STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013"

Transkript

1 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara SFP), Åsne Rogstad (studentrep.), Tommy Rasmussen (studentrep.) og Håkon Solberg (ref.) Andre tilstede: Kristin Dybvad Fravær: Saksliste: SU-sak 31/13 SU-sak 32/13 SU-sak 33/13 SU-sak 34/13 SU-sak 35/13 SU-sak 36/13 SU-sak 37/13 Endring vurderingsform CLD102 Endringer eksamen FKI310 Pedagogikk Rutiner i forbindelse med sensurering av og klage på MAS490 Masteroppgaven og MAS590 Masteroppgaven Søknad om 4. gangs forsøk til eksamen LUKKET Spesiell metode alle seksjoner Navn fordypninger/studieretninger Master i idrettsvitenskap Forslag til retningslinjer for vurdering for UPT SU-sak 38/13 SU-sak 39/13 O-saker: Søkertall og opptaksrammer 2013 Programevalueringer Eventuelt Ingen merknader til innkallingen En sak til eventuelt 1

2 SU-sak 31/13 Endring vurderingsform CLD102 Det er meldt inn ønske om en mindre endring i eksamensform på CLD 102 om at det ikke skal være trekning av oppgave i hjemmeeksamen, men at alle skal få samme oppgave. Vedtak SU-sak 31/13: SU godkjenner endringen i vurderingsformen i emnet CLD dagers hjemmeeksamen skal ikke lenger ha trekking av oppgaven. Endringene gjelder fra studieåret 2013/14. Studieavdelingen gjør nødvendige oppdateringer i studiehåndboken på nett.. SU-sak 32/13 Endringer eksamen FKI310 Pedagogikk Utprøving av digital skoleeksamen er i gang flere steder og det er derfor nå ønskelig å kunne prøve ut denne formen ved NIH. Vi synes også at lærerstudentene som selv skal arbeide med ulike former for prøver og eksamener i sitt framtidige yrke vil være en godt egnet gruppe å prøve ut digital skoleeksamen på. Vedtak SU-sak 32/13: SU godkjenner endringen fra hjemmeeksamen til 6 timers digital skoleeksamen på FKI310 Pedagogikk. SU ønsker at aktuelle digitale eksamensformer i FKI310 tas opp til diskusjon i SU høsten Endringene gjelder fra studieåret 2013/14. Studieavdelingen gjør nødvendige oppdateringer i studiehåndboken på nett. 2

3 SU-sak 33/13 Rutiner i forbindelse med sensurering av og klage på MAS490 Masteroppgaven og MAS590 Masteroppgaven Viser til 38 Begrunnelse for klage, ledd 5 og 6 i «FOR nr 1811: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole»: 38. Begrunnelse for og klage på karakter Hvis den endelige karakter er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve, og klager får medhold i klage på sensuren over den skriftlige del av eksamen, holdes ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter. 6. Bedømmelse av muntlig prestasjon, bedømmelse av praktisk ferdighet eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. 0 Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere 36). Det synes som om det ved NIH har utviklet seg en litt uheldig praksis når det gjelder klage på karakter på masteroppgaven. Hittil har det vært automatikk i at klager får gå opp til ny muntlig eksamen uansett utfall av klagen. Dette har i realiteten ført til at flere har hevet karakteren sin på grunnlag av den muntlige eksamen og ikke det at ny kommisjon har bedømt selve oppgaven til å være bedre enn den første kommisjonen. Den muntlige eksamen har studenten kunnet forberede seg til med utgangspunkt i den første kommisjonens redegjørelse om svakheter i oppgaven. Dette er uheldig da bedømmelse av muntlig prestasjon ikke kan påklages og følgelig eksamen ikke kan gjennomføres på nytt. Denne praksis kan skyldes at vi i sensorprotokollen kun har rapportert endelig karakter etter at muntlig eksamen er avholdt og ikke rapportert karakter på det skriftlige produktet før muntlig. Det har ført til at studieseksjonen ikke har hatt grunnlag for å bekrefte eller avkrefte om ny kommisjon har gitt klageren medhold eller ikke i bedømmelsen av den skriftlige delen av eksamen. For å komme i tråd med forskriftens intensjon foreslås det at karakter før muntlig eksamen noteres i sensorprotokollen. Denne karakteren kommer ikke på vitnemålet, men danner kun grunnlag for om studenten ved klage får framstille seg for ny muntlig eksamen eller ikke i tråd med 38, ledd 5. Vedtak SU-sak 33/13: SU vedtar å endre praksis ved klage på MAS490 Masteroppgaven og MAS590 Masteroppgaven slik at praksis blir i tråd med forskriftens intensjon. Det vil si at studenten får gå opp til ny muntlig prøve dersom karakteren på den skriftlige delen av eksamen er bedre enn ved opprinnelig sensur. Karakter før muntlig eksamen noteres i sensorprotokollen. SU ber om at studieavdelingen vurderer fordeler og ulemper med egen klageordning for masteroppgaver. Studieavdelingen gjør nødvendige oppdateringer i sensorprotokollen. 3

4 SU-sak 34/13 Søknad om 4. gang forsøk på eksamen LUKKET SU-sak 35/13 Spesiell metode Master i idrettsvitenskap alle seksjoner Vedtak SU-sak 35/13: Saken utsettes til neste SU-møte i juni og SU ber fagseksjonene koordinere læringsmål og vurderingsordninger bedre. Samtidig bør spesiell metode være ulik fra fagseksjon til fagseksjon hvis det skal tilbys et emne per seksjon. Alle emnebeskrivelser skal følge NKR og samtlige metodeemner på master bør koordineres bedre. SU-sak 36/13 Navn fordypninger/studieretninger Master i idrettsvitenskap I revidert master er det kun 15 studiepoeng fellesemner, mens resten av emnene, 45 studiepoeng, «eies» av den enkelte seksjon. I år er opptak til master i idrettsvitenskap annonsert i søknadsweb med mulighet for å prioritere mellom fem faglige fordypninger tilhørende de fem fagseksjonene på NIH. Det er ønskelig fortsatt å kunne annonsere med og synliggjøre på vitnemålet hvilken faglig tilhørighet studenten søker til og har master i. Studieavdelingen ser også for seg at de etter hvert vil utvikle nettsider som peker til de ulike faglige fordypningene. Det har kommet inn følgende forslag til navn: Master i idrettsvitenskap......med fordypning i kroppsøving og pedagogikk...med fordypning i fysisk aktivitet og helse...med fordypning i idrettsfysiologi...med fordypning i kultur og samfunn...med fordypning i coaching og psykologi Saken ble diskutert i SU og det ble konkludert med at det var naturlig med lik navnepraksis for alle de faglige fordypningene. Vedtak SU-sak 36/13: SU foreslår følgende presiseringer på vitnemålet til Master i idrettsvitenskap. Master i idrettsvitenskap......ved seksjon for kroppsøving og pedagogikk...ved seksjon for idrettsmedisinske fag...ved seksjon for fysisk prestasjonsemne...ved seksjon for kultur og samfunn...ved seksjon for coaching og psykologi Studieavdelingen følger opp nødvendige endringer i forbindelse med blant annet studieinformasjon, opptak og vitnemål. 4

5 SU-sak 37/13 Forslag til retningslinjer for vurdering for UPT Leder av utvalget for praktisk tilrettelegging av studier for studenter med funksjonsnedsettelser (UPT), Øyvind Standal har utarbeidet følgende forslag til retningslinjer. Retningslinjene har vært på høring blant emneansvarlige i aktivitetslære på 1BA. Ingen kommentarer er mottatt innen fristen «Forslag til retningslinjer for vurdering av studentar med funksjonshemmingar i emne med krav til eigenferdigheit: Det kan i nokon tilfelle vere urimelege eller til og med umogeleg å forvente at studentar med funksjonshemmingar skal kunne utøve grunnleggande ferdigheiter i aktivitetslære. Likevel må det vere ei målsettinga at studentane skal kunne vurderast på ein slik måte at dei kan dokumentere kompetanse i ferdigheit også i dei tilfella der dei ikkje kan gjennomføre dei praktiske arbeidskrava i emnet. Dette er aktuelt t.d. når: 1. studenten har sakkyndig erklæring på at han/ho ikkje bør delta i ein aktivitet 2. funksjonsnedsettinga gjer at studenten ikkje kan delta på alt eller delar av ein aktivitet Punkt 2 vil som regel vere eit vurderingsspørsmål og bør gjerast i samråd mellom faglærar og student. Dersom det er aktuelt kan også UPT delta i denne vurderinga. Når ein student treng ei alternativ vurderingsordning i aktivitetsfag kan aktuelle tilpassingar vere å endre på krav til tid og/eller distanse. Eit anna alternativ er å la studenten forklare korleis dei grunnleggande ferdigheitene i aktivitet skal utførast ved å analysere og gi tilbakemeldingar på medstudentar sine ferdigheiter.» Vedtak SU-sak 37/13: SU stiller seg bak forslaget om nye retningslinjer for UPT. SU ber UPT ha en tettere dialog med emneansvarlige i aktivitetslære om studenter med funksjonsnedsettelser. 5

6 SU-sak 38/13 O-saker Søkertall og opptaksrammer 2013 Søkertall og opptaksrammer for høsten 2013 ble presentert. Programevaluering Studentene oppfordres til å levere programevalueringen i fronter innen 25. mai. Programmene med over 80% svarprosent premieres. Vedtak SU-sak 29/13: SU tar sakene til orientering SU-sak 30/13 Eventuelt Utsatt eksamen for studenter som skal på utveksling. Utsatt eksamen for emner i vårsemesteret er lagt til undervisningsstart i høstsemesteret ( august i 2013). Studenter som reiser på utveksling i 5. semester av bachelorgraden får i noen tilfeller en liten overlapp mellom utsatt eksamen og semesterstart i utlandet. Utfordringen med overlapp gjelder kun enkelte studenter. SU ønsker ikke en spesiell tilrettelegging for disse studentene med f.eks. en utsatt eksamensperiode i januar eller dispensasjon fra forkravene til emner i 6. semester. SU ber internasjonalt kontor kontakte studentene det gjelder. Norges idrettshøgskole 23. mai

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Trine Stensrud (vara SIM), Berit Skirstad (vara SKS, tilstede

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Saksliste

STUDIEUTVALGET. Saksliste STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 9/10 fra møte onsdag 13. oktober 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Gunnar Breivik (SKS), Sigmund Anderssen (SIM), Vebjørn

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for studier og eksamen Versjon 3.0 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 1-1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 Kapittel 2 Studiets

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Rapport fra karakterpanel A:

Rapport fra karakterpanel A: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel A: De 5- og 6-årige profesjonsstudiene i Medisin Ernæring Odontologi Psykologi Desember 2013 Universitets- og høyskolerådets karakterundersøkelse

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer