Havnekassens økonomiske forhold. Skaper gode havneambassadører. Pasta og flis ruller inn fra Italia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havnekassens økonomiske forhold. Skaper gode havneambassadører. Pasta og flis ruller inn fra Italia"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 ÅRSRAPPORT 2012 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer, stykkgods og containere. Drammen interkommunale havnevesen eies av kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik. INNHOLD Havnedirektørens side Styrets årsberetning 2012 Resultat- og balanseregnskap Havnekassens økonomiske forhold Drammen havn i tall Tredobling i tømmertrafikken Gode godsløsninger Verner om miljø og kulturarv Skaper gode havneambassadører Pasta og flis ruller inn fra Italia Kart over havna Kontaktinformasjon UTGIVER Drammen havn Hans Kiærsgt. 1A Postboks 636, Strømsø 3003 DRAMMEN Tel: Fax: E-post: ÅRSRAPPORTEN ER PRODUSERT AV: Godt Sagt kommunikasjon GRAFISK DESIGN: Form Farm visuell kommunikasjon FOTO: Torbjørn Tandberg TRYKK: Zoom Grafiske 2

3 ÅRSRAPPORT 2012 Gjør sjøveien til førstevalget 2012 var et arbeidsomt, men også svært godt år for Drammen havn. Vi oppnådde tidenes beste resultat med omsetning på 57 millioner kroner og resultat på 17 millioner kroner. Resultatet er en tilbakemelding om at havna har utviklet seg i riktig retning. Det er gledelig at transportører og vareeiere vurderer våre tilbud som konkurransedyktige, både med tanke på tid og kostnader. Vi forventer sterk vekst i transportbehovet både nasjonalt og regionalt også i årene fremover, og jobber iherdig med å legge til rette for at så mye som mulig kan tas unna sjøveien. Alle som kjører bil, spesielt i det sentrale østlandsområdet, forstår hvorfor. Sammen med bransjekolleger i Logistikknettverket Buskerud vet vi mye om hvordan godstransporten kan gjøres enda mer effektiv. Denne kunnskapen ønsker vi å fortsette å dele med samfunnsplanleggere, politikere og andre som setter rammer for driften vår. I løpet av fjoråret fortsatte derfor arbeidet med å flytte godsterminalene fra Sundland og Nybyen ned til Holmen. Ved dette oppnår vi tre viktige gevinster: Tungtrafikken flyttes fra sentrum, luftkvaliteten bedres og støyproblemene reduseres. Containertrafikken vår er i vekst og flyttingen vil gjøre omlastningsoppgavene betydelig enklere, samtidig som attraktive sentrumsarealer frigjøres til andre av felleskapets behov. For vi ønsker å gjøre jobben vår så bra som mulig. Tilstrekkelig plass og ryddige rammer i forhold til omgivelsene er viktige forutsetninger som vi jobber kontinuerlig med å etablere og videreutvikle. Det er et mål for oss at havn og by utvikles i sammenheng. Både med tanke på daglig effektiv drift, men også i et lengre perspektiv. Vi kan sammenligne med persontrafikken på land; er det langt fra togstasjonen til bussterminalen, reiser færre kollektivt. Sånn er det til sjøs også. Blir det for mye styr når varene skal lastes og losses, velger man andre alternativer. I årene fremover ser vi frem til å være med videre i arbeidet med å lage et nytt og helhetlig transportkart for hele regionen. Havna er et naturlig knutepunkt for ulike transportmidler, og vi jobber kontinuerlig med å levere og optimalisere de støttefunksjoner som trengs. Ellers er det hyggelig å se at kontakten mellom havna og omgivelsene blir stadig bedre. Vi ønsker å dele kunnskapen om vår historie og funksjon med flere, og i Skur 1 er det plass til mange gjester. Ekstra moro er det å ha besøk av ivrige og interesserte 6.-klassinger som er her i forbindelse med Den kulturelle skolesekken. Vi setter stor pris på muligheten til å formidle kunnskap om havnas betydning før, nå og fremover. Einar Olsen Havnedirektør 3

4 ÅRSRAPPORT 2012 Drammen havnestyre STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Bak fra venstre: Havnedirektør Einar Olsen, styremedlemmer Masud Gharahkhani, Hege Gunnerud og Søren Falch Zapffe og assisterende havnedirektør Ivar Vannebo. Foran fra venstre: Styremedlem Anita Winsnes, styreleder Johan Baumann og styremedlem Berit Narverud. Johan Baumann LEDER Anita Winsnes Hege Gunnerud Masud Gharahkhani Søren Falch Zapffe Berit Narverud 4 Einar Olsen HAVNEDIREKTØR

5 ÅRSRAPPORT 2012 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og eies av kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik. Bedriften har sin administrasjon i Drammen. Selskapet eier 100 % av Drammen havn Lierterminalen A/S. Regnskapene for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen og Drammen havn Lierterminalen A/S er konsolidert i vedlegg. Selskapets formål er å drive havnevirksomhet og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i henhold til Havnelovens bestemmelser. VIRKSOMHETEN Hele kommunenes sjøområde hadde skipsanløp som fordeler seg på 516 ved offentlig kai, 844 på private og 318 i Ytre sjøområde som også er private kaier. Godsmengden i kommunenes sjøområde var totalt tonn. Her er fordelingen tonn på offentlig kai, tonn på private og tonn i Ytre sjøområde. Dette tilsvarer en økning fra 2011 til 2012 på 3,0 % for hele kommunenes sjøområde, målt i tonn. Antall importerte biler over kai i år 2012 var stk som gir en nedgang på 6,4 % eller biler. Antall containere (TEU) ble i 2012 på stk som er stk mer enn i 2011, dvs. en økning på 28,0 %. Månedene januar-mars bød på mye kulde og is i fjorden, men i månedene november og desember ble det mildt. Kystverket tar ansvar for hovedled og viktige biled jf. ny havne- og farvannslov og vil dekke kostnadene Drammen havn har hatt i forbindelse med isbrytingen Selskapet driver ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø. INVESTERINGER/PROSJEKTER Asfaltering Holmen Ingen videre asfaltering ble gjort i 2012, men budsjettmidlene 2,0 MNOK er overført til Utfylling Holmen Den 5. juli 2012 undertegnet Drammen havn og Jernbaneverket Utbygging en avtale om mottak av m 3 steinmasser fra nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Opsjonen i avtalen på ytterligere m 3 ble ikke noe av, da Jernbaneverket valgte å levere masser andre steder som ligger nærmere. Mottaket av stein startet den 14. august og ble i utgangpunktet lovet frem til april I ettertid har vi fått tilgang til ca m 3, noe som betyr levering ut mai Steinmassene ble i 2012 kjørt ut med to stk splittlektere og taubåt fra Myrakaia på Tangen for å etablere motfyllingen. Dette for å sikre nødvendig stabilitet før vi kunne starte å tippe direkte fra land. Totalt er det brukt kr ,- av en budsjettramme på kr ,- i Kjøp av Statoilbygget/jernbanespor Det planlegges å etablere jernbanespor og -terminaler på Holmen, for å muliggjøre flytting av godsaktivitetene fra Sundland og Nybyen. Investeringer i denne forbindelse vil bli prioritert fremfor kjøp av Statoilbygget. Budsjettposten er ikke benyttet i 2012, men videreføres i 2013 med en økning på 1,0 MNOK. Ombygging av Skur 2 Velferden Ombyggingen av Skur 2 Velferden til kontorer for OceanSaver, startet opp i september 2011 og var ferdigstilt april Det var PoB Entreprenør AS som vant anbudsrunden og som har gjennomført restaureringsprosjektet. OceanSaver som er leietager av bygget har i tillegg etablert en test-site for ballastvannrenseutstyr i Skur 3 på Tangen. Totalt forbruk på dette prosjektet er på 16,9 MNOK, med en budsjettramme på 17,0 MNOK. Tømmerskjerming Risgarden Tømmerskjerming på Risgarden har ikke blitt gjennomført i Siden det er behov for et nytt parkeringshus på Holmen så vil tømmerskjermen bli sett i sammenheng med disse planene. Budsjettposten overføres til 2013 med en økning på 2,0 MNOK. Lyssetting, estetikk og diverse Budsjettposten som gjelder lyssetting og estetikk er ikke benyttet i 2012 da dette er aktivitet som hovedsakelig vil bli knyttet opp mot etableringen av tømmerskjermen. Diverse-posten er i år blitt benyttet til innkjøp av en ny bil, Peugeot Partner, og en ny lift. Til sammen er det brukt kr ,- av en budsjettramme på 3,0 MNOK. ORGANISASJON Selskapet hadde ved utgangen av regnskapsåret 17 ansatte hvorav 5 kvinner. Den daglige drift er underlagt havnedirektør Einar Olsen. Styret består av 3 kvinner og 3 menn. Styret har i 2012 holdt 9 styremøter. Ingen av styremedlemmene har eierinteresser i selskapet. Det har ikke inntruffet alvorlige ulykker som har medført lengre sykefravær blant de ansatte i Drammen havn. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 2012 var det totale sykefraværet på 1,99 % som fordelte seg på 0,94 % langtidsfravær og 1,05 % korttidsfravær. Sykefraværet i 2011 var på totalt 5,5 %, så dette er en flott nedgang. FREMTIDEN Styret utarbeidet sammen med administrasjonen en ny strategisk plan for Drammen havn i Denne er vedtatt av eierne og danner grunnlag for det videre arbeidet. Rullering av denne planlegges ferdig i løpet av Visjonen er: Drammen havn skal bli den beste intermodale havnen i Sørøst- Norge samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene. Drammen havn skal ikke være størst, men best. Det blir derfor viktig å flytte godsterminalen for bane fra Nybyen til Holmen og sikre direkte adkomst til overordnet vei- og banenett via ny broforbindelse, samt å utvikle terminal-fasilitetene videre. Det er også et ønske å utvikle buffersoner mellom havnevirksomhet og boligbebyggelse. ØKONOMI Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen en fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har heller ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Etter styrets vurdering har Drammen havn en god finansiell posisjon. Regnskapet for Drammen havn er for 2012 utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Egenkapitalen utgjør 78 % av totalkapitalen som er ca det samme som i Driftsresultatet viser et overskudd på ,- NOK, mens årets resultat viser et overskudd på ,- NOK som overføres kapitalkonto. Drammen, den

6 ÅRSRAPPORT 2012 Resultatregnskap 2012 NOK DRIFTSINNTEKTER Kranleier Andre salgsinntekter Adm.inntekter Leieinntekter - areal Leieinntekter - lager ISPS-gebyr - fartøy Varevederlag + ISPS-gebyr Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønn, feriepenger, honorar Arbeidsgiveravgift Endring pensjonsforpl Andre personalkostnader Andre driftskostnader Tap på fordringer Tap ved salg av driftsmidler Avskrivninger Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER Finanskostnader Utbytte aksjer Renteinntekter SUM FINANS Ekstraordinær avskrvn. - Fyr Ekstraordinær - Salg av eiendom RESULTAT

7 ÅRSRAPPORT 2012 Balanseregnskap 2012 NOK EIENDELER Anleggsmidler - varige driftsmidler Transportmidler Maskiner, verktøy, inventar o.l Bygn. og bygningsmessige anlegg Batteriøya Tomter/kaier/jernbanespor Aktiverte utfyllinger Sum varige driftsmidler Anleggsmidler - finansielle Lån - Lierterminalen AS Aksjer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Kasse Bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Opptjent egenkapiltal Kapitalkonto Årets overskudd 0 0 Frie fond SUM EGENKAPITAL GJELD Langsiktig gjeld Lån Kommunalbanken Underdekning pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Neste års avdrag - kommunalbanken Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 ÅRSRAPPORT 2012 Havnekassens økonomiske forhold Totale inntekter kr Totale utgifter kr Overskudd kr Av de totale utgifter utgjør: Lønn- og andre sosiale kostander kr % Drift og vedlikehold kr % Avskrivninger kr % Til kapitalkonto (årets overskudd) kr % kr % Fordeling av utgifter Av de totale inntekter utgjør: Kranleier kr % Andre salgsinntekter kr % Leieinntekter kr % Havneavgifter kr % Finansinntekter kr % kr % Fordeling av inntekter 8

9 ÅRSRAPPORT 2012 Statistikk I TALL Varetrafikk i antall tonn hele havnedistriktet tonn Skipsanløp private og offentlige kaier antall Bilimport antall Containere (TEU) antall

10 ÅRSRAPPORT 2012 Tredobling i tømmertrafikken Tømmerbilene har gått i skytteltrafikk inn til Drammen havn i 2012, der utskipningen av tømmer ble tredoblet sammenliknet med året før. Vi hadde en utskipning på tonn tømmer i fjor, og dette er et veldig høyt tall. I 2011 var utskipningen på vel tonn. Hovedårsaken til den økte trafikken er stengingen av Norske Skog Follum, forklarer assisterende havnedirektør Ivar Vannebo som beregner ekstrainntektene på grunn av dette til å ligge på ca en million kroner. Nedleggelsen av fabrikken på Follum har medført at det er et stort overskudd av massevirke og sagtømmer som må skipes ut i stedet for at det går til fabrikkene. Dermed har vi fått stor pågang av tømmerbiler fra Viken Skog, og vi har til tider hatt litt problemer å få plass til alt tømmeret. Frekvensen er imidlertid veldig høy slik at det stadig blir ny ledig plass. Tømmer er jo ferskvare, påpeker Vannebo. 100 biler på én båt Utskipning av tømmer er en veldig effektiv prosess der Drammen havns viktigste rolle er å legge til rette for at utskipningen skal foregå så smertefritt som mulig. Bilene losser tømmeret selv, stabler det opp på kaia og skipene kommer inn med egen kran til å laste ombord med. Hver bil har ca 40 kubikk med tømmer, mens en båt kan laste ca kubikk ombord. Det betyr at det går 100 billaster ombord i én båt, 10

11 ÅRSRAPPORT 2012 Veldig viktig for oss Det sier salgsleder i Viken Skog BA, Anders Terum, som opplyser at av alt tømmer som de skiper ut med båt, så går halvparten via Drammen havn. Viken Skog er et skogeierandelslag for over skogeiere i Buskerud, Vestfold, Siljan i Telemark, det meste av Akershus og deler av Oslo, Østfold og Oppland. Hovedkontoret ligger på Hønefoss. Andelslagets formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkastning på andelseiernes skogeiendommer. Salgsleder Terum opplyser at ca 55 prosent av tømmeret de leverer går til sagbruk og ca 45 prosent til cellulose-/papirfabrikker. Etter at fabrikken på Follum ble nedlagt, så må vi nå skipe ut mye mer av tømmeret. En stor del går jo allerede med jernbane til Sverige, og i tillegg benytter vi havner på østlandsområdet. Drammen havn står for halvparten av det som går via havn, spesielt såkalt pallevirke som fraktes med båt til Tyskland. Dette er en type mellomkvalitet hvor trelasten ender i Afrika og Midt-Østen, sier salgslederen som vedgår at han er bekymret for utviklingen i skogbruksnæringen i Norge for tiden. Norge er ett av få land i Europa der tilveksten i skogen er høyere enn avvirkningen. Avvirkningen er på samme nivå som tidlig på 1900-tallet da hest og øks var verktøyene som ble brukt, sier salgslederen i Viken Skog BA. Viken Skogs salgsleder, Anders Terum (t.v.) og assisterende havnedirektør, Ivar Vannebo i godt selskap med Viken Skog-tømmer på vei til Tyskland. og det tar skipet omtrent ett døgn å laste opp alt sammen. God miljøpolitikk Det sier seg selv at dette er god miljøpolitikk. I stedet for at 100 biler dundrer av sted på veiene til Trondheim eller Tyskland, så er det ett skip som kommer med den samme lasten, påpeker Vannebo, som også opplyser at tømmertrafikken på Drammen havn ser ut til å bli omfattende også i 2013 uavhengig av hvordan det vil gå med Södra Cell på Tofte. Selv om nedleggelse av papir- og cellulosefabrikker på Østlandet betyr mer trafikk for oss, er dette ikke en utvikling som noen er tjent med på sikt, konkluderer Vannebo. Salgsleder i Viken Skog BA, Anders Terum. 11

12 ÅRSRAPPORT 2012 Mindre støy og støv i sentrum Flytting av godsterminalen til Holmen er bra for både miljøet og sentrumsutviklingen, fastslår byutviklingsdirektør i Drammen, Bertil Horvli. Ser havn og by i sammenheng: Ved å flytte godsterminalen til Holmen (i bakgrunnen) reduseres støy og forurensning i sentrum og attraktive arealer frigjøres til andre formål, sier byutviklingsdirektør Bertil Horvli. godsvirksomhet på Sundland og i Nybyen ønsker vi å avvikle så raskt som mulig, men dette er komplekse Dagens spørsmål. Prosessen har gått over flere år, mange hensyn skal ivaretas og mange aktører skal høres, forklarer han. Naturlig knutepunkt på Holmen Det er Jernbaneverket som skal avgjøre hvor permanent godsterminal for drammensregionen skal ligge, men frem til det er klart arbeides det for en midlertidig løsning på havna. Vårt mål er mest og best mulig arealutnyttelse. At tung og plasskrevende virksomhet flyttes nærmere et naturlig knutepunkt på Holmen er definitivt en fordel med tanke på å avlaste sentrum for støy og forurensning. Horvli sier det vil være viktig å få effektivisert hovedsporene til Jernbaneverket og lagt til rette på Holmen, slik at logistikkavviklingen blir så hensiktsmessig som mulig. Parallelt må også avklaringer om finansieringen på plass. Boliger og arbeidsplasser Til områdene som han jobber for å frigjøre, ønsker byutviklingsdirektøren såkalt arbeidsintensive virksomheter, det vil si plass til næringsbygg med mange arbeidsplasser og boligutvikling. Det er betydelige gevinster med større bysentrum både for næringsliv og befolkning. Flytting av godsterminalen vil også tydeliggjøre og styrke havnas rolle som trafikknode, oppsummerer Horvli. Fakta: Nybyen ligger i umiddelbar nærhet til Drammen stasjon og Strømsø torg. Til sammen kvadratmeter tomteareal. Sundland er NSBs tidligere verkstedsområde i Drammen på nærmere kvadratmeter. Grunneier og investor ROM Eiendom anslår plass til opp mot boliger og arbeidsplasser. KILDE: ROM EIENDOM 12

13 ÅRSRAPPORT 2012 Tilrettelegger for gode godsløsninger Jernbaneverket, Rom Eiendom, Drammen kommune og Drammen havn har gjennomført en mulighetsstudie for å finne gode godsløsninger i påvente av den permanente godsterminalen i drammensregionen. Løsningen er å overføre godshåndteringen fra Sundland og Nybyen til Holmen. Allerede i 2014 kan godsaktiviteten bli flyttet fra Sundland til Holmen, og litt senere kan godshåndteringen som i dag foregår i Nybyen også flyttes til Holmen. På denne måten kan Drammen havn bidra til mer effektiv godshåndtering og medvirke til byutvikling. Løsningen fremstår som mulig og relativ rask å gjennomføre. På Holmen vil det bli iverksatt tiltak som sikrer trygg og effektiv håndtering. Nybyen og Sundland vil bli klargjort for byutvikling og hele byen vil merke trafikk- og miljøforbedringene umiddelbart. Drammen havn har utarbeidet en konseptskisse som er brukt som foreløpig underlag for å vurdere de alternative mulighetene. FO Statnett Vognlastlager m2 Kjerraten 21 Vognlastspor Containerspor Bilspor Terminal A m2 Terminal B m2 Terminal C m2 Parkeringshus bil m2 FORKLARING Jernbanespor N Illustrasjonen viser arbeidsgruppens anbefaling for videre Statnett bearbeiding og gjennomføring: All jernbanetrafikk samles og går ut mot Furuholmen. Dagens bilspor fjernes og flyttes til nytt sporanlegg (bilvognterminal) på Furuholmen mot Kattegatkaia. Vognlast og containertog blir håndtert på Furuholmen med etablering av ny lagerkapasitet for vognlast. Kjerraten 21 Vognlastlager m2 0 m Uttrekkspor (el) mot Furuholmen kombineres med ny bilvognterminal. Jernbanen er beholdt i en korridor langs Kjerraten, og ny adkomstvei foreslått i vegkulvert under spor og på nordsiden av Kjerraten. Nåværende jernbanespor i Svend Haugs gate frigjøres til veitrafikk. Vognlastspor Containerspor Bilspor Terminal A m2 100 m 200 m Veg Havneveg Jernbaneareal 300 m Vegareal 400 m 500 m Kai Lasteområde gods Lasteområde biler Parkeringsplass for ansatte Nye bygg Skjermingsområde ISPS-grense / vakt HA H M 1 Terminal B m2 Terminal C m2 13

14 ÅRSRAPPORT 2012 Tar vare på verneverdig miljø og kulturarv Drammen havn er opptatt av å ta vare på havnas historie og å synliggjøre betydningen havna har hatt i utviklingen av Drammen by og regionen. Mange bygninger og kaianlegg på Strømsø og Tangen står i dag slik de opprinnelig ble bygget, og området fremstår svært autentisk. Dette er bakgrunnen for at Drammen havn ønsket å lage en kulturminneplan. Vi ønsker at kulturminneplanen skal bidra til å bevare et unikt maritimt miljø, sier teknisk sjef Jarle N. Hansen. Vi er opptatt av å bevare den lokale historien og kulturarven, samt å integrere dette med lokalsamfunnet, sier han. Drammen havn engasjerte derfor byhistoriker og rådgiver i bygningsvern Jo Sellæg til å gjøre en vurdering av kulturminnene på Drammen havn sør. Rapporten viser at området inneholder flere verneverdige bygninger og områder. Fått stå i fred De siste 50 årene er det havnearealene på Holmen som har stått for det meste av utviklingen på Drammen havn. Nedgangen i eksport av papir og cellulose på 1960-tallet førte til at havna endret karakter og i større grad ble en importhavn. Områdene på Holmen er blitt utviklet i takt med industrien og næringslivet i drammensregionen, og har styrket havnas rolle som knutepunkt og samarbeidspartner for næringslivet. Utviklingen av havnearealene på Holmen har redusert behovet for omfattende endringer og nye installasjoner på Strømsøsiden. Det har dermed vært mulig å ta vare på verdifulle elementer i dette historiske havneområdet. De seneste årene har flere historiske bygninger blitt restaurert og pusset opp. Sellæg påpeker i rapporten at Tollbua og tollpakkhuset er de viktigste kulturminnene på havna. De ligger i et miljø som også omfatter Skur 1 (Maritim storstue) og Skur 2 (Velferden). Disse fire bygningene ligger i et helhetlig kulturmiljø hvor også bevarte deler av Tollbukaia fra 1907 inngår. Områdets verdi som kulturmiljø styrkes ytterligere ved den symbolverdi som knyttes til stedets posisjon i havnebildet og i byens historie. Området har derfor svært høy verneverdi, forklarer Sellæg. Støttet av EU-midler Restaureringen av Skur 1 til en Maritim storstue og Skur 2 (Velferden) til moderne kontorlokaler har bidratt til å bevare to viktige kulturminner. Det har også vært viktig for Drammen havn å bidra til at innbyggerne skal få tilgang til havna og få innblikk i byens sjøfartshistorie. Oppussingen av Skur 1 og utarbeidelsen av kulturminneplanen er blitt gjennomført blant annet med midler fra EU-prosjektet Lo-Pinod (Logistics Optimisation for Ports). Det er stor interesse blant de andre samarbeidshavnene til å lære av det arbeidet vi har gjort når det gjelder preservering av Drammens sjøfartshistorie, sier Ivar Vannebo. 14

15 ÅRSRAPPORT 2012 Alle foto: Jo Sellæg. 15

16 ÅRSRAPPORT 2012 Skaper gode havneambassadører Snart har mer enn klassinger fra Drammen vært på besøk på Drammen havn. Fra skoleåret 2012/2013 har Drammen havn vært en del av Den kulturelle skolesekken, og elevene har fått lære om og se all aktiviteten som foregår på havna. Vi har hatt besøk av mange ivrige skoleelever, sier administrasjonssjef Vibeke Skavold i Drammen havn. De stiller mange gode spørsmål og er svært lærevillige. Vi gleder oss til å fortsette med å ta imot 6.-klassinger også neste skoleår, sier hun. Hver tirsdag siden september har ca 20 elever vært på et to-timer langt besøk på havna. Først har de tilbrakt en times tid i Skur 1/Maritim storstue hvor de har sett film, løst oppgaver og hørt om havnas aktivitet før og nå. Deretter har de vært på en busstur på havneområdene på Holmen og sett aktiviteten med egne øyne. Tar med seg kunnskap Drammen havn ser på dette som et langsiktig tiltak og har inngått en treårig avtale med Drammen kommune. Jeg får svært gode tilbakemeldinger fra skolene de er kjempefornøyde, sier Christin Hoff, kulturkonsulent i Drammen kommune. Elevene lærer mye lokalhistorie under besøket på havna og betydningen havna har hatt for utvikling av byen. Det syns lærerne er flott, sier hun. Christin Hoff forklarer også at lærerne gir tilbakemelding om at de merker at elevene sitter igjen med kunnskap etter besøket på havna. Det syns assisterende havnedirektør Ivar Vannebo er flott. Vi ønsket å bli en del av Den kulturelle skolesekken for å tilgjengeliggjøre og synliggjøre havnevirksomheten. Gjennom dette opplegget når vi ut til svært mange skoleelever og skaper forhåpentligvis noen gode havneambassadører, sier han. Samarbeid gull verdt Drammen kommune er svært godt fornøyd med samarbeidet med Drammen havn. Det er gull verdt for oss. Vi hadde ikke kunnet tilby skolene et så omfattende opplegg som dette hadde det ikke vært for Drammen havn. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet, sier Christin Hoff. Snart har klassinger vært på et totimer langt besøk på Drammen havn. Bildene er fra da Gulskogen skole var på besøk. 16

17 ÅRSRAPPORT 2012 Pasta og flis ruller inn fra Italia Tonnevis med italiensk flis og pasta ruller nå inn på jernbanevogner til Scandinavian Shipping & Logistics på Drammen havn. Logistikkfirmaet i Drammen har 32 ansatte og holder til i Kjerraten på Drammen havn. Selskapet tar i mot og videresender varer både fra sjøveien og via jernbane. Hittil har container-trafikken fra skip vært dominerende, men etter hvert har vi også startet å ta i mot varer via jernbane, sier leder av avdelingen i Drammen, Terje Alm, som blant annet trekker fram en forholdsvis ny aktivitet; jernbanevogner fullastet med flis og pasta fra Italia tonn pasta Det var i september i fjor at vi overtok mottak og håndtering av fliser og pasta på jernbane på havna. Totalt har vi siden oppstarten mottatt tonn fliser og tonn pasta. 90 prosent av volumet ankommer fra Italia mens de resterende 10 prosentene kommer fra Spania, opplyser Alm. Flisene ligger nederst i vognene som så toppes med pasta. I Italia blir varene innhentet av lokale transportører over hele landet før de blir omlastet til jernbane på Modenas terminal utenfor Milano. Deretter går jernbanevognene direkte til Norge for omlasting til distribusjonsbil på Drammen havn, og kjørt direkte ut til forhandlere rundt omkring i landet, sier avdelingslederen. Miljøvennlig Alm påpeker at dette er en veldig miljøvennlig transportform. Vi kan få inn opptil ti jernbanevogner på en gang, og det går to semitrailere på hver vogn. Så i stedet for at det er 20 semitrailere som kjører fra Italia til Norge, er det ett tog med 10 vogner som skal hit til Drammen, sier Alm som legger til at Drammen havn nå foretrekkes i større grad enn Oslo til slik transport. Vår aktivitet på Drammen havn vokser, og en del av transporten som tidligere foregikk over Oslo går nå til Drammen. Dette skyldes at det er bedre plass og større fleksibilitet ved Drammen havn, sier avdelingslederen for Scandinavian Shipping & Logistics. Terje Alm i Scandinavian Shipping & Logistics. Fakta og historie Scandinavian Shipping & Logistics Ble etablert i 2010 som en del av Greencarrier Group som har 800 ansatte fordelt på 40 kontorer i 13 land Totalomsetning i hele konsernet er på 2,3 milliarder kroner Har avdelinger i Norge i Drammen, Bergen, Moss, Kristiansand og Larvik Drammensvirksomheten og Scandinavian Shipping & Logistics har historie tilbake til 1861 med selskapene Pehrson & Wessel og Seeberg & Nielsen Pehrson & Wessel ble stiftet i 1867 og var et rederi frem til 1973, og deretter skipsmeglere, speditører og skipsekspedisjon i Drammen Seeberg & Nielsen ble stiftet i 1861 og var skipsekspeditør og speditør i Drammen, samt eier av Fruktsped (fruktbåter med fast anløp i Drammen til ca 2006) Pehrson & Wessel ble fusjonert inn i gruppen i 2004 og Seeberg & Nielsen i

18 ÅRSRAPPORT 2012 KRANER Kran: Løfteevne: Kaiplassering: Havneavsnitt: Pernille 23 tonn Holmen Syd Holmen Torbjørn 50 tonn Holmen Syd Holmen Odin 100 tonn Kattegatkaia Holmen 18

19 ÅRSRAPPORT 2012 KAIER Lengde i meter: Dybde ved kai: Tangen: Tollbukaia m Tollbodnokken 57 5 m Kranbrygga 202 6,5 m Myrakaia m Langbrygga 255 6,5 m Tjømekrankaia m Totalt 930 Holmen Syd: Holmen syd kaia 486 8,5 m Holmen syd oljekaia 70 8 m Holmen syd ro-ro 8 m Totalt 556 Risgarden: Risgardenkaia m Risgarden ro-ro 10 m Totalt 151 Furuholmen Kattegat: Kattegatkaia m Totalt 140 Lier: 180 Total kailengde (off. kaier) Samlet lengde jernbanespor m m AREALER Tangen m² Holmen m² Lierterminalen m² Samlet areal m² LAGERHUS Tangen: 1 Skur 1/Maritim storstue (på Kranbrygga) 2 Skur 2/OceanSaver (på Kranbrygga) 3 Lagerhus nr. 3 (på Langbrygga) m² 4 Lagerhus nr. 4 (på Langbrygga) m² 7 Lagerhus nr. 7 (på Tjømekrankaia) m² 8 Administrasjon Havnevesenet Holmen Syd: 10 Lagerhus nr m² 11 Mellomlageret m² 12 Termolageret m² Risgarden: 13 Lagerhus nr m² Furuholmen: 14 Lagerhus A m² 15 Lagerhus B m² 21 Kjerraten m² Lierterminalen: 20 Lagerhus m² Samlet lagerhusareal m² 19

20 KONTAKTINFORMASJON Drammen havn Hans Kiærsgt. 1A Postboks 636, Strømsø 3003 Drammen, Norge Tlf: Fax: E-post: ADMINISTRASJON Einar Olsen Havnedirektør Mobil: E-post: Ivar A. Vannebo Ass. havnedirektør Mobil: E-post: Jarle N. Hansen Teknisk sjef Mobil: E-post: Vibeke Skavold Adm. sjef Mobil: E-post:

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2013 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2014 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2015 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen. Årsrapport m.v.

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen. Årsrapport m.v. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2011 Årsrapport m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE SELSKAPET STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Selskapet er et interkommunalt selskap, og eies av kommunene Drammen, Lier, Røyken,

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen. Organisasjonsnummer Årsberetning m.v.

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen. Organisasjonsnummer Årsberetning m.v. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2016 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 15. april 2013

Detaljer

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014

Detaljer

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 13.juni kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien Årsrapport2013 ÅRSRAPPORT 2013 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer,

Detaljer

Sak 01/15 Protokoll fra havnerådsmøte 08.12.14. Sak 02/15 Valg til havnestyret. Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014

Sak 01/15 Protokoll fra havnerådsmøte 08.12.14. Sak 02/15 Valg til havnestyret. Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/15 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 13. april 2015

Detaljer

Sak 01/12 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/12 Valg til havnestyret. Sak 03/12 Årsrapport Regnskap for DIH 2011

Sak 01/12 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/12 Valg til havnestyret. Sak 03/12 Årsrapport Regnskap for DIH 2011 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/12 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 16. april 2012

Detaljer

Sak 07/14 Protokoll fra havnerådsmøtene 22.04.14. Sak 08/14 Anløpsavgift for 2015. Sak 09/14 Drift og investeringsbudsjett for 2015

Sak 07/14 Protokoll fra havnerådsmøtene 22.04.14. Sak 08/14 Anløpsavgift for 2015. Sak 09/14 Drift og investeringsbudsjett for 2015 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50. Mandag 23. mai kl 08.00. Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet 14.03.2011

Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50. Mandag 23. mai kl 08.00. Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet 14.03.2011 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 23. mai kl 08.00

Detaljer

Drammen havn Årsrapport 2009

Drammen havn Årsrapport 2009 Drammen havn Årsrapport 2009 Sjøtransport av bil og andre varer gir færre ulykker, mindre køer og lavere slitasjekostnader Einar Olsen, Havnedirektør Innhold Havnedirektørens forord...4 Styrets beretning...6

Detaljer

Fredag 14. mars kl 08:00

Fredag 14. mars kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Fredag 14. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Sak 07/13 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/13 Anløpsavgift for Sak 09/13 Drift og investeringsbudsjett for 2014

Sak 07/13 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/13 Anløpsavgift for Sak 09/13 Drift og investeringsbudsjett for 2014 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Tirsdag 19. november 08:00

Tirsdag 19. november 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Tirsdag 19. november 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sak 01/11 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/11 Valg til havnestyret. Sak 03/11 Årsrapport Regnskap for DIH 2010

Sak 01/11 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/11 Valg til havnestyret. Sak 03/11 Årsrapport Regnskap for DIH 2010 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/11 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 11. april 2011

Detaljer

Sak 10/15 Drammen havn sin eierandel i Eidos AS vurderes solgt

Sak 10/15 Drammen havn sin eierandel i Eidos AS vurderes solgt Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/15 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Sak 08/11 Protokoll fra havnerådsmøtene 11.04.11 og 17.10.11

Sak 08/11 Protokoll fra havnerådsmøtene 11.04.11 og 17.10.11 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/11 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 5. desember

Detaljer

Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012

Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 14. mars kl 08.00

Mandag 14. mars kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 14. mars kl

Detaljer

Sak 07/12 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/12 Anløpsavgift for Sak 09/12 Drift og investeringsbudsjett for 2013

Sak 07/12 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/12 Anløpsavgift for Sak 09/12 Drift og investeringsbudsjett for 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/12 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Sak 01/16 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/16 Valg til havnestyret. Sak 03/16 Årsrapport Konsernregnskapet 2015

Sak 01/16 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/16 Valg til havnestyret. Sak 03/16 Årsrapport Konsernregnskapet 2015 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/16 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 18. april 2016

Detaljer

Onsdag 23. mai kl 14.00. Sak 13/12 Protokoll fra styremøtene 19.03.2012 og 11.05.2012

Onsdag 23. mai kl 14.00. Sak 13/12 Protokoll fra styremøtene 19.03.2012 og 11.05.2012 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 23. mai kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling:

Detaljer

Onsdag 11. juni kl 13:00

Onsdag 11. juni kl 13:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 11. juni kl 13:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Mandag 14. november kl 08.00. Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess

Mandag 14. november kl 08.00. Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 14. november

Detaljer

Mandag 12. november kl 08:00

Mandag 12. november kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 12. november kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Onsdag 16. desember kl 08:00

Onsdag 16. desember kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 16. desember kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sak 07/10 Protokoll fra havnerådsmøte 15.04.10. Sak 08/10 Avgifter for 2011. Sak 09/10 Drift og investeringsbudsjett for 2011

Sak 07/10 Protokoll fra havnerådsmøte 15.04.10. Sak 08/10 Avgifter for 2011. Sak 09/10 Drift og investeringsbudsjett for 2011 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/10 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 6. desember

Detaljer

Mandag 15. februar kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar 2016. Einar Olsen Havnedirektør

Mandag 15. februar kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar 2016. Einar Olsen Havnedirektør DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/16 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Protokoll. Administrasjonen informerte styret om følgende områder og ga tilbakemelding på stilte spørsmål.

Protokoll. Administrasjonen informerte styret om følgende områder og ga tilbakemelding på stilte spørsmål. DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr. 022.52/15 -/vs Protokoll Tid: Mandag 19. oktober 2015 kl 0800 Sted: Maritim Storstue Skur 1 Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Masud Gharahkhani Hege Gunnerud Berit

Detaljer

Mandag 8. september kl 08:00

Mandag 8. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 8. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 17. februar 08:00

Mandag 17. februar 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. februar 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 07. september kl 08:00

Mandag 07. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 07. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Mandag 21. oktober 08:00

Mandag 21. oktober 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Onsdag 29. mai kl 15:00

Onsdag 29. mai kl 15:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 29. mai kl 15:00 Sted: Drammen havn, Havnestyresalen

Detaljer

Mandag 11. februar kl 08:00

Mandag 11. februar kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 11. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Sak 07/16 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/16 Anløpsavgift for Sak 09/16 Drift og investeringsbudsjett for 2017

Sak 07/16 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/16 Anløpsavgift for Sak 09/16 Drift og investeringsbudsjett for 2017 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/16 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Mandag 16. november kl 08:00

Mandag 16. november kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 16. november kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Årsrapport2014. Feiret 50 år med bilimport til Drammen

Årsrapport2014. Feiret 50 år med bilimport til Drammen Årsrapport2014 Feiret 50 år med bilimport til Drammen Utviklingsmulighetene Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Innhold. Havnedirektørens side 3 Styrets beretning 4 Resutatregnskap 6 Balanseregnskap 7 Havnekassens økonomiske forhold 8

Innhold. Havnedirektørens side 3 Styrets beretning 4 Resutatregnskap 6 Balanseregnskap 7 Havnekassens økonomiske forhold 8 Årsrapport Innhold Havnedirektørens side 3 Styrets beretning 4 Resutatregnskap 6 Balanseregnskap 7 Havnekassens økonomiske forhold 8 UTGIVER Drammen havn Produsert av: Godt Sagt Grafisk design: Form Farm

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Drammen havn. Fra plan til virkelighet

Drammen havn. Fra plan til virkelighet Drammen havn Fra plan til virkelighet Trafikken i Drammen havn Varebalansen Bilimport Nøkkeltall 2008 Totale inntekter 42 784 593 Totale utgifter 39 573 219 Driftsresultat 3 211 376 Datterselskaper Drammen

Detaljer

Drammen havn årsrapport Det var havna som skapte byen. Det har vi tenkt å fortsette med.

Drammen havn årsrapport Det var havna som skapte byen. Det har vi tenkt å fortsette med. Årsrapport 2007 Det var havna som skapte byen. Det har vi tenkt å fortsette med. Drammen havn årsrapport 2007 Innhold: 4 Havnedirektørens forord: Drammen forbedrer sitt omdømme 6 Styrets årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Mandag 20. oktober kl 08:00

Mandag 20. oktober kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 20. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Mandag 13. februar kl Videre utfylling avtale med Jernbaneverket

Mandag 13. februar kl Videre utfylling avtale med Jernbaneverket DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 13. februar kl 08.00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 8. februar 2012 1 Resultatpresentasjon 08.02.12 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk 2011 v/adm.dir. Terje Tandberg

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Havnas investeringsplaner for omfatter blant annet kai,

Havnas investeringsplaner for omfatter blant annet kai, Årsrapport2015 ÅRSRAPPORT 2015 ÅRSRAPPORT 2015 MARITIMT SENTER TERMINALBYGG BYA 29.000 m2 ISPS Rekorder i 2015 nå venter ressurskrevende utbygging 9x 8x 7x 6x 5x 4x 3x 2x 1x -1x -2x OMRÅDE FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer