 Vedlikehold, Mitsubishi Canter, KF ** 7041 Forsikring / avgifter, Isuzu D-Max KH ** 7042 Forsikring / avgifter, Suzuki SX4 KH ** 7043 Forsikring / avgifter, Suzuki SX4 KH ** 7044 Forsikring / avgifter, Peugeot 106 Electric ** 7045 Forsikring / avgifter, Mitsubishi Canter, KH Kjøregodtgjørelse ** 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig ** 7140 Oppholdsutgifter / reisekostnad ** 7320 Annonsering, reklame og informasjon ** 7410 Kontingent ***** 7770 Tellegebyr, mynt ***** 7771 Tellegebyr, betalingskort Bankgebyr **** 7830 Tap av krav / avskrivninger Tap private P-plasser Renteintekt, bankinnskudd Renteintekter Rentekostnader til foretak i samme konsern Rentekostnader, morarenter og purregebyr Årsresultat Side 23 av 24

24 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 27/ EVENTUELT Forslag til vedtak: Saker under eventuelt behandles. Side 24 av 24

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 18.09.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013 Drammen Parkering KF Budsjett 2013 Styrebehandlet 19. september 2012 Sak 30/12 Budsjettforslag 2013 Vedtak: Styret i Drammen Parkering KF vedtar driftsbudsjett for 2013 slik det er foreslått i saksutredningen

Detaljer

Drammen Parkering KF. Budsjett 2012. Styrebehandlet 21. september 2011

Drammen Parkering KF. Budsjett 2012. Styrebehandlet 21. september 2011 Drammen Parkering KF Budsjett 2012 Styrebehandlet 21. september 2011 Behandlet i styremøte DPKF 21/09-2011 Budsjett 2012, Drammen parkering KF 2010 2011 2012 ***** 3001 Automatinntekter, parkeringsavgift

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF 19.09.2012 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.11.13 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.11.13 Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.11.13 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 13.11.2013 Svein-V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 21.09.2011 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 21.09.2011 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 21.09.2011 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 14.09.2011 Svein V.

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2016 Styrebehandlet i DPKF 11.05.16 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 www.drammen.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 21.11.12 Tid: 14.00. Saksliste følger vedlagt.

MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 21.11.12 Tid: 14.00. Saksliste følger vedlagt. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 21.11.12 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 09.11.2012 Svein-V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Park Hotell, Drammen Møtedato: Tid: Saksliste følger vedlagt.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Park Hotell, Drammen Møtedato: Tid: Saksliste følger vedlagt. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Park Hotell, Drammen Møtedato: 15.05.2013 Tid: 10.30 Saksliste følger vedlagt. Dato: 08.05.13 Svein V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE 09/13 GODKJENNING AV

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2015 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2015 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2015 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 4.2.2015 Jørn Kåre Reiersgård

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 22.09.2010 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 22.09.2010 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 22.09.2010 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 22.09.2010 Svein V.

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 16.09.2015 OBS! Tid: 15.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 09.09.2015 Jørn Kåre Reiersgård Styreleder

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2016 Styrebehandlet i DPKF 21.09.16 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 www.drammen.kommune.no

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.08.2014 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.08.2014 Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 20.08.2014 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 20.08.2014 Jørn Kåre Reiersgård Styreleder

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE Rapport 2. tertial 2017 (Styrebehandlet i DPKF 20.09.17) Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 32040000

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 23.09.09 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 16.09.09 Svein V. Thorgersen

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 19.09.2012 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 12.09.2012 Svein V.

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 15.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 15. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2010 Tid: 15.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 4.2.10 Svein V. Thorgersen

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 02.042.2014 Svein V. Thorgersen

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: First Hotel Ambassadeur, Strømsø, Drammen Møtedato: 19.05.2010 Tid: 12.00 (Lunsj fra kl 12.00 styremøte med påfølgende styreseminar starter kl 13.00) Saksliste

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 21.09.2016 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 14.09.2016 Inger Marie Bodin Åkvåg Styreleder

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Drammen Parkering KF, Wergelands gate 13, Drammen. Møtedato: Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Drammen Parkering KF, Wergelands gate 13, Drammen. Møtedato: Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF, Wergelands gate 13, Drammen Møtedato: 17.08.2016 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 10.08.2016 Inger Marie Bodin Åkvåg Styreleder

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF. Saksnr. Møtedato 39/16 Styrebehandlet via e-post BUDSJETT 2017

DRAMMEN PARKERING KF. Saksnr. Møtedato 39/16 Styrebehandlet via e-post BUDSJETT 2017 DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 39/16 Styrebehandlet via e-post 5.10.16 BUDSJETT 2017 Forslag til vedtak Styret i Drammen Parkering KF vedtar budsjettet for 2017 slik det er foreslått i saksutredningen.

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 13.04.2011 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 06.04.11 Svein V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.04.2012 Tid: 08.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.04.2012 Tid: 08. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.04.2012 Tid: 08.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 30.03.12 Svein V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

Drammen Parkering KF. Årsberetning og regnskap for 2008

Drammen Parkering KF. Årsberetning og regnskap for 2008 Drammen Parkering KF Årsberetning og regnskap for 2008 Drammen, 11. februar 2009 Drammen Parkering KF Årsberetning 2008 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 BEDRIFTENS ORGANISASJON 3 AKTIVITET I 2008 3

Detaljer

Eiermøte Formannskapet 14. september 2010. Styreleder Svein V.-Thorgersen

Eiermøte Formannskapet 14. september 2010. Styreleder Svein V.-Thorgersen Eiermøte Formannskapet 14. september 2010 Styreleder Svein V.-Thorgersen Drammen Parkering KF - formål Ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester. Ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 13.2.2013 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 13.2.2013 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 13.2.2013 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 11.2.13 Svein V. Thorgersen

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 14.2.2012 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 14.2.2012 Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 14.2.2012 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 7.2.12 Svein V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012 Forslag til vedtak: 1. Styret forventer et besøkstall på 370 000 for 2011, som er meget bra. Styret mener

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 365 000 for hvert av årene 2014-2017. 2. Det legges til

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Comfort Hotel Union Brygge, Møterom The River. Møtedato: 11.05.2016 Tid: 08.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Comfort Hotel Union Brygge, Møterom The River. Møtedato: 11.05.2016 Tid: 08. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Comfort Hotel Union Brygge, Møterom The River Møtedato: 11.05.2016 Tid: 08.15 Saksliste følger vedlagt. Dato: 04.05.2016 Jørn Kåre Reiersgård Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF

Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF Ved styreleder Jørn Kåre Reiersgård Agenda Drammen Parkering KF Kommunens ulike parkeringsroller Nøkkeltall økonomi Parkeringssituasjonen Rammebetingelser

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 360 000 for hvert av årene 2016-2019. 2. Det legges til

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 12.2.2014 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 12.2.2014 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 12.2.2014 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 4.2.2014 Svein V. Thorgersen

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 20.5.09 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 20.5.09 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 20.5.09 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 13.5.09 Svein V. Thorgersen

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Behandles av: Møtedato:

Behandles av: Møtedato: Arkivsak-dok. 27-17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 07.03.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. januar 2017 Bakgrunn for saken: Styret har uttrykt et ønske om at

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 42/ RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 42/ RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/17 18.09.2017 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2017 Vedtak: Resultat etter 2. tertial 2017 viser et positivt resultat på kr 250 888 målt mot periodisert budsjett.

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/10483-3 Dato: 15.02.16 Eierstrategi Drammen Parkering KF â INNSTILLING TIL partssammensatt samarbeidsutvalg / formannskapet

Detaljer

Budsjett 25 og 70 elever

Budsjett 25 og 70 elever Inntekter Budsjett 25 og 70 elever Note Høst oppstartsår 1. budsjettår Fullt utbygd skole Statstilskudd 1 1 736 175 3 680 585 7 554 290 Skolepenger 2 37 500 79 500 210 000 Andre inntekter 3 22 000 44 000

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Leangkollen hotell Asker Møtedato: 16.05.2012 Tid: 09.00

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Leangkollen hotell Asker Møtedato: 16.05.2012 Tid: 09.00 DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Leangkollen hotell Asker Møtedato: 16.05.2012 Tid: 09.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 08.05.12 Svein V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 25.11.09 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 25.11.09 Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 25.11.09 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 18.11.09 Svein V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/3276-6 Dato: 10.05.2012 BEBOERPARKERING - INNFØRING OG FORSKRIFT INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for byutvikling og kultur 05.06.2012

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 A s k ø yhallene KF Kleppestø 22.10.2014 Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 Til stede; Styret: Tore Olsen Tveitnes, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Cecilie Sørli, Viggo Kristiansen

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note Vassavgift 8 902 414 8 302 903 Sum driftsinntekter 8 902 414 8 302 903 Personalkostnader 2 1 665 836 1 681 753 Ordinære avskrivninger 4 3 349 655 3 670

Detaljer

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01 ØKONOMIPLAN 2017 2020 BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Midt-Norge 110-sentral ble fra 01.01.2016 organisert

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Sak: Til: Fra Møtedato 26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Bakgrunn Virksomhetsrapporten for NSE per august 2016 viser status for bemanning, sykefravær

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Drammen Parkering KF. Presentasjon eiermøte 13. juni Inger Marie Bodin Åkvåg styreleder

Drammen Parkering KF. Presentasjon eiermøte 13. juni Inger Marie Bodin Åkvåg styreleder Drammen Parkering KF Presentasjon eiermøte 13. juni 2017 Inger Marie Bodin Åkvåg styreleder Styret i Drammen Parkering KF Presentasjon - Regnskap og resultater - Etablering av datterselskap - Ny parkeringsforskrift

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 14/13 16.5.2013 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2013

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 14/13 16.5.2013 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2013 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 14/13 16.5.2013 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2013 Forslag til vedtak: 1. Resultatet etter 1. tertial 2013 er kr 325 210 svakere enn budsjett. RAPPORT 1. TERTIAL2013

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 34/12 9.10.12 ØKONOMIPLAN FOR 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 34/12 9.10.12 ØKONOMIPLAN FOR 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 34/12 9.10.12 ØKONOMIPLAN FOR 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 365 000 for hvert av årene 2013-2016. 2. Det legges til

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/12-2010 SAK 52/10: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Forslag til

Detaljer

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131:

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131: HiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/2817 TW0000 Dato: 29.11.2013 Sak JF 62-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember 2013 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging per

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer