Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn SØLVSTUFFEN BARNEHAGE 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn SØLVSTUFFEN BARNEHAGE 2013/2014"

Transkript

1 Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn SØLVSTUFFEN BARNEHAGE 2013/2014 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om årsplanen Side 3-4 Visjon Side 5 Pedagogisk grunnsyn Side 6 Rammeplan for barnehager Side 7-11 Langsiktige mål Side Tema Side Foreldresamarbeid Side Sølvbarna Side Pedagogisk dokumentasjon Side 27 Planlegging, vurdering og evaluering Side 28 Aktivitetsplan/møteoversikt Side 29 2

3 Årsplan for barnehageåret 2013/2014 Årsplanen for barnehageåret 2013/2014 rommer mye av det samme som vi har hatt fokus på i forrige barnehageår vi skal fortsette vårt arbeide med våre hovedsatsningsområder som er språk og motorikk, men vi skal dette barnehageåret ha et sterkt fokus på temaet LEK vi skal rette blikket mot lekens betydning og viktighet i forhold til å fremme barns læring. Vi skal dette barnehageåret legge vekt på å forme barnehagehverdagen i større grad basert på barns medvirkning og det å vektlegge viktigheten av at barna skal få større muligheter til å fordype seg i lek. Vi kommer i større grad enn tidligere til å jobbe på tvers av avdelingene våre, vi vil jobbe teambasert i to team, med et småbarnsteam(team 1) som jobber med barna som er født i 2011, 2012 og 2013 og et storbarnsteam(team 2) som jobber med barna som er født i 2008, 2009 og Vi kommer i tillegg til å jobbe mer i aldersinndelte grupper. Vi skal dette barnehageåret vektlegge og ha fokus på de ansatte ulike kompetanse, kartlegge denne og fokusere i større grad på å bruke all den ulike kompetansen de ansatte har samt at vi skal vektlegge å videreutvikle kompetansen med fokus på LEK. Vi har ved oppstart av dette barnehageåret gjort en del endringer i forhold til hvordan rommene i barnehagen er innredet og mener at dette kommer til å bidra til å skape en enda bedre barnehagehverdag for barna. Vi ser for oss at rommene skal fungere på en slik måte at de yngste barna i større grad skal oppleve en glidende overgang til det å begynne på «storbarnsavdeling». Vi har innredet formingsrom, musikk-drama og teaterrom, språkrom, konstruksjonsrom, fysisk aktivitet og uteliv, både for småbarnsteamet og storbarnsteam med tilrettelagt utstyr etter alder. De yngste barna vil møte mye av det samme når de overflyttes til storbarnsavdeling, men utstyret i de ulike rommene og aktivitetene som tilbys vil i enda større grad bære preg av barnas alders- og utviklingsnivå. De 3

4 ansatte skal ha større tilknytning til et eller to rom basert på deres kompetanse og interesser og ha større ansvar for å bidra til å legge til rette for ulike aktiviteter i de ulike rommene. De ansatte vil jobbe i team på tre. Vi ser frem til et spennende nytt barnehageår, med mange spennende utfordringer, med et stort fokus på lek og læring, et godt foreldresamarbeid og videreutvikling av det å gi barna en god barnehagehverdag og et godt barnehagetilbud. 4

5 Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn Dette er Sølvstuffen barnehages visjon som danner grunnlaget i måten vi ønsker å drive barnehage på. Med sølv i hjertet Vår barnehage er bygget på Kongsbergs unike historie om sølvet - som i følge sagnet ble funnet av gjeterbarna Helga og Jakob i 1623, og som er grunnlaget for byens vekst og utvikling. Det skal minne oss om historien og samtidig se fremover til ny vekst, nye muligheter og videre utvikling. I Sølvstuffen barnehage blir de Sølvbarn, uansett bakgrunn. Har man sølv i hjertet har man dessuten et rent hjerte - et ærlig hjerte. Åpent sinn I Sølvstuffen ønsker vi et språklig og kulturelt mangfold i barnegruppene og blant personalet. Dagens samfunn krever en sterkere relasjon på tvers av kulturer, og vi ønsker å ta del i denne utviklingen. Vi vil gi barna en selvfølgelighet til dette mangfoldet, gi de et åpent sinn og forhindre fordommer slik at de ved skolestart allerede er små verdensborgere. Ønsker vi deg velkommen inn I Sølvstuffen tror vi på at et mangfold i personalet vil skape trivsel og trygghet gjennom selvfølgeliggjøring av variasjon. Dette strekker seg utover det flerspråklige og flerkulturelle. Vi jobber i tillegg aktivt for å ha variasjon i både alder og erfaring. En blanding av kvinnelige og mannlige ansatte i barnehagen er viktig for oss. Vi tror på at spennvidden gir mer tilbake til barnehagen, i form av videreutvikling, nyskapning, personlig egnethet og samarbeid. For barna betyr dette at de vil møte en arena der de kan bli trygge på seg selv i møte med andre. Det viktigste er ikke hva mennesker har gjort - det viktigste er hvor de skal. Og barna i Sølvstuffen skal alltid videre, derfor er det viktig å kunne vite hvem man er, men også å invitere til samspill med andre. 5

6 PEDAGOGISK GRUNNSYN Sølvstuffen barnehage skal være et trygt sted for alle barn, med muligheter for gode opplevelser sammen med andre, både barn og voksne. I Sølvstuffen barnehage skal vi legge til rette for at alle barna skal få utvikle god selvfølelse og et positivt syn på seg selv og andre. De ansatte i Sølvstuffen barnehage skal møte alle barna med en positiv og anerkjennende holdning. I Sølvstuffen skal alle barn bli sett og hørt. I Sølvstuffen barnehage skal forholdet mellom barn og voksne være preget av tillit. Tillit oppnår vi når vi tar barnet på alvor, og viser interesse for det barnet gjør eller sier. I Sølvstuffen barnehage skal alle barn få mulighet til deltakelse og medvirkning i barnehagehverdagen. I Sølvstuffen barnehage vektlegger vi å ha fokus på lek og skape et godt lekemiljø for barna. 6

7 Lov om barnehager Formålet med barnehageloven er at barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barna skal i stor grad ha mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser. For at barnehagen og hjemmet skal sikre et godt samarbeid skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna i barnehagen. I Sølvstuffen barnehage er det en forelder fra hver avdeling som sitter i SU. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen samt eier, slik at hver gruppe er likt representert. Rammeplanen for barnehager Målet med rammeplanen er å gi styrere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Områder som står sterkt i fokus i rammeplanen er: Sosial kompetanse Barns medvirkning Språklig kompetanse Samarbeid med barnas hjem Omsorg, lek, danning og læring Nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt 7

8 Rammeplanens fagområder I rammeplanen er det nedfelt 7 fagområder som skal sikre at barna får et variert og allsidig pedagogisk tilbud med vekt på opplevelse, utforskning og læring, disse fagområdene er; Kommunikasjon, språk og tekst Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna *lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne *videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd *bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær *får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping *lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver *blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. 8

9 Kropp, bevegelse og helse Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna *får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring *skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer *videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet *får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider *utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen *utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige *får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Kunst, kultur og kreativitet Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna *utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk *styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk *tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede *utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet 9

10 *utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama *opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse. Natur, miljø og teknikk Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna *opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet *opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen *får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon *lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen *erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. Etikk, religion og filosofi Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna *erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger *tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier *utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet *får innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen 10

11 *får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner *får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen *blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn. Nærmiljø og samfunn Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna *utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet *erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap *blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet *opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter *blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn *utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett *blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjenn-skap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv. Antall, rom og form Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna *opplever glede over å utforske og leke med tall og former *tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper *erfarer, utforsker og leker med form og mønster *erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne *erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. 11

12 Langsiktige og gjennomgående mål for Sølvstuffen barnehage I Sølvstuffen barnehage skal vi bidra til at barna utvikler sin sosiale kompetanse Sosial kompetanse Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehagelovens 1 Formål, 3. ledd) I Sølvstuffen barnehage skal vi bidra til å utvikle barnas evne til å ta valg og stå for egne valg Barns medvirkning De(barna) skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. (Barnehageloven 1 Formål, 2. ledd) Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) 12

13 Barn må både få oppleve tilknytning og fellesskap og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barns egne uttrykksmåter. Personalet må lytte og prøve å tolke deres kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert også deres verbale språk I Sølvstuffen barnehage skal vi bidra til at barna utrykker seg i form av anerkjennende kommunikasjon Anerkjennende kommunikasjon Grunnsynet vårt sier at vi vektlegger anerkjennelse i forhold til samspill med barna. Med dette mener vi at anerkjennelse og anerkjennende kommunikasjon betyr å godta og respektere retten til å ha egne følelser. Man behøver ikke være enig, men må respektere andres følelser og meninger. Det er viktig å ta andre på alvor og å være deltakende i samspillet. I Sølvstuffen barnehage skal vi bidra til at barna får oppleve og lære seg å verdsette et flerkulturelt mangfold Flerkulturelt mangfold Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehagelovens 1 Formål, 3. ledd)i vår visjon «med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn» sier vi tydelig at vi det høyeste 13

14 målet vi har for driften av Sølvstuffen barnehage er vi skal fremme mangfold og ivareta alle mennesker med respekt og omsorg uavhengig av hvem de er. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale og etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. (Barnehagelovens 2 Barnehagens innhold, 3. ledd) «Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Å belyse ulikhetene og det som er felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt». (Kunnskapsdepartementet 2006a:18) 14

15 Tema for barnehageåret 2013/2014 Vi skal gjennom barnehageåret ha LEK som hovedtema. Gjennom dette året skal vi ha fokus på lekens betydning for barns læring og utvikling. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Rammeplanen 2.2). Rammeplan for barnehagen beskriver lek som en frivillig aktivitet som barna selv velger å delta i (Røys 2007). Lek er indrestyrt og barns naturlige uttrykksform, en måte å møte sine omgivelser på. Barnehagen skal være en virksomhet i trygge og utfordrende omgivelser som gir barn muligheter til lek og vennskap. Tiden vi velger å prioritere til lek er avgjørende for å knytte vennskap. Vennskap utvikles gradvis i hverandres engasjement. I henhold til Piaget er det av stor betydning for barn å erfare noe flere ganger. Barn bør få muligheter til gjentagelse og gjenkjennelse for å fordype seg i lek. Hvis vi hele tiden rydder bort, kan dette føre til at barna mister motivasjonen. Vi rydder ikke bare bort legoklosser og dukketøy, men også en arena der barn kan utvikles, fordype seg og veien til vennskap blir til. Leken er først og fremst knyttet til en opplevelse av at noe er morsomt, lystbetont, og at det er noe barnet føler lyst til å gjøre av egen fri vilje, helt på eget initiativ, eller ved å ha lyst til å delta på noe andre inviterer til av fri vilje. Barnet tenker ikke på at nå lærer jeg noe, nå er jeg flink eller lignende. Dette gir en opplevelse av det som kalles flyt, hvor barnet opplever at det har liten indre motstand, at de kan glemme seg selv og bare være tilstede i aktiviteten de holder på med. Det gir en sterk opplevelse av frihet og utfoldelsesmulighet. 15

16 Lek gir glede og er lystbetont. Leken er en fri frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Gjennom lek fremmes barnets utvikling på alle områder: intellektuelt, språklig, fysisk, sosiale og emosjonelt. I leken gir de uttrykk for og bearbeider opplevelser. Å få delta i lek er viktig for å føle tilhørighet og etablere vennskap i barnehagen. Lek er også viktig i et forebyggende perspektiv. De sosiale ferdighetene barnet tilegner seg i barnehagealder, legger også grunnlaget for de ferdigheter og strategiene som trengs for å lykkes i sosial samhandling og utvikling av vennskap videre i livet. Samhandling i lek stimulerer barnas intellektuelle, språklige, emosjonelle og sosiale utvikling. Leken styrker og utvikler barnets identitet og selvfølelse. Kroppen er et 16

17 sansesystem og barn lærer gjennom sansing og de prosesser barn er i når de velger ut, organiserer og tolker opplevelser og erfaringer. I mangel på ord uttrykker barn ofte opplevelser gjennom kroppen. Vi bør derfor legge til rette for allsidig sansestimulering gjennom bevegelsesmuligheter. Et annet kjennetegn for lek er improvisasjon. Det vil si at barna ikke låser seg fast i et rigid sett av regler og retningslinjer som styrer adferden deres. Det kan komme overraskende skifter i leken, og barna kan gjøre mange ting som ikke ville passe inn på en normal måte i andre sammenhenger. 17

18 Senere forskning viser at voksne har en viktig rolle i forhold til barns lek (Lamer 1997, Søbestad og Leinum1997) Vi kan delta i barns lek gjennom væremåten vår, tiden vi prioriterer og miljøet. 18

19 Hovedmålet for dette barnehageåret er at vi skal sette av tid til og rom for gode lekeopplevelser. Delmål for dette barnehageåret skal være at; *Personalet skal ha respekt for barnets lek og avbryte minst mulig «det som venter kan vente litt til». *Barnehagen skal tilpasse dagsrytmen slik at barna får større mulighet til medvirkning i hverdagen. *Personalet skal utvikle sin kompetanse på - og få en felles forståelse for, hva som ligger i begrepet LEK. *Vi skal jobbe for å gi personalet en god basiskompetanse. Det vil si å «se, verne og videreutvikle lek» (Melaas2012) *Det foregår en systematisk refleksjon i personalet vedrørende barnehagens perspektiv på lek og læring. 19

20 Barnehagens hovedsatsningsområder er språk og motorikk Barnehagens fysiske miljø skal utformes slik at alle får muligheter til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter. (Rammeplanen 1.8) I Sølvstuffen barnehage er vi opptatt av å jobbe aktivt for å utvikle barnas språk og motorikk. Sølvstuffen barnehagen har en utforming som gjør den svært godt egnet til motoriske aktiviteter innendørs samt at vi har et variert og spennende ute-område. Vi er opptatt av at barna skal utvikle en god motorikk og tilrettelegger derfor særlig for motoriske aktiviteter både innendørs og utendørs. Vi er ofte på turer, både i nærmiljøet eller på lengre turer hvor vi benytter buss eller tog som transportmiddel. Vi har en svært variert barnegruppe når det kommer til språk mange av barna i barnehagen er flerspråklige og vi jobber mye i forhold til å bidra til å fremme en best mulig språkutvikling blant barna. Som pedagogisk verktøy i forhold til språk bruker vi Snakkepakken. Alle avdelingene i barnehagen gjennomfører språkgrupper minst 2 ganger per uke. Språkgruppene består av en liten gruppe barn fra avdelingen disse språkgruppene er varierte når det gjelder hvilke barn som er med i dem til arbeidet i språkgruppene har vi utarbeidet en egen plan i forhold 20

21 til hva man skal jobbe med. Innholdet i språkgruppene våre er i tråd med temaene i årsplanen, men vi velger i språkgruppene å gå mer på detaljnivå språklig sett i forhold til våre tema. Gjennom dette barnehageåret vil vi rette fokus mot bruk av språk og motorikk i sammenheng med lek og det å skape gode lekeopplevelser i et godt tilrettelagt miljø. 21

22 Foreldresamarbeid Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Rammeplanen 1.6) Vi har et felles ønske om at barna skal ha det best mulig i den tiden de er i barnehagen, noe som er det beste utgangspunktet for et godt samarbeid. For å forstå barnas behov og reaksjonsmønster er et nært samarbeid med barnas hjem en viktig forutsetning for at arbeidet i barnehagen skal fungere. Et godt samarbeid og en god kontakt som er basert på trygghet og åpenhet med alle er et gjensidig ansvar, men hovedansvaret ligger på personalet. Vi ønsker at dere som foreldre skal være nysgjerrige, spørre og komme med både positive og negative tilbakemeldinger både i det daglige, i foreldresamtaler, i møter og gjennom å svare på brukerundersøkelser. I Sølvstuffen barnehage har vi som mål at alle foreldre skal oppleve møtet med barnehagen som positivt for seg og barnet. Samarbeidet skal preges av gjensidig respekt og felles forståelse. Vi ønsker å ha et godt og åpent samarbeid og at god kommunikasjon skal prege samarbeidet. Vi jobber for å skape et godt forhold basert på trygghet og tillit der alle skal føle seg sett og hørt. Det er viktig å understreke at et godt samarbeid mellom barnehage og hjem fordrer dette som en gjensidighet. Personalet forventer at foreldrene bidrar til et godt foreldresamarbeid ved å sette seg godt inn i den informasjon barnehagen gir. Deltagelse på foreldremøter, foreldresamtaler, dugnader, at foreldrene deltar i brukerundersøkelser. Som en del av foreldresamarbeidet er det viktig at foreldrene følger opp barna sine i forhold til at barna har med seg nødvendig utstyr som f.eks riktig og nok klær til barnehagebruk som er tilpasset årstiden. 22

23 En viktig informasjonskilde som også skal være med å bidra til et godt foreldresamarbeid er vår hjemmeside som man finner på adressen På hjemmesidens lukkede del, som krever brukernavn og passord, finner man som foreldre blant annet månedsplaner, månedsbrev samt informasjon om ulike begivenheter som finner sted i barnehagen. 23

24 Samarbeidsutvalget og foreldrerådet, barnehagens vedtekter For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 24

25 Sølvbarna Med bakgrunn i hva Rammeplanen for barnehagen sier om overgangen barnehage-skole det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte og glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole har vi i Sølvstuffen barnehage et tilbud til de eldste barna som skal gi dem en pekepinn på hva som venter dem når de begynner på skolen. En dag i uka møtes Sølvbarna til et mangfold av ulike aktiviteter med bakgrunn i at barnehagen skal bidra til å gi barna gode kunnskaper om Kongsbergs historie legger vi opp til at dette skal skinne igjennom i mange av de ulike aktivitetene vi jobber med når Sølvbarna møtes. Sølvbarna skal delta i ulike skoleforberedende aktiviteter i løpet av året. 25

26 Aktiviteter Sølvbarna skal innom i løpet av året er blant annet; Gjøre seg kjent med tall og bokstaver, form og farger. Kunne vente på tur, kunne vise utholdenhet i forhold til deltagelse i en aktivitet over litt lengre tid. Besøke Bergverksmuseet, Sølvgruvene og Teknisk Museum i Oslo. Delta i Sangskattekista opplegget. Besøke skolen og skolefritidsordningen de skal begynne på, treffe noen av elevene som går på skolen og noen av de ansatte som jobber på den skolen hvor de skal bli elever. I Sølvstuffen barnehage følger vi kvalitetsutviklingsplanen for Kongsberg kommune, tilsvarende er også for skolene. Vi oppfordrer foreldre til å gjøre seg kjent med denne. Den ligger ute på Kongsberg kommune sine nettsider under «oppvekst». Målet for dette barnehageåret er å starte samarbeid med skolene tidligere enn det vi har gjort, slik at vi får et tettere samarbeid og barna får mer kjennskap til skolene de sogner til. Vi ønsker å besøke skolene oftere på turer for å tilrettelegge for en god overgang. 26

27 Pedagogisk dokumentasjon Pedagogisk dokumentasjon har fått sitt eget kapittel i Rammeplanen, det sier noe om hvor viktig dette området er i barnehagehverdagen. Det handler om å se og forstå hva som foregår i det pedagogiske arbeidet og hva barna er i stand til. Vi må bruke dokumentasjon til å kartlegge om barnehagen fremmer de verdiene vi har satt oss som mål å stå for. Pedagogisk dokumentasjon er todelt. Innhold: Innsamlet materiale som viser hva barna sier og gjør og hvordan personalet forholder seg til barna og deres aktivitet. Materialet synliggjør arbeidet og er en forutsetning for pedagogisk dokumentasjon. Prosess: Man bruker det innsamlede materialet for å forstå og reflektere over det pedagogiske arbeidet. Dette handler igjen om refleksjon rundt hva som skjer i barna, mellom barna og mellom barn og voksne. Dokumentasjon av hva barna sier og gjør bidrar til: *At det barn finner ut og skaper gir status og egenverdi *Gleden over å huske opplevelser og å kunne arbeide videre med dem *Styrker selvbildet og setter ofte i gang nye tankeprosesser 27

28 Planlegging, vurdering og evaluering Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges og vurderes. Omfang og metoder bestemmes av den enkelte barnehage jmf. Rammeplan for barnehager. I Sølvstuffen barnehage har vi 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår hvor personalet blant annet kurses, planlegger og evaluerer barnehagens innhold og gjennomfører praktisk arbeidet i barnehagen. Vi har jevnlig ledermøter, møter for de som har ansvar for de ulike aldersinndelte gruppene, for de som har ansvar for aktivitetene på de ulike rommene i barnehagen og personalmøter hvor hverdagen i barnehagen planlegges og evalueres. 28

29 AKTIVITETSPLAN OG MØTEOVERSIKT AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI 5. august - Personalmøte 16. august Planleggingsdag barnehagen holder stengt 17. august - Planleggingsdag for de ansatte 4. september - Første møte i Samarbeidsutvalget 5. september Førstehjelpskurs for de ansatte 12. september - Foreldrerådsmøte og foreldremøte 17.september - Personalmøte 15. oktober Personalmøte 15 oktober Fotografering av alle barna i barnehagen 24. oktober Barn hjelper barn-aksjon for barn og foreldre 18. november - Personalmøte Foreldresamtaler gjennomføres 13. desember - Luciamarkering for barn og foreldre 6. januar - Planleggingsdag barnehagen holder stengt 20. januar - Personalmøte 18. februar - Personalmøte 19. mars - Personalmøte 4. april - Planleggingsdag barnehagen holder stengt 5. april - Planleggingsdag for de ansatte 15. april - Personalmøte 29. april - Foreldremøte 2. mai - Planleggingsdag barnehagen holder stengt 20. mai - Personalmøte 30. mai - Planleggingsdag barnehagen holder stengt Foreldresamtaler gjennomføres 5. juni - Foreldremøte for foreldre som har barn som skal begynne i barnehagen høsten juni - Sommerfest for barn og foreldre 16. juni - Personalmøte 29

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn

Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn 1 Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om årsplanen Side 3 Visjon Side 4 Pedagogisk grunnsyn Side 5 Lovverk Side 6 Mål og satsningsområder Side 7

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe med min egen situasjon i mitt eget liv. Hvert menneske

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Læringsmål: 1 2 ÅR 3 4 ÅR SKOLESTARTERE. -samtaler. fortellinger, regler, rim og. øke vanskelighetsgrad i sanger, sanger. -bøker

Læringsmål: 1 2 ÅR 3 4 ÅR SKOLESTARTERE. -samtaler. fortellinger, regler, rim og. øke vanskelighetsgrad i sanger, sanger. -bøker KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

SØLVSTUFFEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016

SØLVSTUFFEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 1 Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn SØLVSTUFFEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om årsplanen Side 3 Visjon Side 5 Pedagogisk grunnsyn Side 6 Lovverk

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene Kropp, bevegelse og helse: Vi vil arbeide med dette fagområdet ved å ha fokus på opplevelser i hverdagen og gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Mål: Barna skal få gode

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud!

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! Nlm-barnehagene a/s, avdeling Liavoll. Fra 2011. Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! 1 NLM-barnehagene A/S, avdeling Liavoll. Telefon- og e-mail: 72485517-liavoll@nlmbhg.no.

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Det dugger, det dugger. Det regner, det regner. Det hagler, det hagler. Det lyner, det lyner. Det tordner, det tordner. Alle barna løper hjem.

Det dugger, det dugger. Det regner, det regner. Det hagler, det hagler. Det lyner, det lyner. Det tordner, det tordner. Alle barna løper hjem. Det dugger, det dugger. Pekefingrene i gulvet. Det regner, det regner. Alle fingertuppene i gulvet. Det hagler, det hagler. Fingerknokene i gulvet. Det lyner, det lyner. Slå armene ut i luften. Det tordner,

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

Halvårsplan. For. Tyrihans

Halvårsplan. For. Tyrihans Halvårsplan For Tyrihans Vinter - Våren 2010 Evaluering av Høst 2009. Oppstarten, og det å bli kjent med omgivelsene og de andre barna, både for liten og stor, synes vi har gått fint. Vi har brukt uteområdet

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdet antall, rom og form

Progresjonsplan for fagområdet antall, rom og form Progresjonsplan for fagområdet natur, miljø og teknikk Progresjonsplan for fagområdet kropp, bevegelse og helse Progresjonsplan for fagområdet kommunikasjon,språk og tekst Progresjonsplan for fagområdet

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer