Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien"

Transkript

1 Årsrapport2013

2 ÅRSRAPPORT 2013 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer, stykkgods og containere. Drammensregionens interkommunale havnevesen eies av kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik. INNHOLD Havnedirektørens side Styrets årsberetning 2013 Resultat- og balanseregnskap Havnekassens økonomiske forhold Drammen havn i tall Havnas betydning for regionen Styrket rollen som Norges bilhavn Samarbeider om å styrke sjøveien Flere spor på havna Det logiske valget for Tesla Kart over havna Kontaktinformasjon UTGIVER Drammen havn Hans Kiærsgt. 1A Postboks 636, Strømsø 3003 DRAMMEN Tel: Fax: E-post: ÅRSRAPPORTEN ER PRODUSERT AV: Godt Sagt kommunikasjon GRAFISK DESIGN: Form Farm visuell kommunikasjon FOTO: Torbjørn Tandberg, HelicamZoomTV og Godt Sagt kommunikasjon TRYKK: Zoom Grafiske 2

3 ÅRSRAPPORT 2013 I god fart på riktig kurs Det går mer gods over Drammen havn enn noen gang. I 2013 ble det satt rekorder på nesten alle områder, og omsetningen har aldri vært høyere. Det er et godt utgangspunkt for å kunne vokse videre. Fleksibilitet skal være ett av Drammen havns kjennemerker. De kalde og klare fakta omtales i denne årsrapporten. Bak rekordtallene ligger en god og tydelig strategisk plan som peker ut riktig retning, en hardt arbeidende stab som viser fleksibilitet og eiere som er offensive og som tør å satse. Drammen havn fremstår derfor som en kompetent og forutsigbar partner for redere, vareeiere og samarbeidspartnere. Fleksibilitet skal være ett av Drammen havns kjennemerker. Det er her containerbåten kan bli losset kjapt og effektivt til riktig tid, slik at varene er fremme hos eieren mandag morgen. Det er her vi finner raske og gode løsninger når elbil-importen plutselig tar av, og det er her vi rydder plass på kaia når det uforutsette gjør at tømmeret plutselig hoper seg opp. Samtidig som det indre livet på havna skal være harmonisk og ha skarpt kundefokus, ønsker vi å ta ansvar også for omgivelsene, byen og miljøet. I 2014 legges forhåpentlig nye jernbanespor på Holmen og planene om betydelige og nødvendige utvidelser av havnearealene vil bli bearbeidet videre. Sterke resultater, godt omdømme, fint arbeidsmiljø og langsiktige eiere er et godt utgangspunkt for å vokse videre. Drammen havn er på riktig kurs og i fin posisjon til å kunne utvikle rollen som en viktig samarbeidspartner for regionens næringsliv. 3

4 ÅRSRAPPORT 2013 Drammen havnestyre STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og eies av kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik. Bedriften har sin administrasjon i Drammen. Selskapet eier 100 % av Drammen havn Lierterminalen AS. Regnskapene for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen og Drammen havn Lierterminalen AS er konsolidert pr Selskapets formål er å drive havnevirksomhet og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i henhold til Havnelovens bestemmelser. VIRKSOMHETEN Drammensregionens interkommunale havnevesen Hele kommunenes sjøområde hadde skipsanløp som fordeler seg på 534 ved offentlig kai, 792 på private og 211 i Ytre sjøområde som også er private kaier. Godsmengden i kommunenes sjøområde var totalt tonn. Her er fordelingen tonn på offentlig kai, tonn på private og tonn i Ytre sjøområde. Dette tilsvarer en nedgang fra 2012 til 2013 på 7,5 % for hele kommunenes sjøområde, målt i tonn. Dette skyldes i hovedsak nedleggelsen av Sødra Cell Tofte i august Antall importerte biler over kai i år 2013 var stk. som gir en økning på 11,4 % eller biler. En stor del av økningen er elbiler. Antall containere (TEU) ble i 2013 på stk som er stk mer enn i 2012, dvs. en økning på 29,8 %. Og det startet opp en ny containerlinje fra Baltikum til Drammen høsten «Thor III» var i løpet av fjoråret bemannet og operativ i tidsrommet , dvs 48 døgn. Kystverket har ansvaret for hovedled og viktige biled jf. ny havne- og farvannslov og dekket kostnadene Drammen havn har hatt i forbindelse med isbrytingen Isbrytertjenesten i Drammensfjorden ble lagt ut på anbud på slutten av Buksér & Berging AS og Drammen havn inngikk et samarbeid om et felles tilbud til Kystverket og Buksér & Berging med benyttelse av vår isbryter «Thor III». Buksér & Berging ble tildelt kontrakten gjeldende fra ( år). Selskapet driver ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø. Drammen havn Lierterminalen AS er et selskap som driver utleievirksomhet av lagerbygg med tilhørende kontorer beliggende i Lier og på Holmen i Drammen. Selskapets formål er utleie, terminalarbeid og andre oppgaver knyttet til transport- og havnevirksomhet. INVESTERINGER/PROSJEKTER Asfaltering Holmen Ingen videre asfaltering ble gjort i Utfylling Holmen Den 5. juli 2012 undertegnet Drammen havn og Jernbaneverket Utbygging en avtale om mottak av m 3 steinmasser fra nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Opsjonen i avtalen på ytterligere m 3 ble ikke noe av. Etter inngått avtale fikk vi tilgang til ytterligere ca m 3 som sikret levering fra til og et totalt volum på m 3. Steinmassene har hovedsakelig blitt kjørt ut med to splittlektere og taubåt fra Myrakaia på Tangen for å etablere motfyllingen. På grunn av isforhold i perioden 8. januar til 25. februar måtte steinmassene bli kjørt direkte til Holmen og tippet fra fyllingskanten. De siste beregninger fra NGI viser at vi mangler rundt m 3 med steinmasser for å gjøre ferdig motfyllingen. Utfyllingen har gitt oss 11 mål med nytt land sydøst på Furuholmen. Med motfyllingene som allerede er etablert, kan vi fylle ut i størrelsesorden 30 mål med nytt areal. Myrakaia er satt i stand etter steinkjøringen og mudring til 7 meter dypgående ble gjennomført i starten av september. Totalt er det brukt 12,7 MNOK til utfylling av Holmen, av en budsjettramme på 22,0 MNOK for årene 2012/2013. Kjøp av Statoilbygget eller jernbanespor I budsjettvedtaket for 2013 ble det bestemt at investering av jernbanespor på Holmen skulle prioriteres for å muliggjøre flytting av godsaktivitetene fra Sundland og Nybyen, fremfor kjøp av Statoil sitt kontorbygg på Holmen. Det ble satt av 8,0 MNOK i budsjettet for I Statsbudsjettet 2014 som ble fremlagt i oktober i fjor er det satt av 140,0 MNOK til Jernbaneverket for å videreføre arbeidet med å øke kapasiteten for godstrafikken til og fra Holmen i Drammen. Det er forsinkelser i prosessen og det har derfor ikke vært aktuelt å etablere jernbanespor på Holmen i året som har gått. Det er satt av 5,0 MNOK i 2014 for tilpasning av jernbaneterminalen på Holmen. På bakgrunn av ovennevnte ble det på slutten av 2013 innledet samtaler med Statoil for kjøp av kontorbygget deres ute på Holmen som vi allerede leier deler av i dag. Bygget ligger geografisk innenfor ISPS-området og er egnet for havnerettet aktivitet. Statoil og Drammen havn har blitt enige om en kjøpesum på 3,0 MNOK. Det er satt av 5,0 MNOK til dette i budsjettet for Tømmerskjerming Risgarden Tømmerskjerming på Risgarden har ikke blitt gjennomført i Siden det er behov for et nytt parkeringshus på Holmen så vil tømmerskjermen bli sett i sammenheng med disse planene. Budsjettmidler på 4,0 MNOK for prosjektering og konstruksjon overføres til Lyssetting, estetikk og diverse Budsjettposten som gjelder lyssetting og estetikk er ikke benyttet i 2013 da dette er aktivitet som hovedsakelig vil bli knyttet opp mot etableringen av tømmerskjermen. Budsjettposten på 4,0 MNOK overføres til ORGANISASJON Selskapet hadde ved utgangen av regnskapsåret 18 ansatte hvorav 5 kvinner. Den daglige drift er underlagt havnedirektør Einar Olsen. Styret består av 3 kvinner og 3 menn. Styret har i 2013 holdt 6 styremøter. Ingen av styremedlemmene har eierinteresser i selskapet. Det har ikke inntruffet alvorlige ulykker som har medført lengre sykefravær blant de ansatte i Drammen havn. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 2013 var det totale sykefraværet på 2,3 % som fordelte seg på 0,8 % langtidsfravær og 1,5 % korttidsfravær. Totalt sett er dette en oppgang på 0,3 %-poeng fra FREMTIDEN Styret utarbeidet sammen med administrasjonen en ny strategisk plan for Drammen havn i Denne er vedtatt av eierne og 4

5 ÅRSRAPPORT 2013 danner grunnlag for det videre arbeidet. Rullering av denne planlegges ferdig i løpet av Visjonen er: Drammen havn skal bli den beste intermodale havnen i sørøst-norge samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene. Drammen havn skal ikke være størst, men best. Det blir derfor viktig å flytte godsterminalen for bane fra Nybyen til Holmen og sikre direkte adkomst, samt å utvikle terminalfasilitetene videre. Det er også et ønske å utvikle buffersoner mellom havnevirksomhet og boligbebyggelse. ØKONOMI Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet, balansen med noter en fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet for selskapet og konsernet. Det har heller ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for 2013 utover det som fremgår av årsregnskap og noter. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Etter styrets vurdering har Drammen havn en god finansiell posisjon. Regnskapet for Drammen havn er for 2013 utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Egenkapitalen i selskapet utgjør 79 % av totalkapitalen som er en liten økning siden For konsernet utgjør egenkapitalen 71 % av totalkapitalen. Driftsresultatet for Drammen havn viser et overskudd på ,- NOK, mens årets resultat viser et overskudd på ,- NOK som overføres kapitalkonto. Driftsresultatet for Drammen havn Lierterminalen AS viser et overskudd på ,- NOK, mens årets resultat viser et overskudd på ,- NOK som overføres kapitalkonto. Driftsresultatet for konsernet viser et overskudd på ,- NOK, mens årets resultat for konsernet viser overskudd med ,- NOK. Drammen, den Første rekke fra venstre: Hege Gunnerud, Johan Baumann, Anita Winsnes og Berit Narverud. Andre rekke fra venstre Ivar Vannebo, Vibeke Skavold, Søren Falch Zapffe, Masud Gharahkhani og Einar Olsen. Johan Baumann Leder Anita Winsnes Hege Gunnerud Einar Olsen havnedirektør Masud Gharahkhani Søren Falch Zapffe Berit Narverud 5

6 ÅRSRAPPORT 2013 Resultatregnskap NOK DRIFTSINNTEKTER Kranleier Andre salgsinntekter Administrasjonsinntekter Leieinntekter, arealer Leieinntekter, lagerhus Avgifter, fartøy Avgifter, varer Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønn og andre sosiale kostnader Endring pensjonsforpliktelser Andre driftskostnader Tap på fordringer Avskrivninger Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Annen finansinntekt Renteinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Finanskostnader Sum finanskostnader Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Overføringer Overføring annen egenkapital Sum overføringer

7 ÅRSRAPPORT 2013 Balanseregnskap NOK EIENDELER Anleggsmidler - varige driftsmidler Transportmidler Maskiner, verktøy, inventar o.l Bygninger og bygningsmessige anlegg Batteriøya Tomter/kaier/jernbanespor Aktiverte kostnader Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Ansvarlig lån Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Kasse Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Opptjent egenkapital Kapitalkonto Frie fond Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Lån Kommunalbanken Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

8 ÅRSRAPPORT 2013 Havnekassens økonomiske forhold Totale inntekter kr Totale utgifter kr Overskudd kr AV DE TOTALE UTGIFTER UTGJØR: Lønn- og andre sosiale kostander kr % Drift og vedlikehold kr % Avskrivninger kr % Til kapitalkonto (årets overskudd) kr % kr % Fordeling av utgifter AV DE TOTALE INNTEKTER UTGJØR: Kranleier kr % Andre salgsinntekter kr % Leieinntekter kr % Havneavgifter kr % Finansinntekter kr % kr % Fordeling av inntekter 8

9 ÅRSRAPPORT 2013 Statistikk I TALL VARETRAFIKK I TUSEN TONN tonn SKIPSANLØP PRIVATE OG OFFENTLIGE KAIER antall BILER STK antall CONTAINERE (TEU) antall

10 ÅRSRAPPORT Omsetning i millioner kroner MNOK MNOK TONN Resultat i millioner kroner Totalt antall tonn med gods Dagens jernbanespor Stykkgods Ro-ro kai Bil-logistikk Ro-ro og bulk Nytt areal Drammen havn 2013: biler containere tonn sement tonn tømmer tonn korn tonn prosjektlaster, inkl. offshorekabel 10

11 ÅRSRAPPORT 2013 Jernbane mot sør Jernbane mot Oslo og Nord-Norge Ny godsterminal Nye jernbanespor Dagens jernbanespor Nye lagerhus Havnas aktivitet bidrar til: Generering av arbeidsplasser En samlet omsetning på mer enn 4 milliarder kroner Direkte og indirekte inntektsgenerering på mer enn 1,5 milliarder kroner Skatteinntekter på nesten 200 millioner kroner *Tallene kommer frem i en analyse utført av GEMBA Seafood Consulting AS og University of Southern Denmark 11

12 ÅRSRAPPORT 2013 Styrket rollen som Norges bilhavn 2013 var et år hvor Drammen havn styrket sin rolle som Norges viktigste bilhavn. I fjor kom biler sjøveien til Drammen en økning på 11 prosent. 7 av 10 biler som kommer til Norge er innom Drammen havn. Ø kningen over Drammen havn er vesentlig større enn veksten i nybilsalget som var på tre prosent fra 2012 til Det betyr at vi styrker vår markedsandel betraktelig og at modellene som kommer over havna i Drammen også styrker seg i sine markeder, uttaler havnedirektør Einar Olsen. Bilimport er et marked som er svært utsatt for konjunktursvingninger. Veksten på Drammen havn er et tegn på at havna er et effektivt knutepunkt for bil-logistikk. De aller fleste bilmerker kommer til Drammen havn, bortsett fra Audi, Volkswagen og Skoda. De siste par årene har også andelen elbiler som kommer til landet, preget importen over Drammen havn. Alle de mestselgende elbilene, blant dem salgssuksessene Tesla og Nissan Leaf, kommer til Norge via havna. Økningen i antall elbiler har vært betydelig fra 2012 til Vi ønsker å legge til rette for miljøvennlig og fremtidsrettet transport og elbilveksten understreker dette, sier havnedirektør Olsen. Praktisk og økonomisk En av importørene som bidrar sterkt til trafikkøkningen på bilhavna i Drammen, er Toyota Norge som nå tar inn en større andel av sine biler over Drammen havn. Det er både praktisk og økonomisk gunstig for oss å importere over Drammen havn, uttaler administrerende direktør i Toyota Norge, Lars-Erik Årøy. Toyota har vært importert over Drammen havn siden 1960-tallet. Årsaken til fjorårets økning er høyere salg av Toyotas modeller, spesielt hybridbilene, og at det ble igangsatt en egen rute mellom Zeebrugge i Belgia og Drammen, forklarer Årøy. 50-års jubileum I 2014 kan også bilimporten på Drammen havn feire jubileum. Da er det 50 år siden den første bilen ble importert over havna. Da den første bilen ble løftet i land på havna markerte det på mange måter et skifte i havnas virksomhet. Frem til 1960-tallet hadde Drammen havn vært karakterisert som en eksport-havn, hvor eksport av tømmer, papir og cellulose hadde vært et viktig livsgrunnlag. Nedleggingen av papir- og cellulosefabrikker i drammensområdet var et signal om at havna måtte endre karakter. Samtidig representerte oppsvinget i etterspørselen etter biler en mulighet for havna, forklarer Einar Olsen. Drammen har siden den gang utviklet seg som et gunstig knutepunkt for import, klargjøring og logistikk av biler. Virksomheten representerer mange arbeidsplasser for regionen gjennom hele verdikjeden; import dokumentasjon klargjøring transport og forhandler. 12

13 ÅRSRAPPORT 2013 I 2014 er Drammen bilhavn 50 år. Bilimporten har i løpet av disse årene representert mange arbeidsplasser i regionen. 7 av 10 biler som kommer til Norge er innom Drammen havn. I 2013 styrket havna sin posisjon som knutepunkt for bil-logistikk. 13

14 ÅRSRAPPORT 2013 Tschudi Logistics har gradvis bygget opp sin virksomhet i Drammen og er godt fornøyd med samarbeidet med Drammen havn. F.v. Ivar Vannebo og Einar Olsen, Drammen havn og Felix Tschudi og Eskil Ødegaard i Tschudi Group. T schudi Logistics har gradvis bygget opp sin virksomhet i Drammen. De har et eget kontor i Tollbugata med syv medarbeidere. Antall containere som har gått over havna har økt gradvis fra i 2009, til mer enn containere i Høsten 2013 etablerte Tschudi også en ny containerlinje fra Baltikum som anløper Drammen ukentlig. Legger til rette Som første havn i Oslofjorden har Drammen havn fått forbindelse til Baltikum. Den ukentlige containerlinjen går mellom havnene i Helsinki, Tallinn, Klaipeda, Stettin, Drammen, Immingham og Rotterdam. I containerne fraktes blant annet møbler, elektronikk, ved og briketter. Både Felix Tschudi og Eskil Ødegaard, daglig leder i Tschudi Logistics, er fornøyde med at Drammen havn opptrer som en samarbeidspartner for å legge til rette for at flere varer kan gå sjøveien. Havn er infrastruktur og når infrastrukturen er på plass gir det muligheter for utvikling. Det har skjedd mye positivt i Drammen, både når det gjelder utvikling av havna og i byen generelt, sier Tschudi. Trenger like vilkår Han mener at politikere og myndigheter må bidra til å skape like konkurransevilkår for de ulike transportformene. De må komme på banen og sørge for likhet for alle. Sjøtransporten konkurrerer stort sett med trailertransporten, og for å få flere trailere bort fra veiene må vi ha like vilkår blant annet når det gjelder avgifter, sier Tschudi. De som bytter til container går aldri tilbake. De opplever at det er forutsigbart varene kommer dit de skal på avtalt tidspunkt, legger Ødegaard til. Utfordringen med å få flere vareeiere til å gå over til containertransport, er at de må forstå at det fungerer og se at de sparer penger på det, sier han. Når det gjelder utvidelse av virksomheten på Drammen havn, tar Tschudi Logistics det steg for steg. De har allerede økt kapasiteten på den nye linjen til og fra Baltikum ved å sette inn to nye båter som er søsterskip. At båtene er like er en fordel for havneoperasjonene, fordi det blir enklere og mer forutsigbart å laste og losse. Vi tror at jernbanespor på kaikanten kommer til å bli mer og mer aktuelt. Det er en av grunnene til at vi har valgt å satse her. Det gir en fleksibilitet og rekkevidde som er konkurransedyktig, sier Ødegaard. Arealer er også en forutsetning for å kunne ekspandere. At Drammen havn skaper muligheter for vareeiere til å lagre flere varer er positivt, sier han. Fra og med juni 2014 vil også en ny, større og mer effektiv kran være i drift på Drammen havn. Dette øker effektiviteten på lasting og lossing av containere. Sammen vil de to mobile kranene på havna kunne håndtere opptil 50 containere i timen. 14

15 ÅRSRAPPORT 2013 FAKTA TSCHUDI LOGISTICS: Har røtter tilbake til 1883, da rederiet Tschudi & Eitzen ble etablert I 2003 ble Tschudi Shipping Company etablert Består av forretningsområdene shipping, offshore og logistikk Eier en flåte av offshore- og containerskip og opererer to containerlinjer mellom Nord-Europa, Norge og Baltikum Tschudi Group har ca 300 medarbeidere Omsetningen i 2013 var ca 1,4 milliarder kroner Samarbeider om å styrke sjøveien En relasjon preget av god kjemi og dialog er nødvendig for et godt samarbeid i næringslivet. Det opplever vi at vi har med Drammen havn. Begge aktører jobber mot et felles mål, som er å sørge for at transporten av varer som går sjøveien er så effektiv som mulig, sier Felix Tschudi, eier av og styreleder i Tschudi Group. Immingham Drammen OSLO NORWAY DENMARK SWEDEN Szczecin POLAND FINLAND Helsinki Tallinn ESTONIA LATVIA LITHUANIA Klaipeda Illustrasjonen viser containerlinjene som går til Drammen havn. North Sea line: Linker Oslofjorden med Immingham (England) og Rotterdam (Nederland). Raske intermodale løsninger for gods til og fra resten av Norge via Drammen. Baltic Sea line: Containerservice for Baltikum og Nord-Europa. Er innom Helsinki, Tallinn, Klaipeda, Stettin. UK NETHERLANDS Rotterdam GERMANY BELGIUM FRANCE CZECH REPUBLIC 15

16 ÅRSRAPPORT

17 ÅRSRAPPORT 2013 Flere spor på havna Jernbaneverket skal bygge to nye adkomstspor og fem nye lastespor på Holmen, slik at havna uten problemer kan ta i mot dobbelt så lange godstog. B akgrunnen for hele prosjektet er at økt trafikk av persontog på Drammensbanen gir færre muligheter for å kjøre tog til og fra Holmen. Godstrafikken mellom Sundland og Holmen må bli mer effektiv, ved at det kan kjøres lengre tog inn på området som ikke forstyrrer annen togtrafikk. Dette er et stort prosjekt, og Jernbaneverket har vurdert flere konsepter og fremdriftsplaner. Prosjektgruppa har nå landet på at det er store fordeler ved å se prosjektet som en helhet og få på plass alle ledd samtidig. Prosjektet har et budsjett på 192 millioner kroner og 140 millioner kroner ligger i statsbudsjettet for inneværende år. På statsbudsjettet i 2013 Høsten 2013 kom dette prosjektet først inn i langtidsplanene til Jernbaneverket og deretter inn i statsbudsjettet for Det var svært gledelig for Drammen havn at dette skjedde så raskt, fordi det betyr at Holmen utvikles som et effektivt knutepunkt. Godset blir samlet på ett sted og godstrafikken vil ikke ta plass fra persontogene, forklarer assisterende havnedirektør Ivar Vannebo. Store deler av 2013 ble brukt til å jobbe med konseptet, løsningsvalg, valg av trasé samt prosjektering. Neste steg er å starte grunnarbeidet for å få plass til de nye adkomstsporene, som for eksempel vann og avløp, kabler og riving av deler av lagerhus B på Furuholmen. Planen er at nye jernbanespor, lasteramper, ny kulvert og nye veier skal stå ferdig høsten Planfri kryssing I dag er det svært problematisk å kjøre tog med mange vogner inn på Holmen fordi det da sperrer for bil- og trailertrafikken på havna. Derfor kjøres det tog med maksimalt ni vogner. Med to nye adkomstspor, fem ekstra lastespor og ikke minst planfri kryssing får vi muligheten til å kjøre tog med dobbelt så mange vogner, sier prosjektleder i Jernbaneverket, Ivar Olsen. Ivar Olsen legger samtidig ikke skjul på at selve anleggsperioden vil by på utfordringer, ikke minst for de som har sitt daglige virke på Drammen havn, men at de vil gjøre det de kan for å lette på situasjonen. Når anleggsarbeidene er ferdig har vi fått bedre godshåndtering, bedre trafikksikkerhet i området og bidratt til at den økte persontrafikken på Drammensbanen blir som planlagt. Prosjektleder Ivar Olsen i Jernbaneverket opplyser at det skal bygges nye jernbanespor på Holmen. Resultatet blir økt kapasitet av godstog på Drammen havn. 17

18 ÅRSRAPPORT 2013 Tesla sender sine biler til Drammen: Det logiske valget Mer enn elbiler av typen Tesla Model S har ankommet Drammen havn fra tidspunktet elbilen var klar til levering sommeren Sjef Rensman, logistikkansvarlig i Europa for Tesla Motors, har fått høre at fornavnet hans klinger bra i Norge. Her er han sammen med assisterende havnedirektør Ivar Vannebo. 18

19 ÅRSRAPPORT 2013 FAKTA TESLA MOTORS: Grunnlagt i 2003 av ingeniører fra Silicon Valley-miljøet som ønsket å bevise at elektriske kjøretøy kunne være fantastiske Tesla Roadster var den første modellen og kom på veien i 2008 Model S (sedan) kom på veien sommeren 2013 og Model X (SUV) kommer sommeren 2015 Antall ansatte: Mer enn Har solgt totalt ca biler Tesla-bilenes ferd fra fabrikk til Drammen: 1. Bilene produseres på Tesla Motors fabrikk i Fremont, California, USA 2. Settes i container når de er klare til levering 3. Går med tog til østkysten av USA 4. Fraktes med Maersk oversjøisk transport til Rotterdam 5. Fra Rotterdam fraktes bilene med Tschudis North Sea Line til Drammen -D rammen var det beste alternativet da vi vurderte de ulike mulighetene. Drammen havn er Norges bilhavn, og erfaringen med bilhåndtering og klargjøring var avgjørende, sier Sjef Rensman, logistikkansvarlig for Teslas virksomhet i Europa. Siden høsten 2013 har Rensman vært i Drammen omtrent ukentlig. Norge har hittil utgjort omtrent 50 prosent av vårt europeiske marked, og vi har solgt større volumer enn det vi forventet. Vi har raskt måttet bygge opp en organisasjon og et apparat her, sier Rensman. I mars satte Tesla salgsrekord, da de solgte biler på en måned. Sist gang en enkeltmodell solgte så godt var sannsynligvis i mai 1986, da biler av typen Ford Sierra ble solgt i følge Opplysningsrådet for veitrafikken. Rensman trekker også frem innlandsforbindelsene fra Drammen havn som en fordel for Tesla. De selger biler over hele landet, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Drammen havns erfaringer med bilhåndtering er en sikkerhet for selskapet. Stort leveringssenter i Drammen Tesla har etablert et service- og leveringssenter i Drammen med omtrent 30 medarbeidere i løpet av det siste halvåret. Drammen er det største leveringssenteret i Norge, hit kommer også bilene som skal leveres i Osloområdet. Senteret utfører også vedlikehold og detaljering av elbilene. I tillegg til å ansette mennesker fra regionen, skaper Tesla også aktivitet hos virksomhetene som holder til på Drammen havn. Tesla-bilene kommer til Norge i containere, og Greencarrier Shipping & Logistics har ansvaret for mottaket av bilene og å sette dem til lading. Deretter har blant annet Auto Transport Service ansvaret for klargjøring og transport av bilene. Fleksible samarbeidspartnere Vi kom veldig raskt opp i store volumer, og dette har stilt store krav til våre samarbeidspartnere som har vært med på denne hurtige opprampingen. De har løst utfordringene, har jobbet hardt og vært svært fleksible, sier Rensman. Vi er fortsatt i kategorien nyoppstartet selskap. Det som skiller oss fra andre bilprodusenter er at vi eier vår egen verdikjede og driver direktesalg til kundene. Å få bilene raskt ut til kundene er en viktig suksessfaktor for oss, sier han. Tesla-bilene kommer i containere fordi det har vært den mest fleksible løsningen og fordi det i oppstarten har vært lave volumer. Containerfrakt fører til kortere ledetider og gir oss flere muligheter for oversjøiske avganger fra USA. Etter hvert som vi får flere modeller og større biler må vi vurdere ro-ro, men foreløpig vurderer vi container som det mest effektive, sier Rensman som tror på ytterligere vekst i drammensregionen. Selskapet har som mål å selge biler på verdensbasis i 2014 mot biler i Når vi vet at de solgte biler i Norge i første kvartal, ligger det an til at en stor andel av bilene skal leveres nettopp her, og at det største potensialet ligger i drammenssenterets leveringsområde. Vi utvider nettverket med servicesentre både i Norge og resten av Europa. Fokus nå er å bygge opp team og få på plass standardiserte prosesser, forteller Rensman som elsker å jobbe i Tesla. 19

20 ÅRSRAPPORT 2013 Drammen havn er Norges bilhavn og erfaringen med bilhåndtering og -klargjøring var avgjørende da vi valgte Drammen som ankomststed for våre biler Sjef Rensman, logistikkansvarlig i Tesla Motors i Europa 20

21 ÅRSRAPPORT 2013 Havnedirektør Einar Olsen (t.v.) og Terje Alm i Greencarrier Shipping & Logistics merker økningen av elbiler i Norges bilpark. 21

22 ÅRSRAPPORT 2013 KRANER Kran: Løfteevne: Kaiplassering: Havneavsnitt: Pernille 23 tonn Holmen Syd Holmen Torbjørn 50 tonn Holmen Syd Holmen Odin 100 tonn Kattegatkaia Holmen Ny kran (nn) 144 tonn Kattegatkaia Holmen nn 22

Drammen havn Årsrapport 2009

Drammen havn Årsrapport 2009 Drammen havn Årsrapport 2009 Sjøtransport av bil og andre varer gir færre ulykker, mindre køer og lavere slitasjekostnader Einar Olsen, Havnedirektør Innhold Havnedirektørens forord...4 Styrets beretning...6

Detaljer

Fredag 14. mars kl 08:00

Fredag 14. mars kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Fredag 14. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 21. oktober 08:00

Mandag 21. oktober 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014

Detaljer

Onsdag 29. mai kl 15:00

Onsdag 29. mai kl 15:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 29. mai kl 15:00 Sted: Drammen havn, Havnestyresalen

Detaljer

Mandag 12. mai kl 08:00

Mandag 12. mai kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 12. mai kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/10 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 15. november

Detaljer

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Årsrapport MøllerGruppen 2011 Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Revisors beretning side 30

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Karmsund Havnevesen IKS Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Årsberetning 2011 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær Innhold Hardangerfjorden ROSENDAL STORD BØMLO s. 3...Styrets beretning s. 7...Havnestyret

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Nyhetsbrev. Historiske gigantløft. Cruiserederier besøker Fredrikstad. Nå kommer The World

Nyhetsbrev. Historiske gigantløft. Cruiserederier besøker Fredrikstad. Nå kommer The World Nyhetsbrev Historiske gigantløft Fredag 27. mai ble historiens tyngste løft foretatt på Øraterminalen. To 205 tonns tanker ble løftet i land. Etter nøye planlegging, god koordinering av løftet og trygg

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13 NetCom 2003 Innhold: Historikk 2 Dette er NetCom 2 Milepæler i 2003 5 Nøkkeltall 6 Med kunden som sjef 8-10 Skaper konkurranse 11 Trådløst - selvfølgelig 12-13 Har ikke savnet fasttelefon én dag 14-15

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I.

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I. ÅRSBERETNING 2003 LEDERGRUPPEN Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson Adm. direktør Kjell Frøyslid 2003 I KORTHET Omsetningen for CargoNet-konsernet var i 2003 MNOK 1.336 (1.342). Resultat etter skatt

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» ÅRS RAPPORT 2011 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» «All of Nature Flows Through Us» er plassert midt i elven ved Kistefossens utløp. Skulpturen, som er laget av bronse,

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14 Nr.2 juni 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Utålmodig logistiker Side 14 Det norske bildet Side 4 Kabotasje er lovlig Side 10 Fra Molde til Korea Side 8 C200 Med Scanias FMS-system

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system

3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system 3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system PROSJEKTER 10 Nedre Elvehavn 12 Sjøfront Utvikling 14 Leietaker: Varner-gruppen

Detaljer