Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS Versjon av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10"

Transkript

1 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS Versjon av Innhold side Mal for dekans rapport Innledning Utviklingstrekk og trender, samt nøkkeltallsrapporter Evalueringspraksis på studiene Kvalitetsarbeidet i studieutvalgene Kvalitetsarbeidet på avdelingsnivå Tiltak for å utvikle studiekvaliteten 6 Vedlegg 1:Studiemiljøenes forslag til tilleggsevalueringer 8 Vedlegg 2: Studiemiljøenes forslag til endringer av studieprogram 8 Vedlegg 3: Studiemiljøenes forslag til bedre studiekvalitet og læringsmiljø 9

2 2 Mal for dekans kvalitetsrapport Dekanene skal årlig utarbeide en kvalitetsrapport. Denne skal ta utgangspunkt i studieledernes rapporter og studienes nøkkeltallsrapporter, sammenfatte og kommentere sentrale forhold i disse, gi vurderinger og anbefalinger til avdelingsstyret og angi retning for avdelingens videre utvikling av studieprogrammene. Rapporten skal legges frem for og vedtas av avdelingsstyret. Rapporten er også gjenstand for behandling i studienemnda og læringsmiljøutvalget. På bakgrunn av dekanenes kvalitetsrapporter og nevnte organers vurderinger, har høgskoledirektør ansvar for å utarbeide en overordnet årsrapport til høgskolestyret. Dekans rapport skal inneholde: 1. Kommentarer til og vurderinger av viktige utviklingstrekk og trender i avdelingens og studienes nøkkeltallsrapporter Vurdering rundt bruken av professorer og 1. kompetanse på grunnutdanningene. 2. Vurdering av evalueringspraksis på studiene Kort redegjørelse for evalueringsrutinene på de ulike studiene samt en vurdering av om rutinene er tilfredsstillende. Bidrar evalueringsrutinene til arbeidet med utvikling av utdanningstilbudet? 3. Vurdering av kvalitetsarbeidet i studieutvalgene Hvordan har kvalitetsarbeidet i de ulike studieutvalgene fungert? Har kvalitetsarbeidet ført til utvikling av studiekvaliteten, og eventuelt på hvilken måte? Hvordan har de studenttillitsvalgtes bidrag i kvalitetsarbeidet vært? 4. Vurdering av kvalitetsarbeid på avdelingsnivå En kort redegjørelse for avdelingsstyrets behandling av relevante saker gjennom året. En nærmere redegjørelse for avviksmeldinger, avviksbehandling og forbedringsarbeid spesielt og læringsmiljøet generelt. 5. Redegjørelse for og vurdering av gjennomførte og planlagte tiltak for å utvikle kvaliteten på studieprogrammene Oversikt over gjennomførte tiltak i inneværende studieår og resultatene av disse. Planlagte tiltak innenfor gjeldende ressursrammen for neste studieår. Eventuelle forslag til strategiske grep og mer omfattende tiltak for å forbedre/utvikle studieprogrammene. 0.0 Innledning Rapporten omfatter følgende studier ved HIS Årsstudium Pedagogikk heltid og deltid Årsstudium Idrett Årsstudium Sosiologi Årsstudium Samtidshistorie og Internasjonale studier BA Generell pedagogikk BA Spesialpedagogikk BA Idrett BA Sosiologi BA Samtidshistorie BA Internasjonale studier MA i Generell Pedagogikk MA i Spesialpedagogikk

3 3 Det er levert til dels grundige og omfattende rapporter fra studielederne på disse studiene, med unntak fra studiemiljøet sosiologi hvor rapporten var noe spinkel. Studiekoordinator ved filosofi har også skrevet rapport. Denne rapporten bygger på de mottatte rapporter, samt studieledernes tilbakemeldinger på nøkkeltallene for sitt studiemiljø og studieprogramundersøkelsen for pedagogikk. 1.0 Kommentarer til og vurderinger av viktige utviklingstrekk og trender i avdelingens og studienes nøkkeltallsrapporter. 1.0 Studievise kommentarer Studiemiljøet Samtidshistorie og Internasjonale studier På grunn av omleggingen av studiene er det vanskelig å si noe konkret om nøkkeltallene, først våren 2011 vil de første bachelorkandidatene etter den nye studieplanen bli uteksaminert. Søkertallene totalt er stigende for bachelor i internasjonale studier, mens søkertallene totalt for bachelor i samtidshistorie er for lave. Studiet har for få førsteprioritetssøkere i forhold til tilgjengelige studieplasser. Gjennomføringsgraden på årsstudiet (71,9 %) er noe lavere enn gjennomsnittet på avdelingen (79,3 %). Studiemiljøet Sosiologi Både årsstudiet og bachelor i sosiologi har bedre søkertall totalt sett enn på flere år, men studiet sliter med at de har få førsteprioritetssøkere. Gjennomføringsgraden er lav på årsstudiet (67,9 %) sammenlignet med avdelingens gjennomsnitt (79,3 %). Strykprosenten er noe høyere enn snittet på avdelingen for årsstudiet, mens en på bachelor kan antyde en liten nedgang i strykprosenten. Studieleder mener at noe av årsaken til dette kan skyldes to forhold. Det ene er at studiet ikke har noe poenggrense og at det dermed tiltrekker seg studenter som ikke er faglig sterke og dermed har problemer med gjennomføringen. Det andre er at studiet kan bli brukt som inngang til andre studier ved HiL uten at studenten har hatt intensjon om å fullføre studiet. Studiemiljøet Pedagogikk Pedagogikk har en økning av antall søkere totalt på alle sine studietilbud, og en ser også en positiv økning av antall førsteprioritetssøkere. Årsstudiet deltid har forholdsvis lav gjennomføringsgrad på 58,4 %. Det høye frafallet i studiet, i følge studieleder, kommer av at mange studenter ikke har tid og mulighet til å gjennomføre denne type studium. Studiemiljøet selv mener det er svært bra at så mange som 29 studenter fullfører hele studiet. Søkertall, gjennomføringsgrad og strykprosent for årsstudiet heltid er tilfredsstillende. Master i gen.ped. har en nedadgående trend i gjennomføringsgrad og dette er bekymringsfullt. Studiemiljøet har satt i gang flere prosesser med å reetablere dette studietilbudet. Nøkkeltallene for master i spes.ped. er tilfredsstillende. Studiemiljøet Idrett Årsstudiet og bachelor i idrett har i perioden hatt en stor vekst i antall søkere totalt. Av førsteprioritetssøkere ligger tallene stabilt og høyere enn totalt antall tilgjengelige studieplasser, selv om en i perioden går noe ned på årsstudiet. Gjennomføringsgraden på årsstudiet (89,9 %) og bachelor (91,3 %) er høyere enn gjennomsnittet for avdelingen (79,3 %), men årsstudiet har fra 2008 til 2009 hatt en liten nedgang i gjennomføringsgraden. I følge studieleder skyldes dette utfordringer i forhold til gjennomføringen av emnet idrettsaktiviteter der all undervisning er obligatorisk og en del av toppidrettsstudentene trenger mer enn ett studieår på å gjennomføre all undervisning. Dette ser en også igjen i strykprosenten, da det meste kan relateres til at studenter ikke har gjennomført all påkrevet undervisning.

4 4 1.2 Vurdering rundt bruken av professorer og 1. kompetanse på grunnutdanningene Studiemiljøene Samtidshistorie og Internasjonale studier, Sosiologi, Idrett og Filosofi har kun grunnutdanning og det er derfor ikke nødvendig å kommentere dette særskilt for disse. Studiemiljøet Pedagogikk benytter professorer og 1. kompetanse også i grunnutdanningen. Dette er en etablert praksis for å sikre god faglig kvalitet også i grunnutdanningen. 2.0 Vurdering av evalueringspraksis på studiene 2.1 Redegjørelse for evalueringsrutinene på de ulike studiene, samt en vurdering av om rutinene er tilfredsstillende. Dekan har godkjent evalueringsrutinene på de enkelte studium for studieåret 09/10 høsten Studiemiljøene har så fulgt opp disse rutinene. Studielederne rapporterer om at evalueringsrutinene på de ulike studiene er tilfredsstillende, og at evalueringspraksisen i stor grad vil være den samme til neste studieår. Studiekoordinator for filosofi rapporterer om at det er behov for å opprette kontakt med de studentrepresentanter som skal fungere som kontakter mot ex.phil for sine studier, da dette ikke fungerer optimalt i dag. Følgende studiemiljøer har føreslått endringer/tilleggsevalueringer til neste studieår: Studiemiljøet Idrett vil i løpet av 2010 gjennomføre en helhetlig evaluering av hele emneporteføljen, i tillegg til de ordinære emneevalueringene. Studiemiljøet Pedagogikk vil i løpet av studieåret 2010/2011 ta opp til drøfting evalueringsformene for BA-strukturen og evalueringspraksisen på MA-nivå. 2.2 Bidrar evalueringsrutinene til arbeidet med utvikling av utdanningstilbudet? Studieledernes rapporter beskriver flere forhold som gjennom evalueringsrutinene bidrar til en utvikling av utdanningstilbudet på de ulike studiene. Dette kan være diskusjoner rundt temaer som flere eller færre arbeidskrav, forventninger og krav til ulike arbeidskrav, flere undervisningstimer, tettere oppfølging og veiledning av studentene, faglig samarbeid mellom studentene (kollokviegrupper), eksamensavvikling, organisering av emner og studiet, oppbyggingen av studieprogrammet. Resultatene av emneevalueringene fører til vurderinger og diskusjoner i studieutvalgene. Samlet sett bidrar disse forholdene i aller høyeste grad til en utvikling av studietilbudene. 3.0 Vurdering av kvalitetsarbeidet i studieutvalgene 3.1 Hvordan har kvalitetsarbeidet i de ulike studieutvalgene fungert? Alle studielederne rapporterer om at møtene i studieutvalgene har fungert bra eller tilfredsstillende. Antall møter er varierende mellom studiemiljøene, og det er ved studiemiljøene gjennomført i snitt 2 møter hvert semester. For 2008 rapporterte avdelingen at studiemiljøene sosiologi og pedagogikk hadde noen utfordringer i forhold til studieutvalgsmøtene. For sosiologi gikk dette på at studieleder ikke underviste på studiet, og dermed ble forholdet til studentene og til studieutvalget noe fjernt.

5 5 Dette er nå blitt endret ved at studiemiljøet er delt i to (SH-IS og sosiologi) og ved at en av sosiologene er studieleder på sosiologi. Pedagogikk hadde utfordringer knyttet til avviklingen av studieutvalgsmøter for de samlingsbaserte studiene. Årets rapport fra studieleder viser til at de blant annet på årsstudiet pedagogikk deltid følger en tilpasset modell av studieutvalget. Kontakt skjer via e- post og i forbindelse med samlinger etter behov, noe som fungerer bra. 3.2 Har kvalitetsarbeidet ført til utvikling av studiekvaliteten, og eventuelt på hvilken måte? Diskusjonene mellom fagansatte og studenter har ført til mindre og større endringer på de fleste studiene. I studieutvalgene er det gitt innspill til undervisningsopplegget (arbeidskrav, pensum, eksamensoppgaver, Fronter), diskutert sosialt miljø og sosiale tiltak på studiet. Studieutvalgene bidrar positivt til kontinuerlig fokus på forbedringer. 3.3 Hvordan har de studenttillitsvalgtes bidrag i kvalitetsarbeidet vært? Det er kun rapporten fra studieleder på idrett som konkret sier noe om de studenttillitsvalgtes bidrag i kvalitetsarbeidet. Studieleder rapporterer at både hovedtillitsvalgt og dennes vara er til stede på møtene og det er lavt frafall. Studentene treffer hverandre på tvers av kullene og de fagansatte, som ofte er knyttet til enkeltemner og ulike kull. Dette resulterer i at en ser større helhet i studieløpet når alle samles om fellessaker, men også når saker knyttet til enkeltkull drøftes. Det er en åpen tone mellom studenter og fagansatte, og de fagansatte rapporterer om godt utbytte av møtene. Det at de andre studielederne ikke nevner dette spesielt i sine rapporter, velger vi å tolke som positivt ved at det er et godt samspill mellom de studenttillitsvalgte og de fagansatte. 4.0 Vurdering av kvalitetsarbeid på avdelingsnivå 4.1 Redegjørelse for avdelingsstyrets behandling av relevante saker gjennom året. Avdelingsstyret behandlet i saker som kommer inn under temaet studiekvalitet. De fleste av disse sakene omhandlet godkjenninger eller endringer/revisjoner av emner og studieplaner. Avdelingsstyret behandlet også avdelingens kvalitetsrapport, samt at dekan orienterte avdelingsstyret om de studievise evalueringer for studieåret 09/ Redegjørelse for avviksmeldinger, avviksbehandling og forbedringsarbeid spesielt og læringsmiljøet generelt. I løpet av 2009 har avdelingen mottatt 5 avviksmeldinger. Samtlige saker er blitt fulgt opp av dekan og er avsluttet. 5.0 Redegjørelse for og vurdering av gjennomførte og planlagte tiltak for å utvikle kvaliteten på studieprogrammene

6 6 5.1 Oversikt over gjennomførte tiltak i inneværende studieår og resultatene av disse. Idrett har foretatt endringer i emneplanene fra høst 2009 ved at det ble innført 3 nye emner og andre emner ble revidert. Dette ut fra et ønske om en sterkere naturvitenskapelig profil. Resultatene av dette ventes i tiden fremover. Master i gen.ped. og spes.ped. har utarbeidet gode rutiner for oppfølging av studenter som skriver masteroppgave, for eksempel ved kontrakt mellom student og veileder. Samtidshistorie og Internasjonale studier har på slutten av året påbegynt en prosess hvor de blant annet skal evaluere studiet og drøfte veien videre/utviklingsmulighetene for studiet/ene. Resultatene av dette arbeidet forventes i løpet av høsten Flere av studiene har hatt mindre revisjoner av emneplaner. Studiemiljøet Pedagogikk har påbegynt arbeidet med å revidere studieplaner i forhold til de nye kvalifikasjonskravene. 5.2 Planlagte tiltak innenfor gjeldende ressursramme for neste studieår. Rapportene fra studielederne redegjør for flere aktuelle tiltak for neste studieår, og hvor vi har delt disse opp i to delområder; 1) justering/endring av studieprogram og måldefinisjoner og 2) tiltak for å bedre studiekvalitet og læringsmiljø. 1) Justering/endring av studieprogram og måldefinisjoner Studiemiljøet Samtidshistorie og Internasjonale studier vil gjennomgå de enkelte studieplaner for en opprydding og tydeliggjøring av både læringsmål, faglig innhold og evalueringspraksis. De vil også ha en gjennomgang av hele emneporteføljen for å få en bedre indre sammenheng i studiet. Studiemiljøet Idrett har behov for å justere enkelte emnebeskrivelser, men selve studieprogrammet slik det foreligger, samt måldefinisjoner er det ikke grunnlag for å endre. Studiemiljøet Pedagogikk vil gjennomføre en revisjon av emnet Vitenskapsteori og metode, samt en større studieplanendring på både BA-nivå og MA-nivå på gen.ped. og spes.ped. 2) Tiltak for å bedre studiekvalitet og læringsmiljø Studiemiljøet Samtidshistorie og Internasjonale studier vil arrangere et 14 dagers seminar i starten av høstsemesteret for å gi et helhetlig perspektiv på studiet og betydningen av å ta et akademisk studium. De vil også legge mer vekt på oppgavetrening i det første emnet studentene møter i høstsemesteret. Studiemiljøet Pedagogikk vil tilby en ekstra samling for årsstudiet deltid og komprimerte samlinger for årsstudiet heltid. De vil også legge opp til mer seminarbasert undervisning med gruppearbeid 2 år på BA-nivå. På MA-nivå vil de følge opp studentene bedre gjennom flere seminarer. Et sterkt ønske er også å få til en stabil bemanningssituasjon. 5.3 Eventuelle forslag til strategiske grep og mer omfattende tiltak for å forbedre/utvikle studieprogrammene

7 7 Avdelingen arbeider med videreutvikling av studietilbudet på følgende områder: Utvikle mastertilbud i idrett. Gjennomgang av bachelor i sosiologi.

8 8 Vedlegg 1: Studiemiljøenes forslag til endringer / tilleggsevalueringer til neste studieår, 2010/2011 Studiemiljø Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Samtidshistorie / Internasjonale studier Arbeide for å øke svarprosenten Studieleder / Studieutvalg Idrett Pedagogikk Helhetlig evaluering av hele emneporteføljen (i tillegg til de ordinære emneevalueringene) 1. BA-strukturen er endret og evalueringsformene vil bli tatt opp til drøfting 2. Evalueringspraksisen på MA må revideres grunnet ny samordning av emner på gen.ped. og spes.ped. Studieleder / Studieutvalg Studieleder / Studieutvalg / Emneansvarlig Studieåret 2010 / Studieåret 2010 / 2011 Vedlegg 2: Studiemiljøenes forslag til justering/endring av studieprogram og måldefinisjoner for kommende studieår, 2010/2011 Studiemiljø Tiltak Ansvarlig Samtidshistorie / Internasjonale studier Idrett Pedagogikk Filosofi 1. Gjennomgå de enkelte emneplaner for en opprydding og tydeliggjøring av både læringsmål, faglig innhold og evalueringspraksis. 2. Gjennomgang av hele emneporteføljen for å få en bedre indre sammenheng i studiet. Oppfølging av fagseminaret høsten Behov for å justere enkelte emnebeskrivelser, (ikke grunnlag for å endre selve studieprogrammet slik det foreligger, samt måldefinisjoner). 1. Revisjon av emnet Vitenskapsteori og metode. 2. Studieplanendring BA gen.ped. og spes.ped. 3. Studieplanendring MA gen.ped. og spes.ped. 1. Løpende diskusjoner om spissing av pensum for ulike BA-løp og egnethet av læreverkene. 2. Vurdere om kurs 1 skal gis en ytterligere juridisk vinkling. 3. Studiekvalitetsdokumentet bør gjøre det tydeligere at studentrepresentantene for de ulike BA-løpene seg i mellom skal velge en ex.phil. ansvarlig, og at disse gir seg til kjenne for studieansvarlige ved ex.phil. slik at de nødvendige studieutvalgene kan holdes. Dette er gjemt bort i en fotnote i dag. 1. Studieleder / Studiemiljøet 2. Eget utvalg 1. Studieleder / emneansvarlig 1. Studieleder / Studiemiljøet / emneansvarlig 2. Studieleder / studiemiljøet 3. Studieleder / studiemiljøet 1. Studiemiljøet / emneansvarlig 2. Studiekoordinator / studiemiljø juss 3. Studieadm.

9 9 Vedlegg 3: Studiemiljøenes forslag til å bedre studiekvalitet og læringsmiljø for kommende studieår, 2010/2011 Studiemiljø Tiltak Ansvarlig Samtidshistorie / Internasjonale studier Pedagogikk 1. Arrangere et 14 dagers seminar i starten av høstsemesteret for å gi et helhetlig perspektiv på studiet og betydningen av å ta et akademisk studium. 2. Legge mer vekt på oppgavetrening i det første emnet studentene møter i høstsemesteret. 1. En ekstra samling for ÅS deltid. 1. Studieleder / studiemiljøet 2. Emneansvarlig 1. Studiekoordinator 2. Komprimerte samlinger for ÅS heltid. 3. Bedre oppfølging av MA-studenter gjennom seminarer. 4. Mer seminarbasert undervisning med gruppearbeid 2år BA. 5. Stabil bemanningssituasjon. 2. Studiekoordinator 3. Emneansvarlig 4. Emneansvarlig 5. Dekan

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Kvalitetsrapport for TVF, 2010

Kvalitetsrapport for TVF, 2010 Dekanene skal årlig utarbeide en kvalitetsrapport, som tar utgangspunkt i studieledernes rapporter og nøkkeltallsrapporter. Rapporten skal sammenfatte og kommentere sentrale forhold i disse, gi vurderinger

Detaljer

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline Egge Grung 10.06. 2008 Grunnlagsdokument vedtatt av høgskolestyret 1.1 Micheline Egge Grung, Arve Thorsberg og Kjell Magne Enget 13.11.2008 Grunnlagsdokument

Detaljer

KVALITETSRAPPORT FOR TVF 2012 Avdeling for TV-fag

KVALITETSRAPPORT FOR TVF 2012 Avdeling for TV-fag KVALITETSRAPPORT FOR TVF 2012 Avdeling for TV-fag Opptak 2012: Bachelor Dokumentarfilmproduksjon 12 Bachelor Flerkameraproduksjon 16 Bachelor Produksjons- og prosjektledelse 10 Master Fjernsynsproduksjon

Detaljer

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 1 Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. HiL har gjennomført denne type undersøkelse

Detaljer

Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten

Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Høgskolen i Lillehammer 1 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline

Detaljer

Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS). Dekans studiekvalitetsrapport for 2012.

Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS). Dekans studiekvalitetsrapport for 2012. Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS). Dekans studiekvalitetsrapport for 2012. Rapporten omfatter følgende studier ved APS: BA Barnevern BA Vernepleie + DEVU (Vernepleie deltid) BA Sosialt arbeid

Detaljer

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Undervisningskvalitet, studieprogramkvalitet og læringsmiljø ved avdelingen våren 2008 Rapporten er skrevet på basis av mottatte rapporter

Detaljer

Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Rapport vedrørende. Kvalitetssystem. Høsten 2007

Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Rapport vedrørende. Kvalitetssystem. Høsten 2007 Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Rapport vedrørende Kvalitetssystem Høsten 2007 Versjon 30.06.2008 1.0 Undervisningskvalitet og studieprogramkvalitet 1.1 Studiekvalitet Avdelingsledelsen, på et overordnet

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Studiekvalitetsrapport 2012 Versjon 22. mars 2013

Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Studiekvalitetsrapport 2012 Versjon 22. mars 2013 Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Studiekvalitetsrapport 2012 Versjon 22. mars 2013 1. Kommentarer til og vurderinger av viktige utviklingstrekk og trender i avdelingens og studienes nøkkeltallsrapporter.

Detaljer

Årsrapport for studiekvalitet 2014 2015

Årsrapport for studiekvalitet 2014 2015 Årsrapport for studiekvalitet 2014 2015 til høgskolestyrets møte 11.06.2015 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 0.1 Torun Tøsse Løvseth 20.04.2015 Oppstart 0.2 Torun Tøsse Løvseth 21.05.2015 1. utkast

Detaljer

Årsrapport for studiekvalitet 2011 2012

Årsrapport for studiekvalitet 2011 2012 Årsrapport for studiekvalitet 2011 2012 Til høgskolestyrets møte 12. juni 2012 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 0.1 Kjell Magne Enget 16.4.2012 Oppstart 0.2 Arve Thorsberg, Kjell Magne Enget 1.0 Iben

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2014

Studieprogramundersøkelsen 2014 1 Studieprogramundersøkelsen 2014 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. Alle studentene på studiene blir oppfordret til å

Detaljer

Årets rapport følger mal for dekans årsrapport jf. høgskolens kvalitetssystem.

Årets rapport følger mal for dekans årsrapport jf. høgskolens kvalitetssystem. Studiekvalitetsrapport for studieåret 2010/11 Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap Innledning Årets rapport følger mal for dekans årsrapport jf. høgskolens kvalitetssystem. Følgende dokumentasjon

Detaljer

Studiekvalitetsrapport for kalenderåret 2013 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap

Studiekvalitetsrapport for kalenderåret 2013 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Studiekvalitetsrapport for kalenderåret 2013 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Godkjent i avdelingsstyremøte 8. april

Detaljer

Årsrapport for studiekvalitet 2012 2013

Årsrapport for studiekvalitet 2012 2013 Årsrapport for studiekvalitet 2012 2013 Til høgskolestyrets møte 28. mai 2013 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 0.1 Kjell Magne Enget 22.3.2013 Oppstart 0.2 Arve Thorsberg, Kjell Magne Enget 1.0 Iben

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Årsrapport for studiekvalitet 2013 2014

Årsrapport for studiekvalitet 2013 2014 Årsrapport for studiekvalitet 2013 2014 Til høgskolestyrets møte 28.10.2014 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 0.1 Torun Tøsse Løvseth 22.6.2014 Oppstart 0.2 Torun Tøsse Løvseth 12.07.2014 1. utkast

Detaljer

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG Studieår: H-08+ 2009 Institutt: Institutt for økonomi- og samfunnsfag På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende

Detaljer

Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201)

Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201) MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndsmøte 3. mai 2010 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 12.05.2010 10:29 Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201) Tilstede:

Detaljer

Avdeling for Helse og sosialfag. Rapport vedrørende. Studiekvalitet og læringsmiljø

Avdeling for Helse og sosialfag. Rapport vedrørende. Studiekvalitet og læringsmiljø Avdeling for Helse og sosialfag Rapport vedrørende Studiekvalitet og læringsmiljø Våren 2008 Versjon 30.06.2008 1.0 Innledning Denne rapporten bygger på Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL og tilsvarende

Detaljer

Dekanens studiekvalitetsrapport for kalenderåret 2014 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap

Dekanens studiekvalitetsrapport for kalenderåret 2014 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Dekanens studiekvalitetsrapport for kalenderåret 2014 Behandlet i avdelingens ledermøte 21. april og i avdelingsstyremøte 27. april 2015. Avdelingsstyrets kommentarer i protokollen legges ved rapporten.

Detaljer

Studiekvalitetsrapport for studieåret 2012 Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap

Studiekvalitetsrapport for studieåret 2012 Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap Studiekvalitetsrapport for studieåret 2012 Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap Godkjent av Avdelingsstyret ØKORG i møtet 19.mars 2013. Innledning Årets rapport følger mal for dekans årsrapport

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Årsrapport for kvalitetsarbeid

Årsrapport for kvalitetsarbeid Årsrapport for kvalitetsarbeid 2008 2009 Til høgskolestyrets møte 16. juni 2009 Versjonsnr. Forfatter Dato Kommentar 0.1 Kjell Magne Enget 15.5.2009 Første utkast 0.2 Iben Kardel, Arve Thorsberg og Kjell

Detaljer

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201 Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet 2013-2014) Tid: 26.09.2014 kl. 11-12 Sted: Møterom Ø-201 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder FA Ingrid

Detaljer

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg):

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg): STUDIEKVALITETSRAPPORT 2010 - UTVIKLINGSSTUDIER 1 inntakskvalitet a) Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg): 2009: 1619 (143) 2010: 1518 (152)

Detaljer

Studiekvalitetsrapport 2010 Avdeling for Humaniora, Idrett og Samfunnsvitenskap

Studiekvalitetsrapport 2010 Avdeling for Humaniora, Idrett og Samfunnsvitenskap Studiekvalitetsrapport 2010 Avdeling for Humaniora, Idrett og Samfunnsvitenskap Versjon 13.05.11 1 1.0 Kommentarer til og vurderinger av viktige utviklingstrekk og trender i avdelingens og studienes nøkkeltallsrapporter.

Detaljer

Studiekvalitetsrapport for studieåret 2011 Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap

Studiekvalitetsrapport for studieåret 2011 Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap Studiekvalitetsrapport for studieåret 2011 Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap Godkjent i avdelingsstyremøte 27. mars 2012. Innledning Årets rapport følger mal for dekans årsrapport jf. høgskolens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen.

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen. Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Tore Helseth (ASV), Camille Thisell (TVF), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (ADM), Anette Velure (Studentrepresentant),

Detaljer

Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud og læringsmiljø

Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud og læringsmiljø SV-fakultetet / Mal instituttenes årsrapport studiekvalitet 2005/2006 FRIST 3.nov Side 1 av 5 SOSIALANTROPOLOGISK INSTITUTTS ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET 2005/2006 Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud

Detaljer

Dekans studiekvalitetsrapport for 2013.

Dekans studiekvalitetsrapport for 2013. Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS). Dekans studiekvalitetsrapport for 2013. Rapporten omfatter følgende studier ved APS: BA Barnevern BA Vernepleie + DEVU (Vernepleie deltid) BA Sosialt arbeid

Detaljer

I møtet kom det inn en del konkrete kommentarer som vil bli innarbeidet i nettsidene.

I møtet kom det inn en del konkrete kommentarer som vil bli innarbeidet i nettsidene. Studienemnda HiL Møteprotokoll Tid: 28. august 2009 (09.15-11.30, Ø-201) Tilstede: Liv Randi Roland, Sigbjørn Hernes, Anne-Lise With, Geir Haugsbakk, Jens Uwe Korten, Iben Kardel, Sveinung Berild, Arve

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Studiekvalitetsrapport ASV 2013

Studiekvalitetsrapport ASV 2013 Studiekvalitetsrapport ASV 2013 Tone Haraldsen Lillehammer 07.04.2014 dekan ASV 1 INNLEDNING Denne rapporten er basert på nøkkeltallsrapport (Studieadministrasjonen) og kvalitetsrapportene utarbedidet

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Vedtatt i styremøte 10. juni 2008 1 Innledning 1.1 Ekstern evaluering og vedtak i NOKUT om å ikke godkjenne HiLs kvalitetssystem Siden forrige årsrapport for kvalitetsarbeid

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Prosjektskisse (per 14. okt. 2008) Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Oppdragsgiver: Høgskolestyret styresak xx/08 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Årsrapport for studiekvalitet

Årsrapport for studiekvalitet Årsrapport for studiekvalitet 2009 2010 Til høgskolestyrets møte 15. juni 2010 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 0.1 Kjell Magne Enget 14.4.2010 Oppstart 0.2 Kjell Magne Enget 20.5.2010 1. hele utkast

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Henriette Berg Nordmoen,

Detaljer

Instituttrapport for studieåret

Instituttrapport for studieåret Instituttrapport for studieåret 2014-2015 Instituttets navn: Institutt for Produktdesign Instituttrapporten baserer seg på følgende programrapporter (studieprogrammenes navn): BAPD og MAPD Emneevalueringene

Detaljer

Årsrapport for studiekvalitet

Årsrapport for studiekvalitet Årsrapport for studiekvalitet 2010 2011 Til høgskolestyrets møte 15. juni 2011 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 0.1 Kjell Magne Enget 1.4.2011 Oppstart 0.2 Arve Thorsberg, Kjell Magne Enget 1.0 Iben

Detaljer

Årsrapport for Studienemnda 2008.

Årsrapport for Studienemnda 2008. Årsrapport for Studienemnda 2008. Saksbehandler: Arve Thorsberg, sekr. for studienemnda Innledning Årsrapporten er strukturert slik: Kapittel 1. Mandat/oppgaver, sammensetning og representanter Kapittel

Detaljer

Studiekvalitetsrapport for ISP

Studiekvalitetsrapport for ISP N O T A T Til: Institutt for spesialpedagogikk Fra: Postboks 1140, Blindern 0318 Oslo Kopi: Telefon: 22 85 80 59 Saksbehandler: Telefaks: 22 85 80 21 Web-adr.: http://www.uv.uio.no/isp/ Emne: Dato: Saksnr.:

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat NOTAT Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 4 Møtedato: 21.10.2013 Notatdato: 14.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Masterprogram i barnevern, del- og heltid.

Navn studieprogram/retning: Masterprogram i barnevern, del- og heltid. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet (TN)

Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet (TN) Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet (TN) Rapport fra fakultetets arbeid med kvalitetssystemet 2014 1 2 Innholdsfortegnelse Om rapporten... 4 Målgruppe og hensikt... 4 Hvordan

Detaljer

Miscellaneous. Referat fra forrige møte: Ingen kommentarer til referat fra forrige møte.

Miscellaneous. Referat fra forrige møte: Ingen kommentarer til referat fra forrige møte. MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndas møte 14. mars 2012 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 23.03.2012 08:05 Referat fra studienemndsmøte 14. mars 2012 (kl 09.00-11.30,

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Språk, lesing, skriving utvikling og vansker (2017-2018) Studiepoeng: 30 Målgruppe Dette studiet gir innsikt i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring og betydningen av å disse

Detaljer

Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA

Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA [Type the document subtitle] Mette Torp Christensen 5/4/2012 Innhold 1 Om kvalitetssikringssystemet til HiOA... 1 1.1 Innledning...

Detaljer

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier.

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier. 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan regelmessige selvevalueringer av utvalgte studieprogram ved høgskolen skal gjennomføres. Hensikten med selve evalueringen er primært læring gjennom

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK Til fakultetsstyret Dato: 11. oktober 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: 29/13 Journalnr.: 2013/4540 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Orientering om system for kvalitet og kvalitetsutvikling

Detaljer

Vedlegg 3: Navn studieprogram/retning: Engineering Design. Søkertall perioden

Vedlegg 3: Navn studieprogram/retning: Engineering Design. Søkertall perioden Vedlegg 3: Navn studieprogram/retning: Engineering Design Vurderingskriterier Kommentar Søkertall perioden 2011-2016 Søkertallene øker stadig fra år til år og ligger i dag på omtrent den maksimale kapasiteten

Detaljer

Dato: Saksnr.: 05/0514- /852 Sakseier: SW. Årsrapportering fra Institutt for spesialpedagogikk

Dato: Saksnr.: 05/0514- /852 Sakseier: SW. Årsrapportering fra Institutt for spesialpedagogikk NOTAT Til: Det Utdanningsvitenskaplige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Fra: Institutt frn spesialpedagogikk Postboks 1140, Blindern 0318 Oslo Kopi: Telefon: 22 85 80 59 Saksbehandler: Sigurd Hasle,

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 14.12.2016 kl. 10:00-14:40 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen kopiversjon

Studiekvalitetsundersøkelsen kopiversjon Studiekvalitetsundersøkelsen 008 - kopiversjon Dette er en kopiversjon av studiekvalitetsundersøkelsen for HiL i 008. Denne versjonen inneholder ikke de såkalte routingene fra spørsmål som ligger i originalversjonen.

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring AITeL styremøte 3/2010 Dato: 24.9.2010 PROTOKOLL Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Tid: Fredag 24.9.2010 kl 9:00 11:55 Sted: Midtrommet 3.etg

Detaljer

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2013

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2013 Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2013 1. Nøkkeltall DNF tar inn 42 studenter hvert andre år, fordelt med 6 studenter på 7 linjer. Siden starten i 1997 har alle studenter med ett unntak

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Rutinebeskrivelse for kvalitetssikring av studier ved det matematisknaturvitenskapelige

Rutinebeskrivelse for kvalitetssikring av studier ved det matematisknaturvitenskapelige Rutinebeskrivelse for kvalitetssikring av studier ved det matematisknaturvitenskapelige fakultetet 07.07.2013 (Revidert 08.01.2015) BAKGRUNN MN-fakultetets utdanningsstrategi Utdanningsstrategien ved MN-fakultetet

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2015 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALTET 2015 LÆRINGSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 1 Vurdering av arbeidet i 2015 og tilrådning for 2016 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL SKU. C. Thrane 1

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL SKU. C. Thrane 1 Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2005 - SKU C. Thrane 1 Hvem har svart på SKU? Noen forbehold Denne rapporten presenterer de første resultatene fra SKU-05. Analysene/presentasjonen er utført/skrevet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 15. september 2016 Notatdato: 1. september 2016 Saksbehandler:

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett Tromsø 2018-2019 60 studiepoeng, heltid Det helsevitenskaplige fakultet Idrettshøgskolen Sist revidert 02.01.18 Navn på studieprogram Målgruppe Opptakskrav, forkunnskapskrav,

Detaljer

Utdanningsmelding 2013 Sosiologisk institutt

Utdanningsmelding 2013 Sosiologisk institutt Utdanningsmelding 2013 Sosiologisk institutt 1.0 Oppfølging fra 2012 I forbindelse med overgangen fra to- til ett opptak i året på masterprogrammet i sosiologi har det blitt bestemt at det gis undervisning

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår:

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår: 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Dato: 14.02.17 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. studieår.

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL-fakultetet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL- Vedtatt av sstyret 13. januar 2011 FS-9/2011 PLAN FOR REKRUTTERING, FAKULTET FOR HUMANIORA,

Detaljer

2 Utforming av arbeidet

2 Utforming av arbeidet Arnt Fløysand Professor, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen Fosswinckelsgt 6 N-5007 Bergen arnt.floysand@geog.uib.no Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi 1 Bakgrunnsinformasjon 1.1 Rapporten

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Lillehammer. Juni 2009 og mai 2008

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Lillehammer. Juni 2009 og mai 2008 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Lillehammer Juni 2009 og mai 2008 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Dekans studiekvalitetsrapport for 2014.

Dekans studiekvalitetsrapport for 2014. Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS). Dekans studiekvalitetsrapport for 2014. Rapporten bygger på studielederrapporter som omfatter følgende studier ved APS: BA Barnevern BA Vernepleie + DEVU (Vernepleie

Detaljer

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Studiedekan Dato: 4. juni 2013 Vedlegg til sak XX møte 13. juni 2013 Forslag til nye studiekvalitetsrutiner for Det teologiske fakultet

Detaljer

Tidsplan InterAct mai 2015 august 2017

Tidsplan InterAct mai 2015 august 2017 Tidsplan InterAct mai 2015 august 2017 Denne tidsplanen beskriver hovedtrekkene i hva som må gjøres i de ulike fasene frem til oppstart av de nye studieprogrammene starter høsten 2017. De store linjene

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde Januar 2010 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 Kommentar Vi ser at søkertallene har hatt en jevn stigning fra 2011 (17 søkere), og til de

Detaljer

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.09.10 SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Bruk av perspektivemnet i NTNUs studieprogram Tilråding: 1. NTNUs

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Årsstudium i arktisk friluftsliv 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 19.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium arktisk friluftsliv. Det engelske navnet på studiet

Detaljer

Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater

Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/5430 Dato: 01.11.13 Saksnr: KF 23-13 KF 23-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 01.11.2013 Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater I bachelorprogrammet

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 21.23.2016 Saksnr..: 2016/2981 Referat til Programrådsmøte tirsdag 15. mars 2016 Tid og sted: kl. 14.15-16.00 rom 489 Til stede: Liv

Detaljer

Innkalling til Programrådsmøte tirsdag 7. juni 2016 kl rom 494

Innkalling til Programrådsmøte tirsdag 7. juni 2016 kl rom 494 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 20.5.2016 Saksnr..: 2016/2981 Innkalling til Programrådsmøte tirsdag 7. juni 2016 kl. 14.15 16.00 rom 494 Referat fra 15.mars ble

Detaljer

Idrett, deltid, Meråker

Idrett, deltid, Meråker NO EN Idrett, deltid, Meråker Dette studiet i idrett er tilrettelagt for deg som er idrettsutøver på høgt nivå - først og fremst innen langrenn, skyting og skiskyting. Her har du mulighet til å trene,

Detaljer