Referat fra studienemndsmøte 24. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra studienemndsmøte 24. april 2015"

Transkript

1 Referat fra studienemndsmøte 24. april 2015 Tilstede: Jens Uwe Krten (Leder), Iben Kardel (Studiedirektør), Arve Thrsberg (sekretær), Terje Ødegaard (ASV), Bjørn Arne Buer (vara fr Anne Røisehagen, APS), Sveinung Berild (ØKORG), Fredrik Graver (DNF), Margrete Mrk Müller (Studentrepresentant), Kim Niclay Branstad (Studentrepresentant), Aleksander Milde (Student vararepresentant) Frfall: Anne Røisehagen (APS) vara møtte Møteleder: Jens Uwe Krten Referent: Arve Thrsberg Dagsrden Referat fra studienemndsmøte 20. februar 2015: Ingen kmmentarer til referatet ssaker SN-sak Nytt studium Digital sikkerhetskultur (15 sp, Eksternfinansiert, ØKORG/SELL) Gdkjennes med kmmentarer. Kmmentarer: - Læringsutbyttebeskrivelsene er fr detaljerte, må bearbeides videre fr få frem kjernen i studiet. Studiemiljøet ppfrdres til å følge retningslinjene sm fulgte saken. (Det bør ikke være mer enn max 10 g kanskje et sted mellm 5-8 læringsutbyttebeskrivelser fr et emne/studium på 15 sp) - Arbeidskrav g eksamensfrm må presiseres ne mer. Hva inngår i mappeeksamen. Studiet har generell studiekmpetanse sm pptakskrav g er ment sm påbygning til kmmunikasjnsrådgiverstudiet (g andre EVU-tilbud) SN-sak Revisjn av studieplan Rådgivning 1 g 2 (30+30 sp, APS) Revisjnen gdkjennes med kmmentarer Kmmentarer: - Studienemnda ønsker at det defineres verrdnes læringsutbytte fr hver 30- studiepengsmdul. Vil ha dette lagt frem sm rienteringssak. - Det må redegjøres fr emneverlapp til tidligere emner på rådgivningsstudiet (g tidligere emner i karriereveiledning) slik at dette kan registreres i det studieadministrative systemet. - Navnevalget på emne 3 «Danning av identitet i kultur g samfunn», Kunne en velge et annet emnenavn? Eksamensfrmen må presiseres ne i frhld til mfang g tidsramme. - Til emne 4 Praktisk endringsarbeid g innvasjn i rådgivningstjenesten. Dette emnet virket mer uferdig enn de øvrige, særlig i frhld til læringsutbyttebeskrivelsene g ber m at dette bearbeides ne mer. Hva menes med et «større arbeidskrav»? 1

2 Revisjnen innebærer: De endringene sm er freslått, innebærer en rerganisering av læringsutbyttebeskrivelser. Det er gså gjrt nen endringer sm innebærer faglige ppdateringer i frhld til U-dirs pprinnelige bestilling. Dette gjør det mulig fr studentene i rådgiverutdanningen å søke MKV g få gdskrevet hele emner. Rådgivning 1 g 2 vil gi en gdskriving av 60 studiepeng i breddemasteren i KV g 45 studiepeng i dybdemasteren i KV I første mgang legges mdul 1 ut fr søkning. Om det blir ne av mdul 2 avhenger m HiL får ny avtale med Udir. SN-sak Nytt studium Innvasjnsdidaktikk (5 sp, Eksternfinansiert, APS) Gdkjennes med kmmentarer Kmmentarer Kan virke sm m det er litt lite pensum. Burde det vært angitt ne supplerende litteratur? Om studiet Studiet er del av 1. lektrprgrammet ved HiL (g HiG, HiHm) g tilbys primært til ansatte sm er en del av 1. lektrprgrammet. Opptakskravet er bachelr + undervisningsstilling. Midler til drift av studiet tildeles fra 1. lektrutvalget (etter 1. gangs gjennmføring) SN-sak Nytt emne Menneskerettigheter fr Ba Internasjnale studier med histrie (15 sp, ASV) Gdkjennes med kmmentarer Kmmentarer: - Det virker greit å tilby dette emnet fr studenter på internasjnale studier med histrie. Studienemnda har imidlertid merket seg at læringsutbyttebeskrivelsen på emnet kunne vært mer/bedre tilpasset Nasjnalt kvalifikasjnsrammeverk (NKR). Sekretær rienterte studienemnda m at hele studieplanen fr bachelr i juss ikke har blitt behandlet av studienemnda enda i frhld til NKR-tilpasning. Studienemnda ber m at studieplanen med emner gjennmgås av studiemiljøet g legges frem fr studienemnda til behandling. Om emnet Studentene ved Ba internasjnale studier med histrie følger undervisningen på 3. års-emnet Menneskerettigheter (12 sp) ved Ba juss. Emnet er supplert med 3 studiepeng fr å passe studentene ved Ba int. studier. Det blir laget egen eksamen fr disse studentene. SN-sak Nytt emne Markedsføring g strategisk ledelse (15 sp) fr Master i innvasjn. Ettersendt sak 2

3 Gdkjennes med kmmentar Kmmentarer Den nrske versjnen av emnebeskrivelsen, slik den fremstår i saksntatet, virker bedre bearbeidet. Om den engelske versjnen skal benyttes bør den ytterligere språkvaskes. Om emnet Emnet tilbys sm valgemne fr de kullene (2013 g 2014), sm allerede er i gang med master i innvasjn. Emnet tilbys i utgangspunktet ikke fr det kullet sm starter pp høsten Diskusjnssaker SN-sak Utkast til Alumni/kandidatundersøkelse Sekretær rienterte m planene m å kjøre en kandidatundersøkelse i løpet av vårsemesteret. Det vedlagte utkastet ble krt gjennmgått i møtet. Kmmentarer: - Studienemnda mente studieadministrasjnen kan jbbe videre med detaljspørsmålene i undersøkelsen. Studienemnda trenger ikke å bli frelagt detaljert undersøkelse før utsending. - Det ble under gjennmgangen påpekt at det er viktig å få med m de tidligere studentene er/vil være interessert i videre studier ved HiL, g m de ppfatter HiL sm attraktiv i frhld videreutdanningstilbud. Det km anbefaling m å sjekke m NTNU, BI g Handelshøgsklen kunne ha tips til gde spørsmål fr å kartlegge dette. SN-sak Studiekvalitetsdagene 2015 Tema: Internasjnalisering i studieprgrammene. 5. ktber kl til tirsdag 6. ktber kl Studienemnda støtter freløpige tema g innretning sm er valgt på arrangementet, g ber m at det nedsettes en prgramkmite fr å få på plass detaljene. Kmmentarer: - Fra filmsklens representant ble det påpekt at DNF veldig sjelden er med på dette arrangementet. Internasjnalisering er imidlertid en viktig del av filmsklens arbeid g en ønsker å kunne vise ne av dette under studiekvalitetsdagene m det passer med prgrammet. - Det virker naturlig å presentere resultater fra kandidatundersøkelsen under dag 1. SN-sak Orienteringssaker A) Justering av eksamenslengde på SPE2005: spesialpedaggikk deltagelse g marginalisering (APS) Innebærer: Gjeldende eksamen er 4t skleeksamen. Ønskes endret til 6 timer hjemmeeksamen med innlevering i Frnter. 3

4 B) Endring av eksamensfrm på ex. fac 1 (ASV/APS) Innebærer: Eksamensfrm på exfaci emnene (ped1011 g 1exfac1) fr BAped, BAffv/kpl, g BAint, fra skriftlig hjemmeeksamen til skriftlig skleeksamen (4 timer), g fjerne det ene arbeidskravet (flervalgsprøven). C) Eksamensendringer på studieplan master i miljøpsyklgi (ASV) Endringen innebærer å redusere fra 2 ukers hjemmeeksamen til 1 ukes hjemmeksamen fr emnene (alle 10 sp emner): MPSY3001 Miljøpsyklgi en innføring (høst). MPSY3003 Arbeidsmiljø, human factrs, stress g helse (høst). MPSY3002 Nevrvitenskap g presepsjn (høst). MPSY3004 Miljøatferd (vår). MPSY3005 Frskningsmetde - videregående analyse av kvantitative data (vår). MPSY3006 Virtuelt miljø, kgnitiv design, visuelle medier (vår). D) Årsrapprt fr LMU Årsrapprt vedlagt i sakspapirene E) Om bruken av sensr (UHR-høring på Rapprt m sensurrdningene innen høyere utdanning) Vedlagt sakspapirene var lenke til selve rapprten g Studiedirektørs utsending til avdelingene/dekanene Studienemnda ber m at høringssvaret legges frem sm rinteringssak i neste møte. F) Endring i retningslinjer fr emneansvarlig g sensr Studieadministrasjnen har føyd til et kulepunkt i retningslinjer fr emneansvarlig g sensr, punkt 9 m levering av besvarelse uten faglig innhld: «Kandidater sm leverer blank besvarelse, eller en besvarelse uten faglig innhld, anses fr å ha trukket seg fra eksamen. I slike tilfeller skal sensrene sette «trekk» i karakterprtkllen i stedet fr karakter. Med «uten faglig innhld» menes de tilfellene der det åpenbart ikke er gjrt frsøk på å besvare nen av ppgavene. Ved tvil bes sensrene m å drøfte saken med studieadministrasjnen». Dkumentet sm ligger på følgende nettside er ppdatert: Oppdateringen er gjrt på bakgrunn av en presisering av dette i revidert studiefrskrift ved HiL fra 2013, sm ikke var blitt ppdatert i disse retningslinjene. G) Resultater fra årets studieprgramundersøkelse Krt ntat utarbeidet av studieadministrasjnen med resultatene fra årets studieprgramundersøkelse var vedlagt sakspapirene. Årets undersøkelse fikk lavere svarprsent enn tidligere. Svarmønsteret er likevel gjenkjennbart fra 4

5 tidligere undersøkelser. Undersøkelsen Studiebarmeteret spør m mye av de samme tingene sm HiLs studieprgramevaluering. Ved neste gjennmføring får Studiebarmeteret tidsseriedata fra tre år. Dette betyr igjen at behvet fr gjennmføre egne undersøkelser av denne typen reduseres. Studienemnda støtter derfr at denne egne undersøkelsen erstattes av Studiebarmeteret fm neste studieår. H) Revisjn av kvalitetssystemdkumenter Vedlagt sakspapirene: Utkast til styresak til høgsklestyret m behvet fr å ppdatere kvalitetssystemets dkumenter g nettsider + reviderte dkumenter (Prinsippdkument g retningslinjer) I) NOKUT-evaluering av implementering av læringsutbyttebeskrivelser (Ettersendt sak) Vedlagt saksdkumentene: t brev fra NOKUT av 8. februar g 3. mars Studiet bachelr i internasjnale studier med histrie er trukket ut til å bli gjennmgått av NOKUT fr å evaluere implementering av læringsutbyttebeskrivelser i sektren (6 utvalgte fagmråder). I tillegg til å sende studieplanen har sekretær i samråd med studieleder Micheline Egge Grung besvart nen ppfølgingsspørsmål NOKUT hadde rundt prsessen med implementering av læringsutbyttebeskrivelsene ved HiL generelt g fr studiet spesielt. Det ventes svar på evalueringsrapprtene fra de seks utvalgte fagmrådene i slutten av mai, g sluttrapprt fra hele prsjektet medi september. J) Søkertall (Ettersendt sak) Oversikt ver søkertallene i Samrdna Opptak ble lagt frem i møtet Neste studienemndsmøte 21. mai 2015 (kl ) 5

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen.

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen. Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Tore Helseth (ASV), Camille Thisell (TVF), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (ADM), Anette Velure (Studentrepresentant),

Detaljer

Årsrapport for Studienemnda 2013

Årsrapport for Studienemnda 2013 Årsrapport for Studienemnda 2013 Årsrapport - Innhold: Kapittel 1. Vurdering av virksomheten/tiltak/tilrådinger for videre arbeid Kapittel 2. Mandat/oppgaver, sammensetning og representanter Kapittel 3.

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Til stede fra styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Kristin Kvanvig (NAV), Jarle Grumstad (Uni),

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapprt til prgramutvalg fr dirigeringsstudier (PUDI) Kandidatstudiet i dirigering Mastergradsstudiet i dirigering Videreutdanningen ensembleledelse I Videreutdanningen

Detaljer

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

Styremøte nr. 5/2008

Styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./26.09.08 Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008... 4 Sak

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Overnatting i Lillehammer (Hammer eller Rica) for styremedlemmer som har behov for det. Booking gjøres via kristin.korsvold@hil.no.

Overnatting i Lillehammer (Hammer eller Rica) for styremedlemmer som har behov for det. Booking gjøres via kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret med vara Lillehammer, 6. februar 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 12. februar 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Ekstern evaluering av Bachelor i internasjonale studier med historie

Ekstern evaluering av Bachelor i internasjonale studier med historie Ekstern evaluering av Bachelor i internasjonale studier med historie VVersjonsnr/Dokumenthistorie Forfattere Dato Kommentar 1.0 Arve Thorsberg 17.06. 2013 Første utkast til rapport 1.2 Arve Thorsberg +

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning SINTEF A11960 RAPPORT Delrapprt Evaluering av IA-avtalen. Litteratur g tidligere frskning Jan- W. Lippestad SINTEF Helsetjenestefrskning August 2009 Frrd Denne delrapprten er første fase i prsjektet

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Vedtatt i styremøte 10. juni 2008 1 Innledning 1.1 Ekstern evaluering og vedtak i NOKUT om å ikke godkjenne HiLs kvalitetssystem Siden forrige årsrapport for kvalitetsarbeid

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Osl Ntat Til:AMU-møtet 3.september 2012 Dat: 09.08.2012 Saksnr..: 2012/9504 KMC Halvårsrapprt 2012 fra BHT Oppfølging av sak 11/12: Status fr Enhet fr BHT Til: AMU Hvedvernembudet fremla

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer