Kvalitetsrapport for TVF, 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsrapport for TVF, 2010"

Transkript

1 Dekanene skal årlig utarbeide en kvalitetsrapport, som tar utgangspunkt i studieledernes rapporter og nøkkeltallsrapporter. Rapporten skal sammenfatte og kommentere sentrale forhold i disse, gi vurderinger og anbefalinger til avdelingsstyret og angi retning for avdelingens videre utvikling av studieprogrammene. Rapporten skal behandles i avdelingsstyret. Rapporten er også gjenstand for behandling i studienemnda og læringsmiljøutvalget. På bakgrunn av dekanenes kvalitetsrapporter og nevnte organers vurderinger, har høgskoledirektør ansvar for å utarbeide en overordnet årsrapport til høgskolestyret. TVF tilbød følgende studier: Kulturprosjektledelse Film- og Fjernsynsvitenskap Kulturprosjektledelse Dokumentarfilmproduksjon Flerkameraproduksjon Produksjons- og Prosjektledelse 1. Vurdering av evalueringspraksis på studiene Kulturprosjektledelse (KPL) Årsstudium KPL har studieutvalg og studieutvalgsmøter. Høsten 2010 avholdt studiet to SUmøter. Alle kurs avsluttes med en skriftlig evaluering via spørreskjema, og som prosesseres av kursansvarlig. Skjemaet tilpasses de enkelte kurs og øvinger. Evalueringene gir god oversikt over graden av tilfredshet og fanger opp forslag til justeringer/revisjoner. I tillegg avholdes det jevnlige SU-møter. Evalueringsrapport viser en god og etablert evalueringspraksis. Film- og fjernsynsvitenskap (FFV) Årsstudium MA Modulene evalueres i SU-møter med tillitsvalgte studenter, emneleder og studieleder. Det blir skrevet referat fra SU-møtene. Enkeltmoduler evalueres av hele studentgruppen med spørreskjema. Kopi sendes dekan. Evalueringsrapport viser en god og etablert evalueringspraksis. Kunsthistorie Årsstudium Modulene evalueres i SU-møte og i spørreskjema. Det rapporteres skriftlig til studieleder, med kopi til dekan. Studiet har en god praksis for evalueringer. 1

2 Flerkameraproduksjon MA Det er gjennomført en studieprogramundersøkelse og en emneevaluering for. Studiet er underbemannet, og det har vært avholdt bare et SU-møte høsten Det har vært avholdt en rekke fortløpende, klassevise møter for å håndtere ulike problemstillinger. MA-studentene har ønsket fortløpende evalueringer for raskere endringer enn emneevalueringer gir mulighet for. Det har imidlertid kommet inn få moment, og ordningen har vært for avhengig av koordinering fra tillitsvalgte studenter. Vi vil derfor gjeninnføre emneevalueringer fra høsten Dokumentarfilmproduksjon MA Høsten 2010 er det gjennomført to studieutvalgsmøter for og for MA. I tillegg er det avholdt flere møter med de enkelte klassenes tillitsvalgte. Det er vanskelig å finne tidspunkt for SU-møter som passer for alle, ettersom flere klasser er ute i opptak eller praksis. Evalueringspraksis for Dokumentarstudiet oppleves som tilfredsstillende, men det er en utfordring å utforme evalueringsskjema som ivaretar alle sider ved en periode uten at det blir en uforholdsmessig stor evaluering. Produksjons- og prosjektledelse i fjernsyn (PPL) Studiet vil ha tre årskull fra høsten Det har i høstsemesteret vært avholdt to SU-møter, i tillegg til flere jevnlige klassemøter. Det er god evalueringspraksis på studiet. Vurdering av om rutinene er tilfredsstillende Alle studier fikk raskt på plass tillitsvalgte. Evalueringspraksisen er godt innarbeidet på alle studier, men det har vært noen utfordringer på Dokumentarstudiet og i sær Flerkamerastudiet. På Dokumentar er det tidsmessige utfordringer med å gjennomføre SU-møter. Møtene må timeplanfestes enda tidligere. og tydeligere. Dette har ikke påvirket studiekvaliteten nevneverdig, men bedre rutiner vil sikre ryddigere kommunikasjon og formalisere evalueringene ytterligere. Av de årsakene som er nevnt tidligere, har ikke evalueringspraksisen vært tilfredsstillende på Flerkamerastudiet. Den prekære bemanningssituasjonen er ikke til hinder for evalueringer, men forringer kraftig studiekvaliteten. Vi har allikevel fanget godt opp hvordan studentene opplever studiene. 2

3 Studieprogramevalueringer og emneundersøkelser ble gjennomført samtidig, noe som kan forklare den lille, og lite representative, svarandelen på emneundersøkelsen (under 1/3). Undersøkelsene må legges til forskjellige tider, slik at de koordineres bedre. Erfaringer fra Flerkamera viser også tydelig at evalueringsprosedyrene må styres fra fagstab og administrasjon, og ikke studentene. Skriftlige evalueringer fungerer godt, og det er ingen behov for å endre rutinene. Dette bør komme i tillegg til tett kontakt med studentene i muntlige forum, som for eksempel klassemøter. PPL-studiene avholder jevnlig slike møter, og de gir meget gode erfaringer, med delaktige studenter som tar ansvar for egen læring og læringsmiljø sammen med fagstaben. Noen spørsmålsstillinger i studieprogramundersøkelsen kan gi upresise svar. Eks. beskriver en student på PPL stor misnøye med studiet (en av 22), men det er uklart om studenten omtaler et semester, deler av semesteret, eller hele studiet under ett. Det kommer heller ikke tydelig fram om dette er en førsteårs- eller andreårsstudent. KPL har siden 2007 hatt en markert økning i antall søkere av alle kategorier. Ved rapporteringstidspunktet kan antall gjennomførte studieprogram synes synkende. Dette skyldes i stor grad at én av tre årlige eksamensinnleveringer gjenstår for dette året. Tallene blir derfor upresise. Bidrar evalueringsrutinene til arbeidet med utvikling av utdanningstilbudet? Ja, utvilsomt! Alle studiene bruker evalueringene aktivt i forbedringer, videreføringer og utviklingsarbeid. Evalueringene blir også diskutert og vurdert på tvers i avdelingen. 2. Vurdering av kvalitetsarbeidet i studieutvalgene. Hvordan har kvalitetsarbeidet i de ulike studieutvalgene fungert? Generelt godt, men med forbedringspotensialer som nevnt over. Det er viktig å timeplanfeste møtene tidlig. Det er også viktig å ha løpende evalueringer av studiene og et godt samarbeid med tillitsvalgte studenter. På KPL forberedes eksempelvis SU-møtene med sakslister i de tilfeller studieleder har fått kjennskap til at noe særskilt bør tas opp, Møtene er ellers preget av åpen dialog. De fagansatte stiller spørsmål og inviterer til kritikk, kommentarer og innspill vedrørende pensum, gjennomføring av undervisning, øvinger/arbeidskrav, læringsutbytte og annet praktisk. På PPL samarbeider de tillitsvalgte studentene godt med de ansatte om studiekvalitet. De tillitsvalgte får sakliste i forkant av SU-møtene, slik at de kan ta det opp på klassemøter og forberede seg til møtene. Klassemøter benyttes relativt ofte 3

4 som evalueringsforum. Faglærere tilbyr seg å være tilstede på deler av møtene, for å oppklare eventuelle problemstillinger før de vokser seg store. Møtene brukes også aktivt som læringsarena i ledelsesfag. På Dokumentarstudiet fungerer også SU-møtene godt, med overordnet gode tilbakemeldinger og konkrete forslag på forbedringer. Tilbakemeldingene blir systematisert og fulgt opp. Det skrives referat fra møtene, slik at det blir god informasjonsflyt mellom studenter og ansatte. Det er ellers løpende tilbakemeldinger fra studentene gjennom hele semesteret. På Flerkamerastudiet har det dessverre vært avholdt få SU-møter. Studentene er generelt aktive med tilbakemeldinger og sterkt engasjerte i sine studier. Men vi ser at det er misnøye på noen viktige punkt, og det skaper større vridning mot klagekultur. Det er viktig at vi får snudd denne misstemningen snarest mulig, samtidig som vi nå får på plass flere ansatte. Har kvalitetsarbeidet ført til utvikling av studiekvaliteten, og eventuelt på hvilken måte? Drøftingene i studieutvalgene har ført til endringer i undervisningsplaner og opplegg. Tilbakemeldinger fra studentene er også med i faglige diskusjoner på avdelingsnivå. Staben er meget lydhøre for studentenes tilbakemeldinger, og håndterer raskt ulike problemstillinger. Dette gjelder også på Flerkamera, selv om bemanningssituasjonen har vært veldig vanskelig og ressursene mangelfulle. Hvordan har de studenttillitsvalgtes bidrag i kvalitetsarbeidet vært? Gjennomgående har alle de tillitsvalgte vist engasjement og interesse for kvalitetsarbeidet. De er oppriktig interesserte i studiene, og de bidrar aktivt med tilbakemeldinger og forslag til forbedringer. På FFV melder studieleder at de tillitsvalgte har blitt mer aktive utover i studieåret; de ble bedre forberedt, og har ofte avholdt allmøter før SU-møte. På møtene har ofte både tillitsvalgte og vara tillitsvalgt møtt opp. Tips til forbedringer innarbeides for neste studieår. På PPL er det et tett samarbeid mellom tillitsvalgte og fagstab, hvor møteforum og veiledning aktivt brukes som opplæring i lederskap. Også på Dokumentarstudiet meldes det om aktive tillitsvalgte. Fagstaben har hatt stor nytte i tilbakemeldinger og forslag til forbedringer i undervisningsopplegg. Det er viktig med oppfølging av de tillitsvalgte på overordnet nivå, slik at de bedre forstår sin rolle, hva som ligger i samarbeid og det å plassere ansvar i et fellesskap. Det er viktig at de tillitsvalgte ikke bare blir et klageorgan, men medium for konstruktiv styrking av kvalitetsarbeidet. 4

5 3. Vurdering av kvalitetsarbeid på avdelingsnivå. En kort redegjørelse for avdelingsstyrets behandling av relevante saker gjennom året. Endringer i studieporteføljen på HiL, nedleggelse av Kunsthistorie, avdelingstilhørighet og studiemiljøens framtid har blitt behørig diskutert. Avdelingsstyret har diskutert saker fra studentmøte på Flerkamera, brakt inn fra studentrepresentant, og diskutert bemanningsproblemene på Flerkamera. Avdelingsstyret har ikke hatt avviksmeldinger til behandling. Det har heller ikke kommet slike fra studieutvalgene. En nærmere redegjørelse for avviksmeldinger, avviksbehandling og forbedringsarbeid spesielt og læringsmiljøet generelt. Det har ikke kommet inn avviksmeldinger har vært preget av de store endringsprosessene på HiL. Disse påvirker i meget stor grad TVF, hvor alle studier er berørt. Studentene merker ikke dette direkte, men staben har brukt mye tid og ressurser på disse prosessene, med høringer, uttalelser, møter, framlegg og diskusjoner. Prosessene har gått ut over arbeidet med faglige forbedringer og endringer for å sikre bedre kvalitet i studier og læringsmiljø. Fagstaben har engasjert seg i en uviss framtid, men det har forsinket mange prosesser. Flere viktige forbedringer og tiltak har blitt utsatt eller ikke kommet ordentlig i gang. Dette gjelder eksempelvis: Revisjon av master i fjernsynsproduksjon Omlegging til modulbaserte undervisningsplaner på fjernsynsfagene Bedre koordinering av ressurser Bedre oversikt over læringsmål, arbeidskrav og ressurs Tilpasninger til kvalifikasjonsrammeverket Tidlig utarbeidelse og tilretteleggelse av undervisingsplaner Tilrettelegge studiene mot nye medier Planarbeid for videreutdanning fagstab Tilrettelegge for økt IKT i undervisningen FLERKAMERA Bemanning Flerkamera har hatt en ubesatt 100%-stilling siden desember 2009, til tross for flere utlysninger. HiL sine lønnsrammer vanskeliggjør ansettelser i tøff konkurranse med fjernsynsbransjen, og få ledige gjesteveiledere fra bransjen har også gjort det vanskelig å hente eksterne veiledere som kompensasjon. Det er prosjekttunge studier, som krever mye tilstedeværelse og delaktighet i fagstaben. Tiltak: Stillingen ble delt i to 50% stillinger. Vi er i ferd med å ansette en flerkamerafotograf i disse dager, og engasjerer en 50% TOM (Technical Operation Manager) fra 1. august. Vi må videre også vurdere om vi skal redusere på innleid utstyr for å kunne gi mer veiledning på spesialfunksjoner. 5

6 Pensum For flerkamera finnes det svært lite faglitteratur, og en tidligere brukt pensumbok gikk ut av produksjon. Vi fikk ikke lov å kjøpe/scanne en elektronisk versjon av denne. Tiltak 2010: Vi har nylig hatt en ny gjennomgang av det som finnes av fagbøker, og vurderer en nyutgitt bok som pensum fra høsten av. I tillegg har vi satt i gang et arbeid med å bygge opp et bibliotek av flerkameraproduksjoner som pensum. Dette vil skje innen Hil s frist for pensumregistrering. Eksamen Studentene svarer at de i liten grad får vist hva de kan gjennom eksamensformene. Hva som ligger i svarene er ikke helt klart, men staben i en flerkameraproduksjon består av en rekke fagfunksjoner, og den enkelte student kan føle at sensor ikke sitter inne med spisskompetanse på hvert enkelt fagområde. Det ville kreve opp mot ti sensorer for hver enkelt eksamensproduksjon. Tiltak: Det er ikke økonomisk rom for å øke antall eksterne sensorer, men gjennom tilsettingene på foto og TOM, vil kompetent sensur av flere av fagfunksjonene dekkes fullt eller delvis. En ny ordning om faggruppevis fremstilling under sensur er innført, for å aktivisere studentene i større grad og for å øke læringsutbytte. Arbeidsbelastning Undersøkelsen viser at studentene mener at arbeidsbelastningen ikke er for stor. Dette kan også tolkes som et ønske om mer å gjøre i studiet. Vi observerer at enkelte studenter tar på seg store arbeidsmengder og ansvar for klassen i produksjoner, mens majoriteten går mye på vent. Tiltak: Vi vil øke studentenes tid til egenarbeid gjennom flere praktiske og begrensede småøvelser med tilbakemeldinger. Krav til skriftlig arbeid skal økes, dette kan gjøres som arbeidskrav. Tidsplan: Rammebeskrivelser for hvert emne beskrives innen 1. juli Informasjon Studentene mener de ikke har fått god innføring i de krav og forventninger som stilles til den enkelte som student, samt til målsettingen med studiet. Underbemanning har gjort at studentene ikke er fulgt opp tett nok med informasjon og tydelige krav. Vi har heller ikke vært mange nok til å kunne ha en emneansvarlig ansatt for hvert klassetrinn. Tiltak: Vi er i gang med å tydeliggjøre emnebeskrivelsene og lage underdokumenter for hver periode med tydelige rammebetingelser og krav til studenten. Dette vil kunne bli gode styringsdokumenter for både studieleder og emneansvarlige, og sørge for et likt studieløp fra år til år. Etter tilsettingene vil vi også kunne etablere emnelederfunksjonen, slik at klassene kan følges opp tettere. I starten av hvert semester må emneansvarlig holde en introduksjonsforelesning hvor emnet gjennomgås med rammer, krav og gjensidige forventninger. Tidsplan: Rammebeskrivelser for hvert emne beskrives innen 1. juli DOKUMENTAR Søkertall 6

7 Det er lite historikk på søkertallene på fordi skillet mellom dokumentar og flerkamera trådte i kraft i Men sammenlignet med tidligere års søknad til utdanningene vurderes søknaden til å være stabil, selv med en nedgang i forhold til toppårene. Nedgangen kan skyldes en generell trend som ikke er knyttet til HiL. Vi holder et øye med utviklingen. For MA er det tilstrekkelig med søkere, men det er ønskelig med flere søkere fra andre institusjoner. På grunn av omlegging fra to-årig til tre-årig, har vi ikke egen rekruttering til MA, og det vil ikke bli tatt opp studenter på MA1 i Gjennomstrømningen er god både for og MA. Arbeidskrav Studieplanen vil ha behov for kontinuerlig evaluering og utvikling for at studiet skal følge behovene til den bransjen vi utdanner for. Når det gjelder MA-studiet vil det måtte endres/tilpasses det «nye» -studiet. Det vil i løpet av neste år bli revidert på grunnlag av arbeidsutvalget som har revidert masteren. Fra høsten 2011 vil det være en ny tredje klasse på, og det må utvikles nye studieplaner for det studieåret. Ett område vi trenger å forbedre/tydeliggjøre er arbeidskravene. Undervisningsopplegg Det er ønskelig å styrke undervisningen på enkelte basisferdigheter og ha tettere oppfølging av dette i produksjonsøvingene. Noe løses med utstrakt bruk av gjestelærere, men det er mer ønskelig å bruke fast ansatte som kan følge studentenes utvikling over tid. Veiledning Veiledning synes å fungere bra, og det er svært positive tilbakemeldinger fra studentene på bruk av eksterne veiledere som kan tilføre oppdatert bransjekunnskap og ferdigheter. FRONTER PPL påpeker at Fronter er et lite egnet program for å håndtere informasjon fra og til studentene om ulike produksjoner: Studentene trenger ofte tilgang til informasjon om tidligere produksjoner, men de må da gis tilgang til mange ulike rom for en kortere eller lengre periode. Stab og studenter bruker i stor grad dropbox- og googledocsløsninger. I tillegg benyttes ulike presentasjonsprogrammer og organisasjonsprogrammer som studentene selv skaffer seg. Det er viktig å ikke gå inn på dyre investeringer i programvare som er helt utdatert neste år og ikke binder oss for mye til en leverandør. 7

8 4. Redegjørelse for og vurdering av gjennomførte og planlagte tiltak for å utvikle kvaliteten på studieprogrammene. Oversikt over gjennomførte tiltak i inneværende studieår og resultatene av disse. Utvikling og forbedringer i de nye -studiene i fjernsyn. Arbeidet fortsetter i Utvalg som reviderer undervisningsplanene i MA-studiene i fjernsyn leverte høringsnotat. Sluttarbeidet ble utsatt mens det ble avklart framdrift og prosess mot etableringen av ny film- og fjernsynsskole på HiL (DNFF). Arbeidet videreføres i FFV har engasjert en PROGRAMSENSOR (Arnt Maasø, UiO) i tre år til å vurdere hele FFVs virksomhet. (Se vedlagte årsrapport) Programsensors rapport er tatt opp på flere fagmøter, og små forandringer er allerede gjort i undervisningsopplegget som følge av hans rapportering. PPL har satt opp formelle veiledningssamtaler, og det har fungert meget godt. Bedre samarbeid mellom teoretiske og praktiske fag på avdelingen. Arbeidet er kommet i gang og videreføres. Omlegging til modulbaserte undervisningsplaner på fjernsynsfagene. Arbeidet utsatt til våren Bedre koordinering av ressursene på avdelingen. Pågående arbeid. Lage oversikt over læringsmål, arbeidskrav og ressurs. Pågående arbeid. Tilpasninger til kvalifikasjonsrammeverket. Utsatt. Må gjøres våren Gjennomgang av eksamensrutiner, opprydding og klargjøring av egne prosedyrer. Vi har bedret rutinene. Arbeidet fortsetter i Planlagte tiltak innenfor gjeldende ressursrammer for neste studieår. Flerkamera er underbemannet og Dokumentarfilm er i en sårbar ressurssituasjon. Fagmiljøene må styrkes for å sikre studiekvaliteten. Det vil ikke kunne gjøres tilfredsstillende med det gjeldende budsjettet for avdelingen. Vi må vurdere å kutte i aktiviteter og ambisjoner. I første omgang må vi gå gjennom alle produksjoner og volum. Dette arbeidet er påbegynt. Våren 2011 skal fagpersonalet på FFV ha seminar med programsensor med sikte på bl.a. å forbedre kvaliteten mht arbeidskrav og eksamen. 8

9 FFV har innledet et arbeid med revisjon/modernisering av fagtilbudet i forbindelse med HiLs omlegging av avdelingsstruktur. I kjølvannet av evalueringene og SU-møtene vil KPL legge til en dobbeltforelesning til i juss-delen av kurset i prosjektledelse. KPLs reviderte (2010) 2.-år får sin første gjennomkjøring høsten Både fagstab og studenter ser frem til denne radikale omleggingen med positive forventninger. PPL vil etter evalueringer ha mer veiledning ute i produksjoner. Dokumentar og PPL koordinerer bedre samarbeid og tydeliggjør læringsmålene i dette. Dokumentar tilføres flere ressurser til teknisk undervisning. Revisjon av master fjernsynsproduksjon avsluttes. Studiet innen samfunnskritiske dokumentarer utvikles. Utvikle nye, relevante emnetilbud. Flere innslag av felles, relevant undervisning mellom studieprogrammene. Jobbe med mediefaglige strategier på HiL Tilrettelegge studiene mot nye medier Planarbeid for videreutdanning fagstab videreføres. Tilrettelegge for bredt anlagt IKT i undervisningen Økt internasjonalisering og samarbeid med andre institusjoner for studenter og fagstab. Vedlagt følger programsensors årsrapport 2010 for FFV. HIL, Hege Michelsen Dekan, TVF 9

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Undervisningskvalitet, studieprogramkvalitet og læringsmiljø ved avdelingen våren 2008 Rapporten er skrevet på basis av mottatte rapporter

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

KVALITETSRAPPORT FOR TVF 2012 Avdeling for TV-fag

KVALITETSRAPPORT FOR TVF 2012 Avdeling for TV-fag KVALITETSRAPPORT FOR TVF 2012 Avdeling for TV-fag Opptak 2012: Bachelor Dokumentarfilmproduksjon 12 Bachelor Flerkameraproduksjon 16 Bachelor Produksjons- og prosjektledelse 10 Master Fjernsynsproduksjon

Detaljer

Kvalitetsrapport TVF 2014

Kvalitetsrapport TVF 2014 Kvalitetsrapport TVF 2014 Avdelingens årlige kvalitetsrapport tar utgangspunkt i undervisningsleders rapport. Rapporten sammenfatter og kommenterer sentrale forhold og gir vurderinger og anbefalinger om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 1 Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. HiL har gjennomført denne type undersøkelse

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2014

Studieprogramundersøkelsen 2014 1 Studieprogramundersøkelsen 2014 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. Alle studentene på studiene blir oppfordret til å

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram)

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Godkjent av Studieutvalget 02.05.2017 Gjelder fra dato: 02.05.2017 1.1 Prosedyre for evaluering av

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201 Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet 2013-2014) Tid: 26.09.2014 kl. 11-12 Sted: Møterom Ø-201 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder FA Ingrid

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen.

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen. Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Tore Helseth (ASV), Camille Thisell (TVF), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (ADM), Anette Velure (Studentrepresentant),

Detaljer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Prosjektskisse (per 14. okt. 2008) Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Oppdragsgiver: Høgskolestyret styresak xx/08 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Rapport vedrørende. Kvalitetssystem. Høsten 2007

Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Rapport vedrørende. Kvalitetssystem. Høsten 2007 Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Rapport vedrørende Kvalitetssystem Høsten 2007 Versjon 30.06.2008 1.0 Undervisningskvalitet og studieprogramkvalitet 1.1 Studiekvalitet Avdelingsledelsen, på et overordnet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet (TN)

Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet (TN) Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet (TN) Rapport fra fakultetets arbeid med kvalitetssystemet 2014 1 2 Innholdsfortegnelse Om rapporten... 4 Målgruppe og hensikt... 4 Hvordan

Detaljer

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline Egge Grung 10.06. 2008 Grunnlagsdokument vedtatt av høgskolestyret 1.1 Micheline Egge Grung, Arve Thorsberg og Kjell Magne Enget 13.11.2008 Grunnlagsdokument

Detaljer

Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201)

Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201) MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndsmøte 3. mai 2010 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 12.05.2010 10:29 Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201) Tilstede:

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Studiekvalitetsrapport 2012 Versjon 22. mars 2013

Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Studiekvalitetsrapport 2012 Versjon 22. mars 2013 Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Studiekvalitetsrapport 2012 Versjon 22. mars 2013 1. Kommentarer til og vurderinger av viktige utviklingstrekk og trender i avdelingens og studienes nøkkeltallsrapporter.

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat NOTAT Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 4 Møtedato: 21.10.2013 Notatdato: 14.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten

Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Høgskolen i Lillehammer 1 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline

Detaljer

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 1. Nøkkeltall DNF tar inn 42 studenter hvert andre år, fordelt med 6 studenter på 7 linjer. Siden starten i 1997 har alle studenter

Detaljer

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG Studieår: H-08+ 2009 Institutt: Institutt for økonomi- og samfunnsfag På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Mal for avdelingenes rapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2009

Mal for avdelingenes rapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2009 1 Mal for avdelingenes rapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2009 Innledning I tråd med den utsendte malen for kvalitetsrapport 2009, vil avdelingen rapportere og vurdere både innenfor

Detaljer

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Vedtatt i styremøte 10. juni 2008 1 Innledning 1.1 Ekstern evaluering og vedtak i NOKUT om å ikke godkjenne HiLs kvalitetssystem Siden forrige årsrapport for kvalitetsarbeid

Detaljer

Årsrapport for studiekvalitet 2011 2012

Årsrapport for studiekvalitet 2011 2012 Årsrapport for studiekvalitet 2011 2012 Til høgskolestyrets møte 12. juni 2012 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 0.1 Kjell Magne Enget 16.4.2012 Oppstart 0.2 Arve Thorsberg, Kjell Magne Enget 1.0 Iben

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Emneevaluering Prosesseier: Anette Christensen Dato: , , , ,

Prosessbeskrivelse: Emneevaluering Prosesseier: Anette Christensen Dato: , , , , Prosessbeskrivelse: Emneevaluering Prosesseier: Anette Christensen Dato: 17.09.13, 01.05.14, 05.12.14, 9.06.16, 25.11.16 Klippet fra strategisk plan: «Undervisning, veiledning og vurdering: Undervisningen

Detaljer

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2013

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2013 Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2013 1. Nøkkeltall DNF tar inn 42 studenter hvert andre år, fordelt med 6 studenter på 7 linjer. Siden starten i 1997 har alle studenter med ett unntak

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Avdeling for Helse og sosialfag. Rapport vedrørende. Studiekvalitet og læringsmiljø

Avdeling for Helse og sosialfag. Rapport vedrørende. Studiekvalitet og læringsmiljø Avdeling for Helse og sosialfag Rapport vedrørende Studiekvalitet og læringsmiljø Våren 2008 Versjon 30.06.2008 1.0 Innledning Denne rapporten bygger på Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL og tilsvarende

Detaljer

Miscellaneous. Referat fra forrige møte: Ingen kommentarer til referat fra forrige møte.

Miscellaneous. Referat fra forrige møte: Ingen kommentarer til referat fra forrige møte. MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndas møte 14. mars 2012 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 23.03.2012 08:05 Referat fra studienemndsmøte 14. mars 2012 (kl 09.00-11.30,

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Overordnet tilfredshet Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Universitetet i Oslo Master, Universitetet i Oslo Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,6 4,1 4,4 4,6 Jeg er, alt i

Detaljer

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg):

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg): STUDIEKVALITETSRAPPORT 2010 - UTVIKLINGSSTUDIER 1 inntakskvalitet a) Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg): 2009: 1619 (143) 2010: 1518 (152)

Detaljer

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Det er 30 av 35 studenter som har svart. Svarprosenten er 86%. Evalueringsskjema ble delt ut på siste forelesning og var besvart

Detaljer

Instituttrapport for studieåret

Instituttrapport for studieåret Instituttrapport for studieåret 2014-2015 Instituttets navn: Institutt for Produktdesign Instituttrapporten baserer seg på følgende programrapporter (studieprogrammenes navn): BAPD og MAPD Emneevalueringene

Detaljer

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Studiedekan Dato: 4. juni 2013 Vedlegg til sak XX møte 13. juni 2013 Forslag til nye studiekvalitetsrutiner for Det teologiske fakultet

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020D Spesialpedagogisk utviklingsarbeid

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020D Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020D Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Det er 18 av 22 studenter som har svart. Evalueringsskjema ble delt ut på siste forelesning og var besvart anonymt. Oppfølging

Detaljer

Årets rapport følger mal for dekans årsrapport jf. høgskolens kvalitetssystem.

Årets rapport følger mal for dekans årsrapport jf. høgskolens kvalitetssystem. Studiekvalitetsrapport for studieåret 2010/11 Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap Innledning Årets rapport følger mal for dekans årsrapport jf. høgskolens kvalitetssystem. Følgende dokumentasjon

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Dato: 14.02.17 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. studieår.

Detaljer

Utdanning: «Fra privat praksis til nasjonal strategi»

Utdanning: «Fra privat praksis til nasjonal strategi» Utdanning: «Fra privat praksis til nasjonal strategi» UHR Representantskapsmøte, Bodø 20.5.2016 Berit Kjeldstad Medlem UHR Utdanningsutvalget Prorektor utdanning NTNU Foto: NTNU Info Irland: National Strategy

Detaljer

Emneevaluering består i all hovedsak av to evalueringsmåter, underveisevaluering og periodisk/grundig evaluering.

Emneevaluering består i all hovedsak av to evalueringsmåter, underveisevaluering og periodisk/grundig evaluering. Emneevaluering Emneevaluering består i all hovedsak av to evalueringsmåter, underveisevaluering og periodisk/grundig evaluering. Underveisevaluering Evalueringen skal gjøres hver gang emnet gjennomføres

Detaljer

Årsrapport for Studienemnda 2013

Årsrapport for Studienemnda 2013 Årsrapport for Studienemnda 2013 Årsrapport - Innhold: Kapittel 1. Vurdering av virksomheten/tiltak/tilrådinger for videre arbeid Kapittel 2. Mandat/oppgaver, sammensetning og representanter Kapittel 3.

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 2.1.2014 Vår ref.: 2013/1825 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 2.12.13 kl 12.15-15, fakultetsstyrerommet

Detaljer

Studiekvalitetsrapport for studieåret 2012 Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap

Studiekvalitetsrapport for studieåret 2012 Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap Studiekvalitetsrapport for studieåret 2012 Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap Godkjent av Avdelingsstyret ØKORG i møtet 19.mars 2013. Innledning Årets rapport følger mal for dekans årsrapport

Detaljer

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Overordnet tilfredshet I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Bachelor, 6 5 4 3 6 5 4 3 Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,0

Detaljer

Årsrapport for kvalitetsarbeid

Årsrapport for kvalitetsarbeid Årsrapport for kvalitetsarbeid 2008 2009 Til høgskolestyrets møte 16. juni 2009 Versjonsnr. Forfatter Dato Kommentar 0.1 Kjell Magne Enget 15.5.2009 Første utkast 0.2 Iben Kardel, Arve Thorsberg og Kjell

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS). Dekans studiekvalitetsrapport for 2012.

Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS). Dekans studiekvalitetsrapport for 2012. Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS). Dekans studiekvalitetsrapport for 2012. Rapporten omfatter følgende studier ved APS: BA Barnevern BA Vernepleie + DEVU (Vernepleie deltid) BA Sosialt arbeid

Detaljer

Årsrapport for studiekvalitet 2014 2015

Årsrapport for studiekvalitet 2014 2015 Årsrapport for studiekvalitet 2014 2015 til høgskolestyrets møte 11.06.2015 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 0.1 Torun Tøsse Løvseth 20.04.2015 Oppstart 0.2 Torun Tøsse Løvseth 21.05.2015 1. utkast

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 TVF Avdeling for TV-fag

ÅRSRAPPORT 2011 TVF Avdeling for TV-fag ÅRSRAPPORT 2011 TVF Avdeling for TV-fag Dokumentarfilm Flerkamera Produksjons- og prosjektledelse for fjernsyn Avdeling for TV-utdanning og Filmvitenskap, ble midt i året delt opp og skiftet navn til Avdeling

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 48% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Innkalling til Programrådsmøte tirsdag 7. juni 2016 kl rom 494

Innkalling til Programrådsmøte tirsdag 7. juni 2016 kl rom 494 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 20.5.2016 Saksnr..: 2016/2981 Innkalling til Programrådsmøte tirsdag 7. juni 2016 kl. 14.15 16.00 rom 494 Referat fra 15.mars ble

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 65% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 194 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 23% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Studentenes kvalitetsmelding om studiene ved Norges idrettshøgskole

Studentenes kvalitetsmelding om studiene ved Norges idrettshøgskole Studentenes kvalitetsmelding om studiene ved Norges idrettshøgskole Studiekvalitet ved Norges idrettshøgskole Dette er studentene ved Norges idrettshøgskole sitt svar på kvalitetsmeldingen i høyere utdanning.

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE

EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR 2017. FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE Emnet bestod av 10 dobbeltforelesninger og 8 seminartimer spredt over hele semesteret fra januar til mai. Obligatorisk aktivitet bestod

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 10 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 45% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 17 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 68% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Årsrapport for studiekvalitet 2012 2013

Årsrapport for studiekvalitet 2012 2013 Årsrapport for studiekvalitet 2012 2013 Til høgskolestyrets møte 28. mai 2013 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 0.1 Kjell Magne Enget 22.3.2013 Oppstart 0.2 Arve Thorsberg, Kjell Magne Enget 1.0 Iben

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Studiekvalitetsrapport for studieåret 2011 Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap

Studiekvalitetsrapport for studieåret 2011 Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap Studiekvalitetsrapport for studieåret 2011 Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap Godkjent i avdelingsstyremøte 27. mars 2012. Innledning Årets rapport følger mal for dekans årsrapport jf. høgskolens

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

Studiekvalitetsrapport for kalenderåret 2013 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap

Studiekvalitetsrapport for kalenderåret 2013 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Studiekvalitetsrapport for kalenderåret 2013 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Godkjent i avdelingsstyremøte 8. april

Detaljer

Årsrapport for studiekvalitet

Årsrapport for studiekvalitet Årsrapport for studiekvalitet 2009 2010 Til høgskolestyrets møte 15. juni 2010 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 0.1 Kjell Magne Enget 14.4.2010 Oppstart 0.2 Kjell Magne Enget 20.5.2010 1. hele utkast

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Årsrapport for Studienemnda 2008.

Årsrapport for Studienemnda 2008. Årsrapport for Studienemnda 2008. Saksbehandler: Arve Thorsberg, sekr. for studienemnda Innledning Årsrapporten er strukturert slik: Kapittel 1. Mandat/oppgaver, sammensetning og representanter Kapittel

Detaljer

Tidsplan InterAct mai 2015 august 2017

Tidsplan InterAct mai 2015 august 2017 Tidsplan InterAct mai 2015 august 2017 Denne tidsplanen beskriver hovedtrekkene i hva som må gjøres i de ulike fasene frem til oppstart av de nye studieprogrammene starter høsten 2017. De store linjene

Detaljer

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU NTNUs kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 NTNUs kvalitetssystem for utdanning Innhold 1. Om kvalitetssystemet for utdanning...

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 248 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 27% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår:

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår: 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Medvirkning > Mulighet for påvirkning 3,0 GjennomsnittAv alle Kjemiske fag 3,0

Medvirkning > Mulighet for påvirkning 3,0 GjennomsnittAv alle Kjemiske fag 3,0 Kjemi - master Master, Hjemmeside: http://www.uio.no/ Antall respondenter: 11 (39%) Læringsmiljø > Sosialt, faglig, tjenester, fasiliteter og utstyr. Kjemi - mastermaster, 3,6 GjennomsnittAv alle Kjemiske

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

Nye rutiner for underveisevaluering av undervisning

Nye rutiner for underveisevaluering av undervisning Nye rutiner for underveisevaluering av undervisning 1. Dagens praksis for evaluering av undervisning Med formål å sikre undervisningskvalitet, gjennomføres evaluering av undervisning per i dag gjennom

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre?... 3 1 Etablere emne... 3 1.1 Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet?...

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2015 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALTET 2015 LÆRINGSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 1 Vurdering av arbeidet i 2015 og tilrådning for 2016 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen kopiversjon

Studiekvalitetsundersøkelsen kopiversjon Studiekvalitetsundersøkelsen 008 - kopiversjon Dette er en kopiversjon av studiekvalitetsundersøkelsen for HiL i 008. Denne versjonen inneholder ikke de såkalte routingene fra spørsmål som ligger i originalversjonen.

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 10 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 48% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på

Detaljer

Årsrapport for studiekvalitet 2013 2014

Årsrapport for studiekvalitet 2013 2014 Årsrapport for studiekvalitet 2013 2014 Til høgskolestyrets møte 28.10.2014 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 0.1 Torun Tøsse Løvseth 22.6.2014 Oppstart 0.2 Torun Tøsse Løvseth 12.07.2014 1. utkast

Detaljer

Emnerapport PROF Profesjonsidentitet, læring og undervisning, høsten 2016

Emnerapport PROF Profesjonsidentitet, læring og undervisning, høsten 2016 Emnerapport PROF1015 - Profesjonsidentitet, læring og undervisning, høsten 2016 Emnet PROF1015 PROF1015 er det første av tre emner som samlet utgjør profesjonsfaget i det femårige lektorprogrammet. Emnet

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 180. Svarprosent: 28%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 180. Svarprosent: 28% Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 180 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 28% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

PROSJEKT «HELTIDSSTUDENTEN» - HiB-AL, TILTAK

PROSJEKT «HELTIDSSTUDENTEN» - HiB-AL, TILTAK PROSJEKT «HELTIDSSTUDENTEN» - HiB-AL, TILTAK 2015-2016 Prosjekt «Heltidsstudenten AL» starter høsten 2015-2016 og evalueres våren 2016 med tanke på eventuell justering og videreføring. Målet for dette

Detaljer

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI)

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Tid: 8.2.2016, kl. 13.15-15.00 Stad: rom 435,

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

Referat Programrådsmøte i spesialpedagogikk tirsdag 7. juni 2016

Referat Programrådsmøte i spesialpedagogikk tirsdag 7. juni 2016 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 08.06.2016 Saksnr..: 2016/2981 Referat Programrådsmøte i spesialpedagogikk tirsdag 7. juni 2016 Tilstede: (leder), Ivar Morken, Bente

Detaljer