Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen"

Transkript

1 Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: Studiet er etablert av Høgskolestyret:

2 Innholdsfortegnelse A. Overordnet beskrivelse av studiet Innledning Læringsmål Målgruppe Opptakskrav Studiets varighet, omfang og nivå Kompetanse Informasjonskompetanse Studiets innhold, oppbygging og organisering Internasjonalisering Undervisnings- og læringsformer Vurderingsformer Litteraturliste... 5 B. Emnebeskrivelser... 6 Fysisk aktivitet, lek og friluftsliv Fysisk aktivitet, lek og friluftsliv Kosthold for barn Kosthold for barn Kultur, kreativitet og lek Kultur, kreativitet og lek Sosialpedagogikk og leksehjelp Sosialpedagogikk og leksehjelp

3 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Skolefritidsordningen er et frivillig, kommunalt tilbud for elever på 1. til 4. årstrinn i grunnskolen. Tilbudet om SFO er hjemlet i Opplæringsloven. I Norge er det i dag ca barn i Norge som benytter seg av ordningen. Bedre samordning av skole og SFO-tilbudet innenfor rammene av en utvidet skoledag eller heldagsskole er blitt et sentralt politisk tema som berører barns samlede oppvekst. Barneveilederutdanningen skal være aktivitets- og opplevelsesrettet. Den skal gi kunnskap om barn og oppvekst og kompetanse i å veilede barn til aktivitet på ulike arenaer innenfor rammene av SFO-tilbudet. Studiet legger vekt på å utruste kandidatene til å drive et helsefremmende og forebyggende arbeid i SFO med sikte på å fremme barns helhetlige fysiske, psykiske og sosiale velvære. Utdanningen er knyttet til avdelingens folkehelseprofil med særlig fokus på barn og oppvekst. 2. Læringsmål Etter endt studium skal studentene ha tilegnet seg: - kunnskap om og ferdigheter i ulike lekbetonte fysiske aktiviteter med og for barn i SFO - kunnskap om gode matvaner og kompetanse om helsefremmende kosthold for barn i SFO - kunnskap om og kompetanse i å lede skapende kreative aktiviteter med barn i SFO - kunnskap om betydningen av sosialt samspill mellom mennesker og kompetanse i å utvikle evnen til å håndtere konflikter - kunnskap i å legge til rette for leksehjelp for barna i SFO i samarbeid med lærerne ved skolen 3. Målgruppe Studiet retter seg mot personer som arbeider eller ønsker å arbeide med barn i skolefritidsordningen, SFO. 4. Opptakskrav Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. 5. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet har et omfang på til sammen 60 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over to år. 3

4 6. Kompetanse Studiet kvalifiserer for og vil gi kompetanse innenfor arbeid i skolefritidsordningen og andre områder innen oppvekst og helsefremmende arbeid. 7. Informasjonskompetanse Opplæring i informasjonskompetanse knyttes til studentenes arbeid med oppgaveskriving. Studentene vil få veiledning i å søke etter informasjon og vurdere ulike informasjonskilder innenfor emnene i studiet. Det legges vekt på at studentene skal forstå når det er behov for informasjon og kan innhente, vurdere og nyttiggjøre seg informasjon i egen læring. De må kunne vurdere de ulike informasjonskildene kritisk, vite hva slags krav som stilles til siteringer og annen bruk av kildene samt kjenne krav til kildeopplysning i skriftlige fremstillinger. Det legges vekt på at studentene skal forstå behovet for oppdatering og ny kunnskap og er i stand til å innhente og anvende denne informasjonen i egen læring. 8. Studiets innhold, oppbygging og organisering Studiet består av fire emneområder hver på 15 studiepoeng, fordelt på fire semestre. De fire emneområdene er: 1. Fysisk aktivitet, lek og friluftsliv 2. Kosthold for barn 3. Kultur, kreativitet og lek 4. Sosialpedagogikk og leksehjelp. Hvert emneområde er igjen fordelt på to emner, hver på 7.5 studiepoeng. Hvert emne avsluttes med eksamen etter hvert studieår. 1.semester 2.semester 3.semester 4.semester Fysisk aktivitet, lek og friluftsliv 1 Fysisk aktivitet, lek og friluftsliv 1 Fysisk aktivitet, lek og friluftsliv 2 Fysisk aktivitet, lek og friluftsliv 2 Kosthold for barn 1 Kosthold for barn 1 Kosthold for barn 2 Kosthold for barn 2 Kultur, kreativitet og lek 1 Kultur, kreativitet og lek 1 Kultur, kreativitet og lek 2 Kultur, kreativitet og lek 2 Sosialpedagogikk og leksehjelp 1 Sosialpedagogikk og leksehjelp 1 Sosialpedagogikk og leksehjelp 2 Sosialpedagogikk og leksehjelp 2 Studiet har en oppbygning som skal ivareta en veksling mellom teori og praktisk erfaring. Denne vekslingen gjelder innenfor hvert emne og emnene i mellom. Studiet er organisert med samlinger, innleveringer, gruppearbeid og nettbasert kommunikasjon. I løpet av hvert semester vil det bli gjennomført ett eller flere tverrfaglige prosjekter. Hvert semester vil 4

5 inneholde 3-4 samlinger over to eller flere dager. Utgifter i forbindelse med ekskursjoner og overnattinger må bekostes av studentene selv. Det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter benyttes i undervisningen. 9. Internasjonalisering Utveksling av studenter, lærere og forskere til utlandet er ikke planlagt for dette studiet. 10. Undervisnings- og læringsformer Studiet er basert på varierte arbeidsmåter: forelesninger, seminarer, gruppearbeid, veiledning, praktisk arbeid, kommunikasjon og oppgaver på nett (Fronter), praktisk utprøvinger i praksisfeltet og selvstudium. Det vil bli lagt vekt på problembaserte arbeidsformer der studentene lærer gjennom erfaring og veiledning. Studentene vil i stor grad bli medansvarlig for den faglige fordypningen både praktisk og teoretisk. Studentene skal planlegge eget arbeid, arbeide selvstendig og i grupper med blant annet tema- og prosjektorganisert opplæring. 11. Vurderingsformer Det vil bli benyttet ulike evalueringsformer innen de ulike fagområdene og emnene. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i de enkelte fagområder og emner. Emne Eksamen Vurdering Fysisk aktivitet, lek og friluftsliv 1 (7.5 sp) Ferdighetsprøve i utvalgte aktiviteter Bestått/Ikke bestått Fysisk aktivitet, lek og friluftsliv 2 (7,5 sp) Individuell praktisk-metodisk eksamen Graderte karakterer Kosthold for barn 1 (7.5 sp) Kosthold for barn 2 (7.5 sp) Kultur, kreativitet og lek 1 (7.5 sp) I alle emner benyttes det graderte bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått. 12. Litteraturliste Litteraturlisten er tilgjengelig som eget dokument ved studiestart. 5 Skriftlig hjemmeeksamen i grupper på 2 4 studenter Bestått/Ikke bestått Praktisk individuell eksamen med muntlig høring Graderte karakterer Praktisk eksamen i grupper på 2-4 studenter Bestått/Ikke bestått Kultur, kreativitet og lek 2 (7.5 sp) Praktisk individuell eksamen Graderte karakterer Sosialpedagogikk og leksehjelp 1 (7.5 sp) Skriftlig hjemmeeksamen i grupper på 2 4 studenter Bestått/Ikke bestått Sosialpedagogikk og leksehjelp 2 (7.5 sp) Skriftlig 4-timers individuell eksamen Graderte karakterer

6 B. Emnebeskrivelser Fysisk aktivitet, lek og friluftsliv 1 Semester: 1. og 2. Språk: norsk -praktisk og teoretisk kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet i ulike miljø -ferdighet i et utvalg av fysiske aktiviteter -ferdigheter knyttet til anvendelse av lek som et kreativt element i forskjellig bevegelsesmiljø -ferdigheter i å legge til rette for gode opplevelser i varierte læringsmiljø -kompetanse om bruk av varierte undervisningsmetoder -kompetanse om gjennomføring av nødvendige sikkerhetsrutiner der det er påkrevd Fysisk aktivitet, lek og friluftsliv 1 legger vekt på allsidig bevegelseserfaring med vekt på friluftslivsaktiviteter til ulike årstider, lek i ulike miljø og grunnleggende opplæring i et utvalg av aktiviteter samt førstehjelp Organisering og arbeidsformer: Forelesninger, gruppearbeid, veiledning, ekskursjoner og gjennomføring av opplegg i praksisfeltet. Krav til forkunnskaper: Ingen Minst 80 % aktiv deltagelse på samlinger herunder alle aktivitetene, i emnet Ferdighetsprøve i grunnleggende ferdigheter i utvalgte aktiviteter. Vurderes til bestått/ikke bestått Ansvarlig avdeling: Avdeling for helse og idrettsfag 6

7 Fysisk aktivitet, lek og friluftsliv 2 Semester: 3. og 4. Språk: norsk -praktisk og teoretisk kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet i ulike miljø -kunnskap om lek som begrep og dens plass i SFO -ferdighet i et utvalg av fysiske aktiviteter -ferdigheter i å legge til rette for gode opplevelser i varierte læringsmiljø -kunnskap om betydningen av veiledning, kommunikasjon, tilrettelegging og vurdering av egne ferdigheter Fysisk aktivitet 2 legger vekt på allsidig bevegelseserfaring og lek i et utvalg av aktiviteter. Organisering og arbeidsformer: Forelesninger, gruppearbeid, veiledning, ekskursjoner og gjennomføring av opplegg i praksisfeltet. Krav til forkunnskaper: Bestått emnet Fysisk aktivitet, lek og friluftsliv 1. Minst 80 % aktiv deltagelse i samlinger, herunder alle aktivitetene i emnet. Individuell praktisk-metodisk eksamen. Vurderes med graderte karakterer fra A-F der E er laveste beståtte karakter. Ansvarlig avdeling: Avdeling for helse og idrettsfag 7

8 Kosthold for barn 1 Språk: Norsk Semester: 1. og 2. - grunnleggende kunnskaper om barns kosthold - kompetanse og ferdigheter i å planlegge og tilberede måltider som er i samsvar med norske anbefalinger Studentene skal få innsikt i følgende tema: - matvare- og kjøkkenhygiene - næringsstoffer og deres oppgaver i kroppen - kostholdsanbefalinger for barn - barn og unges utfordringer ved kostholdet - matvare- og produktkunnskap, utforskning av ulike matlagingsteknikker Organisering og arbeidsmåter: Forelesning, seminar, praktisk arbeid og gjennomføring av opplegg i praksisfeltet. Forkunnskaper: Ingen Deltagelse på minst 80 % av samlingene En ukes skriftlig hjemmeeksamen i grupper på 2 4 studenter. Vurderes til bestått/ikke bestått Faglig ansvar: Avdeling for helse og idrett 8

9 Kosthold for barn 2 Språk: Norsk Semester: 3. og 4. - kunnskap om og ferdigheter i å tilberede av mat i en kulturell sammenheng - kompetanse i å arrangere sosiale sammenkomster hvor maten spiller en sentral rolle Emnet tar opp følgende temaer: - mat fra naturen - matvaremerking - mat i ulike kulturer - tradisjonsmat - måltidets betydning og utvikling av spisevaner - mat og kommunikasjon Organisering og arbeidsmåter: Forelesning, seminar, praktisk arbeid og gjennomføring av opplegg i praksisfeltet. Forkunnskaper: Bestått emnet Kosthold for barn 1. Deltagelse på minst 80 % av samlingene. Praktisk individuell eksamen med muntlig høring. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste beståtte karakter. Faglig ansvar: Avdeling for helse og idrettsfag 9

10 Kultur, kreativitet og lek 1 Språk: Norsk Semester: 1. og 2. - kunnskap og ferdigheter i å organisere og lede kulturaktiviteter for og med barn - kunnskap om grunnleggende teori i emnene musikk, drama og dans - kunnskap om grunnleggende metoder og ferdigheter i dans, sang, drama og skapende lek - kompetanse i å lage teaterforestillinger for og med barn Emnet tar opp følgende temaer: - dramalek og rollespill på ulike arenaer -ulike danseformer og uttrykk -akkompagnementsspill på gitar -musikkens notasjonsformer og struktur - et tverrfaglig sceneprosjekt for og med barn Organisering og arbeidsmåter: Forelesning, seminar, praktisk arbeid og gjennomføring av opplegg i praksisfeltet. Forkunnskaper: Ingen Deltakelse i minst 80 % av samlingene Praktisk prøve i grupper på 2-4 studenter Vurderes til bestått/ ikke bestått Faglig ansvar: Avdeling for helse og idrettsfag 10

11 Kultur, kreativitet og lek 2 Språk: Norsk Semester: 3. og 4. - kunnskap i å organisere tverrfaglige prosjekter med barn - kunnskap om kommunale og statlige kulturorganisasjoner og det frivillige kulturliv - ferdigheter og kunnskap om grunnleggende kunstaktiviteter med barn - grunnleggende kompetanse og ferdigheter i å organisere sang-, dans- og teateraktiviteter for og med barn Emnet tar opp følgende temaer: -arbeid med tegning, trykk og vannmaling -kunst i naturen og skaping med ting fra naturen -arbeid med ledelse av skapende aktiviteter -improvisasjon og fortellerteknikk Organisering og arbeidsmåter: Forelesning, seminar, praktisk arbeid og gjennomføring av opplegg i praksisfeltet. Forkunnskaper: Bestått emnet Kultur, kreativitet og lek 1. Deltakelse i minst 80 % av samlingene. Praktisk individuell eksamen i ledelse av ulike aktiviteter. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste beståtte karakter. Faglig ansvar: Avdeling for helse og idrettsfag 11

12 Sosialpedagogikk og leksehjelp 1 Språk: Norsk Semester: 1. og 2. -kunnskap om hvordan barn lærer og utvikler seg, fysisk, psykisk og sosialt -kompetanse i å legge til rette for utvikling av barnas mestringsevne gjennom inkluderende og tilpasset sosial utfoldelse -kunnskap og ferdigheter i å planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere aktiviteter som bidrar til helsefremmende oppvekst Dette emnet vil vektlegge: -gjennomgang av utvalgte emner innenfor pedagogisk psykologi: utvikling, læring og motivasjon -analyse av muligheter og utfordringer som barn møter i sin oppvekst i dagens samfunn og hvordan det kan legges til rette for et godt oppvekstmiljø (sosialisering) -utvelging og tilrettelegging av aktiviteter og opplevelser for barn ut i fra et helsefremmende perspektiv Organisering og arbeidsmåter: Forelesninger, seminarer, problembasert undervisning med utgangspunkt i praksisfeltet og tverrfaglige prosjekter. Forkunnskaper: Ingen Deltakelse i obligatoriske seminarer beskrevet i semesterplanen. En ukes skriftlig hjemmeeksamen i grupper på 2 4 studenter. Vurderes til bestått/ikke bestått. Faglig ansvar: Avdeling for helse og idrettsfag 12

13 Sosialpedagogikk og leksehjelp 2 Språk: Norsk Semester: 3. og 4. -kunnskap om skolefritidsordningens rolle i sammenheng med oppvekstvilkår i stadig endring -kunnskap om og kompetanse i å arbeide med, forebygge og håndtere problematferd og konflikter -kompetanse i å veilede barna i sitt selvstendige skolearbeid i samråd med skolen og hjemmet (leksehjelp) Dette emnet vil vektlegge: -gjennomgang av opplæringslov, læreplan og andre offentlige dokumenter som ligger til grunn for virksomheten i skolen og i andre aktuelle tiltak og tilbud som retter seg mot barn i den aktuelle aldersgruppen - fremme evnen til å støtte barnas utvikling, individuelt og sosialt -utvikling av evnen til samarbeid med hjem, skole, foreninger og andre aktører i lokalsamfunnet Organisering og arbeidsmåter: Forelesninger, seminarer, problembasert undervisning med utgangspunkt i praksisfeltet og tverrfaglige prosjekter. Forkunnskaper: Bestått emnet Sosialpedagogikk og leksehjelp 1. Deltakelse i obligatoriske seminarer beskrevet i undervisningsplanen. Individuell 4 timers skriftlig eksamen Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E erlaveste beståtte karakter. Faglig ansvar: Avdeling for helse og idrettsfag 13

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Årsstudium i idrett Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning Høgskolen

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i friluftsliv Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2010/2011 Studiet i friluftsliv er en grunnutdanning på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Vintersport og frikjøring Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 «Vintersport og frikjøring» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Det er på 30 studiepoeng med normert

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Dugnad og arrangementsledelse Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 4 måneder og har et omfang på 5 studiepoeng på grunnleggende nivå. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Drama Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Studiet kan inngå i en bachelorgrad. Innledning I studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Årsstudium i idrett Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning Høgskolen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Videreutdanning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Offentlig saksbehandling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet Offentlig saksbehandling er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres samlingsbasert

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Flerkulturell pedagogikk Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på heltid i vårsemesteret med undervisning 2 dager i uka. Innledning

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Sosialpedagogikk 2 Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår).

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Foreløpig studieplan. A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert XX XX 5. Ikke relevant

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Ammeveiledning. 20 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning i Ammeveiledning. 20 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Ammeveiledning 20 studiepoeng Studieplanen er godkjent 1.gang: 01.08.2006 Studieplanen er revidert og godkjent av dekan 26.5.2010 1. Innledning Nasjonalt kompetansesenter for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Idrett 1 Idrettsstudiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. En legger særlig vekt på studiet av mennesket i fysisk aktivitet. Studentene skal gjøre seg kjent med menneskets

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Veiledning 2 Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium over et semester. Innledning Lærernes første år i barnehage, grunnskole og videregående

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008.

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KROPPSØVING 1 Kode: KØ 130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fagplanens inndeling: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer

Detaljer