Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien"

Transkript

1 Årsrapport2013

2 ÅRSRAPPORT 2013 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer, stykkgods og containere. Drammensregionens interkommunale havnevesen eies av kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik. INNHOLD Havnedirektørens side Styrets årsberetning 2013 Resultat- og balanseregnskap Havnekassens økonomiske forhold Drammen havn i tall Havnas betydning for regionen Styrket rollen som Norges bilhavn Samarbeider om å styrke sjøveien Flere spor på havna Det logiske valget for Tesla Kart over havna Kontaktinformasjon UTGIVER Drammen havn Hans Kiærsgt. 1A Postboks 636, Strømsø 3003 DRAMMEN Tel: Fax: E-post: ÅRSRAPPORTEN ER PRODUSERT AV: Godt Sagt kommunikasjon GRAFISK DESIGN: Form Farm visuell kommunikasjon FOTO: Torbjørn Tandberg, HelicamZoomTV og Godt Sagt kommunikasjon TRYKK: Zoom Grafiske 2

3 ÅRSRAPPORT 2013 I god fart på riktig kurs Det går mer gods over Drammen havn enn noen gang. I 2013 ble det satt rekorder på nesten alle områder, og omsetningen har aldri vært høyere. Det er et godt utgangspunkt for å kunne vokse videre. Fleksibilitet skal være ett av Drammen havns kjennemerker. De kalde og klare fakta omtales i denne årsrapporten. Bak rekordtallene ligger en god og tydelig strategisk plan som peker ut riktig retning, en hardt arbeidende stab som viser fleksibilitet og eiere som er offensive og som tør å satse. Drammen havn fremstår derfor som en kompetent og forutsigbar partner for redere, vareeiere og samarbeidspartnere. Fleksibilitet skal være ett av Drammen havns kjennemerker. Det er her containerbåten kan bli losset kjapt og effektivt til riktig tid, slik at varene er fremme hos eieren mandag morgen. Det er her vi finner raske og gode løsninger når elbil-importen plutselig tar av, og det er her vi rydder plass på kaia når det uforutsette gjør at tømmeret plutselig hoper seg opp. Samtidig som det indre livet på havna skal være harmonisk og ha skarpt kundefokus, ønsker vi å ta ansvar også for omgivelsene, byen og miljøet. I 2014 legges forhåpentlig nye jernbanespor på Holmen og planene om betydelige og nødvendige utvidelser av havnearealene vil bli bearbeidet videre. Sterke resultater, godt omdømme, fint arbeidsmiljø og langsiktige eiere er et godt utgangspunkt for å vokse videre. Drammen havn er på riktig kurs og i fin posisjon til å kunne utvikle rollen som en viktig samarbeidspartner for regionens næringsliv. 3

4 ÅRSRAPPORT 2013 Drammen havnestyre STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og eies av kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik. Bedriften har sin administrasjon i Drammen. Selskapet eier 100 % av Drammen havn Lierterminalen AS. Regnskapene for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen og Drammen havn Lierterminalen AS er konsolidert pr Selskapets formål er å drive havnevirksomhet og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i henhold til Havnelovens bestemmelser. VIRKSOMHETEN Drammensregionens interkommunale havnevesen Hele kommunenes sjøområde hadde skipsanløp som fordeler seg på 534 ved offentlig kai, 792 på private og 211 i Ytre sjøområde som også er private kaier. Godsmengden i kommunenes sjøområde var totalt tonn. Her er fordelingen tonn på offentlig kai, tonn på private og tonn i Ytre sjøområde. Dette tilsvarer en nedgang fra 2012 til 2013 på 7,5 % for hele kommunenes sjøområde, målt i tonn. Dette skyldes i hovedsak nedleggelsen av Sødra Cell Tofte i august Antall importerte biler over kai i år 2013 var stk. som gir en økning på 11,4 % eller biler. En stor del av økningen er elbiler. Antall containere (TEU) ble i 2013 på stk som er stk mer enn i 2012, dvs. en økning på 29,8 %. Og det startet opp en ny containerlinje fra Baltikum til Drammen høsten «Thor III» var i løpet av fjoråret bemannet og operativ i tidsrommet , dvs 48 døgn. Kystverket har ansvaret for hovedled og viktige biled jf. ny havne- og farvannslov og dekket kostnadene Drammen havn har hatt i forbindelse med isbrytingen Isbrytertjenesten i Drammensfjorden ble lagt ut på anbud på slutten av Buksér & Berging AS og Drammen havn inngikk et samarbeid om et felles tilbud til Kystverket og Buksér & Berging med benyttelse av vår isbryter «Thor III». Buksér & Berging ble tildelt kontrakten gjeldende fra ( år). Selskapet driver ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø. Drammen havn Lierterminalen AS er et selskap som driver utleievirksomhet av lagerbygg med tilhørende kontorer beliggende i Lier og på Holmen i Drammen. Selskapets formål er utleie, terminalarbeid og andre oppgaver knyttet til transport- og havnevirksomhet. INVESTERINGER/PROSJEKTER Asfaltering Holmen Ingen videre asfaltering ble gjort i Utfylling Holmen Den 5. juli 2012 undertegnet Drammen havn og Jernbaneverket Utbygging en avtale om mottak av m 3 steinmasser fra nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Opsjonen i avtalen på ytterligere m 3 ble ikke noe av. Etter inngått avtale fikk vi tilgang til ytterligere ca m 3 som sikret levering fra til og et totalt volum på m 3. Steinmassene har hovedsakelig blitt kjørt ut med to splittlektere og taubåt fra Myrakaia på Tangen for å etablere motfyllingen. På grunn av isforhold i perioden 8. januar til 25. februar måtte steinmassene bli kjørt direkte til Holmen og tippet fra fyllingskanten. De siste beregninger fra NGI viser at vi mangler rundt m 3 med steinmasser for å gjøre ferdig motfyllingen. Utfyllingen har gitt oss 11 mål med nytt land sydøst på Furuholmen. Med motfyllingene som allerede er etablert, kan vi fylle ut i størrelsesorden 30 mål med nytt areal. Myrakaia er satt i stand etter steinkjøringen og mudring til 7 meter dypgående ble gjennomført i starten av september. Totalt er det brukt 12,7 MNOK til utfylling av Holmen, av en budsjettramme på 22,0 MNOK for årene 2012/2013. Kjøp av Statoilbygget eller jernbanespor I budsjettvedtaket for 2013 ble det bestemt at investering av jernbanespor på Holmen skulle prioriteres for å muliggjøre flytting av godsaktivitetene fra Sundland og Nybyen, fremfor kjøp av Statoil sitt kontorbygg på Holmen. Det ble satt av 8,0 MNOK i budsjettet for I Statsbudsjettet 2014 som ble fremlagt i oktober i fjor er det satt av 140,0 MNOK til Jernbaneverket for å videreføre arbeidet med å øke kapasiteten for godstrafikken til og fra Holmen i Drammen. Det er forsinkelser i prosessen og det har derfor ikke vært aktuelt å etablere jernbanespor på Holmen i året som har gått. Det er satt av 5,0 MNOK i 2014 for tilpasning av jernbaneterminalen på Holmen. På bakgrunn av ovennevnte ble det på slutten av 2013 innledet samtaler med Statoil for kjøp av kontorbygget deres ute på Holmen som vi allerede leier deler av i dag. Bygget ligger geografisk innenfor ISPS-området og er egnet for havnerettet aktivitet. Statoil og Drammen havn har blitt enige om en kjøpesum på 3,0 MNOK. Det er satt av 5,0 MNOK til dette i budsjettet for Tømmerskjerming Risgarden Tømmerskjerming på Risgarden har ikke blitt gjennomført i Siden det er behov for et nytt parkeringshus på Holmen så vil tømmerskjermen bli sett i sammenheng med disse planene. Budsjettmidler på 4,0 MNOK for prosjektering og konstruksjon overføres til Lyssetting, estetikk og diverse Budsjettposten som gjelder lyssetting og estetikk er ikke benyttet i 2013 da dette er aktivitet som hovedsakelig vil bli knyttet opp mot etableringen av tømmerskjermen. Budsjettposten på 4,0 MNOK overføres til ORGANISASJON Selskapet hadde ved utgangen av regnskapsåret 18 ansatte hvorav 5 kvinner. Den daglige drift er underlagt havnedirektør Einar Olsen. Styret består av 3 kvinner og 3 menn. Styret har i 2013 holdt 6 styremøter. Ingen av styremedlemmene har eierinteresser i selskapet. Det har ikke inntruffet alvorlige ulykker som har medført lengre sykefravær blant de ansatte i Drammen havn. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 2013 var det totale sykefraværet på 2,3 % som fordelte seg på 0,8 % langtidsfravær og 1,5 % korttidsfravær. Totalt sett er dette en oppgang på 0,3 %-poeng fra FREMTIDEN Styret utarbeidet sammen med administrasjonen en ny strategisk plan for Drammen havn i Denne er vedtatt av eierne og 4

5 ÅRSRAPPORT 2013 danner grunnlag for det videre arbeidet. Rullering av denne planlegges ferdig i løpet av Visjonen er: Drammen havn skal bli den beste intermodale havnen i sørøst-norge samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene. Drammen havn skal ikke være størst, men best. Det blir derfor viktig å flytte godsterminalen for bane fra Nybyen til Holmen og sikre direkte adkomst, samt å utvikle terminalfasilitetene videre. Det er også et ønske å utvikle buffersoner mellom havnevirksomhet og boligbebyggelse. ØKONOMI Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet, balansen med noter en fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet for selskapet og konsernet. Det har heller ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for 2013 utover det som fremgår av årsregnskap og noter. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Etter styrets vurdering har Drammen havn en god finansiell posisjon. Regnskapet for Drammen havn er for 2013 utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Egenkapitalen i selskapet utgjør 79 % av totalkapitalen som er en liten økning siden For konsernet utgjør egenkapitalen 71 % av totalkapitalen. Driftsresultatet for Drammen havn viser et overskudd på ,- NOK, mens årets resultat viser et overskudd på ,- NOK som overføres kapitalkonto. Driftsresultatet for Drammen havn Lierterminalen AS viser et overskudd på ,- NOK, mens årets resultat viser et overskudd på ,- NOK som overføres kapitalkonto. Driftsresultatet for konsernet viser et overskudd på ,- NOK, mens årets resultat for konsernet viser overskudd med ,- NOK. Drammen, den Første rekke fra venstre: Hege Gunnerud, Johan Baumann, Anita Winsnes og Berit Narverud. Andre rekke fra venstre Ivar Vannebo, Vibeke Skavold, Søren Falch Zapffe, Masud Gharahkhani og Einar Olsen. Johan Baumann Leder Anita Winsnes Hege Gunnerud Einar Olsen havnedirektør Masud Gharahkhani Søren Falch Zapffe Berit Narverud 5

6 ÅRSRAPPORT 2013 Resultatregnskap NOK DRIFTSINNTEKTER Kranleier Andre salgsinntekter Administrasjonsinntekter Leieinntekter, arealer Leieinntekter, lagerhus Avgifter, fartøy Avgifter, varer Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønn og andre sosiale kostnader Endring pensjonsforpliktelser Andre driftskostnader Tap på fordringer Avskrivninger Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Annen finansinntekt Renteinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Finanskostnader Sum finanskostnader Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Overføringer Overføring annen egenkapital Sum overføringer

7 ÅRSRAPPORT 2013 Balanseregnskap NOK EIENDELER Anleggsmidler - varige driftsmidler Transportmidler Maskiner, verktøy, inventar o.l Bygninger og bygningsmessige anlegg Batteriøya Tomter/kaier/jernbanespor Aktiverte kostnader Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Ansvarlig lån Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Kasse Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Opptjent egenkapital Kapitalkonto Frie fond Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Lån Kommunalbanken Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

8 ÅRSRAPPORT 2013 Havnekassens økonomiske forhold Totale inntekter kr Totale utgifter kr Overskudd kr AV DE TOTALE UTGIFTER UTGJØR: Lønn- og andre sosiale kostander kr % Drift og vedlikehold kr % Avskrivninger kr % Til kapitalkonto (årets overskudd) kr % kr % Fordeling av utgifter AV DE TOTALE INNTEKTER UTGJØR: Kranleier kr % Andre salgsinntekter kr % Leieinntekter kr % Havneavgifter kr % Finansinntekter kr % kr % Fordeling av inntekter 8

9 ÅRSRAPPORT 2013 Statistikk I TALL VARETRAFIKK I TUSEN TONN tonn SKIPSANLØP PRIVATE OG OFFENTLIGE KAIER antall BILER STK antall CONTAINERE (TEU) antall

10 ÅRSRAPPORT Omsetning i millioner kroner MNOK MNOK TONN Resultat i millioner kroner Totalt antall tonn med gods Dagens jernbanespor Stykkgods Ro-ro kai Bil-logistikk Ro-ro og bulk Nytt areal Drammen havn 2013: biler containere tonn sement tonn tømmer tonn korn tonn prosjektlaster, inkl. offshorekabel 10

11 ÅRSRAPPORT 2013 Jernbane mot sør Jernbane mot Oslo og Nord-Norge Ny godsterminal Nye jernbanespor Dagens jernbanespor Nye lagerhus Havnas aktivitet bidrar til: Generering av arbeidsplasser En samlet omsetning på mer enn 4 milliarder kroner Direkte og indirekte inntektsgenerering på mer enn 1,5 milliarder kroner Skatteinntekter på nesten 200 millioner kroner *Tallene kommer frem i en analyse utført av GEMBA Seafood Consulting AS og University of Southern Denmark 11

12 ÅRSRAPPORT 2013 Styrket rollen som Norges bilhavn 2013 var et år hvor Drammen havn styrket sin rolle som Norges viktigste bilhavn. I fjor kom biler sjøveien til Drammen en økning på 11 prosent. 7 av 10 biler som kommer til Norge er innom Drammen havn. Ø kningen over Drammen havn er vesentlig større enn veksten i nybilsalget som var på tre prosent fra 2012 til Det betyr at vi styrker vår markedsandel betraktelig og at modellene som kommer over havna i Drammen også styrker seg i sine markeder, uttaler havnedirektør Einar Olsen. Bilimport er et marked som er svært utsatt for konjunktursvingninger. Veksten på Drammen havn er et tegn på at havna er et effektivt knutepunkt for bil-logistikk. De aller fleste bilmerker kommer til Drammen havn, bortsett fra Audi, Volkswagen og Skoda. De siste par årene har også andelen elbiler som kommer til landet, preget importen over Drammen havn. Alle de mestselgende elbilene, blant dem salgssuksessene Tesla og Nissan Leaf, kommer til Norge via havna. Økningen i antall elbiler har vært betydelig fra 2012 til Vi ønsker å legge til rette for miljøvennlig og fremtidsrettet transport og elbilveksten understreker dette, sier havnedirektør Olsen. Praktisk og økonomisk En av importørene som bidrar sterkt til trafikkøkningen på bilhavna i Drammen, er Toyota Norge som nå tar inn en større andel av sine biler over Drammen havn. Det er både praktisk og økonomisk gunstig for oss å importere over Drammen havn, uttaler administrerende direktør i Toyota Norge, Lars-Erik Årøy. Toyota har vært importert over Drammen havn siden 1960-tallet. Årsaken til fjorårets økning er høyere salg av Toyotas modeller, spesielt hybridbilene, og at det ble igangsatt en egen rute mellom Zeebrugge i Belgia og Drammen, forklarer Årøy. 50-års jubileum I 2014 kan også bilimporten på Drammen havn feire jubileum. Da er det 50 år siden den første bilen ble importert over havna. Da den første bilen ble løftet i land på havna markerte det på mange måter et skifte i havnas virksomhet. Frem til 1960-tallet hadde Drammen havn vært karakterisert som en eksport-havn, hvor eksport av tømmer, papir og cellulose hadde vært et viktig livsgrunnlag. Nedleggingen av papir- og cellulosefabrikker i drammensområdet var et signal om at havna måtte endre karakter. Samtidig representerte oppsvinget i etterspørselen etter biler en mulighet for havna, forklarer Einar Olsen. Drammen har siden den gang utviklet seg som et gunstig knutepunkt for import, klargjøring og logistikk av biler. Virksomheten representerer mange arbeidsplasser for regionen gjennom hele verdikjeden; import dokumentasjon klargjøring transport og forhandler. 12

13 ÅRSRAPPORT 2013 I 2014 er Drammen bilhavn 50 år. Bilimporten har i løpet av disse årene representert mange arbeidsplasser i regionen. 7 av 10 biler som kommer til Norge er innom Drammen havn. I 2013 styrket havna sin posisjon som knutepunkt for bil-logistikk. 13

14 ÅRSRAPPORT 2013 Tschudi Logistics har gradvis bygget opp sin virksomhet i Drammen og er godt fornøyd med samarbeidet med Drammen havn. F.v. Ivar Vannebo og Einar Olsen, Drammen havn og Felix Tschudi og Eskil Ødegaard i Tschudi Group. T schudi Logistics har gradvis bygget opp sin virksomhet i Drammen. De har et eget kontor i Tollbugata med syv medarbeidere. Antall containere som har gått over havna har økt gradvis fra i 2009, til mer enn containere i Høsten 2013 etablerte Tschudi også en ny containerlinje fra Baltikum som anløper Drammen ukentlig. Legger til rette Som første havn i Oslofjorden har Drammen havn fått forbindelse til Baltikum. Den ukentlige containerlinjen går mellom havnene i Helsinki, Tallinn, Klaipeda, Stettin, Drammen, Immingham og Rotterdam. I containerne fraktes blant annet møbler, elektronikk, ved og briketter. Både Felix Tschudi og Eskil Ødegaard, daglig leder i Tschudi Logistics, er fornøyde med at Drammen havn opptrer som en samarbeidspartner for å legge til rette for at flere varer kan gå sjøveien. Havn er infrastruktur og når infrastrukturen er på plass gir det muligheter for utvikling. Det har skjedd mye positivt i Drammen, både når det gjelder utvikling av havna og i byen generelt, sier Tschudi. Trenger like vilkår Han mener at politikere og myndigheter må bidra til å skape like konkurransevilkår for de ulike transportformene. De må komme på banen og sørge for likhet for alle. Sjøtransporten konkurrerer stort sett med trailertransporten, og for å få flere trailere bort fra veiene må vi ha like vilkår blant annet når det gjelder avgifter, sier Tschudi. De som bytter til container går aldri tilbake. De opplever at det er forutsigbart varene kommer dit de skal på avtalt tidspunkt, legger Ødegaard til. Utfordringen med å få flere vareeiere til å gå over til containertransport, er at de må forstå at det fungerer og se at de sparer penger på det, sier han. Når det gjelder utvidelse av virksomheten på Drammen havn, tar Tschudi Logistics det steg for steg. De har allerede økt kapasiteten på den nye linjen til og fra Baltikum ved å sette inn to nye båter som er søsterskip. At båtene er like er en fordel for havneoperasjonene, fordi det blir enklere og mer forutsigbart å laste og losse. Vi tror at jernbanespor på kaikanten kommer til å bli mer og mer aktuelt. Det er en av grunnene til at vi har valgt å satse her. Det gir en fleksibilitet og rekkevidde som er konkurransedyktig, sier Ødegaard. Arealer er også en forutsetning for å kunne ekspandere. At Drammen havn skaper muligheter for vareeiere til å lagre flere varer er positivt, sier han. Fra og med juni 2014 vil også en ny, større og mer effektiv kran være i drift på Drammen havn. Dette øker effektiviteten på lasting og lossing av containere. Sammen vil de to mobile kranene på havna kunne håndtere opptil 50 containere i timen. 14

15 ÅRSRAPPORT 2013 FAKTA TSCHUDI LOGISTICS: Har røtter tilbake til 1883, da rederiet Tschudi & Eitzen ble etablert I 2003 ble Tschudi Shipping Company etablert Består av forretningsområdene shipping, offshore og logistikk Eier en flåte av offshore- og containerskip og opererer to containerlinjer mellom Nord-Europa, Norge og Baltikum Tschudi Group har ca 300 medarbeidere Omsetningen i 2013 var ca 1,4 milliarder kroner Samarbeider om å styrke sjøveien En relasjon preget av god kjemi og dialog er nødvendig for et godt samarbeid i næringslivet. Det opplever vi at vi har med Drammen havn. Begge aktører jobber mot et felles mål, som er å sørge for at transporten av varer som går sjøveien er så effektiv som mulig, sier Felix Tschudi, eier av og styreleder i Tschudi Group. Immingham Drammen OSLO NORWAY DENMARK SWEDEN Szczecin POLAND FINLAND Helsinki Tallinn ESTONIA LATVIA LITHUANIA Klaipeda Illustrasjonen viser containerlinjene som går til Drammen havn. North Sea line: Linker Oslofjorden med Immingham (England) og Rotterdam (Nederland). Raske intermodale løsninger for gods til og fra resten av Norge via Drammen. Baltic Sea line: Containerservice for Baltikum og Nord-Europa. Er innom Helsinki, Tallinn, Klaipeda, Stettin. UK NETHERLANDS Rotterdam GERMANY BELGIUM FRANCE CZECH REPUBLIC 15

16 ÅRSRAPPORT

17 ÅRSRAPPORT 2013 Flere spor på havna Jernbaneverket skal bygge to nye adkomstspor og fem nye lastespor på Holmen, slik at havna uten problemer kan ta i mot dobbelt så lange godstog. B akgrunnen for hele prosjektet er at økt trafikk av persontog på Drammensbanen gir færre muligheter for å kjøre tog til og fra Holmen. Godstrafikken mellom Sundland og Holmen må bli mer effektiv, ved at det kan kjøres lengre tog inn på området som ikke forstyrrer annen togtrafikk. Dette er et stort prosjekt, og Jernbaneverket har vurdert flere konsepter og fremdriftsplaner. Prosjektgruppa har nå landet på at det er store fordeler ved å se prosjektet som en helhet og få på plass alle ledd samtidig. Prosjektet har et budsjett på 192 millioner kroner og 140 millioner kroner ligger i statsbudsjettet for inneværende år. På statsbudsjettet i 2013 Høsten 2013 kom dette prosjektet først inn i langtidsplanene til Jernbaneverket og deretter inn i statsbudsjettet for Det var svært gledelig for Drammen havn at dette skjedde så raskt, fordi det betyr at Holmen utvikles som et effektivt knutepunkt. Godset blir samlet på ett sted og godstrafikken vil ikke ta plass fra persontogene, forklarer assisterende havnedirektør Ivar Vannebo. Store deler av 2013 ble brukt til å jobbe med konseptet, løsningsvalg, valg av trasé samt prosjektering. Neste steg er å starte grunnarbeidet for å få plass til de nye adkomstsporene, som for eksempel vann og avløp, kabler og riving av deler av lagerhus B på Furuholmen. Planen er at nye jernbanespor, lasteramper, ny kulvert og nye veier skal stå ferdig høsten Planfri kryssing I dag er det svært problematisk å kjøre tog med mange vogner inn på Holmen fordi det da sperrer for bil- og trailertrafikken på havna. Derfor kjøres det tog med maksimalt ni vogner. Med to nye adkomstspor, fem ekstra lastespor og ikke minst planfri kryssing får vi muligheten til å kjøre tog med dobbelt så mange vogner, sier prosjektleder i Jernbaneverket, Ivar Olsen. Ivar Olsen legger samtidig ikke skjul på at selve anleggsperioden vil by på utfordringer, ikke minst for de som har sitt daglige virke på Drammen havn, men at de vil gjøre det de kan for å lette på situasjonen. Når anleggsarbeidene er ferdig har vi fått bedre godshåndtering, bedre trafikksikkerhet i området og bidratt til at den økte persontrafikken på Drammensbanen blir som planlagt. Prosjektleder Ivar Olsen i Jernbaneverket opplyser at det skal bygges nye jernbanespor på Holmen. Resultatet blir økt kapasitet av godstog på Drammen havn. 17

18 ÅRSRAPPORT 2013 Tesla sender sine biler til Drammen: Det logiske valget Mer enn elbiler av typen Tesla Model S har ankommet Drammen havn fra tidspunktet elbilen var klar til levering sommeren Sjef Rensman, logistikkansvarlig i Europa for Tesla Motors, har fått høre at fornavnet hans klinger bra i Norge. Her er han sammen med assisterende havnedirektør Ivar Vannebo. 18

19 ÅRSRAPPORT 2013 FAKTA TESLA MOTORS: Grunnlagt i 2003 av ingeniører fra Silicon Valley-miljøet som ønsket å bevise at elektriske kjøretøy kunne være fantastiske Tesla Roadster var den første modellen og kom på veien i 2008 Model S (sedan) kom på veien sommeren 2013 og Model X (SUV) kommer sommeren 2015 Antall ansatte: Mer enn Har solgt totalt ca biler Tesla-bilenes ferd fra fabrikk til Drammen: 1. Bilene produseres på Tesla Motors fabrikk i Fremont, California, USA 2. Settes i container når de er klare til levering 3. Går med tog til østkysten av USA 4. Fraktes med Maersk oversjøisk transport til Rotterdam 5. Fra Rotterdam fraktes bilene med Tschudis North Sea Line til Drammen -D rammen var det beste alternativet da vi vurderte de ulike mulighetene. Drammen havn er Norges bilhavn, og erfaringen med bilhåndtering og klargjøring var avgjørende, sier Sjef Rensman, logistikkansvarlig for Teslas virksomhet i Europa. Siden høsten 2013 har Rensman vært i Drammen omtrent ukentlig. Norge har hittil utgjort omtrent 50 prosent av vårt europeiske marked, og vi har solgt større volumer enn det vi forventet. Vi har raskt måttet bygge opp en organisasjon og et apparat her, sier Rensman. I mars satte Tesla salgsrekord, da de solgte biler på en måned. Sist gang en enkeltmodell solgte så godt var sannsynligvis i mai 1986, da biler av typen Ford Sierra ble solgt i følge Opplysningsrådet for veitrafikken. Rensman trekker også frem innlandsforbindelsene fra Drammen havn som en fordel for Tesla. De selger biler over hele landet, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Drammen havns erfaringer med bilhåndtering er en sikkerhet for selskapet. Stort leveringssenter i Drammen Tesla har etablert et service- og leveringssenter i Drammen med omtrent 30 medarbeidere i løpet av det siste halvåret. Drammen er det største leveringssenteret i Norge, hit kommer også bilene som skal leveres i Osloområdet. Senteret utfører også vedlikehold og detaljering av elbilene. I tillegg til å ansette mennesker fra regionen, skaper Tesla også aktivitet hos virksomhetene som holder til på Drammen havn. Tesla-bilene kommer til Norge i containere, og Greencarrier Shipping & Logistics har ansvaret for mottaket av bilene og å sette dem til lading. Deretter har blant annet Auto Transport Service ansvaret for klargjøring og transport av bilene. Fleksible samarbeidspartnere Vi kom veldig raskt opp i store volumer, og dette har stilt store krav til våre samarbeidspartnere som har vært med på denne hurtige opprampingen. De har løst utfordringene, har jobbet hardt og vært svært fleksible, sier Rensman. Vi er fortsatt i kategorien nyoppstartet selskap. Det som skiller oss fra andre bilprodusenter er at vi eier vår egen verdikjede og driver direktesalg til kundene. Å få bilene raskt ut til kundene er en viktig suksessfaktor for oss, sier han. Tesla-bilene kommer i containere fordi det har vært den mest fleksible løsningen og fordi det i oppstarten har vært lave volumer. Containerfrakt fører til kortere ledetider og gir oss flere muligheter for oversjøiske avganger fra USA. Etter hvert som vi får flere modeller og større biler må vi vurdere ro-ro, men foreløpig vurderer vi container som det mest effektive, sier Rensman som tror på ytterligere vekst i drammensregionen. Selskapet har som mål å selge biler på verdensbasis i 2014 mot biler i Når vi vet at de solgte biler i Norge i første kvartal, ligger det an til at en stor andel av bilene skal leveres nettopp her, og at det største potensialet ligger i drammenssenterets leveringsområde. Vi utvider nettverket med servicesentre både i Norge og resten av Europa. Fokus nå er å bygge opp team og få på plass standardiserte prosesser, forteller Rensman som elsker å jobbe i Tesla. 19

20 ÅRSRAPPORT 2013 Drammen havn er Norges bilhavn og erfaringen med bilhåndtering og -klargjøring var avgjørende da vi valgte Drammen som ankomststed for våre biler Sjef Rensman, logistikkansvarlig i Tesla Motors i Europa 20

21 ÅRSRAPPORT 2013 Havnedirektør Einar Olsen (t.v.) og Terje Alm i Greencarrier Shipping & Logistics merker økningen av elbiler i Norges bilpark. 21

22 ÅRSRAPPORT 2013 KRANER Kran: Løfteevne: Kaiplassering: Havneavsnitt: Pernille 23 tonn Holmen Syd Holmen Torbjørn 50 tonn Holmen Syd Holmen Odin 100 tonn Kattegatkaia Holmen Ny kran (nn) 144 tonn Kattegatkaia Holmen nn 22

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2013 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2014 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014

Detaljer

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 15. april 2013

Detaljer

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 13.juni kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50. Mandag 23. mai kl 08.00. Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet 14.03.2011

Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50. Mandag 23. mai kl 08.00. Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet 14.03.2011 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 23. mai kl 08.00

Detaljer

Mandag 15. februar kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar 2016. Einar Olsen Havnedirektør

Mandag 15. februar kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar 2016. Einar Olsen Havnedirektør DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/16 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Fredag 14. mars kl 08:00

Fredag 14. mars kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Fredag 14. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Sak 01/15 Protokoll fra havnerådsmøte 08.12.14. Sak 02/15 Valg til havnestyret. Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014

Sak 01/15 Protokoll fra havnerådsmøte 08.12.14. Sak 02/15 Valg til havnestyret. Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/15 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 13. april 2015

Detaljer

Tirsdag 19. november 08:00

Tirsdag 19. november 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Tirsdag 19. november 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sak 07/14 Protokoll fra havnerådsmøtene 22.04.14. Sak 08/14 Anløpsavgift for 2015. Sak 09/14 Drift og investeringsbudsjett for 2015

Sak 07/14 Protokoll fra havnerådsmøtene 22.04.14. Sak 08/14 Anløpsavgift for 2015. Sak 09/14 Drift og investeringsbudsjett for 2015 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Havnekassens økonomiske forhold. Skaper gode havneambassadører. Pasta og flis ruller inn fra Italia

Havnekassens økonomiske forhold. Skaper gode havneambassadører. Pasta og flis ruller inn fra Italia Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer,

Detaljer

Mandag 17. februar 08:00

Mandag 17. februar 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. februar 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 21. oktober 08:00

Mandag 21. oktober 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Drammen havn Årsrapport 2009

Drammen havn Årsrapport 2009 Drammen havn Årsrapport 2009 Sjøtransport av bil og andre varer gir færre ulykker, mindre køer og lavere slitasjekostnader Einar Olsen, Havnedirektør Innhold Havnedirektørens forord...4 Styrets beretning...6

Detaljer

Sak 08/11 Protokoll fra havnerådsmøtene 11.04.11 og 17.10.11

Sak 08/11 Protokoll fra havnerådsmøtene 11.04.11 og 17.10.11 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/11 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 5. desember

Detaljer

Mandag 14. november kl 08.00. Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess

Mandag 14. november kl 08.00. Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 14. november

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Mandag 9. september kl 08:00

Mandag 9. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 9. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sak 10/15 Drammen havn sin eierandel i Eidos AS vurderes solgt

Sak 10/15 Drammen havn sin eierandel i Eidos AS vurderes solgt Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/15 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012

Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Onsdag 16. desember kl 08:00

Onsdag 16. desember kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 16. desember kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Onsdag 23. mai kl 14.00. Sak 13/12 Protokoll fra styremøtene 19.03.2012 og 11.05.2012

Onsdag 23. mai kl 14.00. Sak 13/12 Protokoll fra styremøtene 19.03.2012 og 11.05.2012 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 23. mai kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling:

Detaljer

Sak 07/10 Protokoll fra havnerådsmøte 15.04.10. Sak 08/10 Avgifter for 2011. Sak 09/10 Drift og investeringsbudsjett for 2011

Sak 07/10 Protokoll fra havnerådsmøte 15.04.10. Sak 08/10 Avgifter for 2011. Sak 09/10 Drift og investeringsbudsjett for 2011 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/10 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 6. desember

Detaljer

Onsdag 29. mai kl 15:00

Onsdag 29. mai kl 15:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 29. mai kl 15:00 Sted: Drammen havn, Havnestyresalen

Detaljer

Mandag 07. september kl 08:00

Mandag 07. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 07. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 8. september kl 08:00

Mandag 8. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 8. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Årsrapport2014. Feiret 50 år med bilimport til Drammen

Årsrapport2014. Feiret 50 år med bilimport til Drammen Årsrapport2014 Feiret 50 år med bilimport til Drammen Utviklingsmulighetene Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle

Detaljer

Mandag 20. oktober kl 08:00

Mandag 20. oktober kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 20. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Drammen havn. Fra plan til virkelighet

Drammen havn. Fra plan til virkelighet Drammen havn Fra plan til virkelighet Trafikken i Drammen havn Varebalansen Bilimport Nøkkeltall 2008 Totale inntekter 42 784 593 Totale utgifter 39 573 219 Driftsresultat 3 211 376 Datterselskaper Drammen

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Mandag 11. februar kl 08:00

Mandag 11. februar kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 11. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Mandag 16. november kl 08:00

Mandag 16. november kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 16. november kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Innhold. Havnedirektørens side 3 Styrets beretning 4 Resutatregnskap 6 Balanseregnskap 7 Havnekassens økonomiske forhold 8

Innhold. Havnedirektørens side 3 Styrets beretning 4 Resutatregnskap 6 Balanseregnskap 7 Havnekassens økonomiske forhold 8 Årsrapport Innhold Havnedirektørens side 3 Styrets beretning 4 Resutatregnskap 6 Balanseregnskap 7 Havnekassens økonomiske forhold 8 UTGIVER Drammen havn Produsert av: Godt Sagt Grafisk design: Form Farm

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Onsdag 30. mars kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn - Lierterminalen AS

Onsdag 30. mars kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn - Lierterminalen AS DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/16 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 30. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Administrasjonen,

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

Mandag 12. mai kl 08:00

Mandag 12. mai kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 12. mai kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer