Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012"

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /12 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet og Sak 31/12 Status Sak 32/12 Priser og forretningsvilkår for 2013 Sak 33/12 Drifts- og investeringsbudsjett 2013 Sak 34/12 Eventuelt Drammen, den 05. oktober 2012 Einar Olsen Havnedirektør

2 Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet og Vedlagt er protokoll fra styremøtet og En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 8. oktober 2012 Einar Olsen Havnedirektør

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /12 -/vs Protokoll Tid: Tirsdag 4. september 2012 kl 08:00 Sted: Skur 1 Maritim storstue Til stede: Johan Baumann Hege Gunnerud Anita Winsnes Masud Gharahkhani Berit Narverud Fra administrasjonen: Einar Olsen Ivar Vannebo Vibeke Skavold Meldt frafall: Søren Falch Zapffe Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 22/12 Protokoll fra styremøtet Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 23/12 Regnskapet pr Administrasjonen orienterte styret om den økonomiske situasjonen pr. 2. kvartal VEDTAK: "Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen utarbeide en plan for bruk av overtidsarbeidet".

4 Sak 24/12 Status (inkl. arbeidsmiljø) Administrasjonen orienterte om følgende: - Avtale med Jernbaneverket Utbygging om mottak av steinmasser - Skipstrafikken - Velg Sjøveien-prosjektet - Arbeidsmiljøet VEDTAK: "Styret tar saken til orientering " Sak 25/12 Stategisk plan Utvikling av Holmen Flytting av jernbaneterminalen fra Sundland/Nybyen til Holmen Unntatt offentlighet Saken ble ført for lukkede dører da den er unntatt offentlighet etter Off.l 14 Dokument utarbeide for eiga saksførebuing (organinterne dokument). Administrasjonen orienterte om saken. VEDTAK: "Styret tar saken til orientering og anmoder administrasjonen om å fremme saken overfor rådmannen i Drammen kommune" Sak 26/12 Strategisk plan Utvikling av Tangen Maritim kulturminneplan Unntatt offentlighet Saken ble ført for lukkede dører da den er unntatt offentlighet etter Off.l 15 Dokument innhenta utanfrå for den interne saksførebuinga. Jo Sellæg orienterte om den maritime kulturminneplanen. Arbeidet er en del av det strategiske planarbeidet til Drammen havn, og kan brukes som innspill til debatten om kommuneplanen hvis ønskelig. VEDTAK: "1. Styret tar Kulturminneplanen for Drammen havn sør til orientering og viderebehandler den ifm strategisk plan. 2. Utredningen sendes over til øvrige eiere."

5 Sak 27/12 Buskerudbyen - Høringsuttalelse Havnedirektøren presenterte Drammen havn sitt forslag til høringsuttalelsen. VEDTAK: "Styret vedtar høringsuttalelsen til Buskerudbyen" Sak 28/12 Eventuelt Administrasjonen orienterte om det forestående Årsmøte i Norsk Havneforening. Møtet avsluttet kl Drammen, den 05. september Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Einar Olsen Havnedirektør

6 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /12 -/vs Protokoll Tid: Mandag 17. september 2012 kl 08:00 Sted: Skur 1 Maritim storstue Til stede: Johan Baumann Hege Gunnerud Søren Falch Zapffe Masud Gharahkhani Fra administrasjonen: Einar Olsen Vibeke Skavold Meldt frafall: Anita Winsnes Berit Narverud Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen Johan Baumann startet med å si at møtet holdes for åpne dører. Lier kommune sitt notat ble fremlagt og Synnøve Tovsrud fra Lier kommune, kom og orienterte om saken. Etter en dialog kom styret frem til nedennevnte vedtak som styret ba administrasjonen distribuere til Jernbaneverket, Drammen kommune, Lier kommune og Fylkesmannen i Buskerud. VEDTAK: 1. Styrets vedtak i sak 20/12 var aldri ment som en innsigelse, men som en meningsytring. 2. Drammen havn vil bygge sin videre utvikling i tråd med eierkommunenes kommuneplaner. Dette betyr at Lierstranda er uaktuell for fremtidig jernbanegodsterminal. 3. Drammen havn har i samarbeid med Jernbaneverket, ROM Eiendom og Drammen kommune startet et arbeid for å utvikle Holmen til interkommunalt knutepunkt som vil dekke behovet i overskuelig fremtid. Utbyggingen av Holmen planlegges ut i fra de prognoser Drammen havn har tilgjengelig.

7 Møtet avsluttet kl Drammen, den 17. september Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Einar Olsen Havnedirektør

8 31/12 Status Skur 1 Lørdag den kl får vi besøk av Hot Club de Norwege i Skur 1. Da inviteres styret med ledsagere til arrangementet. Slik at dere kan være med på en slik opplevelse i den Maritime storstua. Ber om svar innen (eller i ) styremøtet Det koster vanligvis kr å leie Skur 1. Men for kunder og ansatte er det halv pris og vi kan holde eventuelt mat og drikke selv. Den samme muligheten vil heretter gjelde også for sittende styrerepresentanter. Steinkjøring. Vi har nå etter hvert funnet et bra mønster i steinkjøringen, etter noen innkjøringsuker. Det har vært litt reparasjoner på lektere, litt på båt og på Jernbaneverket sin hjullaster. Det var også ferie når vi startet så det ble mye overtid på enkelte til å begynne med. Men etter å ha gjennomgått kapasitet og behov for å tømme stein i fjorden har vi ansatt en person (båtfører) midlertidig. Dette gjelder frem til nyttår. Dette gjør at vi får kontroll på overtidsarbeidet. Sak 32/12 Priser og forretningsvilkår for 2013 Lov om havner og farvann, lov av 17. april 2009 nr. 19, trådte i kraft 1. januar 2010 med overgangsbestemmelser gjeldende for året 2010 og Ny lov innebærer, med unntak av anløpsavgiften, mulighet for fri prissetting for havnenes salg av varer og tjenester. Ny terminologi er basert på 5 inntektsgrupper: lovregulerte avgifter, gebyr for kostnadsdekning, vederlag for bruk av infrastruktur, salg av varer og tjenester og utleie av utstyr.

9 Skjematisk struktur: Lovregulert avgift Anløpsavgift Gebyr for kostnadsdekning ISPS-gebyr Avfallsgebyr Saksbehandlingsgebyr Betaling for bruk av infrastruktur Kaivederlag Varevederlag Passasjervederlag Kranvederlag Salg av varer og tjenester Salg av ferskvann Salg av strøm Salg av tjenester etc. Utleie av utstyr Utleie av båt Utleie av utstyr etc. Nærmere om begrepene: - Anløpsavgift skal finansiere de kostnader avgiftene vedrører (jf. havne og farvannsloven), men ikke gi resultateffekt. - Gebyr skal finansiere de tjenester, innkjøp og andre forhold gebyret gjelder, men er ikke forutsatt å gi resultateffekt. - Vederlag for infrastruktur er betaling for bruk av kai, kaiareal, kran og andre anleggsmidler. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. - Salg av vare er salg av konkret vare innkjøpt for salg, mens tjenestesalg kan for eksempel være tjenester utført av havnepersonell. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. - Utleie av utstyr er konkret utstyr (driftsmidler) som tilbys kunder for leie. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt.

10 Anløpsavgift. Anløpsavgiften skal dekke kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet samt til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Unntaket her er for hovedled og biled hvor Staten har ansvaret. Anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eid. Nedenfor følger noen eksempler som kan belastes anløpsavgiften: - Isbryting - Navigasjonsinnretninger - Innvesteringer og vedlikehold i farleden - Fjerning av hindringer i farvannet - Oppsynsfunksjoner - Fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter I vårt forslag til anløpsavgift for 2013 foreslår vi en økning av anløpsavgiften på ca. 3 % i gjennomsnitt for de fartøy-typene som anløper Drammen havn. Vedlagt følger et oppsett på økning i anløpsavgiften for ulike BT (Bruttotonnasje) fartøy: For et fartøy på 2000 BT blir økningen kr. 30,- (+2,6 %) = 1.180,- For et fartøy på 5000 BT blir økningen kr. 70,- (+3,9 %) = 1.840,- For et fartøy på BT blir økningen kr. 70,- (+3,4 %) = 2.140,- For et fartøy på BT blir økningen kr. 70,- (+2,6 %) = 2.740,- For et fartøy på BT blir økningen kr. 170,- (+4,4 %) = 4.040,- Kaivederlag Vi foreslår en økning av kaivederlag med ca. 3 % sammenliknet med kaiavgift i inneværende år. Fartøyene som anløper Drammen havn er i all hovedsak under BT. Vedlagt følger et oppsett på økning i kaivederlag for ulike BT (Bruttotonnasje) fartøy: For et fartøy på 2000 BT blir økningen kr. 40,- (+2,6 %) = 1.580,- For et fartøy på 5000 BT blir økningen kr. 100,- (+3,3 %) = 3.120,- For et fartøy på BT blir økningen kr. 150,- (+3,0 %) = 5.120,- For et fartøy på BT blir økningen kr.250,- (+3,0 %) = 8.520,- For et fartøy på BT blir økningen kr.350,- (+2,8 %) =12.720,- Varevederlag: Administrasjonen foreslår ingen endring av varevederlaget for Dette med bakgrunn i at vi justerte vareavgiften med ca. 5 % i gjennomsnitt i 2011 og at Drammen havn ligger relativt høyt sammenliknet med øvrige havner i Oslofjorden.

11 Kranvederlag: Vi foreslår en moderat økning i våre kranvederlag med ca. 4 % for For tungløft og lasting / lossing av containere foreslår vi uendrede priser. Takster : Dagtid fra til Økning i kr Økning i% Kraner: pr time 1200, ,- 50,- 4,16 Henrik / Odin m stor Grabb 2250,- 2350,- 100,- 4,44 Tonnasjetillegg over 20 tonn. (pr tonn) 0-50 tonn 150,- 150, tonn 250,- 250,- 0 0 Lasting / lossing av containere 145,- 145,- Dagtid ,- 200,- 50 % overtid 230,- 230,- 100 % overtid Assistanse med kran i forbindelse med utlasting av kabel belastes etter gjeldende satser: Ved kontinuerlig lasting og assistanse med kran ut over 24 timer belastes dette med en timesats på kr. 1550,- fra første time (+50,- pr. time). Kr ,- pr døgn (+3,33 %) ISPS-gebyr: ISPS-regelverket er alle havner med utenriks trafikk pålagt å følge. I dag dekkes dette inn i Drammen havn med et ISPS-vederlag (nok 10,- per bil / 1,- per tonn lastet eller losset. Fartøyene belastes med kr 200,- pr. anløp). For Drammen havn sitt vedkommende er dette en tjeneste vi vil fortsatt levere til rederier og kunder på havnen (inkl. 24 timers vakthold). Vi foreslår ingen endring i ISPS-gebyret for 2013.

12 Avfallsgebyr, skip: Drammen havn er pålagt å drifte et mottak for skipsavfall og lasterester på våre kaier samt kildesortering av dette avfallet (FOR nr. 931). Vi foreslår ingen endring av avfallsgebyr skip for Utleie av utstyr og lagerhus: Motorbåter: pr. time M/B "TJALVE" m/bemanning (2 mann) kr. 2400, ,- (+4,2 %) Lift: kr 990,- 1050,- (+6,1 %) Biler: Lastebil m/fører " 850,- 900,- (+5,9 %) Hjullaster og traktor m/fører og graveskuff/ snøryddingsutstyr " 990,- 1050,- (+6,1 %) Mannskap: Timelønn pr. mann " 370,- 400,- (+ 8,1 %) LEIESATSER FOR DRAMMEN HAVNS LAGERHUS. HOLMEN: Lagerhus 1, Holmen, seksjon A og E, Lagerhus 4 Holmen Lagerhus 1, Holmen, seksjon D Lagerhus A, Furuholmen Lagerhus B, Furuholmen Lagerhus 1, Holmen seksjon B og C Thermolager Tallymannskontor Ladestasjon TANGEN: kr. 350,- pr.m2/år 360,- (+2,85 %) kr. 350,- pr.m2/år 360,- (+2,85 %) kr. 470,- «490,- (+4,25 %) kr. 440,- «450,- (+2,27 %) kr. 570,- «590,- (+3,50 %) kr. 520,- «540,- (+3,84 %) kr. 520,- «540,- (+3,84 %) kr. 890,- «920,- (+3,37 %) kr. 590,- «590,- (-) Lagerhus 3 og 4, Tangen Lagerhus 7, Tangen Kontor skur 7 kr «360,- (+2,85 %) kr. 440,- «460,- (+4,54 %) kr. 790,- «820,- (+3,79 %)

13 LIERTERMINALEN Lagerhus Njård kr. 410, (+2,44%) Forslag til VEDTAK: Havnestyret ber administrasjonen om å kunngjøre anløpsavgift samt orientere leietakere og kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2013 som redegjort for i saksframlegg av Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak. Drammen Einar Olsen Havnedirektør

14 Sak 33/12 Drifts- og investeringsbudsjettet for DIH 2013 Vedlagt er forslag til drifts- og investeringsbudsjettet for Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. INVESTERINGER Asfaltering Holmen I 2011 ble det asfaltert 10 mål av et totalt 40 mål stort gruset område. Vi ønsker å vente lengst mulig med å asfaltere dette, men da det er et krav fra bilimportørene å ha biler på asfaltdekke fremfor grus så er det behov for å asfaltere ytterligere 10 mål i Det settes av 2,0 MNOK på budsjettet. Utfylling av Holmen Drammen havn har fått forlenget sin utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til Den 5. juli 2012 undertegnet Drammen havn og Jernbaneverket Utbygging avtale om mottak av m3 steinmasser fra nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. I avtalen har vi samtidig inngått en opsjon på mottak av ytterligere m3, opsjonsfristen er den Mottaket av stein startet den 14. august. Dersom opsjonen utløses vil vi motta steinmasser fram til årsskiftet 2013/14 og få etablert ca. 35 mål med nytt havneareal på Holmen. Det settes av 14,0 MNOK på budsjettet. Kjøp av Statoilbygget eller jernbanespor Statoil ønsker fortsatt å selge sitt anlegg (kontorbygg) på Holmen. Dette ligger geografisk innenfor ISPS-området og er egnet for havnerettet aktivitet. Hvis ikke det blir aktuelt med kjøp av dette bygget er tiden inne for å investere i ytterligere jernbanespor på Furuholmen. Det settes av 8,0 MNOK til dette formålet. Nytt lagerhus på Furuholmen Drammen kommune har sammen med Jernbaneverket, NSB og ROM inngått en samarbeidsavtale med sikte på å avvikle/flytte godsterminal fra Nybyen og/eller Sundland i et kortsiktig perspektiv til Holmen innen , HSak 25/12 - Strategisk plan - utbygging av Holmen. Derfor må vi være forberedt på å starte bygging av et nytt lagerbygg i 2013 for å kunne stille areal til disposisjon på Furuholmen. Dette da det også kan bli aktuelt å måtte rive lagerhus A og B for å få nødvendig infrastruktur på plass. Disse lagerhusene regner vi med å få en kompensasjon for, men vi trenger ytterligere investeringsmidler for å komme opp i store nok lagerarealer. Det settes av 40,0 MNOK til dette i budsjettet for Tømmerskjerming Oljekaia/Risgarden Det ble i 2011 jobbet med en estetisk plan for Drammen havn, og Holmen spesielt. Det kom frem mange interessante forslag. Et av disse er å sette opp en tømmerskjerm på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m. Høyden på tømmerstokkene er fra 4 til 9 m og vil dekke innsynet inn på området. Det ble i 2012 satt av 7 MNOK til dette arbeidet. Da prosjektet ikke vil starte i år er det ønskelig å overføre budsjettmidlene neste års budsjett og øke rammen med 2 MNOK fordi vi vil vurdere lengre levetid på tømmeret. Totalt 9 MNOK foreslås avsatt til dette.

15 Lyssetting, estetikk og diverse Det planlegges noe mer lyssetting på Furuholmen og på Holmen Syd i forbindelse med tømmerskjermen, i tillegg til mindre investeringsbehov som kjøp av ny lift og lignende i løpet av året. Totalt settes det av 4,0 MNOK til dette formål. Investeringsbudsjettet for 2013 vil til sammen være på 77,0 MNOK. INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2013 Asfaltering - Holmen kr ,- Utfylling Holmen kr ,- Kjøp av Statoilbygget/jernbanespor kr ,- Nytt lagerhus på Furuholmen kr ,- Tømmerskjerming Risgarden kr ,- Lyssetting, estetikk, diverse kr ,- Totalt kr ,- Dette finansieres ved bruk av egne midler, samt ved at datterselskapet DH-Lierterminalen AS tilbakebetaler noe av lånet til Drammen havn. Det er også normalt at ikke alle prosjekter gjennomføres i budsjettåret. Men investeringsbudsjettet sees på som en ytre ramme og hver post skal til havnestyret før oppstart. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2013 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til kr 54,5 MNOK for 2013 som er en økning på vel 4,3 MNOK fra budsjettet for Det forutsettes fortsatt vekst i varer over kai. Varevederlaget foreslås uendret da situasjonen ute i verden er usikker og Oslo havn ligger lavere enn oss.. Anløpsavgift og kaivederlaget foreslås økt med ca. 3 % og kranvederlaget med ca 4 %. Det forutsettes fortsatt at Kystverket tar ansvaret for isbryting i farleden inn til Drammen havn, og betaler for Thor III for å utføre isbrytingstjenester. Dette for å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden. Inntektene for bruk av isbryter er satt til 2,0 MNOK. Kostnader og inntekter forutsettes i denne sammenheng å gå i balanse. Utleie lagerhus økes med 0,2 MNOK som er en KPI justering av leieprisene. Investeringsarbeidet i Velferden sto ferdig i mai i år og vil føre til økte inntekter på kontorlokaler, dvs. budsjettposten økes med 0,35 MNOK i budsjettet for neste år. Utleie av arealer forutsettes økt med 2,0 MNOK sammenlignet med årets budsjett som viste seg å være noe underbudsjettert. Andre inntekter utgjør hovedsakelig inntekter knyttet til 50 % refusjon av kostnader fra EU-prosjektet LO-PINOD. Vi er nå inne i 4. av 6 claims pr som planlegges refundert oss i Budsjettposten økes med 0,4 MNOK.

16 Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 49,2 MNOK som er en økning fra 2012 på 4,4 MNOK. Fast lønn er beregnet for 17 ansatte i tolv måneder. I tillegg vurderes det ansettelse av ytterligere en kranfører og en person innen kommunikasjon/kultur deler av året. Da vil kjøp av tjenester fra Godt sagt reduseres. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet og en mulig regulering i Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. De fleste budsjettposter har en beskjeden økning fra 2012 til Kostnader for kurs opprettholdes på 2012 nivået også i neste års budsjett da det bl.a forutsettes behov for kurs ved ansettelse av ny kran- og vedlikeholdsmedarbeider. Utgifter til isbryting er satt til 2,0 MNOK og forutsettes gå i balanse da Kystverket dekker utgiftene etter at de overtok ansvaret for farled inn til Drammen havn iht ny havne- og farvannslov. Reparasjons- og vedlikeholdspostene økes med til sammen 1,4 NOK fra I budsjettet er det beregnet renovering av Havnegata 33 slik at den kan leies ut. Det planlegges kjøp av lasteutstyr til kran Torbjørn og diverse arbeid på kai og areal. Markedsføring økes med ca 0,2 MNOK. Dette skyldes økt aktivitet bl.a gjennom etablering av logistikknettverket, deltagelse i prosjekt for å skape økt forståelse for sjøtransporten og arrangement i Skur 1 Maritim storstue. Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert til 9,8 MNOK som er en økning på 1,1 MNOK fra budsjettet Dette skyldes hovedsakelig ferdigstillelsen av Skur 1 - Maritime Storstue i 2011 og Skur 2 Velferden i Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter beløpe seg til 3,6 MNOK i Finansinntekter Kr ,- kommer fra lån til Drammen havn Lierterminalen A/S. Lånets størrelse er kr. 33,1 mill til 8 % rente ved utgangen av året.. Øvrige renteinntekter er anslått til kr ,-. Det er for 2012 ikke budsjettert med utbytte fra datterselskapet DH Lierterminalen AS. Budsjettet 2013 legger opp til et årsresultat på i underkant av 4,8 MNOK.

17 Forslag til vedtak: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til investering- og driftsbudsjett for 2013 og ber om at dette legges frem for Havnerådet. Drammen, den 8. oktober 2012 Einar Olsen havnedirektør

Sak 08/11 Protokoll fra havnerådsmøtene 11.04.11 og 17.10.11

Sak 08/11 Protokoll fra havnerådsmøtene 11.04.11 og 17.10.11 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/11 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 5. desember

Detaljer

Mandag 21. oktober 08:00

Mandag 21. oktober 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Sak 07/12 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/12 Anløpsavgift for Sak 09/12 Drift og investeringsbudsjett for 2013

Sak 07/12 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/12 Anløpsavgift for Sak 09/12 Drift og investeringsbudsjett for 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/12 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Sak 07/14 Protokoll fra havnerådsmøtene 22.04.14. Sak 08/14 Anløpsavgift for 2015. Sak 09/14 Drift og investeringsbudsjett for 2015

Sak 07/14 Protokoll fra havnerådsmøtene 22.04.14. Sak 08/14 Anløpsavgift for 2015. Sak 09/14 Drift og investeringsbudsjett for 2015 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 15. april 2013

Detaljer

Sak 07/13 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/13 Anløpsavgift for Sak 09/13 Drift og investeringsbudsjett for 2014

Sak 07/13 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/13 Anløpsavgift for Sak 09/13 Drift og investeringsbudsjett for 2014 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Mandag 20. oktober kl 08:00

Mandag 20. oktober kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 20. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2013 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Tirsdag 19. november 08:00

Tirsdag 19. november 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Tirsdag 19. november 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 12. november kl 08:00

Mandag 12. november kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 12. november kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014

Detaljer

Onsdag 19. oktober kl Status i KVU-arbeidet for ny jernbane-godsterminal Orientering av Per Pedersen, Jernbaneverket i møtet

Onsdag 19. oktober kl Status i KVU-arbeidet for ny jernbane-godsterminal Orientering av Per Pedersen, Jernbaneverket i møtet DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Onsdag 19. oktober

Detaljer

Protokoll. Administrasjonen informerte styret om følgende områder og ga tilbakemelding på stilte spørsmål.

Protokoll. Administrasjonen informerte styret om følgende områder og ga tilbakemelding på stilte spørsmål. DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr. 022.52/15 -/vs Protokoll Tid: Mandag 19. oktober 2015 kl 0800 Sted: Maritim Storstue Skur 1 Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Masud Gharahkhani Hege Gunnerud Berit

Detaljer

Sak 07/10 Protokoll fra havnerådsmøte 15.04.10. Sak 08/10 Avgifter for 2011. Sak 09/10 Drift og investeringsbudsjett for 2011

Sak 07/10 Protokoll fra havnerådsmøte 15.04.10. Sak 08/10 Avgifter for 2011. Sak 09/10 Drift og investeringsbudsjett for 2011 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/10 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 6. desember

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2014 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 13.juni kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50. Mandag 23. mai kl 08.00. Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet 14.03.2011

Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50. Mandag 23. mai kl 08.00. Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet 14.03.2011 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 23. mai kl 08.00

Detaljer

Sak 01/12 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/12 Valg til havnestyret. Sak 03/12 Årsrapport Regnskap for DIH 2011

Sak 01/12 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/12 Valg til havnestyret. Sak 03/12 Årsrapport Regnskap for DIH 2011 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/12 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 16. april 2012

Detaljer

Sak 01/15 Protokoll fra havnerådsmøte 08.12.14. Sak 02/15 Valg til havnestyret. Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014

Sak 01/15 Protokoll fra havnerådsmøte 08.12.14. Sak 02/15 Valg til havnestyret. Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/15 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 13. april 2015

Detaljer

Onsdag 16. desember kl 08:00

Onsdag 16. desember kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 16. desember kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sak 07/16 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/16 Anløpsavgift for Sak 09/16 Drift og investeringsbudsjett for 2017

Sak 07/16 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/16 Anløpsavgift for Sak 09/16 Drift og investeringsbudsjett for 2017 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/16 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Onsdag 11. juni kl 13:00

Onsdag 11. juni kl 13:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 11. juni kl 13:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Sak 10/15 Drammen havn sin eierandel i Eidos AS vurderes solgt

Sak 10/15 Drammen havn sin eierandel i Eidos AS vurderes solgt Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/15 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Mandag 17. november kl 08:00

Mandag 17. november kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. november kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 14. mars kl 08.00

Mandag 14. mars kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 14. mars kl

Detaljer

Mandag 19. oktober kl 08:00

Mandag 19. oktober kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 19. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 15. februar kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar 2016. Einar Olsen Havnedirektør

Mandag 15. februar kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar 2016. Einar Olsen Havnedirektør DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/16 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 14. november kl 08.00. Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess

Mandag 14. november kl 08.00. Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 14. november

Detaljer

Sak 01/11 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/11 Valg til havnestyret. Sak 03/11 Årsrapport Regnskap for DIH 2010

Sak 01/11 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/11 Valg til havnestyret. Sak 03/11 Årsrapport Regnskap for DIH 2010 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/11 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 11. april 2011

Detaljer

Mandag 16. november kl 08:00

Mandag 16. november kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 16. november kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2015 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Mandag 07. september kl 08:00

Mandag 07. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 07. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

Sak 01/16 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/16 Valg til havnestyret. Sak 03/16 Årsrapport Konsernregnskapet 2015

Sak 01/16 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/16 Valg til havnestyret. Sak 03/16 Årsrapport Konsernregnskapet 2015 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/16 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 18. april 2016

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen. Organisasjonsnummer Årsberetning m.v.

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen. Organisasjonsnummer Årsberetning m.v. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2016 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen. Årsrapport m.v.

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen. Årsrapport m.v. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2011 Årsrapport m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE SELSKAPET STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Selskapet er et interkommunalt selskap, og eies av kommunene Drammen, Lier, Røyken,

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Mandag 17. februar 08:00

Mandag 17. februar 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. februar 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

Onsdag 23. mai kl 14.00. Sak 13/12 Protokoll fra styremøtene 19.03.2012 og 11.05.2012

Onsdag 23. mai kl 14.00. Sak 13/12 Protokoll fra styremøtene 19.03.2012 og 11.05.2012 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 23. mai kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling:

Detaljer

Mandag 10. oktober kl 08:00

Mandag 10. oktober kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/16 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 10. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Onsdag 29. mai kl 15:00

Onsdag 29. mai kl 15:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 29. mai kl 15:00 Sted: Drammen havn, Havnestyresalen

Detaljer

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2017 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis en kort

Detaljer

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/10 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 15. november

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

Fredag 14. mars kl 08:00

Fredag 14. mars kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Fredag 14. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2018 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Mandag 11. februar kl 08:00

Mandag 11. februar kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 11. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Mandag 13. februar kl Videre utfylling avtale med Jernbaneverket

Mandag 13. februar kl Videre utfylling avtale med Jernbaneverket DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 13. februar kl 08.00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste for ÅRH 2016 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor

Detaljer

Mandag 8. september kl 08:00

Mandag 8. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 8. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Mandag 9. september kl 08:00

Mandag 9. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 9. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Mandag 19. mars kl 08.00

Mandag 19. mars kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 19. mars kl 08.00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling:

Detaljer

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2017 Gjeldende fra 01.01. 2017 Anbefalt av Vestvågøy havnestyre 22.11.2017 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre

Detaljer

Mandag 20. november kl 08:00

Mandag 20. november kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/17 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 20. november kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Møteinnkalling. Namsoss havnestyre. Utvalg: Møtested: Formannsskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Namsoss havnestyre. Utvalg: Møtested: Formannsskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Namsoss havnestyre Møtested: Formannsskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 06.11.2013 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmeneinnkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

Mandag 13. februar kl 08:00. Salg av bygningsmasse i Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar Einar Olsen Havnedirektør

Mandag 13. februar kl 08:00. Salg av bygningsmasse i Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar Einar Olsen Havnedirektør DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/17 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 13. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien Årsrapport2013 ÅRSRAPPORT 2013 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer,

Detaljer

Onsdag 30. mars kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn - Lierterminalen AS

Onsdag 30. mars kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn - Lierterminalen AS DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/16 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 30. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Administrasjonen,

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

Havnekassens økonomiske forhold. Skaper gode havneambassadører. Pasta og flis ruller inn fra Italia

Havnekassens økonomiske forhold. Skaper gode havneambassadører. Pasta og flis ruller inn fra Italia Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer,

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

Havneregulativ. for bruk av infrastruktur og tjenester i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde BRØNNØY HAVN KF

Havneregulativ. for bruk av infrastruktur og tjenester i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde BRØNNØY HAVN KF Havneregulativ for bruk av infrastruktur og tjenester i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde 2018 Foto: Harald Warholm BRØNNØY HAVN KF Kaia Postboks 65 8901 BRØNNØYSUND E-mail: bronnoy.havn@bronnoy.kommune.no

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Mandag 21. november kl 08:00

Mandag 21. november kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/16 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. november kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

Tirsdag 4. september kl 08:00

Tirsdag 4. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Tirsdag 4. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

PRISER. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Hammerfest Havn KF.

PRISER. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Hammerfest Havn KF. PRISER For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av. Gyldig fra 1. januar 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Generelt... 2 2.0 Anløpsavgift og kaivederlag... 3 Anløpsavgift:... 3 Kaivederlag:... 3 2.1

Detaljer

Drammen havn. Fra plan til virkelighet

Drammen havn. Fra plan til virkelighet Drammen havn Fra plan til virkelighet Trafikken i Drammen havn Varebalansen Bilimport Nøkkeltall 2008 Totale inntekter 42 784 593 Totale utgifter 39 573 219 Driftsresultat 3 211 376 Datterselskaper Drammen

Detaljer

Mandag 12. mai kl 08:00

Mandag 12. mai kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 12. mai kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011 Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011 Drammensregionens Interkommunale Havnevesen Vedtatt av Havnerådet 6. desember 2010 som gjeldende fra 1. januar 2011 og inntil videre Foto, Drammen havn: Ferdigstillelse

Detaljer

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder) tiltrådte under behandl. sak 42/11), Lise Grette (tiltrådte

Detaljer

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Innhold Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva.... 4 1. KAIVEDERLAG:... 4 2. VAREVEDERLAG:... 4 3. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER:... 5 4. PASSASJERVEDERLAG...

Detaljer

Mandag 21. februar kl 08.00

Mandag 21. februar kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 21. februar

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF 2017 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven),

Detaljer

Samarbeidsavtale 2 (S2) mellom Jernbaneverket, NSB AS, Rom Eiendom AS og Drammen kommune

Samarbeidsavtale 2 (S2) mellom Jernbaneverket, NSB AS, Rom Eiendom AS og Drammen kommune Samarbeidsavtale 2 (S2) mellom Jernbaneverket, NSB AS, Rom Eiendom AS og Drammen kommune Samarbeidsavtale av 01.02.2012 S 2: Bakgrunn Samarbeidsavtale 2 er en oppfølging og konkretisering av samarbeidsavtalen

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 Side 1 av 9 INNHOLD INNHOLD... 2 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 HJEMMEL 3 1.2 AVGIFTSOMRÅDE 3 1.3 MERVERDIAVGIFT 3 1.4 OPPLYSNINGSPLIKT 4 1.5 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer