Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012"

Transkript

1 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 15. april 2013 kl 0900 i Skur 1 - Maritim Storstue, Hans Kiærsgate 1C, Drammen. Saker til behandling: Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/13 Valg til havnestyret Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012 Sak 04/13 Regulering av styregodtgjørelse Sak 05/13 Status (muntlig i møte) Sak 06/13 Eventuelt Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) Havnedirektør

2 Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte Vedlagt oversendes protokoll fra havnerådets møte En ber om at rådet godkjenner protokollen. Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Havnedirektør

3 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /12 -/vs PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 12. DESEMBER 2012 Havnerådsmøte 12. desember 2012 kl. 09:00 i Skur 1 Maritim Storstue Til stede: Fra havnerådet: Tore Opdal Hansen, Drammen Rune Kjølstad, Røyken Helene Justad, Lier Jonn Gunnar Lislelid, Svelvik Monica Vee Bratlie, Hurum Fra havnestyret: Johan Baumann Fra administrasjonen:, havnedirektør Vibeke Skavold, administrasjonssjef

4 Sak 07/12 - Protokoll fra havnerådsmøtet Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte Ingen kommentarer fremkom. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen. Sak 08/12 Anløpsavgift for 2013 Havnedirektøren informerte om avgiftsjusteringen for Det kom ikke inn noen kommentarer til justeringen av avgift og vederlaget. Havnerådet fattet enstemmig VEDTAK: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til anløpsavgift for år 2013 og gjøre disse gjeldende fra Sak 9/12 Drift og investeringsbudsjett for 2013 Drifts- og investeringsbudsjettet for 2013 ble forelagt havnerådet. Styrets leder og havnedirektøren informerte. Havnerådet fattet enstemmig V E D T A K: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til driftsog investeringsbudsjett for Drammen havn som gjeldende for 2013 Sak 10/12 Møteplan 2013 Forslag til møteplan for 2013 Fredag 11. januar kl Havnemiddag Ons-Fre april kl. avt.senere Styretur Mandag 15. april 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning regnskap Torsdag 20. juni 1500 Havnebefaring Mandag 9. desember 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning avgifter/budsjett

5 Sak 11/12 Valg av revisor Revisorselskapet BDO AS vant i 2009 den åpne anbudskonkurransen om kjøp av revisjonstjenester for perioden V E D T A K Havnerådet tar saken til orientering Sak 12/12 Status (muntlig i møte) Havnedirektøren orienterte havnerådet om følgende: - Informasjon ifm Den kulturelle skolesekken - Steinutfyllingen - Presenterte filmen som er laget om Drammen havn og omegn Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Havnerådet tar saken til orientering Sak 13/12 Eventuelt Ingen saker. Møtet slutt kl Drammen, den 12. desember 2012 Tore Opdal Hansen leder havnedirektør

6 Sak 2/13 VALG TIL HAVNESTYRET I vedtektenes 5 første og annet avsnitt heter det: Havnestyret skal bestå av 6 medlemmer hvorav 5 medlemmer velges av Havnerådet og 1 medlem velges av og blant de ansatte i Drammen havn (selskapet). Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Av de medlemmer som velges av Havnerådet, velges 2 medlemmer det ene året og 3 medlemmer året etter. Trer et styremedlem ut i løpet av valgperioden skal nytt styremedlem velges for den gjenstående del av valgperioden for det medlem som har trådt ut. Det skal i år velges 2 medlemmer til Havnestyret. Følgende medlemmer er på valg: Masud Gharahkhani Hege Gunnerud Medlemmene skal velges for perioden Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) havnedirektør

7 Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for 2012 Vedlagt oversendes havnedirektørens saksfremlegg i H-sak 9/13 Årsrapport og regnskap for DIH DRIFTSINNTEKTER Driftsinntektene i 2012 ble på ,- NOK som er 7,7 MNOK mer enn budsjettert og en økning på 5,5 MNOK sammenlignet med regnskapet Økningen skyldes både en økt varestrøm over kai, utleie av areal og lager. Vi har også foretatt en viderefakturering til Kystverket på vel 1,7 MNOK for nettoutgifter Drammen havn har hatt knyttet til isbrytertjenesten i fjorden. Ansvaret for isbryting i hovedled og viktige biled ble overført til Kystverket i 2010 jf. ny havne- og farvannslov. Hele havnedistriktet hadde skipsanløp som fordeler seg på 516 anløp ved offentlig kai, 844 på private og 318 i Ytre distrikt, som også er private kaier. Godsmengden over havnedistriktet var totalt tonn. Her er fordelingen tonn på offentlig kai, tonn på private og tonn i Ytre distrikt. DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader ble totalt på ,- NOK inkl. avskrivninger som er 4,2 MNOK mindre enn opprinnelige budsjettert. Det er mange poster det er et mindre forbruk enn budsjettert, men posten for isbryting, strøm og konsulenter teknisk utgjør alene 2,7 MNOK. Aktuarberegningen for 2012 viser en endring i pensjonsforpliktelser på minus 0,7 MNOK, dvs. i Drammen havn sin favør. FINANSKOSTNADER/FINANSINNTEKTER Rentekostnader: Rentekostnader på lånet på 85,0 MNOK ble på 3,7 MNOK som budsjettert. 2/3 av lånet har fastrente og 1/3 har løpende rente. Renteinntekter: I 2012 utgjør renteinntekter 3,3 MNOK herav utgjør renteinntekter fra Drammen havn Lierterminalen A/S ca 2,7 MNOK. Drammen havn har mottatt ,- NOK i utbytte fra Gjensidige Forsikring. Det er ikke utbetalt noe utbytte fra EIDOS AS eller Drammen havn Lierterminalen AS i RESULTAT Driftsregnskapet viser et overskudd på ,- NOK og årets resultat er på ,-NOK.

8 I 2012 ble følgende investeringer foretatt: Regnskap Budsjett Asfaltering - Holmen kr 0,- kr ,- Utfylling Holmen kr ,- kr ,- Kjøp av Statoilbygget/jernbanespor kr 0,- kr ,- Skur 2 Kontor OceanSaver kr ,- kr ,- Tømmerskjerming Risgarden kr 0,- kr ,- Lyssetting, estetikk, diverse kr ,- kr ,- Totalt kr ,- kr ,- Asfaltering Holmen Ingen videre asfaltering av de totalt 30 mål stort gruset område på Holmen ble gjort i 2012, men budsjettmidlene på 2,0 MNOK er overført til Utfylling av Holmen Den 5. juli 2012 undertegnet Drammen havn og Jernbaneverket Utbygging avtale om mottak av m3 steinmasser fra nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Mottaket av stein startet den 14. august og ved årets slutt er det mottatt ca m3. I ettertid har vi fått tilgang til ytterligere ca m3, noe som betyr levering ut mai Så langt er det brukt ca 8,3 MNOK av en totalramme på 20,0 MNOK. Kjøp av Statoilbygget eller jernbanespor Investering av jernbanespor skal prioriteres fremfor kjøp av Statoilbygget. Planarbeidet for flytting av godstrafikken fra Nybyen/Sundland ut på Holmen pågår fremdeles, derfor er ikke budsjettmidlene blitt benyttet i Budsjettet 2013 er for dette prosjektet 8,0 MNOK. Tømmerskjerming Oljekaia/Risgarden Det ble i 2011 jobbet med en estetisk plan for Drammen havn, og Holmen spesielt. Det kom frem mange interessante forslag. Oppsett av tømmerskjerm på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m, skal sees i sammenheng med behovet for et nytt parkeringshus i samme området. Da dette planarbeidet ikke er ferdigstilt så er budsjettmidlene ikke blitt benyttet i Budsjettet for 2013 er på 9,0 MNOK. Lyssetting, estetikk og diverse Budsjettmidlene som er planlagt benyttet i forbindelse med mer lyssetting på Furuholmen og på Holmen Syd i forbindelse med tømmerskjermen er ikke benyttet da arbeidet med tømmerskjerming ikke er iverksatt. Deler av diverse posten er i år blitt benyttet til innkjøp av en ny bil, Peugeot Partner, og en ny lift. Til sammen er det brukt kr ,- av en budsjettramme på 3,0 MNOK. Budsjettet for 2013 er her på 4,0 MNOK.

9 Havnestyret fatter enstemmig følgende VEDTAK: Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne Drammensregionens Interkommunale Havnevesens regnskap for På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende VEDTAK: Havnerådet godkjenner Drammensregionens Interkommunale Havnevesens regnskap for Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Havnedirektør

10 Sak 04/13 Regulering av styregodtgjørelse Styreleder og styremedlemmer hadde i 2012 en godtgjørelse på hhv kr ,- og kr ,- pr. år. I havnerådet gikk rådets leder Tore O. Hansen inn for å fjerne godtgjørelsen til rådsmedlemmene etter vedtak i Buskerud Kommunerevisjon IKS, på bakgrunn av brev fra Det kongelige kommunal- og regionaldepartementet datert Drammen kommune har tatt konsekvensen av dette og har gått bort fra å motta godtgjørelse fra Drammen interkommunale havn jf. praksis i andre IKS er, og vil heller få godtgjørelse utbetalt av Drammen kommune. Etter ønske fra rådets leder sendte administrasjon ut et brev der de øvrige eierkommunene ble bedt om å legge frem problemstillingen for sitt kommunestyre. En kommune har gitt tilbakemelding, men administrasjonen har likevel valgt å ikke utbetale noe godtgjørelse til noen av rådsmedlemmene i Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Havnedirektør

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014

Detaljer

Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012

Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Fredag 14. mars kl 08:00

Fredag 14. mars kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Fredag 14. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 21. oktober 08:00

Mandag 21. oktober 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/10 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 15. november

Detaljer

Onsdag 29. mai kl 15:00

Onsdag 29. mai kl 15:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 29. mai kl 15:00 Sted: Drammen havn, Havnestyresalen

Detaljer

Mandag 12. mai kl 08:00

Mandag 12. mai kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 12. mai kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien Årsrapport2013 ÅRSRAPPORT 2013 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer,

Detaljer

Mandag 11. februar kl 08:00

Mandag 11. februar kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 11. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Årsrapport2014. Feiret 50 år med bilimport til Drammen

Årsrapport2014. Feiret 50 år med bilimport til Drammen Årsrapport2014 Feiret 50 år med bilimport til Drammen Utviklingsmulighetene Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle

Detaljer

Drammen havn Årsrapport 2009

Drammen havn Årsrapport 2009 Drammen havn Årsrapport 2009 Sjøtransport av bil og andre varer gir færre ulykker, mindre køer og lavere slitasjekostnader Einar Olsen, Havnedirektør Innhold Havnedirektørens forord...4 Styrets beretning...6

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2002 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 27. mars 2003 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/ Møtedato: 05.06. Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 MOSS HAVNESTYRE 2011 2015 MEDLEMMER: ADRESSER: Bjørn Angell (KRF) Skippingveien

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 03.11.2011, kl. 10:00 Møtested: Deltagere: Rådhuset, møterom B i kjelleren Thor Pettersen, leder Jarl Artur Dyrvik Johan Eldar

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS 2007 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. VURDERINGSKRITERIER... 5 3.1 EKSTERNE VURDERINGSKRITERIER... 5

Detaljer

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Karmsund Havnevesen IKS Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Årsberetning 2011 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær Innhold Hardangerfjorden ROSENDAL STORD BØMLO s. 3...Styrets beretning s. 7...Havnestyret

Detaljer