Drammen havn Årsrapport 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen havn Årsrapport 2009"

Transkript

1 Drammen havn Årsrapport 2009

2 Sjøtransport av bil og andre varer gir færre ulykker, mindre køer og lavere slitasjekostnader Einar Olsen, Havnedirektør

3 Innhold Havnedirektørens forord...4 Styrets beretning...6 Resultatregnskap pr Balanse pr Optimalisert intermodalitet...14 Havn for næringslivet: Drammen - et logistisk kinderegg!...16 Logistikk på bryggekanten. Verden rett i nærheten...18 Drammen havn bygger grønne områder...20 Kart over havna...22

4 DRAMMEN HAVN 4 ÅRSBERETNING 2009 Drammen havn satser på miljøvennlig infrastruktur Drammen Havn satser på miljøvennlig infrastruktur som et konkurranse - fortrinn. De siste årene har havna investert til sammen 175 millioner kroner på løsninger som skal redusere CO2-utslipp og samtidig spare kundene for tid og penger. Einar Olsen, Havnedirektør Ny kai, ny kran og nye arealer på til sammen kvadratmeter har effektivisert containertrafikken i Drammen Havn de siste årene. Ikke minst viktig er det nye jernbanesporet, som åpnet høsten 2009 og har gjort havna til en av få i Norge der direkte overgangen fra sjø til bane er mulig: - Vi tror dette tilbudet vil gjøre oss attraktive for bedrifter som ser etter miljøvennlige og effektive omlastings muligheter, sier havnedirektør Einar Olsen. Dessuten sparer det penger! Enklere og billigere - Tidligere måtte alle containere fra skip her i Drammen over på lastebil - og kjøres til nærmeste jernbanestasjon for omlasting - eller videre på landeveien. Nå kan de i stedet løftes rett fra båtene over på toget. De som skal betale for omlastingen slipper dermed mellomtransporten og sparer mellom % av logistikkostnadene sine, sier Olsen. I andre havner er det fortsatt slik at containerne som losses må kjøres fra havneområdet til omlastningsterminaler - ofte et stykke unna. Løsningen Drammen Havn nå kan tilby, er intermodalitet slik det er tenkt å fungere - og slik vi ser containertrafikken ellers i verden i stor grad håndteres, sier havnedirektøren. Strategisk valg Investeringene i den nye infrastrukturen er fundamentet i havnas langsiktige strategi; - å bli det beste intermodale knutepunkt i sørøst-norge og samtidig ivareta rollen som samfunnsbygger. Dette er et arbeid med flere perspektiver: - Nå har vi jo fått et anlegg som er veldig miljøvennlig fordi vi kobler sjø, båt og bane enda mer effektivt sammen. Vi har bidratt til å realisere en ønsket politisk utvikling - både fra regjeringen og som det fremkommer i Nasjonal Transportplan - om mer gods over fra vei til sjø og bane. Responsen fra markedet har så langt vært lovende - og nå skal vi jobbe med å markedsføre det skikkelig, avslutter havnedirektøren.

5 Vi har investert til sammen 175 millioner på løsninger som skal redusere CO 2 utslipp og samtidig spare kundene for tid og penger! Einar Olsen, Havnedirektør

6 DRAMMEN HAVN 6 ÅRSBERETNING 2009 DRAMMEN HAVNESTYRE Styrets beretning for 2009 Selskapet Selskapet er et interkommunalt selskap, og eies av kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik. Bedriften har sin administrasjon i Drammen. Selskapet eier 100% av Drammen havn - Lierterminalen A/S. Regnskapene for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen og Drammen havn - Lierterminalen AS er konsolidert i vedlegg. Selskapets formål er å drive havnevirksomhet og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i henhold til Havnelovens bestemmelser. Virksomheten Hele havnedistriktet hadde 1191 skipsanløp som fordeler seg på 476 ved offentlig kai, 366 på private og 349 i Ytre distrikt som også er private kaier. Godsmengden over havnedistriktet var totalt tonn. Her er fordelingen tonn på offentlig kai, tonn på private og tonn i Ytre distrikt. Dette tilsvarer en nedgang fra 2008 til 2009 på 29,1% for hele havnedistriktet, målt i tonn. Antall importerte biler over kai i år 2009 var stk. som gir en nedgang på 38% eller biler. Antall TEU ble i 2009 på stk som er stk mer enn i 2008, dvs. en økning på 26,2 %. Investeringer/prosjekter I 2009 er følgende prosjekter ferdigstilt: - Utfylling av Holmen Øst med en total investering på ,- NOK. Dette er en stor investering som har pågått helt siden Ny Kattegatkai på 140 m lang der det er totalt investert ,- NOK. Prosjektet ble påbegynt i Grøntanlegg på ca 500 m ut mot Bragernesløpet til ,- NOK. - En terminal, delvis asfaltert/gruset med fem lysmaster inkl. kjøleplugger og to jernbanespor på ca 300 m. Investeringen har totalt kommet på ,- NOK. Johan Baumann, Styreleder Sluttføring av de mange investeringene har gjort Drammen havn til et flott intermodalt knutepunkt der bil, bane og båt er knyttet sammen. Drammen havn har fått betegnelsen stamnetthavn og er sammen med andre havner kommet med i Nasjonale transportplan. Drammen havn markerte august 2009 havnas utvikling og modernisering med en offentlig markering med inviterte gjester og en Åpen havnedag der alle interesserte ble ønsket velkommen ut på havna. Ansatte, kunder og ulike leverandører bidro alle til at dagen ble meget vellykket. Auksjonen på Åpen havnedag samlet inn ,- NOK som ble gitt som gave til TV-innsamlingsaksjonen til CARE. Organisasjon Selskapet hadde ved utgangen av regnskapsåret 15 ansatte hvorav 6 kvinner. Den daglige drift er underlagt havnedirektør Einar Olsen. I 2009 inntraff en arbeidsulykke der en person omkom. Han var ikke ansatt hos oss, men mistet livet under arbeidet med lossing av en båt. Det har ikke inntruffet alvorlige ulykker som har medført lengre sykefravær blant de ansatte i Drammen havn. Styret består av 4 kvinner og 2 menn. Styret har i 2009 holdt 7 styremøter. Ingen av styremedlemmene har eierinteresser i selskapet. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 2009 var det totale sykefraværet på 6,97% som fordelte seg på 5,2% (i ,42%) langtidsfravær og 1,77% (i ,97%) korttidsfravær. Totalt sett er dette en økning på 1,6% fra 2008.

7 Fremtiden Styret utarbeidet sammen med administrasjonen en ny strategisk plan for Drammen havn. Denne er vedtatt av eierne og danner grunnlag for det videre arbeidet. Visjonen er: Drammen havn skal bli den beste intermodale havnen i sørøst Norge samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eier kommunene. Drammen havn skal ikke være størst, men best. Det blir derfor viktig å flytte godsterminalen for bane fra Nybyen til Holmen og sikre direkte adkomst til overordnet vei- og banenett via ny broforbindelse. Det er også et ønske å utvikle buffersoner mellom havnevirksomhet og bebyggelse. Økonomi Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen en fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har heller ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Etter styrets vurdering har Drammen havn en god finansiell posisjon. Regnskapet for Drammen havn er for 2009 utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Egenkapitalen utgjør nå 73,0 % av totalkapitalen. I 2008 utgjorde den 76,4%. Driftsresultatet viser et overskudd på ,- MNOK. mens årets resultat viser et overskudd på ,- MNOK som overføres kapitalkonto. Drammen, den Johan Baumann leder Hilde Klæboe Heidi Grundvig Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Einar Olsen havnedirektør

8 DRAMMEN HAVN 8 ÅRSBERETNING 2009 Resultatregnskap pr DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Regnskap 2008 Kranleier Andre salgsinntekter Tilskudd fra SFT (KLIF) Administrasjonsinntekter Leieinntekter areal Leieinntekter lager Avgifter fartøy Avgifter varer Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønn, feriel.,hon Endring pensjonsforpliktelser Andre driftskostn Tap på fordringer Avskrivninger Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Aksjeutbytte Lier Ind.terminal Renteinntekter Sum Finanskostnader Finanskostnader Sum Ekstraordinær kostnad Ekstraordinære avskr. Fyr Sum NETTO FINANSINNTEKTER ÅRETS RESULTAT DISPONERING Avsatt til kapitalkonto

9 Havnekassens økonomiske forhold Totale inntekter Totale utgifter Overskudd Av de totale utgifter utgjør: Lønn- og andre sosiale kostnader % Drift og vedlikehold % Avskrivninger % Til kapitalkonto (årets overskudd) % Sum % Av de totale inntekter utgjør: Kranleier % Andre salgsinntekter % Leieinntekter % Havneavgifter % Finansinntekter % Sum % 18% 7% 26% 10% 5% 8% 28% 49% 49% Lønn- og sosiale kostnader 26% Drift og vedlikehold 49% Avskrivninger 18% Til kapitalkonto (årets overskudd 7%) Kranleier 5% Andre salgsinntekter 8% Leieinntekter 49% Havneavgifter 28% Finansinntekter 10%

10 DRAMMEN HAVN 10 ÅRSBERETNING 2009 Containertrafikk 54% Utenriks 2009 Inngående % Utgående % 46% Totalt % Bilimport Antall biler Varetrafikk i tusen tonn Utenriks Innenriks Lokal

11 Drammen havn er utpekt til stamnetthavn

12 DRAMMEN HAVN 12 ÅRSBERETNING 2009 Balanseregnskapet pr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Transportmidler Mask., verkt., inv. o.l Bygn. og bygn.m.anl Batteriøya Tomter/kaier/jernbanespor Aktiverte utfyllinger Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Lån Lierterminalen A/S Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Kasse Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler

13 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Opptjent egenkapital Kapitalkonto Årets overskudd Frie fond Sum egenkapital Langsiktig gjeld Lån Kommunalbanken Underdekning pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter Neste års avdrag på lån komm.banken Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

14 DRAMMEN HAVN 14 ÅRSBERETNING 2009 Optimalisert intermodalitet Kostnadseffektiv godshåndtering. Forutsigbare rammebetingelser. Miljøvennlig logistikk: Drammen Havn optimaliserer tilbudet til nye og gamle kunder. En mest mulig effektiv kobling av vei, jernbane og sjøtransport har vært det over - ordnede målet for Drammen Havn de siste sju årene: Ny terminal, dypvannskai og ny kran er på plass. Det samme er to jernbanespor som går helt ned på bryggekanten. - Med større arealer og ny infrastruktur på plass er arbeidet med å fase inn ny aktivitet og nye kunder godt i gang, forteller assisterende havnedirektør Ivar A. Vannebo. Ivar Vannebo, Ass. Havnedirektør God respons Vannebo sier markedet svarer positivt på tilbudet Drammen Havn nå kan gi: - Både kostnadsmessig og miljømessig er det interessant å etablere seg i havne - området. I tillegg til tilrettelagt infrastruktur har vi godt med lagerplass - noe som mange virksomheter etterspør. Ved å etablere seg hos oss sparer de transport- og logistikk utgifter, samtidig som de kommer til et variert transportfaglig miljø her på Holmen, forklarer han. - Hvem skal dere ta kunder fra? - Vi er ikke ute etter å ta noens kunder! Men vi ser jo i dag at landets største havn er Svinesund, og det er et politisk mål både i Norge og EU - å få mer av trafikken fra veg over til sjø og bane. Vi tror effektive terminaler er en viktig del av løsningen på den utfordringen. Ledelsen ved Drammen Havn vet samtidig at markedet ser på kostnader når de velger etableringssted: - Det viktigste kriteriet blir økonomien. Dermed er den effektive verdi- og varekjeden vi legger opp til interessant for bedriftene. Men mange vi snakker med har også notert seg den positive utviklingen i byen de siste årene og ser det som en interes sant region å etablere seg i. I tillegg er det flere som sier at miljøprofilen vår er viktig - også for dem som kunder. Gunstig beliggenhet: Et annet fortrinn for havnen i Drammen er den gunstige beliggenhet i forhold til naboer og problematikk knyttet til støy og trafikk: - Passelig avstand til byen gjør at vi kan ha fleksible åpningstider og tidvis intensiv drift uten at omgivelsene blir direkte berørt. Når det er sagt, er vi klar over at vår virksomhet har konsekvenser for resten av byen og prøver å legge vekt på å mini mere belastningen - bla ved å etablere grøntarealer som buffersone mot annen trafikk og bebyggelse. Langsiktig Når Drammen Havn nå er klare til å ta i mot nye virksomheter er det langsiktig jobbing og tydelige strategiske valg som ligger bak. - Alle de fem eierkommunene støtter opp om utviklingen og det er viktig for forut - sigbarheten kundene har behov for. Stabilitet og langsiktighet er viktig - både for oss og kundene. Med jobben som nå er gjort har vi en solid plattform å bygge videre på, slår Vannebo fast.

15 Omlastningsterminal for jernbanegods i havna, bare noen få meter fra skutesiden, gjør Drammen havn til et svært effektivt godsknutepunkt Ivar Vannebo, Ass. Havnedirektør

16 DRAMMEN HAVN 16 ÅRSBERETNING Vi må huske på at en stor del av forbruksvarer som folk etterspør - ja tar som en selvfølge å finne i butikkene - må komme inn i landet et sted! Med sjøvei, landevei og tog så nært kan man kanskje kalle Drammen et logistisk kinderegg - sjø, vei og bane på ett sted! Per Steinar Jensen, Direktør NHO Buskerud

17 Havn for næringslivet: Drammen - et logistisk kinderegg! - Alle bedrifter trenger en effektiv infrastruktur. Og en veldrevet havn gir Drammen ekstrapoeng, smiler Per Steinar Jensen i NHO Buskerud. Jensen har bred kontakt med store og små bedrifter i hele drammensregionen. Han ser at god tilgjengelighet og effektiv infrastruktur ofte avgjør hvor næringslivet velger å etablere seg. Transport koster Fordi transport er dyrt vil effektiv logistikk være en aktuell utfordring også i årene fremover, mener NHO-direktøren: - Uansett bransje er transportkostnadene viktige - og alle ser etter muligheter for å redusere dem. Drammen Havns sentrale plassering i forhold til sjø, vei og jernbane kan dermed bli et viktig konkurransefortrinn i kampen om fremtidig næringsliv, mener han. Ulike behov - Men industri og bysentra har ofte ulike ønsker. Hva med storsamfunnets behov for arealer til boligbygging og rekreasjon i forhold til havnevirksomhetens behov for industridrift og avveiningen av disse? - Drammen som by har vist både tilreisende og fastboende at den har stort potensiale! Det er vel ingen hemmelighet at vi i NHO er opptatt av at fordelingen av områdene langs elvekanten i byen også skal komme industri og næringsliv til gode. Både på Holmen og på deler av Lierstranda ligger det godt til rette for dagens industrivirksomhet fordi det ligger så nært til utskipingspunktet, og omkostningene ved eventuell flytting vil bli svært store. Da risikerer vi blant annet å miste arbeidsplasser og verdiskaping ut av regionen, tror Jensen. Mange muligheter - Når det er sagt, trenger jo ikke et havneområdet bare å være industri eller godstrafikk, vi ser gjerne på muligheter for persontrafikk, det vil si turist - og opplevelsesnæringer også, understreker Jensen. Vi er opptatt av at et havneområde kan dekke mange funksjoner. Tross alt utgjør havneområdet en liten del av den totale elve- og sjøkanten i Drammensregionen! - men ikke alle byer trenger Aker Brygge! For de mange som lever - og skal leve - av transport er det viktig med kort vei til kaikanten, konkluderer NHO direktøren.

18 DRAMMEN HAVN 18 ÅRSBERETNING 2009 Logistikk på bryggekanten. Verden rett i nærheten! Lavere kostnader og bedre kundeservice er fasiten for Norsk Sveiseteknikk etter flyttingen til Drammen Havn. - Vi leverer raskere og er mye mer fleksible, sier daglig leder Geir Aronsen. Norsk Sveiseteknikk både importerer og eksporterer over Drammen Havn, og samlet sin virksomhet på Holmen i august Strategisk er denne etableringen veldig riktig for oss - og for kundene våre, forteller Aronsen. Når et skipsverft på Møre ringer sent på dagen og må ha et produkt neste morgen - så rekker vi det! Før hadde vi mye strammere tidsfrister, men her får vi jobbet lengre utover ettermiddagen - og levert i tide. Mesteparten av det bedriften importerer kommer sjøveien, og tidligere kom varene til Oslo for videre transport med lastebil. Til lokalene i Drammen Havn blir produktene nå levert med båt praktisk talt på døra. I det 650 kvadratmeter store lageret går stablene nesten opp til taket - med store porter som åpner enten mot en romslig parkeringsplass eller en solid kaikant. - Her får de som velger å henter varene selv lett tilgang til vårt lager. Og med tog og sentralt veinett i nærheten kan vi også sikre at varene kommer raskere frem til kundene. Fleksibilitet i forhold til ulike transportløsninger på land er viktig i vår daglige drift, og logistikken er i mange sammenhenger blitt et viktig konkurransefortrinn for oss, mener Aronsen. Norsk Sveiseteknikk har virksomhet i 26 land og stort behov for tjenester knyttet til formaliteter rundt import og eksport, som fortolling og spedisjon. - Hvis en kunde i Dubai har det travelt, går det raskere å få ekspedert varer med korrekte dokumentasjoner og klareringer fra Drammen enn fra Hokksund, der vi var tidligere. Nærhet til de viktigste samarbeidspartnerne på sjø- landeveistransport (Schianders og Ramberg) - er også en klar fordel for oss her, sier Aronsen. Han understreker at Norsk Sveiseteknikk opplever Drammen Havn som et ryddig vertskap: - Vi erfarer at de tar oppgaven veldig alvorlig - både med tanke på å ivareta de virksomhetene som allerede er her og i arbeidet med å tiltrekke seg nye, sier Aronsen. Vi ser at det er korte avstander og god kontakt mellom administrasjonen og de ulike operatørene. - Hvis du skulle tenke noe om utviklingen i Drammen Havn fremover? - Jeg ser gjerne at flere bedrifter utnytter havneområdet som knutepunkt. Leter man etter gode koblinger mellom bil, jernbane og båttransport så har dette området store muligheter som flere nok ville ha interesse av å benytte. Det er praktisk og tilgjengelig både fra landsiden og sjøsiden. Her på kaikanten har vi på mange måter resten av verden rett i nærheten!

19 Når et skipsverft på Møre ringer sent på dagen og må ha et produkt neste morgen, - så rekker vi det! Geir Aronsen, Daglig leder Norsk Sveiseteknikk AS

20 DRAMMEN HAVN 20 ÅRSBERETNING 2009 Foto: Ingar Holm Foto: Ingar Holm - Vi vil gjerne være en hyggelig nabo Eirin Renskou, Teknisk Sjef Drammen Havn

21 Drammen havn bygger grønne områder: Vi ønsker å pynte opp litt! - Vi vil gjerne være en hyggelig nabo! Sier teknisk sjef i Drammen Havn, Eirin Renskou som er svært fornøyd med det nye grøntområdet på Furuholmen. Furuholmen er nordøstdelen av den store øya Holmen som utgjør kjerneområdet til Drammen Havn. Den sees best av turgåere på den andre siden av elva, og ikke minst av de titusener av togpassasjerer som hvert år her får sitt første glimt av Drammen. Siden vi satser så mye på å legge til rette for gods på tog i det indre havneområdet, er det litt ekstra morsomt at det ytre havneområdet er til glede for mennesker på tog! - Vi ville videreføre noe av det som preger den flotte elveparken på den andre siden av elveløpet, og synes grøntområdet ble en fin avrunding og buffer mellom terminalområdet og byen, sier Reinskou. - en estetisk oppgradering av havnearealene er en naturlig konsekvens av at havna moderniseres og oppgraderes for å møte de krav som stilles til en velfungerende bynær havn i dag! Det opparbeidede grøntområdet på 6700m 2 speiler av elveparken på den andre siden av elveløpet og er etablert på samme måte - med rullesten ned mot vannet og beplantning opp mot havneområdet. Nå er hun strålende fornøyd med resultatet av et halvt års arbeid: - De små buktene langs elvebredden og den lille bryggen gir et avslappet og helhetlig inntrykk. Vi synes det er blitt veldig fint! Med utgangspunkt i navnet Furuholmen, var havna inne på tanken å plante furu på hele arealet - men ble i stedet anbefalt å bruke lave busker øverst og løvfellende trær i mindre klynger ned mot vannet. Begrunnelsen for valget var blant annet at man må ta hensyn til at området ikke ligger langt fra saltvann, og at furutrær har stort nål- og pollenavfall. Hele grøntbeltet er utformet i samarbeid med det kommunens fagfolk anbefaler. Ett eneste epletre er også plantet på området - en gave fra Lier kommune (selvsagt!) - da området ble åpnet. - Så vi gleder oss til å høste lier-epler her etter hvert, smiler hun. Drammen Havn har også planer for grønt-etableringer andre steder på havneområdet: - Det vi har sett for oss at Holmen - der havnevirksomheten skal konsentreres - kan omfavnes av to grønne armer - både på nord og syd siden. På nordsiden er det jo kontakt med elveparken, mens på sydsiden kan det bli et litt mer urbant uttrykk - blant annet at man skal kunne se rester av tidligere havnevirksomhet i området., forteller hun. - Alt vi gjør av denne type arbeid, skjer i tett samarbeid med kommunens arealavdeling. Det er spennende å se at vi har muligheter til å skape litt ulike stemninger på forskjellige deler av området vårt. Reinskou sier at havna fortsatt ser på flere grønne muligheter for Holmen: - Det stilles helt andre krav til bynær havnevirksomhet i dag enn for femti år siden. Om det ikke er mulig å rydde et område helt, kan det forskjønnes! Det er mye som kan gjøres - enten med grønt eller arkitektur. Det er spennende å se hvordan ulike uttrykk kan prege eller passe inn i et område. Både de etablerte grøntområdene og de som er under planlegging er tenkt å være til glede for byens innbyggere og gjester enten de kommer til lands eller til vanns. Eirin Reinskou peker også på at grøntarealene - både de etablerte og de under planlegging - er med på å gjøre havna fin - for dem som kommer til Drammen sjøveien: Å se noe grønt midt i effektivt og urbant miljø gir en litt hyggeligere landkjenning, smiler Reinskou.

22 Skur 1 L DRAMMEN HAVN 22 ÅRSBERETNING 2009 Kraner Kran Løfteevne Kaiplassering Havneavsnitt Henrik 23 tonn Myrakaia Tangen Pernille 23 tonn Holmen Syd Holmen Torbjørn 50 tonn Holmen Syd Holmen Odin 100 tonn Kattegatkaia Holmen Brakerøya Nr UNICON Draka DRAKA B A Holmen O Kattegatkai Mellomlager Termo VAKT Holmen syd P TB TANKANLEGG Tollbukaia Toll AUTOLINK Risgarden Kranbrygga Holmen olje 1 A 2 Strømsø Myrakaia H Langbrygga Tjømekrankaia 7

23 Lierstranda IERTERMINALEN Njård 1. Kaier Tangen: Lengde i meter Dybde ved kai Tollbukaia 110 6,5 m Kranbrygga 202 7,0 m Myrakaia 146 6,5 m Langbrygga 255 7,0 m Tjømekrankaia 160 6,5 m Holmen: Holmen Syd: Holmen syd kaia 486 9,0 m Holmen syd ro-ro 8,5 m Holmen syd oljekaia 70 7,5 m Risgarden: Risgardenkaia 151 9,0 m Risgarden ro-ro 8,5 m Furuholmen: Kattegatkaia ,0 m Lier: (Flytekai Njård ) 180 (2 x 90 meter) 5 10 m Total kailengde (off. kaier) m 2. Arealer Tangen: m² Holmen Syd m² Lierterminalen m² Samlet areal m² 3. Lagerhus Tangen: Lagerhus nr. 1 (på Kranbrygga) 340 m² Lagerhus nr. 3 (på Langbrygga) m² Lagerhus nr. 4 (på Langbrygga) m² Lagerhus nr. 7 (på Tjømekrankaia) m² Administrasjon Havnevesenet Holmen Syd: Lagerhus nr m² herav m² kjøle- og varmelager Mellomlageret m² Termolageret m² Risgarden: Lagerhus nr m² Drammen Yard Furuholmen: Lagerhus A m² Lagerhus B m² Lierterminalen: m² Samlet lagerhusareal m²

24 Kontaktinformasjon: Drammen havn Hans Kiærsgt. 1A P.b. 636, Strømsø 3003 Drammen, Norge Tlf: Fax: e-post: Administrasjonen: Einar Olsen - Havnedirektør Telefon direkte: Mobil: E-post: Ivar A. Vannebo - Ass. havnedirektør Telefon direkte: Mobil: E-post: Eirin Reinskou - Teknisk sjef Telefon direkte: Mobil: E-post: Vibeke Skavold - Adm. sjef Telefon direkte: Mobil: E-post: Idé/Grafisk utforming: Aktiv1 AS, Fotos: Morten Delbæk

Fredag 14. mars kl 08:00

Fredag 14. mars kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Fredag 14. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 21. oktober 08:00

Mandag 21. oktober 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/10 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 15. november

Detaljer

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Mandag 12. mai kl 08:00

Mandag 12. mai kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 12. mai kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Karmsund Havnevesen IKS Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Årsberetning 2011 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær Innhold Hardangerfjorden ROSENDAL STORD BØMLO s. 3...Styrets beretning s. 7...Havnestyret

Detaljer

Nyhetsbrev. Historiske gigantløft. Cruiserederier besøker Fredrikstad. Nå kommer The World

Nyhetsbrev. Historiske gigantløft. Cruiserederier besøker Fredrikstad. Nå kommer The World Nyhetsbrev Historiske gigantløft Fredag 27. mai ble historiens tyngste løft foretatt på Øraterminalen. To 205 tonns tanker ble løftet i land. Etter nøye planlegging, god koordinering av løftet og trygg

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Onsdag 29. mai kl 15:00

Onsdag 29. mai kl 15:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 29. mai kl 15:00 Sted: Drammen havn, Havnestyresalen

Detaljer

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13 NetCom 2003 Innhold: Historikk 2 Dette er NetCom 2 Milepæler i 2003 5 Nøkkeltall 6 Med kunden som sjef 8-10 Skaper konkurranse 11 Trådløst - selvfølgelig 12-13 Har ikke savnet fasttelefon én dag 14-15

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skogeierforbundet og andelslagene

Skogeierforbundet og andelslagene Årsrapport 2013 Skogeierforbundet og andelslagene Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd, næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene for skogeiere

Detaljer

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 1 Årsrapport 22 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 2 Innhold Forskning og miljø Året i 22 Preget av innovasjon Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanse

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Selskapene i konsernet Gauldal Energi

Selskapene i konsernet Gauldal Energi Årsmelding 2009 Innhold Selskapene i konsernet 3 Daglig leder har ordet 4 Samfunnsregnskap 5 Gauldal Biovarme bygger ut fjernvarme på Støren 6 Mer fiber i bredbåndsnettet 7 Videreutdanning skolegang i

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Lokalbanken 01-2015. Enklere hverdagsøkonomi. side 11. En alliansebank i

Lokalbanken 01-2015. Enklere hverdagsøkonomi. side 11. En alliansebank i 01-2015 Lokalbanken Enklere hverdagsøkonomi. side 11 Gaveutdeling 2014 side 8 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Årsberetning 2014... side 3 Regnskap 2014.. side 6 Balanse 2014.. side 7 Gaveutdeling 2014.

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer