Mandag 11. februar kl 08:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandag 11. februar kl 08:00"

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /13 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 11. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 1/13 Protokoll fra styremøtet Sak 2/13 Byarkivet - Drammen havn Sak 3/13 Sak 4/13 Sak 5/13 Sak 6/13 Sak 7/13 Status Utvikling av Holmen Styretur Ny kran Eventuelt Drammen, den 5. februar 2013

2 Sak 1/13 Protokoll fra styremøtet Vedlagt er protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 5. februar 2013

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /12 -/vs Protokoll Tid: Mandag 12. november 2012 kl 08:00 Sted: Skur 1 Maritim storstue Til stede: Johan Baumann Hege Gunnerud Søren Falch Zapffe Masud Gharahkhani Anita Winsnes Berit Narverud Fra administrasjonen: Ivar A. Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 35/12 Protokoll fra styremøtet Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra med følgende kommentar: Sak 34/12 Eventuelt: Dato for styreturen passet dårlig for enkelte styremedlemmer. en vil sende ut et nytt forslag til medlemmene. Sak 36/12 Status Administrasjonen orienterte om følgende: - Utfyllingsprosjektet. Jernbaneverket Utbygging informerte, i møte , Drammen havn om at opsjonen om ytterligere m3 steinmasser ikke vil bli innløst. I denne forbindelse ber styret Drammen havn om å konkretisere utfyllingssituasjonen, legge frem alternativene som finnes på området og kartlegge om det er grunnlagt for reforhandling av steinmassene.

4 - LO-PINOD. Styret ber administrasjonen legge frem en oversikt over bruttoforbruket pr. budsjettområde, på neste møte. - Varetrafikken pr. september VEDTAK: "Styret tar saken til orientering med kommentarer som bes lagt frem for Drammen kommune v/rådmannen for å kunne vurdere om inngått avtale mellom Rom Eiendom, Jernbaneverket og Drammen kommune er oppfylt. Sak 37/12 Regnskapsstatus pr Administrasjonen orienterte styret om den økonomiske situasjonen pr. 3. kvartal VEDTAK: "Styret tar saken til etterretning". Sak 38/12 Priser og forretningsvilkår for 2013 Administrasjonen informerte om saken. Forslag til anløpsavgift, priser og forretningsvilkår for 2013 er kunngjort i Drammens Tidende, og i tillegg meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. Ingen kommentarer har fremkommet. VEDTAK: Havnestyret vedtar den foreslåtte anløpsavgift, samt priser og forretningsvilkår og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge anløpsavgiften frem for Havnerådet for endelig godkjennelse. Den nye anløpsavgiften, samt priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra

5 Sak 39/12 Drifts- og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen la frem forslag til investerings- og driftsbudsjett 2013 med de endringer som kom frem i møte VEDTAK: "Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til investerings- og driftsbudsjett for 2013 og ber om at dette legges frem for Havnerådet med følgende tilleggsinformasjon: Det er et nøkternt budsjett som er lagt frem for 2013 hvis markedet holder seg stabilt. Havnerådet bør i budsjettsammenheng få presentert en sårbarhetsvurdering. Styret ber administrasjonen legge frem informasjon som viser resultatene av investeringer som er gjort og behovet for fremtidige investeringer. Dette for også å kunne diskutere hvem som bør ta det finansielle ansvaret for det kommende investeringsbehovet. Vurdere om det skal opprettes fond for investeringer som kommer. Sak 40/12 Eventuelt Ingen saker under eventuelt Møtet avsluttet kl Drammen, den 13. november Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud

6 Sak 2/13 Byarkivet - Drammen havn Drammen havn sine gamle arkiver har i alle år ligget på et uisolert loft over kontorene våre. Dette er ikke noe ideelt miljø for sakene og det var ikke sikret mot brann. Derfor tok vi kontakt med Byarkivet og IKA Kongsberg (Interkommunalt arkiv) I mars 2012 startet Drammen havn et samarbeid med Byarkivet som er Drammen kommunes arkivmyndighet og arkivdepot om å ordne og registrere det gamle arkivet til havna. Arbeidet er nå ferdigstilt og omfatter ca. 30 hyllemeter med saksarkiv, kopibøker, dagsjournaler, skipstrafikklogger, regnskap, statistikk, kart og tegninger, gjenstander og fotografier fra perioden Drammen havn synes det er flott at historien nå er blitt kategorisert og har vært med å finansiere dette prosjektet med kr ,-. Arkivet er fritt tilgjengelig på Byarkivets lesesal på Gamle Kirkeplass 7 i Drammen, og er også å finne på Byarkivet laget også i fjor som et ledd i den nordiske arkivdagen en utstilling om Drammen havn, under temaet Drammen havn 400 år som møteplass. Temaet for utstillingen var møteplasser. Børre Lie i DT skrev en avisartikkel om arkivet fra Drammen havn. Denne ble publisert 21. januar Byarkivar Tom Oddby kommer til styremøte for å orientere litt om prosjektet. Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 1. februar 2013

7 Sak 3/13 Status Varestatistikken 2012 ble et nytt rekordår på Drammen havn i forhold til tonnasje og omsetning. Totalt tonn ble lastet og losset over våre offentlige kaier (+ 13,5 %). Det er særlig containertrafikken, tømmer, sement og betongelementer som slår positivt ut. I tillegg startet Yara sin import av Air1 i 2012 hvor totalt tonn ble losset på Holmen. Størst tilbakegang i tonnasje hadde oljeprodukter (Statoil) og korn. Vedlagt følger varestatistikken for 2012:

8 Bilimporten 2012 : biler ble losset over kai og dette er en tilbakegang på fra 2011 (-6,4 %). I tillegg ble ca biler losset fra jernbane og ca biler kom inn med trailer fra Oslo, Brevik og Sverige. Det har vært meget stor etterspørsel etter lager i hele fjoråret og for tiden leier Eidos ut ca. 35 mål til billagring på arealet utenfor Hellik Teigen AS. UECC endret i januar 2012 på seilingsmønsteret ved at det nå er to fartøy som betjener Drammen ukentlig. Dette medfører direkte anløp til Southampton og Zeebrugge i tillegg til Bremerhaven. Dette har medført at importen av maskiner og anleggsutstyr (Caterpillar) har økt betydelig over havnen i foregående år. Autoprogress : Autoracer : Drammen Southampton Zeebrugge Bremerhaven - Drammen Drammen Bremerhaven Oslo - Drammen Betydelig tømmereksport over havna i 2012 Viken skog har hatt en betydelig utskiping av tømmer i Sagtømmer har blitt eksportert til Tyskland og massevirke har blitt skipet innenriks til Skogn. Wood & Logistics og Hellefoss har også hatt noen tømmerskipninger i løpet av fjoråret. Totalt ble tonn skipet som er en økning på tonn sammenliknet med 2011.

9 Foreløpig økonomisk resultat 2012 Det synes å bli et solid regnskapsresultat i 2012 for Drammen havn. Driftsinntektene rundet 58 MNOK i 2012 som er 5,7 MNOK høyere enn Det har vært et godt år med både stor vareaktivitet over kai og alt tilgjenglig areal har vært utleid. Driftskostnadene er foreløpig på 41,2 MNOK som er ca 0,4 lavere enn Beløpet kan bli noe endret da ikke alle kostnadene er endelig bokført, dette er kostnader som for eksempel endring i pensjonsforpliktelser. Regnskapet viser så langt et driftsresultat på i overkant av 16 MNOK. Lo-Pinod Det vises til sak 36/12 og vår deltakelse interreg-prosjektet Lo-Pinod (Logistics Optimisation for Ports Intermodality, Network, Opportunities, Development). Vårt budsjett er på ,- euro og hvor vi kan få tilbakebetalt 50 % = ,- euro i prosjektperioden ( ). Drammen havn er delaktige i tre programmer: - Utvikling av intermodale knutepunkt - Maritim kulturarv (preservation through transformation) - Short Sea Shipping, flytting av varestrømmer fra vei til sjø og jernbane Den rapporterte vi inn vår kostnads- og aktivitetsrapport nummer 4, = euro. Hittil har vi claimet ,- euro pr Våre gjenstående 191 euro kommer vi i all hovedsak til å claime i inneværende år. Vi skal blant annet gjennomføre en bedriftsøkonomisk samfunnsanalyse i løpet av våren. Analysen vil beskrive hvilken økonomisk betydning havnen og bedriftene som er lokalisert her har for vår region. Vedlagt følger vårt budsjett og kostnader pr. budsjettpost pr Den 18. og 19 april vil Drammen havn være vertskap for et partnership meeting hvor det også skal gjennomføres en B2B med fokus på shortsea shipping og intermodal transport for varegruppene frukt, grønnsaker og blomster til Norge samt eksport av sjømat. Subsea Valley konferanse Den 20. februar vil Subsea Valley holde konferanse i skur 1 hvor tema vil være logistikk. Det vil bli en befaring på Holmen og Lierstranda i forkant av konferansen (buss) og ordfører Tore O. Hansen vil åpne konferansen kl

10 Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 1. februar 2013

11 Sak 4/13 Utvikling av Holmen Jernbaneterminal Samarbeidsprosjektet mellom Jernbaneverket, Drammen kommune og Drammen havn går stadig videre. Dette er et tiltak som følge av den avtalen Drammen kommune, Jernbaneverket og ROM Eiendom inngikk i februar Hensikten var å flytte godsterminalene for jernbane fra Sundland og Nybyen. Etter hvert har det blitt viktig for Jernbaneverket å sikre god tilgjengelighet for persontrafikk på sporene fra Drammen stasjon til Brakerøya. Dette kan gjøres ved å kjøre hele godstog fra Sundland skiftestasjon til Holmen og Lierstranda. Og det er viktig for jernbaneverket å fjerne planoverganger hvor biler kjører over sporene. Dette gjelder spesielt i Kjerraten og bedriftene på nordsiden av Holmen. Helhetsplan: For å få plass til de aktivitetene og terminaler som er nødvendig fremover har vi med en skisse på hva som er nødvendig av nye bygg, spor og arealer. Vi er avhengig av å skape plass. Det kan gjøres ved å fylle ut mer areal i sjøen eller ved å lagre biler i billagringshus. Vi holder nå på med å fylle ut utenfor Holmen. Det er m3 med stein vi nå mottar fra Holmestrand og dette går hovedsakelig med til motfylling i sjøen. I øyeblikket ser det ut til at vi får steinmasser levert frem til påske. Jernbaneverket Utbygging ønsker å levere til Kopstad etter dette. I de nærmeste år er det RV 23 med tunell Dagslett Linnes og ny Strømsøåstunell som er mest aktuelle å motta steinmasser fra. Det kan også bli en mulighet fra nytt dobbeltspor Oslo Ski hvor det skal sprenges ut store mengder stein med oppstart Noe som betyr at det går trolig flere år før vi får stein fra andre steder. Derfor har vi også vurdert muligheten til reforhandling av stein fra Jernbaneverket, men ser og forstår at dette vil koste så mye at det ikke er regningsvarende. Dette betyr at vi må skape en annen løsning på arealet og da er løsningen å bygge billagringshus. Dette er et godt alternativ som også vil være med å skjerme mer av arealene og aktiviteten på Holmen. Det ser også ut til at Skur A og B på Furuholmen må rives for å komme frem med sporene og arealer til å håndtere togene fra Sundland og Nybyen. Dette betyr at et nytt lagerhus må bygges nord på Furuholmen (mot Bragernesløpet). Dette har vi delvis prosjektert tidligere og vil bli et effektivt lager som samtidig blir en god avskjerming mot nord. I tillegg er det etterspørsel for flere bygg/terminaler. Det er flere bedrifter som ønsker seg plass hos oss og det er bra. Men vi har avventet dette noe med tanke på en helhetsplan for Holmen og en helhetsplan for Drammen kommune. På skissen under viser vi hvordan disse byggene er tenkt plassert.

12 Kostnadsdeling Vi har nå startet prosessen med kostnadsdeling. Her er utgangspunktet. Jernbanespor: JBV (jernbaneverket) Veier: JBV Areal til spor og veier: JBV Erstatning for lager som må rives: JBV Nye lagerhus: Kunde/eier/Drammen havn Billagringshus: Kunde/eier/Drammen havn Etablere nye arealer Drammen havn Omstillingskostnader JBV Kai og kran Drammen havn Estetikk Drammen havn Forutsetningen for denne løsningen er at JBV har ansvaret for spor og terminaler i hele Norge. Det er også slik løsningen er i vårt område i dag. JBV har ansvaret for bilsporene på Holmen og containerterminalen i Nybyen. Derfor må JBV også ha ansvaret videre. Dette betyr mye for investering, drift og vedlikehold av sporene. Godsoperatørene på jernbane betaler ikke for bruk av terminalene i dag. Dersom det skulle velges noen annen løsninger, blir det høyere kostnader her enn ved andre terminaler vi konkurrerer med. Et alternativ vi kan se, er at Buskerudbyen kan ha interesse av en effektiv godstransport, der tunge lastebiler fjernes fra sentrale veier i Drammensregionen. De kan eventuelt tilføre prosjektet økonomiske midler ved at godset også skal få mulighet til å reise kollektivt. Strategiplan Det å videreutvikle jernbaneterminalen på Holmen samstemmer med vår eksisterende strategiplan. Det passer for regionen, byen og havna. Vår visjon er: Drammen havn skal bli den beste intermodale havnen i sørøst Norge Samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene Drammen havn skal ikke bli størst, men best

13 Fremdrift Vi må regne med at det meste av 2013 går med til planlegging av prosjektet. Prosjektet må være ferdig bygget og satt i drift desember 2014 pga den nye ruteplanen som vil bli iverksatt av NSB. Det betyr at vi må frigjøre areal, planlegge og bygge billagringshus og terminaler som bør stå ferdig sommeren Det første vi må gjøre er å planlegge byggingen av et nytt billagringshus for raskt å frigjøre arealer. Det neste (parallelt) blir å planlegge byggingen av et lager nord for jernbaneterminalen, slik at Skur A og Skur B kan rives. Deretter kan arbeidet med å bygge nye lagerbygg planlegges. Flere lager/terminaler Etablering av nye terminaler, vist som terminal A, B og C på helhetsplanen, blir å diskutere videre i styremøtet. Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 4. februar 2013

14 Sak 5/13 Styretur Vi planlegger styretur til Bremen og Bremerhaven april Etter flere oppfordringer starter vi etter jobb på onsdag 10. april. Det starter snart opp en ny flyrute fra Sandefjord til Bremen og den vil vi benytte. Avreise vil være kl fra Sandefjord. Det betyr at vi kan rekke en middag i Drammen kl 17.00, og setter opp felles buss fra Drammen til Sandefjord kl Vi vil overnatte på Hotell Atlantic (Der Siegel) i Bremerhaven. På torsdag vil vi besøke havna i Bremerhaven og se på bil- og containertrafikk. Bremerhaven er den havna vi har mest trafikk fra. De fleste bilene til Drammen er innom der på vei til Drammen, og det er rederiet UECC (United European Car Carriers) som frakter bilene til Drammen. En representant for UECC blir trolig med oss på tur og holder et foredrag for oss. På fredag planlegger vi et besøk på en bilfabrikk før vi tar flyet hjemover. Flyavgang fra Bremen er kl Og vi regner med å være i Drammen før kl Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 4. februar 2013

15 Sak 6/13 Ny kran Det er nå fem år siden vi kjøpte vår mobile havnekran (Liebherr LMH 400) og startet operasjonen med denne på Holmen-Syd. Høsten 2009 flyttet vi krana over til vår nyåpnede terminal og har i ettertid håndtert alle containeranløpene på Kattegatkaia. Vi har hatt en meget fin utvikling sammen med Tschudi Lines og Scandinavian Shipping i vår felles satsing med å tilby bedriftene i vår region et unikt dør-til-dør konsept som har klart å flytte betydelige varestrømmer fra vei til sjøtransport. I 2012 ble TEU s (+28%) lastet og losset i Drammen med til sammen tonn med varer. Tschudi Lines laster og losser nå ca 300 containere pr. anløp og er opptatt av driftsikkerheten med kun en kran som kan behandle containere i Drammen. Liggetiden til fartøyet begynner å bli en utfordring med dette volum for at fartøyet skal klare å holde sin ukentlige rundtur. Det er derfor ønskelig å kunne benytte to kraner samtidig på disse operasjonene. Tschudi Lines vurderer nå å øke sin aktivitet ytterligere i Drammen ved å starte opp med en ny service og et ukentlig anløp til i Drammen. Dette betyr enda større volum og enda større krav til driftsikkerhet. Vår mobile havnekran har nå passert driftstimer og foruten containeroperasjoner benyttes den også til lossing av stål, salt, vannglass og tungløft. I 2012 har våre totale kranleier vært på 4,0 MNOK. Vi tror at en ny mobil havnekran vil ligge på 25 MNOK, i størrelsesorden. Det er en sterk norsk krone for tiden og Europa har lavkonjunktur. Dette kan være et heldig tidspunkt for et slikt kjøp. Vi vil også sjekke ut bruktmarkedet. Det blir imidlertid viktig for oss å prøve å få mest mulig sikkerhet for at en ny linje kommer dersom vi investerer i ny kran. Det kan ta inntil ett år fra vi starter prosessen til en ny kran står på plass i Drammen. Forslag til vedtak: "Styret ber administrasjonen utrede innkjøp av ny kran Drammen, den 4. februar 2013

Onsdag 29. mai kl 15:00

Onsdag 29. mai kl 15:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 29. mai kl 15:00 Sted: Drammen havn, Havnestyresalen

Detaljer

Fredag 14. mars kl 08:00

Fredag 14. mars kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Fredag 14. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 21. oktober 08:00

Mandag 21. oktober 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 12. mai kl 08:00

Mandag 12. mai kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 12. mai kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien Årsrapport2013 ÅRSRAPPORT 2013 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer,

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/10 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 15. november

Detaljer

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014

Detaljer

Drammen havn Årsrapport 2009

Drammen havn Årsrapport 2009 Drammen havn Årsrapport 2009 Sjøtransport av bil og andre varer gir færre ulykker, mindre køer og lavere slitasjekostnader Einar Olsen, Havnedirektør Innhold Havnedirektørens forord...4 Styrets beretning...6

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Hotel Kämp møterom «Paavo Nurmi» Møtetid: 18.09.2013 kl. 09.00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258.

Detaljer

Nyhetsbrev. Historiske gigantløft. Cruiserederier besøker Fredrikstad. Nå kommer The World

Nyhetsbrev. Historiske gigantløft. Cruiserederier besøker Fredrikstad. Nå kommer The World Nyhetsbrev Historiske gigantløft Fredag 27. mai ble historiens tyngste løft foretatt på Øraterminalen. To 205 tonns tanker ble løftet i land. Etter nøye planlegging, god koordinering av løftet og trygg

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten.

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten. Foredrag i Drammen La meg begynne med en liten innrømmelse. Til tross for at det ikke er lange avstanden fra Asker hvor jeg bor og til Drammen, har jeg dessverre aldri hatt noe egentlig forhold til byen.

Detaljer

VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06

VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06 Saksliste styremøte 6-06 Dato: Sted: Arkiv: Saksnr.: 36/06 Saksnr.: 37/06 Saksnr.:38 /06 Saksnr.:39 /06 Saksnr.:40 /06 Saksnr.: 41/06 Saksnr.: 42/06 Saksnr.: 43/06 Saksnr.: 44/06 Saksnr.: 45/06 Saksnr.:

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 VEDTATT AV STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVA OF STAVA OF ER R NG NGE POR T 02.09.2010 POR T www.stavanger.havn.no IPAX AS. Foto: Anders Bang Andersen Tom Haga

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 04.12.2014 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer