Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner"

Transkript

1 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 8/11 fra møte tirsdag 30. november 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Gunnar Breivik (SKS), Tommy Rasmussen, Jon Idir Gullbrekken (studentrepresentanter) og Vebjørn Johansen (ref.) Andre tilstede: Grethe Nilsen (Studieavdelingen) Fravær: Anne Marte Pensgaard (SCP), Ulrik Christoffer Børresen (stud.repr.) Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid SU-sak 78/11 SU-sak 79/11 SU-sak 80/11 SU-sak 81/11 SU-sak 82/11 SU-sak 83/11 SU-sak 84/11 SU-sak 85/11 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner Studie- og emneplaner FKI Studie- og emneplaner IBI VTM200 og STA200 Organisering av undervisning og emneansvar FAF opptakskrav, studiestruktur, vurderingsordning FAF312 Endringer MAS403 Kvalitativ forskning intervju og feltarbeid Engelske emneplaner Friluftsliv Studie- og emneplaner Trening, coaching og idrettspsykologi SU-sak 86/11 EVU-strategi SU-sak 87/11 SU-sak 88/11 SU-sak 89/11 SU-sak 90/11 SU-sak 91/11 SU-sak 92/11 Rangeringsregler opptak FLD2 Nytt navn og nye studie- og emneplaner Idrettsledelse skyting Nytt engelsk emne på masternivå UTV Essay Vurderingsordning SPM224 O-saker: Mandat evaluering master i idrettsvitenskap Saker vedtatt av prorektor på fullmakt Eventuelt Følgende merknader til innkalling - Det legges fram justert forslag til opptakskrav FAF (SU-sak 82/11) - SU-sak 84/11 utfordring rundt bytte av emnekoder Saker meldt til eventuelt: - 1BA Ola Fosnæs etterspurte hva som skjer i forhold til studieåret Inger-Åshild og Vebjørn informerte om møtet i rektoratet etter SU-møtet og at saken følges opp. SU vil bli orientert.

2 SU-sak 77/11 Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid Hva kan gjøres for å øke studentdeltakelsen i programevalueringen? SU foreslår å timeplanfeste dette for studentene? Tabellene om gjennomføringsgrad og antall studenter som tar 60 studiepoeng i løpet av studieåret bør forklares. Vi bør vurdere å fjerne tabellen om samsvar mellom planlagte og gjennomførte studiepoeng da dette forholdet ikke lenger er et styringsparameter fra KD. Vi bør heller fokusere på gjennomføringsprosent på bachelor og master på normert tid. Vedtak SU-sak 77/11: SU godkjenner utkast til årsrapport til styret om kvalitetsarbeid med de merknader som kom i møtet. Prorektor og studiesjef ferdigstiller arbeidet. Årsrapporten legges fram for Styret i styremøtet 15. desember SU-sak 78/11 Vedtak SU-sak 78/11: Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner SU tar foreløpig forslag til læringsmål til etterretning. SU foreslår Mari Kristin Sisjord og Trine Stensrud til å se på læringsmålene for studieprogrammene sammen med prorektor og studiesjef. Basert på nåværende forslag vil arbeidsgruppen legge fram sitt forslag for SU i møtet 2. februar SU-sak 79/11 Studie- og emneplaner FKI Nåværende 3BAFKI vil gå som vanlig SU konsentrerte seg derfor om emneplanene for 2BAFKI. Planene for 3BAFKI legges fram for SU vår eller tidlig høst SU bemerket også at innledningen i studieplanen som ble lagt fram 25/10 var mer egnet for studiehåndboka enn i versjonen til dette møtet. Vedtak SU-sak 79/11: SU godkjenner følgende for 2BAFKI: - Vurderingsordning for FKI210. De to individuelle bidragene må spesifiseres. Det samme må gjøres om hjemmeeksamen (varighet og omfang). - FKI226. Vurderingsordningen endres til at PM-eksamen trekkes blant de 3 idrettene studentene velger. - FKI227. Vurderingsordningen endres til at PM-eksamen trekkes blant de 3 idrettene studentene velger. - FKI226 og FKI227 må justeres slik at de kun omtaler eget emne. - FKI229. Bestått/ikke bestått må ikke knyttes til karakterskalaen i emneplanen. Setningen tas ut. Det bør også presiseres størrelse på gruppene til eksamen. - FKI237 Friluftsliv i skolen (nytt). - Emnet FKI238 Dans, lek og læring (nytt). SU ber om at selvevaluering som vurderingsform spesifiseres. Det tilføyes at arbeidskravene skal være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen. SU ønsker at begrepet mappe brukes i stedet for portfolio. SU vil også understreke at vurderingsordningen og arbeidskravene som er valgt krever tung oppfølging fra emneansvarlig og faglærere. Planene for 2BAFKI gjelder fra og med studieåret SKP må legge fram planer for 3BAFKI våren 2012 eller senest oktober SU bemerker at det gjenstår en god del arbeid med studie- og emneplaner før de kan publiseres i studiehåndboka. Prorektor følger opp overfor SKP og studieavdelingen involveres i ferdigstillelsen av planene.

3 SU-sak 80/11 Vedtak SU-sak 80/11: Studie- og emneplaner IBI 1. SU godkjenner emneplaner for IBI2xx Biokjemi (5sp) og IBIxxx Basal biomekanikk (15sp), med de kommentarer som framkom i møtet. Læringsmål for Biokjemi endres til at studentene skal kunne «gjøre rede for». SU spør også om emnet bør endre navn ettersom innholdet kun gjelder en liten del av fagområdet biokjemi. Truls Raastad følger opp dette med emneansvarlig. 2. Emneplan for IBI319 må legges fram for SU senest oktober SU ønsker at IBI sammenstiller ny studieplan for IBI, i samarbeid med studieavdelingen SU-sak 81/11 Vedtak SU-sak 81/11: VTM200 og STA200 Organisering av undervisning og emneansvar SU anså ikke saken til å skulle behandles i SU. SU ønsker å tydeliggjøre behovet for å styrke studentenes kompetanse i metode og statistikk. SU-sak 82/11 FAF opptakskrav, studiestruktur, vurderingsordning FAF312 Vedtak SU-sak 82/11: 1. SU godkjenner nye opptakskrav for FAF. Gruppe 1: Søkjarar med BA-grad i idrettsvitskap inkl. idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitskap Søkjarar med BA-grad i helse- eller sosialfag samt idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitskap Gruppe 2: Søkjarar med to års høgare idrettsvitskapleg utdanning, der det eine året er idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitskap Søkjarar med idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitskap og eitt års pedagogisk utdanning Søkjarar med BA-grad i helse- eller sosialfag samt at det gjennom utdanning og/eller erfaring vert dokumentert kunnskap om idrettsfag. Til siste punkt i gruppe 2 må fagansvarlig utarbeide minstekrav til erfaring og utdanning (omfang og type). 2. SU godkjenner at FAF315 gjøres obligatorisk og at VTM200 og STA200 tas ut av studieprogrammet. Dette under forutsetning av at SU i neste møte fastsetter krav om vitenskapelig metode og statistikk for opptak til master i idrettsvitenskap. Det fremmes sak om dette til SU-møtet SU spør om vurderingsordningen for FAF312 kan deles opp til å være to uavhengige eksamener? SU vil også bemerke at ved å endre til bestått/ikke bestått for FAF312 så vil opptak til videre studier baseres på graderte karakterer i 2 emner a 10 SP. Endringene gjelder fra og med studieåret

4 SU-sak 83/11 Vedtak SU-sak 83/11: Endringer MAS403 Kvalitativ forskning intervju og feltarbeid SU godkjenner foreslåtte endringer i emneplan for MAS403. SU ønsker informasjon fra emneansvarlig om muntlig eksamen skal være individuell. Endringene gjelder fra og med studieåret SU-sak 84/11 Vedtak SU-sak 84/11: Engelske emneplaner Friluftsliv SU godkjenner emneplaner for vårt engelske studietilbud i friluftsliv. STA lager nye koder for emnene. Planene gjelder fra og med studieåret SU-sak 85/11 Vedtak SU-sak 85/11: Studie- og emneplaner Trening, coaching og idrettspsykologi SU godkjenner studie- og emneplaner for TCI fra og med studieåret , med følgende merknader: - TRL240. Labrapport må leveres via Fronter. Dette er en eksamensordning og kan derfor ikke leveres direkte til fordypningslærer. - TRL355. Antall labrapporter må spesifiseres. SU spør også om foreslåtte emneansvarlig for TRL331 og hennes arbeidsforhold ved NIH. SU ønsker at det skal være fast ansatte ved NIH som har emneansvaret. SU-sak 86/11 EVU-strategi Vedtak SU-sak 86/11: SU godkjenner forslag til EVU-strategi og at den legges fram for Styret SU-sak 87/11 Vedtak SU-sak 87/11: Rangeringsregler opptak FLD2 SU vedtar følgende rangeringsregler for opptak til FLD2: 1. Karakterer fra FLD1 2. Relevant utdanning (pedagogikk, idrett, naturfag, naturforvaltning, helsefag som fysioterapi, sykepleie, psykologi, medisin, lærer, førskolelærer, reiselivsutdanning). Fullført grad (master eller bachelor) innen relevant utdanning rangeres høyest. 3. Alder Rangeringsreglene gjelder fra og med opptak til studieåret

5 SU-sak 88/11 Nytt navn og nye studie- og emneplaner Idrettsledelse skyting Vedtak SU-sak 88/11: SU godkjenner nytt navn på Idrettsledelse skyting Trenings- og arr.ledelse. Nytt navn er - Prestasjonsutvikling skyting deltid. SU ber fagansvarlig vurdere følgende navn: - Prestasjonsutvikling i skyting eller Prestasjonskultur i skyting SU godkjenner ny studieplan og nye emneplaner, med følgende merknader: - Studieplan. SU ber fagansvarlig se på andre læringsmål under ferdigheter. Hva menes med «samt gjeldende læreplaner»? - PSD120. Første læringsmål under generell kompetanse bør endres til «kjenner til ulike måter å drive». - Studieavdelingen vil gjennomgå emnekodene. SU ber om at forslag til ny studieplan for andre del av studiet legges fram for SU senest i oktober Endringene gjelder fra og med studieåret SU-sak 89/11 Vedtak SU-sak 89/11: Nytt engelsk emne masternivå UTV Essay SU godkjenner emnet UTV Essay for utvekslingsstudenter på masternivå. Emnet tilbys fra og med vårsemesteret SU-sak 90/11 Vedtak SU-sak 90/11: Vurderingsordning SPM224 Ledelse SU godkjenner følgende vurderingsordning for SPM224 Ledelse fra og med studieåret : En gruppeoppgave som teller 40 % av karakteren. En 4 timers skoleeksamen som teller 60 % av karakteren. Det gis en samlet karakter i emnet. Gradert karakter. SU-sak 91/11 O-saker Mandat evaluering master i idrettsvitenskap Saker vedtatt av prorektor på fullmakt Vedtak SU-sak 91/11: Studieutvalget tar sakene til orientering SU-sak 92/11 Ingen saker. Eventuelt Norges idrettshøgskole 5. desember 2011

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Trine Stensrud (vara SIM), Berit Skirstad (vara SKS, tilstede

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Saksliste

STUDIEUTVALGET. Saksliste STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 9/10 fra møte onsdag 13. oktober 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Gunnar Breivik (SKS), Sigmund Anderssen (SIM), Vebjørn

Detaljer

STUDIEUTVALGET. - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt

STUDIEUTVALGET. - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/10 fra møte onsdag 14. april 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Berit Skirstad (SKS), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Sigmund A. Andersen (SIM), Jørgen

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013 Tilstede: Lars Tore Ronglan (leder), Gro Rugseth (SKP), Frank Eirik Abrahamsen (SCP), Egil Ivar Johansen (vara SFP), Ørnulf Seippel

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200 -Notat Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013 Dato: 14.05.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13-38 Til: Studieutvalget Saksbehandler: Anne Brændshøi 64849612 Sted: Kjeller, B346 Tid: Kl. 0900-1200 Til stede:

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010 Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser Studieåret 2009-2010 Vedtatt av studieutvalget 04.02.2009 Side 2 www.hials.no Inholdsfortegnelse Side 1 Hensikt 4 2 Sentrale definisjoner

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 26.11.2014 Sted: Campus Adamstuen mer info om sted kommer Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 27/2014 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 14.01.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2015 Godkjenning av dagsorden og godkjenning

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Dekan har ingen merknader til de framlagte planene og avgir følgende innstilling til vedtak:

Dekan har ingen merknader til de framlagte planene og avgir følgende innstilling til vedtak: DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 08-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 17.02.2012 Arkivref.: 2012/638 REVISJON AV STUDIEPLANER MASTER I MUSIKKUTØVING I brev av 20.03.2009 se

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer