Drammen havn Årsrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen havn Årsrapport 2009"

Transkript

1 Drammen havn Årsrapport 2009

2 Sjøtransport av bil og andre varer gir færre ulykker, mindre køer og lavere slitasjekostnader Einar Olsen, Havnedirektør

3 Innhold Havnedirektørens forord...4 Styrets beretning...6 Resultatregnskap pr Balanse pr Optimalisert intermodalitet...14 Havn for næringslivet: Drammen - et logistisk kinderegg!...16 Logistikk på bryggekanten. Verden rett i nærheten...18 Drammen havn bygger grønne områder...20 Kart over havna...22

4 DRAMMEN HAVN 4 ÅRSBERETNING 2009 Drammen havn satser på miljøvennlig infrastruktur Drammen Havn satser på miljøvennlig infrastruktur som et konkurranse - fortrinn. De siste årene har havna investert til sammen 175 millioner kroner på løsninger som skal redusere CO2-utslipp og samtidig spare kundene for tid og penger. Einar Olsen, Havnedirektør Ny kai, ny kran og nye arealer på til sammen kvadratmeter har effektivisert containertrafikken i Drammen Havn de siste årene. Ikke minst viktig er det nye jernbanesporet, som åpnet høsten 2009 og har gjort havna til en av få i Norge der direkte overgangen fra sjø til bane er mulig: - Vi tror dette tilbudet vil gjøre oss attraktive for bedrifter som ser etter miljøvennlige og effektive omlastings muligheter, sier havnedirektør Einar Olsen. Dessuten sparer det penger! Enklere og billigere - Tidligere måtte alle containere fra skip her i Drammen over på lastebil - og kjøres til nærmeste jernbanestasjon for omlasting - eller videre på landeveien. Nå kan de i stedet løftes rett fra båtene over på toget. De som skal betale for omlastingen slipper dermed mellomtransporten og sparer mellom % av logistikkostnadene sine, sier Olsen. I andre havner er det fortsatt slik at containerne som losses må kjøres fra havneområdet til omlastningsterminaler - ofte et stykke unna. Løsningen Drammen Havn nå kan tilby, er intermodalitet slik det er tenkt å fungere - og slik vi ser containertrafikken ellers i verden i stor grad håndteres, sier havnedirektøren. Strategisk valg Investeringene i den nye infrastrukturen er fundamentet i havnas langsiktige strategi; - å bli det beste intermodale knutepunkt i sørøst-norge og samtidig ivareta rollen som samfunnsbygger. Dette er et arbeid med flere perspektiver: - Nå har vi jo fått et anlegg som er veldig miljøvennlig fordi vi kobler sjø, båt og bane enda mer effektivt sammen. Vi har bidratt til å realisere en ønsket politisk utvikling - både fra regjeringen og som det fremkommer i Nasjonal Transportplan - om mer gods over fra vei til sjø og bane. Responsen fra markedet har så langt vært lovende - og nå skal vi jobbe med å markedsføre det skikkelig, avslutter havnedirektøren.

5 Vi har investert til sammen 175 millioner på løsninger som skal redusere CO 2 utslipp og samtidig spare kundene for tid og penger! Einar Olsen, Havnedirektør

6 DRAMMEN HAVN 6 ÅRSBERETNING 2009 DRAMMEN HAVNESTYRE Styrets beretning for 2009 Selskapet Selskapet er et interkommunalt selskap, og eies av kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik. Bedriften har sin administrasjon i Drammen. Selskapet eier 100% av Drammen havn - Lierterminalen A/S. Regnskapene for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen og Drammen havn - Lierterminalen AS er konsolidert i vedlegg. Selskapets formål er å drive havnevirksomhet og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i henhold til Havnelovens bestemmelser. Virksomheten Hele havnedistriktet hadde 1191 skipsanløp som fordeler seg på 476 ved offentlig kai, 366 på private og 349 i Ytre distrikt som også er private kaier. Godsmengden over havnedistriktet var totalt tonn. Her er fordelingen tonn på offentlig kai, tonn på private og tonn i Ytre distrikt. Dette tilsvarer en nedgang fra 2008 til 2009 på 29,1% for hele havnedistriktet, målt i tonn. Antall importerte biler over kai i år 2009 var stk. som gir en nedgang på 38% eller biler. Antall TEU ble i 2009 på stk som er stk mer enn i 2008, dvs. en økning på 26,2 %. Investeringer/prosjekter I 2009 er følgende prosjekter ferdigstilt: - Utfylling av Holmen Øst med en total investering på ,- NOK. Dette er en stor investering som har pågått helt siden Ny Kattegatkai på 140 m lang der det er totalt investert ,- NOK. Prosjektet ble påbegynt i Grøntanlegg på ca 500 m ut mot Bragernesløpet til ,- NOK. - En terminal, delvis asfaltert/gruset med fem lysmaster inkl. kjøleplugger og to jernbanespor på ca 300 m. Investeringen har totalt kommet på ,- NOK. Johan Baumann, Styreleder Sluttføring av de mange investeringene har gjort Drammen havn til et flott intermodalt knutepunkt der bil, bane og båt er knyttet sammen. Drammen havn har fått betegnelsen stamnetthavn og er sammen med andre havner kommet med i Nasjonale transportplan. Drammen havn markerte august 2009 havnas utvikling og modernisering med en offentlig markering med inviterte gjester og en Åpen havnedag der alle interesserte ble ønsket velkommen ut på havna. Ansatte, kunder og ulike leverandører bidro alle til at dagen ble meget vellykket. Auksjonen på Åpen havnedag samlet inn ,- NOK som ble gitt som gave til TV-innsamlingsaksjonen til CARE. Organisasjon Selskapet hadde ved utgangen av regnskapsåret 15 ansatte hvorav 6 kvinner. Den daglige drift er underlagt havnedirektør Einar Olsen. I 2009 inntraff en arbeidsulykke der en person omkom. Han var ikke ansatt hos oss, men mistet livet under arbeidet med lossing av en båt. Det har ikke inntruffet alvorlige ulykker som har medført lengre sykefravær blant de ansatte i Drammen havn. Styret består av 4 kvinner og 2 menn. Styret har i 2009 holdt 7 styremøter. Ingen av styremedlemmene har eierinteresser i selskapet. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 2009 var det totale sykefraværet på 6,97% som fordelte seg på 5,2% (i ,42%) langtidsfravær og 1,77% (i ,97%) korttidsfravær. Totalt sett er dette en økning på 1,6% fra 2008.

7 Fremtiden Styret utarbeidet sammen med administrasjonen en ny strategisk plan for Drammen havn. Denne er vedtatt av eierne og danner grunnlag for det videre arbeidet. Visjonen er: Drammen havn skal bli den beste intermodale havnen i sørøst Norge samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eier kommunene. Drammen havn skal ikke være størst, men best. Det blir derfor viktig å flytte godsterminalen for bane fra Nybyen til Holmen og sikre direkte adkomst til overordnet vei- og banenett via ny broforbindelse. Det er også et ønske å utvikle buffersoner mellom havnevirksomhet og bebyggelse. Økonomi Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen en fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har heller ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Etter styrets vurdering har Drammen havn en god finansiell posisjon. Regnskapet for Drammen havn er for 2009 utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Egenkapitalen utgjør nå 73,0 % av totalkapitalen. I 2008 utgjorde den 76,4%. Driftsresultatet viser et overskudd på ,- MNOK. mens årets resultat viser et overskudd på ,- MNOK som overføres kapitalkonto. Drammen, den Johan Baumann leder Hilde Klæboe Heidi Grundvig Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Einar Olsen havnedirektør

8 DRAMMEN HAVN 8 ÅRSBERETNING 2009 Resultatregnskap pr DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Regnskap 2008 Kranleier Andre salgsinntekter Tilskudd fra SFT (KLIF) Administrasjonsinntekter Leieinntekter areal Leieinntekter lager Avgifter fartøy Avgifter varer Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønn, feriel.,hon Endring pensjonsforpliktelser Andre driftskostn Tap på fordringer Avskrivninger Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Aksjeutbytte Lier Ind.terminal Renteinntekter Sum Finanskostnader Finanskostnader Sum Ekstraordinær kostnad Ekstraordinære avskr. Fyr Sum NETTO FINANSINNTEKTER ÅRETS RESULTAT DISPONERING Avsatt til kapitalkonto

9 Havnekassens økonomiske forhold Totale inntekter Totale utgifter Overskudd Av de totale utgifter utgjør: Lønn- og andre sosiale kostnader % Drift og vedlikehold % Avskrivninger % Til kapitalkonto (årets overskudd) % Sum % Av de totale inntekter utgjør: Kranleier % Andre salgsinntekter % Leieinntekter % Havneavgifter % Finansinntekter % Sum % 18% 7% 26% 10% 5% 8% 28% 49% 49% Lønn- og sosiale kostnader 26% Drift og vedlikehold 49% Avskrivninger 18% Til kapitalkonto (årets overskudd 7%) Kranleier 5% Andre salgsinntekter 8% Leieinntekter 49% Havneavgifter 28% Finansinntekter 10%

10 DRAMMEN HAVN 10 ÅRSBERETNING 2009 Containertrafikk 54% Utenriks 2009 Inngående % Utgående % 46% Totalt % Bilimport Antall biler Varetrafikk i tusen tonn Utenriks Innenriks Lokal

11 Drammen havn er utpekt til stamnetthavn

12 DRAMMEN HAVN 12 ÅRSBERETNING 2009 Balanseregnskapet pr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Transportmidler Mask., verkt., inv. o.l Bygn. og bygn.m.anl Batteriøya Tomter/kaier/jernbanespor Aktiverte utfyllinger Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Lån Lierterminalen A/S Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Kasse Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler

13 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Opptjent egenkapital Kapitalkonto Årets overskudd Frie fond Sum egenkapital Langsiktig gjeld Lån Kommunalbanken Underdekning pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter Neste års avdrag på lån komm.banken Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

14 DRAMMEN HAVN 14 ÅRSBERETNING 2009 Optimalisert intermodalitet Kostnadseffektiv godshåndtering. Forutsigbare rammebetingelser. Miljøvennlig logistikk: Drammen Havn optimaliserer tilbudet til nye og gamle kunder. En mest mulig effektiv kobling av vei, jernbane og sjøtransport har vært det over - ordnede målet for Drammen Havn de siste sju årene: Ny terminal, dypvannskai og ny kran er på plass. Det samme er to jernbanespor som går helt ned på bryggekanten. - Med større arealer og ny infrastruktur på plass er arbeidet med å fase inn ny aktivitet og nye kunder godt i gang, forteller assisterende havnedirektør Ivar A. Vannebo. Ivar Vannebo, Ass. Havnedirektør God respons Vannebo sier markedet svarer positivt på tilbudet Drammen Havn nå kan gi: - Både kostnadsmessig og miljømessig er det interessant å etablere seg i havne - området. I tillegg til tilrettelagt infrastruktur har vi godt med lagerplass - noe som mange virksomheter etterspør. Ved å etablere seg hos oss sparer de transport- og logistikk utgifter, samtidig som de kommer til et variert transportfaglig miljø her på Holmen, forklarer han. - Hvem skal dere ta kunder fra? - Vi er ikke ute etter å ta noens kunder! Men vi ser jo i dag at landets største havn er Svinesund, og det er et politisk mål både i Norge og EU - å få mer av trafikken fra veg over til sjø og bane. Vi tror effektive terminaler er en viktig del av løsningen på den utfordringen. Ledelsen ved Drammen Havn vet samtidig at markedet ser på kostnader når de velger etableringssted: - Det viktigste kriteriet blir økonomien. Dermed er den effektive verdi- og varekjeden vi legger opp til interessant for bedriftene. Men mange vi snakker med har også notert seg den positive utviklingen i byen de siste årene og ser det som en interes sant region å etablere seg i. I tillegg er det flere som sier at miljøprofilen vår er viktig - også for dem som kunder. Gunstig beliggenhet: Et annet fortrinn for havnen i Drammen er den gunstige beliggenhet i forhold til naboer og problematikk knyttet til støy og trafikk: - Passelig avstand til byen gjør at vi kan ha fleksible åpningstider og tidvis intensiv drift uten at omgivelsene blir direkte berørt. Når det er sagt, er vi klar over at vår virksomhet har konsekvenser for resten av byen og prøver å legge vekt på å mini mere belastningen - bla ved å etablere grøntarealer som buffersone mot annen trafikk og bebyggelse. Langsiktig Når Drammen Havn nå er klare til å ta i mot nye virksomheter er det langsiktig jobbing og tydelige strategiske valg som ligger bak. - Alle de fem eierkommunene støtter opp om utviklingen og det er viktig for forut - sigbarheten kundene har behov for. Stabilitet og langsiktighet er viktig - både for oss og kundene. Med jobben som nå er gjort har vi en solid plattform å bygge videre på, slår Vannebo fast.

15 Omlastningsterminal for jernbanegods i havna, bare noen få meter fra skutesiden, gjør Drammen havn til et svært effektivt godsknutepunkt Ivar Vannebo, Ass. Havnedirektør

16 DRAMMEN HAVN 16 ÅRSBERETNING Vi må huske på at en stor del av forbruksvarer som folk etterspør - ja tar som en selvfølge å finne i butikkene - må komme inn i landet et sted! Med sjøvei, landevei og tog så nært kan man kanskje kalle Drammen et logistisk kinderegg - sjø, vei og bane på ett sted! Per Steinar Jensen, Direktør NHO Buskerud

17 Havn for næringslivet: Drammen - et logistisk kinderegg! - Alle bedrifter trenger en effektiv infrastruktur. Og en veldrevet havn gir Drammen ekstrapoeng, smiler Per Steinar Jensen i NHO Buskerud. Jensen har bred kontakt med store og små bedrifter i hele drammensregionen. Han ser at god tilgjengelighet og effektiv infrastruktur ofte avgjør hvor næringslivet velger å etablere seg. Transport koster Fordi transport er dyrt vil effektiv logistikk være en aktuell utfordring også i årene fremover, mener NHO-direktøren: - Uansett bransje er transportkostnadene viktige - og alle ser etter muligheter for å redusere dem. Drammen Havns sentrale plassering i forhold til sjø, vei og jernbane kan dermed bli et viktig konkurransefortrinn i kampen om fremtidig næringsliv, mener han. Ulike behov - Men industri og bysentra har ofte ulike ønsker. Hva med storsamfunnets behov for arealer til boligbygging og rekreasjon i forhold til havnevirksomhetens behov for industridrift og avveiningen av disse? - Drammen som by har vist både tilreisende og fastboende at den har stort potensiale! Det er vel ingen hemmelighet at vi i NHO er opptatt av at fordelingen av områdene langs elvekanten i byen også skal komme industri og næringsliv til gode. Både på Holmen og på deler av Lierstranda ligger det godt til rette for dagens industrivirksomhet fordi det ligger så nært til utskipingspunktet, og omkostningene ved eventuell flytting vil bli svært store. Da risikerer vi blant annet å miste arbeidsplasser og verdiskaping ut av regionen, tror Jensen. Mange muligheter - Når det er sagt, trenger jo ikke et havneområdet bare å være industri eller godstrafikk, vi ser gjerne på muligheter for persontrafikk, det vil si turist - og opplevelsesnæringer også, understreker Jensen. Vi er opptatt av at et havneområde kan dekke mange funksjoner. Tross alt utgjør havneområdet en liten del av den totale elve- og sjøkanten i Drammensregionen! - men ikke alle byer trenger Aker Brygge! For de mange som lever - og skal leve - av transport er det viktig med kort vei til kaikanten, konkluderer NHO direktøren.

18 DRAMMEN HAVN 18 ÅRSBERETNING 2009 Logistikk på bryggekanten. Verden rett i nærheten! Lavere kostnader og bedre kundeservice er fasiten for Norsk Sveiseteknikk etter flyttingen til Drammen Havn. - Vi leverer raskere og er mye mer fleksible, sier daglig leder Geir Aronsen. Norsk Sveiseteknikk både importerer og eksporterer over Drammen Havn, og samlet sin virksomhet på Holmen i august Strategisk er denne etableringen veldig riktig for oss - og for kundene våre, forteller Aronsen. Når et skipsverft på Møre ringer sent på dagen og må ha et produkt neste morgen - så rekker vi det! Før hadde vi mye strammere tidsfrister, men her får vi jobbet lengre utover ettermiddagen - og levert i tide. Mesteparten av det bedriften importerer kommer sjøveien, og tidligere kom varene til Oslo for videre transport med lastebil. Til lokalene i Drammen Havn blir produktene nå levert med båt praktisk talt på døra. I det 650 kvadratmeter store lageret går stablene nesten opp til taket - med store porter som åpner enten mot en romslig parkeringsplass eller en solid kaikant. - Her får de som velger å henter varene selv lett tilgang til vårt lager. Og med tog og sentralt veinett i nærheten kan vi også sikre at varene kommer raskere frem til kundene. Fleksibilitet i forhold til ulike transportløsninger på land er viktig i vår daglige drift, og logistikken er i mange sammenhenger blitt et viktig konkurransefortrinn for oss, mener Aronsen. Norsk Sveiseteknikk har virksomhet i 26 land og stort behov for tjenester knyttet til formaliteter rundt import og eksport, som fortolling og spedisjon. - Hvis en kunde i Dubai har det travelt, går det raskere å få ekspedert varer med korrekte dokumentasjoner og klareringer fra Drammen enn fra Hokksund, der vi var tidligere. Nærhet til de viktigste samarbeidspartnerne på sjø- landeveistransport (Schianders og Ramberg) - er også en klar fordel for oss her, sier Aronsen. Han understreker at Norsk Sveiseteknikk opplever Drammen Havn som et ryddig vertskap: - Vi erfarer at de tar oppgaven veldig alvorlig - både med tanke på å ivareta de virksomhetene som allerede er her og i arbeidet med å tiltrekke seg nye, sier Aronsen. Vi ser at det er korte avstander og god kontakt mellom administrasjonen og de ulike operatørene. - Hvis du skulle tenke noe om utviklingen i Drammen Havn fremover? - Jeg ser gjerne at flere bedrifter utnytter havneområdet som knutepunkt. Leter man etter gode koblinger mellom bil, jernbane og båttransport så har dette området store muligheter som flere nok ville ha interesse av å benytte. Det er praktisk og tilgjengelig både fra landsiden og sjøsiden. Her på kaikanten har vi på mange måter resten av verden rett i nærheten!

19 Når et skipsverft på Møre ringer sent på dagen og må ha et produkt neste morgen, - så rekker vi det! Geir Aronsen, Daglig leder Norsk Sveiseteknikk AS

20 DRAMMEN HAVN 20 ÅRSBERETNING 2009 Foto: Ingar Holm Foto: Ingar Holm - Vi vil gjerne være en hyggelig nabo Eirin Renskou, Teknisk Sjef Drammen Havn

21 Drammen havn bygger grønne områder: Vi ønsker å pynte opp litt! - Vi vil gjerne være en hyggelig nabo! Sier teknisk sjef i Drammen Havn, Eirin Renskou som er svært fornøyd med det nye grøntområdet på Furuholmen. Furuholmen er nordøstdelen av den store øya Holmen som utgjør kjerneområdet til Drammen Havn. Den sees best av turgåere på den andre siden av elva, og ikke minst av de titusener av togpassasjerer som hvert år her får sitt første glimt av Drammen. Siden vi satser så mye på å legge til rette for gods på tog i det indre havneområdet, er det litt ekstra morsomt at det ytre havneområdet er til glede for mennesker på tog! - Vi ville videreføre noe av det som preger den flotte elveparken på den andre siden av elveløpet, og synes grøntområdet ble en fin avrunding og buffer mellom terminalområdet og byen, sier Reinskou. - en estetisk oppgradering av havnearealene er en naturlig konsekvens av at havna moderniseres og oppgraderes for å møte de krav som stilles til en velfungerende bynær havn i dag! Det opparbeidede grøntområdet på 6700m 2 speiler av elveparken på den andre siden av elveløpet og er etablert på samme måte - med rullesten ned mot vannet og beplantning opp mot havneområdet. Nå er hun strålende fornøyd med resultatet av et halvt års arbeid: - De små buktene langs elvebredden og den lille bryggen gir et avslappet og helhetlig inntrykk. Vi synes det er blitt veldig fint! Med utgangspunkt i navnet Furuholmen, var havna inne på tanken å plante furu på hele arealet - men ble i stedet anbefalt å bruke lave busker øverst og løvfellende trær i mindre klynger ned mot vannet. Begrunnelsen for valget var blant annet at man må ta hensyn til at området ikke ligger langt fra saltvann, og at furutrær har stort nål- og pollenavfall. Hele grøntbeltet er utformet i samarbeid med det kommunens fagfolk anbefaler. Ett eneste epletre er også plantet på området - en gave fra Lier kommune (selvsagt!) - da området ble åpnet. - Så vi gleder oss til å høste lier-epler her etter hvert, smiler hun. Drammen Havn har også planer for grønt-etableringer andre steder på havneområdet: - Det vi har sett for oss at Holmen - der havnevirksomheten skal konsentreres - kan omfavnes av to grønne armer - både på nord og syd siden. På nordsiden er det jo kontakt med elveparken, mens på sydsiden kan det bli et litt mer urbant uttrykk - blant annet at man skal kunne se rester av tidligere havnevirksomhet i området., forteller hun. - Alt vi gjør av denne type arbeid, skjer i tett samarbeid med kommunens arealavdeling. Det er spennende å se at vi har muligheter til å skape litt ulike stemninger på forskjellige deler av området vårt. Reinskou sier at havna fortsatt ser på flere grønne muligheter for Holmen: - Det stilles helt andre krav til bynær havnevirksomhet i dag enn for femti år siden. Om det ikke er mulig å rydde et område helt, kan det forskjønnes! Det er mye som kan gjøres - enten med grønt eller arkitektur. Det er spennende å se hvordan ulike uttrykk kan prege eller passe inn i et område. Både de etablerte grøntområdene og de som er under planlegging er tenkt å være til glede for byens innbyggere og gjester enten de kommer til lands eller til vanns. Eirin Reinskou peker også på at grøntarealene - både de etablerte og de under planlegging - er med på å gjøre havna fin - for dem som kommer til Drammen sjøveien: Å se noe grønt midt i effektivt og urbant miljø gir en litt hyggeligere landkjenning, smiler Reinskou.

22 Skur 1 L DRAMMEN HAVN 22 ÅRSBERETNING 2009 Kraner Kran Løfteevne Kaiplassering Havneavsnitt Henrik 23 tonn Myrakaia Tangen Pernille 23 tonn Holmen Syd Holmen Torbjørn 50 tonn Holmen Syd Holmen Odin 100 tonn Kattegatkaia Holmen Brakerøya Nr UNICON Draka DRAKA B A Holmen O Kattegatkai Mellomlager Termo VAKT Holmen syd P TB TANKANLEGG Tollbukaia Toll AUTOLINK Risgarden Kranbrygga Holmen olje 1 A 2 Strømsø Myrakaia H Langbrygga Tjømekrankaia 7

23 Lierstranda IERTERMINALEN Njård 1. Kaier Tangen: Lengde i meter Dybde ved kai Tollbukaia 110 6,5 m Kranbrygga 202 7,0 m Myrakaia 146 6,5 m Langbrygga 255 7,0 m Tjømekrankaia 160 6,5 m Holmen: Holmen Syd: Holmen syd kaia 486 9,0 m Holmen syd ro-ro 8,5 m Holmen syd oljekaia 70 7,5 m Risgarden: Risgardenkaia 151 9,0 m Risgarden ro-ro 8,5 m Furuholmen: Kattegatkaia ,0 m Lier: (Flytekai Njård ) 180 (2 x 90 meter) 5 10 m Total kailengde (off. kaier) m 2. Arealer Tangen: m² Holmen Syd m² Lierterminalen m² Samlet areal m² 3. Lagerhus Tangen: Lagerhus nr. 1 (på Kranbrygga) 340 m² Lagerhus nr. 3 (på Langbrygga) m² Lagerhus nr. 4 (på Langbrygga) m² Lagerhus nr. 7 (på Tjømekrankaia) m² Administrasjon Havnevesenet Holmen Syd: Lagerhus nr m² herav m² kjøle- og varmelager Mellomlageret m² Termolageret m² Risgarden: Lagerhus nr m² Drammen Yard Furuholmen: Lagerhus A m² Lagerhus B m² Lierterminalen: m² Samlet lagerhusareal m²

24 Kontaktinformasjon: Drammen havn Hans Kiærsgt. 1A P.b. 636, Strømsø 3003 Drammen, Norge Tlf: Fax: e-post: Administrasjonen: Einar Olsen - Havnedirektør Telefon direkte: Mobil: E-post: Ivar A. Vannebo - Ass. havnedirektør Telefon direkte: Mobil: E-post: Eirin Reinskou - Teknisk sjef Telefon direkte: Mobil: E-post: Vibeke Skavold - Adm. sjef Telefon direkte: Mobil: E-post: Idé/Grafisk utforming: Aktiv1 AS, Fotos: Morten Delbæk

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2014 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2013 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 13.juni kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 15. april 2013

Detaljer

Drammen havn. Fra plan til virkelighet

Drammen havn. Fra plan til virkelighet Drammen havn Fra plan til virkelighet Trafikken i Drammen havn Varebalansen Bilimport Nøkkeltall 2008 Totale inntekter 42 784 593 Totale utgifter 39 573 219 Driftsresultat 3 211 376 Datterselskaper Drammen

Detaljer

Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50. Mandag 23. mai kl 08.00. Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet 14.03.2011

Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50. Mandag 23. mai kl 08.00. Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet 14.03.2011 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 23. mai kl 08.00

Detaljer

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien Årsrapport2013 ÅRSRAPPORT 2013 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer,

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Onsdag 23. mai kl 14.00. Sak 13/12 Protokoll fra styremøtene 19.03.2012 og 11.05.2012

Onsdag 23. mai kl 14.00. Sak 13/12 Protokoll fra styremøtene 19.03.2012 og 11.05.2012 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 23. mai kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling:

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Innhold. Havnedirektørens side 3 Styrets beretning 4 Resutatregnskap 6 Balanseregnskap 7 Havnekassens økonomiske forhold 8

Innhold. Havnedirektørens side 3 Styrets beretning 4 Resutatregnskap 6 Balanseregnskap 7 Havnekassens økonomiske forhold 8 Årsrapport Innhold Havnedirektørens side 3 Styrets beretning 4 Resutatregnskap 6 Balanseregnskap 7 Havnekassens økonomiske forhold 8 UTGIVER Drammen havn Produsert av: Godt Sagt Grafisk design: Form Farm

Detaljer

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014

Detaljer

Sak 10/15 Drammen havn sin eierandel i Eidos AS vurderes solgt

Sak 10/15 Drammen havn sin eierandel i Eidos AS vurderes solgt Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/15 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Havnekassens økonomiske forhold. Skaper gode havneambassadører. Pasta og flis ruller inn fra Italia

Havnekassens økonomiske forhold. Skaper gode havneambassadører. Pasta og flis ruller inn fra Italia Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer,

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Mandag 15. februar kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar 2016. Einar Olsen Havnedirektør

Mandag 15. februar kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar 2016. Einar Olsen Havnedirektør DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/16 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Sak 01/15 Protokoll fra havnerådsmøte 08.12.14. Sak 02/15 Valg til havnestyret. Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014

Sak 01/15 Protokoll fra havnerådsmøte 08.12.14. Sak 02/15 Valg til havnestyret. Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/15 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 13. april 2015

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Mandag 07. september kl 08:00

Mandag 07. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 07. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Sak 07/10 Protokoll fra havnerådsmøte 15.04.10. Sak 08/10 Avgifter for 2011. Sak 09/10 Drift og investeringsbudsjett for 2011

Sak 07/10 Protokoll fra havnerådsmøte 15.04.10. Sak 08/10 Avgifter for 2011. Sak 09/10 Drift og investeringsbudsjett for 2011 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/10 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 6. desember

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Sak 07/14 Protokoll fra havnerådsmøtene 22.04.14. Sak 08/14 Anløpsavgift for 2015. Sak 09/14 Drift og investeringsbudsjett for 2015

Sak 07/14 Protokoll fra havnerådsmøtene 22.04.14. Sak 08/14 Anløpsavgift for 2015. Sak 09/14 Drift og investeringsbudsjett for 2015 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Fredag 14. mars kl 08:00

Fredag 14. mars kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Fredag 14. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Mandag 14. november kl 08.00. Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess

Mandag 14. november kl 08.00. Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 14. november

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1 998877393 NORDIC TOOLS AS Strømsveien 314 1081 Oslo PB 109 Leirdal 1009 Oslo Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW55681 NORDIC TOOLS AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Tirsdag 19. november 08:00

Tirsdag 19. november 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Tirsdag 19. november 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sak 08/11 Protokoll fra havnerådsmøtene 11.04.11 og 17.10.11

Sak 08/11 Protokoll fra havnerådsmøtene 11.04.11 og 17.10.11 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/11 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 5. desember

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Onsdag 16. desember kl 08:00

Onsdag 16. desember kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 16. desember kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsrapport2014. Feiret 50 år med bilimport til Drammen

Årsrapport2014. Feiret 50 år med bilimport til Drammen Årsrapport2014 Feiret 50 år med bilimport til Drammen Utviklingsmulighetene Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Onsdag 29. mai kl 15:00

Onsdag 29. mai kl 15:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 29. mai kl 15:00 Sted: Drammen havn, Havnestyresalen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer