MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: Tid: Saksliste følger vedlagt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: 21.11.12 Tid: 14.00. Saksliste følger vedlagt."

Transkript

1 MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: Tid: Saksliste følger vedlagt. Dato: Svein-V. Thorgersen Styreleder

2 SAKSLISTE 33/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN 34/12 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE /12 ORIENTERINGSSAKER 36/12 ØKONOMIPLAN /12 CALE U.Offl. 5 38/12 LØNNSNIVÅ ADMINISTRATIVE STILLINGER 39/12 MÅL OG RESULTATSTYRING 40/12 MØTEPLAN /12 ÅRLIG LØNNSREGULERING FOR DAGLIG LEDER 42/12 EVENTUELT

3 33/ GODKJENNING AV DAGSORDEN Forslag til vedtak: Dagsorden for møtet godkjennes. Side 3 av 14

4 34/ GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE Forslag til vedtak: Referat fra møte i styret for Drammen Parkering KF godkjennes. Saksutredning: Se vedlagte referat fra styremøte i Drammen Parkering KF Side 4 av 14

5 Sted: Wergelands gate 13 Tid: Onsdag 19. september 2012 kl 14:00 Styremøte nr 4 Drammen Parkering KF 2012 Deltatt: Jørn Kåre Reiersgård (JKR) Ellen Svendsvoll (ES) Svein-V. Thorgersen (ST) Tarjei Pedersen (TP) Finn Tollefsen (FT) Jorunn Lindhøy Jacobsen (JLJ) Forfall: Inger Mette Gustavsen (IMG) Daglig leder Claus Mølbach- Thellefsen (CMT) Fra administrasjonen: Avdelingsleder Håvard Heier (HH) - referent Nr Sak 26 Godkjenning av dagsorden Vedtak: Dagsorden for styremøte for Drammen Parkering KF godkjennes. 27 Godkjenning av referat fra styremøte Vedtak: Referat fra styremøte for Drammen Parkering KF godkjennes. 28 Orienteringssaker Det ble redegjort muntlig i forhold til: Forvaltningsrevisjonsrapport Personalsituasjonen Tilpassning av arbeidstid og åpningstid Sykefravær, helseundersøkelse, medarbeiderundersøkelse Driftsavtale Gev Wedel og Thamsgaten p-hus Status P-hus Strømsø Cale Vedtak: Redegjørelsene tas til orientering tertialrapport 2012 Vedtak: Rapporten godkjennes og oversendes rådmannen. 30 Budsjettforslag 2013 Vedtak: Styret i Drammen Parkering KF vedtar driftsbudsjett for 2013 slik det er foreslått i saksutredningen og notat av 19. september. Styret forutsetter at eieruttaket ikke fører til at selskapets egenkapital forverres ytterliggere. Side 5 av 14

6 35/ ORIENTERINGSSAKER Forslag til vedtak Redegjørelsene tas til orientering. Saksutredning Daglig leder redegjør muntlig i forhold til: Boligsoneparkering/Beboerparkering Blichs gate p-hus Personalsituasjon/ansettelser Medarbeiderundersøkelse og helseundersøkelse 2012 Kommunikasjonsarbeid 2012 Buskerudbysamarbeidet Side 6 av 14

7 36/ ØKONOMIPLAN Forslag til vedtak Styret tar rådmannens forslag til økonomiplan til etterretning. Saksutredning: I Økonomiplan har rådmannen innstilt på at bystyret vedtar Drammens Parkerings budsjettforslag, vedtatt på styremøtet i 19. september Resultatbudsjettet Pr. 2. tertial 2012 er foretakets resultatprognose på 16,4 millioner kroner. Vedtatt eieruttak for 2012 er på 18,4 millioner kroner, og må delvis finansieres fra foretakets egenkapital. For 2013 legger forventer foretakets styre et positivt årsresultat på 13,6 millioner kroner. Det nye Blichs gate P-hus er forutsatt tatt i bruk fra januar I resultatbudsjettet for 2013 legger styret til grunn at det nye p-huset vil gå med 3 millioner kroner i underskudd det første driftsåret. Det foreventes at resultatene fra det nye p-huset gradvis vil forbedres, selv om det forventes negativt resultat i hele planperioden. Drammen Parkering KF hadde ved inngangen til 2012 en egenkapital på 5,8 millioner kroner. Denne forventes redusert til 3,8 millioner kroner ved årets utgang. Styret forutsetter at det ikke legges opp til ytterligere reduksjon i egenkapitalen i Med dette utgangspunkt foreslår rådmannen at eieruttaket for 2013 settes lik forventet årsresultat på 13,6 millioner kroner. Eieruttaket foreslås oppjustert etter hvert som resultatet forbedres utover i planperioden. Takstendring per Det foreslås en takstendring fra 1. januar 2013 der parkeringsavgiftene økes med én krone for den første og andre timen i indre sone (Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum). For øvrig foreslår Drammen Parkering KF å videreføre eksisterende takster og innkrevingstider. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig prisøkning i samsvar med kommunal deflator på 3,3 prosent. Parkeringsavgifter takstendringer per Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum Takst_2012 Påslag_per_ Ny_takst_2013 Første time Kr. 22 Kr. 1 Kr. 23 Andre time Kr. 26 Kr. 1 Kr. 27 Investeringsbudsjettet Foretaket varsler et investeringsbehov i 2013 på totalt 2,6 millioner kroner til kjøp og oppgradering av billettautomater, skilt og ny skiltbil. I dette investeringsbehovet ligger også investeringer i parkeringsteknisk utstyr i tilknytning til etablering Side 7 av 14

8 av nytt parkeringshus. Foretaket legger i den sammenheng til grunn at alle investeringer i budsjettet for 2012 ikke er ferdig installert per årets utgang. Rådmannen foreslår en investeringsramme for Drammen Parkering KF på 1,7 millioner kroner i I tillegg forutsettes at udisponerte investeringer fra 2012, anslagsvis 0,9 millioner kroner, rebevilges i Foretakets låneramme for 2013 settes til 1,7 millioner kroner. Drammen parkering KF investeringsbudsjett 2013 Mill kroner Tidligere_bevilget År_2013 Drammen Parkering KF 6,2 1,7 Nytt P-hus Bjørnstj. Bjørnsonsgt. (utstyr) 5,6 Utskifting av skiltbil 0,4 Skilt - oppgradering 0,2 Oppgradering av automtaparken til EMV-standard 0,6 1,1 Finansiering: Låneramme Drammen Parkering KF -1,7 Side 8 av 14

9 37/ CALE UNNTATT OFFENTLIGHET 5 Side 9 av 14

10 38/ LØNNSNIVÅ FOR ADMISTRATIVE STILINGER HOS DRAMMEN PARKERING Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering. Saksutredning: Det vises til sak 17/12 og 31/12. Saken ble utsatt i styremøtet 19. september 2012 pga. uavklart tallmateriale. Nye tall vil bli fremlagt i møtet, så sant kommunens HR avdeling kan fremskaffe dem. Dette sees i sammenheng med kommunens sluttføring av lønnsforhandlinger i kapittel 4 som er berammet til 15. november Daglig leder har foretatt en vurdering av de administrative stillinger og mener at stillingskategori er i samsvar med arbeidsoppgaver den enkelte ansatte har. Daglig leder er ikke kjent med at det i medarbeidersamtaler har fremkommet synspunkter på feil stillingsplassering. Ved tilfelle av omplassering/overgang til lavere lønnet stilling er kommunens personalpolitiske retningslinjer om at arbeidstakeren skal beholde sin lønnsplassering fulgt. Vedlagt følger en oversikt fra juni 2012 fra HR-avdelingen i Drammen Kommune som viser gjennomsnittlig lønnsnivå for stillinger i Drammen Parkering og i basis/kommunen; Stillingskategori Basis Drammen Parkering Konsulent , ,- Spesialkonsulent , ,- Ingeniør , ,- Avdelingsleder , ,- *Antallet i hver stillingskategori innen kommunen/basis er stort, og spredningen på lønnsnivået er derfor større enn i Drammen Parkering. *jurister og siviløkonomer står i kommunen ofte i stillingskode rådgiver. Gjennomsnittslønn for rådgivere i kommunen er kr ,-. * Gjennomsnittslønn for daglig ledere i de kommunale foretak er kr ,- (DPKF ) Side 10 av 14

11 39/ MÅL OG RESULTATSTYRING (MRS) Forslag til vedtak Styret vedtar de overordnede mål for virksomhetens bruk i det videre arbeid med MRS. Saksutredning: Drammen Kommune har utarbeidet og tatt i bruk et nytt system for Mål og Resultatstyring (MRS). Med utgangspunkt i MRS-modellen, skal det utarbeides et helhetlig elektronisk styringssystem med enkelt brukergrensesnitt som skal benyttes i planarbeid og rapporteringsvirksomhet. De overordnede mål skal inngå i økonomiplanen, mens underliggende mål skal inngå i virksomhetsplan. Hovedmål Mål i økonomiplan Måleindikator Etablere flere boligsoner og beboersoner Antall operative soner Drammen Parkering KF skal bidra til fremkommelighet og trafikksikkerhet og engasjere seg i tiltak som skal gi Drammen et tidsmessig godt parkeringstilbud Sørge for at brukere av de kommunale p- plasser opplever god parkeringsservice Gode betalingsløsninger Fungerende automater Markedsføre og drifte nytt p-hus på Strømsø Veiledning og service Besørge en god og informativ håndheving og saksbehandling Riktig Håndheving Klagesaksbehandling HC-kort Side 11 av 14

12 40/ MØTEPLAN 2013 Forslag til vedtak: Møteplan for styret i Drammen Parkering KF Onsdag 13. februar Onsdag 10. april Onsdag 15. mai kombinert med styreseminar Onsdag 21. august Onsdag 18. september Onsdag 20. november Saksutredning: Møtedatoene er avstemt med rapporteringsfrister for kommunale foretak. Drammen Parkering får trolig oversendt regnskap fra økonomiseksjonen fredag 8. februar Forskriftene sier at regnskapet skal være styrebehandlet innen 15. februar. Det foreslås at styreseminar holdes legges sammen med styremøte 15. mai. Møtene holdes kl hos Drammen Parkering i Wergelands gate 13, dersom ikke annet blir opplyst i innkallingen. Side 12 av 14

13 41/ ÅRLIG LØNNSREGULERING FOR DAGLIG LEDER Forslag til vedtak: Saksutredning Daglig leders årslønn er kroner ,- Side 13 av 14

14 42/ EVENTUELT Forslag til vedtak: Saker under eventuelt behandles. Side 14 av 14

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 12.2.2014 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 12.2.2014 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 12.2.2014 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 4.2.2014 Svein V. Thorgersen

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 02.042.2014 Svein V. Thorgersen

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013 Drammen Parkering KF Budsjett 2013 Styrebehandlet 19. september 2012 Sak 30/12 Budsjettforslag 2013 Vedtak: Styret i Drammen Parkering KF vedtar driftsbudsjett for 2013 slik det er foreslått i saksutredningen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49.

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49. Saksbehandler: Trond Olsen Saksnr.: 2014/69-20 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014 Saksdokumenter ikke vedlagt: Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE Kongsberg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/13 13/4641 GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-18 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 19.03.2014 Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4-2010 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 19/10

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00.

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00. Kontrollutvalget i Larvik kommune MØTEPROTOKOLL Dato: 28.04.2015 Møtested: Romberg.gt 4, Møterom Brunlanes Disse møtte: Ingar Døler, leder Live Jetlund, nestleder Kjersti Michaelsen, medlem Janne Ekmann,

Detaljer

SANDNES PARKERING KF

SANDNES PARKERING KF SANDNES PARKERING KF Styrets medlemmer Kjersti Ohr, rådmannens representant Sandnes, 6.mars 2014 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING OG STYREMØTE NR. 2 Med dette innkalles det til generalforsamling med påfølgende

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013 kl. 16.30 Møtet avsluttes kl. 17.30 pga. ekstraordinært møte i formannskapet Møtet er åpent for publikum

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. juni 2015 kl 09:00 13:00 Sted: Sykehuspartner Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer