Mandag 21. oktober 08:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandag 21. oktober 08:00"

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /13 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 24/13 Protokoll fra styremøtet Sak 25/13 Sak 26/13 Status Varevederlag på biler som skipes i containere Sak 27/13 Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Sak 28/13 Priser og forretningsvilkår for 2014 Sak 29/13 Drifts- og investeringsbudsjett 2014 Sak 30/13 Eventuelt Drammen, den 14. oktober 2013 Havnedirektør

2 Sak 24/13 Protokoll fra styremøtet Vedlagt er protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 28. september 2013 Havnedirektør

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /13 -/vs Protokoll Tid: Mandag 9. september 2013 kl 08:00 Sted: Skur 1 Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Masud Gharahkhani Anita Winsnes Berit Narverud Fra administrasjonen: Ivar A. Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 20/13 Protokoll fra styremøtet Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 21/13 Status inkl. arbeidsmiljø Administrasjonen orienterte om status i følgende saker: - Skipstrafikken og varestatistikken pr. juli - Ny containerlinje starter opp i september - Sødra Cell Tofte stengte søndag Utfyllingsprosjektet, levering av steinmasser stoppet opp 12. juli. Pr. i dag har vi ikke tilgang til mer stein. - Mulighetsstudien/midlertidig etablering av jernbaneterminaler på Holmen - Losutretningen: NOU 2013:8 «Med los på sjøsikkerhet». - Forkjøpsrett av aksjer i Eidos AS. - Arbeidsmiljø - Styrerepresentanter i Norsk havneforening VEDTAK: «Styret tar saken til orientering og vedtar å ikke benytte forkjøpsretten på Cargonet sine aksjer i Eidos. Drammen havn sender en høringsuttalelse til losutredningen.»

4 Sak 22/13 Regnskap pr. juli 2013 Administrasjonen orienterte styret om den økonomiske situasjonen pr. juli Styret konkluderte med at det på nåværende tidspunkt ligger an til å bli et godt årsresultat. Administrasjonen informerte om at det pågår en visuell inspeksjon av kaiene på Tangensiden, da de har fått setninger etter å ha blitt utsatt for tung belastning over tid. Når inspeksjonen er ferdig vil det bli vurdert hvilke tiltak som må gjennomføres. I tillegg planlegges det å skifte tak på skur 3 og 4. Mest sannsynlig er dette kostnader som først vil bli belastet på neste års regnskap. Anbudsdokumenter knyttet til innkjøp av ny kran er under utarbeidelse. Styret vil bli orientert før kjøp foretas. VEDTAK: "Styret tar saken til orientering og ber om en rapport på risikovurderingen av kaiene på Tangensiden" Sak 23/13 Eventuelt «Mer gods på sjø» Regjeringens strategi for økt nærskipsfart «Mer gods på sjø» har kommet ut. Strategiplanen har med seg alt relevant som kom frem på høringsmøte for næringen. Styret er fornøyd med fiskeriministerens arbeid for Kyst-Norge. VEDTAK: Styret tar saken til etterretning og legger rapporten til grunn for det videre arbeidet." Møtet avsluttet kl 10:00 Drammen, den 11. september Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Havnedirektør

5 Sak 25/13 Status Ny containerlinje: Lørdag 5. oktober hadde «Ragna» sitt første anløp med containere fra Baltikum. Den nye servicen fra Tschudi Lines med ukentlige anløp fra Helsinki, Tallinn og Klaipeda er dermed startet opp. 150 TEU s ble losset og lastet hvorav ca. halvparten av lasten var transit-last til Moss og Larvik. Innkjøp av ny containerkran er nå lagt ut på Doffin / TED-basen og anbudsfristen er den 25. november. Midlertidig godsterminal for jernbane på Holmen Den 20. september la Jernbaneverket fram sitt handlingsprogram for tidsrommet til høring. JBV har foreslått å bevilge 190 millioner til kapasitetsutbedringer for gods på Holmen. Statsbudsjettet ble lagt fram mandag 14. oktober og 140 millioner kroner er satt av til å videreføre arbeidet med å øke kapasiteten for godstrafikken til og fra Holmen i Drammen. Prosjektet omfatter særlig ombygging ved Holmen, slik at godstogene til og fra Holmen bruker kortere tid ut og inn fra hovedspor. Dette betyr at det er satt av betydelig med midler neste år til å kunne gjennomføre tiltak som vil effektivisere godshåndtering på jernbane på Holmen før ny ruteplan starter i desember Scandinavian Shipping har skiftet navn til Greencarrrier Den 2. september skiftet Scandinavian Shipping & Logistics navn til Greencarrier Shipping & Logistics AS. Se vedlagte pressesmelding:

6 Utvikling av godsstrømmer Viser til vedlegg, den positive utviklingen på godsstrømmer fortsetter. To nye kranførere I sommer utlyste vi stilling som kranfører ved Drammen havn. Det var ca 50 søkere og vi ansatte to kranførere, Bartosz Skokowski og Øyvind Nilsen. Samtidig sluttet en av våre medarbeidere, slik at vi har økt bemanningen med en person. En av disse har allerede begynt i jobben og vi er i gang med opplæring. Liers kommuneplan Liers kommuneplan er nå godkjent med fjordby på Lierstranda. Og Sødra cell Tofte har lagt ned produksjonen. Det betyr at området kan utvikles i en annen retning i fremtiden. Våre kunder og samarbeidspartnere er i denne situasjonen opptatt av forutsigbarhet og det er viktig med lengde på leieavtaler og gode buffersoner. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret tar saken til orientering Drammen, den 14. oktober 2013 Havnedirektør

7 Sak 26/13 Varevederlag på biler som skipes i containere Bakgrunn for saken: Drammen havn har siden juli måned mottatt Tesla el-biler i containere. Bilene skipes fra USA til Norge i 45 containere og det er plass til fire biler i hver container. I vårt regulativ har vi en pris pr kjøretøy på kr 110,- og kr 185,- pr lastet container. (vedlagt utdrag fra vårt regulativ - Varevederlag.) Varevederlag Varevederlag beregnes enten på bakgrunn av varens vekt (i tonn) eller per lasteenhet, for alle varer som fraktes med skip over Drammen havn. Priser for varer eks. mva: TYPE GODS PRIS ENEHET Kjøretøy Kr 110,- Pr kjøretøy Trelast og tømmer Kr 8,50 Pr tonn Varer i container Kr 185,- Pr container Øvrige varer Kr 12,00 Pr tonn Greencarrier Shipping, agent for Tesla Norge, har forholdt seg til «vare i container» når de har priset denne transporten til Drammen med bakgrunn i teksten i vårt regulativ. Drammen havn er Norges største havn for mottak av nye biler og det er viktig at varen prises likt uavhengig om den losses ro-ro (bilbåt) eller lo-lo (fra container). Administrasjonen var ikke kjent med at det ville bli fraktet biler i containere i inneværende år da Priser og forretningsvilkår for 2013 ble utarbeidet, og vårt regulativ kan tolkes ulikt i dette tilfelle. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret vedtar at kjøretøy som fraktes i container skal betale varevederlag pr antall kjøretøy i containeren. Ordningen gjøres gjeldende fra 1. november 2013 Drammen, den 14. oktober 2013 Havnedirektør

8 Sak 27/13 Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Regnskapet pr 3. kvartal 2013 viser et driftsresultat på 12,4 MNOK og et foreløpig overskudd på 11,9 MNOK. Driftsinntektene pr er på 45,1 MNOK som er 3,9 MNOK mer enn budsjettert. Varestatistikken per september viser at det til nå har vært en økning på varer over våre offentlige kaier på 14,4 %, og totalt en oppgang på 12,4 % når vi tar med de private kaiene, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det er spesielt oljeprodukter og stål som viser en nedgang og containere, biler, korn, tømmer, betong- og offshoreprodukter over offentlig kai, som viser en positiv utvikling. Behovet for utleie av areal og de økte varestrømmene gir et godt resultat for 3. kvartal. Driftskostnadene pr viser et forbruk på 32,7 MNOK som er 3,3 MNOK lavere enn budsjettert. Det er noen små avvik mellom regnskap og budsjett per september, men det skyldes periodisering. Når det gjelder Thor III så er det en enighet mellom Kystverket og Drammen havn at båten trengs for å opprettholde isbryterservicen i Drammensfjorden. Vedlagt oversendes regnskapsoversikt pr Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 15. oktober 2013 Havnedirektør

9 Sak 28/13 Priser og forretningsvilkår for 2014 Lov om havner og farvann, lov av 17. april 2009 nr. 19, trådte i kraft 1. januar 2010 med overgangsbestemmelser gjeldende for året 2010 og Ny lov innebærer, med unntak av anløpsavgiften, mulighet for fri prissetting for havnenes salg av varer og tjenester. Ny terminologi er basert på 5 inntektsgrupper: lovregulerte avgifter, gebyr for kostnadsdekning, vederlag for bruk av infrastruktur, salg av varer og tjenester og utleie av utstyr. Skjematisk struktur: Lovregulert avgift Anløpsavgift Gebyr for kostnadsdekning ISPS-gebyr Avfallsgebyr Saksbehandlingsgebyr Betaling for bruk av infrastruktur Kaivederlag Varevederlag Passasjervederlag Kranvederlag Salg av varer og tjenester Salg av ferskvann Salg av strøm Salg av tjenester etc. Utleie av utstyr Utleie av båt Utleie av utstyr etc. Nærmere om begrepene: - Anløpsavgift skal finansiere de kostnader avgiftene vedrører (jf. havne og farvannsloven), men ikke gi resultateffekt. - Gebyr skal finansiere de tjenester, innkjøp og andre forhold gebyret gjelder, men er ikke forutsatt å gi resultateffekt. - Vederlag for infrastruktur er betaling for bruk av kai, kaiareal, kran og andre anleggsmidler. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt.

10 - Salg av vare er salg av konkret vare innkjøpt for salg, mens tjenestesalg kan for eksempel være tjenester utført av havnepersonell. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. - Utleie av utstyr er konkret utstyr (driftsmidler) som tilbys kunder for leie. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. Anløpsavgift. Anløpsavgiften skal dekke kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet samt til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Unntaket her er for hovedled og biled hvor Staten har ansvaret. Anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eid. Nedenfor følger noen eksempler som kan belastes anløpsavgiften: - Isbryting - Navigasjonsinnretninger - Innvesteringer og vedlikehold i farleden - Fjerning av hindringer i farvannet - Oppsynsfunksjoner - Fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter I vårt forslag til anløpsavgift for 2014 foreslår vi å beholde satsene uendret. Anløpsavgiften for inneværende år utgjør ca. kr. 1,7 millioner. Kaivederlag Vi foreslår en økning av kaivederlaget med ca. 3,2 % sammenliknet med inneværende år. Fartøyene som anløper Drammen havn er i all hovedsak under BT. Vedlagt følger et oppsett på økning i kaivederlag for ulike BT (Bruttotonnasje) fartøy: For et fartøy på 2000 BT blir økningen kr. 50,- (+3,1 %) = 1.630,- For et fartøy på 5000 BT blir økningen kr. 110,- (+3,5 %) = 3.230,- For et fartøy på BT blir økningen kr. 160,- (+3,1 %) = 5.280,- For et fartøy på BT blir økningen kr.260,- (+3,1 %) = 8.780,- For et fartøy på BT blir økningen kr.460,- (+3,6 %) =13.180,-

11 Varevederlag: Administrasjonen foreslår ingen endring av varevederlaget for Dette med bakgrunn i at Drammen havn ligger relativt høyt sammenliknet med øvrige havner i Oslofjorden og at vi har hatt en betydelig økning i trafikken over offentlig kai. Kranvederlag: Vi foreslår en moderat økning i våre kranvederlag med 4 % for For lasting / lossing av containere foreslår vi uendrede priser. Takster : Dagtid fra til Økning i kr Økning i% Kraner: pr time 1250,- 1300,- 50,- 4,0 Henrik / Odin m stor Grabb 2350,- 2450,- 100,- 4,2 Tonnasjetillegg over 20 tonn. (pr tonn) 0-50 tonn 150,- 200, , tonn 250,- 300, ,0 Lasting / lossing av containere 145,- 145,- Dagtid ,- 200,- 50 % overtid 230,- 230,- 100 % overtid Assistanse med kran i forbindelse med utlasting av kabel belastes etter gjeldende satser: Ved kontinuerlig lasting og assistanse med kran ut over 24 timer belastes dette med en timesats på kr. 1600,- fra første time (+50,- pr. time). Kr ,- pr døgn (+3,2 %)

12 ISPS-gebyr: ISPS-regelverket er alle havner med utenriks trafikk pålagt å følge. I dag dekkes dette inn i Drammen havn med et ISPS-vederlag (nok 10,- per bil / 1,- per tonn lastet eller losset. Fartøyene belastes med nok 200,- pr. anløp). For Drammen havn sitt vedkommende er dette en tjeneste vi vil fortsatt levere til rederier og kunder på havnen (inkl. 24 timers vakthold). Vi foreslår ingen endring i ISPS-gebyret for Avfallsgebyr, skip: Drammen havn er pålagt å drifte et mottak for skipsavfall og lasterester på våre kaier samt kildesortering av dette avfallet (FOR nr. 931). Vi foreslår ingen endring av avfallsgebyr skip for Utleie av utstyr og lagerhus: Motorbåter: pr. time Isbryter «Thor III» kr , ,- (+8,3 %) M/B "TJALVE" m/bemanning (2 mann) kr , ,- (+8,0 %) Lift: kr 1.050, ,- Biler: Lastebil m/fører " 900,- 900,- Hjullaster og traktor m/fører og graveskuff/ snøryddingsutstyr " 1.050, ,- Mannskap: Timelønn pr. mann " 400,- 450,- (+ 12,5 %) LEIESATSER FOR DRAMMEN HAVNS LAGERHUS. HOLMEN: Lagerhus 1, Holmen, seksjon A og E, Lagerhus 4 Holmen Lagerhus 1, Holmen, seksjon D Lagerhus A, Furuholmen Lagerhus B, Furuholmen Lagerhus 1, Holmen seksjon B og C Thermolager kr. 360,- pr.m2/år 370,- (+2,8 %) kr. 360,- pr.m2/år 360,- kr. 490,- «510,- (+4,1 %) kr. 450,- «470,- (+4,4 %) kr. 590,- «610,- (+3,4 %) kr. 540,- «560,- (+3,7 %) kr. 540,- «560,- (+3,7 %)

13 Tallymannskontor Ladestasjon kr. 920,- «940,- (+2,2 %) kr. 590,- «610,- (+3,3 % ) TANGEN: Lagerhus 3 og 4, Tangen Lagerhus 7, Tangen Kontor skur 7 kr «360,- kr. 460,- «460,- kr. 820,- «820,- LIERTERMINALEN Lagerhus Njård kr. 420, (+2,4 %) Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret ber administrasjonen om å kunngjøre anløpsavgift samt orientere leietakere og kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2014 som redegjort for i saksframlegg av Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak. Drammen 14. oktober 2013 Havnedirektør

14 Sak 29/13 Drifts- og investeringsbudsjettet for DIH 2014 Vedlagt er forslag til drifts- og investeringsbudsjettet for Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2014 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til kr 60,4 MNOK for 2014 som er en økning på vel 5,9 MNOK fra budsjettet for Det forutsettes fortsatt vekst i varer over kai, men da Sødra Cell på Tofte har avviklet så er budsjettposten på anløpsavgift redusert. Varevederlaget og anløpsavgiften foreslås uendret, mens kaivederlaget foreslås gjennomsnittlig økt med ca. 3,2 % og kranvederlaget med ca 4 %. Årsaken til økning i kaivederlag er at vi taper på den posten i dag og vi har behov for mer kaier i fremtiden. Det forutsettes fortsatt at Kystverket tar ansvaret for isbryting i farleden inn til Drammen havn, og betaler for Thor III for å utføre isbrytingstjenester. Dette for å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden. Inntektene for bruk av isbryter er satt til 2,0 MNOK. Kostnader og inntekter forutsettes i denne sammenheng å gå i balanse. Utleie av lagerhus og kontorlokaler økes til sammen med 0,25 MNOK som er en KPI justering av leieprisene. Utleie av arealer forutsettes økt med 2,0 MNOK sammenlignet med årets budsjett. Andre inntekter utgjør hovedsakelig inntekter knyttet til 50 % refusjon av kostnader fra EU-prosjektet LO-PINOD. Vi er nå inne i 6. og siste claims pr som planlegges refundert oss i Budsjettposten reduseres med 0,5 MNOK. Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 52,8 MNOK som er en økning fra 2013 på 3,7 MNOK. Fast lønn er beregnet for 18 ansatte i tolv måneder. I oktober/november 2013 ble det ansatt to kranførere/vedlikeholdsmedarbeidere da også en kollega sluttet i september. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet og en mulig regulering i Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. De fleste budsjettposter har en beskjeden økning fra 2013 til Kostnader for kurs opprettholdes på 2013 nivået også i neste års budsjett da det må påregnes noe kurs for de nyansatte kran- og vedlikeholdsmedarbeiderne. Utgifter til isbryting er satt til 2,0 MNOK og forutsettes å gå i balanse da Kystverket dekker utgiftene etter at de overtok ansvaret for farled inn til Drammen havn iht ny havne- og farvannslov.

15 Reparasjons- og vedlikeholdspostene økes med til sammen 2,1 NOK fra 2013 da det fremdeles pågår et renoveringsarbeid i Havnegata 33, det planlegges skifte av tak på skur 3 og 4, og det må påregnes noe arbeid på kaia på Tangensiden. Sikkerhet økes med 0,4 MNOK da det planlegges innkjøp/utskifting av kamera på Holmen. Markedsføring og annonser økes med til sammen 0,5 MNOK da det er et ønske å foreta en 50 års markering for bilimporten over Drammen havn. Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert med ca 9,5 MNOK som er en reduksjon på 0,5 MNOK fra budsjettet Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter beløpe seg til 2,7 MNOK i Finansinntekter MNOK 2,6 kommer fra lån til Drammen havn - Lierterminalen A/S. Lånets størrelse er på 31,9 MNOK til 8 % rente ved utgangen av året.. Øvrige renteinntekter er anslått til 0,3 MNOK. Det er for 2014 budsjettert med 0,6 MNOK i utbytte fra datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS. Budsjettet 2014 legger opp til et årsresultat på 8,1 MNOK.

16 INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2014 Ny kran kr ,- Utfylling Holmen kr ,- Kjøp av Statoilbygget kr ,- Tilpasn. Jernbaneterminal Holmen kr ,- Oppgradere. Skur A for vognlast, kr ,- Furuholmen Tømmerskjerming Risgarden kr. 0,- (planlegges i 2015) Lyssetting, estetikk, diverse kr ,- Totalt kr ,- Dette finansieres ved bruk av egne midler og eventuelt ved at datterselskapet Drammen havn - Lierterminalen AS tilbakebetaler noe av lånet til Drammen havn. Det er også normalt at ikke alle prosjekter gjennomføres i budsjettåret. Men investeringsbudsjettet sees på som en ytre ramme og hver post skal til havnestyret før oppstart. INVESTERINGER Ny kran Anbudsdokumentene for kjøp av ny havnemobilkran er nå lagt ut på DOFFIN. Dette er en tidkrevende anskaffelse og vil ikke kunne bli levert oss før i Det settes av 25,0 MNOK på budsjettet. Utfylling av Holmen Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til Steinutfyllingsprosjektet startet 14. august 2012 og ble avsluttet 12. juli Det arbeides med å få gjort avtale om mer steinmasser til Drammen. Det settes av 5,0 MNOK på budsjettet til dette. Kjøp av Statoilbygget Statoil ønsker å selge sitt anlegg (kontorbygg) på Holmen. Dette ligger geografisk innenfor ISPS-området og vi leier allerede en del kontorer der. Det settes av 5,0 MNOK til dette. Tilpasning av jernbaneterminal Holmen Det er satt av 140 millioner kroner i statsbudsjettet til å forbedre jernbaneterminalen på Holmen. I den forbindelse blir det noen tilpasninger til dagens aktiviteter på Holmen. Det vil være lys, tilpasning av fast dekke, drenering, internvei eller lignende. Utvide/oppgradere Skur A for vognlast, Furuholmen Drammen kommune har sammen med Jernbaneverket, NSB og ROM inngått en samarbeidsavtale med sikte på å avvikle/flytte godsterminal fra Nybyen og/eller Sundland i et kortsiktig perspektiv til Holmen innen , HSak 25/12 - Strategisk plan - utbygging av Holmen. For å kunne stille areal til disposisjon på Furuholmen planlegges det et arbeid med å utvide og oppgradere Skur A. Det settes av 22,0 MNOK til dette i budsjettet for I tillegg vurderes billagringshus og et nytt terminal/lager. Det foreslås ikke inn i vårt budsjett, men finansieres på annen måte.

17 Tømmerskjerming Oljekaia/Risgarden Det ble i 2011 utarbeidet en estetisk plan for Drammen havn, og Holmen spesielt. Det kom frem mange interessante forslag. Et av disse er å sette opp en tømmerskjerm på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m. Høyden på tømmerstokkene er fra 4 til 10 m og vil dekke innsynet inn på området. Samtidig som det blir et offentlig kunstverk. Det ble i 2013 bestemt at tømmerskjerming skal ses på i forbindelse med etablering av nytt P-hus. Det settes derfor ikke av midler på 2014 budsjettet, men prosjektet planlegges gjennomført i Lyssetting, estetikk og diverse Det planlegges lyssetting på Holmen Syd i forbindelse med tømmerskjermen, i tillegg til mindre investeringsbehov som kjøp av ny bil og lignende i løpet av året. Totalt settes det av 4,0 MNOK til dette formål. Investeringsbudsjettet for 2014 vil til sammen være på 66,0 MNOK. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2014 og ber om at dette legges frem for Havnerådet. Drammen, den 14. oktober 2013 havnedirektør

Tirsdag 19. november 08:00

Tirsdag 19. november 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Tirsdag 19. november 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012

Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sak 07/13 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/13 Anløpsavgift for Sak 09/13 Drift og investeringsbudsjett for 2014

Sak 07/13 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/13 Anløpsavgift for Sak 09/13 Drift og investeringsbudsjett for 2014 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Mandag 20. oktober kl 08:00

Mandag 20. oktober kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 20. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sak 07/14 Protokoll fra havnerådsmøtene 22.04.14. Sak 08/14 Anløpsavgift for 2015. Sak 09/14 Drift og investeringsbudsjett for 2015

Sak 07/14 Protokoll fra havnerådsmøtene 22.04.14. Sak 08/14 Anløpsavgift for 2015. Sak 09/14 Drift og investeringsbudsjett for 2015 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2013 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 15. april 2013

Detaljer

Sak 08/11 Protokoll fra havnerådsmøtene 11.04.11 og 17.10.11

Sak 08/11 Protokoll fra havnerådsmøtene 11.04.11 og 17.10.11 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/11 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 5. desember

Detaljer

Protokoll. Administrasjonen informerte styret om følgende områder og ga tilbakemelding på stilte spørsmål.

Protokoll. Administrasjonen informerte styret om følgende områder og ga tilbakemelding på stilte spørsmål. DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr. 022.52/15 -/vs Protokoll Tid: Mandag 19. oktober 2015 kl 0800 Sted: Maritim Storstue Skur 1 Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Masud Gharahkhani Hege Gunnerud Berit

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2014 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014

Detaljer

Mandag 12. november kl 08:00

Mandag 12. november kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 12. november kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sak 07/12 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/12 Anløpsavgift for Sak 09/12 Drift og investeringsbudsjett for 2013

Sak 07/12 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/12 Anløpsavgift for Sak 09/12 Drift og investeringsbudsjett for 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/12 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Onsdag 16. desember kl 08:00

Onsdag 16. desember kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 16. desember kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Onsdag 19. oktober kl Status i KVU-arbeidet for ny jernbane-godsterminal Orientering av Per Pedersen, Jernbaneverket i møtet

Onsdag 19. oktober kl Status i KVU-arbeidet for ny jernbane-godsterminal Orientering av Per Pedersen, Jernbaneverket i møtet DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Onsdag 19. oktober

Detaljer

Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50. Mandag 23. mai kl 08.00. Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet 14.03.2011

Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50. Mandag 23. mai kl 08.00. Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet 14.03.2011 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 23. mai kl 08.00

Detaljer

Mandag 17. november kl 08:00

Mandag 17. november kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. november kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sak 01/15 Protokoll fra havnerådsmøte 08.12.14. Sak 02/15 Valg til havnestyret. Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014

Sak 01/15 Protokoll fra havnerådsmøte 08.12.14. Sak 02/15 Valg til havnestyret. Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/15 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 13. april 2015

Detaljer

Mandag 19. oktober kl 08:00

Mandag 19. oktober kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 19. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Onsdag 11. juni kl 13:00

Onsdag 11. juni kl 13:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 11. juni kl 13:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 14. november kl 08.00. Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess

Mandag 14. november kl 08.00. Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 14. november

Detaljer

Sak 07/10 Protokoll fra havnerådsmøte 15.04.10. Sak 08/10 Avgifter for 2011. Sak 09/10 Drift og investeringsbudsjett for 2011

Sak 07/10 Protokoll fra havnerådsmøte 15.04.10. Sak 08/10 Avgifter for 2011. Sak 09/10 Drift og investeringsbudsjett for 2011 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/10 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 6. desember

Detaljer

Mandag 9. september kl 08:00

Mandag 9. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 9. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sak 01/12 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/12 Valg til havnestyret. Sak 03/12 Årsrapport Regnskap for DIH 2011

Sak 01/12 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/12 Valg til havnestyret. Sak 03/12 Årsrapport Regnskap for DIH 2011 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/12 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 16. april 2012

Detaljer

Mandag 17. februar 08:00

Mandag 17. februar 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. februar 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 13.juni kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 15. februar kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar 2016. Einar Olsen Havnedirektør

Mandag 15. februar kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar 2016. Einar Olsen Havnedirektør DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/16 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Mandag 07. september kl 08:00

Mandag 07. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 07. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Onsdag 29. mai kl 15:00

Onsdag 29. mai kl 15:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 29. mai kl 15:00 Sted: Drammen havn, Havnestyresalen

Detaljer

Mandag 14. mars kl 08.00

Mandag 14. mars kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 14. mars kl

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

Sak 07/16 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/16 Anløpsavgift for Sak 09/16 Drift og investeringsbudsjett for 2017

Sak 07/16 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/16 Anløpsavgift for Sak 09/16 Drift og investeringsbudsjett for 2017 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/16 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Sak 10/15 Drammen havn sin eierandel i Eidos AS vurderes solgt

Sak 10/15 Drammen havn sin eierandel i Eidos AS vurderes solgt Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/15 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Mandag 16. november kl 08:00

Mandag 16. november kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 16. november kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen. Organisasjonsnummer Årsberetning m.v.

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen. Organisasjonsnummer Årsberetning m.v. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2016 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Sak 01/16 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/16 Valg til havnestyret. Sak 03/16 Årsrapport Konsernregnskapet 2015

Sak 01/16 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/16 Valg til havnestyret. Sak 03/16 Årsrapport Konsernregnskapet 2015 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/16 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 18. april 2016

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2015 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Sak 01/11 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/11 Valg til havnestyret. Sak 03/11 Årsrapport Regnskap for DIH 2010

Sak 01/11 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/11 Valg til havnestyret. Sak 03/11 Årsrapport Regnskap for DIH 2010 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/11 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 11. april 2011

Detaljer

Mandag 8. september kl 08:00

Mandag 8. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 8. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Onsdag 23. mai kl 14.00. Sak 13/12 Protokoll fra styremøtene 19.03.2012 og 11.05.2012

Onsdag 23. mai kl 14.00. Sak 13/12 Protokoll fra styremøtene 19.03.2012 og 11.05.2012 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 23. mai kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling:

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

Fredag 14. mars kl 08:00

Fredag 14. mars kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Fredag 14. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Mandag 13. februar kl Videre utfylling avtale med Jernbaneverket

Mandag 13. februar kl Videre utfylling avtale med Jernbaneverket DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 13. februar kl 08.00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Mandag 10. oktober kl 08:00

Mandag 10. oktober kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/16 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 10. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2018 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis

Detaljer

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2017 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis en kort

Detaljer

Mandag 11. februar kl 08:00

Mandag 11. februar kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 11. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen. Årsrapport m.v.

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen. Årsrapport m.v. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2011 Årsrapport m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE SELSKAPET STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Selskapet er et interkommunalt selskap, og eies av kommunene Drammen, Lier, Røyken,

Detaljer

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste for ÅRH 2016 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor

Detaljer

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien Årsrapport2013 ÅRSRAPPORT 2013 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer,

Detaljer

Mandag 12. mai kl 08:00

Mandag 12. mai kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 12. mai kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/10 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 15. november

Detaljer

Mandag 20. november kl 08:00

Mandag 20. november kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/17 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 20. november kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

FORSLAG www.drammenhavn.no

FORSLAG www.drammenhavn.no Priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2014 FORSLAG www.drammenhavn.no 1 Drammen havn Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

Havneregulativ. for bruk av infrastruktur og tjenester i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde BRØNNØY HAVN KF

Havneregulativ. for bruk av infrastruktur og tjenester i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde BRØNNØY HAVN KF Havneregulativ for bruk av infrastruktur og tjenester i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde 2018 Foto: Harald Warholm BRØNNØY HAVN KF Kaia Postboks 65 8901 BRØNNØYSUND E-mail: bronnoy.havn@bronnoy.kommune.no

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Mandag 13. februar kl 08:00. Salg av bygningsmasse i Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar Einar Olsen Havnedirektør

Mandag 13. februar kl 08:00. Salg av bygningsmasse i Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar Einar Olsen Havnedirektør DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/17 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 13. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Onsdag 30. mars kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn - Lierterminalen AS

Onsdag 30. mars kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn - Lierterminalen AS DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/16 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 30. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Administrasjonen,

Detaljer

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2017 Gjeldende fra 01.01. 2017 Anbefalt av Vestvågøy havnestyre 22.11.2017 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre

Detaljer

Mandag 09. februar 08:00. Høringsuttalelse til Drammen kommunes arealplan. Drammen, den 02. februar 2015. Einar Olsen Havnedirektør

Mandag 09. februar 08:00. Høringsuttalelse til Drammen kommunes arealplan. Drammen, den 02. februar 2015. Einar Olsen Havnedirektør DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 09. februar 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

Mandag 21. februar kl 08.00

Mandag 21. februar kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 21. februar

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

Møteinnkalling. Namsoss havnestyre. Utvalg: Møtested: Formannsskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Namsoss havnestyre. Utvalg: Møtested: Formannsskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Namsoss havnestyre Møtested: Formannsskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 06.11.2013 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmeneinnkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011 Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011 Drammensregionens Interkommunale Havnevesen Vedtatt av Havnerådet 6. desember 2010 som gjeldende fra 1. januar 2011 og inntil videre Foto, Drammen havn: Ferdigstillelse

Detaljer

Mandag 19. mars kl 08.00

Mandag 19. mars kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 19. mars kl 08.00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling:

Detaljer

Mandag 21. november kl 08:00

Mandag 21. november kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/16 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. november kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 22. mai kl 08:00

Mandag 22. mai kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/17 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 22. mai kl 08:00 Sted: Drammen havn, Maritim

Detaljer

Priser for bruk av HARSTAD HAVN

Priser for bruk av HARSTAD HAVN Priser for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

PRISER. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Hammerfest Havn KF.

PRISER. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Hammerfest Havn KF. PRISER For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av. Gyldig fra 1. januar 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Generelt... 2 2.0 Anløpsavgift og kaivederlag... 3 Anløpsavgift:... 3 Kaivederlag:... 3 2.1

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2016

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2016 2016 PRISER Larvik Havn KF PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2016 www.larvik.havn.no PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2016 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift. 1.FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 18.12.2016 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012 Priser for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 2 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 2 3.2

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 Del 3. Prisliste Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 3.1 Generelt Dette heftet angir prisene i Harstad Havn KF. For informasjon rundt betingelsene for prisene og unntak, se Forretningsbetingelser.

Detaljer