Årsrapport for Studienemnda 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for Studienemnda 2013"

Transkript

1 Årsrapport for Studienemnda 2013 Årsrapport - Innhold: Kapittel 1. Vurdering av virksomheten/tiltak/tilrådinger for videre arbeid Kapittel 2. Mandat/oppgaver, sammensetning og representanter Kapittel 3. Møteaktivitet og saksmengde Kapittel 4. Behandlede saker relatert til mandatet Kapittel 5. Økonomi Kapittel 1. Vurdering av virksomheten/tiltak/tilrådinger for videre arbeid Mye av utvalgets arbeid går til behandling av studieplaner (både nye og revisjoner av eksisterende planer), og studienemnda oppfatter dette som et viktig kvalitetssikrende- og kvalitetsutviklende arbeid. Det har i perioden vært til behandling 24 saker der studienemnda enten har behandlet ny studieplan eller nye emnebeskrivelser. En liten milepæl var studienemndas godkjenning av Master i psykososialt arbeid med barn og unge i desember Dette var første masterstudium som HiL selv har godkjent under det NOKUT-godkjente doktorgradsprogrammet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK). 36 saker har vært knyttet til revisjoner av studieplaner eller emnebeskrivelser og da er det alt fra mindre endringer av emnenavn, eksamensendringer etc. til større revisjoner av hele studieplaner. I forbindelse med revisjonsarbeidet har studienemnda spesielt fokus på å få implementert nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk der dette ikke har vært tilstrekkelig på plass. Studienemnda hadde en målsetning om at alle studieplaner skulle ha implementert kvalifikasjonsrammeverket i løpet av 2013, men fremdeles gjenstår noe arbeid. Studieplantilpasningen til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk må imidlertid anses som et løp som ikke blir ferdigstilt en gang for alle, samt at det også har kommet til nye krav om bedre synliggjøring av entreprenørskapskompetanse og ivaretakelse av internasjonale perspektiver i alle studieplaner. Studienemndas sekretariat har dessverre ikke hatt tilstrekkelige ressurser til å følge opp dette skikkelig i 2013 og har derfor ikke hatt mulighet til å være proaktiv eller pådriver i dette arbeidet. Av andre saker så har studienemnda vært godt informert om arbeidet med høgskolens Utdanningsmelding, flere sentrale rapporter og konferanser. Mer om arbeidet til Studienemnda er beskrevet i kapittel 4. Tilrådinger for 2014: Studienemnda vil fortsatt følge opp tidligere tilrådinger om å gjennomføre studiekvalitetsdager. I 2013 var temaet Forelesningen som undervisningsform. Foreløpig tema for 2014 er Forskningsbasert undervisning - Eksempler på god praksis ved HiL og andre steder. Studienemnda vil følge opp og bidra til kvalitativ utvikling av HiLs 1. lektorprogram og høgskolens tilbud i høgskolepedagogikk for ansatte. Studienemnda vil følge opp overfor dekanene kravet om gjennomført utdanning i høgskolepedagogikk for alle vitenskapelige ansatte ved HiL. 1

2 Studienemnda vil følge opp resultatene og avdelingenes behandling av NOKUTundersøkelsen Studiebarometeret og de studieprogramundersøkelsene som HiL selv gjennomfører. Studienemnda vil følge opp rammeverket for informasjon og kontroll av plagiering og akademisk skriving som ble implementert ved HiL høsten Studienemnda vil til en hver tid vurdere om det er studier som skal underlegges ekstern evaluering, som en del av nødvendig kvalitetsutvikling. I løpet av 2013 ble det gjennomført 2 eksterne evalueringer etter nytt opplegg. Studienemnda vil fortsatt følge opp og gi råd til studiemiljøene i arbeidet med å implementere nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i sine respektive studieplaner. Studienemnda vil følge opp i forhold til departementets intensjon om å få elementer aventreprenørskap inn i alle studieplanene. Dette må imidlertid også vurderes inn i en sammenheng der man ser på flere forhold rundt forbedring av studieplanene både opp mot nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, men også i forhold til andre krav som har kommet til. Her skal det utvikles et forbedret malverk og minimumsstandarder. Studienemnda vil fokusere på sin viktige rolle i kvalitetssystemet og vurdere tiltak som kan bidra til ytterligere kvalitetsforbedring av HiLs virksomhet innen studieområdet. Arbeidet med å se nærmere på/utrede muligheter for digital eksamen er en del av dette. Kapittel 2. Mandat/oppgaver, sammensetning og representanter Mandatet har i rapporteringsperioden ikke vært endret. Mandatet er følgende: Fremme forslag til godkjenningskriterier og godkjenningsprosedyrer for studier for styret Godkjenne studie- og fagplaner på grunnlag av disse kriteriene Fastsette retningslinjer for eksamen og bruk av ekstern sensor Fastsette retningslinjer for evaluering og kvalitetssikring av høgskolens utdanningsvirksomhet Vurdere ideer til nye studier og gi råd til styret om hvilke studier som bør utvikles og igangsettes Vurdere og gi råd til styret i andre studiesaker, som for eksempel mulighet for Koordinering av virksomheten mellom avdelinger/studier Bidra med innspill til årlig rapport om kvaliteten av høgskolens utdanning og iverksette utviklings- og opplæringstiltak for å bedre høgskolens studiekvalitet Funksjonsperioden for medlemmene og varaer er tre år for de ansattes representanter og to år for studentrepresentantene. Studienemnda består av: Prorektor Jens Uwe Korten (leder, fra sept 2007) Terje Ødegaard (ASV - fra høst 2013), avdelingen har ikke fått oppnevnt fast vararepresentant Anne Røisehagen (APS - fra høst 2012) ved vararepresentant Bjørn Arne Buer (APS) Sveinung Berild (ØKORG - fra høst 2013) med vararepresentant Svein Bergum (ØKORG) Camille Thisell (TVF - fra høst 2012) med vararepresentant Fredrik Graver (DNF) Sigbjørn Hernes (Administrasjonen - fra høst 2012) med vararepresentant Esben Dybvik (administrasjonen) Anette Velure (Studentrepresentant, fra høst 2012 til juni 2013), Ann-Kristin Midtskog (Studentrepresentant, fra april-desember 2013) Margrete Morken Müller (Studentrepresentant fra september >) 2

3 Daniel Cliffe (Studentrepresentant fra januar >) Charlotte Bardun (Vara studentrepresentant fra september 2013) Mahinthan Markandu (Vara studentrepresentant fra september 2013) Sekretærfunksjonen ivaretas av studieadministrasjonen. Dekaner har møte- og talerett i saker som gjelder godkjenning av avdelingens studie- og studieplaner. Det avsettes årlig ressurser til iverksetting av opplærings- og utviklingstiltak. Den praktiske utformingen av dette arbeidet avklares nærmere i dialog mellom høgskolens ledelse og nemnda selv. Kapittel 3. Møteaktivitet og saksmengde Studienemnda gjennomførte 10 møter i Dette er omtrent som gjennomsnittet for de siste årene. Hovedregelen er ca. to timers varighet en gang i måneden. Totalt var det 60 ulike vedtakssaker knyttet til godkjenninger av nye studier/emner eller revisjoner av tidligere godkjente studier /emner. Det var også 20 ulike diskusjonssaker og omtrent like mange orienteringssaker. Kapittel 4. Behandlede saker relatert til mandatet Alle saker som var til behandling, med unntak av en del orienteringssaker, oppfattes å være direkte relatert til mandatet. Fremme forslag til godkjenningskriterier og godkjenningsprosedyrer for studier til styret o Studienemnda har i perioden ikke endret på formuleringene i godkjenningskriteriene for studier, men har som en del av et SAK-prosjekt jobbet med å få på plass et bedre malverk for arbeid med nye studieplaner og revisjon av eksisterende. Arbeidet med malverket fortsetter våren 2014 og vil trolig bli tatt i bruk i løpet av Godkjenne studie- og fagplaner på grunnlag av disse kriteriene o Det utvikles stadig nye studier og det revideres eksisterende studieplaner. Behandling av disse studieplansakene tar en stor del av studienemndas tid. I hovedsak skjer dette arbeidet i høstsemesteret. Det har i 2013 vært en god del flere nye studieplaner samt revisjoner av eksisterende studier til behandling enn de foregående årene. Fastsette retningslinjer for eksamen og bruk av ekstern sensor o Studienemnda har i perioden godkjent ny retningslinje for emneansvarlig og intern/ekstern sensor ved Høgskolen i Lillehammer. Denne erstatter "Retningslinjer for dekan, emneansvarlig og intern sensor" og "Retningslinjer for ekstern sensor". o Studienemnda har godkjent revisjon av "Retningslinjer for eksamenskandidater". Revisjonen innebærer at det er tydelig beskrevet hva som skjer under trekk til eksamen og at eksamen uten faglig innhold eller blank besvarelse ikke gir rett til ny eksamen. o Studienemnda har et pilotprosjekt med utprøving av programsensor for utvalgte studier. Så langt har bare bachelor i film og fjernsynsvitenskap gjennomført dette. Det opprinnelige pilotprosjektet var planlagt å vare til vår Det ble i 2012 forlenget til Bachelor i pedagogikk har gitt positiv respons på å prøve dette ut. Studienemnda ønsket også at fagmiljøene innen psykologi, juss og økonomi og administrasjon skulle utfordres til å delta i pilotprosjektet. Studienemndas sekretariat har ikke hatt ressurser til å følge arbeidet med programsensor i

4 o Studienemnda har etter innspill fra LiSt bedt om at kvalitetsrapporteringen for 2014 inneholder en kartlegging av avdelingenes prosedyrer i forhold til sensurering deriblant bruk av sensorveiledninger. Fastsette retningslinjer for evaluering og kvalitetssikring av høgskolens utdanningsvirksomhet o Studienemnda har fulgt opp det opprinnelig fastsatte opplegget for studieprogramevaluering av høgskolens studier som sikrer at alle studier (års-, bachelor- og masterstudier) blir evaluert i en treårig syklus. Hovedfokuset for evalueringen er å måle hvorvidt studentenes forventninger til studiet blir innfridd og om studentene er tilfreds med læringsutbytte. Studienemnda følger også opp funnene i undersøkelsene i kvalitetsrapporteringen. o Studienemnda har i perioden gitt tilbakemelding på kvalitetsrapportene som innspill til institusjonens kvalitetsrapport. o Studienemnda har i perioden kommentert avdelingens handlingsplaner i forhold til studienemndas område. o Studienemnda har vedtatt å prøve ut en ny form for ekstern evaluering, der en over en 5-6 års-periode evaluerer alle HiL års- ba og masterstudier. Opprinnelig var det vedtatt å starte opp arbeidet høsten 2012, men disse måtte pga. kapasitetsproblemer i administrasjonen utsettes til Våren 2013 ble Bachelor i internasjonale studier med historie evaluert etter ny ordning og høsten 2013 ble reiselivsstudiene ekstern evaluert. Studienemnda vil vurdere ordningen før en ev. lager en fast syklus alle års-, bachelor- og masterstudier ved HiL. o Studienemnda har bedt om (ekstern) evaluering av skolens tilbud i Høgskolepedagogikk. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom HiL, HiG og HiHm. Arbeidet har ikke vært fulgt opp o Studienemnda satte i 2011 i gang et arbeid for å se nærmere på fremtidig bruk av digital eksamen ved høgskolen. Administrasjonen følger dette opp, men har foreløpig bare holdt seg orientert om det som skjer i sektoren. HiL har foreløpig valgt en ganske defensiv tilnærming/holdning til en overgang til digital eksamen siden det også er store utfordringer knyttet til IT-infrastruktur. Det vil ikke være mulig for HiL med dagens ressurstilgang å gå i gang med egne prosjekter i forhold til dette. Videre må det legges opp et løp som også utfordrer den tradisjonelle til bruken av dagseksamen. o Studienemnda har fulgt opp tidligere anbefalinger om å skape fruktbare diskusjonsarenaer og gjennomførte i samarbeid med læringsmiljøutvalget studiekvalitetsdagene 7. og 8. oktober. Tema var Forelesningen som undervisningsform. Vurdere ideer til nye studier og gi råd til styret om hvilke studier som bør utvikles og igangsettes o Studieplanutvikling er i stor grad styrt fra fagmiljøene på avdeling. Det er imidlertid et punkt som bør bestå i mandatet for å gi rom for muligheten til å gi råd til høgkolestyret. Det er også mulig at studienemnda kan få en mer tydelig rolle i tiden fremover kanskje først og fremst i forhold til å kommentere arbeidet med strategisk studieportefølje. Vurdere og gi råd til styret i andre studiesaker, som for eksempel mulighet for koordinering av virksomheten mellom avdelinger/studier o Studienemnda er godt informert om prosessen med å følge opp styrets Utdanningsmelding. 4

5 Kapittel 5. Økonomi Studieadministrasjonen fører utgifter for studienemnda på tiltaksnummer Regnskapet viser utgifter som er ført på dette tiltaksnummeret i 2013: Tiltak/beløp Studieteknikkurs over en uke høst 2013, eksterne foredragsholdere (uten reise- og ,- oppholdskostnader) Honorar for ekstern evaluering av bachelor i internasjonale studier (gjenstår fremdeles ,- oppgjør for et medlem av den eksterne komiteen dvs ,-) Kopieringsutgifter (sakspapirer m.m) 942,- Reise- og diettkostnader og diettkostnader til foredragsholdere under studieteknikkurs, ,- ekstern evalueringer m.m Bevertning, studienemndas møter og under studiekvalitetsdagene ,- Gavekort til deltakere/innledere på studiekvalitetsdagene 3.500,- Konferanseavgifter 5.825,- Totalt ,- 5

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen.

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen. Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Tore Helseth (ASV), Camille Thisell (TVF), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (ADM), Anette Velure (Studentrepresentant),

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Kvalitetsrapport for TVF, 2010

Kvalitetsrapport for TVF, 2010 Dekanene skal årlig utarbeide en kvalitetsrapport, som tar utgangspunkt i studieledernes rapporter og nøkkeltallsrapporter. Rapporten skal sammenfatte og kommentere sentrale forhold i disse, gi vurderinger

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag September 2013 Institusjon: Høgskolen i Nord -Trøndelag Dato for vedtak: 05.09.2013 Sakkyndige: assisterende rektor

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-19/14 Kvalitetsrapport HiST 2013 1.06.2014 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 OM KVALITETSRAPPORTEN... 5 1.1.1 NØKKELTALL... 5 1.1.2 GODE RESULTAT... 6

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Vedtatt av Styret ved NHH 24.april 2012 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. KS Utdanning... 4 3. Organisering - KS Utdanning...

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer