Mandag 9. september kl 08:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandag 9. september kl 08:00"

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /13 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 9. september kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 20/13 Protokoll fra styremøtet Sak 21/13 Status med arbeidsmiljø Sak 22/13 Regnskap pr. juli 2013 Sak 23/13 Eventuelt Drammen, den 28. august 2013 Havnedirektør

2 Sak 20/13 Protokoll fra styremøtet Vedlagt er protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 28. august 2013 Havnedirektør

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /13 -/vs Protokoll Tid: Onsdag 29. mai 2013 kl 15:00 Sted: Hans Kiærsgate 1A, Administrasjonskontoret Til stede: Johan Baumann Hege Gunnerud Søren Falch Zapffe Anita Winsnes Berit Narverud Meldt frafall: Masud Gharahkhani Fra administrasjonen: Ivar A. Vannebo Jarle N. Hansen Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 14/13 Protokoll fra styremøtet Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 15/13 Status Administrasjonen orienterte om status i følgende saker: - Utfyllingsprosjektet - Ny kai - Midlertidig etablering av jernbaneterminaler på Holmen - LO-PINOD, partnerskapsmøte / B2B-konferanse april GEMBA v/jens Henrik Møller og Kasper Feilmann redegjorde for gjennomført Oplandsanalysen (Samfunnsanalyse av havnens betydning for kommune og region) - Eierskap i Eidos AS behandles 6. juni 2013 VEDTAK: Havnestyret tar saken til orientering

4 Sak 16/13 Regnskap 1. kvartal 2013 Administrasjonen orienterte styret om den økonomiske situasjonen pr. 1. kvartal Styret ba administrasjonen kontrollere finanskostnadene da beløpet synes noe høyt pr mars med tanke på budsjettet for Rentekostnadene skal etter nedbetalingsplanen ikke bli mer enn 3,6 MNOK. Rentekostnadene vil være større 1. halvår enn i 2. halvår pga påløpte renter. VEDTAK: "Styret tar saken til orientering" Sak 17/13 Møtedatoer 2. halvår 2013 Havnestyret godkjenner enstemmig følgende møtetidspunkt for 2. halvår 2013: 9. september kl oktober kl november kl Havnemiddag fredag 10. januar 2013 VEDTAK: Styret vedtar møteplan for 2. halvår 2013" Sak 18/13 Varestrømsanalyse Havnedirektøren la frem planene for gjennomføring av en varestrømsanalyse som en del av grunnlaget for rullering av strategiplanarbeidet. VEDTAK: "Styret ber administrasjonen gjennomføre varestrømsanalysen. Havnedirektøren kontakter Fiskeridepartementet for best mulig å koordinere de ulike undersøkelsene. Varestrømsanalysen planlegges ferdigstilt 1. kvartal 2014" Sak 19/13 Eventuelt Styremedlem Anita Winsnes Anita Winsnes informerte styret om at hun har byttet arbeidssted. Styrets leder takket for opplysningen og informerte om at dette ikke ville ha noen innvirkning på styrevervet.

5 Interessekonflikt Havnedirektøren orienterte styret om en pågående interessekonflikt mellom bryggearbeiderne og en aktør på havna. VEDTAK: Havnestyret tar saken til orientering Møtet avsluttet kl 16:45 Drammen, den 5. juni Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Havnedirektør

6 Sak 21/13 Status med arbeidsmiljø Skipstrafikken Den positive utviklingen vedr. anløp og tonnasjer over offentlig kai har fortsatt i første halvår- 13. Pr. juli måned har nybilimporten økt med 10 % og antall TEU med 19 % sammenliknet med Betongelementer og tømmer har preget varestrømmene på Tangenkaiene og hittil i år har det blitt losset tonn med tunellelementer samt skipet ut tonn med tømmer. Se vedlagte varestatistikk. Draka har skipet ut flere store ordre med offshore vindmølle kabel i år og dette har gitt mange timer med krankjøring på Holmen-Syd. Bilimport I juli måned kom de første containerne fra USA med Tesla el-biler til Holmen. Scandinavian Shipping er agent og har ansvar for lossing av containerne (4 biler i en 45 container) og Autotransport har lagerhold og distribusjonen. Det er forhåndsolgt et betydelig antall biler i Norge og Tesla har inngått avtale med Drammen Karosseri om klargjøring og verkstedtjenester av bilene. Det er Maersk og APL som skiper containerne fra USA til Rotterdam og Tschudi Lines frakter de videre til Drammen.

7 Ny containerlinje: Tschudi Lines vil i september måned starte en ny containerlinje fra Baltikum til Drammen Som første havn i Oslofjorden får Drammen nå direkte ukentlige anløp fra Finland, Estland og Litauen. Linjen skal betjenes av to skip (bruker to uker på en rundtur) som anløper Helsinki på mandager, Tallinn på tirsdager, Klaipeda på onsdager og Drammen på lørdager. Etter Drammen anløpes Immingham og Rotterdam før de seiler nordover igjen til Helsinki. Dette vil styrke containertilbudet i Drammen, det er betydelige varestrømmer mellom Norge og Baltikum og vi får en veldig gunstig avgang til Immingham (UK) hvor båten vil anløpe på mandag ettermiddag. Drammen vil også få transitlast fra Baltikum som skal videre til Moss og Larvik. «Pachuca» som anløper søndag kveld i Drammen vil ta med denne lasten videre. Sødra Cell Tofte: Produksjonen på Sødra Cell Tofte stengte ned søndag den 25. august og over 100 år med celluloseproduksjon på Tofte er nå historie. «Tofte II» og virkelekterne har fortsatt fraktet tømmer og flis til Tofte etter denne dato for å tømme lageret på Lierterminalen. For Drammen havn betyr nedleggelsen et bortfall av anløpsavgiften til lektertrafikken og fartøyene som anløper kaiene på Tofte, dette beløp seg til noe over kr i Hva som skjer med tømmerterminalen og «Tofte II» / virkelekterne er ennå ikke avgjort. «Tofte II» er en taubåt som benyttes ofte når større fartøy trenger assistanse i Svelvikstrømmen eller til og fra kai i Drammen. For skipstrafikken som trenger denne assistansen vil det bli dyrere å mobilisere taubåt fra Slagen / Oslo i fremtiden. Utfyllingsprosjektet: Jenbaneverket stoppet innkjøring av steinmasser til havna den 12. juli. Vi har fått bekreftet fra Jernbaneverket Utbygging at de fra denne dato skal levere steinmasser til Frantzefoss Pukkverk i Kobbervikdalen og Kopstad sør for Holmestrand. De siste beregninger vi har mottatt fra NGI viser at vi mangler ca. 130 m3 med steinmasser på å gjøre ferdig motfyllingen. 11 mål med nytt land har blitt etablert sydøst på Furuholmen i vintermånedene og med motfyllingene som allerede er etablert, kan vi fylle ut i størrelsesorden 30 mål med nytt areal.

8 Myrakaia settes nå i stand etter steinkjøringen og mudring til 7 meter dypgående vil gjennomføres i uke 36. Myrakaia vil benyttes til lossing av betongelementer og utskiping av tømmer i tiden fremover. Mulighetsstudien / midlertidig etablering av jernbaneterminaler på Holmen: Det vises til tidligere styresaker, 4/13 og 15/13. Etter sommerferien har JBV satt ned en prosjektgruppe som skal legge fram forslag til Styringsgruppen / Jernbanedirektøren for hvordan jernbanegods skal håndteres på Holmen etter desember 2014 (ny ruteplan). Det har vært gjennomført to stk. interessentmøter med togoperatørene og det er planlagt en RAMS- analyse (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) samt Usikkerhetsanalyse i medio september. Jernbaneverket mener nå at tiden blir for knapp til å bygge kulvert og vei på nordsiden av Kjerraten innen desember 2014 og det jobbes derfor med en alternativ vei- og sporplan for å rekke tidsfristen. For Drammen havn og togoperatørene er det avgjørende at kulvert og ny Kjerraten vei kommer på plass så raskt som mulig etter 2014 slik at driftsulempene ved midlertidig løsning blir så kortvarig som mulig. Vedlagt ligger forslag til sporplan på Holmen med fremtidige planlagte lagerhus og P-hus (gul farge). Losutredningen: NOU 2013:8 «Med los på sjøsikkerhet» Den 10. juni overleverte Losutvalget sin rapport til Fiskeri og Kystministeren. Losutvalget har hatt i oppdrag å foreta en bred gjennomgang av lostjenesten, og å se på hvordan lostjenesten kan utvikles videre. Losordningen omfatter lostjenesten, lospliktsystemet og farledsbevisordningen. Losplikten er fastsatt ved lov. Det overordnede formål er å redusere sannsynligheten for skipsulykker langs norskekysten. Utredningen er nå ute på høring med høringsfrist den 16. september. Gjeldende ordning innebærer at fartøy over en viss størrelse er lospliktige ved seilas innenfor grunnlinjen. Losplikten kan oppfylles enten ved å ta los om bord, eller ved at en av navigatørene har farledsbevis. Losene har detaljert kunnskap om og erfaring med navigasjon i nærmere angitte farvann, og bistår fartøyets navigatører med navigasjonsveiledning og manøvrering. Farledsbevis utstedes etter nærmere regler til navigatører som kan dokumentere og vise tilstrekkelig kompetanse og erfaring til at de kan navigere trygt uten los om bord. Losordningen sikrer dermed at alle lospliktige fartøy har navigatører med farvannskjennskap og kompetanse til å seile trygt langs norskekysten. Losordningen setter samtidig viktige økonomiske rammebetingelser for sjøtransporten. Lostjenesten hadde i 2012 en kostnadsramme (drift og investeringer) på nesten 730 millioner kroner, og er i sin helhet brukerfinansiert. Utgifter til lostjenesten påvirker derfor kostnadsnivået på sjøtransport i Norge direkte, og utformingen av lospliktsystemet er følgelig av stor betydning for næringen. Sentrale problemstillinger og overordnede synspunkter som utvalget har jobbet med:

9 Når er bruk av los nødvendig for å opprettholde dagens sjøsikkerhetsnivå? For hvilke fartøy, navigatører og farvann? Når kan vi, særlig sett i lys av den teknologiske utviklingen, men også på grunn av andre hjelpemidler, oppnå et tilfredsstillende sjøsikkerhetsnivå gjennom rimeligere virkemidler enn los? Hvordan kan lostjenesten bli mer brukervennlig? Hvordan bør lostjenesten organiseres? Hvordan bør regelverket for losordningen utformes? Kan kostnadsnivået for losordningen reduseres? For Drammen havn og skipstrafikken i Oslofjorden er det spesielt flytting av losbordingsfeltet fra Færder til Horten som vil gi betydelig besparelser. Farlesdsbevisordningen må gjøres enklere enn i dag og det bør være en uavhengig 3. part som godkjenner navigatørene. Når det gjelder organisering bør drift og forvaltning skilles. Tilbringertjenesten kan med fordel konkurranseutsettes. Forhaling av fartøy i havn bør kunne gjøres uten bruk av los og etter avklaring med lokal havnemyndighet. Driften av trafikksentralene bør dekkes av staten i sin helhet. Link til utredningen: Forkjøpsrett av aksjer i Eidos Det kom en henvendelse fra ROM Eiendom AS den 26. april 2013 der Drammen havn anmodes om å frafalle sin forkjøpsrett til aksjepost i Eidos Eiendomsutvikling AS. Aksjene eies nå av CargoNet AS og det ønskes overdragelse til ROM Eiendom AS. Aksjeposten utgjør 15% av aksjene i selskapet. Etter dette har vi (Drammen havn og Lier kommune) fått vurdert om vi kan bruke forkjøpsretten og hva som er fordeler og ulemper. Administrasjonen mener at det vil være en god løsning å la ROM eiendom AS overta aksjene til Cargonet. Dette er søsterselskaper innen samme konsern. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet rapporteres som bra fra AMU, og det er hyggelig. En kollega har fått ny jobb og slutter hos oss i løpet av september. Den ledige stillingen ble utlyst i slutten av juli med søknadsfrist 30. august. Drammen kommune avviklet sin telefonavtale i mars som vi også var en del av. Da vi ikke ønsket å bli med over på den nye avtalen, inngikk vi en ny avtale med Telenor i juli. De ansatte kommer også bedre ut med den nye avtalen enn tidligere.

10 Sykefraværet pr. juli viser totalt 2,74 %, hvorav 0,92% er langtidsfravær og 1,82 % korttidsfravær. Styrerepresentanter i Norsk havneforening Norsk havneforening skal ha årsmøte i september. Drammen havn har to representanter i styret. Det er Søren F Zappfe som fast medlem fra eierne og Ivar Vannebo som vararepresentant fra administrasjonen. Begge er spurt om de tar gjenvalg og takket ja til det. Dette er meddelt Norsk havneforening. Forslag til vedtak : Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: «Styret tar saken til orientering og vedtar å ikke benytte forkjøpsretten til Cargonet sine aksjer i Eidos» Drammen, den 30. august 2013 Havnedirektør

11 Sak 22/13 Regnskap pr. juli 2013 Regnskapet pr viser et driftsresultat på ca 9,1 MNOK og et foreløpig overskudd på ca. 8,1 MNOK. Driftsinntektene pr er på 34,8 MNOK som er 4,0 MNOK mer enn budsjettert. Varestatistikken per juli viser at det til nå har vært en økning på varer over våre offentlige kaier på 12,9 %, og totalt en oppgang på 8,5 % når vi tar med de private kaiene, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det er spesielt oljeprodukter og stål som viser en nedgang og containere, biler, korn, tømmer, betong- og offshoreprodukter over offentlig kai, som viser en positiv utvikling. Behovet for utleie av areal og de økte varestrømmene fører til et godt resultat så langt i år. Driftskostnadene pr viser et forbruk på 25,7 MNOK som er ca 3,0 MNOK lavere enn budsjettert. Det er noen små avvik mellom regnskap og budsjett per juli, men det skyldes periodisering. Når det gjelder Thor III så er det en enighet mellom Kystverket og Drammen havn at båten trengs for å opprettholde isbryterservicen i Drammensfjorden. Forsikringene til Drammen havn og Drammen havn Lierterminalen AS har vært ute på anbud og det var KLP forsikring som vant anbudet. Vi har alle forsikringene våre der med unntak av den personlige helseforsikringen. Med dette tiltaket reduserte vi utgiftene med kr i året. Lånet vårt i Kommunalbanken er delt i tre like store lån. I juli inngikk vi ny fastrenteavtalen på det ene lånet som er på 22 mill.kr. Det hadde tidligere en rente på 6 %, nå har det en effektiv rente på 3,052 % p.a. Vi har pr. juli mottatt utbytte fra både Eidos AS og Gjensidige på til sammen 0,42 MNOK. Vedlagt oversendes regnskapsoversikt pr Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 28. august 2013 Havnedirektør