Kvalitetsrapport for TVF, 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsrapport for TVF, 2010"

Transkript

1 Dekanene skal årlig utarbeide en kvalitetsrapport, som tar utgangspunkt i studieledernes rapporter og nøkkeltallsrapporter. Rapporten skal sammenfatte og kommentere sentrale forhold i disse, gi vurderinger og anbefalinger til avdelingsstyret og angi retning for avdelingens videre utvikling av studieprogrammene. Rapporten skal behandles i avdelingsstyret. Rapporten er også gjenstand for behandling i studienemnda og læringsmiljøutvalget. På bakgrunn av dekanenes kvalitetsrapporter og nevnte organers vurderinger, har høgskoledirektør ansvar for å utarbeide en overordnet årsrapport til høgskolestyret. TVF tilbød følgende studier: Kulturprosjektledelse Film- og Fjernsynsvitenskap Kulturprosjektledelse Dokumentarfilmproduksjon Flerkameraproduksjon Produksjons- og Prosjektledelse 1. Vurdering av evalueringspraksis på studiene Kulturprosjektledelse (KPL) Årsstudium KPL har studieutvalg og studieutvalgsmøter. Høsten 2010 avholdt studiet to SUmøter. Alle kurs avsluttes med en skriftlig evaluering via spørreskjema, og som prosesseres av kursansvarlig. Skjemaet tilpasses de enkelte kurs og øvinger. Evalueringene gir god oversikt over graden av tilfredshet og fanger opp forslag til justeringer/revisjoner. I tillegg avholdes det jevnlige SU-møter. Evalueringsrapport viser en god og etablert evalueringspraksis. Film- og fjernsynsvitenskap (FFV) Årsstudium MA Modulene evalueres i SU-møter med tillitsvalgte studenter, emneleder og studieleder. Det blir skrevet referat fra SU-møtene. Enkeltmoduler evalueres av hele studentgruppen med spørreskjema. Kopi sendes dekan. Evalueringsrapport viser en god og etablert evalueringspraksis. Kunsthistorie Årsstudium Modulene evalueres i SU-møte og i spørreskjema. Det rapporteres skriftlig til studieleder, med kopi til dekan. Studiet har en god praksis for evalueringer. 1

2 Flerkameraproduksjon MA Det er gjennomført en studieprogramundersøkelse og en emneevaluering for. Studiet er underbemannet, og det har vært avholdt bare et SU-møte høsten Det har vært avholdt en rekke fortløpende, klassevise møter for å håndtere ulike problemstillinger. MA-studentene har ønsket fortløpende evalueringer for raskere endringer enn emneevalueringer gir mulighet for. Det har imidlertid kommet inn få moment, og ordningen har vært for avhengig av koordinering fra tillitsvalgte studenter. Vi vil derfor gjeninnføre emneevalueringer fra høsten Dokumentarfilmproduksjon MA Høsten 2010 er det gjennomført to studieutvalgsmøter for og for MA. I tillegg er det avholdt flere møter med de enkelte klassenes tillitsvalgte. Det er vanskelig å finne tidspunkt for SU-møter som passer for alle, ettersom flere klasser er ute i opptak eller praksis. Evalueringspraksis for Dokumentarstudiet oppleves som tilfredsstillende, men det er en utfordring å utforme evalueringsskjema som ivaretar alle sider ved en periode uten at det blir en uforholdsmessig stor evaluering. Produksjons- og prosjektledelse i fjernsyn (PPL) Studiet vil ha tre årskull fra høsten Det har i høstsemesteret vært avholdt to SU-møter, i tillegg til flere jevnlige klassemøter. Det er god evalueringspraksis på studiet. Vurdering av om rutinene er tilfredsstillende Alle studier fikk raskt på plass tillitsvalgte. Evalueringspraksisen er godt innarbeidet på alle studier, men det har vært noen utfordringer på Dokumentarstudiet og i sær Flerkamerastudiet. På Dokumentar er det tidsmessige utfordringer med å gjennomføre SU-møter. Møtene må timeplanfestes enda tidligere. og tydeligere. Dette har ikke påvirket studiekvaliteten nevneverdig, men bedre rutiner vil sikre ryddigere kommunikasjon og formalisere evalueringene ytterligere. Av de årsakene som er nevnt tidligere, har ikke evalueringspraksisen vært tilfredsstillende på Flerkamerastudiet. Den prekære bemanningssituasjonen er ikke til hinder for evalueringer, men forringer kraftig studiekvaliteten. Vi har allikevel fanget godt opp hvordan studentene opplever studiene. 2

3 Studieprogramevalueringer og emneundersøkelser ble gjennomført samtidig, noe som kan forklare den lille, og lite representative, svarandelen på emneundersøkelsen (under 1/3). Undersøkelsene må legges til forskjellige tider, slik at de koordineres bedre. Erfaringer fra Flerkamera viser også tydelig at evalueringsprosedyrene må styres fra fagstab og administrasjon, og ikke studentene. Skriftlige evalueringer fungerer godt, og det er ingen behov for å endre rutinene. Dette bør komme i tillegg til tett kontakt med studentene i muntlige forum, som for eksempel klassemøter. PPL-studiene avholder jevnlig slike møter, og de gir meget gode erfaringer, med delaktige studenter som tar ansvar for egen læring og læringsmiljø sammen med fagstaben. Noen spørsmålsstillinger i studieprogramundersøkelsen kan gi upresise svar. Eks. beskriver en student på PPL stor misnøye med studiet (en av 22), men det er uklart om studenten omtaler et semester, deler av semesteret, eller hele studiet under ett. Det kommer heller ikke tydelig fram om dette er en førsteårs- eller andreårsstudent. KPL har siden 2007 hatt en markert økning i antall søkere av alle kategorier. Ved rapporteringstidspunktet kan antall gjennomførte studieprogram synes synkende. Dette skyldes i stor grad at én av tre årlige eksamensinnleveringer gjenstår for dette året. Tallene blir derfor upresise. Bidrar evalueringsrutinene til arbeidet med utvikling av utdanningstilbudet? Ja, utvilsomt! Alle studiene bruker evalueringene aktivt i forbedringer, videreføringer og utviklingsarbeid. Evalueringene blir også diskutert og vurdert på tvers i avdelingen. 2. Vurdering av kvalitetsarbeidet i studieutvalgene. Hvordan har kvalitetsarbeidet i de ulike studieutvalgene fungert? Generelt godt, men med forbedringspotensialer som nevnt over. Det er viktig å timeplanfeste møtene tidlig. Det er også viktig å ha løpende evalueringer av studiene og et godt samarbeid med tillitsvalgte studenter. På KPL forberedes eksempelvis SU-møtene med sakslister i de tilfeller studieleder har fått kjennskap til at noe særskilt bør tas opp, Møtene er ellers preget av åpen dialog. De fagansatte stiller spørsmål og inviterer til kritikk, kommentarer og innspill vedrørende pensum, gjennomføring av undervisning, øvinger/arbeidskrav, læringsutbytte og annet praktisk. På PPL samarbeider de tillitsvalgte studentene godt med de ansatte om studiekvalitet. De tillitsvalgte får sakliste i forkant av SU-møtene, slik at de kan ta det opp på klassemøter og forberede seg til møtene. Klassemøter benyttes relativt ofte 3

4 som evalueringsforum. Faglærere tilbyr seg å være tilstede på deler av møtene, for å oppklare eventuelle problemstillinger før de vokser seg store. Møtene brukes også aktivt som læringsarena i ledelsesfag. På Dokumentarstudiet fungerer også SU-møtene godt, med overordnet gode tilbakemeldinger og konkrete forslag på forbedringer. Tilbakemeldingene blir systematisert og fulgt opp. Det skrives referat fra møtene, slik at det blir god informasjonsflyt mellom studenter og ansatte. Det er ellers løpende tilbakemeldinger fra studentene gjennom hele semesteret. På Flerkamerastudiet har det dessverre vært avholdt få SU-møter. Studentene er generelt aktive med tilbakemeldinger og sterkt engasjerte i sine studier. Men vi ser at det er misnøye på noen viktige punkt, og det skaper større vridning mot klagekultur. Det er viktig at vi får snudd denne misstemningen snarest mulig, samtidig som vi nå får på plass flere ansatte. Har kvalitetsarbeidet ført til utvikling av studiekvaliteten, og eventuelt på hvilken måte? Drøftingene i studieutvalgene har ført til endringer i undervisningsplaner og opplegg. Tilbakemeldinger fra studentene er også med i faglige diskusjoner på avdelingsnivå. Staben er meget lydhøre for studentenes tilbakemeldinger, og håndterer raskt ulike problemstillinger. Dette gjelder også på Flerkamera, selv om bemanningssituasjonen har vært veldig vanskelig og ressursene mangelfulle. Hvordan har de studenttillitsvalgtes bidrag i kvalitetsarbeidet vært? Gjennomgående har alle de tillitsvalgte vist engasjement og interesse for kvalitetsarbeidet. De er oppriktig interesserte i studiene, og de bidrar aktivt med tilbakemeldinger og forslag til forbedringer. På FFV melder studieleder at de tillitsvalgte har blitt mer aktive utover i studieåret; de ble bedre forberedt, og har ofte avholdt allmøter før SU-møte. På møtene har ofte både tillitsvalgte og vara tillitsvalgt møtt opp. Tips til forbedringer innarbeides for neste studieår. På PPL er det et tett samarbeid mellom tillitsvalgte og fagstab, hvor møteforum og veiledning aktivt brukes som opplæring i lederskap. Også på Dokumentarstudiet meldes det om aktive tillitsvalgte. Fagstaben har hatt stor nytte i tilbakemeldinger og forslag til forbedringer i undervisningsopplegg. Det er viktig med oppfølging av de tillitsvalgte på overordnet nivå, slik at de bedre forstår sin rolle, hva som ligger i samarbeid og det å plassere ansvar i et fellesskap. Det er viktig at de tillitsvalgte ikke bare blir et klageorgan, men medium for konstruktiv styrking av kvalitetsarbeidet. 4

5 3. Vurdering av kvalitetsarbeid på avdelingsnivå. En kort redegjørelse for avdelingsstyrets behandling av relevante saker gjennom året. Endringer i studieporteføljen på HiL, nedleggelse av Kunsthistorie, avdelingstilhørighet og studiemiljøens framtid har blitt behørig diskutert. Avdelingsstyret har diskutert saker fra studentmøte på Flerkamera, brakt inn fra studentrepresentant, og diskutert bemanningsproblemene på Flerkamera. Avdelingsstyret har ikke hatt avviksmeldinger til behandling. Det har heller ikke kommet slike fra studieutvalgene. En nærmere redegjørelse for avviksmeldinger, avviksbehandling og forbedringsarbeid spesielt og læringsmiljøet generelt. Det har ikke kommet inn avviksmeldinger har vært preget av de store endringsprosessene på HiL. Disse påvirker i meget stor grad TVF, hvor alle studier er berørt. Studentene merker ikke dette direkte, men staben har brukt mye tid og ressurser på disse prosessene, med høringer, uttalelser, møter, framlegg og diskusjoner. Prosessene har gått ut over arbeidet med faglige forbedringer og endringer for å sikre bedre kvalitet i studier og læringsmiljø. Fagstaben har engasjert seg i en uviss framtid, men det har forsinket mange prosesser. Flere viktige forbedringer og tiltak har blitt utsatt eller ikke kommet ordentlig i gang. Dette gjelder eksempelvis: Revisjon av master i fjernsynsproduksjon Omlegging til modulbaserte undervisningsplaner på fjernsynsfagene Bedre koordinering av ressurser Bedre oversikt over læringsmål, arbeidskrav og ressurs Tilpasninger til kvalifikasjonsrammeverket Tidlig utarbeidelse og tilretteleggelse av undervisingsplaner Tilrettelegge studiene mot nye medier Planarbeid for videreutdanning fagstab Tilrettelegge for økt IKT i undervisningen FLERKAMERA Bemanning Flerkamera har hatt en ubesatt 100%-stilling siden desember 2009, til tross for flere utlysninger. HiL sine lønnsrammer vanskeliggjør ansettelser i tøff konkurranse med fjernsynsbransjen, og få ledige gjesteveiledere fra bransjen har også gjort det vanskelig å hente eksterne veiledere som kompensasjon. Det er prosjekttunge studier, som krever mye tilstedeværelse og delaktighet i fagstaben. Tiltak: Stillingen ble delt i to 50% stillinger. Vi er i ferd med å ansette en flerkamerafotograf i disse dager, og engasjerer en 50% TOM (Technical Operation Manager) fra 1. august. Vi må videre også vurdere om vi skal redusere på innleid utstyr for å kunne gi mer veiledning på spesialfunksjoner. 5

6 Pensum For flerkamera finnes det svært lite faglitteratur, og en tidligere brukt pensumbok gikk ut av produksjon. Vi fikk ikke lov å kjøpe/scanne en elektronisk versjon av denne. Tiltak 2010: Vi har nylig hatt en ny gjennomgang av det som finnes av fagbøker, og vurderer en nyutgitt bok som pensum fra høsten av. I tillegg har vi satt i gang et arbeid med å bygge opp et bibliotek av flerkameraproduksjoner som pensum. Dette vil skje innen Hil s frist for pensumregistrering. Eksamen Studentene svarer at de i liten grad får vist hva de kan gjennom eksamensformene. Hva som ligger i svarene er ikke helt klart, men staben i en flerkameraproduksjon består av en rekke fagfunksjoner, og den enkelte student kan føle at sensor ikke sitter inne med spisskompetanse på hvert enkelt fagområde. Det ville kreve opp mot ti sensorer for hver enkelt eksamensproduksjon. Tiltak: Det er ikke økonomisk rom for å øke antall eksterne sensorer, men gjennom tilsettingene på foto og TOM, vil kompetent sensur av flere av fagfunksjonene dekkes fullt eller delvis. En ny ordning om faggruppevis fremstilling under sensur er innført, for å aktivisere studentene i større grad og for å øke læringsutbytte. Arbeidsbelastning Undersøkelsen viser at studentene mener at arbeidsbelastningen ikke er for stor. Dette kan også tolkes som et ønske om mer å gjøre i studiet. Vi observerer at enkelte studenter tar på seg store arbeidsmengder og ansvar for klassen i produksjoner, mens majoriteten går mye på vent. Tiltak: Vi vil øke studentenes tid til egenarbeid gjennom flere praktiske og begrensede småøvelser med tilbakemeldinger. Krav til skriftlig arbeid skal økes, dette kan gjøres som arbeidskrav. Tidsplan: Rammebeskrivelser for hvert emne beskrives innen 1. juli Informasjon Studentene mener de ikke har fått god innføring i de krav og forventninger som stilles til den enkelte som student, samt til målsettingen med studiet. Underbemanning har gjort at studentene ikke er fulgt opp tett nok med informasjon og tydelige krav. Vi har heller ikke vært mange nok til å kunne ha en emneansvarlig ansatt for hvert klassetrinn. Tiltak: Vi er i gang med å tydeliggjøre emnebeskrivelsene og lage underdokumenter for hver periode med tydelige rammebetingelser og krav til studenten. Dette vil kunne bli gode styringsdokumenter for både studieleder og emneansvarlige, og sørge for et likt studieløp fra år til år. Etter tilsettingene vil vi også kunne etablere emnelederfunksjonen, slik at klassene kan følges opp tettere. I starten av hvert semester må emneansvarlig holde en introduksjonsforelesning hvor emnet gjennomgås med rammer, krav og gjensidige forventninger. Tidsplan: Rammebeskrivelser for hvert emne beskrives innen 1. juli DOKUMENTAR Søkertall 6

7 Det er lite historikk på søkertallene på fordi skillet mellom dokumentar og flerkamera trådte i kraft i Men sammenlignet med tidligere års søknad til utdanningene vurderes søknaden til å være stabil, selv med en nedgang i forhold til toppårene. Nedgangen kan skyldes en generell trend som ikke er knyttet til HiL. Vi holder et øye med utviklingen. For MA er det tilstrekkelig med søkere, men det er ønskelig med flere søkere fra andre institusjoner. På grunn av omlegging fra to-årig til tre-årig, har vi ikke egen rekruttering til MA, og det vil ikke bli tatt opp studenter på MA1 i Gjennomstrømningen er god både for og MA. Arbeidskrav Studieplanen vil ha behov for kontinuerlig evaluering og utvikling for at studiet skal følge behovene til den bransjen vi utdanner for. Når det gjelder MA-studiet vil det måtte endres/tilpasses det «nye» -studiet. Det vil i løpet av neste år bli revidert på grunnlag av arbeidsutvalget som har revidert masteren. Fra høsten 2011 vil det være en ny tredje klasse på, og det må utvikles nye studieplaner for det studieåret. Ett område vi trenger å forbedre/tydeliggjøre er arbeidskravene. Undervisningsopplegg Det er ønskelig å styrke undervisningen på enkelte basisferdigheter og ha tettere oppfølging av dette i produksjonsøvingene. Noe løses med utstrakt bruk av gjestelærere, men det er mer ønskelig å bruke fast ansatte som kan følge studentenes utvikling over tid. Veiledning Veiledning synes å fungere bra, og det er svært positive tilbakemeldinger fra studentene på bruk av eksterne veiledere som kan tilføre oppdatert bransjekunnskap og ferdigheter. FRONTER PPL påpeker at Fronter er et lite egnet program for å håndtere informasjon fra og til studentene om ulike produksjoner: Studentene trenger ofte tilgang til informasjon om tidligere produksjoner, men de må da gis tilgang til mange ulike rom for en kortere eller lengre periode. Stab og studenter bruker i stor grad dropbox- og googledocsløsninger. I tillegg benyttes ulike presentasjonsprogrammer og organisasjonsprogrammer som studentene selv skaffer seg. Det er viktig å ikke gå inn på dyre investeringer i programvare som er helt utdatert neste år og ikke binder oss for mye til en leverandør. 7

8 4. Redegjørelse for og vurdering av gjennomførte og planlagte tiltak for å utvikle kvaliteten på studieprogrammene. Oversikt over gjennomførte tiltak i inneværende studieår og resultatene av disse. Utvikling og forbedringer i de nye -studiene i fjernsyn. Arbeidet fortsetter i Utvalg som reviderer undervisningsplanene i MA-studiene i fjernsyn leverte høringsnotat. Sluttarbeidet ble utsatt mens det ble avklart framdrift og prosess mot etableringen av ny film- og fjernsynsskole på HiL (DNFF). Arbeidet videreføres i FFV har engasjert en PROGRAMSENSOR (Arnt Maasø, UiO) i tre år til å vurdere hele FFVs virksomhet. (Se vedlagte årsrapport) Programsensors rapport er tatt opp på flere fagmøter, og små forandringer er allerede gjort i undervisningsopplegget som følge av hans rapportering. PPL har satt opp formelle veiledningssamtaler, og det har fungert meget godt. Bedre samarbeid mellom teoretiske og praktiske fag på avdelingen. Arbeidet er kommet i gang og videreføres. Omlegging til modulbaserte undervisningsplaner på fjernsynsfagene. Arbeidet utsatt til våren Bedre koordinering av ressursene på avdelingen. Pågående arbeid. Lage oversikt over læringsmål, arbeidskrav og ressurs. Pågående arbeid. Tilpasninger til kvalifikasjonsrammeverket. Utsatt. Må gjøres våren Gjennomgang av eksamensrutiner, opprydding og klargjøring av egne prosedyrer. Vi har bedret rutinene. Arbeidet fortsetter i Planlagte tiltak innenfor gjeldende ressursrammer for neste studieår. Flerkamera er underbemannet og Dokumentarfilm er i en sårbar ressurssituasjon. Fagmiljøene må styrkes for å sikre studiekvaliteten. Det vil ikke kunne gjøres tilfredsstillende med det gjeldende budsjettet for avdelingen. Vi må vurdere å kutte i aktiviteter og ambisjoner. I første omgang må vi gå gjennom alle produksjoner og volum. Dette arbeidet er påbegynt. Våren 2011 skal fagpersonalet på FFV ha seminar med programsensor med sikte på bl.a. å forbedre kvaliteten mht arbeidskrav og eksamen. 8

9 FFV har innledet et arbeid med revisjon/modernisering av fagtilbudet i forbindelse med HiLs omlegging av avdelingsstruktur. I kjølvannet av evalueringene og SU-møtene vil KPL legge til en dobbeltforelesning til i juss-delen av kurset i prosjektledelse. KPLs reviderte (2010) 2.-år får sin første gjennomkjøring høsten Både fagstab og studenter ser frem til denne radikale omleggingen med positive forventninger. PPL vil etter evalueringer ha mer veiledning ute i produksjoner. Dokumentar og PPL koordinerer bedre samarbeid og tydeliggjør læringsmålene i dette. Dokumentar tilføres flere ressurser til teknisk undervisning. Revisjon av master fjernsynsproduksjon avsluttes. Studiet innen samfunnskritiske dokumentarer utvikles. Utvikle nye, relevante emnetilbud. Flere innslag av felles, relevant undervisning mellom studieprogrammene. Jobbe med mediefaglige strategier på HiL Tilrettelegge studiene mot nye medier Planarbeid for videreutdanning fagstab videreføres. Tilrettelegge for bredt anlagt IKT i undervisningen Økt internasjonalisering og samarbeid med andre institusjoner for studenter og fagstab. Vedlagt følger programsensors årsrapport 2010 for FFV. HIL, Hege Michelsen Dekan, TVF 9

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Undervisningskvalitet, studieprogramkvalitet og læringsmiljø ved avdelingen våren 2008 Rapporten er skrevet på basis av mottatte rapporter

Detaljer

Kvalitetsrapport TVF 2014

Kvalitetsrapport TVF 2014 Kvalitetsrapport TVF 2014 Avdelingens årlige kvalitetsrapport tar utgangspunkt i undervisningsleders rapport. Rapporten sammenfatter og kommenterer sentrale forhold og gir vurderinger og anbefalinger om

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2014

Studieprogramundersøkelsen 2014 1 Studieprogramundersøkelsen 2014 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. Alle studentene på studiene blir oppfordret til å

Detaljer

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 1 Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. HiL har gjennomført denne type undersøkelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen.

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen. Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Tore Helseth (ASV), Camille Thisell (TVF), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (ADM), Anette Velure (Studentrepresentant),

Detaljer

Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Rapport vedrørende. Kvalitetssystem. Høsten 2007

Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Rapport vedrørende. Kvalitetssystem. Høsten 2007 Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Rapport vedrørende Kvalitetssystem Høsten 2007 Versjon 30.06.2008 1.0 Undervisningskvalitet og studieprogramkvalitet 1.1 Studiekvalitet Avdelingsledelsen, på et overordnet

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201)

Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201) MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndsmøte 3. mai 2010 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 12.05.2010 10:29 Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201) Tilstede:

Detaljer

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline Egge Grung 10.06. 2008 Grunnlagsdokument vedtatt av høgskolestyret 1.1 Micheline Egge Grung, Arve Thorsberg og Kjell Magne Enget 13.11.2008 Grunnlagsdokument

Detaljer

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 1. Nøkkeltall DNF tar inn 42 studenter hvert andre år, fordelt med 6 studenter på 7 linjer. Siden starten i 1997 har alle studenter

Detaljer

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Vedtatt i styremøte 10. juni 2008 1 Innledning 1.1 Ekstern evaluering og vedtak i NOKUT om å ikke godkjenne HiLs kvalitetssystem Siden forrige årsrapport for kvalitetsarbeid

Detaljer

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG Studieår: H-08+ 2009 Institutt: Institutt for økonomi- og samfunnsfag På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat NOTAT Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 4 Møtedato: 21.10.2013 Notatdato: 14.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Miscellaneous. Referat fra forrige møte: Ingen kommentarer til referat fra forrige møte.

Miscellaneous. Referat fra forrige møte: Ingen kommentarer til referat fra forrige møte. MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndas møte 14. mars 2012 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 23.03.2012 08:05 Referat fra studienemndsmøte 14. mars 2012 (kl 09.00-11.30,

Detaljer

Årsrapport for studiekvalitet 2011 2012

Årsrapport for studiekvalitet 2011 2012 Årsrapport for studiekvalitet 2011 2012 Til høgskolestyrets møte 12. juni 2012 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 0.1 Kjell Magne Enget 16.4.2012 Oppstart 0.2 Arve Thorsberg, Kjell Magne Enget 1.0 Iben

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Årsrapport for studiekvalitet 2014 2015

Årsrapport for studiekvalitet 2014 2015 Årsrapport for studiekvalitet 2014 2015 til høgskolestyrets møte 11.06.2015 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 0.1 Torun Tøsse Løvseth 20.04.2015 Oppstart 0.2 Torun Tøsse Løvseth 21.05.2015 1. utkast

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår:

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår: 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Studiekvalitetsrapport for studieåret 2012 Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap

Studiekvalitetsrapport for studieåret 2012 Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap Studiekvalitetsrapport for studieåret 2012 Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap Godkjent av Avdelingsstyret ØKORG i møtet 19.mars 2013. Innledning Årets rapport følger mal for dekans årsrapport

Detaljer

Årsrapport for studiekvalitet 2012 2013

Årsrapport for studiekvalitet 2012 2013 Årsrapport for studiekvalitet 2012 2013 Til høgskolestyrets møte 28. mai 2013 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 0.1 Kjell Magne Enget 22.3.2013 Oppstart 0.2 Arve Thorsberg, Kjell Magne Enget 1.0 Iben

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 TVF Avdeling for TV-fag

ÅRSRAPPORT 2011 TVF Avdeling for TV-fag ÅRSRAPPORT 2011 TVF Avdeling for TV-fag Dokumentarfilm Flerkamera Produksjons- og prosjektledelse for fjernsyn Avdeling for TV-utdanning og Filmvitenskap, ble midt i året delt opp og skiftet navn til Avdeling

Detaljer

Årsrapport for Studienemnda 2013

Årsrapport for Studienemnda 2013 Årsrapport for Studienemnda 2013 Årsrapport - Innhold: Kapittel 1. Vurdering av virksomheten/tiltak/tilrådinger for videre arbeid Kapittel 2. Mandat/oppgaver, sammensetning og representanter Kapittel 3.

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

Studiekvalitetsrapport for kalenderåret 2013 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap

Studiekvalitetsrapport for kalenderåret 2013 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Studiekvalitetsrapport for kalenderåret 2013 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Godkjent i avdelingsstyremøte 8. april

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer

Årsrapport for studiekvalitet 2013 2014

Årsrapport for studiekvalitet 2013 2014 Årsrapport for studiekvalitet 2013 2014 Til høgskolestyrets møte 28.10.2014 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 0.1 Torun Tøsse Løvseth 22.6.2014 Oppstart 0.2 Torun Tøsse Løvseth 12.07.2014 1. utkast

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Dekanens studiekvalitetsrapport for kalenderåret 2014 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap

Dekanens studiekvalitetsrapport for kalenderåret 2014 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Dekanens studiekvalitetsrapport for kalenderåret 2014 Behandlet i avdelingens ledermøte 21. april og i avdelingsstyremøte 27. april 2015. Avdelingsstyrets kommentarer i protokollen legges ved rapporten.

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Marte Myre Linberg Hege Kristin Haaland Stephen Dobson Ingrid Grimsmo Jørgensen

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 tirsdag 29.05.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

RAPPORTERING FOR 2013 BARNEHAGELÆRERUTDANNING NOKUT-EVALUERING AV FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN I 2010

RAPPORTERING FOR 2013 BARNEHAGELÆRERUTDANNING NOKUT-EVALUERING AV FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN I 2010 VEDLEGG 3 Høgskolen i Telemark RAPPORTERING FOR 2013 BARNEHAGELÆRERUTDANNING NOKUT-EVALUERING AV FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN I 2010 STATUS FOR OPPFØLGINGSTILTAK FOR FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLE I

Detaljer

Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA

Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA [Type the document subtitle] Mette Torp Christensen 5/4/2012 Innhold 1 Om kvalitetssikringssystemet til HiOA... 1 1.1 Innledning...

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14

ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14 ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14 Agenda Velge møteleder og referent Studentdemokrati - trenger vi det? Studentdemokratiet ved Psypro i dag Forslag til ny organisering Gjennomgang av vedtekter Universitetsloven

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Referat fra studienemndsmøte 14. juni (Kl 09.15-11.30, Ø-201)

Referat fra studienemndsmøte 14. juni (Kl 09.15-11.30, Ø-201) MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndsmøte 14. juni 2013 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 20.06.2013 12:58 Referat fra studienemndsmøte 14. juni (Kl 09.15-11.30, Ø-201)

Detaljer

Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk

Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk Ved utøvende musikk har vi følgende elementer som til sammen utgjør vår kvalitetskontroll med undervisning og studieplanarbeid. Kvalitetssikringsarbeidet

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 8/11 fra møte tirsdag 30. november 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Gunnar Breivik (SKS), Tommy

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Kristin Dale

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Studentevaluering av undervisning

Studentevaluering av undervisning Studentevaluering av undervisning En håndbok til bruk for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Utvalg for utdanningskvalitet Norges musikkhøgskole 2004 Generelt om studentevaluering av undervisning

Detaljer

Årsrapport for kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Lillehammer 2006 2007

Årsrapport for kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Lillehammer 2006 2007 Årsrapport for kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Lillehammer 2006 2007 Hovedkonklusjoner Gjennomgang av seks ulike kvalitetsområder i den foreliggende institusjonsrapporten viser at høgskolen har drevet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79)

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79) MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 20.10.2014 Studieutvalget Møtedato 17.10.2014 Tidspunkt 13:00-15:35 Møtested NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Svein Bjørkøy for Tom Ottar

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Agenda. Studiets innhold og oppbygning. Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer

Agenda. Studiets innhold og oppbygning. Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer Agenda Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer 29.januar 2008 Torgeir Skyttermoen Presentasjon av studiet Kort om oppbygning Hva er det studentene skal ha lært?

Detaljer

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad 1. Bakgrunn og sammenheng Ved gjennomføring av undersøkelsen benchmarkes resultatene med en database som er bygd opp over flere år. Man får på denne måten sammenlignet

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

28/2011: Organisering av høgskolens fagavdelinger oppfølging av vedtak om etablering av Den norske film- og fjernsynskolen

28/2011: Organisering av høgskolens fagavdelinger oppfølging av vedtak om etablering av Den norske film- og fjernsynskolen Møtedato 28.04.2011 Saksbehandler Lars Petter Mathisrud Arkivreferanse 28/2011: Organisering av høgskolens fagavdelinger oppfølging av vedtak om etablering av Den norske film- og fjernsynskolen Forslag

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon )

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Vedlegg 1: Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av styret for Høgskolen i Bodø. Vedtatt av styret for HBO i juni 2003. Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Til programråd, fakultet, fagmiljø, studenter og øvrige interesserte Dato: 6. august 2014 Ekstern evalueringsrapport

Detaljer

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Støttesystem for utdanningskvalitet på nett (KVASS) NTNU har utviklet et nettbasert kvalitetsstøttesystem for undervisning,

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

27/13: Utdanningsmeldingen

27/13: Utdanningsmeldingen Møtedato 10.04.13 Saksbehandler Jens Uwe Korten Arkivreferanse - 27/13: Utdanningsmeldingen 1. Bakgrunn formål med utdanningsmeldingen Hensikten med utdanningsmeldingen er å gi en oversikt over de generelle

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

Rapport fra Kompetanseheving for tospråklig barnehageassistenter (KOMPASS) ved Høgskolen i Telemark 2011-2012

Rapport fra Kompetanseheving for tospråklig barnehageassistenter (KOMPASS) ved Høgskolen i Telemark 2011-2012 Høgskolen i Telemark Rapport fra Kompetanseheving for tospråklig barnehageassistenter (KOMPASS) ved Høgskolen i Telemark 2011-2012 Innledning Studieåret 2011-12 har Høgskolen i Telemark (HiT) gjennomført

Detaljer

31.08.2011 13:04 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2549/PSY-3001, Affektiv nevrovitenskap

31.08.2011 13:04 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2549/PSY-3001, Affektiv nevrovitenskap Evaluering av PSY-2549/PSY-3001, Affektiv nevrovitenskap Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 21 respondenter (21 unike) 1. Alder 1 19-29 95,2 % 20 2 30-39 4,8 % 1 3 30-49 0,0 % 0 4 49-59 0,0 % 0 1

Detaljer

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Studieåret 2012/2013 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN... 3 1. Rammekvalitet... 3 1.1 Læringsmiljøet generelt... 3 1.2 Fakultetet spesielle utfordringer

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2014 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALTET 2014 LÆRINGSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Innhold 1 Vurdering av arbeidet i 2014 og tilrådning for 2015... 2 2 Mandat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

Strategisk plan Ved Norsk høgskole for helhetsterapi 2010-2015

Strategisk plan Ved Norsk høgskole for helhetsterapi 2010-2015 Strategisk plan Ved Norsk høgskole for helhetsterapi 2010-2015 1 Hovedmål: 1. Faglig og pedagogisk utvikling, og styrke faglig og administrativ stab i takt med skolens vekst. 2. Fokus på læringsmiljø og

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe SN-SAK NR: 39/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØREN ARKIVSAK NR: Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Emnet vart holdt for profesjon og masterstudentar (3 stud). Mange forelesarar er involvert, ca 8. Mange stipendiatar som gjer dette sidan det er innan deira fagfelt. Emnet er vurdert som passe vanskelig,

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål og prinsipper... 4 2 Kvalitetssystemets oppbygning... 5 2.1 Del 1 Systembeskrivelse/rammer for

Detaljer

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013 Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne Analysegruppen 2013 2014 Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer