Mandag 05. september kl 08.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandag 05. september kl 08.00"

Transkript

1 DRAMMEN. TLF Ark.nr /11 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september kl Sak 17/11 Protokoll fra styremøtet Sak 18/11 Regnskap pr Sak 19/11 Sak 20/11 Sak 21/11 Sak 22/11 Sak 23/11 Sak 24/11 Sak 25/11 Sak 26/11 Status Orientering Tjenestepensjon hos DKP Orientering etter arbeidsulykken for 1,5 år siden Status for tømmerskjerm på Risgarden Strategisk plan Styremedlemskap i Eidos og Drammen havn Lierterminalen AS Organisasjonsendring / ny teknisk sjef Eventuelt Drammen, den 29. august 2011

2 Sak 17/11 Protokoll fra styremøtet Vedlagt oversendes protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 30. august

3 Sak 18/11 Regnskap pr Regnskapet pr viser et driftsoverskudd på 3,5 MNOK og et resultat på 2,8 MNOK. Inntektene ligger så langt i år på 25,1 MNOK som er 1,2 MNOK over budsjett. Når det gjelder inntekter utleie av isbryter så ble det i juli gjort en akonto fakturering til Kystverket på 2,0 MNOK. Inntekter knyttet til varer over kai og utleie av arealer ligger hhv. 1,6 og 1,2 MNOK over budsjett for tilsvarende periode. Statistikken viser at det har vært en nedgang i varer over kai fra april til juni, men det er likevel en økning på 17,2% sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Driftskostnadene pr viser et forbruk på 21,6 MNOK. Thor III er nå klassifisert for fem nye år og reparasjonen etter grunnstøtingen i januar er foretatt. Dette har kostet mer enn hva som opprinnelig var budsjettert. Da det er en enighet mellom Kystverket og Drammen havn at Thor III trengs for å opprettholde isbryterservicen i Drammensfjorden forutsettes det at vi får refundert de utgifter vi har hatt i denne forbindelse. Inventar, representasjon og markedsføring har et forbruk som er høyere enn budsjett og dette kan blant annet relateres til ferdigstillelsen/innvielsen av Skur 1- Maritim Storstue. Det er også fordi vi støtter Bymisjonen i prosjekt Killingen. Men da reduseres reise/hotell med tilnærmet tilsvarende beløp. De finansielle kostnadene vil ved utgangen av året bli på ca. 4,1 MNOK, dvs. 0,3 MNOK høyere enn budsjettert, pga renteøkningen. Drammen havn inngikk 11. juli 2011 en ny avtale med Kommunalbanken om en 3 årig fast margin mot en 3 måneders NIBOR, på lånet med flytende rente. Vedlagt oversendes regnskapsoversikt pr "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 4. august

4 Sak 19/11 Status Skipstrafikken: Antall anløp over de offentlige kaiene viser en økning på 5,2 % og antall tonn lastet / losset en økning på hele 34,3 % sammenliknet med første halvår Det er en betydelig økning i bilimporten, containertrafikken, stålprodukter og sement. Dette har igjen medført behov for mer lagerareal for våre kunder og særlig til bilimportørene har vi i første halvår leid ut betydelig plass utover basisarealene (langsiktige leieavtaler). Vi har i sommer lagt nytt toppdekke (freseasfalt) på m2 på vårt nyoppfylte areal nærmest Risgarden. Dette arealet inngår i Autolink sitt basisareal. På de private kaiene er økningen størst på tømmer og flis (lektertrafikken til Sødra Cell Tofte) og sement til Slemmestad. Størst nedgang i volum på de private kaiene har vært utskipningen av forurenset masse fra Gilhusbukta til Langøya. Totalt tonn er lastet og losset i vårt sjøområde i 1. halvår og dette er en oppgang på 17,2 % sammenliknet med fjoråret. Vedlagt følger varestatistikken for 1. halvår Yara, Pemco og Mesta Yara har engasjert Strøm Gundersen AS til å bygge fundamentet til sin lagertank på Holmen- Syd. Arbeidet vil starte opp i uke 36 og Yara planlegger nå første skipning med Air1 Adblue i desember måned. Pemco har tatt boreprøver av grunnen på Holmen-Syd og ønsker å etablere sine to tanker (trepellets) i løpet av våren Mesta har fått tillatelse (26.8.) til å etablere midlertidig plasthall for lagring av salt på Holmen. Plasthallen er på m2 og vil være operativ i siste halvdel av oktober måned. Tillatelsen er midlertidig og utløper OceanSaver AS Vi har i sommer hatt ombyggingen av skur 2 / Velferden til kontorer ute på anbud. Fire tilbydere leverte inn godkjente tilbud innen anbudsfristens utløp, og PoB Entreprenør AS ble innstilt som totalentreprenør for ombygging av skur 2 / Velferden. Så snart igangsettingstillatelse foreligger vil vi starte ombygging av første etasje og deretter annen etasje. Planlagt ferdigstillelse er april Mesta har allerede flyttet ut av skur 3 på Tangen og vi har nå inngått en leieavtale med OceanSaver som vil etablere sin test-site for ballastvannrenseutstyr her. Møte med Kystverket vedr. isbryting, fyr og merker, seilingsbestemmelser Svelvik. Tirsdag 23. august ble det avholdt møte mellom Kystverket Sørøst og Drammen havn vedr. isbrytingstjenesten i Drammensfjorden. Drammen havn vil med bakgrunn i ny havne- og farvannslov få dekket sine kostnader i 2010 til beredskap og isbryting i Drammensfjorden, totalt kr ,- Kystverket har nylig fått tildelt ekstrabevilgningen fra KFD og vårt utestående vil bli overført primo september måned. 4

5 Kostnader vi har til isbryting og beredskap i 2011 ønsker Kystverket å få oversendt i januar Kystverket ønsker ikke å inngå noen avtale med Drammen havn vedrørende drift og bemanning av isbryter i Drammensfjorden før en forskrift vedrørende dette foreligger. Det er enighet om at Kystverket skal overta alle navigasjonsinnretninger i Svelvik og Drammensfjorden med unntak av fyrlykten på Risgarden. Gamle navigasjonsinnretninger skal Kystverket fjerne. Drammen havn har helt siden Svelvikstrømmen var ferdig utdypet og merket (2008), vært aktive for å få revidert seilingsbestemmelsene inn til Drammen havn. Sjøtrafikkforskriften er nå kommet på høring og vårt svarbrev følger vedlagt. For Drammen havn er det viktig å få redusert kravet om bruk av taubåt ved passering av Svelvikstrømmen. Norsk Havneforenings årsmøte i 2012 Drammen havn har søkt om å få være arrangør av Norsk Havneforening sitt årsmøte i Vertshavn til årsmøtet neste år blir bestemt i ekstraordinært årsmøte i Sandnessjøen den september. Logistikknettverk Buskerud Scandinavian Shipping Drammen, Tschudi Lines og Drammen havn er vertskap for neste samling i Logistikknettverk Buskerud, mandag den 12. september. Logistikknettverk Buskerud har fått en meget positiv respons siden etableringen i juni Vi har nå passert 70 bedrifter som er medlemmer i nettverket og på samlingene som har vært arrangert møter personer. Det har i 2011 kommet ønsker fra vareeiere om å jobbe målrettet med etablering av et fullstendig oversjøisk containertilbud over Drammen havn. Det ble derfor etablert en egen feeder-gruppe i løpet av våren og denne har fått i mandat å kartlegge medlemmenes volumer som igjen kan danne grunnlag for et nytt container anløp over Drammen havn. Responsen på markedskartleggingen har vært meget god og dette vil bli belyst nærmere på samlingen den 12. september. Øvrige tiltak det jobbes mye med vedr. containerhåndtering er: - Effektiviseringstiltak under containeroperasjonene - Økt eksportandel, spesielt på shortsea volumene - Jernbanetilbud på Furuholmen Åpning av Skur 1- Maritim Storstue, Drammen by 200 år den 19. juni Offisiell åpning av Skur 1, Maritim Storstue ble foretatt av Ordfører Tore O. Hansen søndag den. 19. juni. Flere hundre fremmøtte tilskuere fikk oppleve drilloppvisning med Strømsgodset Musikkorps, sang fra Drammen Mannskor, besøk fra Norsk Veteranskibsklubb, defilering av Drammen Seilforening og et flott kåseri av Jo Sellæg. 5

6 I sommer har Drammen Sjømannsforening holdt åpent hus hver lørdag og vi har mottatt mange henvendelser fra lag, foreninger og privatpersoner som ønsker å leie vår nye Maritime Storstue. Vi har også hatt samtaler med Drammen kommune og den kulturelle skolesekken. Målet er at vi fra 2012 skal ha et opplegg på plass hvor vi kan ta imot samtlige 4-klasser gjennom skoleåret på besøk og undervisning. "Saken tas til orientering og Forskriftsarbeidet for isbryting må tas opp med KS Bedrift Havn og Norsk Havneforening" Drammen den 29. august

7 Sak 20/11 Orientering Tjenestepensjon DKP Havnestyret har tidligere hatt oppe spørsmål rundt Drammen havn sin avtale om kjøp av tjenestepensjon hos Drammen kommunale pensjonskasse (DKP). Da DKP er Drammen kommune sin egen pensjonskasse er dette kjøpet å betegne som et internt kjøp, og kommer ikke inn under reglene for offentlig innkjøp. På KS sitt dagsseminar Innkjøp og vurdering av tjenestepensjonsordningen 27. april 2011 ble selskaper som vurderte å gå ut på en anbudskonkurranse rådet til å ha internkompetanse på området for å slippe å kjøpe alle tjenestene. Dette også for at inngått kontrakt også bør følges opp for å se at det som ble lovet, faktisk blir levert. Det ble gitt uttrykk for at en anbudskonkurranse på dette området har en mer bevisstgjøringseffekt fremfor en priseffekt. Drammen havn betalte i ,863 MNOK i pensjon på sine 64 nåværende/tidligere ansatte. DKP foretar en beregning på slutten av året på andel av reguleringspremien som er en korrigering av premien på bakgrunn av resultatet av lønnsforhandlinger og justering av grunnbeløpet. En slik beregning har variert pluss/minus 1,0 MNOK og gjør sluttresultatet noe uforutsigbart. Drammen havn anbefales å budsjettere med tilsvarende beløp som fjoråret noe som også er blitt gjort. Da alle virksomheter som leverer kollektiv tjenestepensjon er forpliktet til å synliggjøre forsikringspremien av konkurransehensyn, jf. HTA og Forsikringsvirksomhetsloven, så er dette noe som vi ikke kan få endret på. Denne synliggjøringen ble vedtatt av Finanstilsynet i Administrasjonen har også forespurt andre tilsvarende selskaper uten å finne mulighet til å redusere kostnaden ved et eventuelt bytte av pensjonskasse. "Havnestyret vedtar å ikke gjøre endringer i forholdet til pensjonskassen" Drammen, den 4. august

8 Sak 21/11 Orientering etter arbeidsulykken for 1,5 år siden Den hadde vi en arbeidsulykke på Drammen havn med dødelig utfall for en av bryggearbeiderne. Dette medførte granskning fra Arbeidstilsynet og gjennomgang av alt som skjedde i den forbindelse. Etter ulykken og i løpet av den tiden Arbeidstilsynet og Politiet behandlet saken henvendte vi oss flere ganger til disse for å høre om vi kunne bidra i saken. Men vi fikk henstilling om å være rolig og vente. Bryggearbeiderne er for øvrig ikke ansatt hos oss og vi sitter heller ikke i noen styrende organer for disse. Den fikk Drammen havn et forelegg fra Politiet på kr. Fordi de mente at vi ikke oppfylte kravene til samordning mellom flere aktører. Det var også 2 andre selskap som fikk forelegg og de foreleggene var større. Begge de selskapene aksepterte foreleggene. Men det gjorde ikke Drammen havn fordi det var urettmessig pålagt oss. Den ga vi svar til politiet og dokumenterte hvilke rutiner, prosedyrer og tiltak vi har gjort sammen med innsatsen innen HMS. Og vi ba om møtet samtidig. Den fikk vi møte med politiet og gjennomgikk saken sett fra vår side sammen med en gjennomgang av dokumentasjonen. Den fikk vi brev fra politiet om at saken er frafalt. "Havnestyret tar saken til orientering" Drammen, den 25. august

9 Sak 22/11 Status for tømmerskjerm på Risgarden På investeringsbudsjettet for inneværende år har vi satt av 5,0 MNOK for å sette opp en skjerm av tømmer på Risgarden. Samtidig har vi jobbet med å videreutvikle et forslag til estetisk plan eller en Environmental Improvement Guide. På norsk bør den trolig hete Estetisk miljøguide. Utfordringen har vært (og delvis er) å kombinere tømmerstokken som råmateriale og historisk viktig vare i Drammensvassdraget og for Drammen havn, med en spennende estetisk utforming og praktisk innfesting av tømmerskjermen. Vi er nå så nære den endelige løsningen at vi ønsker å legge dette frem for styret. Løsningen er også så stor, dominerende og flott (etter vårt syn) at den trolig vil kreve politisk behandling i Drammen kommune. Tømmerskjermen vil bli presentert i styremøtet. Vi har nå kommet langt ut i året, før vi har fremkommet med et endelig forslag og vi har fortsatt en behandlingsprosess i forhold til Drammen kommune. Samtidig som vi skal ut på offentlig innkjøpsrunde og vinteren kommer fort. Derfor foreslår vi å utsette investeringen og monteringen av tømmerskjermen til neste år. Det er også jobbet med teknisk løsning og kostnader. Vi ser at vi kan komme opp i grensen på hva som er avsatt til investeringen (5,0 MNOK). Administrasjonens forslag er at vi bør øke investeringen med 1,0 MNOK for å få en fin og god avslutning i hver ende av denne. Dette må fremkomme i arbeidet med investeringsbudsjettet for neste år. "Havnestyret vedtar å investere i tømmerskjermen og ber administrasjonen jobbe videre med prosjektering og godkjenning. Investeringen flyttes over på budsjettet for neste år." Drammen, den 25. august

10 Sak 23/11 Strategisk plan Strategisk plan ble godkjent i 2006 og skulle vare til år Vi har allerede gjennomført så mye at styret har vedtatt å rullere/utvikle en ny plan allerede nå. Administrasjonen har gjennomført en status (vedlagt) og på turen til Kristiansand før sommerferien ble det gjennomført en SWOT-analyse (vedlagt). Vi har også informert administrasjonen i Drammen og Lier (som største eiere og mest berørt) om prosessen. Drammen kommune kom tilbake og ønsket et møte med oss, noe som nå er gjennomført. Drammen kommune kommer gjerne i styremøte for å orientere om sin prosess, men hadde ikke anledning denne gangen. Vi ble henstilt om å bruke noe mer tid på vår prosess, slik at disse prosessene ble noe avstemt i tid. De har en høringsfrist på hele planen den 31.okt De skal jobbe med strategien i 2012 og arealdelen i For vår del betyr det at vi bør ha en kommentar til Drammen sin strategiprosessen i vårt styremøte i oktober. Administrasjonen foreslår derfor å invitere Drammen kommune i neste styremøte for så å avstemme strategiprosessene. Det administrasjonen ønsker å bruke tid på denne gang er Enironmental Improvement Guide eller Estetisk miljøguide. Den er nå ferdig bearbeidet sammen med arkitektene fra England. Det er spennende forslag som fremkommer og det hele er fremstilt som en guide, der vi selv velger hva vi ønsker å gjøre til hvilke tid. Den vil bli presentert i styremøtet. "Styret i Drammen havn vedtar Estetisk miljøguide som en av flere grunnlag i Strategisk plan. Og Drammen kommune inviteres til neste styremøte. Drammen, den 29. august

11 Sak 24/11 Styremedlemskap i Eidos og Drammen havn Lierterminalen Når Eirin Reinskou nå slutter i sin jobb ved Drammen havn, for å flytte til sørlandet, så er det et styreverv og en daglig leder funksjon som må fylles på nytt. I sitt daglige virke har hun fylt rollen som daglig leder i Drammen havn - Lierterminalen AS. Den rollen hadde administrasjonssjefen i drammen havn tidligere. Styret i Drammen havn - Lierterminalen AS har behandlet dette og det er administrasjonssjefen som nå må gå inn i dette arbeidet. Årsaken til dette er at er styreleder og ifølge aksjeloven kan ikke samme person være styreleder og daglig leder på samme tid. Ivar Vannebo vil få en økt arbeidsbelastning da Morten Hansen har fått permisjon for å seile over Atlanteren. Vibeke Skavold er spurt og villig til å påta seg denne oppgaven. Når det gjelder styrevervet i Eidos AS så har Eirin Reinskou en vararepresentant. Det er Heidi Grundvig. Og en vararepresentant er oppnevnt for å tre inn dersom den faste representanten ikke har anledning til et enkelt møte eller for en periode. Derfor foreslås det at Heidi Grundvig får fast plass i styret frem til valget i mai neste år. Heidi er spurt og villig til å gå inn i den oppgaven. Havnestyret vedtar at Heidi Grundvig trer inn som fast styrerepresentant i Eidos AS Drammen, den 29. august

12 Sak 25/11 Organisasjonsendring / ny teknisk sjef Stillingen som teknisk sjef er utlyst to ganger. En gang i det sommerferien startet og en gang etter ferien med frist Det var 14 søkere første gang og 12 søkere til andre gang. Til sammen 28 søkere. Nå starter prosessen med å velge ut søkere og intervjue disse. Vi regner med å kunne tilby en søker jobben innen utgangen av september. Da vil vi trolig ha en ny teknisk sjef på plass innen nyttår. I forbindelse med dette ønsker vi samtidig å endre organisasjonen, slik at driftsleder rapporterer direkte til havnedirektør. Årsaken er at da får teknisk sjef konsentrere seg om de mer langsiktige oppgavene og vi reduserer antall ledd i en liten organisasjon. Mens ulempen selvfølgelig er mange i ledergruppa. Dette er drøftet med organisasjonene uten noen store innvendinger. Men det kom en presisering av viktigheten av at HMS-medarbeider sine oppgaver ivaretas på en god måte. Havnestyret mener dette er en riktig måte å organisere bedriften på og ber havnedirektøren gjennomføre dette Drammen, den 29. august

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000 Eifred Markussen og Nina Sandberg Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000 NIFU

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013 Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging juni 2013 Innhold Hovedfunn og anbefalinger... 4 Hva ser vi etter når vi kartlegger?.... 4 Hovedfunn: Tekstene er for lite leserorientert... 4 Våre

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling. 2 Kontroll REPORT: av 50 kommuners redegjørelse for For likestilling equality

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer