Mandag 21. oktober 08:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandag 21. oktober 08:00"

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /13 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 24/13 Protokoll fra styremøtet Sak 25/13 Sak 26/13 Status Varevederlag på biler som skipes i containere Sak 27/13 Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Sak 28/13 Priser og forretningsvilkår for 2014 Sak 29/13 Drifts- og investeringsbudsjett 2014 Sak 30/13 Eventuelt Drammen, den 14. oktober 2013 Havnedirektør

2 Sak 24/13 Protokoll fra styremøtet Vedlagt er protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 28. september 2013 Havnedirektør

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /13 -/vs Protokoll Tid: Mandag 9. september 2013 kl 08:00 Sted: Skur 1 Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Masud Gharahkhani Anita Winsnes Berit Narverud Fra administrasjonen: Ivar A. Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 20/13 Protokoll fra styremøtet Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 21/13 Status inkl. arbeidsmiljø Administrasjonen orienterte om status i følgende saker: - Skipstrafikken og varestatistikken pr. juli - Ny containerlinje starter opp i september - Sødra Cell Tofte stengte søndag Utfyllingsprosjektet, levering av steinmasser stoppet opp 12. juli. Pr. i dag har vi ikke tilgang til mer stein. - Mulighetsstudien/midlertidig etablering av jernbaneterminaler på Holmen - Losutretningen: NOU 2013:8 «Med los på sjøsikkerhet». - Forkjøpsrett av aksjer i Eidos AS. - Arbeidsmiljø - Styrerepresentanter i Norsk havneforening VEDTAK: «Styret tar saken til orientering og vedtar å ikke benytte forkjøpsretten på Cargonet sine aksjer i Eidos. Drammen havn sender en høringsuttalelse til losutredningen.»

4 Sak 22/13 Regnskap pr. juli 2013 Administrasjonen orienterte styret om den økonomiske situasjonen pr. juli Styret konkluderte med at det på nåværende tidspunkt ligger an til å bli et godt årsresultat. Administrasjonen informerte om at det pågår en visuell inspeksjon av kaiene på Tangensiden, da de har fått setninger etter å ha blitt utsatt for tung belastning over tid. Når inspeksjonen er ferdig vil det bli vurdert hvilke tiltak som må gjennomføres. I tillegg planlegges det å skifte tak på skur 3 og 4. Mest sannsynlig er dette kostnader som først vil bli belastet på neste års regnskap. Anbudsdokumenter knyttet til innkjøp av ny kran er under utarbeidelse. Styret vil bli orientert før kjøp foretas. VEDTAK: "Styret tar saken til orientering og ber om en rapport på risikovurderingen av kaiene på Tangensiden" Sak 23/13 Eventuelt «Mer gods på sjø» Regjeringens strategi for økt nærskipsfart «Mer gods på sjø» har kommet ut. Strategiplanen har med seg alt relevant som kom frem på høringsmøte for næringen. Styret er fornøyd med fiskeriministerens arbeid for Kyst-Norge. VEDTAK: Styret tar saken til etterretning og legger rapporten til grunn for det videre arbeidet." Møtet avsluttet kl 10:00 Drammen, den 11. september Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Havnedirektør

5 Sak 25/13 Status Ny containerlinje: Lørdag 5. oktober hadde «Ragna» sitt første anløp med containere fra Baltikum. Den nye servicen fra Tschudi Lines med ukentlige anløp fra Helsinki, Tallinn og Klaipeda er dermed startet opp. 150 TEU s ble losset og lastet hvorav ca. halvparten av lasten var transit-last til Moss og Larvik. Innkjøp av ny containerkran er nå lagt ut på Doffin / TED-basen og anbudsfristen er den 25. november. Midlertidig godsterminal for jernbane på Holmen Den 20. september la Jernbaneverket fram sitt handlingsprogram for tidsrommet til høring. JBV har foreslått å bevilge 190 millioner til kapasitetsutbedringer for gods på Holmen. Statsbudsjettet ble lagt fram mandag 14. oktober og 140 millioner kroner er satt av til å videreføre arbeidet med å øke kapasiteten for godstrafikken til og fra Holmen i Drammen. Prosjektet omfatter særlig ombygging ved Holmen, slik at godstogene til og fra Holmen bruker kortere tid ut og inn fra hovedspor. Dette betyr at det er satt av betydelig med midler neste år til å kunne gjennomføre tiltak som vil effektivisere godshåndtering på jernbane på Holmen før ny ruteplan starter i desember Scandinavian Shipping har skiftet navn til Greencarrrier Den 2. september skiftet Scandinavian Shipping & Logistics navn til Greencarrier Shipping & Logistics AS. Se vedlagte pressesmelding:

6 Utvikling av godsstrømmer Viser til vedlegg, den positive utviklingen på godsstrømmer fortsetter. To nye kranførere I sommer utlyste vi stilling som kranfører ved Drammen havn. Det var ca 50 søkere og vi ansatte to kranførere, Bartosz Skokowski og Øyvind Nilsen. Samtidig sluttet en av våre medarbeidere, slik at vi har økt bemanningen med en person. En av disse har allerede begynt i jobben og vi er i gang med opplæring. Liers kommuneplan Liers kommuneplan er nå godkjent med fjordby på Lierstranda. Og Sødra cell Tofte har lagt ned produksjonen. Det betyr at området kan utvikles i en annen retning i fremtiden. Våre kunder og samarbeidspartnere er i denne situasjonen opptatt av forutsigbarhet og det er viktig med lengde på leieavtaler og gode buffersoner. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret tar saken til orientering Drammen, den 14. oktober 2013 Havnedirektør

7 Sak 26/13 Varevederlag på biler som skipes i containere Bakgrunn for saken: Drammen havn har siden juli måned mottatt Tesla el-biler i containere. Bilene skipes fra USA til Norge i 45 containere og det er plass til fire biler i hver container. I vårt regulativ har vi en pris pr kjøretøy på kr 110,- og kr 185,- pr lastet container. (vedlagt utdrag fra vårt regulativ - Varevederlag.) Varevederlag Varevederlag beregnes enten på bakgrunn av varens vekt (i tonn) eller per lasteenhet, for alle varer som fraktes med skip over Drammen havn. Priser for varer eks. mva: TYPE GODS PRIS ENEHET Kjøretøy Kr 110,- Pr kjøretøy Trelast og tømmer Kr 8,50 Pr tonn Varer i container Kr 185,- Pr container Øvrige varer Kr 12,00 Pr tonn Greencarrier Shipping, agent for Tesla Norge, har forholdt seg til «vare i container» når de har priset denne transporten til Drammen med bakgrunn i teksten i vårt regulativ. Drammen havn er Norges største havn for mottak av nye biler og det er viktig at varen prises likt uavhengig om den losses ro-ro (bilbåt) eller lo-lo (fra container). Administrasjonen var ikke kjent med at det ville bli fraktet biler i containere i inneværende år da Priser og forretningsvilkår for 2013 ble utarbeidet, og vårt regulativ kan tolkes ulikt i dette tilfelle. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret vedtar at kjøretøy som fraktes i container skal betale varevederlag pr antall kjøretøy i containeren. Ordningen gjøres gjeldende fra 1. november 2013 Drammen, den 14. oktober 2013 Havnedirektør

8 Sak 27/13 Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Regnskapet pr 3. kvartal 2013 viser et driftsresultat på 12,4 MNOK og et foreløpig overskudd på 11,9 MNOK. Driftsinntektene pr er på 45,1 MNOK som er 3,9 MNOK mer enn budsjettert. Varestatistikken per september viser at det til nå har vært en økning på varer over våre offentlige kaier på 14,4 %, og totalt en oppgang på 12,4 % når vi tar med de private kaiene, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det er spesielt oljeprodukter og stål som viser en nedgang og containere, biler, korn, tømmer, betong- og offshoreprodukter over offentlig kai, som viser en positiv utvikling. Behovet for utleie av areal og de økte varestrømmene gir et godt resultat for 3. kvartal. Driftskostnadene pr viser et forbruk på 32,7 MNOK som er 3,3 MNOK lavere enn budsjettert. Det er noen små avvik mellom regnskap og budsjett per september, men det skyldes periodisering. Når det gjelder Thor III så er det en enighet mellom Kystverket og Drammen havn at båten trengs for å opprettholde isbryterservicen i Drammensfjorden. Vedlagt oversendes regnskapsoversikt pr Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 15. oktober 2013 Havnedirektør

9 Sak 28/13 Priser og forretningsvilkår for 2014 Lov om havner og farvann, lov av 17. april 2009 nr. 19, trådte i kraft 1. januar 2010 med overgangsbestemmelser gjeldende for året 2010 og Ny lov innebærer, med unntak av anløpsavgiften, mulighet for fri prissetting for havnenes salg av varer og tjenester. Ny terminologi er basert på 5 inntektsgrupper: lovregulerte avgifter, gebyr for kostnadsdekning, vederlag for bruk av infrastruktur, salg av varer og tjenester og utleie av utstyr. Skjematisk struktur: Lovregulert avgift Anløpsavgift Gebyr for kostnadsdekning ISPS-gebyr Avfallsgebyr Saksbehandlingsgebyr Betaling for bruk av infrastruktur Kaivederlag Varevederlag Passasjervederlag Kranvederlag Salg av varer og tjenester Salg av ferskvann Salg av strøm Salg av tjenester etc. Utleie av utstyr Utleie av båt Utleie av utstyr etc. Nærmere om begrepene: - Anløpsavgift skal finansiere de kostnader avgiftene vedrører (jf. havne og farvannsloven), men ikke gi resultateffekt. - Gebyr skal finansiere de tjenester, innkjøp og andre forhold gebyret gjelder, men er ikke forutsatt å gi resultateffekt. - Vederlag for infrastruktur er betaling for bruk av kai, kaiareal, kran og andre anleggsmidler. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt.

10 - Salg av vare er salg av konkret vare innkjøpt for salg, mens tjenestesalg kan for eksempel være tjenester utført av havnepersonell. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. - Utleie av utstyr er konkret utstyr (driftsmidler) som tilbys kunder for leie. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. Anløpsavgift. Anløpsavgiften skal dekke kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet samt til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Unntaket her er for hovedled og biled hvor Staten har ansvaret. Anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eid. Nedenfor følger noen eksempler som kan belastes anløpsavgiften: - Isbryting - Navigasjonsinnretninger - Innvesteringer og vedlikehold i farleden - Fjerning av hindringer i farvannet - Oppsynsfunksjoner - Fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter I vårt forslag til anløpsavgift for 2014 foreslår vi å beholde satsene uendret. Anløpsavgiften for inneværende år utgjør ca. kr. 1,7 millioner. Kaivederlag Vi foreslår en økning av kaivederlaget med ca. 3,2 % sammenliknet med inneværende år. Fartøyene som anløper Drammen havn er i all hovedsak under BT. Vedlagt følger et oppsett på økning i kaivederlag for ulike BT (Bruttotonnasje) fartøy: For et fartøy på 2000 BT blir økningen kr. 50,- (+3,1 %) = 1.630,- For et fartøy på 5000 BT blir økningen kr. 110,- (+3,5 %) = 3.230,- For et fartøy på BT blir økningen kr. 160,- (+3,1 %) = 5.280,- For et fartøy på BT blir økningen kr.260,- (+3,1 %) = 8.780,- For et fartøy på BT blir økningen kr.460,- (+3,6 %) =13.180,-

11 Varevederlag: Administrasjonen foreslår ingen endring av varevederlaget for Dette med bakgrunn i at Drammen havn ligger relativt høyt sammenliknet med øvrige havner i Oslofjorden og at vi har hatt en betydelig økning i trafikken over offentlig kai. Kranvederlag: Vi foreslår en moderat økning i våre kranvederlag med 4 % for For lasting / lossing av containere foreslår vi uendrede priser. Takster : Dagtid fra til Økning i kr Økning i% Kraner: pr time 1250,- 1300,- 50,- 4,0 Henrik / Odin m stor Grabb 2350,- 2450,- 100,- 4,2 Tonnasjetillegg over 20 tonn. (pr tonn) 0-50 tonn 150,- 200, , tonn 250,- 300, ,0 Lasting / lossing av containere 145,- 145,- Dagtid ,- 200,- 50 % overtid 230,- 230,- 100 % overtid Assistanse med kran i forbindelse med utlasting av kabel belastes etter gjeldende satser: Ved kontinuerlig lasting og assistanse med kran ut over 24 timer belastes dette med en timesats på kr. 1600,- fra første time (+50,- pr. time). Kr ,- pr døgn (+3,2 %)

12 ISPS-gebyr: ISPS-regelverket er alle havner med utenriks trafikk pålagt å følge. I dag dekkes dette inn i Drammen havn med et ISPS-vederlag (nok 10,- per bil / 1,- per tonn lastet eller losset. Fartøyene belastes med nok 200,- pr. anløp). For Drammen havn sitt vedkommende er dette en tjeneste vi vil fortsatt levere til rederier og kunder på havnen (inkl. 24 timers vakthold). Vi foreslår ingen endring i ISPS-gebyret for Avfallsgebyr, skip: Drammen havn er pålagt å drifte et mottak for skipsavfall og lasterester på våre kaier samt kildesortering av dette avfallet (FOR nr. 931). Vi foreslår ingen endring av avfallsgebyr skip for Utleie av utstyr og lagerhus: Motorbåter: pr. time Isbryter «Thor III» kr , ,- (+8,3 %) M/B "TJALVE" m/bemanning (2 mann) kr , ,- (+8,0 %) Lift: kr 1.050, ,- Biler: Lastebil m/fører " 900,- 900,- Hjullaster og traktor m/fører og graveskuff/ snøryddingsutstyr " 1.050, ,- Mannskap: Timelønn pr. mann " 400,- 450,- (+ 12,5 %) LEIESATSER FOR DRAMMEN HAVNS LAGERHUS. HOLMEN: Lagerhus 1, Holmen, seksjon A og E, Lagerhus 4 Holmen Lagerhus 1, Holmen, seksjon D Lagerhus A, Furuholmen Lagerhus B, Furuholmen Lagerhus 1, Holmen seksjon B og C Thermolager kr. 360,- pr.m2/år 370,- (+2,8 %) kr. 360,- pr.m2/år 360,- kr. 490,- «510,- (+4,1 %) kr. 450,- «470,- (+4,4 %) kr. 590,- «610,- (+3,4 %) kr. 540,- «560,- (+3,7 %) kr. 540,- «560,- (+3,7 %)

13 Tallymannskontor Ladestasjon kr. 920,- «940,- (+2,2 %) kr. 590,- «610,- (+3,3 % ) TANGEN: Lagerhus 3 og 4, Tangen Lagerhus 7, Tangen Kontor skur 7 kr «360,- kr. 460,- «460,- kr. 820,- «820,- LIERTERMINALEN Lagerhus Njård kr. 420, (+2,4 %) Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret ber administrasjonen om å kunngjøre anløpsavgift samt orientere leietakere og kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2014 som redegjort for i saksframlegg av Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak. Drammen 14. oktober 2013 Havnedirektør

14 Sak 29/13 Drifts- og investeringsbudsjettet for DIH 2014 Vedlagt er forslag til drifts- og investeringsbudsjettet for Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2014 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til kr 60,4 MNOK for 2014 som er en økning på vel 5,9 MNOK fra budsjettet for Det forutsettes fortsatt vekst i varer over kai, men da Sødra Cell på Tofte har avviklet så er budsjettposten på anløpsavgift redusert. Varevederlaget og anløpsavgiften foreslås uendret, mens kaivederlaget foreslås gjennomsnittlig økt med ca. 3,2 % og kranvederlaget med ca 4 %. Årsaken til økning i kaivederlag er at vi taper på den posten i dag og vi har behov for mer kaier i fremtiden. Det forutsettes fortsatt at Kystverket tar ansvaret for isbryting i farleden inn til Drammen havn, og betaler for Thor III for å utføre isbrytingstjenester. Dette for å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden. Inntektene for bruk av isbryter er satt til 2,0 MNOK. Kostnader og inntekter forutsettes i denne sammenheng å gå i balanse. Utleie av lagerhus og kontorlokaler økes til sammen med 0,25 MNOK som er en KPI justering av leieprisene. Utleie av arealer forutsettes økt med 2,0 MNOK sammenlignet med årets budsjett. Andre inntekter utgjør hovedsakelig inntekter knyttet til 50 % refusjon av kostnader fra EU-prosjektet LO-PINOD. Vi er nå inne i 6. og siste claims pr som planlegges refundert oss i Budsjettposten reduseres med 0,5 MNOK. Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 52,8 MNOK som er en økning fra 2013 på 3,7 MNOK. Fast lønn er beregnet for 18 ansatte i tolv måneder. I oktober/november 2013 ble det ansatt to kranførere/vedlikeholdsmedarbeidere da også en kollega sluttet i september. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet og en mulig regulering i Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. De fleste budsjettposter har en beskjeden økning fra 2013 til Kostnader for kurs opprettholdes på 2013 nivået også i neste års budsjett da det må påregnes noe kurs for de nyansatte kran- og vedlikeholdsmedarbeiderne. Utgifter til isbryting er satt til 2,0 MNOK og forutsettes å gå i balanse da Kystverket dekker utgiftene etter at de overtok ansvaret for farled inn til Drammen havn iht ny havne- og farvannslov.

15 Reparasjons- og vedlikeholdspostene økes med til sammen 2,1 NOK fra 2013 da det fremdeles pågår et renoveringsarbeid i Havnegata 33, det planlegges skifte av tak på skur 3 og 4, og det må påregnes noe arbeid på kaia på Tangensiden. Sikkerhet økes med 0,4 MNOK da det planlegges innkjøp/utskifting av kamera på Holmen. Markedsføring og annonser økes med til sammen 0,5 MNOK da det er et ønske å foreta en 50 års markering for bilimporten over Drammen havn. Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert med ca 9,5 MNOK som er en reduksjon på 0,5 MNOK fra budsjettet Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter beløpe seg til 2,7 MNOK i Finansinntekter MNOK 2,6 kommer fra lån til Drammen havn - Lierterminalen A/S. Lånets størrelse er på 31,9 MNOK til 8 % rente ved utgangen av året.. Øvrige renteinntekter er anslått til 0,3 MNOK. Det er for 2014 budsjettert med 0,6 MNOK i utbytte fra datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS. Budsjettet 2014 legger opp til et årsresultat på 8,1 MNOK.

16 INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2014 Ny kran kr ,- Utfylling Holmen kr ,- Kjøp av Statoilbygget kr ,- Tilpasn. Jernbaneterminal Holmen kr ,- Oppgradere. Skur A for vognlast, kr ,- Furuholmen Tømmerskjerming Risgarden kr. 0,- (planlegges i 2015) Lyssetting, estetikk, diverse kr ,- Totalt kr ,- Dette finansieres ved bruk av egne midler og eventuelt ved at datterselskapet Drammen havn - Lierterminalen AS tilbakebetaler noe av lånet til Drammen havn. Det er også normalt at ikke alle prosjekter gjennomføres i budsjettåret. Men investeringsbudsjettet sees på som en ytre ramme og hver post skal til havnestyret før oppstart. INVESTERINGER Ny kran Anbudsdokumentene for kjøp av ny havnemobilkran er nå lagt ut på DOFFIN. Dette er en tidkrevende anskaffelse og vil ikke kunne bli levert oss før i Det settes av 25,0 MNOK på budsjettet. Utfylling av Holmen Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til Steinutfyllingsprosjektet startet 14. august 2012 og ble avsluttet 12. juli Det arbeides med å få gjort avtale om mer steinmasser til Drammen. Det settes av 5,0 MNOK på budsjettet til dette. Kjøp av Statoilbygget Statoil ønsker å selge sitt anlegg (kontorbygg) på Holmen. Dette ligger geografisk innenfor ISPS-området og vi leier allerede en del kontorer der. Det settes av 5,0 MNOK til dette. Tilpasning av jernbaneterminal Holmen Det er satt av 140 millioner kroner i statsbudsjettet til å forbedre jernbaneterminalen på Holmen. I den forbindelse blir det noen tilpasninger til dagens aktiviteter på Holmen. Det vil være lys, tilpasning av fast dekke, drenering, internvei eller lignende. Utvide/oppgradere Skur A for vognlast, Furuholmen Drammen kommune har sammen med Jernbaneverket, NSB og ROM inngått en samarbeidsavtale med sikte på å avvikle/flytte godsterminal fra Nybyen og/eller Sundland i et kortsiktig perspektiv til Holmen innen , HSak 25/12 - Strategisk plan - utbygging av Holmen. For å kunne stille areal til disposisjon på Furuholmen planlegges det et arbeid med å utvide og oppgradere Skur A. Det settes av 22,0 MNOK til dette i budsjettet for I tillegg vurderes billagringshus og et nytt terminal/lager. Det foreslås ikke inn i vårt budsjett, men finansieres på annen måte.

17 Tømmerskjerming Oljekaia/Risgarden Det ble i 2011 utarbeidet en estetisk plan for Drammen havn, og Holmen spesielt. Det kom frem mange interessante forslag. Et av disse er å sette opp en tømmerskjerm på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m. Høyden på tømmerstokkene er fra 4 til 10 m og vil dekke innsynet inn på området. Samtidig som det blir et offentlig kunstverk. Det ble i 2013 bestemt at tømmerskjerming skal ses på i forbindelse med etablering av nytt P-hus. Det settes derfor ikke av midler på 2014 budsjettet, men prosjektet planlegges gjennomført i Lyssetting, estetikk og diverse Det planlegges lyssetting på Holmen Syd i forbindelse med tømmerskjermen, i tillegg til mindre investeringsbehov som kjøp av ny bil og lignende i løpet av året. Totalt settes det av 4,0 MNOK til dette formål. Investeringsbudsjettet for 2014 vil til sammen være på 66,0 MNOK. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2014 og ber om at dette legges frem for Havnerådet. Drammen, den 14. oktober 2013 havnedirektør

Tirsdag 19. november 08:00

Tirsdag 19. november 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Tirsdag 19. november 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012

Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 20. oktober kl 08:00

Mandag 20. oktober kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 20. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sak 07/14 Protokoll fra havnerådsmøtene 22.04.14. Sak 08/14 Anløpsavgift for 2015. Sak 09/14 Drift og investeringsbudsjett for 2015

Sak 07/14 Protokoll fra havnerådsmøtene 22.04.14. Sak 08/14 Anløpsavgift for 2015. Sak 09/14 Drift og investeringsbudsjett for 2015 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2013 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 15. april 2013

Detaljer

Sak 08/11 Protokoll fra havnerådsmøtene 11.04.11 og 17.10.11

Sak 08/11 Protokoll fra havnerådsmøtene 11.04.11 og 17.10.11 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/11 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 5. desember

Detaljer

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2014 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Onsdag 16. desember kl 08:00

Onsdag 16. desember kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 16. desember kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50. Mandag 23. mai kl 08.00. Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet 14.03.2011

Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50. Mandag 23. mai kl 08.00. Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet 14.03.2011 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 23. mai kl 08.00

Detaljer

Mandag 17. november kl 08:00

Mandag 17. november kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. november kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sak 01/15 Protokoll fra havnerådsmøte 08.12.14. Sak 02/15 Valg til havnestyret. Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014

Sak 01/15 Protokoll fra havnerådsmøte 08.12.14. Sak 02/15 Valg til havnestyret. Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/15 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 13. april 2015

Detaljer

Mandag 19. oktober kl 08:00

Mandag 19. oktober kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 19. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 14. november kl 08.00. Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess

Mandag 14. november kl 08.00. Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 14. november

Detaljer

Sak 07/10 Protokoll fra havnerådsmøte 15.04.10. Sak 08/10 Avgifter for 2011. Sak 09/10 Drift og investeringsbudsjett for 2011

Sak 07/10 Protokoll fra havnerådsmøte 15.04.10. Sak 08/10 Avgifter for 2011. Sak 09/10 Drift og investeringsbudsjett for 2011 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/10 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 6. desember

Detaljer

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 13.juni kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 9. september kl 08:00

Mandag 9. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 9. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 17. februar 08:00

Mandag 17. februar 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. februar 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 15. februar kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar 2016. Einar Olsen Havnedirektør

Mandag 15. februar kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar 2016. Einar Olsen Havnedirektør DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/16 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sak 10/15 Drammen havn sin eierandel i Eidos AS vurderes solgt

Sak 10/15 Drammen havn sin eierandel i Eidos AS vurderes solgt Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/15 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue,

Detaljer

Mandag 07. september kl 08:00

Mandag 07. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 07. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Onsdag 29. mai kl 15:00

Onsdag 29. mai kl 15:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 29. mai kl 15:00 Sted: Drammen havn, Havnestyresalen

Detaljer

Mandag 16. november kl 08:00

Mandag 16. november kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 16. november kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

Mandag 8. september kl 08:00

Mandag 8. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 8. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Onsdag 23. mai kl 14.00. Sak 13/12 Protokoll fra styremøtene 19.03.2012 og 11.05.2012

Onsdag 23. mai kl 14.00. Sak 13/12 Protokoll fra styremøtene 19.03.2012 og 11.05.2012 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 23. mai kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling:

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

Fredag 14. mars kl 08:00

Fredag 14. mars kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Fredag 14. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Mandag 11. februar kl 08:00

Mandag 11. februar kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 11. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Mandag 12. mai kl 08:00

Mandag 12. mai kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 12. mai kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste for ÅRH 2016 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor

Detaljer

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien Årsrapport2013 ÅRSRAPPORT 2013 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/10 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 15. november

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

FORSLAG www.drammenhavn.no

FORSLAG www.drammenhavn.no Priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2014 FORSLAG www.drammenhavn.no 1 Drammen havn Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen

Detaljer

Mandag 09. februar 08:00. Høringsuttalelse til Drammen kommunes arealplan. Drammen, den 02. februar 2015. Einar Olsen Havnedirektør

Mandag 09. februar 08:00. Høringsuttalelse til Drammen kommunes arealplan. Drammen, den 02. februar 2015. Einar Olsen Havnedirektør DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 09. februar 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

Onsdag 30. mars kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn - Lierterminalen AS

Onsdag 30. mars kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn - Lierterminalen AS DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/16 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 30. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Administrasjonen,

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Mandag 21. februar kl 08.00

Mandag 21. februar kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 21. februar

Detaljer

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011 Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011 Drammensregionens Interkommunale Havnevesen Vedtatt av Havnerådet 6. desember 2010 som gjeldende fra 1. januar 2011 og inntil videre Foto, Drammen havn: Ferdigstillelse

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Mandag 19. mars kl 08.00

Mandag 19. mars kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 19. mars kl 08.00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling:

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012 Priser for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 2 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 2 3.2

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Eivind Gade-Lundlie

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Narvik Havn KF Pris og vilkår

Narvik Havn KF Pris og vilkår 2013 Narvik Havn KF Pris og vilkår Vederlag Gjelder fra: 21.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 LOVREGULERT AVGIFT... 2 1.1 ANLØPSAVGIFT... 2 1.1.1 Hjemmel... 2 1.1.2 Formål... 2 1.1.3

Detaljer

Havnekassens økonomiske forhold. Skaper gode havneambassadører. Pasta og flis ruller inn fra Italia

Havnekassens økonomiske forhold. Skaper gode havneambassadører. Pasta og flis ruller inn fra Italia Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer,

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF er for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2016 Innhold 1. Generelt...3 2. Anløpsavgift...3 3. Bruk av infrastruktur...3 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift...

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2010

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2010 Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2010 Drammensregionens Interkommunale Havnevesen Vedtatt av Havnerådet 07.12.2009 som gjeldende fra 1. januar 2010 og inntil videre Foto: Gangbrua Ypsilon losses

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2008/1434-12 Arkiv: 151 SAKSFRAMLEGG Dato: 08.11.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

PRISLISTE 2015. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

PRISLISTE 2015. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. PRISLISTE 2015 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Foto: Petter Solheim INNHOLD Priser for bruk av BOHs infrastruktur

Detaljer

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN»

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Scandinavian Shipping & Logistics AS Norges nest største private container terminaloperatør i Norge

Detaljer

Tirsdag 4. september kl 08:00

Tirsdag 4. september kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Tirsdag 4. september kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Innhold Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva.... 4 1. KAIVEDERLAG:... 4 2. VAREVEDERLAG:... 4 3. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER:... 5 4. PASSASJERVEDERLAG...

Detaljer

PRISLISTE 2014. Side 1

PRISLISTE 2014. Side 1 PRISLISTE 2014 Side 1 Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. Informasjon om betingelser i Bodø havns forretningsbetingelser 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vederlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V 70/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 03.10.2008 Saksnummer: 2007/68 Justering av budsjett 2008 Saken

Detaljer

FORRETNINGS- BETINGELSER

FORRETNINGS- BETINGELSER FORRETNINGS- BETINGELSER 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med tilhørende

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN 2014 PRISER Larvik Havn KF PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN www.larvik.havn.no VELKOMMEN TIL LARVIK HAVN! Med sentral beliggenhet på Østlandet, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og

Detaljer

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN 2015 Vedtatt av representantskapet for Grenland Havn IKS 13. desember 2013 i tråd med gjeldende forskrifter hjemlet i Lov av 27. april 2009 nr. 19

Detaljer

Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006

Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-62/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006 SAK:

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

PRISLISTE 2016. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

PRISLISTE 2016. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. PRISLISTE 2016 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Foto: Robin Strand INNHOLD Priser for bruk av BOHs infrastruktur

Detaljer

PRISAR OG FORRETNINGSVILKÅR FOR STRANDA HAMNEVESEN KF 2016 Vedteke: Stranda hamnevesen KF 27.11 2015

PRISAR OG FORRETNINGSVILKÅR FOR STRANDA HAMNEVESEN KF 2016 Vedteke: Stranda hamnevesen KF 27.11 2015 PRISAR OG FORRETNINGSVILKÅR FOR STRANDA HAMNEVESEN KF 2016 Vedteke: Stranda hamnevesen KF 27.11 2015 TRER I KRAFT: 1. januar 2016 GJELD FOR: Stranda Hamnevesen KF Stranda Kommune sitt sjøområde Orientering

Detaljer

Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV

Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV for bruk av Kirkenes havnevesens kaianlegg, landareal og tjenester og Sør-Varanger kommunes sjøareal 2012 Vedtatt i Sør-Varanger Havnestyre den xx.yy.2011 under

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer