Mandag 21. oktober 08:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandag 21. oktober 08:00"

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /13 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 24/13 Protokoll fra styremøtet Sak 25/13 Sak 26/13 Status Varevederlag på biler som skipes i containere Sak 27/13 Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Sak 28/13 Priser og forretningsvilkår for 2014 Sak 29/13 Drifts- og investeringsbudsjett 2014 Sak 30/13 Eventuelt Drammen, den 14. oktober 2013 Havnedirektør

2 Sak 24/13 Protokoll fra styremøtet Vedlagt er protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 28. september 2013 Havnedirektør

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /13 -/vs Protokoll Tid: Mandag 9. september 2013 kl 08:00 Sted: Skur 1 Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Masud Gharahkhani Anita Winsnes Berit Narverud Fra administrasjonen: Ivar A. Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 20/13 Protokoll fra styremøtet Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 21/13 Status inkl. arbeidsmiljø Administrasjonen orienterte om status i følgende saker: - Skipstrafikken og varestatistikken pr. juli - Ny containerlinje starter opp i september - Sødra Cell Tofte stengte søndag Utfyllingsprosjektet, levering av steinmasser stoppet opp 12. juli. Pr. i dag har vi ikke tilgang til mer stein. - Mulighetsstudien/midlertidig etablering av jernbaneterminaler på Holmen - Losutretningen: NOU 2013:8 «Med los på sjøsikkerhet». - Forkjøpsrett av aksjer i Eidos AS. - Arbeidsmiljø - Styrerepresentanter i Norsk havneforening VEDTAK: «Styret tar saken til orientering og vedtar å ikke benytte forkjøpsretten på Cargonet sine aksjer i Eidos. Drammen havn sender en høringsuttalelse til losutredningen.»

4 Sak 22/13 Regnskap pr. juli 2013 Administrasjonen orienterte styret om den økonomiske situasjonen pr. juli Styret konkluderte med at det på nåværende tidspunkt ligger an til å bli et godt årsresultat. Administrasjonen informerte om at det pågår en visuell inspeksjon av kaiene på Tangensiden, da de har fått setninger etter å ha blitt utsatt for tung belastning over tid. Når inspeksjonen er ferdig vil det bli vurdert hvilke tiltak som må gjennomføres. I tillegg planlegges det å skifte tak på skur 3 og 4. Mest sannsynlig er dette kostnader som først vil bli belastet på neste års regnskap. Anbudsdokumenter knyttet til innkjøp av ny kran er under utarbeidelse. Styret vil bli orientert før kjøp foretas. VEDTAK: "Styret tar saken til orientering og ber om en rapport på risikovurderingen av kaiene på Tangensiden" Sak 23/13 Eventuelt «Mer gods på sjø» Regjeringens strategi for økt nærskipsfart «Mer gods på sjø» har kommet ut. Strategiplanen har med seg alt relevant som kom frem på høringsmøte for næringen. Styret er fornøyd med fiskeriministerens arbeid for Kyst-Norge. VEDTAK: Styret tar saken til etterretning og legger rapporten til grunn for det videre arbeidet." Møtet avsluttet kl 10:00 Drammen, den 11. september Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Havnedirektør

5 Sak 25/13 Status Ny containerlinje: Lørdag 5. oktober hadde «Ragna» sitt første anløp med containere fra Baltikum. Den nye servicen fra Tschudi Lines med ukentlige anløp fra Helsinki, Tallinn og Klaipeda er dermed startet opp. 150 TEU s ble losset og lastet hvorav ca. halvparten av lasten var transit-last til Moss og Larvik. Innkjøp av ny containerkran er nå lagt ut på Doffin / TED-basen og anbudsfristen er den 25. november. Midlertidig godsterminal for jernbane på Holmen Den 20. september la Jernbaneverket fram sitt handlingsprogram for tidsrommet til høring. JBV har foreslått å bevilge 190 millioner til kapasitetsutbedringer for gods på Holmen. Statsbudsjettet ble lagt fram mandag 14. oktober og 140 millioner kroner er satt av til å videreføre arbeidet med å øke kapasiteten for godstrafikken til og fra Holmen i Drammen. Prosjektet omfatter særlig ombygging ved Holmen, slik at godstogene til og fra Holmen bruker kortere tid ut og inn fra hovedspor. Dette betyr at det er satt av betydelig med midler neste år til å kunne gjennomføre tiltak som vil effektivisere godshåndtering på jernbane på Holmen før ny ruteplan starter i desember Scandinavian Shipping har skiftet navn til Greencarrrier Den 2. september skiftet Scandinavian Shipping & Logistics navn til Greencarrier Shipping & Logistics AS. Se vedlagte pressesmelding:

6 Utvikling av godsstrømmer Viser til vedlegg, den positive utviklingen på godsstrømmer fortsetter. To nye kranførere I sommer utlyste vi stilling som kranfører ved Drammen havn. Det var ca 50 søkere og vi ansatte to kranførere, Bartosz Skokowski og Øyvind Nilsen. Samtidig sluttet en av våre medarbeidere, slik at vi har økt bemanningen med en person. En av disse har allerede begynt i jobben og vi er i gang med opplæring. Liers kommuneplan Liers kommuneplan er nå godkjent med fjordby på Lierstranda. Og Sødra cell Tofte har lagt ned produksjonen. Det betyr at området kan utvikles i en annen retning i fremtiden. Våre kunder og samarbeidspartnere er i denne situasjonen opptatt av forutsigbarhet og det er viktig med lengde på leieavtaler og gode buffersoner. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret tar saken til orientering Drammen, den 14. oktober 2013 Havnedirektør

7 Sak 26/13 Varevederlag på biler som skipes i containere Bakgrunn for saken: Drammen havn har siden juli måned mottatt Tesla el-biler i containere. Bilene skipes fra USA til Norge i 45 containere og det er plass til fire biler i hver container. I vårt regulativ har vi en pris pr kjøretøy på kr 110,- og kr 185,- pr lastet container. (vedlagt utdrag fra vårt regulativ - Varevederlag.) Varevederlag Varevederlag beregnes enten på bakgrunn av varens vekt (i tonn) eller per lasteenhet, for alle varer som fraktes med skip over Drammen havn. Priser for varer eks. mva: TYPE GODS PRIS ENEHET Kjøretøy Kr 110,- Pr kjøretøy Trelast og tømmer Kr 8,50 Pr tonn Varer i container Kr 185,- Pr container Øvrige varer Kr 12,00 Pr tonn Greencarrier Shipping, agent for Tesla Norge, har forholdt seg til «vare i container» når de har priset denne transporten til Drammen med bakgrunn i teksten i vårt regulativ. Drammen havn er Norges største havn for mottak av nye biler og det er viktig at varen prises likt uavhengig om den losses ro-ro (bilbåt) eller lo-lo (fra container). Administrasjonen var ikke kjent med at det ville bli fraktet biler i containere i inneværende år da Priser og forretningsvilkår for 2013 ble utarbeidet, og vårt regulativ kan tolkes ulikt i dette tilfelle. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret vedtar at kjøretøy som fraktes i container skal betale varevederlag pr antall kjøretøy i containeren. Ordningen gjøres gjeldende fra 1. november 2013 Drammen, den 14. oktober 2013 Havnedirektør

8 Sak 27/13 Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Regnskapet pr 3. kvartal 2013 viser et driftsresultat på 12,4 MNOK og et foreløpig overskudd på 11,9 MNOK. Driftsinntektene pr er på 45,1 MNOK som er 3,9 MNOK mer enn budsjettert. Varestatistikken per september viser at det til nå har vært en økning på varer over våre offentlige kaier på 14,4 %, og totalt en oppgang på 12,4 % når vi tar med de private kaiene, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det er spesielt oljeprodukter og stål som viser en nedgang og containere, biler, korn, tømmer, betong- og offshoreprodukter over offentlig kai, som viser en positiv utvikling. Behovet for utleie av areal og de økte varestrømmene gir et godt resultat for 3. kvartal. Driftskostnadene pr viser et forbruk på 32,7 MNOK som er 3,3 MNOK lavere enn budsjettert. Det er noen små avvik mellom regnskap og budsjett per september, men det skyldes periodisering. Når det gjelder Thor III så er det en enighet mellom Kystverket og Drammen havn at båten trengs for å opprettholde isbryterservicen i Drammensfjorden. Vedlagt oversendes regnskapsoversikt pr Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 15. oktober 2013 Havnedirektør

9 Sak 28/13 Priser og forretningsvilkår for 2014 Lov om havner og farvann, lov av 17. april 2009 nr. 19, trådte i kraft 1. januar 2010 med overgangsbestemmelser gjeldende for året 2010 og Ny lov innebærer, med unntak av anløpsavgiften, mulighet for fri prissetting for havnenes salg av varer og tjenester. Ny terminologi er basert på 5 inntektsgrupper: lovregulerte avgifter, gebyr for kostnadsdekning, vederlag for bruk av infrastruktur, salg av varer og tjenester og utleie av utstyr. Skjematisk struktur: Lovregulert avgift Anløpsavgift Gebyr for kostnadsdekning ISPS-gebyr Avfallsgebyr Saksbehandlingsgebyr Betaling for bruk av infrastruktur Kaivederlag Varevederlag Passasjervederlag Kranvederlag Salg av varer og tjenester Salg av ferskvann Salg av strøm Salg av tjenester etc. Utleie av utstyr Utleie av båt Utleie av utstyr etc. Nærmere om begrepene: - Anløpsavgift skal finansiere de kostnader avgiftene vedrører (jf. havne og farvannsloven), men ikke gi resultateffekt. - Gebyr skal finansiere de tjenester, innkjøp og andre forhold gebyret gjelder, men er ikke forutsatt å gi resultateffekt. - Vederlag for infrastruktur er betaling for bruk av kai, kaiareal, kran og andre anleggsmidler. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt.

10 - Salg av vare er salg av konkret vare innkjøpt for salg, mens tjenestesalg kan for eksempel være tjenester utført av havnepersonell. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. - Utleie av utstyr er konkret utstyr (driftsmidler) som tilbys kunder for leie. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. Anløpsavgift. Anløpsavgiften skal dekke kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet samt til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Unntaket her er for hovedled og biled hvor Staten har ansvaret. Anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eid. Nedenfor følger noen eksempler som kan belastes anløpsavgiften: - Isbryting - Navigasjonsinnretninger - Innvesteringer og vedlikehold i farleden - Fjerning av hindringer i farvannet - Oppsynsfunksjoner - Fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter I vårt forslag til anløpsavgift for 2014 foreslår vi å beholde satsene uendret. Anløpsavgiften for inneværende år utgjør ca. kr. 1,7 millioner. Kaivederlag Vi foreslår en økning av kaivederlaget med ca. 3,2 % sammenliknet med inneværende år. Fartøyene som anløper Drammen havn er i all hovedsak under BT. Vedlagt følger et oppsett på økning i kaivederlag for ulike BT (Bruttotonnasje) fartøy: For et fartøy på 2000 BT blir økningen kr. 50,- (+3,1 %) = 1.630,- For et fartøy på 5000 BT blir økningen kr. 110,- (+3,5 %) = 3.230,- For et fartøy på BT blir økningen kr. 160,- (+3,1 %) = 5.280,- For et fartøy på BT blir økningen kr.260,- (+3,1 %) = 8.780,- For et fartøy på BT blir økningen kr.460,- (+3,6 %) =13.180,-

11 Varevederlag: Administrasjonen foreslår ingen endring av varevederlaget for Dette med bakgrunn i at Drammen havn ligger relativt høyt sammenliknet med øvrige havner i Oslofjorden og at vi har hatt en betydelig økning i trafikken over offentlig kai. Kranvederlag: Vi foreslår en moderat økning i våre kranvederlag med 4 % for For lasting / lossing av containere foreslår vi uendrede priser. Takster : Dagtid fra til Økning i kr Økning i% Kraner: pr time 1250,- 1300,- 50,- 4,0 Henrik / Odin m stor Grabb 2350,- 2450,- 100,- 4,2 Tonnasjetillegg over 20 tonn. (pr tonn) 0-50 tonn 150,- 200, , tonn 250,- 300, ,0 Lasting / lossing av containere 145,- 145,- Dagtid ,- 200,- 50 % overtid 230,- 230,- 100 % overtid Assistanse med kran i forbindelse med utlasting av kabel belastes etter gjeldende satser: Ved kontinuerlig lasting og assistanse med kran ut over 24 timer belastes dette med en timesats på kr. 1600,- fra første time (+50,- pr. time). Kr ,- pr døgn (+3,2 %)

12 ISPS-gebyr: ISPS-regelverket er alle havner med utenriks trafikk pålagt å følge. I dag dekkes dette inn i Drammen havn med et ISPS-vederlag (nok 10,- per bil / 1,- per tonn lastet eller losset. Fartøyene belastes med nok 200,- pr. anløp). For Drammen havn sitt vedkommende er dette en tjeneste vi vil fortsatt levere til rederier og kunder på havnen (inkl. 24 timers vakthold). Vi foreslår ingen endring i ISPS-gebyret for Avfallsgebyr, skip: Drammen havn er pålagt å drifte et mottak for skipsavfall og lasterester på våre kaier samt kildesortering av dette avfallet (FOR nr. 931). Vi foreslår ingen endring av avfallsgebyr skip for Utleie av utstyr og lagerhus: Motorbåter: pr. time Isbryter «Thor III» kr , ,- (+8,3 %) M/B "TJALVE" m/bemanning (2 mann) kr , ,- (+8,0 %) Lift: kr 1.050, ,- Biler: Lastebil m/fører " 900,- 900,- Hjullaster og traktor m/fører og graveskuff/ snøryddingsutstyr " 1.050, ,- Mannskap: Timelønn pr. mann " 400,- 450,- (+ 12,5 %) LEIESATSER FOR DRAMMEN HAVNS LAGERHUS. HOLMEN: Lagerhus 1, Holmen, seksjon A og E, Lagerhus 4 Holmen Lagerhus 1, Holmen, seksjon D Lagerhus A, Furuholmen Lagerhus B, Furuholmen Lagerhus 1, Holmen seksjon B og C Thermolager kr. 360,- pr.m2/år 370,- (+2,8 %) kr. 360,- pr.m2/år 360,- kr. 490,- «510,- (+4,1 %) kr. 450,- «470,- (+4,4 %) kr. 590,- «610,- (+3,4 %) kr. 540,- «560,- (+3,7 %) kr. 540,- «560,- (+3,7 %)

13 Tallymannskontor Ladestasjon kr. 920,- «940,- (+2,2 %) kr. 590,- «610,- (+3,3 % ) TANGEN: Lagerhus 3 og 4, Tangen Lagerhus 7, Tangen Kontor skur 7 kr «360,- kr. 460,- «460,- kr. 820,- «820,- LIERTERMINALEN Lagerhus Njård kr. 420, (+2,4 %) Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret ber administrasjonen om å kunngjøre anløpsavgift samt orientere leietakere og kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2014 som redegjort for i saksframlegg av Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak. Drammen 14. oktober 2013 Havnedirektør

14 Sak 29/13 Drifts- og investeringsbudsjettet for DIH 2014 Vedlagt er forslag til drifts- og investeringsbudsjettet for Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2014 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til kr 60,4 MNOK for 2014 som er en økning på vel 5,9 MNOK fra budsjettet for Det forutsettes fortsatt vekst i varer over kai, men da Sødra Cell på Tofte har avviklet så er budsjettposten på anløpsavgift redusert. Varevederlaget og anløpsavgiften foreslås uendret, mens kaivederlaget foreslås gjennomsnittlig økt med ca. 3,2 % og kranvederlaget med ca 4 %. Årsaken til økning i kaivederlag er at vi taper på den posten i dag og vi har behov for mer kaier i fremtiden. Det forutsettes fortsatt at Kystverket tar ansvaret for isbryting i farleden inn til Drammen havn, og betaler for Thor III for å utføre isbrytingstjenester. Dette for å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden. Inntektene for bruk av isbryter er satt til 2,0 MNOK. Kostnader og inntekter forutsettes i denne sammenheng å gå i balanse. Utleie av lagerhus og kontorlokaler økes til sammen med 0,25 MNOK som er en KPI justering av leieprisene. Utleie av arealer forutsettes økt med 2,0 MNOK sammenlignet med årets budsjett. Andre inntekter utgjør hovedsakelig inntekter knyttet til 50 % refusjon av kostnader fra EU-prosjektet LO-PINOD. Vi er nå inne i 6. og siste claims pr som planlegges refundert oss i Budsjettposten reduseres med 0,5 MNOK. Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 52,8 MNOK som er en økning fra 2013 på 3,7 MNOK. Fast lønn er beregnet for 18 ansatte i tolv måneder. I oktober/november 2013 ble det ansatt to kranførere/vedlikeholdsmedarbeidere da også en kollega sluttet i september. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet og en mulig regulering i Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. De fleste budsjettposter har en beskjeden økning fra 2013 til Kostnader for kurs opprettholdes på 2013 nivået også i neste års budsjett da det må påregnes noe kurs for de nyansatte kran- og vedlikeholdsmedarbeiderne. Utgifter til isbryting er satt til 2,0 MNOK og forutsettes å gå i balanse da Kystverket dekker utgiftene etter at de overtok ansvaret for farled inn til Drammen havn iht ny havne- og farvannslov.

15 Reparasjons- og vedlikeholdspostene økes med til sammen 2,1 NOK fra 2013 da det fremdeles pågår et renoveringsarbeid i Havnegata 33, det planlegges skifte av tak på skur 3 og 4, og det må påregnes noe arbeid på kaia på Tangensiden. Sikkerhet økes med 0,4 MNOK da det planlegges innkjøp/utskifting av kamera på Holmen. Markedsføring og annonser økes med til sammen 0,5 MNOK da det er et ønske å foreta en 50 års markering for bilimporten over Drammen havn. Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert med ca 9,5 MNOK som er en reduksjon på 0,5 MNOK fra budsjettet Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter beløpe seg til 2,7 MNOK i Finansinntekter MNOK 2,6 kommer fra lån til Drammen havn - Lierterminalen A/S. Lånets størrelse er på 31,9 MNOK til 8 % rente ved utgangen av året.. Øvrige renteinntekter er anslått til 0,3 MNOK. Det er for 2014 budsjettert med 0,6 MNOK i utbytte fra datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS. Budsjettet 2014 legger opp til et årsresultat på 8,1 MNOK.

16 INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2014 Ny kran kr ,- Utfylling Holmen kr ,- Kjøp av Statoilbygget kr ,- Tilpasn. Jernbaneterminal Holmen kr ,- Oppgradere. Skur A for vognlast, kr ,- Furuholmen Tømmerskjerming Risgarden kr. 0,- (planlegges i 2015) Lyssetting, estetikk, diverse kr ,- Totalt kr ,- Dette finansieres ved bruk av egne midler og eventuelt ved at datterselskapet Drammen havn - Lierterminalen AS tilbakebetaler noe av lånet til Drammen havn. Det er også normalt at ikke alle prosjekter gjennomføres i budsjettåret. Men investeringsbudsjettet sees på som en ytre ramme og hver post skal til havnestyret før oppstart. INVESTERINGER Ny kran Anbudsdokumentene for kjøp av ny havnemobilkran er nå lagt ut på DOFFIN. Dette er en tidkrevende anskaffelse og vil ikke kunne bli levert oss før i Det settes av 25,0 MNOK på budsjettet. Utfylling av Holmen Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til Steinutfyllingsprosjektet startet 14. august 2012 og ble avsluttet 12. juli Det arbeides med å få gjort avtale om mer steinmasser til Drammen. Det settes av 5,0 MNOK på budsjettet til dette. Kjøp av Statoilbygget Statoil ønsker å selge sitt anlegg (kontorbygg) på Holmen. Dette ligger geografisk innenfor ISPS-området og vi leier allerede en del kontorer der. Det settes av 5,0 MNOK til dette. Tilpasning av jernbaneterminal Holmen Det er satt av 140 millioner kroner i statsbudsjettet til å forbedre jernbaneterminalen på Holmen. I den forbindelse blir det noen tilpasninger til dagens aktiviteter på Holmen. Det vil være lys, tilpasning av fast dekke, drenering, internvei eller lignende. Utvide/oppgradere Skur A for vognlast, Furuholmen Drammen kommune har sammen med Jernbaneverket, NSB og ROM inngått en samarbeidsavtale med sikte på å avvikle/flytte godsterminal fra Nybyen og/eller Sundland i et kortsiktig perspektiv til Holmen innen , HSak 25/12 - Strategisk plan - utbygging av Holmen. For å kunne stille areal til disposisjon på Furuholmen planlegges det et arbeid med å utvide og oppgradere Skur A. Det settes av 22,0 MNOK til dette i budsjettet for I tillegg vurderes billagringshus og et nytt terminal/lager. Det foreslås ikke inn i vårt budsjett, men finansieres på annen måte.

17 Tømmerskjerming Oljekaia/Risgarden Det ble i 2011 utarbeidet en estetisk plan for Drammen havn, og Holmen spesielt. Det kom frem mange interessante forslag. Et av disse er å sette opp en tømmerskjerm på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m. Høyden på tømmerstokkene er fra 4 til 10 m og vil dekke innsynet inn på området. Samtidig som det blir et offentlig kunstverk. Det ble i 2013 bestemt at tømmerskjerming skal ses på i forbindelse med etablering av nytt P-hus. Det settes derfor ikke av midler på 2014 budsjettet, men prosjektet planlegges gjennomført i Lyssetting, estetikk og diverse Det planlegges lyssetting på Holmen Syd i forbindelse med tømmerskjermen, i tillegg til mindre investeringsbehov som kjøp av ny bil og lignende i løpet av året. Totalt settes det av 4,0 MNOK til dette formål. Investeringsbudsjettet for 2014 vil til sammen være på 66,0 MNOK. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2014 og ber om at dette legges frem for Havnerådet. Drammen, den 14. oktober 2013 havnedirektør

Fredag 14. mars kl 08:00

Fredag 14. mars kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Fredag 14. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/10 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 15. november

Detaljer

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014

Detaljer

Mandag 12. mai kl 08:00

Mandag 12. mai kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 12. mai kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

FORSLAG www.drammenhavn.no

FORSLAG www.drammenhavn.no Priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2014 FORSLAG www.drammenhavn.no 1 Drammen havn Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/ Møtedato: 05.06. Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 MOSS HAVNESTYRE 2011 2015 MEDLEMMER: ADRESSER: Bjørn Angell (KRF) Skippingveien

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF Hst- sak 13. mars 2014 Årsberetning 2013 Oslo Havn KF 1 STYRETS BERETNING... 3 1.1 Overordnede målsetninger, prioriteringer og tiltak... 3 1.2 Utfordringer og fokusområder fremover...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 212 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 212-215 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen (FrP), leder Ragnhild

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer