STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011"

Transkript

1 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Trine Stensrud (vara SIM), Berit Skirstad (vara SKS, tilstede under sak /11), Tommy Rasmussen, Ulrik Christoffer Børresen (studentrepresentanter) og Vebjørn Johansen (ref.) Andre tilstede: Kristin Dybvad (Studieavdelingen), Egil Johansen (sak 62/11) Fravær: Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Gunnar Breivik (SKS), Anne Marte Pensgaard (SCP) Saksliste: SU-sak 60/11 Studietilbud SU-sak 61/11 SU-møter våren 2012 SU-sak 62/11 Vurderingsordninger aktivitetslære 1BA IDR100, IDR105 og IDR110 SU-sak 63/11 Studierevisjon Fysisk aktivitet og helse SU-sak 64/11 Studierevisjon Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag SU-sak 65/11 Revisjon studieplaner Friluftsliv deltid 1 og 2 SU-sak 66/11 Kvalifikasjonsrammeverket forslag til nye læringsmål i studieplaner SU-sak 67/11 Revidert studiestruktur IBI SU-sak 68/11 Ny eksamensordning SPM216 Politikk, organisasjon og samfunn SU-sak 69/11 Endring i engelske emner Sport Management SU-sak 70/11 Endring vurderingsform IKU SU-sak 71/11 Forkrav TRL316 Ballspillanalyse SU-sak 72/11 Programrapporter SU-sak 73/11 MAS430 FAF og EMMAPA samkjøring av undervisning SU-sak 74/11 Evaluering master i idrettsvitenskap - innledende diskusjon SU-sak 75/11 O-saker: Studentrepresentanter SU Avsluttende mastereksamener høsten 2011 Ekstern sensur og eksamenskommisjoner Vedrørende endring til 5 bachelorprogrammer Spørsmål til nye studenter ved studiestart - oppsummering Opptak til master i idrettsvitenskap UHRs karaktersamling 28. oktober Utdanningskvalitetsprisen 2012 SU-sak 76/11 Eventuelt Følgende merknader til innkalling - SU-sak 73/11 utgår. - Ønske om å flytte opp SU-sak 74/11 slik at den behandles etter sak 62/11. Saker meldt til eventuelt: - Studenter som blir skadet praksis for tilrettelegging/gjennomføring av aktivitetsemner.

2 DELTID Utlyst gjennom egne markedsføringstiltak: HELTID Utlyst gjennom Samordna opptak SU-sak 60/11 Studietilbud Vedtak SU-sak 60/11: SU slutter seg til studieutlysning og foreløpige opptaksrammer for studieåret i henhold til foreslåtte tabell. Topptrener 1 lyses ut under forutsetning av videre delfinansiering fra Olympiatoppen. Alle studier utlyses med forbehold om tilstrekkelig søking og at det ikke skjer vesentlige endringer i høgskolens ressurssituasjon. Saken legges fram for Styret 10. november. Studietilbud Antall 3-årig bachelor i idrettsvitenskap med fordypninger: 140 (1BA) - Fysisk aktivitet og helse (FAH) - Idrettsbiologi (IBI) - Sport Management (SPM) - Trening, coaching og idrettspsykologi (TCI) - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI) 1-årig studium i Friluftsliv (FLL) Ca årig studium i Idrett og samfunn (IS) Ca. 30 Innpassing 2. (og 3. år) bachelor i idrettsvitenskap Ca årig studium i Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU) årig påbygningsstudium i Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF) årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Ca årig mastergrad i idrettsvitenskap (MASIVI) Ca inkl. European Master in Health and Physical Activity Erasmus Mundus Master Adapted Physical Activity Erasmus Mundus Master Transcultural European Outdoor Studies Fitness deltid (100 %) SIM Kroppsøving del 1 og 2, sp (25 %) SKP Ca. 50 Friluftsliv del 1, 30 sp (25 %) SKP Ca. 25 Friluftsliv del 2, 30 sp (25 %) SKP Ca. 20 Deltidsstudium via Forsvarets institutt (50 %) Skyteledelse del 1 Ca. 20 Coaching og ledelse, sp (50 %) SCP/SKS Ca. 20 (Prosentdelen i parentes er eksternfinansiert andel av studiet.) SU-sak 61/11 SU-møter våren 2012 Vedtak SU-sak 61/11: SU fastsetter SU-møter vårsemesteret 2012 til følgende onsdager kl : 1. februar, 21. mars, 9. mai og 20. juni. Studiesjef sender innkalling via Outlook

