Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014"

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/ SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: Styret tar tildelingsbrev fra Drammen kommune v/rådmannen datert Årsbudsjett 2013 tildelingsbrev til etterretning. Styret ber administrasjonen sørge for oppfølging av brevet. Paul Røland Daglig leder

2 Saken gjelder Som en del av sin eierstyring utarbeider Drammen kommune årlige tildelingsbrev til sine kommunale foretak. Tildelingsbrevet oppsummerer bystyrets årsbudsjett og føringer for foretaket for det kommende året. Hovedinnholdet i styringsbrevet for 2014 er i all hovedsak ivaretatt gjennom styrets behandling av sak 69/13 Økonomiplan , etter bystyrets behandling. Drammen Eiendom er invitert til eiermøte den 10.juni 2014 med formannskapet. Brevet legges frem til orientering og drøfting i styret /pr. Vedlegg: Tildelingsbrev Årsbudsjett Foreløpig rammetildeling datert

3 DRAMMEN KOMMUNE Drammen Eiendom KF v/styreleder Vår referanse 13/13536/14/ROAPAU Arkivkode 151 Deres referanse Dato ÅRSBUDSJETT 2014 TILDELINGSBREV DRAMMEN EIENDOM KF Det vises til bystyrets budsjettvedtak for 2014 pkt.3 a og b: 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2014 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del b) Investeringsbudsjett 2014 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. I forhold til rådmanns budsjettforslag for 2014, presiseres følgende forutsetninger: Eieruttaket for 2014 settes til 46,7 millioner kroner. I tillegg til deflatorjustering på 3,0% er eieruttaket økt med 7 millioner kroner som følge av økte inntekter etter innføringen av kostnadsdekkende husleie. Økning i leieinntektene utover dette er forutsatt benyttet til å styrke vedlikeholdet av utleieboligene. For perioden legges det til grunn en samlet investeringsramme på 1 265,1 millioner kroner. For budsjettåret 2014 er investeringsrammen satt til 420,2 millioner kroner. I tillegg vil årets investeringsramme bli økt gjennom rebevilgning av ubrukte investeringsmidler fra Investeringsprogrammet er nærmere spesifisert i vedlegg III til bystyrets budsjettvedtak. Investeringsrammen finansieres i hovedsak gjennom lån i Drammen kommunes lånefond. For 2014 er lånerammen satt til 330,8 millioner kroner. Øvrig finansiering forutsettes å komme fra eiendomssalg og salg av boliger for 15 millioner kroner og statstilskudd på 8,3 millioner kroner. I tillegg kommer anslått momsrefusjon fra investeringene med 66,1 millioner kroner. Fra og med 2014 skal som kjent momsrefusjonen fra investeringene i sin helhet benyttes til finansiering av foretakets investeringsregnskap. Renten på foretakets lån i Drammen kommunes lånefond settes til 3,5% i 2014, med unntak av lån knyttet til eksterne tiltak hvor renten opprettholdes på 5,8%. Nedbetalingstiden for foretakets lån i Lånefondet er i henhold til minsteavdragsforskriften satt til 30 år. Ut fra Rådmannen Engene 1, 3008 Drammen Tlf Fax Org. nr

4 lånegjelden pr. 1. januar 2014 er årets avdrag foreløpig beregnet til kroner ,-. Endelig avdrag for 2014 fastsettes i desember i år. Innføring av kostnadsdekkende husleie i kommunale utleieboliger Bystyret vedtok ved behandlingen av økonomiplan (pkt. 13) at husleien for kommunale utleieboliger skal fastsettes etter kostnadsdekkende prinsipp. Kostnadsdekkende husleie gjennomføres gradvis, og vil gi Drammen Eiendom KF økte leieinntekter. Med utgangspunkt i sak 80/13 i styret til Drammen Eiendom KF vil rådmannen legge fram sak til bystyret i februar i år for fastsettelse av leienivået for nye kontrakter basert på kostnadsdekkende leie som inngås i Fram til bystyrets vedtak foreligger anbefales at nye kontrakter baseres på nivået for kostnadsdekkende leie i 2013 tillagt 2,5% indeksregulering (endring KPI fra november 2012 til november 2013), jfr. pkt. 5 i vedtaket i styresak 80/13. Bykassens subsidiering av leieprisene (kapitaltilskudd) vil trappes gradvis ned, og forutsettes i sin helhet å bortfalle fra og med Det er forutsatt at tilskuddet trappes ned med 1,5 millioner kroner i Eierstrategi for Drammen Eiendom KF Som varslet i tildelingsbrevet for 2013 ønsker rådmannen å starte opp arbeidet med å utarbeide en eierstrategie for Drammen Eiendom KF. Dette arbeidet var planlagt startet opp i 2013, men har blitt noe forsinket. Det tas derfor sikte på at dette arbeidet gjennomføres i løpet av 1. halvår Rådmannen ønsker å benytte ekstern bistand til dette arbeidet, og anbudskonkurranse har vært utlyst på Doffin. Valg av rådgiver er ennå ikke gjort, og rådmannen vil komme nærmere tilbake til opplegg og fremdriftsplan for arbeidet når dette er avklart. Oppfølging av eiermeldingen Bystyret behandlet 18. desember 2012 «Eiermelding Drammen Kommune» og vedtok at denne skal legges til grunn for kommunens eierstrategiske arbeid. Det forutsettes at foretakene forholder seg til eiermeldingen. I eiermeldingen er det lagt opp til en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner (eiermeldingens del 2), med vekt på oppdatering av nøkkelopplysninger som bl.a. utvalgte regnskapstall, honorarer, styresammensetning for alle selskap og foretak. Foretakene vil bli kontaktet i tilknytning til rådmannens arbeid med å innhente nøkkelopplysninger. Dette vil skje i juni Eiermeldingen foreligger som egen portal på kommunens nettside (Eierportal). Eierportalen finnes her: https://www.drammen.kommune.no/budsjettportal-drammen-kommune/eiermeldinger/2012/ Det legges opp til årlige møter mellom rådmannen og det enkelte foretak. I 2014 vil disse møtene fine sted i perioden mars - april. I møtet forutsettes det at både daglig leder og styreleder deltar. Møtet vil i tillegg til resultatutviklingen for 2013 også ha fokus på forventninger i forhold til foretakets drift og utvikling i Foretakene vil bli kontaktet nærmere for avtale om konkret møtetidspunkt. Fra og med 2014 er det innført ny ordning for gjennomføring av eiermøter med de kommunale foretakene. Ny ordning innebærer eiermøter med hvert av de kommunale foretakene hvert annet år. Foretakene er i brev fra ordfører datert orientert om dette, med nærmere begrunnelse for ny ordning. For 2014 er det lagt opp til eiermøter med:

5 Drammen Kjøkken KF ( ) Drammen Eiendom KF ( ) Ny ordning innebærer at det legges opp til eiermøter med Drammen Drift KF, Drammensbadet KF og Drammen Parkering KF i Årshjulsaktiviteter mv. For øvrig vises til Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak (KF) og basisorganisasjonen, vedtatt av bystyret 19. juni 2007 (Sak 53/07). Vi nevner spesielt pkt. 3 i retningslinjene vedr. årshjulsaktiviteter som eiermøter, rapportering og økonomiplan/årsbudsjett. For 2014 er det foreløpig satt opp følgende frister for innspill fra de kommunale foretakene: Innspill til årsmelding Årsberetning og regnskap tertialrapport 2014 (forslag) tertialrapport 2014 (styrebehandlet) tertialrapport 2014 (forslag) tertialrapport 2014 (styrebehandlet) Økonomiplan (forslag) Økonomiplan (styrebehandlet) Vi gjør oppmerksom på at det kan bli justeringer i disse datoene. Med vennlig hilsen Kirsti Aas Olsen Kommunaldirektør finans og eierskap Roar Paulsen Økonomisjef Vedlegg: 1. Utdrag fra økonomiplan : Drammen Eiendom KF 2. Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak (KF) og basisorganisasjonen

6 5.1.1 Drammen Eiendom KF Resultatbudsjett Styret har lagt frem et budsjett med en forventet omsetning på om lag 513 millioner kroner i 2014 mot om lag 471 millioner kroner i For 2014 forventer foretakets styre et resultat før eiendomssalg på 46,7 millioner kroner, som er 8,2 millioner kroner høyere enn revidert budsjett Etter salg av eiendom forventes et årsresultat på 66,7 millioner kroner. Drammen kommune henter ut avkastning fra Drammen Eiendom KF gjennom årlige eieruttak. Eieruttak kan sammenliknes med utbytte i et aksjeselskap. Eieruttaket er i 2013 budsjettert til 38,5 millioner kroner. Deflatorjustering tilsier et eieruttak på 39,7 millioner kroner neste år. I tillegg foreslås at eieruttaket økes med 7 millioner kroner i forbindelse med innføringen av kostnadsdekkende husleie. Forutsatt eieruttak for 2014 blir etter dette 46,7 millioner kroner. Innføringen av kostnadsdekkende husleie er anslått å gi 9 millioner kroner i merinntekter i Det foreslås at 2 millioner kroner av merinntektene disponeres av Drammen Eiendom KF til styrket vedlikehold av kommunens utleieboliger, mens 7 millioner kroner disponeres til økt eieruttak. Investeringsbudsjett De fleste investeringene Drammen Eiendom KF gjennomfører innebærer at Drammen kommune ved den aktuelle virksomhet belastes husleie for investeringen. Husleiene er beregnet ut fra en rentekostnad på 3,5 prosent og avskrivninger på 2,5 prosent (40 år). Dessuten tilkommer en kostnad til FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) på cirka 300 kroner per m2. Investeringsbudsjettet til Drammen Eiendom KF gjenspeiler behovet Drammen kommune har for investeringer i fast eiendom. Investeringene blir i hovedsak initiert etter bestillinger fra basisorganisasjon og bystyret. I den kommende planperioden legges opp til et fortsatt høyt investeringsnivå i regi av Drammen Eiendom KF. Totalt foreslås investeringer i størrelse millioner kroner i løpet av perioden Investeringene skjer i stor grad innenfor de tunge tjenesteområdene som grunnskole (554 millioner kroner), helse og omsorg (253 millioner kroner), barnehage (135 millioner kroner) og sosiale tjenester (129 millioner kroner). Foretakets investeringer forutsettes i stor grad finansiert gjennom låneopptak. Samlet låneramme for hele planperioden er på 945 millioner kroner, det vil si at om lag 75 prosent av investeringskostnadene finansieres gjennom bruk av lån. Resterende finansiering kommer fra følgende kilder: Eiendomssalg det legges opp til salg for 100 millioner kroner i perioden. Av dette gjelder 40 millioner kroner salg av boliger ( leie til eie-prosjektet ), mens salg av andre eiendommer er budsjettert med 60 millioner kroner. Dette omfatter blant annet planlagt salg av Strømsø skole. Statstilskudd det er budsjettert med totalt 24,3 millioner kroner. Dette gjelder i hovedsaktilskudd fra Husbanken ved etablering av nye utleieboliger.

7 Momsrefusjon fra investeringene. Fra og med 2014 skal momsrefusjonen i sin helhet benyttes til finansiering av investeringsbudsjettet. Totalt forventes momsrefusjon på nesten 200 millioner kroner i planperioden. Hovedtallene i investeringsforslaget er gjengitt i tabellen nedenfor. For nærmere omtale av de konkrete investeringsprosjektene vises til programområdeomtalene i del 3.1. Drammen Eiendom KF oppsummering av investeringsbudsjettet Mill kroner Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 420,2 262,5 306,2 276, ,1 Sum anvendelse av midler 420,2 262,5 306,2 276,2 988,9 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -5,0-45,0-5,0-5,0-60,0 Salg boliger prosjekt "Leie til eie" -10,0-10,0-10,0-10,0-40,0 Statstilskudd -8,3-4,0-4,0-4,0-20,3 Momskompensasjon investeringer DEKF -66,1-47,7-48,8-37,1-199,7 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -89,4-106,7-67,8-56,1-320,0 Eksterne låneopptak investeringer -330,8-155,8-238,4-220,1-945,1 Sum anskaffelse av midler -420,2-262,5-306,2-276, ,1

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-18 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 19.03.2014 Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Detaljer

Drammen bykasseregnskap 2011

Drammen bykasseregnskap 2011 Drammen bykasseregnskap 2011 DRAMMEN BYKASSE Årsberetning til regnskap 2011 Rådmannen i Drammen 13.04.2012 DRAMMEN BYKASSE ÅRSBERETNING TIL REGNSKAPET 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Driftsregnskapet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

2. tertialrapport 2010

2. tertialrapport 2010 2. tertialrapport 2010 Rådmannen i Drammen 19. oktober 2010 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 2.TERTIALRAPPORT 2010 Kapittel 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2010... 5 1.1 STRAMMERE STYRING GIR LAVERE

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 51114 BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innstilling: Legges frem uten innstilling Behandling: Formannskapets behandling i møte 19.11.14: Det ble stemt punktvis og samtlige punkter ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saknr. 27/12 Saksbeh. Dag Mogensen Jour.nr 11/15622 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.4.2012

Saknr. 27/12 Saksbeh. Dag Mogensen Jour.nr 11/15622 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.4.2012 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 27/12 Saksbeh. Dag Mogensen Jour.nr 11/15622 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.4.2012 SAK 27/12 TILBUD OM KJØP AV EIENDOM VED DRAMMEN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08 EIERSKAP OG STYRING - MELDING TIL BYSTYRET INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE Kongsberg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/13 13/4641 GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

Protokoll fra budsjettbehandlingen

Protokoll fra budsjettbehandlingen OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2011/1177-3/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 11/62 24.11.2011 Kommunestyret 11/145 14.12.2011 Budsjett for

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD

45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Kommunestyret innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 12.12.2013 kl. 18:00 Fra kl 18.00 til

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan for perioden 2013-2016

Budsjett 2013 og økonomiplan for perioden 2013-2016 Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2012/532-58 Arkiv: 151 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 18.11.2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 117/12 Formannskapet 27.11.2012 Råd for mennesker med nedsatt

Detaljer