Mandag 12. mai kl 08:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandag 12. mai kl 08:00"

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /14 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 12. mai kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 14/14 Protokoll fra styremøtet Sak 15/14 Regnskapet pr Sak 16/14 Sak 17/14 Sak 18/14 Sak 19/14 Sak 20/14 Sak 21/14 Status Drammen havn - Lierterminalen AS Salg av Cruise-aksjer Kjøp av Statoil-bygg Kundeundersøkelse Eventuelt Drammen, den 7. mai 2014

2 Sak 14/14 Protokoll fra styremøtet Vedlagt er protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 5. mai 2014

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /14 -/vs Protokoll Tid: Fredag 14. mars 2014 kl 0800 Sted: Drammen havn, Skur 1 Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Masud Gharahkhani Hege Gunnerud Berit Narverud Meldt frafall: Anita Winsnes Fra administrasjonen: Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 09/14 Protokoll fra styremøtet Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 10/14 Årsrapport og konsernregnskapet for 2013 Administrasjonen la frem konsernregnskapet 2013 inkl. noter og styrets årsberetning, og svarte på de spørsmål som fremkom. Årets overskudd ble på totalt kr ,-. Styret uttrykket stor tilfredshet med det økonomiske resultatet. Drammen havn har to fastrente lån i KBN hhv. lån nr (5 års binding) og nr (10 års binding). Bindingsavtalene går ut I forkant av dette vil administrasjonen legge frem en sak for styret slik at det kan bli tatt en avgjørelse på inngåelse av ny avtale om fast eller flytende rente. Drammen havn Lierterminalen AS vurderer salg av Lierterminalbygget. Styret ba om å få dette temaet fremlagt som en egen sak i neste styremøte, hvis mulig. VEDTAK: Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne konsernregnskapet til Drammensregionens Interkommunale Havnevesen for 2013.

4 Sak 11/14 Status Administrasjonen orienterte om status i følgende saker: - Arbeidsmiljø - Kjøp av revisjonstjenester Fremdriftsplan for ny kai og billagringshus. Fra oppstart antas prosess med prosjektering og godkjenning å ta et år. Byggeprosessen vil også ta ca et år. Dette gjelder både for kai og parkeringshus. Styret ba om at administrasjonen utredet alternativet å legge et av billagringshusene til Holmen Nord for å skille de to billagringshusene, fordi det er et ønske fra brukerbedriftene og at det også blir en god skjerming for bl.a støy mot Brakerøya. - Skipstrafikken og varestatistikken pr. februar Ny kran og opplæring av kranførere. - Konflikten mellom Holship Norge AS og bryggearbeiderne, ingen endring. Mulig domsavsigelse 18. eller 19. mars Hurtigrutekonflikten, ingen endring. - Statoil har redusert antallet tanker på Holmen som har frigjort areal. - Ny daglig leder i Eidos AS. VEDTAK: Havnestyret tar saken til orientering Sak 12/14 Vurdering av konkurransen for bil Administrasjonen ga styret et bilde av konkurransen og risikoen rundt bilimporten på Drammen havn. VEDTAK: Havnestyret tar saken til orientering. Sak 13/14 Eventuelt Ingen saker Møtet avsluttet kl 11:00 Drammen, den 25. mars 2014 Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud

5 Sak 15/14 Regnskap pr Regnskapet pr viser et driftsresultat på ca 6,08 MNOK. Driftsinntektene pr viser 17,0 MNOK og det er 1,8 MNOK mer enn budsjettert. Varestatistikken per mars viser en oppgang på varer over offentlig kai på 34,7 %. Tar vi med de private kaiene ble det en nedgang på tonn første kvartal. Mens konsekvensen av Sødra Cell Tofte var en nedgang på tonn. Altså har de andre private kaiene hatt en oppgang. Det er produkter som stål, Air1, offshorekabel som har hatt en nedgang pr. mars i år. Containere, biler, korn og tømmer viser en veldig positiv utvikling. Bare containere viser en oppgang på 75%. Vi nådde nesten TEU på et kvartal. I tillegg til den gode varestatistikken så er behovet for utleie av areal stort og dette fører til et godt resultat så langt i år. Driftskostnadene pr viser et forbruk på 10,9 MNOK som er 3,5 MNOK lavere enn budsjettert. Lys og varme avviker fra budsjettet da vi har mottatt en kreditnota på kr ,- på for mye innbetalt i Andre avvik mellom regnskap og budsjett skyldes tidspunktet for innkjøp i forhold til periodisering. Når det gjelder Thor III så inngikk Drammen havn, sammen med Bukser og Berging (BB) en avtale med Kystverket for å opprettholde isbryterservicen i Drammensfjorden. Vedlagt er regnskapsoversikten pr Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 30. april 2014

6 Sak 16/ 14 Status Midlertidig etablering av jernbaneterminal på Holmen Det vises til tidligere redegjørelser vedr. etablering av midlertidig jernbaneterminal på Holmen. Konseptet er å kunne kjøre heltog (580 meter) ut på Holmen i høy hastighet (planfritt) og med lokomotivet i front. Det er viktig for Jernbaneverket at løsningen blir robust for å sikre god tilgjengelighet for persontrafikken på hovedsporet. I tillegg har løsningen mulighet til ytterligere vekst for biltog dersom Autotransport sin lasting av bilvogner flyttes fra Lierstranda til Holmen. LØSNINGSKONSEPT 2D All jernbanetrafikk samles og går ut mot Furuholmen. Dagens bilspor fjernes og flyttes til nytt sporanlegg (bilvognterminal) på Furuholmen mot Kattegatkaia. Vognlast og container og blir håndtert på Furuholmen med etablering av ny lagerkapasitet for vognlast. Uttrekkspor mot Furuholmen kombineres med ny bilvognterminal. I alternativ 2D er jernbanen beholdt i en korridor langs Kjerraten, og ny adkomstvei foreslått i vegkulvert under spor og på nordsiden av Kjerraten. Jernbaneverket har nå startet detaljprosjektering av denne løsningen, men innser at det er fornuftig å bygge jernbanespor, kulvert og vei samtidig. Reguleringsplanarbeidet er startet opp, og dette vil ta ca ett år å gjennomføre. Jernbaneverket ønsker derfor å utsette spor og veiarbeidene til Jernbanesporene i Kjerraten er i tillegg flyttet litt nordover for å unngå riving av bygningsmasse hos Draka, JBV ønsker heller å rive ca. 300 m2 av Skur B på

7 Furuholmen. Denne rivingen samt omlegging av V/A, kabler, gassledning og lasteramper til skur B ønskes gjennomført høsten Det arbeides også med å utarbeide avtale (gjennomgås i møtet) mellom Jernbaneverket, Drammen kommune og Drammen havn hvor formålet med avtalen er å regulere forholdet mellom partene når det gjelder: - Planlegging og prosjektering av tiltake - Gjennomføring av tiltaket - Fremtidig drift Velg Sjøveien 2014 Kampanjen «Velg Sjøveien» fortsetter i år og Drammen havn vil arrangere et frokostmøte i skur 1 den 8. oktober. Målet er å samle vareeiere, speditører og rederier og synliggjøre hvilke muligheter som finnes ved sjøverts transport, om interessante transportløsninger, kundecase, suksesshistorier, nyheter og videohistorier som vi skal formidle. Kampanjen er i full gang og 30 partnere er med. Kampanjeledelse er etablert. Web side: Videoproduksjon er startet med innslag fra Nor Lines, Sea-Cargo, NCL, Tschudi Line og Samferdselsdepartementet. Medieplan er under utarbeiding. Fullt trykk ved åpning i Oslo og på Gardermoen. Lokal medie-trykk i hver havn rundt møtet. Magasin er under produksjon og vil bli trykket i midten av mai. Opplag på Sendes ut til Adresselister er under bearbeiding. Det blir skrevet en artikkel for hvert deltagende rederi og speditør. App hvor vareeier kan legge ut laster er ferdig. Vi har fått inn knapt 1 million tonn. Shortsea Promotion Centre Norge Følg oss på Twitter! Et myndighetstiltak for markedsføring av sjøtransport

8 Subsea Valley / Offshoreskipninger Vi deltok på årets konferanse på Telenor Arena den 2-3 april. Hele «subsea-bransjen» var tilstede og det er klare tilbakemeldinger om at Drammen havn er viktig i dag og fremover for denne næringen i vår region. Bekymringsmeldingen fra offshorenæringen er vektbegrensningene på dagens brosystemer ut til Holmen. I løpet av april måned har Dresser Rand skipet ut hele 5 stk gassturbiner fra Langbrygga. Tre av disse gikk til Sør-Korea og to til Aker Stord. Aker Solution på Tranby laster den 6. mai hele 13 stk «juletrær» fra Tranby som skal til Statoil Ågotnes. Hvert juletre har en vekt på 50 tonn og har en verdi på ca 50 millioner kroner.

9 13 stk «Juletrær» fra Aker Solution Tranby klare for utskipning på Kattegatkaia Draka Prysmian Group har i løpet av våren ferdigstilt 3 stk nye kabelkarusseller for produksjon og mellomlagring av offshorekabel. Tre stk kabelskipninger vil foregå nå i slutten av mai måned og i juni måned starter Draka på sitt hitil største prosjekt: tonn offshorekabel skal produseres til Exxon Mobile i Los Angeles. Det er beregnet 8 måneder produksjonstid og kabelen som blir 60 km lang skal skipes ut sommeren Tømmer Det skipes ut mye tømmer over kaiene på Tangen. Og skognæringen leier arealer av Jernbaneverket, bak skur 3 og 4. Dette er en tøff belastning på de gamle kaiene våre. Derfor foretok vi en reparasjon av Tollbukaia i desember 2013 (ovenfor Tollboden). Mens kaiene utenfor Tollboden/Skur 1 og Skur 2 er tatt ut av drift til vi har skaffet oss en oversikt over den fysiske tilstanden. Driftsleder Knut Roar Gustavsen blir 68 år i februar 2015 og vil gå av med pensjon innen det tidspunktet. Vi vil derfor sette i gang prosessen med å finne hans etterfølger. Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 6. mai 2014,

10 Sak 17/14 Drammen havn - Lierterminalen AS Det er vedtatt å bygge fjordby på Lierstranda. Derfor bør vi som har aktivitet der vurdere hva vi gjør med den bygningsmassen vi eier på det området. Drammen havn - Lierterminalen AS (Lierterminalen) har 10 år igjen av dagens festekontrakt. Vi tok en takst i 2013 og prøvde å selge bygningsmassen til Eidos. De tok selv en takst, som var mye lavere enn vår og derfor avstod de fra å kjøpe. Undertegnede har ikke sett deres takst og vurdering. I vår situasjon, kan vi nå enten prøve å selge bygget til andre eller sitte med eierskapet i bygget. Den største leietageren i bygget, Bring/Posten ønsker nå å gjøre investeringer i bygget for å samle Posten sin sorteringssentral med Bring sin aktivitet. Derfor ønsker de en forlengelse av leieavtalen frem til Vi prøver her å belyse de to situasjonene med «store tall». Sitte med eierskapet i 10 år: Lierterminalen har i dag en inntekt på ca 17 MNOK/år og en utgift på 4,8 MNOK/år. I tillegg kommer avskrivninger på 4 MNOK/år. Det betyr at selskapet i dag har en kapitaltilførsel på 17 4,8 = 12,2 MNOK/år. Med dagens situasjon så blir dette 122 MNOK på 10 år. Med dagens hastighet på tilbakebetaling av lån til Drammen havn sitter Lierterminalen igjen med en gjeld på 6,7 MNOK om 10 år. Det betyr at selskapet sitter igjen med 122 6,7 = 115,3 MNOK i kapital om 10 år. Da kan vi risikere at bygget må rives for vår kostnad. I mens har Drammen havn (mor) fått inn 12 MNOK i renteinntekter, 6 MNOK i administrasjonsgebyr og 20 MNOK i utbytte (med dagens nivå), dvs totalt 38 MNOK. Selge bygningsmassen: Dersom vi selger bygningsmassen nå (innen ett år) og vi ikke får vår takst, men f.eks 120 MNOK, da vil Drammen havn - Lierterminalen AS sitte igjen med ,2 (gjeld) = 60,8 MNOK. Dette kan benyttes som egenkapital for selskapet som kan investere videre på Holmen eller det kan gis et ekstraordinært utbytte til mor (Drammen havn) eller en kombinasjon av disse. Drammen havn vil da få 3,8 MNOK i mindre inntekt/år fremover. For kjøper ser regnestykket slik ut: Et kjøp på 120 MNOK som finansieres med egenkapital på 20% og et lån på 80%. Dersom selskapet ikke har nok egenkapital må eiere inn med kapital. Med en egenkapitalen fra eier på totalt 20% = 24 MNOK og et eventuelt lån blir da på 96 MNOK. (55% av 24 er 13,2 MNOK, 30% av 20 er 7,2 MNOK og 15% av 24 er 3,6 MNOK) Inntekten på Lierterminalen er den samme. Kostnaden blir også tilnærmet lik da Drammen havn tar en høy rente på sine lån til Lierterminalen i dag. Kjøper sitter da igjen med en kapitaltilførsel på 12,2 MNOK/år og 122 MNOK på 10 år. I tillegg et bygg med pæler, vegger og tak, og en restgjeld på 32 MNOK (med dagens hastighet) Altså har en ny eier MNOK = 90 MNOK i kapital og rammeverket i et bygg som er pelet til fjell (med tak) til ombygging.

11 Dette burde f.eks være interessant for de som vil være med å utvikle fjordbyen. Og administrasjonen anbefaler å forsøke å selge eiendomsmassen. Plassering av likvide midler Både Drammen havn og Drammen havn Lierterminalen AS har nå en del likvide midler på bankkonto. I Drammen havn vil vi investere disse forholdsvis raskt, men i datterselskapet ser vi ikke akkurat nå at det skal investeres tungt. Vi vurderer derfor styret i Drammen havn Lierterminalen AS å plassere 10 MNOK i det banken kaller Garantikonto (vedlegg). Forslag til vedtak: "Styret ber havnedirektøren jobbe videre med salg av bygningsmassen" Drammen, den 30. april 2014

12 Sak 18/14 Salg av Cruise-aksjer Drammen havn kjøpte aksjer i Cruise Norway i 2002 og Cruise Norway er en markedsføringsorganisasjon for få cruiserederier til å seile på Norge. Vi deltok aktivt de første årene og spesielt i tre år når Roald Karoliussen brukte mye tid på dette prosjektet. Da deltok vi på cruise-convention i Miami og var aktive overfor rederier. Det vi lærte var at cruise-bransjen (cruise-rederier) har to markeder i Norge. Det ene er «Hovedsteder i Østersjøen». Da snakker vi om Oslo, København, Stockholm, Helsinki, St.Petersburg osv. Det andre markedet er «Ford og fjell» og da er det Vestlandet og Nord-Norge som er destinasjoner. Vi prøvde oss med nærhet til Oslo, Blåfarveverket, Sølvgruvene, Nøstetangen glassverk, Krøderbanen, Vikinggraver m.m. i Borre, Spiralen, Bygårder i Drammen osv Det kom en håndfull båter i noen få år. Men det døde ut igjen når nysgjerrigheten var tilfredsstilt. Etter administrasjonen sin vurdering er det når Oslo ikke har flere cruisebåt-plasser ledig, at vi får cruisebåter til Drammen. Vi sitter med 5 aksjer i Cruise-Norway og vi må betale markedsføringsbidrag hvert år. Dette er på ca kr Aksjeverdien er kr 3.206,71 pr. aksje for Forslag til vedtak: "Styret ber om at aksjene i Cruise Norway legges ut for salg" Drammen, den 5. mai 2014

13 Sak 19/14 Kjøp av Statoil-bygget I investeringsbudsjettet for 2014 er det en post som heter: Kjøp av Statoilbygg 5 MNOK Vi har nå fremforhandlet en avtale for kjøp av bygget på 3 MNOK. I tillegg ønsket styret en oversikt over nødvendige arbeider som bør gjøres med en gang. Her ser vi at det er nødvendig med en jobb på følgende områder. Og vi har innhentet budsjettpriser som er avrundet. El, varme, belysning Taktekking og beslag Overflatebehandling inne kr kr kr Da har vi ikke oppgradert bygget utvendig, noe vi muligens kan gjøre selv dersom vi bare maler. Skal vi isolere det med sandwich må vi kjøpe den jobben av andre og budsjettprisen er 1,3 MNOK. Vi bytter ikke vinduer nå. Et eventuelt vindusbytte vil i tilfelle også kommet på 1,3 MNOK. Disse tiltakene vil være avhengig av avtaler med leietagere. I dag er følgende leietagere i bygget: Drammen havn med plass for bryggearbeidere, Statoil, Nynes og Frank Dahl (biltransportør). Vi har testet interessen fremover og vi trenger plassen til bryggearbeidere, Nynes vil gjerne ha mer plass, Statoil vil ha mindre plass og Frank Dahl vil gjerne være der. Så vi ser at fremtiden er sikret med de rette leietagerne. Forslag til vedtak: "Styret vedtar å kjøpe bygget og gjøre de oppgraderinger som er nødvendig innenfor en ramme på 4,7 MNOK" Drammen, den 5. mai 2014

14 Sak 20/14 Kundeundersøkelse LogCon AS ved Geir Nielsen (tidl Bring) har gjennomført en kundeundersøkelse for oss, med tanke på varestrømmer. Han har intervjuet mange bedrifter og kommet med flere interessante innspill. Han kommer i styremøtet og presenterer undersøkelsen. Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 6. mai 2014

Fredag 14. mars kl 08:00

Fredag 14. mars kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Fredag 14. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/10 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 15. november

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter RAPPORT-TITTEL PILOTPROSJEKT - REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY RAPPORTNUMMER 204/30 PROSJEKTNUMMER 204

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

Oppsummering av merknader etter Utredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen

Oppsummering av merknader etter Utredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen Oppsummering av merknader etter Utredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen Jernbaneverket 2015-06-10 UTREDNING NYTT LOGISTIKKNUTEPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN OPPSUMMERING AV MERKNADER ETTER HØRINGEN

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer