Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling"

Transkript

1 Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser, og bruke HiOAs Si ifra-system for studenter. - Selv ta initiativ til og kan selv gjennomføre evaluering av emner. - Har de krav på å få satt av tid i undervisningen til evaluering der emneansvarlig ikke er til stede. Studenttillitsvalgt Skal bidra til at forslag fra studentevalueringene følges opp i kvalitetsrapporter på emne-, program-, fakultets- og institusjonsnivå. De tillitsvalgte skal ellers representere studentenes syn i styrer, råd og utvalg ved institusjonen. - Skal så langt det er mulig samarbeide med emneansvarlig om emneevalueringer, - Avtale gjennomføring av «klassens time» o.l. - Påse at studentene så langt det er mulig bekrefter at de er kjent med innholdet i evalueringsrapportene for emnene - Om studentene finner at emneevalueringsrapporten er mangelfull i forhold til tilbakemeldingen de ga, skal de ha muligheten til å kommentere dette i et eget felt i evalueringsrapporten. 1

2 Ph.d.-kandidat Ph.d.-kandidatenes representanter Emneansvarlig Har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av sitt forskerutdanningsprogram Ph.d.-kandidatene på forskerutdanningene er representert i doktorgradsutvalgene og FoU-utvalgene på fakultets- og institusjonsnivå. Ph.d.-kandidatene har også sitt eget forum, stipendiatforum. Representantene skal bidra til at bestemmelser og uttalelser fattet i utvalgene gjøres kjent for øvrige ph.d.-kandidater. Emneansvarlig er instituttleder, studieleder eller den som har fått -Forventes å delta i årlige evalueringer av emnene i felles opplæringsdel og evaluering av egen progresjon i avhandlingsdelen i årlige framdriftsrapporteringer. - Kan selv ta initiativ til og kan selv gjennomføre evaluering av emner i felles opplæringsdel. - Det forventes også at ph.d.- kandidaten gjennom årlige undersøkelser evaluerer forhold i kvalitetsdimensjonene som omfatter kvalitet i infrastruktur og informasjon, programplan, faglig utbytte og samfunnsrelevans. - At fakultetets/senterets analyser av evalueringer, framdriftsrapporter og undersøkelser gjøres kjent for ph.d.-kandidatene og at de følges opp med tiltak til forbedringer. - Ansvar for å gjennomføre emneevaluering Instituttleder kan delegere emneansvaret til studieleder eller 2

3 delegert slikt ansvar. Emneansvarlig er faglig ansvarlig for emnet. - Gi sin faglige vurdering og følge opp resultater av evalueringene gjennom å sette i verk tiltak og rapportere dette til nærmeste leder i fastsatt mal. - Rapporten skal gå i kopi til studentråd/fagutvalg, eller tilsvarende. - Skal i samarbeid med studentene velge egnet evalueringsmetode ut fra klassens størrelse og behov - Emnerapporten skal så lang det er praktisk mulig, skrives under av studenttillitsvalgte som en dokumentasjon på at studentene har mottatt, lest og forstått informasjon om resultatet av emneevalueringene. - Om studentene finner at emneevalueringsrapporten er mangelfull i forhold til tilbakemeldingen de ga, skal de ha muligheten til å kommentere dette i et eget felt i evalueringsrapporten. -Emneansvarlig/faglærer på emner med veiledet praksis vurderer studentens og praksisstedets annen fagperson på det aktuelle studieprogram 3

4 Instituttleder Studieleder Instituttleder har faglig og administrativt resultatansvar for virksomheten på instituttet. Instituttleder har ansvar for instituttets arbeid med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av instituttets utdanninger. Instituttleder er også ansvarlig for å håndtere klage på undervisning og veiledning i henhold til retningslinjer for håndtering av klager på undervisning og veiledning. Studieleder har ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling innenfor sitt studielederområde. evalueringer og oppsummerer disse med egne kommentarer med forslag til kvalitetsforbedrende tiltak, eventuelt med råd om avvikling av praksissted - Instituttleder har ansvaret for å sammenfatte og analysere de årlige studieprogramrapportene og utforme instituttovergripende tiltak og handlingsplaner på bakgrunn av de årlige rapportene. - Har ansvar for å sammenfatte og analysere relevante data (se kapittel i kvalitetssystembeskrivelsen, og vedlegg 3 rapporteringsprosess) og utforme tiltak og handlingsplaner i årlige studieprogramrapport, i henhold til fastsatt mal, som skal tas i bruk for å (videre)utvikle kvaliteten på utdanningene. Dersom instituttet har studieleder/e skal Instituttleder delegere ansvaret for utforming av årlige studieprogramrapporter til studieleder/e for det aktuelle studieprogram (se studieleders ansvar nedenfor) 4

5 Fakultetsadministrasjon Fakultetets administrasjon skal bistå instituttene og fakultetets ledelse i å overholde rutiner knyttet til kvalitetssystemet. En representant fra fakultetets administrasjon skal sitte i institusjonens administrative ressursgruppe for kvalitetssystemet. - Skal forberede saker om til studieutvalg og fakultetsstyre. Dekan Dekan har det overordnede strategiske og koordinerende ansvaret for all utdannings- og FoUvirksomhet ved fakultetet. Dekanen har også et helhetsansvar for at arbeid med fakultetets årsplan og budsjett sees i sammenheng med og kvalitetssikring av utdanningene, og at disse prosessene kobles sammen. Dekanen, eller den dekanen delegerer oppgavene til (prodekan), skal påse at tiltak for å bedre utdanningskvaliteten i fakultetets utdanninger følges opp. Dekan delegerer ansvaret for årlig programrapportering på forskerutdanningene og avgjør hvem den ansvarlige skal rapportere til (direkte til dekan, eller til instituttleder) Den dekanen delegerer oppgavene i kvalitetsarbeidet til skal ivareta helheten i forskerutdanningen og påse at tiltak for å bedre utdanningskvaliteten på utdanningen følges opp. Prodekan for utdanning Prodekan leder fakultetets studieutvalg. Prodekan for utdanning har et særskilt ansvar for å være pådriver i utvikling og implementering av fakultetets -Som leder for studieutvalget følge opp instituttenes årlige rapporter og påse at foreslåtte og vedtatte tiltak og planer i instituttenes og 5

6 Prodekan for forskning Studieutvalg fakultet strategi innenfor utdanningsområdet. Prodekan for forskning leder fakultetets doktorgadsutvalg. Studieutvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen. Styret for HiOA har delegert myndighet til fakultetenes studieutvalg til å godkjenne studier på bachelor- og videreutdanningsnivå, og godkjenne mindre endringer i programplaner og emneplaner på master- og ph.d.- nivå. Studieutvalg på fakultet skal ha et helhetlig blikk på sikring, utvikling og arbeid med kvalitet i utdanningene på fakultetet. fakultetets kvalitetsarbeid blir iverksatt. - Som leder for doktorgradsutvalget følge opp forskerutdanningenes årlige kvalitetsrapporter og påse at foreslåtte og vedtatte tiltak og planer i forskerutdanningenes kvalitetsarbeid blir iverksatt. -Skal årlig analysere og drøfte instituttenes årlige kvalitetsrapporter, og utforme fakultetets tiltak og plan for oppfølging i fakultetets årlige kvalitetsrapport, i samarbeid med fakultets administrasjon. Doktorgadsutvalg fakultet Doktorgradsutvalgene på fakultet/senter er rådgivende overfor fakultetsledelsen/senterledelsen. - Foreta opptak av ph.d.- kandidater - Skal behandle fakultetets/sentrets kvalitetsrapporter fra forskerutdanningene og gi råd til dekan/senterleder og fakultets- /senterstyre om tiltak til forbedring av kvaliteten i utdanningene i 6

7 Fakultetsstyre - Godkjenne veiledere, prosjektbeskrivelse og framdriftsplan - Følge opp framdrift for ph.d.- kandidater som er tatt opp på fakultetets/senterets egne forskerutdanninger - Oppnevne bedømmelseskomité for ph.d.-avhandlinger og godkjenne innstillinger fra bedømmelseskomiteer - Avgjøre saker som angår den enkelte ph.d.-kandidat - Disponere midler som er tildelt utvalget Fakultetsstyret har det overordnede ansvaret for at fakultetets virksomhet holder høy kvalitet og drives i overensstemmelse med lov, forskrifter og annet regelverk samt strategi, mål og rammer som er fastsatt av overordnet myndighet eller høgskolens styre. fakultetets samlede kvalitetsrapport, og påse at foreslåtte og vedtatte tiltak og planer i forskerutdanningenes kvalitetsarbeid blir iverksatt. - Skal behandle fakultetets årlige kvalitetsrapport og studieutvalgets råd og forslag til tiltak og plan for oppfølging i kvalitetsarbeidet ved fakultetet. - Beslutter hvilke tiltak som eventuelt skal prioriteres på fakultetet, og skal påse at det er sammenheng mellom foreslåtte tiltak i kvalitetsarbeidet og fakultetets planer og budsjetter. 7

8 Studieavdelingen Studieavdelingen ved høgskolen sentralt er ansvarlig for de studieadministrative prosessene i kvalitetssystemet og skal påse at resultater fra institusjonsovergripende studentundersøkelser, nasjonale og internasjonale studentundersøkelser blir presentert for fakultetene og instituttene på en adekvat måte og i god tid før fakultetenes og instituttenes oppstart med arbeidet med kvalitetsrapportene. Studieavdelingen skal i samarbeid med fakultetene utforme de institusjonsovergripende undersøkelsene, i tråd med føringene i kvalitetssystemets fem kvalitetsdimensjoner og kvalitetsindikatorene. Studieavdelingen skal sørge for kvalitetssikring og -utvikling av studieadministrative støttefunksjoner, og være i kontinuerlig og god dialog med ansatte og studenter. Studieavdelingen leder også - Studieavdelingens analyseteam skal analysere og sammenstille datagrunnlaget for kvalitetsarbeidet i første og andre syklus og sørge for at rapporteringsprosessene ved institusjonen som omhandler studiefeltet, sees i sammenheng. - Analyseteamet sammenfatter og analyserer fakultetenes årlige kvalitetsrapporter i institusjonens kvalitetsrapport 8

9 institusjonens administrative ressursgruppe for det administrative arbeidet med kvalitetssystemet. Doktorgradsutvalg sentralt Høgskolens doktorgradsutvalg (DGU) er rådgivende overfor institusjonsledelsen i strategiske spørsmål. - Ut fra fakultetenes og sentres årlige kvalitetsrapporter gir DGU råd til styret om kvalitetsutvikling av forskerutdanningene. Studieutvalg på institusjonsnivå Læringsmiljøutvalg Studieutvalget skal være rådgivende overfor institusjonsledelsen. Styret har delegert myndighet til institusjonens studieutvalg å godkjenne program- og emneplaner for studier på masternivå og ph.d.- nivå, og vesentlig endringer i slike planer. Studieutvalget skal også ha et helhetlig blikk på sikring, utvikling og arbeid med kvalitet i utdanningene ved HiOA. Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for styret, og initierer og følger opp saker som angår studentenes fysiske og psykososiale forhold ved HiOA. Etter lov om universiteter og høyskoler 4-3 fjerde ledd skal Studieutvalget skal drøfte institusjonens årlige kvalitetsrapport, basert på fakultetsrapportene, og gi råd til styret om videre arbeid med oppfølging og tiltak. Læringsmiljøutvalget får til gjennomlesning fakultetenes årlige kvalitetsrapporter og kommer med eventuelle råd og forslag til Oppfølging og tiltak til institusjonens ledelse i institusjonens årlige kvalitetsrapport. 9

10 Institusjonens ledelse institusjonens arbeid med læringsmiljø dokumenteres. Institusjonens ledelse ved rektor har ansvar for å ta tiltakene og føringene fra styret til videre behandling i institusjonens årlige styringsdialogmøter med fakultetenes ledergrupper. Styret Som øverste organ ved institusjonen har styret ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og for at høgskolen drives effektivt og i samsvar med gjeldende lov- og regelverk og de rammer og mål som settes av overordnet myndighet. Styret har ansvar for at HiOA har et godt system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene og skal jevnlig vedta revidering av dette, minimum hvert femte år. - Skal behandle institusjonens kvalitetsrapport og gi føringer og styringssignaler for satsingsområder og prioriteringer for neste periode - Skal påse at budsjettmessige prioriteringer og øvrige beslutninger legger til rette for god kvalitetsutvikling av høgskolens utdanninger 10

11 Styringsdialog De årlige styringsdialogmøtene avholdes i høstsemesteret mellom institusjonsledelsen og ledelsen ved det enkelte fakultet. - På styringsdialogmøtene drøftes fakultetets arbeid med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ut fra styrets føringer på bakgrunn av høgskolens, fakultetenes og sentrets kvalitetsrapporter. Styringsdialogen utgjør dermed en del av grunnlaget for tilbakemeldingssløyfen i kvalitetsarbeidet. Etatsstyringsmøte Kunnskapsdepartementet møter høgskoleledelsen og gir tilbakemelding på rapport for forrige år og plan for inneværende år. 11

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14

ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14 ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14 Agenda Velge møteleder og referent Studentdemokrati - trenger vi det? Studentdemokratiet ved Psypro i dag Forslag til ny organisering Gjennomgang av vedtekter Universitetsloven

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

INSTRUKS FOR EVALUERINGSVIRKSOMHETEN I NORSK BISTANDSFORVALTNING. Godkjent av Utenriksråden 29. mai 2006.

INSTRUKS FOR EVALUERINGSVIRKSOMHETEN I NORSK BISTANDSFORVALTNING. Godkjent av Utenriksråden 29. mai 2006. INSTRUKS FOR EVALUERINGSVIRKSOMHETEN I NORSK BISTANDSFORVALTNING Godkjent av Utenriksråden 29. mai 2006. Instruks for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) fastslår at en av direktoratets hovedoppgaver

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer