Årsrapport2014. Feiret 50 år med bilimport til Drammen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport2014. Feiret 50 år med bilimport til Drammen"

Transkript

1 Årsrapport2014 Feiret 50 år med bilimport til Drammen

2 Utviklingsmulighetene Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer, stykkgods og containere. Drammensregionens interkommunale havnevesen eies av kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik. INNHOLD UTGIVER Drammen havn Havnedirektørens side Styrets årsberetning 2014 Resultat- og balanseregnskap Havnekassens økonomiske forhold Feiret 50 år med bil Gir positive ringvirkninger til næringslivet Bilenes reise til Drammen Drammen havn i tall Takeda Nycomed valgte sjøveien Ansiktsløfting i Havnegata 33 Investerte i ny mobil havnekran Kart over havna Kontaktinformasjon Hans Kiærsgt. 1A Postboks 636, Strømsø 3003 DRAMMEN Tel: Fax: E-post: ÅRSRAPPORTEN ER PRODUSERT AV: Godt Sagt kommunikasjon FOTO: Torbjørn Tandberg, Nils Maudal og Godt Sagt kommunikasjon TRYKK: Zoom Grafiske Rekord- og jubileumsåret 2014 er historie. På Drammen havn feiret vi 50 år med bilimport, vi gledet oss over solid økning i de fleste varegrupper og kan med stor tilfredshet notere at vi oppnådde det beste økonomiske resultatet gjennom tidene. Nå er bilimportjubileet feiret og rekordresultatet notert. Alle medarbeiderne fortjener stjerne i boka og stor takk for innsatsen. Takken går også til våre gode kunder og samarbeidspartnere og til Drammen havns eiere som tror på oss og gir oss utviklingsmuligheter. Sammen er vi opptatt av å legge til rette for den videre utviklingen av Drammen havn. Vi har et godt utgangspunkt. Eksisterende kunder blir hos oss og nye kommer til. Havnas beliggenhet er meget god og vi har lykkes med å etablere en posisjon som en av de få havnene som kan ta godset direkte fra båt til bane. Den nye krana som kom på plass i 2014, gjør oss enda mer fleksible, effektive og konkurransedyktige. Om posisjonen er god og utgangspunktet det beste, må vi være fremoverlente og kloke for fortsatt å bli foretrukket både av rederiene og vareeierne. Vi må fremstå som den mest attraktive partneren når næringslivet velger hvem som skal frakte produktene deres ut i verden eller bringe attraktive varer hit for videre distribusjon til næringsliv og forbrukere. For å stå styrket i konkurransen om det fremtidige markedet, må vi derfor legge forholdene til rette for videre utvikling og vekst. Det er helt avgjørende at vi lykkes med å utvide havna, slik at den blir effektiv og attraktiv for skipene til og fra. I tillegg må vi være effektive og miljøvennlige. Det nye sporet på Holmen gir oss slike konkurransefortrinn. Den nye kommuneplanen og politikernes styringssignaler tilsier at regionen fortsatt skal ha en attraktiv havn og at det er på Holmen Drammen havn skal vokse. På Lierstranda og Brakerøya blir det etter alt å dømme fjordby og sykehus. På Tangen blir det byutvikling. Det betyr trolig at sjøfartsbyen Drammen her vil få tydeligere preg av kontorer og maritim næringsvirksomhet enn ren havneaktivitet. I lys av dette må Holmen styrkes som havnearena. Den bekymring jeg som havnedirektør har akkurat nå, knytter seg derfor til Det er helt avgjørende at vi lykkes med å utvide havna, slik at den blir effektiv og attraktiv for skipene til og fra. kommunikasjonen til og fra Holmen. En ny bru til Brakerøya er helt nødvendig for å opprettholde trafikken på fjorden og i havna og for å sikre et konkurransedyktig næringsliv i hele regionen. En slik bruforbindelse til Holmen vil dessuten komme hele byen til gode. Når trafikk til og fra havna og bedriftene på Holmen går over den nye brua, vil det bli vesentlig mindre tungtransport i byens sentrumsgater. Det vil også være nødvendig å investere tungt for å utvikle selve havnefasilitetene på Holmen. For å makte disse investeringene, er det avgjørende at Drammensregionens Interkommunale Havnevesen fortsatt oppnår solide resultater på driften og kan realisere verdiene som ligger i de bygninger og eiendommer som etter hvert skal benyttes til andre formål. 2 3

3 Drammen havnestyre STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og eies av kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik. Bedriften har sin administrasjon i Drammen. Selskapet eier 100 % av Drammen havn Lierterminalen A/S. Regnskapene for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen og Drammen havn Lierterminalen A/S er konsolidert pr Selskapets formål er å drive havnevirksomhet og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i henhold til Havnelovens bestemmelser. VIRKSOMHETEN Hele kommunenes sjøområde hadde skipsanløp som fordeler seg på 614 ved offentlig kai, 558 på private og 82 i Ytre sjøområde som også er private kaier. Godsmengden i kommunenes sjøområde var totalt tonn. Her er fordelingen tonn på offentlig kai, på private og tonn i Ytre sjøområde. Dette tilsvarer en nedgang fra til 2014 på 29,6 % for hele kommunenes sjøområde, målt i tonn. Dette skyldes i hovedsak nedleggelsen av Sødra Cell Tofte. Antall importerte biler over kai i år 2014 var stk. som gir en økning på 15,2 % eller biler. Mye av økningen kan knyttes til elbilene, men også det at, og Hyundai har kommet tilbake på kjøl til Drammen. Antall containere (TEU) ble i 2014 på stk. som er stk. mer enn i, det vil si en økning på 13,3 %. Det startet opp en ny rute fra Baltikum til Drammen høsten. Thor III har i løpet av 2014 vært bemannet og operativ i tidsrommet , det vil si 8 døgn. Drammen havn har fått dekket sine utgifter vedrørende drift og vedlikehold av fartøyet gjennom vår avtale med Bukser & Berging AS som fornyes årlig frem til Selskapet driver ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø. INVESTERINGER/PROSJEKTER Ny kran Den ble det undertegnet kontrakt med Liebherr om kjøp av en ny havnemobilkran. Kranen, en Liebherr LHM 550 med 140 tonn lastekapasitet med Pactronic hybrid power booster, ankom Drammen havn den 21. mai. Ett Bromma containeråk var inklusive i prisen på 30,0 MNOK og ankom i juli. Pactronic-systemet gjør kranen mer miljøvennlig med mindre drivstofforbruk og lavere støy. I samarbeid med DT hadde vi en navnekonkurranse på forsommeren. Vinneren blant mer enn 300 innkomne forslag ble kåret den 10. juni, og navnet på vår nye containerkran ble Frigg. Utfylling Holmen I 2014 ble det brukt kr ,- til konsulenter i forbindelse med dette prosjektet. De øvrige kr ,- er for arbeid utført i. Når nye tunnelprosjekter blir iverksatt, vil Drammen havn være positiv til å ta imot steinmasser, da det er ønskelig å fylle ut ytterligere områder for å etablere nytt land. Kjøp av Statoilbygget Kjøp av Statoilbygget (Svend Haugs gate 32) ble gjennomført i juli måned, og festeavtale på tomten er inngått med Drammen Eiendom fram til Kontorbygget er bygget i betong og er på tre etasjer. Noe oppgradering på bygningen påregnes. Tilpasning jernbaneterminalen Holmen Det er satt av 205 MNOK i statsbudsjettet til å forbedre jernbaneterminalen på Holmen. Jernbaneverket startet opp arbeidet på Holmen i juli 2014 og planlegger å være ferdig i slutten av I forbindelse med Jernbaneverkets arbeid på Holmen må det anlegges en internvei nord på Holmen. På grunn av forsinkelser i Jernbaneverkets opprinnelige planer er budsjettmidlene på 5,0 MNOK ikke benyttet, men er videreført Oppgradere Skur A for vognlast, Furuholmen I anledning samarbeidsavtalen med Jernbaneverket, om å bygge nye jernbanespor på Holmen, har det vært planlagt å utvide og oppgradere Skur A for å kunne stille areal til disposisjon på Furuholmen. Men tilstanden på bygget viser seg å være dårlig. Derfor er det mer hensiktsmessig å rive Skur A og sette opp et helt nytt bygg for å få et lager som kan fungere optimalt for både sjøvertsgods og vognlast på jernbane. Budsjettmidlene på 22,0 MNOK ble ikke benyttet i Midlene er overført til 2015 og kan omprioriteres til prosjektering og oppstartskostnader dersom vi bygger et nytt bygg. Tømmerskjerming Risgarden Tømmerskjermin på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m har ikke blitt gjennomført i Siden det er behov for et nytt parkeringshus på Holmen så vil tømmerskjermen bli sett i sammenheng med disse planene. Budsjettmidler på 4,0 MNOK for prosjektering og konstruksjon er overført til Lyssetting, estetikk og diverse Hovedsakelig er budsjettmidlene til lyssetting, estetikk og diverse knyttet opp til etableringen av tømmerskjermen, men også til bygging av ramper i forbindelse med Jernbaneverkets arbeid ved Skur A og noen mindre investeringsbehov. I 2014 er det brukt 0,45 MNOK av disse midlene til kjøp av ny bil. I 2015 er det satt av 5,0 MNOK på denne budsjettposten. ORGANISASJONEN Selskapet hadde ved utgangen av regnskapsåret 18 ansatte hvorav 5 kvinner. Den daglige drift er underlagt havnedirektør Einar Olsen. Styret består av 3 kvinner og 3 menn. Styret har i 2014 holdt 8 styremøter. Ingen av styremedlemmene har eierinteresser i selskapet. Det har ikke inntruffet alvorlige ulykker som har medført lengre sykefravær blant de ansatte i Drammen havn. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 2014 var det totale sykefraværet på 3,23 % som fordelte seg på 1,79 % langtidsfravær og 1,45 % korttidsfravær. Totalt sett er dette en oppgang på 0,92 %-poeng fra. FREMTIDEN Styret utarbeidet sammen med administrasjonen en ny strategisk plan for Drammen havn i Denne er vedtatt av eierne og danner grunnlag for det videre arbeidet. Rullering av denne planlegges ferdig i løpet av Visjonen er: Drammen havn skal bli den beste intermodale havnen i sørøst-norge samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene. Drammen havn skal ikke være størst, men best. Det er derfor viktig å bygge en bedre jernbaneterminal på Holmen og sikre helt og direkte adkomst, samt å utvikle terminalfasilitetene videre. Det er også et ønske å utvikle buffersoner mellom havnevirksomhet og boligbebyggelse. ØKONOMI Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet, balansen med noter og denne beretning et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat pr Det har ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for 2014 utover det som fremgår Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani av årsregnskap og noter. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Etter styrets vurdering har Drammen havn en god finansiell posisjon. Regnskapet for Drammen havn er for 2014 utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Egenkapitalen i selskapet utgjør 82 % av totalkapitalen som er en økning på 3 % siden. For konsernet utgjør egenkapitalen 74 % av totalkapitalen. Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Driftsresultatet viser et overskudd på ,- NOK, mens årets resultat viser et overskudd på ,- NOK som overføres kapitalkonto. Driftsresultatet for konsernet viser et overskudd på ,- NOK, mens årets resultat for konsernet viser overskudd på ,- NOK. Drammen, den Første rekke fra venstre: Hege Gunnerud, Johan Baumann, Anita Winsnes og Berit Narverud. Andre rekke fra venstre Ivar Vannebo, Vibeke Skavold, Søren Falch Zapffe, Masud Gharahkhani og Einar Olsen. Einar Olsen havnedirektør 4 5

4 Resultatregnskap 2014 Balanseregnskap 2014 DRAMMEN HAVN DRAMMEN HAVN 2014 NOK DRIFTSINNTEKTER Kranleier Andre salgsinntekter Administrasjonsinntekter Leieinntekter, arealer Leieinntekter, lagerhus Avgifter, fartøy Avgifter, varer Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønn og andre sosiale kostnader Endring pensjonsforpliktelser Andre driftskostnader Tap på fordringer Avskrivninger Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Annen finansinntekt Renteinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Finanskostnader Sum finanskostnader Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Overføringer Overføring annen egenkapital Sum overføringer NOK EIENDELER Anleggsmidler - varige driftsmidler Transportmidler Maskiner, verktøy, inventar o.l Bygninger og bygningsmessige anlegg Batteriøya Tomter/kaier/jernbanespor Aktiverte kostnader Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Ansvarlig lån Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler ringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Kasse Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Opptjent egenkapital Kapitalkonto Frie fond Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Lån Kommunalbanken Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

5 Havnekassens økonomiske forhold Totale inntekter kr Totale utgifter kr Overskudd kr Feiret 50 år med bil AV DE TOTALE UTGIFTER UTGJØR: Lønn- og andre sosiale kostnader kr % Drift og vedlikehold kr % Avskrivninger kr % Til kapitalkonto (årets overskudd) kr % kr % eling av utgifter 2014 var året da Drammen havn feiret at bilimporten over Drammen havn var 50 år. Jubileet ble feiret med en åpen dag på havna og utgivelse av en bok som forteller den innholdsrike historien fra AV DE TOTALE INNTEKTER UTGJØR: Kranleier kr % Andre salgsinntekter kr % Leieinntekter kr % Havneavgifter kr % Finansinntekter kr % kr % eling av inntekter F lere tusen tok turen til havna i august for å delta på Åpen havn som ble arrangert under Drammen Elvefestival. En bilbåt fra UECC hadde lagt til kai og folk kunne gå om bord for en omvisning. De besøkende kunne prøve seg som rallybil- og gravemaskinførere, besøke utstilling med nye og gamle biler, delta i bilhavn-quiz og se nærmere på båter som isbryteren Thor III, kystvaktas KV Nornen og galeasen Christiane. De besøkende kunne også få et innblikk i de bilrelaterte aktivitetene som pågår på Drammen havn. Utstillere som Auto Transport Service og Autolink viste sin bilhåndterings- og klargjøringsvirksomhet. Greencarrier Shipping & Logistics benyttet anledningen til å vise hvordan Tesla-bilene som kommer til Norge fraktes i container. Bilimportens historie er også samlet mellom to permer i en egen jubileumsbok. Livet og aktiviteten på bilhavna i Drammen gjennom 50 år beskrives i flere kapitler og formidler at svært mange mennesker er sysselsatt i virksomheter som er knyttet til bil for eksempel import, klargjøring, montering med mer. Forvalter arven Havnedirektør Einar Olsen påpeker at det er et privilegium å kunne forvalte arven etter shippingmannen Knut E. Møinichen, Olof Wallenius som etablerte Drammen Bilhavn AS og havnefogd Reidar Lyngaas. De la grunnlaget for bilbyen Drammen, og bidro til at den første bilen ble landsatt i mars Dermed var landets største importhavn for biler et faktum. Den bilrelaterte omsetningen ved Drammen havn utgjorde i 2014 omtrent en tredel av totalomsetningen, forteller Olsen. Havnedirektøren mener Drammen er den foretrukne bilhavna i Norge fordi den er døgnåpen og at havna er kjent for sin kompetanse og fleksibilitet. Disse konkurransefortrinnene vil vi utvikle, slik at Drammen også i fortsettelsen skal være ledende. Distribusjon og gunstig beliggenhet er også våre fortrinn, opplyser Olsen. 8 9

6 Gir positive ringvirkninger til næringslivet Bilimport losset fra skip 1964 Totalt: biler Mer enn 2,6 millioner biler har gått over Drammen havn siden bilimporten startet i Den positive effekten bilimporten har hatt for havna og for byen som helhet, kan nesten ikke overvurderes i følge daglig leder i Drammen Næringslivsforening, Hans-Petter Tonum og regiondirektør for NHO Buskerud, Per Steinar Jensen. Regiondirektør i NHO, Per Steinar Jensen (over) og daglig leder i Drammen Næringslivsforening, Hans-Petter Tonum er enige om at bilimporten til Drammen er en viktig grunn til at byen er blitt en logistikkby D e ser et sunt og voksende næringsliv med blikket rettet mot fremtiden, men også med lange og solide røtter i en tradisjon innen handel og transport. De to er tydelige på at Drammen havn, og spesielt bilimporten, spiller en nøkkelrolle i næringslivets utvikling. I sirkler omkring bilimporten som vokste frem på 1960-tallet, utviklet det seg en underskog av virksomheter innenfor en rekke bransjer. De positive ringvirkningene fra havna og bilimporten har vært store for byens næringsliv, forteller Tonum. Havnebyen som ble logistikkby Særlig er det én kompetanse som har vokst frem som resultat av virksomheten på havna. På skuldrene til havnebyen Drammen, har nemlig logistikkbyen Drammen vokst frem. I Drammen kan vi dette med å flytte på ting. Vi har over lang tid utviklet spisskompetanse innen transport og logistikk. Det er helt riktig at Drammen er Norges veikryss, men i positiv forstand. Det er takket være havna og bilimporten, sier Hans-Petter Tonum. Intermodal suksess Per Steinar Jensen forklarer årsaken til at denne kompetansen har kunnet vokse frem. Når du er i Drammen er du midt i hjertet av der folk flest på Østlandet bor. Drammen havn er en havn midt inne i landet. Derfor har byen blitt et knutepunkt for sjøveien, jernbane og transport på vei og dermed et sentrum for logistikkbedrifter og logistikk-kompetanse, sier han. Det er altså Drammen havns egenskaper som intermodal havn som har vært avgjørende både for bilimporten og for næringslivet som har kunnet nyte godt av den høye aktiviteten ved havna. Fra bilklargjøring til IT I første sirkel rundt bilimporten vokste det frem en rekke virksomheter innen bilklargjøring, tilpasning, tektylbehandling og ombygging. I dag dreier det seg om alt fra spedisjonsfirmaer til IT-selskaper, transport og catering helt ned til pølseboden på hjørnet. Nesten bare fantasien setter grenser for å tenke seg til hvilke bransjer her i byen som direkte eller indirekte har koblinger til bilimporten, slår Hans-Petter Tonum fast. NHO-direktøren er opptatt av at havnevirksomhet fortsatt spiller en stor rolle. Vi skal også i fremtiden være en nasjon og en by som driver med industri og næringsvirksomhet. Da er havna helt avgjørende, avslutter Jensen

7 Havner Bilenes reise til Drammen USA Tesla Chevrolet Jeep USA Tesla Chevrolet Jeep England Range Rover Nissan Mexico England Range Rover Nissan Mexico England Tyne England Tyne Belgia Zeebrugge Belgia Volvo Belgia Zeebrugge Belgia Volvo Nederland Rotterdam Frankrike Renault Peugeot Nederland Rotterdam Frankrike Renault Peugeot Tyskland Bremerhaven Spania Tyskland Bremerhaven Spania Norge Drammen havn Sverige Volvo Norge Drammen havn Sverige Volvo Sør Afrika De fleste bilene transporteres i store skip til Tyskland, Belgia, England eller Nederland før de omlastes til mindre skip som går til Drammen havn. Polen Tyrkia Polen Tyrkia Tyskland Porsche BMW Mercedes Italia Alfa Romeo Tyskland Porsche BMW Mercedes Italia Alfa Romeo Tsjekkia Serbia Tsjekkia Serbia Østerrike Romania Slovakia Slovakia Østerrike Thailand Mitsubishi Isuzu Romania Thailand Mitsubishi Isuzu Ungarn Suzuki Ungarn Suzuki Korea Kia Hyundai Korea Kia Hyundai Japan Mazda Mitsubishi Lexus Nissan Daihatsu Suzuki Subaru Japan Mazda Mitsubishi Lexus Nissan Daihatsu Suzuki Subaru Havner Sør Afrika 12 13

8 Doblet volum på fem år Statistikk DRAMMEN HAVN I TALL I løpet av fem år, fra årsslutt i 2009 til 2014, har Drammen havn doblet den totale godsmengden. Tallene viser at havna har styrket sin rolle som en viktig samfunnsaktør. GODSMENGDE, TOTALT VOLUM tonn SEMENT tonn PROSJEKTLASTER, INKL. OFFSHOREKABEL tonn KORN tonn BILER STK antall SKIPSANLØP PRIVATE OG OFFENTLIGE KAIER antall CONTAINERE (TEU) antall

9 Takeda Nycomed valgte sjøveien Takeda Nycomed var aldri i tvil da de valgte å frakte tusenvis av tonn med tabletter sjøveien via Drammen havn. Supply chain-sjef, Annelise Olsen og driftsleder Tor Øyvind Haave ved Takeda Nycomed i Asker sittende på kalsiumkarbonat som har kommet sjøveien fra Frankrike via Drammen havn. Analytiker Stig Hagen sjekker at det er riktig type kalsiumkarbonat som har kommet sjøveien fra Frankrike. -S Sjøveien er billigere, det er bedre og det er mer miljøvennlig. Det var konklusjonen til supply chain-sjef i Takeda Nycomed i Asker, Annelise Olsen, da det ble vurdert om selskapet skulle flytte transporten av tabletter fra vei til sjø. Det var heller ikke tvil om at selskapet skulle ta veien via Drammen havn. Takeda Nycomed-konsernet har ansatte og ulike distribusjonssteder over hele Europa. I Norge jobber 300 medarbeidere innen produksjon, salg og administrasjon. Asker-bedriften produserer årlig over tonn med kalsiumtabletter som forebygger og behandler benskjørhet. Det dreier seg om to milliarder tabletter fordelt på 23 millioner bokser som hvert år fraktes ut på markedet i Europa, Asia og Australia. I tillegg kommer det tonn av råvaren kalsiumkarbonat den motsatte veien fra Frankrike. Billigere og mer miljøvennlig 20 prosent av produksjonen ved fabrikken her i Asker går til markeder i England og Irland. Tidligere gikk det seks syv tungtransporter hver måned på den sterkt belastede E18 fra Asker til Oslo og videre nedover i Europa, før bilene tok turen over kanalen og videre til et lager ved Immingham i England. Det var ulike årsaker til at vi vurderte denne transportformen på nytt, men det som utløste valget var en samtale med en representant for Tschudi Lines, som jo har transport over Drammen havn, forteller Olsen. Vi sjekket blant annet CO2-avtrykk-kalkulatoren deres på nettsiden som viste at vi ville spare inn ekstremt mange kilometer og etterlate oss langt mindre CO2-avtrykk ved å ta sjøveien til England via Drammen havn. I tillegg ble det mye rimeligere, og Tschudi Lines tar seg dessuten av all fortolling. Med andre ord så er alt mye smidigere, og den økonomiske gevinsten har egentlig vært svært stor, sier Olsen. Hun trekker også fram at Drammen havn har rimelige og gode logistikkløsninger. Snill transportform Det har siden i fjor sommer gått seks syv biler i måneden fra Asker til Drammen og videre sjøveien over til Immingham i England. Motsatt vei kommer det altså tonn i året med kalsiumkarbonat fra Frankrike, via Rotterdam og sjøveien til Drammen havn. Olsen trekker også fram andre fordeler med å benytte sjøveien i stedet for bilveien. Sjøtransporten er en snill transportform med mindre skarpe bevegelser og vibrasjoner enn transport på vei. Transporten tar kortere tid, og det er mindre temperatursvingninger, forteller Olsen. Hun er veldig fornøyd med samarbeidet de har hatt med Tschudi Lines og Drammen havn etter omleggingen av transporten. Anbefaler sjøveien for flere Vi har ingen klager på transporten lenger, og det er det beste tegnet på at ting fungerer. For oss i Takeda Nycomed i Asker har Drammen havn blitt logistikksentrum, sier Takeda Nycomeds supply chain-sjef, Annelise Olsen. Hun har nå gått ut og oppfordret andre ledere i det internasjonale storkonsernet om å vurdere sjøveien i stedet for bilveien

10 Kontorcompaniets lokaler i Havnegata 33 vekker oppsikt, mye takket være Eric Ness Christiansens veggmaleri. Området er blitt ryddet og satt i stand, i tillegg til at bygget har gjennomgått en innvendig restaurering. Daglig leder Lasse Ygård (t.h.) i Kontorcompaniet og havnedirektør Einar Olsen inne i selskapets lyse og innbydende lokaler, der selskapet blant annet har profileringsartikler og kontormøbler. Ansiktsløfting i Havnegata 33 På Rundtom har Drammen havns ansikt utad gått gjennom det man trygt kan kalle en Extreme makeover. D et dreier seg om bygget og området på Tangen, der Christophersens Mekaniske Verksted tidligere holdt til. Verkstedet har en historie helt tilbake til 1860, men selve bygget i Havnegata 33 ble ført opp i 1938 og regnes i dag som en verneverdig industrifunkis. Etter at verkstedet ble nedlagt i 1979 har ikke området vært noe vakkert skue for øyet. Derimot har det vært et forfallent skue fullt av bølgeblikk, nedraste byggedeler og skrot. Bygningen har egentlig bare vært i vårt eie i tre fire år, men mange som passerte forbandt jo området med havna. Vi kjøpte derfor bygget for å starte en opprydding og restaurering av bygget som i sin tid var tegnet av arkitekt Bjarne Thinn Syvertsen. Fart i sakene ble det først da Kontorcompaniet bestemte seg for å flytte ut av Tollboden, forteller havnedirektør Einar Olsen. Legger til rette for næring Vi tilbød selskapet de gamle verkstedlokalene og startet dermed en storstilt opprydding av området. Taket ble skiftet, nye dører og vinduer ble satt inn og bygget ble malt utvending. I tillegg ble det gjennomført en innvendig restaurering i tett samarbeid med AD arkitekter og Kontorcompaniet. Og jeg må si at resultatet har blitt veldig bra, sier Olsen som kaller det hele en vinn-vinn-situasjon. Her har Drammen havn fått en ansiktsløfting, samtidig som vi legger til rette for nye næringslokaler på Tangen, påpeker havnedirektør Einar Olsen. Fornøyd er også daglig leder Lasse Ygård i Kontorcompaniet, som flyttet inn i de nye lokalene sammen med fem medarbeidere i august i fjor. Vi har i stor grad forsøkt å ta vare på den gamle stilen og bevart byggets sjel. I tillegg til at vi har fått fine og mer praktiske lokaler, blir vi faktisk lagt mer merke til her på Tangen enn i de ærverdige Tollboden-lokalene, sier Ygård. Profilering Noe som har vært med på å øke oppmerksomheten er nok utvilsomt veggkunstner Eric Ness Christiansens veggmaleri på den ene ytterveggen, godt synlig fra Havnegata der biler passerer hver eneste dag. Kontorcompaniet er størst i Drammen på profilering- og reklameartikler, og selger også kontormøblement og utstyr. Vi driver egentlig med alt mulig, og kan skaffe det aller meste. Det vi må skaffe, forsøker vi alltid å finne her i Drammensområdet først, forteller Kontorcompaniets daglige leder, Lasse Ygård

11 Investerte i ny mobil havnekran Drammen havn har mer enn doblet sin kapasitet på containeroperasjoner ved å investere i Norges største mobile havnekran. Drammen havns mobile havnekraner, Frigg og Odin, kan håndtere mer enn 50 containere i timen. Teknisk sjef i Drammen havn, Jarle Hansen sier at investeringen av Norges største mobile havnekran blant annet har gjort havna mer robust når det gjelder containeroperasjoner. D en sterke økningen i trafikken over Drammen havn er hovedårsaken til investeringen. Den nye kranen bidrar også til at havna er mer konkurransedyktig for bedrifter som har behov for tungløftkapasitet, for eksempel subsea-næringen. Tungløftkranen er en Liebherr LHM 550 som kan løfte hele 140 tonn. Odin, som er Drammen havns nest største kran, kan løfte opp til 100 tonn. Sammen kan de to kranene håndtere mer enn 50 containere i timen. Det nye radarparet på Holmen For å finne et passende navn til kranen, utlyste Drammen havn en navnekonkurranse i samarbeid med Drammens Tidende. Mer enn 300 navneforslag kom inn, og juryen falt ned på at navnet Frigg passet best til kriteriene det ble lagt vekt på. Vi ønsket å ha et navn som passer med Odin. Frigg var kona til Odin i norrøn mytologi og passet derfor ekstra godt. Vi benevner ofte kranene ved navn, og derfor var det en fordel med et navn som er enkelt å uttale på flere språk, forklarer Jarle N. Hansen, teknisk sjef på Drammen havn. De to kranene opererer ved siden av hverandre på Kattegatkaia på Holmen. Sammen tilbyr de en løftekapasitet og -effektivitet som ingen andre havner i Norge kan matche. I tillegg til effektiv containerhåndtering, er de godt egnet til utførelse av ulike typer tungløft, for eksempel offshore-utstyr, stålkonstruksjoner, prosjektlaster og annet stykkgods. Kranene opereres av erfarne kranførere som sørger for sikker og effektiv godshåndtering. Bedre rustet til store volumer Jarle N. Hansen sier også at investeringen har gitt havna en større robusthet når det gjelder containeroperasjoner. Siden første kvartal 2015 har et av verdens største containerrederier, Maersk, vært til stede på Drammen havn. Dette har ført til en stor økning i antall containere som kommer til havna. Med to mobile havnekraner er vi bedre rustet til å ta imot større volumer, sier Hansen. Det gjør at vi kan gi regionens næringsliv et bedre tilbud. FAKTA OM ODIN: Modell: Liebherr LHM 400 Løftekapasitet: 104 tonn Rekkevidde: 48 meter Løftehastighet: 90 meter/minutt Eco-control-system gjør kranen effektiv og miljøvennlig FAKTA OM FRIGG: Norges største mobile havnekran Modell: Liebherr LHM 550 Løftekapasitet: 144 tonn Rekkevidde: 54 meter Løftehastighet: 120 meter/minutt Eco-control- og hybridsystem gjør kranen energieffektiv og miljøvennlig 20 21

12 KRANER Kran: Løfteevne: Kaiplassering: Havneavsnitt: Pernille 23 tonn Holmen Syd Holmen Torbjørn 50 tonn Holmen Syd Holmen Odin 100 tonn Kattegatkaia Holmen Frigg 144 tonn Kattegatkaia Holmen KAIER Lengde i meter: Dybde ved kai: Tangen: Tollbukaia m Tollbodnokken 57 5 m Kranbrygga m Myrakaia m Langbrygga 255 6,5 m Tjømekrankaia m Totalt 930 Holmen Syd: Holmen syd kaia m Holmen syd oljekaia 70 7,5 m Holmen syd ro-ro 8 m Totalt 556 Risgarden: Risgardenkaia m Risgarden ro-ro 10 m Totalt 151 Furuholmen Kattegat: Kattegatkaia m Totalt 140 F Lier Njård: m Total kailengde (off. kaier) m Samlet lengde jernbanespor m AREALER Tangen m² Holmen m² Lierterminalen m² Samlet areal m² LAGERHUS Tangen: 1 Skur 1/Maritim storstue (på Kranbrygga) 2 Skur 2/OceanSaver (på Kranbrygga) 3 Lagerhus nr. 3 (på Langbrygga) m² 4 Lagerhus nr. 4 (på Langbrygga) m² 7 Lagerhus nr. 7 (på Tjømekrankaia) m² 8 Administrasjon Havnevesenet Holmen Syd: 10 Lagerhus nr m² 11 Mellomlageret m² 12 Termolageret m² Risgarden: 13 Lagerhus nr m² Furuholmen: 14 Lagerhus A m² 15 Lagerhus B m² 21 Kjerraten m² Lierterminalen: 20 Lagerhus m² Samlet lagerhusareal m² 22 23

13 KONTAKTINFORMASJON Drammen havn Hans Kiærsgt. 1A Postboks 636, Strømsø 3003 Drammen, Norge Tlf: Fax: E-post: ADMINISTRASJON Einar Olsen Havnedirektør Mobil: E-post: Ivar A. Vannebo Ass. havnedirektør Mobil: E-post: Jarle N. Hansen Teknisk sjef Mobil: E-post: Vibeke Skavold Adm. sjef Mobil: E-post:

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien Årsrapport2013 ÅRSRAPPORT 2013 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer,

Detaljer

Drammen havn Årsrapport 2009

Drammen havn Årsrapport 2009 Drammen havn Årsrapport 2009 Sjøtransport av bil og andre varer gir færre ulykker, mindre køer og lavere slitasjekostnader Einar Olsen, Havnedirektør Innhold Havnedirektørens forord...4 Styrets beretning...6

Detaljer

Fredag 14. mars kl 08:00

Fredag 14. mars kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Fredag 14. mars kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 21. oktober 08:00

Mandag 21. oktober 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 11. februar kl 08:00

Mandag 11. februar kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 11. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mandag 12. mai kl 08:00

Mandag 12. mai kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 12. mai kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Onsdag 29. mai kl 15:00

Onsdag 29. mai kl 15:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 29. mai kl 15:00 Sted: Drammen havn, Havnestyresalen

Detaljer

Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012

Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Nyhetsbrev. Historiske gigantløft. Cruiserederier besøker Fredrikstad. Nå kommer The World

Nyhetsbrev. Historiske gigantløft. Cruiserederier besøker Fredrikstad. Nå kommer The World Nyhetsbrev Historiske gigantløft Fredag 27. mai ble historiens tyngste løft foretatt på Øraterminalen. To 205 tonns tanker ble løftet i land. Etter nøye planlegging, god koordinering av løftet og trygg

Detaljer

EN BRANSJE I FORANDRING

EN BRANSJE I FORANDRING 1 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse 8 99.99 % punktlighet til over 9 000 kunder 9 Leverer strøm til 4 300 husstander 10 2014 - et unntaksår

Detaljer

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Årsrapport MøllerGruppen 2011 Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Revisors beretning side 30

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12 2 0 1 2 Årsrapport INNHOLD Havnedirketøren har ordet 3 Dette er Tromsø Havn 4 Vår virksomhet 8 Grøtsund havneavsnitt 9 Sentrumshavna 10 Breivika havneavsnitt 12 Strategi 15 Miljø og samfunn 18 Et blikk

Detaljer

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte 09.12.13. Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014

Detaljer

Årsrapport 2007. Würth NOrge AS

Årsrapport 2007. Würth NOrge AS Årsrapport 2007 Würth NOrge AS For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Ola Mæle og Petter Stordalen:

Ola Mæle og Petter Stordalen: Næringslivet i drammensregionen juni 2013 3. årgang Ola Mæle og Petter Stordalen: Spennende og tilgjengelig Se side 4 Fra Drammen til Broadway side 12 Eksplosiv vekst i RAC Holding side 26 Protan tar tak

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Karmsund Havnevesen IKS Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Årsberetning 2011 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær Innhold Hardangerfjorden ROSENDAL STORD BØMLO s. 3...Styrets beretning s. 7...Havnestyret

Detaljer

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/10 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 15. november

Detaljer

Havnedirektøren har ordet 3. Oversikt over virksomheten 4. Sikkerhet og bærekraft 16. Marked og utvikling 20. Årsregnskap 24. Fakta og høydepunkter 34

Havnedirektøren har ordet 3. Oversikt over virksomheten 4. Sikkerhet og bærekraft 16. Marked og utvikling 20. Årsregnskap 24. Fakta og høydepunkter 34 ÅRSRAPPORT INNHOLD Havnedirektøren har ordet 3 Oversikt over virksomheten 4 Sikkerhet og bærekraft 16 Marked og utvikling 20 Årsregnskap 24 Fakta og høydepunkter 34 Forkortelser 39 TROMSØ HAVN - Årsrapport

Detaljer

Innhold. 15 Trafikkutvikling 17 Økonomi 18 Investeringer

Innhold. 15 Trafikkutvikling 17 Økonomi 18 Investeringer ÅRSRAPPORT 2005 Innhold 5 Havnedirektøren har ordet 6 Havnestyret 8 Strategiske utfordringer 12 Organisasjon 12 Tromsø Havns selskaper 13 BEDRIFTER I HAVNA 14 Nøkkeltall 15 Trafikkutvikling 17 Økonomi

Detaljer

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter

Detaljer

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 VEDTATT AV STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVA OF STAVA OF ER R NG NGE POR T 02.09.2010 POR T www.stavanger.havn.no IPAX AS. Foto: Anders Bang Andersen Tom Haga

Detaljer

Innhold. visjon. Vår. TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien.

Innhold. visjon. Vår. TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien. ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 20 12 Vår visjon TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien. Internasjonalt konsern med virksomhet i 13 land Organisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM

ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM 13 ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM 2 ÅRSRAPPORT 2013 13 ÅRSRAPPORT 2013 3 INNHOLD Visjon 4 Leder 5 Hvem er Arne? 6 Saltoåret 8 Stortorvet 10 Salto senteroversikt i tall 12 Senteroversikt 13 Rortunet 14 Odden

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer