Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen."

Transkript

1 Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Tore Helseth (ASV), Camille Thisell (TVF), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (ADM), Anette Velure (Studentrepresentant), Ann-Kristin Midtskog (Studentrepresentant), Esben Dybvik (deltok under studieplansakene og under sak). Forfall: Anne Røisheim og vara Bjørn Arne Buer, Iben Kardel Referat fra siste møter: mars, 12. april: Ingen kommentar Vedtakssaker SN-sak17-13 Nye emnebeskrivelser for ex. phil for bachelor i pedagogikk, bachelor i film- og fjernsynsvitenskap og bachelor i internasjonale studier med historie (10 sp), ASV (Saken ble utsatt fra forrige møte i påvente av pensumlister) Emnebeskrivelsene godkjennes SN-sak Nytt emne Spesialpedagogikk 30 sp: Deltagelse og marginalisering i skole og barnehage, utviklet for NKS Vedtak Studienemnda er kjent med at det pågår en utredning som skal vurdere grunnlaget for samarbeid mellom NKS og utdanningsinstitusjonene opp lovligheten av å kreve studentbetaling for gradsstudier. Studienemnda tar imidlertid kun stilling til det faglige innholdet i emnet ved behandlingen. Emnebeskrivelsen godkjennes. Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen. SN-sak Nytt emne Public Policy (6 sp), tilhørende MPA/MAINN (ØKORG) Emnebeskrivelsen godkjennes med kommentarer. Kommentar: Må være sikre på at 9 sp emnet i Ljublijana ikke har overlapp med det nye emnet i Public Policy. SN-sak Godkjenning av emnebeskrivelse for innovasjon og entreprenørskap i reiselivet. (Utsatt fra møte 22. mars) Vedtak Emnebeskrivelsen godkjennes SN-sak Godkjenning av Retningslinjer for emneansvarlig og intern/ekstern sensor ved Høgskolen i Lillehammer (Ettersendt sak) Retningslinjene erstatter "Retningslinjer for dekan, emneansvarlig og intern sensor" og "Retningslinjer for ekstern sensor" begge tidligere fastsatt av studienemnda, og innholdet samles nå i ett dokument.

2 Vedtak Retningslinjer for emneansvarlig og intern/ekstern sensor ved Høgskolen i Lillehammer godkjennes Drøftingssaker SN-sak Studienemndas kommentarer til avdelingenes kvalitetsrapporter Sekretær bearbeider vedtaksforslaget Nytt forslag til vedtak: Det er ikke noe i avdelingenes kvalitetsrapporter som tilsier at studiekvaliteten er dårlig eller at kvalitetsarbeidet på avdelingen ikke tas på alvor. Tidligere kvalitetsrapporter har pekt på at tilbakeføringssløyfen av studieevalueringer ikke nødvendigvis er god nok på alle studier. Det er nok sikkert fremdeles forbedringspotensialer på dette, men inntrykket fra avdelingenes kvalitetsrapporter er at en gjør dette bedre nå enn tidligere. Det er imidlertid igjen nødvendig å understreke viktigheten av at en må synliggjøre og videreformidle hva som gjøres etter evalueringsinnspill eller tilbakemeldinger. Studentene må også være med på å bearbeide resultater fra evalueringene. Fremdeles er det slik at studentene i den årlige studieprogramevalueringen i for liten grad svarer at "Fagmiljøet lytter til studentenes synspunkter og at studentene har reell innflytelse på utviklingen av studiet". Det er kanskje grunn til å tro at dette vel så mye handler om gode forventningsavklaringer tidlig i studieløpet, som at studentene ikke får sine ønsker innfridd. Dekanene har blitt flinkere til å følge forventningene i rapporteringsmalene og det er nå enklere å sammenligne avdelingenes forståelse for kvalitetsarbeidet og hva som faktisk gjøres på avdelingene. Unntaket er ASV som ikke har lagt ved sine tiltaksliste og hvordan en prioriterer å jobbe med denne. For senere rapporteringer bør dette legges inn i avdelingens kvalitetsrapport og ikke bare henvises til avdelingens handlingsplan. Øvrige kommentarer Det er trolig hensiktsmessig å legge ved sekretærs vurderinger på det enkelte rapporteringspunkt i den endelige kvalitetsrapporten for å synliggjøre forskjeller og likheter mellom avdelingene. En bør trolig nedtone dette med avviksmeldinger i forhold til studienemndas kommentarer. Dette bør dekkes opp andre steder siden dette kun synliggjør antall og ikke innhold. PhD-området er ikke fullstendig inkludert i avdelingenes rapportering og må følges opp spesielt eller som egen sak til styret i mai-møtet. Trolig bør en også forsøke å finne en hensiktsmessig form for kvalitetsrapportering av EVU-tilbudet ved HiL. Det er ingen indikasjoner på at kvalitetsarbeidet ikke tas på alvor på disse studietilbudene, men en stadig økende studieportefølje som gjennomføres utenfor institusjonen og gjerne også i samarbeid med eksterne aktører bør følges opp spesielt. Det forventes også at aktuelle IKT-aspekter og øvrige relevante administrative enheter finner sin plass i den endelige kvalitetsrapporten.

3 SN-sak Studiekvalitetsdagene 2013 Saken utsatt fra tidligere møter. Så langt i planleggingen har en kun blitt enige om tema - "Den gode forelesningen" og tidspunkt 7-8. oktober (lunsj til lunsj). Det gjenstår å diskutere innholdet i arrangementet mer i detalj, valg av gjesteforelesere, hvordan involvere studenter og fagmiljø etc. En ble i møtet enige om å forsøke å kalle inn til et idedugnadsmøte der både ansatte og studenter inviteres. Etter dette møtet bør en få nedsatt en komite for å jobbe videre med prosjektet og satt de ytre rammene. Et relevant bakgrunnsdokument finnes i NOKUT-rapport Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning (som var lagt ved som orienteringssak i forrige studienemndsmøte): -analyser/oppfatninger-om-kvalitet-i-hoyere-utdanning/ SN-sak Utdanningsmelding Saken ble lagt frem som en orienteringssak for studienemnda 22. mars under forutsetning av at den skulle legges frem som drøftingssak senere. Styret gjorde en foreløpig behandling av meldingen i møte 10. april. Den skal opp til ny behandling i styret 28. mai. Prorektor orienterte om videre prosess og innhold. Utdanningsmeldingen tenkes nå brukt som et vedlegg til en ny utdanningsstrategi der en bruker dokumentet for blant annet å lage en felles virkelighetsforståelse. Studiemiljøene vil snart få tilsendt meldingen til kommentering på innhold og blir samtidig presentert for en del problemstillinger. Siste økonomiske oversikter fra dekaner/kontorsjefer er ikke innarbeidet i det foreliggende dokument. En jobber fremdeles med å få en omforent forståelse for de økonomiske vurderingen. Studienemndas kommentarer: - Søkertallsutvikling og nasjonale trender over tid er viktige for å gi indikasjoner og retninger for strategisk satsning. - Relevansaspekter som kunne vært dekket opp gjennom en ALUMNI-ordning hadde vært nyttig innspill i meldingen. Det ble stilt spørsmål ved om og/eller når en skulle jobbe mer insitusjonelt med en ALUMNI-ordning og ikke bare la det bli opp til det enkelte studieprogram/miljø. Orienteringssaker SN-sak a) Endring av emnestørrelser på studiet Psykososialt arbeid med barn og unge - videreutdanning (60 sp, APS) Lenke til studiet

4 Sosial- og helsedirektoratet har bedt om en justering av emnestørrelsene på studiet der en utvider Emne 2 Psykisk helse for barn og unge frå 15 til 20 studiepoeng ved å flytte 5 studiepoeng frå Emne 3. Sekretær oppfatter dette som en redaksjonell endring. Ingen kommentarer fra studienemnda. b) Endring av emnestruktur på Ba barnevern (180 sp, APS) Endringen er godkjent i avdelingsstyret siden studiet er underlagt rammeplan. Endringene innbærer blant annet en sammenslåing av emnene på 1 år til et emne på 60 sp. I tillegg er det noen mindre endringer på andre emner c) Endring av eksamensform på emne Krig, fred og fredsbygging på Ba internasjonale studier med historie (15 sp, ASV) Endre eksamensform fra mappeevaluering til to skriftlige arbeider. Begrunnelsen er at emnet skal gjennomføres parallelt og ikke sekvensielt, og det blir for hektisk å skulle rekke tre skriftlige innleveringer på den korte tiden. Studentevalueringen viste også at en del studenter mente at læringsutbyttet ville ha blitt bedre med to (eller en) oppgaver i stedet for tre. Det ene arbeidet skal telle 40% og basere seg på et skriftlig arbeidskrav. Det andre skal telle 60% og er en hjemmeeksamen over tre dager. Formelt sett vil en registrere dette som en eksamen med en innlevering. Det skal ikke gis delkarakterer. Vektingen er veiledende og beskriver bare forholdet mellom de to oppgavene som skal besvares til eksamen. d) Utkast til årsrapport for Studiekvalitet. Årsrapporten skal behandles i høgskolestyret 28. mai e) Endring av emnerekkefølge på årsstudium i idrett/1 år ba idrett (ASV) Endringen innebærer følgende emnerekkefølge: Høst: Idrettsbiologi (15 sp), Trenings- og bevegelseslære (15 sp) (Flytte kurs i basistrening - Idrettsaktiviteter) fra vinter i vårsemesteret til høst. Vår: Idrett, individ og samfunn (15 sp), Idrettsaktiviteter (15 sp), inkludert kurs i ball til mai, som tidligere har gått på høsten. Gjeldende fra høsten 2013 f) Endring av eksamensform på Emnet Organisasjonsendring ved Bachelor i organisasjon og ledelse (15 sp, ØKORG) (Ettersendt sak) Eksamensformen endres fra hjemmeeksamen + 6 timer skoleeksamen til kun 6 timer skoleeksamen I tillegg ønskes det inn en tekst i studieplanen som presiserer bruken av arbeidskrav. g) Navneendring på emnet Læringsmiljøveiledning (5 sp, ASV) (Ettersendt sak)

5 Navnet endres til Studiemiljøveiledning

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

Kvalitetsrapport for TVF, 2010

Kvalitetsrapport for TVF, 2010 Dekanene skal årlig utarbeide en kvalitetsrapport, som tar utgangspunkt i studieledernes rapporter og nøkkeltallsrapporter. Rapporten skal sammenfatte og kommentere sentrale forhold i disse, gi vurderinger

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag September 2013 Institusjon: Høgskolen i Nord -Trøndelag Dato for vedtak: 05.09.2013 Sakkyndige: assisterende rektor

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-19/14 Kvalitetsrapport HiST 2013 1.06.2014 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 OM KVALITETSRAPPORTEN... 5 1.1.1 NØKKELTALL... 5 1.1.2 GODE RESULTAT... 6

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEKVALITETSUTVALGET Dato: 2. juni 2006, kl. 1200-1500, styrerommet, Remmen

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEKVALITETSUTVALGET Dato: 2. juni 2006, kl. 1200-1500, styrerommet, Remmen Roar Pettersen, Avdeling HS Odd Eriksen, Avdeling LU Terje Karlsen Avdeling IR Christian Heide, Avdeling IT Sverre Vesterhus, avdeling SF PULS ved Per Lauvås Hanne Dybvik, Biblioteket Solgunn Strand, IT

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer