Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012"

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /12 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet og Sak 31/12 Status Sak 32/12 Priser og forretningsvilkår for 2013 Sak 33/12 Drifts- og investeringsbudsjett 2013 Sak 34/12 Eventuelt Drammen, den 05. oktober 2012 Einar Olsen Havnedirektør

2 Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet og Vedlagt er protokoll fra styremøtet og En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 8. oktober 2012 Einar Olsen Havnedirektør

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /12 -/vs Protokoll Tid: Tirsdag 4. september 2012 kl 08:00 Sted: Skur 1 Maritim storstue Til stede: Johan Baumann Hege Gunnerud Anita Winsnes Masud Gharahkhani Berit Narverud Fra administrasjonen: Einar Olsen Ivar Vannebo Vibeke Skavold Meldt frafall: Søren Falch Zapffe Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 22/12 Protokoll fra styremøtet Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 23/12 Regnskapet pr Administrasjonen orienterte styret om den økonomiske situasjonen pr. 2. kvartal VEDTAK: "Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen utarbeide en plan for bruk av overtidsarbeidet".

4 Sak 24/12 Status (inkl. arbeidsmiljø) Administrasjonen orienterte om følgende: - Avtale med Jernbaneverket Utbygging om mottak av steinmasser - Skipstrafikken - Velg Sjøveien-prosjektet - Arbeidsmiljøet VEDTAK: "Styret tar saken til orientering " Sak 25/12 Stategisk plan Utvikling av Holmen Flytting av jernbaneterminalen fra Sundland/Nybyen til Holmen Unntatt offentlighet Saken ble ført for lukkede dører da den er unntatt offentlighet etter Off.l 14 Dokument utarbeide for eiga saksførebuing (organinterne dokument). Administrasjonen orienterte om saken. VEDTAK: "Styret tar saken til orientering og anmoder administrasjonen om å fremme saken overfor rådmannen i Drammen kommune" Sak 26/12 Strategisk plan Utvikling av Tangen Maritim kulturminneplan Unntatt offentlighet Saken ble ført for lukkede dører da den er unntatt offentlighet etter Off.l 15 Dokument innhenta utanfrå for den interne saksførebuinga. Jo Sellæg orienterte om den maritime kulturminneplanen. Arbeidet er en del av det strategiske planarbeidet til Drammen havn, og kan brukes som innspill til debatten om kommuneplanen hvis ønskelig. VEDTAK: "1. Styret tar Kulturminneplanen for Drammen havn sør til orientering og viderebehandler den ifm strategisk plan. 2. Utredningen sendes over til øvrige eiere."

5 Sak 27/12 Buskerudbyen - Høringsuttalelse Havnedirektøren presenterte Drammen havn sitt forslag til høringsuttalelsen. VEDTAK: "Styret vedtar høringsuttalelsen til Buskerudbyen" Sak 28/12 Eventuelt Administrasjonen orienterte om det forestående Årsmøte i Norsk Havneforening. Møtet avsluttet kl Drammen, den 05. september Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Einar Olsen Havnedirektør

6 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /12 -/vs Protokoll Tid: Mandag 17. september 2012 kl 08:00 Sted: Skur 1 Maritim storstue Til stede: Johan Baumann Hege Gunnerud Søren Falch Zapffe Masud Gharahkhani Fra administrasjonen: Einar Olsen Vibeke Skavold Meldt frafall: Anita Winsnes Berit Narverud Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen Johan Baumann startet med å si at møtet holdes for åpne dører. Lier kommune sitt notat ble fremlagt og Synnøve Tovsrud fra Lier kommune, kom og orienterte om saken. Etter en dialog kom styret frem til nedennevnte vedtak som styret ba administrasjonen distribuere til Jernbaneverket, Drammen kommune, Lier kommune og Fylkesmannen i Buskerud. VEDTAK: 1. Styrets vedtak i sak 20/12 var aldri ment som en innsigelse, men som en meningsytring. 2. Drammen havn vil bygge sin videre utvikling i tråd med eierkommunenes kommuneplaner. Dette betyr at Lierstranda er uaktuell for fremtidig jernbanegodsterminal. 3. Drammen havn har i samarbeid med Jernbaneverket, ROM Eiendom og Drammen kommune startet et arbeid for å utvikle Holmen til interkommunalt knutepunkt som vil dekke behovet i overskuelig fremtid. Utbyggingen av Holmen planlegges ut i fra de prognoser Drammen havn har tilgjengelig.

7 Møtet avsluttet kl Drammen, den 17. september Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Einar Olsen Havnedirektør

8 31/12 Status Skur 1 Lørdag den kl får vi besøk av Hot Club de Norwege i Skur 1. Da inviteres styret med ledsagere til arrangementet. Slik at dere kan være med på en slik opplevelse i den Maritime storstua. Ber om svar innen (eller i ) styremøtet Det koster vanligvis kr å leie Skur 1. Men for kunder og ansatte er det halv pris og vi kan holde eventuelt mat og drikke selv. Den samme muligheten vil heretter gjelde også for sittende styrerepresentanter. Steinkjøring. Vi har nå etter hvert funnet et bra mønster i steinkjøringen, etter noen innkjøringsuker. Det har vært litt reparasjoner på lektere, litt på båt og på Jernbaneverket sin hjullaster. Det var også ferie når vi startet så det ble mye overtid på enkelte til å begynne med. Men etter å ha gjennomgått kapasitet og behov for å tømme stein i fjorden har vi ansatt en person (båtfører) midlertidig. Dette gjelder frem til nyttår. Dette gjør at vi får kontroll på overtidsarbeidet. Sak 32/12 Priser og forretningsvilkår for 2013 Lov om havner og farvann, lov av 17. april 2009 nr. 19, trådte i kraft 1. januar 2010 med overgangsbestemmelser gjeldende for året 2010 og Ny lov innebærer, med unntak av anløpsavgiften, mulighet for fri prissetting for havnenes salg av varer og tjenester. Ny terminologi er basert på 5 inntektsgrupper: lovregulerte avgifter, gebyr for kostnadsdekning, vederlag for bruk av infrastruktur, salg av varer og tjenester og utleie av utstyr.

9 Skjematisk struktur: Lovregulert avgift Anløpsavgift Gebyr for kostnadsdekning ISPS-gebyr Avfallsgebyr Saksbehandlingsgebyr Betaling for bruk av infrastruktur Kaivederlag Varevederlag Passasjervederlag Kranvederlag Salg av varer og tjenester Salg av ferskvann Salg av strøm Salg av tjenester etc. Utleie av utstyr Utleie av båt Utleie av utstyr etc. Nærmere om begrepene: - Anløpsavgift skal finansiere de kostnader avgiftene vedrører (jf. havne og farvannsloven), men ikke gi resultateffekt. - Gebyr skal finansiere de tjenester, innkjøp og andre forhold gebyret gjelder, men er ikke forutsatt å gi resultateffekt. - Vederlag for infrastruktur er betaling for bruk av kai, kaiareal, kran og andre anleggsmidler. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. - Salg av vare er salg av konkret vare innkjøpt for salg, mens tjenestesalg kan for eksempel være tjenester utført av havnepersonell. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. - Utleie av utstyr er konkret utstyr (driftsmidler) som tilbys kunder for leie. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt.

10 Anløpsavgift. Anløpsavgiften skal dekke kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet samt til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Unntaket her er for hovedled og biled hvor Staten har ansvaret. Anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eid. Nedenfor følger noen eksempler som kan belastes anløpsavgiften: - Isbryting - Navigasjonsinnretninger - Innvesteringer og vedlikehold i farleden - Fjerning av hindringer i farvannet - Oppsynsfunksjoner - Fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter I vårt forslag til anløpsavgift for 2013 foreslår vi en økning av anløpsavgiften på ca. 3 % i gjennomsnitt for de fartøy-typene som anløper Drammen havn. Vedlagt følger et oppsett på økning i anløpsavgiften for ulike BT (Bruttotonnasje) fartøy: For et fartøy på 2000 BT blir økningen kr. 30,- (+2,6 %) = 1.180,- For et fartøy på 5000 BT blir økningen kr. 70,- (+3,9 %) = 1.840,- For et fartøy på BT blir økningen kr. 70,- (+3,4 %) = 2.140,- For et fartøy på BT blir økningen kr. 70,- (+2,6 %) = 2.740,- For et fartøy på BT blir økningen kr. 170,- (+4,4 %) = 4.040,- Kaivederlag Vi foreslår en økning av kaivederlag med ca. 3 % sammenliknet med kaiavgift i inneværende år. Fartøyene som anløper Drammen havn er i all hovedsak under BT. Vedlagt følger et oppsett på økning i kaivederlag for ulike BT (Bruttotonnasje) fartøy: For et fartøy på 2000 BT blir økningen kr. 40,- (+2,6 %) = 1.580,- For et fartøy på 5000 BT blir økningen kr. 100,- (+3,3 %) = 3.120,- For et fartøy på BT blir økningen kr. 150,- (+3,0 %) = 5.120,- For et fartøy på BT blir økningen kr.250,- (+3,0 %) = 8.520,- For et fartøy på BT blir økningen kr.350,- (+2,8 %) =12.720,- Varevederlag: Administrasjonen foreslår ingen endring av varevederlaget for Dette med bakgrunn i at vi justerte vareavgiften med ca. 5 % i gjennomsnitt i 2011 og at Drammen havn ligger relativt høyt sammenliknet med øvrige havner i Oslofjorden.

11 Kranvederlag: Vi foreslår en moderat økning i våre kranvederlag med ca. 4 % for For tungløft og lasting / lossing av containere foreslår vi uendrede priser. Takster : Dagtid fra til Økning i kr Økning i% Kraner: pr time 1200, ,- 50,- 4,16 Henrik / Odin m stor Grabb 2250,- 2350,- 100,- 4,44 Tonnasjetillegg over 20 tonn. (pr tonn) 0-50 tonn 150,- 150, tonn 250,- 250,- 0 0 Lasting / lossing av containere 145,- 145,- Dagtid ,- 200,- 50 % overtid 230,- 230,- 100 % overtid Assistanse med kran i forbindelse med utlasting av kabel belastes etter gjeldende satser: Ved kontinuerlig lasting og assistanse med kran ut over 24 timer belastes dette med en timesats på kr. 1550,- fra første time (+50,- pr. time). Kr ,- pr døgn (+3,33 %) ISPS-gebyr: ISPS-regelverket er alle havner med utenriks trafikk pålagt å følge. I dag dekkes dette inn i Drammen havn med et ISPS-vederlag (nok 10,- per bil / 1,- per tonn lastet eller losset. Fartøyene belastes med kr 200,- pr. anløp). For Drammen havn sitt vedkommende er dette en tjeneste vi vil fortsatt levere til rederier og kunder på havnen (inkl. 24 timers vakthold). Vi foreslår ingen endring i ISPS-gebyret for 2013.

12 Avfallsgebyr, skip: Drammen havn er pålagt å drifte et mottak for skipsavfall og lasterester på våre kaier samt kildesortering av dette avfallet (FOR nr. 931). Vi foreslår ingen endring av avfallsgebyr skip for Utleie av utstyr og lagerhus: Motorbåter: pr. time M/B "TJALVE" m/bemanning (2 mann) kr. 2400, ,- (+4,2 %) Lift: kr 990,- 1050,- (+6,1 %) Biler: Lastebil m/fører " 850,- 900,- (+5,9 %) Hjullaster og traktor m/fører og graveskuff/ snøryddingsutstyr " 990,- 1050,- (+6,1 %) Mannskap: Timelønn pr. mann " 370,- 400,- (+ 8,1 %) LEIESATSER FOR DRAMMEN HAVNS LAGERHUS. HOLMEN: Lagerhus 1, Holmen, seksjon A og E, Lagerhus 4 Holmen Lagerhus 1, Holmen, seksjon D Lagerhus A, Furuholmen Lagerhus B, Furuholmen Lagerhus 1, Holmen seksjon B og C Thermolager Tallymannskontor Ladestasjon TANGEN: kr. 350,- pr.m2/år 360,- (+2,85 %) kr. 350,- pr.m2/år 360,- (+2,85 %) kr. 470,- «490,- (+4,25 %) kr. 440,- «450,- (+2,27 %) kr. 570,- «590,- (+3,50 %) kr. 520,- «540,- (+3,84 %) kr. 520,- «540,- (+3,84 %) kr. 890,- «920,- (+3,37 %) kr. 590,- «590,- (-) Lagerhus 3 og 4, Tangen Lagerhus 7, Tangen Kontor skur 7 kr «360,- (+2,85 %) kr. 440,- «460,- (+4,54 %) kr. 790,- «820,- (+3,79 %)

13 LIERTERMINALEN Lagerhus Njård kr. 410, (+2,44%) Forslag til VEDTAK: Havnestyret ber administrasjonen om å kunngjøre anløpsavgift samt orientere leietakere og kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2013 som redegjort for i saksframlegg av Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak. Drammen Einar Olsen Havnedirektør

14 Sak 33/12 Drifts- og investeringsbudsjettet for DIH 2013 Vedlagt er forslag til drifts- og investeringsbudsjettet for Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. INVESTERINGER Asfaltering Holmen I 2011 ble det asfaltert 10 mål av et totalt 40 mål stort gruset område. Vi ønsker å vente lengst mulig med å asfaltere dette, men da det er et krav fra bilimportørene å ha biler på asfaltdekke fremfor grus så er det behov for å asfaltere ytterligere 10 mål i Det settes av 2,0 MNOK på budsjettet. Utfylling av Holmen Drammen havn har fått forlenget sin utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til Den 5. juli 2012 undertegnet Drammen havn og Jernbaneverket Utbygging avtale om mottak av m3 steinmasser fra nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. I avtalen har vi samtidig inngått en opsjon på mottak av ytterligere m3, opsjonsfristen er den Mottaket av stein startet den 14. august. Dersom opsjonen utløses vil vi motta steinmasser fram til årsskiftet 2013/14 og få etablert ca. 35 mål med nytt havneareal på Holmen. Det settes av 14,0 MNOK på budsjettet. Kjøp av Statoilbygget eller jernbanespor Statoil ønsker fortsatt å selge sitt anlegg (kontorbygg) på Holmen. Dette ligger geografisk innenfor ISPS-området og er egnet for havnerettet aktivitet. Hvis ikke det blir aktuelt med kjøp av dette bygget er tiden inne for å investere i ytterligere jernbanespor på Furuholmen. Det settes av 8,0 MNOK til dette formålet. Nytt lagerhus på Furuholmen Drammen kommune har sammen med Jernbaneverket, NSB og ROM inngått en samarbeidsavtale med sikte på å avvikle/flytte godsterminal fra Nybyen og/eller Sundland i et kortsiktig perspektiv til Holmen innen , HSak 25/12 - Strategisk plan - utbygging av Holmen. Derfor må vi være forberedt på å starte bygging av et nytt lagerbygg i 2013 for å kunne stille areal til disposisjon på Furuholmen. Dette da det også kan bli aktuelt å måtte rive lagerhus A og B for å få nødvendig infrastruktur på plass. Disse lagerhusene regner vi med å få en kompensasjon for, men vi trenger ytterligere investeringsmidler for å komme opp i store nok lagerarealer. Det settes av 40,0 MNOK til dette i budsjettet for Tømmerskjerming Oljekaia/Risgarden Det ble i 2011 jobbet med en estetisk plan for Drammen havn, og Holmen spesielt. Det kom frem mange interessante forslag. Et av disse er å sette opp en tømmerskjerm på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m. Høyden på tømmerstokkene er fra 4 til 9 m og vil dekke innsynet inn på området. Det ble i 2012 satt av 7 MNOK til dette arbeidet. Da prosjektet ikke vil starte i år er det ønskelig å overføre budsjettmidlene neste års budsjett og øke rammen med 2 MNOK fordi vi vil vurdere lengre levetid på tømmeret. Totalt 9 MNOK foreslås avsatt til dette.

15 Lyssetting, estetikk og diverse Det planlegges noe mer lyssetting på Furuholmen og på Holmen Syd i forbindelse med tømmerskjermen, i tillegg til mindre investeringsbehov som kjøp av ny lift og lignende i løpet av året. Totalt settes det av 4,0 MNOK til dette formål. Investeringsbudsjettet for 2013 vil til sammen være på 77,0 MNOK. INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2013 Asfaltering - Holmen kr ,- Utfylling Holmen kr ,- Kjøp av Statoilbygget/jernbanespor kr ,- Nytt lagerhus på Furuholmen kr ,- Tømmerskjerming Risgarden kr ,- Lyssetting, estetikk, diverse kr ,- Totalt kr ,- Dette finansieres ved bruk av egne midler, samt ved at datterselskapet DH-Lierterminalen AS tilbakebetaler noe av lånet til Drammen havn. Det er også normalt at ikke alle prosjekter gjennomføres i budsjettåret. Men investeringsbudsjettet sees på som en ytre ramme og hver post skal til havnestyret før oppstart. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2013 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til kr 54,5 MNOK for 2013 som er en økning på vel 4,3 MNOK fra budsjettet for Det forutsettes fortsatt vekst i varer over kai. Varevederlaget foreslås uendret da situasjonen ute i verden er usikker og Oslo havn ligger lavere enn oss.. Anløpsavgift og kaivederlaget foreslås økt med ca. 3 % og kranvederlaget med ca 4 %. Det forutsettes fortsatt at Kystverket tar ansvaret for isbryting i farleden inn til Drammen havn, og betaler for Thor III for å utføre isbrytingstjenester. Dette for å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden. Inntektene for bruk av isbryter er satt til 2,0 MNOK. Kostnader og inntekter forutsettes i denne sammenheng å gå i balanse. Utleie lagerhus økes med 0,2 MNOK som er en KPI justering av leieprisene. Investeringsarbeidet i Velferden sto ferdig i mai i år og vil føre til økte inntekter på kontorlokaler, dvs. budsjettposten økes med 0,35 MNOK i budsjettet for neste år. Utleie av arealer forutsettes økt med 2,0 MNOK sammenlignet med årets budsjett som viste seg å være noe underbudsjettert. Andre inntekter utgjør hovedsakelig inntekter knyttet til 50 % refusjon av kostnader fra EU-prosjektet LO-PINOD. Vi er nå inne i 4. av 6 claims pr som planlegges refundert oss i Budsjettposten økes med 0,4 MNOK.

16 Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 49,2 MNOK som er en økning fra 2012 på 4,4 MNOK. Fast lønn er beregnet for 17 ansatte i tolv måneder. I tillegg vurderes det ansettelse av ytterligere en kranfører og en person innen kommunikasjon/kultur deler av året. Da vil kjøp av tjenester fra Godt sagt reduseres. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet og en mulig regulering i Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. De fleste budsjettposter har en beskjeden økning fra 2012 til Kostnader for kurs opprettholdes på 2012 nivået også i neste års budsjett da det bl.a forutsettes behov for kurs ved ansettelse av ny kran- og vedlikeholdsmedarbeider. Utgifter til isbryting er satt til 2,0 MNOK og forutsettes gå i balanse da Kystverket dekker utgiftene etter at de overtok ansvaret for farled inn til Drammen havn iht ny havne- og farvannslov. Reparasjons- og vedlikeholdspostene økes med til sammen 1,4 NOK fra I budsjettet er det beregnet renovering av Havnegata 33 slik at den kan leies ut. Det planlegges kjøp av lasteutstyr til kran Torbjørn og diverse arbeid på kai og areal. Markedsføring økes med ca 0,2 MNOK. Dette skyldes økt aktivitet bl.a gjennom etablering av logistikknettverket, deltagelse i prosjekt for å skape økt forståelse for sjøtransporten og arrangement i Skur 1 Maritim storstue. Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert til 9,8 MNOK som er en økning på 1,1 MNOK fra budsjettet Dette skyldes hovedsakelig ferdigstillelsen av Skur 1 - Maritime Storstue i 2011 og Skur 2 Velferden i Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter beløpe seg til 3,6 MNOK i Finansinntekter Kr ,- kommer fra lån til Drammen havn Lierterminalen A/S. Lånets størrelse er kr. 33,1 mill til 8 % rente ved utgangen av året.. Øvrige renteinntekter er anslått til kr ,-. Det er for 2012 ikke budsjettert med utbytte fra datterselskapet DH Lierterminalen AS. Budsjettet 2013 legger opp til et årsresultat på i underkant av 4,8 MNOK.

17 Forslag til vedtak: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til investering- og driftsbudsjett for 2013 og ber om at dette legges frem for Havnerådet. Drammen, den 8. oktober 2012 Einar Olsen havnedirektør

Mandag 21. oktober 08:00

Mandag 21. oktober 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/10 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 15. november

Detaljer

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014

Detaljer

Fredag 14. mars kl 08:00

Fredag 14. mars kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Fredag 14. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 11. februar kl 08:00

Mandag 11. februar kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 11. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien Årsrapport2013 ÅRSRAPPORT 2013 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer,

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Onsdag 29. mai kl 15:00

Onsdag 29. mai kl 15:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 29. mai kl 15:00 Sted: Drammen havn, Havnestyresalen

Detaljer

Mandag 12. mai kl 08:00

Mandag 12. mai kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 12. mai kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Drammen havn Årsrapport 2009

Drammen havn Årsrapport 2009 Drammen havn Årsrapport 2009 Sjøtransport av bil og andre varer gir færre ulykker, mindre køer og lavere slitasjekostnader Einar Olsen, Havnedirektør Innhold Havnedirektørens forord...4 Styrets beretning...6

Detaljer

FORSLAG www.drammenhavn.no

FORSLAG www.drammenhavn.no Priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2014 FORSLAG www.drammenhavn.no 1 Drammen havn Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 24.10.2013 kl. 16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i administrasjonsbygget fra kl. 15.30 Forfall

Detaljer

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Karmsund Havnevesen IKS Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Årsberetning 2011 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær Innhold Hardangerfjorden ROSENDAL STORD BØMLO s. 3...Styrets beretning s. 7...Havnestyret

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. V 77/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Dato: 10.10.2008 Saksnummer: 2008/306 SAK: Revisjon av forskrift

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 16.10.2014 kl. 16:00 OBS! OBS! Det serveres et enkelt måltid varmmat i kantinen i første etasje, skur 38 i perioden

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Hotel Kämp møterom «Paavo Nurmi» Møtetid: 18.09.2013 kl. 09.00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 13.03.2014 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer en enkel varmrett i kantinen, skur 38 i fra kl. 15:30 Forfall meldes til

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER 2014 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Foto: Petter Solheim Side 1 av 12 INNHOLD Vilkår for bruk av BOHs infrastruktur og tjenestetilbud

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer