Overnatting i Lillehammer (Hammer eller Rica) for styremedlemmer som har behov for det. Booking gjøres via

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overnatting i Lillehammer (Hammer eller Rica) for styremedlemmer som har behov for det. Booking gjøres via kristin.korsvold@hil.no."

Transkript

1 Til høgskolestyret med vara Lillehammer, 6. februar 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 12. februar 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland Udnæs, Geir Haugsbakk, Tore Maritvold, Victoria Celine Brovoll, Fredrik Lundestad Kopi: Kristin Solli, Marit Reitan, Rune Øygard, Anja Rynning Veum, Dag Harald Claes, Ingrid Tvete, Øyvind Tønnesson, Hans Anders Hanslien, Sara Elisabeth Inholm, Vegard Gjertsen, Forskerforbundet, NTL, Parat, Akademikerne, hovedverneombud, TVF, DNF, APS, ASV, ØKORG, studiedirektør, økonomi- og driftsdirektør, personal- og organisasjonsdirektør, Biblioteket, SOPP, SELL, LiSt, Studenttorget, Servicesenteret, Hovedbibliotekar, Leder IT-tjenesten, Fylkesmannen. Tid og sted: Tirsdag 12. februar 2013 Høgskolen i Lillehammer, Møterom Ø201 Møtet starter kl og forventes å vare fram til kl Lunsj serveres kl Overnatting i Lillehammer (Hammer eller Rica) for styremedlemmer som har behov for det. Booking gjøres via Med vennlig hilsen Bente Ohnstad Rektor Kari Kjenndalen Direktør Vedlagt saksliste Høgskolen i Lillehammer, postboks 952, 2604 Lillehammer. Telefon: Faks E-post:

2 Dagsorden Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av protokoll fra siste møte 3. Styreleder oppsummerer viktige hendelser i perioden og orienterer om de viktigste Sakene 4. Referatsaker 1/13 a Protokoll fra møte i høgskolestyret b Protokoll fra møte i læringsmiljøutvalget (LMU) c Referat fra studienemndsmøte d Referat fra studienemndsmøte e Protokoll fra avdelingsstyremøte ASV ettersendes f Kopi av brev fra KD til UHR av ; supplerende tilskuddsbrev, statsbudsjettet 2012 g Brev fra KD av vedr. ekspertgruppen i spesialpedagogikk og svarmail fra HiL av h Brev fra NOKUT av vedr. søknad om godkjenning av mastergradsstudium i film og fjernsyn, samt søknadsbrev fra HiL av i Brev fra KD av med vedlegg vedr. retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data j E-post fra NOKUT av vedr. evaluering av kvalitetssystemet k Høringsnotat fra KD av om utvikling av adm. løsninger og høringssvar fra HiL av l Brev fra KD av vedr. kostnader knyttet til studenters bruk av advokat og ved skikkethetsvurderinger m n Adm.org ved HiL behandling av rapport fra arbeidsgruppe (muntlig) På rektorfullmakt i perioden: Sammensetning av sakkyndig komité ved APS. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité ved ASV. Godkjent Beslutningssaker 2/13 Årsregnskap ettersendes 3/13 Tilsetting av dekan på Den norske filmskolen (DNF) u.off. 4/13 Planer og prioriteringer innspill til Rapport og planer, jf. styremøte 7. mars ettersendes 5/13 Etablering av et kompetanse-, universitets- og forskningsfond for Oppland 6/13 Justering av dimensjoneringstall Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) 6. Drøftingssaker 7/13 Statsbudsjett for 2013 kap 260 Tildelingsbrev Høgskolen i Lillehammer 8/13 Styreevaluering 2

3 7. Orienteringssaker 9/13 Planer for fremtidige bygg på campus status 10/13 Beredskapstiltak orientering om status 11/13 IKT ved høgskolen (muntlig) 8. Eventuelt 12/13 Eventuelt 3

4 Møtedato Saksbehandler Kristin Korsvold Arkivreferanse - 1/13: Referatsaker 1/13 Side a Protokoll fra møte i høgskolestyret b Protokoll fra møte i læringsmiljøutvalget (LMU) c Referat fra studienemndsmøte d Referat fra studienemndsmøte e Protokoll fra avdelingsstyremøte ASV - ettersendes - f Kopi av brev fra KD til UHR av ; supplerende tilskuddsbrev, statsbudsjettet 2012 g Brev fra KD av vedr. ekspertgruppen i spesialpedagogikk og svarmail fra HiL av h Brev fra NOKUT av vedr. søknad om godkjenning av mastergradsstudium i film og fjernsyn, samt søknadsbrev fra HiL av i Brev fra KD av med vedlegg vedr. retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data j E-post fra NOKUT av vedr. evaluering av 39 kvalitetssystemet k Høringsnotat fra KD av om utvikling av adm. løsninger og høringssvar fra HiL av l Brev fra KD av vedr. kostnader knyttet til studenters bruk av advokat og ved skikkethetsvurderinger m Adm.org ved HiL behandling av rapport fra arbeidsgruppe - (muntlig) n På rektorfullmakt i perioden: Sammensetning av sakkyndig komité ved APS. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité ved ASV. Godkjent

5 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai Arbo Styremedlem Marit Roland Udnæs Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Tore Maritvold Styremedlem Victoria Celine Brovoll Styremedlem Fredrik Lundestad Direktør Kari Kjenndalen Førstekonsulent Kristin Korsvold (sekretariat) Saksdokumenter til referatsak 65/12 g og h ble utdelt. Sak 65/12f ble utsatt til februar. Til sak 69/12 ble Utviklingsplan for Lillehammer campus utdelt. Det ble meldt tre saker til eventuelt. Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra siste møte. Styreleder oppsummerte viktige hendelser i perioden og orienterte om de viktigste sakene: - Besøk fra SIU og konferanse om internasjonalisering i samarbeid med SIU og SAK. - Høgskolene i innlandet samarbeider om i alt 17 SAK-prosjekter. Avsluttes i 2013 med en felles konferanse 4. april. - Møte KD vedr. master i film. HiL har bedt NOKUT om forlengelse av frist for akkreditering. 65/12: Referatsaker 65/12 a Protokoll fra møte i høgskolestyret b Utkast til protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) c Referat fra Avdelingsstyremøte for TVF d Protokoll fra møte i Avdelingsstyret ASV e Utkast til protokoll fra Avdelingsstyremøte APS f Protokoll fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) Utgikk g Protokoll fra Avdelingsstyremøte ØKORG h Referat fra Avdelingsstyremøte DNF i Brev fra KD av vedr. matematikk i lærerutdanningene j Kopi av brev fra KD til Norsk Sykepleierforbund av vedr. forsikring av 1

6 k l m n praksisstudenter i utlandet Brev fra KD av vedr. høyre utd.institusjoners arbeid med læringsmiljø og tilrettelegging Kopi av brev fra KD til Forskerforbundet av vedr. veiledning av doktorgradskandidater Brev til styret av fra Forskerforbundet av vedr. nybygg ved HiL På rektorfullmakt i perioden: Endelig utlysningstekst til stilling som dekan ved DNF (oppfølging fra styremøte ) Sammensetning av sakkyndig komité; vurdering av søkere på stilling som stipendiat innen temaet barn/unge og medier. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité; vurdering av søknad om opprykk. Godkjent d) Sak 38/12; kulturprosjektledelse (KPL) og film- og fjernsynsvitenskap (FFV) slås sammen med tanke på å kunne utnytte ressursene bedre. h) Sak 28/12: samarbeidet mellom film- og TV-fag fortsetter. En arbeidsgruppe møtes jevnlig og arbeider i hovedsak med faglig utvikling. i) Brevet har primært betydning for lærerutdanning. Kopi er sendt til ped-miljøet. m) Se for øvrig sak 66/12 og 69/12. Beslutningssaker: 66/12: Endelige budsjettrammer for 2013 Oppfølging av sak 43/12 og 56/12. Etter vedtaket som ble fattet forrige møte har budsjettet blitt finjustert i samarbeid med avdelinger og enheter. Direktøren gjennomgikk reduksjoner og endringer, samt vedtaksforslaget. Styret berømmet administrasjonen for å ha gjort en god jobb med å få budsjettet i balanse. Styret ba om en tilføyelse i vedtaket hvor de ber om at tildelingen for FU blir vurdert på nytt i budsjett for 2014 (punkt 4). Styret vedtok: 1. Styret vedtar følgende budsjettrammer for

7 Budsjett 2013 Inntekter Kostnader Resultat Avdelinger Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) Avdeling for TV-fag (TVF) Den norske filmskolen (DnF) Senter for livslang læring (SeLL) Totalt avdelingene Fellesavdelinger Fellesadministrasjonen Bygningsmessig drift Totalt fellesavdelinger Fellesposter Forskningsutvalget Studentvelferd Stipendiater Internasjonalisering "Små driftsmidler" Totalt fellesposter Til finansiering av bygningsmessige tiltak jf sak 56/ Totalt Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for eksternt finansiert virksomhet. 3. Styret gir direktør fullmakt til å fastsette satsene for budsjettering av lønn og indirekte kostnader i forbindelse med bidrags- og oppdragsvirksomheten. Direktør gis også fullmakt til å fastsette satsen for budsjettering av annumsmidler i avdelingene. 4. Styret ber spesielt om at tildelingen for FU blir vurdert på nytt i budsjett for /12: Master i miljøpsykologi Oppfølging av sak 54/12 hvor styret ba om å få seg forelagt en utredning om forutsetninger for å sette i gang master i miljøpsykologi, med hensyn til økonomi og infrastruktur. Direktøren orienterte om at saken har blitt utredet i administrasjonen og på avdeling for samfunnsvitenskap (ASV). Det ble også vist til vedtak fattet i avdelingsstyret ASV. Styret vedtok: Under forutsetning av at det foreligger dokumentert finansiering av et gaveprofessorat av en varighet på minimum 2 år, eller tilsvarende ekstern finansiering, samt godkjenning fra KD, kan Master i miljøpsykologi lyses ut. Det legges til grunn at NOKUTs krav til faglig kompetanse og kapasitet for studiemiljøet imøtekommes. 3

8 68/12: Utdanningsmelding for HiL første drøfting Prorektor presenterte utdanningsmeldingen og ba om tilbakemelding fra styret på den foreløpige skissen. Ideen bak meldingen er å gi en bedre oversikt over tilbudene vi har i dag, samt drøfte utviklingen videre. Det arbeides videre med utdanningsmeldingen etter de innspill som kom fram i møtet, og i samarbeid med avdelingene. Det tas sikte på å legge frem en revidert versjon ila våren Styret vedtok: Styret slutter seg til at det utarbeides en samlet utdanningsmelding for høgskolen. Struktur og innhold baseres på de innspill som fremkom i møtet. 69/12: a) Planer for fremtidige bygg på campus b) Intensjonserklæring om leie av lokaler i Forskningsparken Oppfølging av sak 56/12 hvor styret ba om å få seg forelagt en samlet gjennomgang av planer for fremtidige bygg. Foreløpig legges det frem en statusrapport og forslag til vedtak vedr. skisseprosjekt for forskningspark. Utviklingsplan for Lillehammer campus (av sept 12, delt ut) legges til grunn for videre arbeid. Styret vedtok: 1. Styret gir direktøren fullmakt til å signere en intensjonserklæring om at høgskolen sammen med andre aktører bidrar økonomisk og praktisk i utarbeidelsen av et skisseprosjekt for bygging av kontorlokaler til leie i en ny forskningspark på Storhove. Utgiftene begrenses til kr Styret ber om at prosessen med å etablere en forskningspark ses i sammenheng med høgskolens øvrige planer for nye bygg på campus. Som en del av den videre prosessen skal finansieringen av de økte husleiekostnadene avklares og de nødvendige godkjenninger innhentes. 70/12: Oppfølging PIU-prosessen etablering av et eventuelt Opplandsfond Fylkeskommunen har i brev av bedt styret om en skriftlig tilbakemelding innen angående mulig videreføring av et KUF-fond i Oppland. Styret vedtok: 1. Høgskolen i Lillehammer (HiL) forplikter seg til å arbeide for å etablere et universitet i innlandet. 2. For å oppnå dette tar vi sikte på en fusjon mellom HiL og Høgskolen i Gjøvik i 2014/2015. Når vi har innfridd akkrediteringskravene, vil vi søke om universitetsstatus, fortrinnsvis i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. 3. Høgskolen tar sikte på en årlig tilbakemelding til eierne/fondet om status og prosess. 4. HiL vil arbeide målrettet for å styrke sine master- og doktorgradsutdanninger. Vi vil bruke de nødvendige ressurser for å sikre stabilitet og robusthet i våre to doktorgradsprogram for å innfri akkrediteringskravene for å bli universitet, jf forskrift av 1. februar 2010 nr 96 og forskrift av 27. januar 2011 nr Etter at midlene fra et eventuelt KUF-fond er brukt opp, vil inntektene fra uteksaminerte kandidater fra våre master og phd-program bidra til å finansiere kostnadene ved å drifte og utvikle disse programmene. 4

9 6. Ut fra gjeldende akkrediteringskrav finner styret det realistisk at vi innfrir kravene for å bli universitet i 2016, jf pkt 4. Orienteringssaker: 71/12: Akademisk kalender 2013/14 Orienteringssak om studieåret. 72/12: Lokale lønnsforhandlinger ved HiL 2012 gjennomføring og resultat Forhandlingsresultatet sendes inn til FAD. Forhandlingsutvalget for fastsettelse av rektors lønn har besluttet å utsette saken til de sentrale forhandlingene avsluttes. 73/12: Spørreundersøkelse om midlertidige stillinger i UH-sektoren HiLs svar Direktøren gjennomgikk saken som vil komme i Riksrevisjonens endelige rapport. Saken var merket utsatt offentlighet. 74/12: IKT ved høgskolen Direktøren orienterte om at det nå er 16 søkere til stillingen som IT-leder. Uninett bistår i vurdering av søkere. Uninett har ila høsten også hjulpet høgskolen med feilsøkning og vil komme med anbefalinger for videre tiltak. 75/12: Eventuelt 1. Tilsetting av dekan ved Den norske filmskolen sammensetning av innstillingsutvalg: Tjenestemannsorganisasjonene har ikke lykkes med å bli enige om en representant for ansatte (jf sak 59/12). Styret oppfordrer organisasjonene til å finne en omforent løsning. 2. Styret ber om at det årlig settes opp en styreevaluering på agendaen. 3. Sammensetning av styre: varamedlem Hilde Skofteland har bedt seg fritatt vervet. KD har godkjent dette og oppnevnt Synnøve Brenden som ny vara. 4. Ønske om at møtet april flyttes. Styret ble enige om å sette det opp igjen den april. 5

10 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:00 mandag Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 21. desember 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor Leder for utvalget FA Jan Aasen, driftsdir. Medlem FA Varamedlem som møtte: Sveinung Berild Mina Henriette Vikersveen Vara Vara FA FA Fra administrasjonen møtte: Navn Iben Kardel (varamedl.) fung.sekretær LMU Forfall: Funksjon Representerer Hege Michelsen Medlem FA Catrine Bexrud Medlem Sindre G. Paulsen Vara ST Ved en feil hadde disse studentene ikke mottatt innkalling: Vegar Gjertsen medlem ST Tobias Veildahl Olsen medlem ST Saksnummer Innhold BS 28/12 Godkjenning av innkalling og saksliste RS 29/12 Godkjenning av protokoll fra møte RS 30/12 Referatsaker: a b c Referat fra studienemndsmøte Referat fra studienemndsmøte Referat fra vaffelmøte OS 31/12 a b c Orienteringssaker: Status avvikssaker og forbedringsforslag Status arealdisponering Brev fra KD ad høyere utdanningsinst. Arbeid med læringsmiljø og tilrettelegging BS 32/12 BS 33/12 Beslutningssaker: Studentenes arbeids-/læringsmiljø LMUs årsrapport 2012

11 Drøftingssaker DS 34/12 DS 35/12 Studiekvalitetsdagene 2013 Sak fra studentpolitisk styre: F orslag til bedring og ombygging av kameragasjen for avdeling for TV-fag samt svar fra administrasjonen Side 2 OS 36/12 Eventuelt Møteplan for våren 2013

12 BS 28/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent. Side 3 RS 29/12 Godkjenning av protokoll fra møte 20. september 2012 Godkjent. Kommentar i møtet: Godkjenning av protokoll er gjort en uke etter at referatet er sendt til medlemmene. Dersom det ikke kommer noen kommentarer innen en uke er protokollen godkjent. Derfor blir godkjenning av protokoll en referatsak. RS 30/12 Referatsaker: a) Referat fra studienemndsmøter 21. september 2012 og 19.oktober 2012 Tatt til orientering. b) Referat fra vaffelmøte Tatt til orientering. OS 31/12 Orienteringssaker: a) Status avvikssaker og forbedringsforslag Åpne (gamle), og nye meldinger sidene forrige møte: (Trådløst nett/pålogging IKT Åpen) (Audiovisuelt utstyr i auditoriene IKT Åpen) For få printere IKT Åpen To-sidig print IKT/bibl. Åpen Print Bibl. Åpen Ekstra emner Studienemnd Lukket Studieplanprosess Studienemnd Lukket Støy på lesesal Bibl. Lukket Tregt nett på lesesal IKT Åpen Tilpasset eksamen Stud. adm. Åpen Trege (nye) datamaskiner/avlogging IKT Åpen Sakene ble gjennomgått tematisk av sekr. Møtet ønsker at sakene blir kommentert kvalitativt i innkallingen slik at en forstår hva som faktisk ligger bak. Noen saker er store, prinsipielle og må være under behandling lenge andre kan enkelt kvitteres ut. Sekretariatet presenterer ny fremstillingsform fra neste møte.

13 På nyåret skal det legges fram en framdriftsrapport på IKT status som LMU da vil få til orientering - evt. behandle. b) Status arealplanlegging Driftsdirektør redegjorde for saken. Mht til studentenes læringsmiljø er følgende av spesiell interesse: Datasal Sørhove plan 1 blir nå kontorer for fagmiljø Idrett Montenegro frigjøres for undervisningsformål (seminarrom, grupperom) og datasal når psykologene flytter ila januar Der servicesenteret var blir det et nytt areal for tilrettelagt eksamen / datasal Side 4 c) Brev fra KD d. 6. november som beskriver hvordan arbeidet med læringsmiljø og tilrettelegging for studenter som har behov for tilpassing viser at høyskolen jobber innenfor de rammer som er forventet av dep. Beslutningssaker: BS 32/12 Studentenes arbeids/læringsmiljø Møtet var forelagt brev fra studentforeningen samt status på oppfølging av sakene fra administrasjonens respektive ledere for de aktuelle ansvarsområdet. Vedtak: Møtet tar saken til etterretning. Saken følges opp igjen på neste møte hvor studentforeningen inviteres inn slik at gjennomgangen og oppdatering av sakene da foregår i dialog med dem. BS 33/12 LMU årsrapport Vedtak: LMU tar årsrapporten til etterretning og imøteser at driftsutgifter presenteres i vårsemesteret når dette er ferdigstilt. Drøftingssaker: DS 34/12 Studiekvalitetsdagene 2013 Prorektor redegjorde for forslag til tema slik det fremkommer av SN sak 57-12

14 LMU ønsker fokus på hvordan det faktisk undervises ved HiL og hvordan en ut fra dette kan videreutvikle undervisningsformene. DS 35/12 OS 36/12 Sak fra studentpolitisk styre: Forslag for bedring og ombygging av kameragarasjen Driftsdirektør redegjorde for status. Saken er allerede under behandling. Det er viktig at studentforeningen forløpende orienteres når saker løses og settes i gang. Driftdirektør sørger for kommunikasjon om byggeprosjekter direkte til studentforeningen fremover. Eventuelt Møteplan for vårsemesteret 2013 Jf. årshjul for utvalget må det gjennomføres møte i februar for forberedelse til studiekvalitetsdagene samt i mai for behandling av kvalitetsrapporter. Samtidig kan det være aktuelt med møte i januar for å behandle studentforeningens notat ad. studenters læringsmiljø når oppdateringer er klare Adm bes om å finne tidspunkter som kan passe for flest mulig av møtets medlemmer. Side 5

15 Referat fra studienemndsmøte 14. desember (kl , Ø-201) Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Anne Røisehagen (APS), Sveinung Berild (ØKORG), Camille Thisell (TVF), Tore Helseth (ASV), Anette Velure (Studentrepr), Sigbjørn Hernes (Adm. repr), Iben Kardel (Studieadm), Arve Thorsberg (Studieadm), Forfall: Studentrepr Tobias V. Olsen Møteleder: Jens Uwe Korten Referent: Arve Thorsberg Referat fra forrige møte: Ingen kommentarer Vedtakssaker SN-sak Godkjenning av studieplaner Master i Public Administration og Master i Innovasjon og næringsutvikling Vedtak: Studieplanene godkjennes med kommentarer Kommentarer: Studiemiljøet har besvart de kommentarene studienemnda hadde til tilpasning til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk på en tilfredsstillende måte og studieplanen ser nå bra ut. Studienemnda er også fornøyd med at fagmiljøet skal ha en prosess for å diskutere pensum og tematisk overlapp i studieplanene. Studienemnda føler seg imidlertid fremdeles ikke sikre på at dagens masterstudier er en god/optimal overbygning på bachelorstudiene ved ØKORG. En ber avdelingen gjøre rede for i hvilken grad masterprogrammet nå oppleves relevant for bachelorprogrammene ved ØKORG og hva som tenkes gjort fremover for å gjøre studietilbudet enda mer relevant/aktuelt for bachelorstudiene. Under saken ble det diskutert litt rundt hvordan valg av pensum bør skje. Studiedirektør vil utarbeide og legge frem et notat om bruken av eget pensum i emner med referanse til nylig gjennomført seminar om forvaltningsrett. Det er viktig at det er gode faglige diskusjoner/prosesser rundt valg av pensum. En understreker også at det er et dekanansvar å kvalitetssikre prosessene rundt valg av pensum. SN-sak Godkjenning av studieplaner Veksthus for ledere i kommunal sektor (30+30 ev. 60 sp) og Ledelse av prosesser (30 sp), Eksternfinaniserte studietilbud, ØKORG Vedtak: Studieplanene godkjennes med kommentarer Kommentarer: Studienemnda mener studiene ikke bør anvende krav om bachelorutdanning i opptakskravet. Dette er et videreutdanningstilbud, men ikke på et masternivå (i syklus 2 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk). Det vil uansett være mulig for de som har gjennomført studiene å søke de innpasset i annen utdanning. Studienemnda mener videre at navnene på studiene kanskje virker noe upresise i forhold til hva de synes å inneholde, men dette har avdelingen trolig tenkt grundig igjennom. SN-sak Godkjenning av emnebeskrivelse Etikk og moralske problemer (15 sp) Vedtak: Emnebeskrivelse godkjennes SN-sak Godkjenning av PhD-emne/seminar Public Innovation Vedtak: Godkjennes med kommentarer

16 Kommentar: I forhold til måten beskrivelsene er utformet på så burde den bearbeides noe mer for å tilfredsstille formen som angis i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. I dag så blir det for lite skille mellom den generelle beskrivelsen og læringsutbyttebeskrivelsene. En bør sørge for at læringsutbyttebeskrivelsene i større grad angir kvalifikasjonene som kursene gir under hovedpunktene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Videre virker det å være et stort omfang (mange ECTS/studiepoeng) på kurset innenfor et relativt kort tidshorisont. Studienemnda har ikke lang erfaring til å vurdere dette nivået og ønsker å invitere høyskolens to phd-miljøer til neste studienemndsmøte for å få presentert tradisjoner for pensumomfang, krav til faglig innhold etc. for slike seminarer. SN-sak Godkjenning av studieplan Barnehagepedagogikk (Pedagogisk ledelse i barnehager) Vedtak: Studieplanens overordnede del godkjennes med kommentarer. Emnebeskrivelsene vil studienemnda behandle på neste møte. Kommentar Studienemndas sekretær hadde ved en feiltakelse ikke vedlagt emnebeskrivelsen for emnet småbarnspedagogikk (30 sp) i saksdokumentene. Studienemnda ønsker å bli forelagt denne emnebeskrivelsen i neste møte slik at det er blir mulig å se på innholdet og sammenhengen mellom emnene. SN-sak Godkjenning av emnebeskrivelse Vitenskapelig metode for Ba internasjonale studier med historie (15 sp) Vedtak: Godkjennes med kommentar Kommentar: Normen for pensumomfang tilsier sider på et 15 sp emne. Fagmiljøet må derfor redusere noe på omfanget før oppstart av emnet. Emnet skal inn i 6. semester (fom vår 2013). Ex fac II inngår tematisk inn i emnet som totalt blir på 15 sp Diskusjonssaker SN-sak Studiekvalitetsdager I forhold til det videre arbeidet så ønsker en å gjennomføre et formøte rundt ca. 18. januar. Inviter alle i studienemnda og studentforeningen til dette møte. Tema for dagene, dvs. en drøfting av forelesningsformen og gjerne i form av en slags praktisk pedagogisk dag, holdes fast. SN-sak møtetidspunkter vårsemesteret En gang i måneden i vårsemesteret. Primært fredager. (Det sendes ut egen innkalling i Noteskalenderen for det enkelte møte) SN-sak Orienteringssaker a) Justering av eksamensform emnet Festivaler I studieutvalgsmøte tirsdag 13. november ga studentene ved KPL sin tilslutning til å nedskalere eksamen til emnet Festivaler, KPL2004/1, ved siste gjennomføring av emnet i sin nåværende form våren Eksamen vil bli gjennomført som en sekstimers skoleeksamen (mot tidligere en ukes hjemme eksamen + 4 timers skoleeksamen) b) Styresak Utdanningsmelding

17 Jens Uwe orienterte om innholdet. Styresaken vedlegges referatet: c) Fra seminar "Ja takk, begge deler!" Nasjonal konferanse om podcast av forelesninger og digital vurdering. Tromsø 5-6. november Jens Uwe orienterte kort. Alle innlegg finnes her: Artikkel om "Hva skjer - Open Educational Resources" vedlegges referatet. d) Emnet samfunnsvitenskapelig metode for ØKORG, blir delt i to versjoner Emnet samfunnsvitenskapelig metode med emnekode ØKA1023 som tidligere har vært kjørt felles for BØADM, BOL, BAMLT og BARL vil våren 2013 ha to separate opplegg med to eksamener. Opplegget for 1 BAMLT, 1 BARL og årsstudiet har eget opplegg med egen eksamen innenfor eksisterende emnebeskrivelse for faget. Dette vil da måtte ha egen emnekode e) Master i miljøpsykologi Jens Uwe orienterte. Styret har vedtatt oppstart høsten 2013 under forutsetning av ekstern finansiering av professorat.

18 Referat fra studiednemndsmøte 25. Januar 2013 Tilstede: Sigbjørn Hernes, Sveinung Berild, Jens Uwe Korten, Randi Kirkeby (under sak 06), Camille Thisell, Jorid Vaagland, Esben Dybvik, Anne Røisehagen, Iben Kardel, Arve Thorsberg Forfall: Studentrepresentantene Møteleder: Jens Uwe Korten Referent: Arve Thorsberg Referat fra forrige møte: Ingen kommentarer Vedtakssaker SN-sak Ny studieplan NyGIV (15 sp), SELL/APS, Oppdragsstudium Vedtak: Studieplanen ble godkjent SN-sak Godkjenning av studieplan Barnehagepedagogikk (60 sp). (Saken utsettes) Kommentar: Studieplanens overordnede del og emnebeskrivelse for emne 1 Barnehagepedagogikk (30sp) ble godkjent i forrige møte. Sekretær trodde emnebeskrivelsen for emne 2 ville foreligge til behandling til dette møtet, men det gjorde den ikke. SN-sak Revisjon av emnebeskrivelse Etikk og samfunnsansvar (7,5 sp, ØKORG) Vedtak: Godkjent Kommentar: Revisjonen innebærer en endring av eksamensform fra hjemmeeksamen til 4 timers skoleeksamen (og 4 arbeidskrav i gruppe). Under saken ble det diskutert hvordan en mer prinsipielt skal håndtere slike endringssaker. En må trolig invitere til et samarbeid med de ulike miljøene ved HiL hvis en skal få til bedre prosesser rundt denne tematikken. Slik det er i dag er det vanskelig for studienemnda å holde igjen endringsønskene når de er godt begrunnet. SN-sak Studieplanendring på Masterprogrammene ved APS (for masteroppgavebeskrivelsene på MA ped, Ma sosial og velferdsfag og Ma sosialfaglig arbeid med barn og unge). Vedtak: Godkjent Kommentarer: Endringen innebærer at en innfører en sterkere strukturering av masteroppgaveløpet med obligatoriske seminarer. I hovedsak er endringene like for alle masterene, men teksten er noe tilpasset det enkelte studium. Det som er viktig å legge merke til er at de innfører et 80 % seminar. Ressursen til den økte seminarbruken tas fra muntlig

19 eksamen, som blir tatt bort i det nye opplegget. Endringen innføres fra og med kullet som startet på masterstudiene høsten Studienemnda ber om en evaluering av ordningen. SN-sak Revisjon av Nature-based travel and tourism fra 15 sp til 7,5 sp (ØKORG) Vedtak: Godkjent Kommentar: Endringen innebærer en endring av emnestørrelse fra 15 sp til 7,5 sp. Første gjennomføring vår SN-sak Endring i studieplan for bachelor i pedagogikk (APS) Vedtak: Godkjent Kommentar: Endringen innebærer flytting av ex. phil og ex. fac 1 fra 6 semester til 3. semester. Emnene bytter plass med Pedagogisk utviklingsarbeid. En arbeider også med å lage en ex. philversjon som er bedre tilpasset bachelorplanen i pedagogikk. Studienemnda vil trolig få en ny emnebeskrivelse til behandling etterhvert. SN-sak Revisjon av emnet Event Management Vedtak: Studienemnda vil ha saken til ny behandling. Kommentarer: Studienemnda er av den oppfatning av at den ønskede eksamensformen ikke i tilstrekkelig grad sikrer en mot gratispassasjerer. En ber også om å få se eksamensformene som benyttes på studiet under ett. Diskusjonssaker SN-sak Studiekvalitetsdager mars Studienemnda ble enig om å flytte arrangementet til september. Det kom også forslag om å slå det sammen med opplæringen av de klassetillitsvalgte. Studienemnda drøfter saken videre i marsmøtet etter å ha konferert med studielederne (i neste studielederforum) Angående læringsmiljøprisen: En anbefaler at en utsetter prisutdelingen til høstens arrangementet. LMU må avgjøre dette selv. SN-sak Endring av studieforskrift, får implikasjoner for krav til bachelorgrad. Det ble gitt en muntlig redegjørelse av rådgiver Esben Dybvik for endringen i studieforskriften og for de implikasjoner det kan innebære for hvilke krav som stilles for å kunne utstede bachelorgrad. Saken kommer til høring i organisasjonen i løpet av februar.

20 SN-sak Orienteringssaker: a) Utdanningsmelding - status Muntlig orientering ved Jens Uwe Korten. Et utkast ble forelagt i møtet. b) Aktuelle saker fra studielederforum 25. januar. - En ønsker å revidere retningslinjene for sensorbruk. Disse sendes på høring i organisasjonen og skal sluttbehandles i studienemnda. - Om bruk av deleksamen på mindre emner. En fikk i studielederforum anbefalt at en skal legge inn i forskriften en retningslinje om at det kun skal være en eksamensdel for emner på 15 sp og mindre. - Forkunnskapskrav i emnebeskrivelser (Vedlagt betraktning rundt forkunnskapskrav utarbeidet av Rådgiver Esben Dybvik) Når det settes forkunnskapskrav i emnebeskrivelsen betyr dette at de emner som er forkunnskapskrav må være bestått før man kan ta eksamen i det aktuelle emnet jf. forskrift om opptak, studier mv. ved HiL 28, 2. ledd. Forkunnskapskrav vil si at emnet bygger videre på kunnskaper og ferdigheter som er tilegnet i et innføringsemne. Skal man kunne håndtere dette administrativt må man legge til grunn at forkunnskapskrav er å anse som krav. Det er ikke mulig å praktisere en ordning der man ut fra en skjønnsmessig vurdering tar stilling til om den enkelte student er kvalifisert for eksamen. Hensynet til forutsigbarhet og likebehandling gjør at man må forholde seg til det som er beskrevet. Eneste grunnlag for å frita noen fra forkunnskapskravene er at de kan dokumentere å ha kompetanse tilsvarende forkunnskapskravet ved å ha tatt andre emner ved HiL eller annen høgskole/universitet. Videre er det en forutsetning at studieplanen er strukturert slik at emnene kommer i riktig rekkefølge. Det må arrangeres en ny eksamen og resultatene på denne og eventuell klagesensur må foreligge før det arrangeres eksamen i emnet som har forkunnskapskrav. Det er ressurskrevende å følge opp forkunnskapskrav og det må gjøres etter forvaltningsmessige prinsipper. Vedtak om å frata en student eksamensretten er definert som enkeltvedtak da det berører rettigheter til enkeltindivider. Av den grunn er studieadministrasjonen opptatt av at forkunnskapskrav kun blir innført der emnene faktisk bygger på hverandre, og ikke som et ris bak speilet for å få studenter til å bestå eksamen. Da vi erfarer ulike forståelse av forkunnskapskrav og at studentene i en del saker før forskjellige svar fra de ulike emneansvarlige og studieadministrasjonen ser vi behov for en gjennomgang av de forkunnskapskrav som er satt i emnebeskrivelser på bachelor- og masternivå. Hensikten vil være å sortere bedre på hva som er forkunnskapskrav og hva som er anbefalte forkunnskaper. Anbefalte forkunnskaper er kun til informasjon og angir hva som forventes av forkunnskaper for å få et optimalt utbytte av emnet. Se veileder til utfylling av emnebeskrivelser

21

22 departementet kan kreve tilskuddet helt eller delvis tilbakebetalt dersom det ikke benyttes i samsvar med forutsetningene. Vi ber om at UHR innen 15. februar 2012 sender inn detaljert prosjektplan der resultatmål og framdriftsplan blir tydeligort. Regnskap og rapport for midlene sendes departementet ved innen 15.mars Rapporteringen skal vise framdriften i forhold til prosjektplan. Innen 15.mars 2014 skal det rapporteres på resultater og effekter av tiltakene. Departementet ber også om at UHR gir en vurdering av hvordan det er lagt til rette for at fagmiljøene og institusjonene kan arbeide videre for å oppnå de langsiktige målene med SAK-politikken. Med hilsen Toril Johansson (e.f.) ekspedisjonssjef. //, j; L -- Lena Engfeldt seniorrådgiver Vedlegg: Oppdragsbeskrivelse for SAK-prosjekt Kopi: Universiteter og høyskoler Riksrevisjonen Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsdirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet Barne- og likestlilingsdepartementet Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Kommunal- og regionaldepartementet FO FO-studentene Norsk Studentorganisasjon Forskerforbundet Side 2

23 Oppdragsbeskrivelse sosialfagutdanningene for SAK-prosjekt knyttet til 1. Bakgrunn Regjeringen satser bredt på utvikling av helse- og velferdstjenestene. For et fortsatt bærekraftig system, der pasienter og brukere møter kvalitativt gode og trygge tjenester på en effektiv og omsorgsfull måte, er det nødvendig med omfattende endringer i tjenestenes organisering. Samhandling mellom ulike deler av tjenestene står sentralt i dette. Både i helse- og omsorgstjenestene, innenfor Nav-systemet og i barnevernet pågår det omfattende arbeid for å sikre likeverdige tjenester for hele befolkningen. Tilgang på og bruk av riktig kunnskap og kompetanse er avgjørende for å lykkes med dette. Det er menneskene som hver dag møter brukere og pasienter, som er de viktigste byggesteinene i våre helse- og velferdstjenester. Gjennom Meld. St. 13 ( ) Utdanningfor velferd Samspill i praksis har regjeringen lagt det politiske grunnlaget for et omfattende arbeid der målet er å sikre at utdanning og forskning framskaffer den kunnskap og kompetanse som tjenestene trenger. Lykkes vi med dette, vil det få betydelige positive konsekvenser for både forsknings-, utdannings-, helse- og velferdssektorene i Norge. Stortingsmeldingen gir tydelige signaler om regjeringens ønskede retning for den videre utvikling av helse- og sosialfaglig utdanning og forskning i Norge, som et samlet Storting har stilt seg bak. Utdanningene skal gi studentene grunnleggende kompetanse som svarer på samfunnets behov for kunnskapsbaserte tjenester, samtidig som de skal danne et godt grunnlag for videre kompetanseutvikling i yrkesutøvelsen og innen utdanningssystemet. De skal holde gjennomgående høy kvalitet og bygge på forskning og erfaringsbasert kunnskap. Helse- og velferdstjenestenes behov for kunnskap og kompetanse skal være utgangspunktet for utformingen av utdanningene. Forskningen skal være praksisnær og av høy kvalitet slik at den bidrar til kvalitetsutvikling av både utdanningene og yrkesutøvelsen. Videre skal det være godt samspill på tvers av utdanningene, både når det gjelder fagområder og nivå i utdanningssystemet. Regjeringens SAK-politikk (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) bygger på erkjennelsen av at solide fagmiljøer med høy kvalitet forutsetter utstrakt arbeidsdeling og samordning mellom institusjonene. Regjeringen forutsetter at dette også skal gjelde for sosialfagutdanningene og forventer at: "Fagmiljøeneskal oppnå en styrkingi tråd med dengieldendesakpolitikken slik at de ansatte ved de ulike utdanningeneinnenforsamme institusjonopptrerogoppfattessom ettfagmiljø".dette legges til grunn i den videre utviklingen av sosialfagutdanningene og med utgangspunkt i fremtidige nasjonale og regionale behov for sosiaffaglig kompetanse. Side 1 SAKSOSIALFAG3.DOCX (L)(637666).DO,

24 I stortingsmeldingen omtales sosialfaglig arbeid og kompetanse særskilt på grunn av at det er behov for større endringer av disse utdanningene slik at de i bedre grad kan imøtekomme samfunnets behov. Den sosialfaglige kompetansen trengs innenfor alle tjenesteområder og i arbeid med en rekke ulike brukergrupper. Utdanningene representerer og produserer hver for seg viktig kunnskap og kompetanse som trengs i velferdstjenestene. Sosialfagene har imidlertid svake forskningstradisjoner og fagmiljøene er i noen tilfeller små og lite robuste. De sosialfaglige utdanningene har ulike teoretiske og metodiske tradisjoner og vernepleierutdanningen og barnevernspedagogutdanningen har en tidlig spesialisering mot visse målgrupper og tjenester. Dette er motsatt av den pågående utviklingen som går i retning av at utdanninger orienterer seg bredere, både med hensyn til rnalgrupper og arbeidsfelt. Endringene er basert på arbeidslivets etterspørsel og dette vil også gjelde disse utdanningene. Andre forskjeller mellom de tre utdanningene er at barnevernspedagogutdanningen og sosionomutdanningen er sosialfaglige utdanninger mens vernepleierutdanningen er en helsefagutdanning som gir autorisasjon. Utdanningene er blitt utfordret, og regjeringen beskriver i stortingsmeldingen hva som må gjøres for at kandidatene skal kunne imøtekomme helse- og velferdstjenestenes forventninger til sosialfaglig kompetanse. Regjeringen vil på bakgrunn av de omtalte endringsbehovene iverksette særskilte tiltak, utover det som gjelder alle helse- og sosialfagutdanningene, for de sosialfaglige utdanningene. Regjeringen mener at: "densosialfagligekompetansenbørstyrkesmed utgangspunkti de tre storegrunnutdanningenepå området,ogat det er behovfor endringerbåde innenforhver av utdanningeneogi samspilletmellom dem."regjeringen sier videre at dette skal gjøres gjennom at: "scerligvekt skal leggespå å utvikle og styrkedefagligefelleselementeneogden velferdsfagligebasiskompetansen." Regjeringen vil også gjennomføre: "en helhetliggjennomgangavfagmiljøene ogderesutdanningstilbudogforskningsinnsats."hovedprinsippet om brede grunnutdanninger skal legges til grunn ved gjennomføringen av de særskilte tiltakene jf nærmere omtale av dette i Meld. St. 13 ( ) Utdanningfor velferd SaMspilli praksis.. 2. Måletmed oppdraget: For å møte kunnskaps- og kompetansebehovene på det sosialfaglige området i alle deler av velferdstjenestene, er det behov for mer robuste fagog forskningsmiljøer. Målet med oppdraget er å legge til rette for en nasjonalt koordinert prosess som bidrar til dette gjennom økt samarbeid, tydeligere arbeidsdeling og økt faglig konsentrasjon (SAK) med utgangspunkt i de tre store grunnutdanningene. Side 2 SAKSOSIALFAG3.DOCX (L)(637666).DOCX

25 3. Beskrivelse av oppdraget Kunnskapsdepartementet ber Universitets- og høyskolerådet ta ansvar for organisering og gjennomføring av et nasjonalt SAK-prosjekt. Prosjektet skal ha som mål: Å definere sosialfaglig kompetanse slik at det bidrar til å styrke og videreutvikle de sosialfaglige felleselementene i dagens tre hovedutdanninger (utdanning til barnevernspedagog, sosionom og vernepleier). Forholdet mellom sosialfaglige felleselementer og profesjonsspesifikke bidrag til sosialfaglig arbeid må klargjøres. Det forutsettes at dette skjer i samspill med helse- og velferdstjenestenes uttrykte kunnskaps- og kompetansebehov. Å stimulere til tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene om innhold og organisering av de sosialfaglige utdanningene i dialog med relevante yrkesfelt. Å stimulere til samordnet forskningsinnsats i nært samarbeid med yrkesfeltene på tvers av studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner som ledd i arbeidet med å utvikle mer robuste fag- og forskningsmiljøer. Oppdraget er to-delt: Den første delen (jfpkt 1) skal omfatte tiltak for å definere og styrke utviklingen av en felles sosialfaglig basiskompetanse gjennom de nevnte grunnutdanningene. Den andre delen (jfpkt 2 og 3) skal stimulere til tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene når det gjelder utdanning og forskning. Sosialfaglig utdanning på alle nivåer skal inviteres til å delta i SAK-prosessen. Endringsarbeidet skal forankres både hos institusjonsledelsen og den faglige ledelsen, og en bredest mulig involvering av fagpersoner på tvers av institusjoner er en forutsetning. Oppdragets pkt 1 gjennomføres uavhengig av gjeldende rammeplaner. Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket legges til grunn. Derav følger at institusjonene, som del av prosessen med å definere den felles sosialfaglige kompetansen, arbeider for en samordning av læringsutbyttebeskrivelsene på overordnet nivå. Side 3 SAKSOSIALFAG3.DOCX(L)(637666).DOCX

26

27

28 tilbyr spesialpedagogiske utdanninger. I første fase ønsker sekretariatet å møte alle institusjonene som tilbyr utdanning i de spesialpedagogiske fagområdene på bachelor- og masternivå. MMeter å få kartlagt fflikesider ved utdanningene. Dette gjøres gjennom møter og intervjuer med sentrale aktørerpå den enkelte institusjon med utgangspunkt i noen spørsmål som vil bli utsendt på forhånd. I andre fase vil ekspertguppen arrangere seminarer hvor alle institusjonene vil få anledning til å delta. Målet er å bruke den kunnskapen som er hentet inn i første fase til å oppsummere, vurdere og diskutere forslag til tiltak og løsninger. Strategiene og tiltakene som ekspertgruppen anbefaler skal fremme samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i utdanningene og i forsknings- og utviklingsarbeidet. I tredje fase vil institusjonene få mulighet til å kommentere ekspertgruppens foreløpige rapport slik den endelige rapporten i størst mulig grad beskriver en ønsket framtidig situasjon som flest mulig kjenner seg igjen i og støtter. Mer informasjon om dette arbeidet vil komme etter hvert fra sekretariatet for ekspertgruppen. Det vil også bli etablert en egen nettside for ekspertutvalgets arbeid der det vil bli mulig å komme med innspill, og hvor ekspertgruppen kan presentere ulike problemstillinger som de ønsker tilbakemelding på. I denne omgang ønsker departementet at alle institusjonene oppgir en kontaktpersonsom ekspertgruppenkan henvende seg til for å avtale møtetidspunkt og planlegge den videre arbeidsprosessen. Frist: 15.januar 2013 Departementetønsker at navn, e-post og telefonnummer til kontaktperson på den enkelte institusjon blir sendt til: Jens Rydland i Forskningsrådet, telefon: , e-post: Med kopi til Berit Rognhaug, e-post: beritrognhaugqpisp uio.no og Toril Fiva For ytterligere informasjon kontakt Jens Rydland. (se kontaktinformasjon over) Med hilsen r 11 1 re rik DalenTennøe (e.f.) avdelingsdirektør Toril Fiva seniorrådgiver Vedlegg: Mandat for Ekspertgruppen i spesialpedagogikk Side 2

29 Fra: Sendt: 19. desember :43 Til: Jens Rydland Kopi: Emne: Ekspertgruppe i spesialpedagogikk - kontaktperson Høgskolen i Lillehammers kontaktperson er: professor Jenny Steinnes epost: Tlf: Mvh Arne Moe kontorsjef

30 KL1T. 111/ Nasi onattorganfor kvaliteti utdanningen Høgskolen i Lillehammer Postboks LILLEHAMMER Kronprinsens gate 9 Postboks 1708 Vika 0121 Oslo Tlf: Faks: Saksbehandler: Luna Lee Solheim Vår ref: 11/ Vår dato: Dir. tlf: Deres ref: Deresdato: Høgskolen i Lillehammer - søknad om godkjenning av mastergradsstudium 1film og fjernsyn Vi viser til brev av 6. desember 2012 med forespørsel om utsettelse av frist for tilsagn om akkreditering. Vi har hatt en grundig vurdering av dette, og har kommet til at vi ikke kan innvilge en forlenget frist til desember Når en institusjon søker om akkreditering, forventer vi at institusjonen har kommet så langt i planleggingen at ansettelsesprosessen enten er i gang eller at de ansatte allerede er på plass. Fordi ansettelse er en dyr investering for en høgskole, har NOKUT forståelse for at man venter med den faktiske ansettelsen til man er sikker på at studiet blir akkreditert. NOKUT har derfor åpnet for å gi tilsagn om akkreditering med en maksimumsfrist på et år. Tilsagn om akkreditering innebærer at NOKUT utsetter å fatte vedtak om akkreditering til tilsagnsfristen er utløpt. Dette mener vi er tilstrekkelig fleksibelt utvidet frist. Dersom tilsagnsfristen skal utvides med 100 prosent, vil det innebære en særbehandling av Høgskolen i Lillehammer som krever en god begrunnelse. En slik begrunnelse mener vi ikke foreligger i denne saken. Høgskolen påpeker i brev med tilhørende vedlegg at det fortsatt er usikkert om høgskolen vil få midler til å få de nødvendige ansettelsene på plass. Sentralt i vår vurdering er det også at høgskolen ikke har fremlagt informasjon om at eventuelle tilsettingsprosesser er påbegynt slik at høgskolen er i stand til å foreta tilsettingene innen utløpet av en eventuell utvidet frist. For å kunne tilby studiet, må høgskolen fremme ny søknad om akkreditering av mastergradsstudium i film og fjernsyn. Med hilsen l `g,3ck Tove Blytt Hol n Trine Joha sen Meza avdelingsdirektør ass. avdelingsdirektør

31

32

33

34

35 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 12/ Retningslinjerved tilgjengeliggioringav offentligedata Viviser til brev fra Fornyings-,administrasjons-og kirkedepartementet (FAD)30. november 2012,vedlagt. Offentligevirksomheter produserer, samler inn og arkiverer store mengder data som en del av sin utøvelse av offentligmyndighet. Tilgjengeliggjøringog viderebruk av slike data handler om å la næringsliv, forskere og sivilsamfunnfå tilgang til, og gjøre nytte av, informasjonforvaltningenhar. Videre har offentleglovakrav om tilgjengeliggjøringav data for viderebruk. Dette er nærmere beskrevet i de vedlagte retningslinjene. Alle statlige virksomheter skal gjøre "egnede og eksisterende rådata tilgjengeligi maskinlesbare formater". Her er "egnede rådata" forstått som "informasjonsom har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagt og der kostnadene ved tilgjengeliggjøringantas å være beskjedne". I Digitaliseringsrundskrivet (P ) slås det fast at statlige virksomheter skal fortsette å gjøre egnet informasjontilgjengeligi maskinlesbare formater. Rundskrivet slår også fast at de vedlagte retningslinjene normalt skal følges av statlige virksomheter. For å gjøre det lettere å vite hvordan offentlige data bør tilgjengeliggjøres for viderebruk har FAD utarbeidet "Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data", vedlagt. Disse retningslinjene fastsetter visse prinsipper for tilgjengeliggjøring av offentlige data, og departementet ber statlige universiteter og høyskoler legge disse til Postaciresse Kontoradresse Telefon Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Erling 14.Dietrichson 0032 Oslo Org no

36

37 DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Departementene med underliggende forvaltningsorganer Statsministerens kontor Deresref. Vårref.Dato 12/ november2012 Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data For å gjøre det lettere å vite hvordan offentlige data bør tilgjengeliggjøres for viderebruk har Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utarbeidet "Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data". Disse retningslinjene fastsetter visse prinsipper for tilgjengeliggjøring av offentlige data. I arbeidet med retningslinjene har departementet fått bistand fra en referansegruppe bestående av Arbeids- og velferdsetaten, Brønnøysundregistrene, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Mattilsynet, Nasjonalbiblioteket, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Skatteetaten, Statens kartverk, Statistisk sentralbyrå, Statens vegvesen og KS. Retningslinjene (vedlagt) sendes med dette ut til alle statlige virksomheter. Bakgrunn Offentligevirksomheter produserer, samler inn og arkiverer store mengder offentlige data som en del av sin utøvelse av offentlig myndighet. Tilgjengeliggjøring og viderebruk av slike data handler om å la næringsliv, forskere og sivilsamfunn få tilgang til, og gjøre nytte av, informasjon forvaltningen har. Offentlighetsloven stiller krav om tilgjengeliggjøring av data for viderebruk. Dette er nærmere beskrevet i de vecllagte retningslinjene. Gjennom fellesføringer for 2011 og 2012 har alle statlige etater vært forpliktet til å gjøre PostadresseKontoradresse Telefon Avdeling for IWFog fornying Saksbehandler Postboks 8004DepAkersg Sverre Lunde-Danbolt N-0030OSLO Org. nr. Telefaks postrnottakefad.dep.no

38 "egnede og eksisterende rådata tilgjengelig i maskinlesbare formater". Her er "egnede rådata" forstått som "informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagt og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne". I Di itafiserin srundskrivet (P ) slås det fast at statlige etater skal fortsette å gjøre egnet informasjon tilgjengelig i maskinlesbare formater. Rundskrivet slår også fast at de vedlagte retningslinjene normalt skal følges av statlige virksomheter. Muligheterknyttettil tilgjengeliggjøringog viderebruk av offentligedata Ved å tilgjengeliggjøre offentlige data legger forvaltningen til rette for at informasjon som allerede er produsert eller samlet inn kan brukes på nytt, til andre formål. Hver gang informasjonen brukes til noe nytt, øker samfunnets nytte av informasjonen. Det er særlig tre grunner til å gjøre offentlige data tilgjengelig for viderebruk: For det første er god, oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om samfunnet vi lever i en forutsetning for et stabilt og trygtdemokrati.enkel og rimelig tilgang til data som kan hjelpe oss å analysere og forstå verden rundt oss er av avgjørende betydning for en god, konstruktivog faktabasertoffentligdebatt. For det andre er offentlige data en verdifull råvare for et innovativtnæringsliv. Tilgjengeliggjøring av slike data åpner for næringsutvikling basert på salg av data som er analysert, sammenstilt med andre data, og presentert på en ny måte. Hele samfunnet kan tjene på dette gjennom innovasjon, nye tjenester og produkter, bedre tilgang til informasjon og økt verdiskaping. For det tredje kan tilgjengeliggjøring av offentlige data ofte bidra til en fremtidsrettetog effektivforvahning.når offentlige data blir gjort tilgjengelig for viderebruk av næringsliv og sivilsamfunn, blir informasjonen også lettere å gjenbruke internt i offentlig sektor. Verktøyog hjelpemidlerfor å tillgjengeliggjøredata Retningslinjene er et av flere verktøy som kan brukes i arbeidet med tilgjengeliggjøring av data. Andre verktøy omfatter: Data.norge.no Det er etablert et nasjonalt register over offentlige data som er gjort tilgjengelig for viderebruk. Nettstedet data.norge.no driftes av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). I registeret finnes opplysninger om hvilke etater som har tilgjengeliggjort hvilke data, og en beskrivelse av dataene. Side2

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 tirsdag 29.05.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl. 10.30-14.30 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen.

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen. Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Tore Helseth (ASV), Camille Thisell (TVF), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (ADM), Anette Velure (Studentrepresentant),

Detaljer

Miscellaneous. Referat fra forrige møte: Ingen kommentarer til referat fra forrige møte.

Miscellaneous. Referat fra forrige møte: Ingen kommentarer til referat fra forrige møte. MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndas møte 14. mars 2012 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 23.03.2012 08:05 Referat fra studienemndsmøte 14. mars 2012 (kl 09.00-11.30,

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret

Protokoll fra møte i Høgskolestyret Protokoll fra møte i Høgskolestyret 27.-28.2.12 Styremøtet 27. februar varte kl. 13.00-17.15: Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg (via tlf på sak 9/12)

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret april 2013

Protokoll fra møte i Høgskolestyret april 2013 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 9.-10. april 2013 Sted: Radisson Blu Lillehammer Hotel Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Peter Arbo Styremedlem

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL

Læringsmiljøutvalget HiL Møteprotokoll Tid: 14:00-15:40 tirsdag 19.2.2013 Sted: Ø-201, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 7. mars 2013 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 onsdag 08.02.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 25. september 2012 Varighet: kl

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 25. september 2012 Varighet: kl Protokoll fra møte i Høgskolestyret 25. september 2012 Varighet: kl. 11.45-15.15 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem

Detaljer

Referat fra studienemndsmøte 14. juni (Kl 09.15-11.30, Ø-201)

Referat fra studienemndsmøte 14. juni (Kl 09.15-11.30, Ø-201) MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndsmøte 14. juni 2013 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 20.06.2013 12:58 Referat fra studienemndsmøte 14. juni (Kl 09.15-11.30, Ø-201)

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201)

Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201) MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndsmøte 3. mai 2010 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 12.05.2010 10:29 Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201) Tilstede:

Detaljer

Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012

Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012 Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012 Styremøtet varte kl. 10.30-15.30 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Kl. 10-14 på HiL

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Kl. 10-14 på HiL Protokoll fra møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Kl. 10-14 på HiL Tilstede: Styreleder Kari Broberg Styremedlem Peter Nicolai Arbo Styremedlem Jan Grund Styremedlem Trine Løvold Syversen Styremedlem

Detaljer

Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 10. november 2009

Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 10. november 2009 Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 10. november 2009 Styremøtet varte fra kl.12.40 18.05 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Krister Johnson Styremedlem Jon Helge

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501 Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl. 13.00 15.40, N-501 Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Hans-Johan Karlsen Ida Mattsson Andreas Halvorsen (til og med sak 34/2007) Ingrid

Detaljer

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201 Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet 2013-2014) Tid: 26.09.2014 kl. 11-12 Sted: Møterom Ø-201 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder FA Ingrid

Detaljer

Årsrapport for Studienemnda 2013

Årsrapport for Studienemnda 2013 Årsrapport for Studienemnda 2013 Årsrapport - Innhold: Kapittel 1. Vurdering av virksomheten/tiltak/tilrådinger for videre arbeid Kapittel 2. Mandat/oppgaver, sammensetning og representanter Kapittel 3.

Detaljer

Oppfølging av Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd Samspill i praksis

Oppfølging av Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd Samspill i praksis Oppfølging av Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd Samspill i praksis Regjeringen satser bredt på utvikling av helse- og velferdstjenestene. For et fortsatt bærekraftig system, der pasienter

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Referat fra studienemndsmøte 24. februar 2017

Referat fra studienemndsmøte 24. februar 2017 Referat fra studienemndsmøte 24. februar 2017 Tilstede: Jens Uwe Korten (Prorektor, leder), Iben Kardel (Studiedirektør), Sigbjørn Hernes (Administrasjonen), Sveinung Berild (ØKORG), Fredrik Graver (DNF),

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL

Læringsmiljøutvalget HiL Møteprotokoll Tid: 14:00-15:00 torsdag 26.11.2009 Sted: N-405, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 27. januar 2010 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas Halvorsen

Detaljer

Utdanning for velferd Samspill i praksis. Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Lena Engfeldt

Utdanning for velferd Samspill i praksis. Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Lena Engfeldt Utdanning for velferd Samspill i praksis Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Lena Engfeldt 24.3.2013 Oppfølging av meldingen Felles mål, samarbeid, åpenhet og inkludering vil være avgjørende

Detaljer

Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 28. april Styremøtet varte fra kl

Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 28. april Styremøtet varte fra kl Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 28. april Styremøtet varte fra kl. 09.00-14.30 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Jenny Steinnes Styremedlem Sigmund Thue Styremedlem

Detaljer

Møtebok fra møte i Høgskolestyret februar 2016

Møtebok fra møte i Høgskolestyret februar 2016 Møtebok fra møte i Høgskolestyret 16.-17. februar 2016 Tilstede: Styreleder Peter Arbo Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Camilla Jarlsby Styremedlem Audun Løhre Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2015 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALTET 2015 LÆRINGSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 1 Vurdering av arbeidet i 2015 og tilrådning for 2016 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

MS Office Library Main Document

MS Office Library Main Document MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndsmøte 19. november 2010 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 06.12.2010 10:08 Referat fra studienemndsmøte 19. november 2010 (Ø-201, kl

Detaljer

Innkalling og sakliste ble godkjent. Én sak ble meldt til eventuelt. Sak 78/16 ble behandlet før sak 74/16.

Innkalling og sakliste ble godkjent. Én sak ble meldt til eventuelt. Sak 78/16 ble behandlet før sak 74/16. Møtebok fra møte i Høgskolestyret 26. oktober 2016 Kl. 10-14.45 Til stede: Styreleder Peter Arbo Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Camilla Jarlsby Styremedlem Audun Løhre (gikk ila behandlingen av sak

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 26.01.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Hamar, rom B006 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad (ikke under sak 7 og 8),

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2014 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALTET 2014 LÆRINGSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Innhold 1 Vurdering av arbeidet i 2014 og tilrådning for 2015... 2 2 Mandat

Detaljer

Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes!

Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes! Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes! Stortingsmeldingen Utdanning for velferd - Status og veien videre Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9.-10. september Sveinung Aune, representant i

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Marte Myre Linberg Hege Kristin Haaland Stephen Dobson Ingrid Grimsmo Jørgensen

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 27. oktober 2015 Kl på HiL

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 27. oktober 2015 Kl på HiL Protokoll fra møte i Høgskolestyret 27. oktober 2015 Kl. 10.00 13.45 på HiL Tilstede: Styreleder Kari Broberg Styremedlem Peter Nicolai Arbo Styremedlem Trine Løvold Syversen deltok fra kl. 10.40 Styremedlem

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3186 Dato 23. juni 2017 Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Vi viser til at Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Referat fra AMU-møte 3. juni 2015

Referat fra AMU-møte 3. juni 2015 Referat fra AMU-møte 3. juni 2015 Tilstede: Navn Funksjon Representerer Geir Bergkastet (leder) Finn Olsen Ingrid Tvete Jan Aasen Høgskoledirektør Dekan Studieleder Økonomi- og Turid Thomassen Ane Gunhild

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning.

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200805673-/KEB 20.03.2009 Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Vedlagt følger nasjonalt

Detaljer

Forfall: Styremedlem Camilla Jarlsby, 1.vara Svanhild Sørensen og 2.vara Per-Arne Tuftin.

Forfall: Styremedlem Camilla Jarlsby, 1.vara Svanhild Sørensen og 2.vara Per-Arne Tuftin. Møtebok fra møte i Høgskolestyret 15. desember 2016 Kl. 10-15 Til stede: Styreleder Peter Arbo Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Audun Løhre Styremedlem Ola Dahl Styremedlem Yvonne Fritze ikke til stede

Detaljer

Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 14. desember 2010

Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 14. desember 2010 Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 14. desember 2010 Styremøtet varte fra kl. 09.00-14.00 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Jon Helge Lesjø Styremedlem Jenny Steinnes

Detaljer

Årsrapport for Studienemnda 2014

Årsrapport for Studienemnda 2014 Årsrapport for Studienemnda 2014 Årsrapport - Innhold: Kapittel 1. Vurdering av virksomheten/tiltak/tilrådinger for videre arbeid Kapittel 2. Mandat/oppgaver, sammensetning og representanter Kapittel 3.

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 2.1.2014 Vår ref.: 2013/1825 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 2.12.13 kl 12.15-15, fakultetsstyrerommet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Innkalling og agenda Oppnevning av nye varamedlemmer til styret 4. 48/17 17/ Navn på fakultet for audiovisuelle fag 5

Innkalling og agenda Oppnevning av nye varamedlemmer til styret 4. 48/17 17/ Navn på fakultet for audiovisuelle fag 5 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 29.08.2017 kl. 10:00 Sted: Lillehammer, Storhove møterom Ø112/113 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin-Sofie Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Nicolai Arbo, Maren Kyllingstad,

Detaljer

Studienemndsmøte 19. Februar 2016

Studienemndsmøte 19. Februar 2016 Studienemndsmøte 19. Februar 2016 Tilstede: Jens Uwe Korten (leder), Ricardo Lugo (ASV), Anne Marie Røisehagen (APS), Fredrik Graver (DNF), Svein Bergum (ØKORG, frem til sak 09-16), Sigbjørn Hernes (Administrasjonen),

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.12/14 MØTE 13. november 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

«Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene»

«Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene» «Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene» Et nasjonalt prosjekt som ledd i oppfølgingen av stortingsmelding 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis Nasjonal fordeling av 35 (37) sosialfaglige

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 08.03.16 Sted: Tilstede: Forfall: Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Solfrid Lind, Hans Jørgen Leksen og Ann Kristin Norum. Dessuten

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2011

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2011 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2011 1. Vurderinger av arbeidet i 2011 og tilråding for 2012 LMU har i 2011 behandlet en rekke saker for å utvikle høgskolens læringsmiljø. Noen av sakene utvalget

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.09.2010 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra forrige møte ( ).

Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra forrige møte ( ). Møtebok fra møte i Høgskolestyret 26. april 2016 Kl. 9-12 (felles styreseminar med Høgskolen i Hedmark kl. 13-16) Tilstede: Styreleder Peter Arbo Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Camilla Jarlsby Styremedlem

Detaljer

Innkalling og agenda 3. 86/17 17/ Årsbudsjett Revidert framdriftsplan for utvikling av nytt kvalitetssystem for utdanning

Innkalling og agenda 3. 86/17 17/ Årsbudsjett Revidert framdriftsplan for utvikling av nytt kvalitetssystem for utdanning MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 19.12.2017 kl. 10:00 16.30 Sted: Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin N. Vestli, Astrid Sandvoll, Peter Arbo, Jan Andersen, Kari Broberg, Maren Kyllingstad, Yvonne Fritze,

Detaljer

Referat fra studienemndsmøte 16. desember 2016

Referat fra studienemndsmøte 16. desember 2016 Referat fra studienemndsmøte 16. desember 2016 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Anne Marie Røisehagen (APS), Emil Henningsmoen (Student), Iben Kardel (Studiedirektør), Ricardo Lugo (ASV), Sveinung Berild

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Maren Kyllingstad og vara Sevat Lappegard. Fakultetsstruktur for Høgskolen i Innlandet 3

Maren Kyllingstad og vara Sevat Lappegard. Fakultetsstruktur for Høgskolen i Innlandet 3 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 25.04.2017 kl. 10:00-16:00 Sted: Lillehammer Arkivsak: 17/00001 Til stede: Forfall: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Nicolai Arbo, Aasmund Hagen, Arve Thorsberg,

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

I møtet kom det inn en del konkrete kommentarer som vil bli innarbeidet i nettsidene.

I møtet kom det inn en del konkrete kommentarer som vil bli innarbeidet i nettsidene. Studienemnda HiL Møteprotokoll Tid: 28. august 2009 (09.15-11.30, Ø-201) Tilstede: Liv Randi Roland, Sigbjørn Hernes, Anne-Lise With, Geir Haugsbakk, Jens Uwe Korten, Iben Kardel, Sveinung Berild, Arve

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE AVDELING FOR LÆRERUTDANNING PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 8. desember 2016 Varighet: 14.15-16.00 Sted: Medlemmer: Forfall: Styrerommet Hilde Afdal (leder) Christian Bjerke (nestleder) (sak 77/16,

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Innkalling til dialogmøter og møte i Høgskolestyret 9.-10. april 2013

Innkalling til dialogmøter og møte i Høgskolestyret 9.-10. april 2013 Til høgskolestyret med vara, dekaner, tillitsvalgte og hovedverneombud Lillehammer, 3. april 2013 Innkalling til dialogmøter og møte i Høgskolestyret 9.-10. april 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten,

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Årsrapport for Studienemnda 2008.

Årsrapport for Studienemnda 2008. Årsrapport for Studienemnda 2008. Saksbehandler: Arve Thorsberg, sekr. for studienemnda Innledning Årsrapporten er strukturert slik: Kapittel 1. Mandat/oppgaver, sammensetning og representanter Kapittel

Detaljer