Studieplan 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan 2015/2016"

Transkript

1 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår. Innledning Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig, kommunalt tilbud for elever på 1. til 4. årstrinn i grunnskolen. Tilbudet om SFO er hjemlet i Opplæringsloven. I Norge er det i dag ca barn som benytter seg av ordningen. Bedre samordning av skole og SFO-tilbudet innenfor rammene av en utvidet skoledag eller heldagsskole er blitt et sentralt politisk tema som berører barns samlede oppvekst. Oslo kommune heter SFO-ordningen Aktivitetsskolen, og Utdanningsetaten i Oslo har utviklet en egen rammeplan, «Rammeplan for Aktivitetsskolen». Denne planen skal gi retning for innhold og organiseringen av Aktivitetsskolen. Det forutsettes videre at den enkelte skole utarbeider lokale planer med forankring i rammeplanen. Aktivitetsskoleutdanningen skal være aktivitets- og opplevelsesrettet og ha et lærings-støttende fokus. Den skal gi kunnskap om barn og oppvekst og gi kompetanse i å veilede barn til aktivitet på ulike arenaer innenfor rammene av Aktivitetsskole-tilbudet. Studiet legger vekt på å utruste kandidatene til å drive et helsefremmende og forebyggende arbeid med sikte på å fremme barns helhetlige fysiske, psykiske og sosiale velvære. Utdanningen er knyttet til avdelingens folkehelseprofil med særlig fokus på barn og oppvekst, og innholdet er utviklet på oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo kommune. Læringsutbytte En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte: Kunnskap - har kunnskap om ulike lekbetonte fysiske aktiviteter med og for barn - har kunnskap om å lede musiske, kreative og kulturelle aktiviteter med barn - har kunnskap om sosialisering og betydningen av sosialt samspill mellom mennesker - har kunnskap om friluftsliv og naturbaserte aktiviteter for barn - har kunnskap i å legge til rette for leksehjelp for barn i samarbeid med lærerne ved skolen 1 / 23

2 - har kunnskap om læringsstøttende aktiviteter i regning og matematikk for barn i 1.-4.klasse - har kunnskap om læringsstøttende aktiviteter i språk og tekstarbeid for barn i 1.-4.klasse - har kunnskap om læringsteorier Ferdigheter - kan planlegge, legge til rette for og gjennomføre lek og lærings-støttende aktiviteter for og med barn - har ferdigheter i ulike lekbetonte fysiske aktiviteter med og for barn - har ferdigheter i friluftsliv og naturbaserte aktiviteter for barn - kan lede musiske, kreative og kulturelle aktiviteter med barn - kan utforme rapporter i forbindelse med observasjoner i klasseromsarbeid med barn - kan planlegge og lede arbeidet med å arrangere festivalarrangement for og med barn Generell kompetanse -kan reflektere over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn -kan reflektere over læringsstøttende arbeid for og med barn -kan planlegge og legge til rette for til kulturelle og kreative aktiviteter for og med barn -kan planlegge og legge til rette for til bevegelsesaktiviteter i ulike miljø Målgruppe Studiet retter seg mot personer som arbeider eller ønsker å arbeide med barn i Aktivitetsskolen. Kompetanse 2 / 23

3 Studiet kvalifiserer for og vil gi kompetanse innenfor arbeid i skolefritidsordningen og andre områder innen oppvekst og helsefremmende arbeid. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Undervisnings- og læringsformer Studiet er basert på en forståelse om at studenter og lærere har et felles ansvar for å utvikle kunnskap og gjøre hverandre bedre. Lærerne har et spesielt ansvar for å motivere og stimulere til faglig vekst og utvikling gjennom forelesninger, veiledning og fysisk og kulturell aktivitet. Studentene har ansvar for egen og medstudenters læring gjennom selvstudier og ulike gruppeaktiviteter. Det benyttes et variert utvalg av undervisningsformer gjennom studiet. Det legges vekt på problembaserte arbeidsformer der studentene lærer gjennom erfaring og veiledning. Studentene skal planlegge eget arbeid, arbeide selvstendig og i grupper med blant annet tema- og prosjektorganisert opplæring. Vurderingsformer Det benyttes ulike vurderingsformer innen de ulike emneområdene. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent i de enkelte emnene for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Emne Eksamen Vurdering 1.Barns utvikling, lek og læring 1 10 studiepoeng Skriftlig hjemmeeksamen i grupper Bestått/Ikke bestått 2. Barns utvikling, lek og læring 2 10 studiepoeng Individuell skriftlig eksamen, 4-timer Gradert karakter 3. Språk, tekst og regning 1 10 studiepoeng 4. Språk, tekst og regning 2 10 studiepoeng Innleverte mappeoppgaver i 1)Språk og tekstarbeid og 2)Regneaktiviteter Fordypnings-oppgave «Lærings-støttende aktiviteter i språk og regning for barn i aktivitetsskolen». Individuell Bestått/Ikke bestått Gradert karakter 3 / 23

4 5. Natur, helse og bevegelse 1 5 studiepoeng Gruppepresentasjon på 30 min (4-5 studenter pr. gruppe) Bestått/Ikke bestått 6. Natur, helse og bevegelse 2 5 studiepoeng 7. Kunst, kultur, kreativitet 1 5 studiepoeng 8. Kunst, kultur, kreativitet 2 5 studiepoeng Praktisk-metodisk eksamen i grupper med individuell muntlig eksamen Prøve i formidling av lek- og kulturaktiviteter, i grupper 2-4 studenter. Individuell praktisk-metodisk eksamen i ledelse. Gradert karakter Bestått/Ikke bestått Gradert karakter Internasjonalisering Norge er i stor grad preget av flerkulturelle miljøer. I flere av emnene vil man i undervisningen trekke inn flerkulturelle aspekter, herunder lek, kulturaktiviteter og språk. Studiets innhold, oppbygging og organisering Studiet består av fire emneområder fordelt på to studieår fire semestre. De fire emneområdene er: 1. Barns utvikling, lek og læring (20 studiepoeng), 2. Språk, tekst og regning (20 studiepoeng), 3. Natur, helse og bevegelse (10 studiepoeng) og 4. Kunst, kultur, kreativitet (10 studiepoeng). Hvert emneområde er igjen fordelt på to emner. Emnene avsluttes med eksamen etter hvert studieår. Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 1.Barns utvikling, lek og læring 1 2.Språk, tekst og regning 1 Barns utvikling, lek og læring 1 Barns utvikling, lek og læring 2 Barns utvikling, lek og læring 2 Språk, tekst og regning 1 Språk, tekst og regning 2 Språk, tekst og regning 2 3.Natur, helse og Natur, helse og Natur, helse og Natur, helse og 4 / 23

5 bevegelse1 bevegelse 1 bevegelse 2 bevegelse 2 4.Kunst, kultur, kreativitet 1 Kunst, kultur, kreativitet 1 Kunst, kultur, kreativitet 2 Kunst, kultur, kreativitet 2 Studiet har en oppbygning som skal ivareta en veksling mellom teori og praktisk erfaring. Denne vekslingen gjelder innenfor hvert emne og emnene i mellom. Studiet er organisert som en veksling mellom samlinger, innleveringer, gruppearbeid og nettbasert kommunikasjon. I løpet av hvert semester vil det bli gjennomført ett eller flere tverrfaglige prosjekter. Hvert semester vil inneholde 4 samlinger over to-tre eller flere dager. Utgifter i forbindelse med ekskursjoner og overnattinger må bekostes av studentene selv. Det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter benyttes i undervisningen. 5 / 23

6 Emnetabell Emner Studiepoeng År 1 År 2 Kunst, kultur, kreativitet 1 5 studiepoeng S2 Natur, helse og bevegelse 1 5 studiepoeng S2 Språk, tekst og regning 1 10 studiepoeng S2 Barns utvikling, lek og læring 1 10 studiepoeng S2 Kunst, kultur, kreativitet 2 5 studiepoeng S4 Natur, helse og bevegelse 2 5 studiepoeng S4 Språk, tekst og regning 2 10 studiepoeng S4 Barns utvikling, lek og læring 2 10 studiepoeng S4 6 / 23

7 Emneoversikt 48KUNKK-1 Kunst, kultur, kreativitet 1 Emnekode: 48KUNKK-1 Studiepoeng: 5 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte Kunnskap - har kunnskap om grunnelementene i musikk - har kunnskap om grunnelementene i drama - har kunnskap om å planlegge kulturfestivaler for og med barn Ferdigheter - har ferdigheter i å formidle og lede nye og tradisjonelle regler og sangleiker - kan formidle et utvalg internasjonale barnedanser - kan benytte gitar som akkompagnementsinstrument til barnesanger inntil tre ulike akkorder Generell kompetanse 7 / 23

8 - har kompetanse i å planlegge, organisere og lede musiske kulturaktiviteter for og med barn Innhold - kreative prosesser og samarbeidslæring - pedagogiske verdier og muligheter i musiske prosesser - utprøving av musiske aktiviteter i egen studiegruppe - gitarspill - sangleker - internasjonale barnedanser Organisering og arbeidsformer -forelesninger - praktisk arbeid individuelt og i grupper - studieoppgaver med innlevering - bruk av digitalt verktøy og læringsplattform (Fronter) Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen -Deltakelse i minst 75 % av samlingene i emnet - 2 individuelle oppgaver Vurderingsordning Praktisk prøve i formidling av lek- og kulturaktiviteter i grupper på 2-4 studenter Vurderes til Bestått/Ikke bestått Ansvarlig avdeling Avdeling for folkehelsefag 8 / 23

9 48NAHEB-1 Natur, helse og bevegelse 1 Emnekode: 48NAHEB-1 Studiepoeng: 5 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte Kunnskaper: - har teoretisk kunnskap om helsefremmende aktiviteter i naturen - har grunnleggende kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet i ulike miljø - har kunnskaper om mat fra naturen og hvordan man kan tilberede denne Ferdigheter: - har ferdigheter i et utvalg bevegelsesaktiviteter - har ferdigheter i å organisere og gjennomføre lek og fysisk aktivitet som et kreativt element ute og inne Generell kompetanse: -har kompetanse i å legge til rette for gode opplevelser og læring i naturen for barn Innhold 9 / 23

10 -betydningen av fysisk aktivitet i ulike miljø -folkehelse, friluftsliv og helseutfordringer -friluftsliv for barn -mat fra og i naturen -lek som kreativt element i forskjellige bevegelsesmiljøer Organisering og arbeidsformer -forelesninger -gruppearbeid -veiledning -ekskursjoner og gjennomføring av opplegg i praksisfeltet -praktiske bevegelsesaktiviteter inne og ute Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen - Minst 75 % deltagelse på samlinger, herunder aktiv deltagelse i de praktiske aktivitetene - Ett individuelt skriftlig arbeid Vurderingsordning Presentasjon i grupper der hver kandidat har ansvaret for en del av presentasjonen Vurderes til Bestått/Ikke bestått Ansvarlig avdeling Avdeling for folkehelsefag 10 / 23

11 48SPTR-1 Språk, tekst og regning 1 Emnekode: 48SPTR-1 Studiepoeng: 10 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte Kunnskap - har kunnskap om innhold, planlegging og gjennomføring av lese- og skriveaktiviteter i 1.klasse - har kunnskap om lærings-støttende aktiviteter innen språk, tekst og regning i 1.klasse, ute og inne Ferdigheter -har ferdigheter til å assistere skolens lærere i forbindelse med leksehjelp innen språk, tekst og regning i 1.klasse - kan planlegge, organisere og gjennomføre lek- og læringsstøttende språk- og regneaktiviteter med barn på 1.trinn, ute og inne Generell kompetanse -har kompetanse til å forstå læringsprosesser innen lese, skrive og regneopplæringen på 1. trinn i skolen 11 / 23

12 Innhold -læringsstøttende aktiviteter i skriving, tekst og arbeid med regning i 1.klasse -leseaktiviteter i 1.klasse -tekstarbeid i 1.klasse -regneaktiviteter i 1.klasse -observering av språk- og regneundervisning i 1.klasse Organisering og arbeidsformer -forelesning -praktiske øvelser med egen gruppe -observasjon i praksisfeltet -rapportskriving -mappeoppgaver; en i språk og tekst, og en i regning Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen Deltagelse på minst 75 % av samlingene i emnet Vurderingsordning Individuell mappevurdering med to arbeider i mappen. Vurderes til Bestått/Ikke bestått Ansvarlig avdeling Avdeling for folkehelsefag 12 / 23

13 48BULL-1 Barns utvikling, lek og læring 1 Emnekode: 48BULL-1 Studiepoeng: 10 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte Kunnskap - har kunnskap om aktuelle teorier om barns utvikling, lek og læring -har kunnskap om observasjon som forutsetning for didaktisk tilrettelegging for barn Ferdigheter - kan tilrettelegge for barns utvikling, lek og læring - kan planlegge aktiviteter med utgangspunkt i den didaktiske relasjonsmodell for barn - kan reflektere og formidle, skriftlig og muntlig, om observasjon som forutsetning for didaktisk tilrettelegging for barn - har ferdighet i å skrive rapporter Generell kompetanse 13 / 23

14 -kan reflektere over praktiske og teoretiske problemstillinger i arbeid med barn Innhold - lek, læring og utvikling - den didaktiske relasjonsmodellen - observasjon som metode - rapportskriving Organisering og arbeidsformer - forelesninger og aktiviteter på ulike læringsarenaer ute og inne - seminarundervisning - studentaktivitet individuelt og i gruppe - praktisk arbeid og gjennomføring av arbeid i praksisfeltet - veiledning - bruk av læringsplattformen Fronter Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen -Deltakelse på minst 75 % av samlingene i emnet -Et muntlig framlegg i gruppe, knyttet til observasjon Vurderingsordning 7 dagers skriftlig hjemmeeksamen i gruppe Vurderes til Bestått/Ikke bestått Ansvarlig avdeling Avdeling for folkehelsefag 14 / 23

15 48KUNKK-2 Kunst, kultur, kreativitet 2 Emnekode: 48KUNKK-2 Studiepoeng: 5 Språk Norsk Forkunnskaper Fullført og bestått emnet 48KUNKK-1 Kunst, kultur, kreativitet 1 Læringsutbytte Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte Kunnskap - har kunnskap om ulike sjangre innen musikk - har kunnskap om grunnelementene i dans - har kunnskap om grunnelementene i en teaterforestilling Ferdigheter - kan planlegge og instruere et danseforløp - kan planlegge en musikkteaterforestilling med barn -kan benytte gitar som akkompagnementsinstrument til barnesanger med inntil fem ulike akkorder Generell kompetanse - har kompetanse i å planlegge, organisere og gjennomføre en kulturfestival for og med barn 15 / 23

16 Innhold - kreative prosesser - arrangere kulturfestival med barn i aktivitetsskolen - utprøving av dans-, drama- og musikkaktiviteter i egen studiegruppe - gitarspill Organisering og arbeidsformer - forelesninger - gruppearbeid - individuelt praktisk arbeid - studieoppgaver med innlevering - bruk av digitalt verktøy og læringsplattform (Fronter) Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen - Deltakelse i minst 75 % av samlingene i emnet - 2 individuelle praktiske arbeider, herunder en kulturfestival Vurderingsordning Individuell praktisk-metodisk eksamen i ledelse av kulturelle aktiviteter Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter Ansvarlig avdeling Avdeling for folkehelsefag 16 / 23

17 48NAHEB-2 Natur, helse og bevegelse 2 Emnekode: 48NAHEB-2 Studiepoeng: 5 Språk Norsk Forkunnskaper Fullført og bestått emnet 48NAHEB-1 "natur, helse og bevegelse1" Læringsutbytte Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte Kunnskap -har kunnskaper om hvordan naturen er med på å påvirke barns helse -har kunnskaper om betydningen av bevegelsesaktiviteter i ulike miljø -har kunnskaper om liv og vekster i naturen Ferdigheter -har ferdigheter i å organisere og lede bevegelsesaktiviteter med barn i aktivitetsskolen - kan gjennomføre nødvendige sikkerhetsrutiner i forbindelse med fysisk aktivitet og friluftsliv -har ferdigheter i å planlegge og gjennomføre en aktivitetsfestival for og med barn Generell kompetanse -har kompetanse i betydningen av veiledning, kommunikasjon, tilrettelegging og vurdering i fysisk 17 / 23

18 aktivitet og friluftsliv -har praktiske og teoretiske kunnskaper om betydningen av bevegelsesaktivitet i ulike miljø, ute i naturen, i byen og inne -har kompetanse i å legge til rette for gode opplevelser i varierte læringsmiljø -har kompetanse i sporløs ferdsel, allemannsretten og økologisk bevissthet -har kompetanse i å planlegge, organisere og gjennomføre en aktivitetsfestival for og med barn Innhold -hvordan naturen påvirker barns helse -betydningen av bevegelsesaktivitet i ulike miljø, ute i naturen, i byen og inne -sikkerhetsrutiner i forbindelse med fysisk aktivitet og friluftsliv -gode opplevelser og læring i naturen (uteskole) -sosialisering i friluftsliv med vekt på barn og unge -sporløs ferdsel, allemannsretten og økologisk bevissthet -organisering av en vinterfestival Organisering og arbeidsformer -forelesninger -gruppearbeid -veiledning -ekskursjoner og gjennomføring av opplegg i praksisfeltet -praktiske bevegelsesaktiviteter inne og ute Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen - Minst 75 % deltagelse på samlinger, herunder aktiv deltagelse i de praktiske aktivitetene - Planlegging, gjennomføring og evaluering av en vinterfestival for og med barn i aktivitetsskolen Vurderingsordning Praktisk-metodisk eksamen i gruppe med individuell muntlig justerende eksamen i etterkant. Karakteren kan justeres ett nivå opp eller ned. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 18 / 23

19 Ansvarlig avdeling Avdeling for folkehelsefag 19 / 23

20 48SPTR-2 Språk, tekst og regning 2 Emnekode: 48SPTR-2 Studiepoeng: 10 Språk Norsk Forkunnskaper Fullført og bestått emnet 48SPTR-1 Språk, tekst og regning 1 Læringsutbytte Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte Kunnskap - har kunnskap til å gjennomføre leksehjelpaktiviteter i språk og regning i 2.-4.klasse - har kunnskap om læringsstøttende aktiviteter innen språk, tekst og regning i 2.-4.klasse, ute og inne Ferdigheter -kan assistere lærere i forbindelse med leksehjelp innen språk, tekst og regning i klasse -kan planlegge og gjennomføre lek og læringsstøttende aktiviteter ute og inne med elever fra 2.-4.klasse, i språk og regning Generell kompetanse -har kompetanse til å forstå læringsprosesser innen lese, skrive og regneopplæringen på trinn i skolen 20 / 23

21 Innhold -læringsstøttende aktiviteter i skriving, tekst og arbeid med regning i 2.-4.klasse -leseaktiviteter i 2-4.klasse -tekstarbeid i 2.-4.klasse -regneaktiviteter i klasse Organisering og arbeidsformer - forelesning - praktiske øvelser med egen gruppe - observasjon i praksisfeltet 2.-4.klasse - gjennomføring av observasjon i 2.-4.klasse - rapport og oppgaveskriving fra praksisfeltet 1.-4.klasse Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen -Deltagelse på minst 75 % av samlingene i emnet -Innlevering av individuelt skriftlig arbeid Vurderingsordning Individuell fordypningsoppgave som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Ansvarlig avdeling Avdeling for folkehelsefag 21 / 23

22 48BULL-2 Barns utvikling, lek og læring 2 Emnekode: 48BULL-2 Studiepoeng: 10 Språk Norsk Forkunnskaper Fullført og bestått emnet 48BULL-1 «Barns utvikling, lek og læring 1» Læringsutbytte Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte Kunnskap - har kunnskap om grunnleggende teorier om sosialisering som fenomen i barndommen - har kunnskap om barns utvikling - har kunnskap om hvordan omsorgsfulle relasjoner påvirker barns utvikling Ferdigheter -kan planlegge og tilrettelegge aktiviteter for barn i et helsefremmende perspektiv - kan formidle sin kompetanse om læringsstøttende arbeid med barn, både muntlig og skriftlig Generell kompetanse - kan reflektere over barns utvikling og læring - kan reflektere over leke- og læringsprosesser i ulike læringsmiljø - kan reflektere over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til læringsstøttende arbeid med barn 22 / 23

23 Innhold -lek som fenomen og arena for læring -læring og læringsprosesser -sosialisering -barns utvikling -helsefremmende aktiviteter -profesjonalitet og etikk Organisering og arbeidsformer -Forelesninger og aktiviteter på ulike læringsarenaer ute og inne -Seminarundervisning -Studentaktivitet individuelt og i gruppe -Praktisk arbeid og gjennomføring av arbeid i praksisfeltet -veiledning -bruk av læringsplattformen Fronter Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen -deltakelse på minst 75 % av samlingene i emnet -Ett fremlegg knyttet til innholdselementene Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen, 4 timer, vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter Ansvarlig avdeling Avdeling for folkehelsefag 23 / 23

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 6 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 15 studiepoeng,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Dugnad og arrangementsledelse Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 4 måneder og har et omfang på 5 studiepoeng på grunnleggende nivå. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008.

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KROPPSØVING 1 Kode: KØ 130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fagplanens inndeling: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Personlig trener 1 nett og samling Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå «Personlig Trener I Nett- og samlingsbasert» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon

4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon 4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon Emnekode: 4PH7701 Studiepoeng: 30 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Emneoversikt:

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Examen Philosophicum Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester og omfatter 10 studiepoeng. Nivået vil være tilpasset introduksjonsemner

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Ernæring og kostholdsveileder Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering «Ernæring og kostholdsveiledning» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Det er på 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Undervisning i det flerkulturelle og flerspråklige klasserom Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning i Undervisning i det flerkulturelle og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Trener 2 Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 6 måneder og har et omfang på 10 studiepoeng på lavere grads nivå Bakgrunn for studiet Treneren har

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i.. (sak A.)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i.. (sak A.) HiST Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk Fag: KROPPSØVING Kode: KØ130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i.. (sak A.) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal Rammeplan 2. Innledning til

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Drama Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Studiet kan inngå i en bachelorgrad. Innledning I studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Offentlig saksbehandling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet Offentlig saksbehandling er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres samlingsbasert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Vedtatt av avdelingsstyret 2.5.2008 Musikk og drama i barnehagen 2008 1 1. Mål

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning Høgskolen

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert, med til sammen

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Årsstudium i idrett Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Bakgrunn for studiet Høgskolen

Detaljer

ÅRSSTUDIUM I BARNE- OG UNGDOMSARBEID

ÅRSSTUDIUM I BARNE- OG UNGDOMSARBEID HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: ÅRSSTUDIUM I BARNE- OG UNGDOMSARBEID Kode: BARNUNG160-B Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Høgskolestyret i møte den 16.juni 2004 (sak 038/2004) med senere

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning 2 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester. Bakgrunn for studiet Lærernes første år i barnehage,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Undervisning i det flerkulturelle og flerspråklige klasserom Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning i Undervisning i det flerkulturelle og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Videreutdanning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre.

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning 1 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Godkjent lærerutdanning Bakgrunn for studiet Lærerens første år i barnehage, grunnskole og videregående opplæring er viktig.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Flerkulturell pedagogikk Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på heltid i vårsemesteret med undervisning 2 dager i uka. Innledning

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i friluftsliv Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2010/2011 Studiet i friluftsliv er en grunnutdanning på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Vintersport og frikjøring Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 «Vintersport og frikjøring» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Det er på 30 studiepoeng med normert

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer