Sak 01/15 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/15 Valg til havnestyret. Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 01/15 Protokoll fra havnerådsmøte 08.12.14. Sak 02/15 Valg til havnestyret. Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014"

Transkript

1 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /15 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 13. april 2015 kl 0830 i Skur 1 - Maritim Storstue, Hans Kiærsgate 1C, Drammen. Saker til behandling: Sak 01/15 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/15 Valg til havnestyret Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014 Sak 04/15 Regulering av styregodtgjørelse Sak 05/15 Status (muntlig i møte) Sak 06/15 Eventuelt Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) Havnedirektør

2 Sak 01/15 Protokoll fra havnerådsmøte Vedlagt oversendes protokoll fra havnerådets møte En ber om at rådet godkjenner protokollen. Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Havnedirektør

3 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /14 -/vs PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 8. DESEMBER 2014 Havnerådsmøte 8. desember 2014 kl. 09:00 i Skur 1 Maritim Storstue. Til stede: Fra havnerådet: Tore Opdal Hansen, Drammen Rune Kjølstad, Røyken Helene Justad, Lier Jonn Gunnar Lislelid, Svelvik Monica Vee Bratlie, Hurum Fra havnestyret: Johan Baumann Fra administrasjonen:, havnedirektør Vibeke Skavold, administrasjonssjef

4 Sak 07/14 - Protokoll fra havnerådsmøte Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte Ingen kommentarer fremkom. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen. Sak 08/14 Anløpsavgift for 2015 Styreleder og havnedirektør informerte om avgiftsjusteringen for Det har ikke kommet inn noen kommentarer til justeringen av avgift og vederlaget. Havnerådet fattet enstemmig VEDTAK: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til anløpsavgift for år 2015 og gjøre disse gjeldende fra Sak 9/14 Drift og investeringsbudsjett for 2015 Drifts- og investeringsbudsjettet for 2015 ble forelagt havnerådet. Styrets leder og havnedirektøren informerte og besvarte spørsmål fra rådet. Havnerådet fattet enstemmig V E D T A K: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til driftsog investeringsbudsjett for Drammen havn som gjeldende for 2015 Sak 10/14 Møteplan 2015 Forslag til møteplan for 2015 Fredag 9. januar kl Havnemiddag Mandag 13. april 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning regnskap Tirs. Lør mai Studietur Mandag 8. juni 1400 Havnebefaring (kl ) Mandag 7. desember 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning avgifter/budsjett

5 Sak 11/14 Valg av revisor Revisorselskapet BDO AS vant anbudskonkurransen om kjøp av revisjonstjenester for perioden V E D T A K Havnerådet tar saken til orientering Sak 12/14 Status (muntlig i møte) Havnedirektøren og styrets leder orienterte havnerådet om følgende: - Masterplan for havneutvikling inkl utfyllingssituasjonen - Situasjonen for lagring av tømmer - Bryggearbeidernes fortrinnsrett til arbeid, konflikten - Ny driftsleder ansatt Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Havnerådet tar saken til orientering Sak 13/14 Eventuelt Ingen saker. Møtet slutt kl Drammen, den 10. desember 2014 Tore Opdal Hansen leder havnedirektør

6 Sak 2/15 VALG TIL HAVNESTYRET I vedtektenes 5 første og annet avsnitt heter det: Havnestyret skal bestå av 6 medlemmer hvorav 5 medlemmer velges av Havnerådet og 1 medlem velges av og blant de ansatte i Drammen havn (selskapet). Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Av de medlemmer som velges av Havnerådet, velges 2 medlemmer det ene året og 3 medlemmer året etter. Trer et styremedlem ut i løpet av valgperioden skal nytt styremedlem velges for den gjenstående del av valgperioden for det medlem som har trådt ut. Det skal i år velges 2 medlemmer til Havnestyret. Følgende medlemmer er på valg: Masud Gharahkhani Hege Gunnerud Medlemmene skal velges for perioden Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) havnedirektør

7 Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014 Vedlagt oversendes havnedirektørens saksfremlegg i H-sak 07/15 Årsrapport og konsernregnskapet for Vedlagt er forslag til styrets årsrapport og konsernregnskap med noter for Kontantstrømoppstilling er også utarbeidet for å vise hvilke finansielle endringer som har funnet sted det siste regnskapsåret. Det offentlige regnskapet for Drammen havn ble fra 2013 et konsernregnskap. I henhold til Regnskapsloven 1-6 skal det utarbeides konsernregnskap når salgsinntektene er 70 MNOK eller mer og balansesummen er 35 MNOK eller mer. På bakgrunn av denne endringen blir ikke budsjettallene presentert sammen med regnskapet. Konsernregnskapet er pr. dato ikke ferdig revidert, men etter avtale med BDO AS forutsettes en revisjonsrapport å foreligge til havnerådsmøte i april d.å. DRIFTSINNTEKTER Driftsinntektene for Drammen havn ble i 2014 på 65,67 MNOK som er en økning på 3,76 MNOK sammenlignet med regnskapet for Isbrytertjenesten i Drammensfjorden ble lagt ut på anbud høsten Bukser & Berging A/S og Drammen havn inngikk et samarbeid om et felles tilbud til Kystverket med benyttelse av isbryter «Thor III». Bukser & Berging ble tildelt kontrakten gjeldende fra ( år). Drammen havn har fakturert Bukser og Berging i henhold til samarbeidsavtalen for ca 1,2 MNOK. Konsernregnskapets driftsinntekter ble i 2014 på 85,0 MNOK som er en økning på 4,0 MNOK sammenlignet med regnskapet Transaksjoner mellom mor og datter er eliminert. Økningen i inntektene skyldes både en økt varestrøm over kai, og ellers en KPI justering av utleie av areal, lager og kontorlokaler. Hele kommunenes sjøområde hadde skipsanløp som fordeler seg på 614 ved offentlig kai, 558 på private og 82 i Ytre sjøområde som også er private kaier. Godsmengden i kommunenes sjøområde var totalt tonn. Her er fordelingen tonn på offentlig kai, tonn på private og tonn i Ytre sjøområde. DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader for Drammen havn ble på 47,8 MNOK inkl. avskrivninger som er 2,15 MNOK mer enn i Det er noen poster som avviker fra budsjettet som inventar og edbprogram. I 2014 ble det gjort innkjøp av heve- og senkepulter til seks kontorer. Vi anskaffet et program til hjelp ved offentlige innkjøp og byttet ut havnedatasystemet Portwin til Portit. Samtidig ble vi fakturert for et høyere beløp enn tidligere på det havnedatasystemet som vi nå har avviklet.

8 Aktuarberegningen for 2014 viser en endring i pensjonsforpliktelser på minus 0,93 MNOK, dvs. i Drammen havn sin favør. Ellers i 2014 er Havnegata 33 blitt ferdig pusset opp med lager og utstillingslokaler i 1. etasje og kontorer i 2. etasje, og i august ble Kontorcompaniet AS leietager av lokalet. I tillegg ble det opparbeidet et areal bak skur 7 slik at det er muligheter for parkering. Drammen havn har også markert 50 år med bilimport ved å arrangere en «Åpen havn»-dag for både voksne og barn. Flere av havnas aktører bidro til at det ble en flott familiedag. En bok som beskriver bilimporten over Drammen havn fra ble trykket opp i 500 eksemplarer og distribuert til kunder og forretningsforbindelser. Konsernregnskapet viser en økning av driftskostnadene på 1,55 MNOK for tilsvarende periode. Transaksjoner som er mellom mor og datter er her eliminert. FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt: Drammen havn har mottatt utbytte på 6,657 MNOK i Dette er utbytte fra hhv. Gjensidige Forsikring med 0,057 MNOK, EIDOS AS på 0,6 MNOK og Drammen havn Lierterminalen AS 6,0 MNOK (2,0 MNOK av disse ble avsatt i 2013). Konsernet totalt har andre finansinntekter på 0,657 når utbytte innad i konsernet er eliminert. Renteinntekter: Renteinntektene i Drammen havn ble i 2014 på 3,06 MNOK. Konsernet totalt har renteinntekter på 0,83 etter at rentene som er ytet på lånet mellom mor og datter er eliminert. Rentekostnader: Rentekostnadene på Drammen havn sitt lån på 85,0 MNOK ble på 3,47 MNOK. 2/3 av lånet har fastrente og 1/3 har løpende rente. Konsernet totalt har rentekostnader på 5,2 MNOK etter at rentene som er ytet på lånet mellom mor og datter er eliminert. RESULTAT Driftsregnskapet til Drammen havn viser et overskudd på 17,8 MNOK og et årsresultat på 24,05 MNOK. Tilsvarende tall for konsernet er på hhv. 29,9 MNOK og 24,06 MNOK. Det positive resultatet for Drammen havn og konsernet er veldig viktig for å kunne ha muligheten til å videreutvikle Holmen til å møte fremtidens behov og store investeringer i kai, arealer, terminaler, estetikk osv. Høsten 2014 startet arbeidet med Masterplanen , i samarbeid med konsulentfirmaet Multiconsult AS og arkitektene Astrup og Hellern AS.

9 INVESTERINGSREGNSKAPET Det er ikke foretatt investeringer i varige driftsmidler i datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS i Investeringsregnskapet 2014 for Drammen havn er som følger: Regnskap Budsjett Ny kran kr ,- kr ,- Utfylling Holmen kr ,- kr ,- Kjøp av Statoilbygget/jernbanespor kr ,- kr ,- Tilpasn. Jernbaneterminalen Holmen kr 0,- kr ,- Oppgr. Skur A for vognlast, Furuholmen kr 0,- kr ,- Tømmerskjerming Risgarden kr 0,- kr ,- Lyssetting, estetikk, diverse kr ,- kr ,- Totalt kr ,- kr ,- Ny kran Ny kranen, en Liebherr LHM 550 med 140 tonn lastekapasitet, ankom Drammen havn den 21. mai. Ett Bromma containeråk ankom i juli. I en navnekonkurranse i DT gikk navnet «Frigg» seirende ut, blant de 300 innkomne forslag. Utfylling Holmen I 2014 ble det brukt kr ,- til konsulenter i forbindelse med dette prosjektet. Drammen havn vil fremover være positiv til å ta i mot steinmasser da det er ønskelig å fylle ut ytterligere områder for å etablere nytt land. Det er satt av 10,0 MNOK på budsjettet for Kjøp av Statoilbygget/jernbanespor I juli kjøpte Drammen havn Statoilbygget (Svend Haugs gate 32) da Statoil avviklet sin virksomhet på Holmen. Festeavtale på tomten er inngått med Drammen Eiendom fram til Tilpasning Jernbaneterminalen Holmen Jernbaneverket startet opp arbeidet på Holmen i juli 2014 og planlegger å være ferdig i slutten av Våre tilpasninger i denne forbindelse er ikke foreløpig gjennomført pga forsinkelser i Jernbaneverkets opprinnelige planer. Budsjettmidlene på 5,0 MNOK er videreført Oppgradering Skur A for vognlast, Furuholmen I forbindelse med Jernbaneverkets bygging av nye jernbanespor på Holmen, har det vært planlagt å utvide og oppgradere Skur A på Furuholmen, det viser seg at det kan være mer aktuelt å rive skur «A» og sette opp ett helt nytt bygg pga byggets tilstand. Budsjettmidlene på 22,0 MNOK er overført til 2015 og kan omprioriteres til prosjektering og oppstarts-kostnader. Tømmerskjerming Risgarden Tømmerskjerming på Risgarden ble ikke etablert i 2014, da den vil bli sett i sammenheng med nye bygg på Holmen. Budsjettmidlene på 4,0 MNOK for prosjektering og konstruksjon er overført 2015.

10 Lyssetting, estetikk og diverse Lyssetting, estetikk og diverse er hovedsakelig knyttet opp til etableringen av tømmerskjermen, men også bygging av ramper ved Skur A og noen mindre investeringsbehov. I 2014 ble det brukt 0,45 MNOK av midlene til kjøp av ny bil. I 2015 er det satt av 5,0 MNOK til dette. Havnedirektøren ber om at havnestyret fatter følgende vedtak: Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne konsernregnskapet til Drammensregionens Interkommunale Havnevesen for Drammen, den 04. mars 2015 Havnedirektør På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende VEDTAK: Havnerådet godkjenner konsernregnskapet for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen for Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Havnedirektør

11 Sak 04/15 Regulering av styregodtgjørelse Styreleder og styremedlemmer hadde i 2014 en godtgjørelse på hhv kr ,- og kr ,- pr. år. Godtgjørelse til havnerådets medlemmer ble fjernet i Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Havnedirektør