3 SU-sak 62/11 Vurderingsordninger 1BA IDR100, IDR105 og IDR110 - Bør det legges inn informasjon om hvilket nivå bestått ligger på? - Formelle forskjeller i gjennomføring av arbeidskrav og eksamen. Det er et ønske om et nettbasert system som gjør det enklere for lærere å følge opp arbeidskrav. Sjekkes ut med Fronteransvarlig. - Mappevurderingen må være tydelig slik at studentene kan få oversikt over hvilke elementer de eventuelt står med restanse på. - Følgende må drøftes for senere studieår: o Skal arbeidskravene være godkjente for at studentene skal kunne gå opp til eksamen? o Skal frammøte legges inn i arbeidskravet? Vedtak SU-sak 62/11: SU vedtar følgende vurderingsordninger: IDR100 Aktivitetslære 1: - Frammøte: 80 % frammøte i alle delemnene/aktivitetene - Arbeidskrav: Studenten skal dokumentere grunnleggende egenferdighet i de ulike aktivitetsformene. Godkjent/ikke godkjent. - Ferdighetsevaluering. Alle arbeidskrav skal være godkjent for karakteren Bestått. - 2 timers individuell skriftlig eksamen. Alle aktiviteter vil kunne inngå som en del av eksamen. Gradert karakter (A-F). Ingen hjelpemidler tillatt. IDR105 Aktivitetslære 2: - Deltakelse på Ridderuka og rapport. Bestått/ikke bestått - Frammøte: 80 % frammøte i alle delemnene/aktivitetene - Arbeidskrav: Studenten skal gjennomføre livredningsprøve og dokumentere grunnleggende egenferdighet i de ulike aktivitetsformene. Godkjent/ikke godkjent. - Ferdighetsevaluering. Alle arbeidskrav skal være godkjent for karakteren Bestått. - 2 timers individuell skriftlig eksamen. Alle aktiviteter vil kunne inngå som en del av eksamen. Gradert karakter (A-F). Ingen hjelpemidler tillatt. IDR110 Aktivitetslære3: - Frammøte: 80 % frammøte i alle delemnene/aktivitetene - Mappe: Studentene arbeider med mappe gjennom hele kurset, som bygges opp gjennom ulike elementer fra hvert delemne, deriblant praktisk-metodisk opplegg. Alle elementene må være godkjent for at samlet mappe vurderes til bestått. Endringen gjelder fra og med inneværende studieår. Det må lages gode ordninger for utsatt gjennomføring av arbeidskrav/ferdighetsevaluering for studenter som ikke blir ferdige med disse til ordinær avvikling. Studieavdelingen har ansvar for dette.

4 SU-sak 63/11 Vedtak SU-sak 63/11: Studierevisjon Fysisk aktivitet og helse 1. SU godkjenner revidert studieplan, med forbehold om justering av læringsmål i SUmøtet 30/ SU godkjenner utvidelse fra 5 til 10 SP for FAH320 Fysisk aktivitet og eldre. Emnet vil også undervises på engelsk. Engelsk emneplan må legges fram for SU 30/ SU godkjenner justert vurderingsordning for FAH223: Eksamen har tre deler: - En individuell hjemmeoppgave. Studenten får én uke til å utarbeides et skriftlig treningsprogram (en periodeplan) for en utdelt case. - En individuell praktisk-metodisk del. På eksamensdagen skal studenten instruere øvelser i sal, samt muntlig forsvare den innleverte oppgaven. Varighet på denne del av eksamen er satt til 15 minutter. - En muntlig eksaminering med spørsmål fra kjernelitteraturen. Hjelpemidler tillatt: Ingen Varighet på denne del av eksamen er satt til 15 minutter. - Gradert karakter. 4. SU godkjenner justert vurderingsordning for FAH % oppmøte på lab.kurs og praktisk-metodisk gruppefremføring. Dersom noen er syke eller har annen gyldig grunn vil studentene det gjelder få mulighet til å ta det praktiske kurset etter avtale på et senere tidspunkt. - 4 timers individuell skriftlig eksamen med gradert karakter. Ingen hjelpemidler. - Individuell praktisk metodisk eksamen med trekking av oppgave en uke i forkant. Gradert karakter. Karakterene slås sammen (vektes 50/50.) Det legges også inn følgende arbeidskrav for FAH331: - Mappe med 3 rapporter fra laboratorieøvelser og praktisk-metodisk gruppeoppgave, må være godkjent før eksamen 5. SU godkjenner nytt navn på FAH375; Helsefremmende og forebyggende arbeid i teori og praksis, samt at praksisperioden forsøkes flyttet til tidlig i vårsemesteret. 6. SU godkjenner ny vurderingsordning i FAH210 Helse, kultur og samfunn. Fra og med vil emnet kun ha en 4 timers skriftlig skoleeksamen med gradert karakter. Det må presiseres hvorvidt det skal være tillatt med hjelpemidler eller ikke. 7. Alle endringene gjelder fra og med høstsemesteret SU-sak 64/11 Vedtak SU-sak 64/11: Studierevisjon Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. SU godkjenner rammene for FKI-studiet fra og med studieåret SU godkjenner foreløpig utkast til studieplan og emneplaner. Læringsmålene i studieplanen vil behandles på nytt i SU 30/ Fullstendig studieplan og emneplaner, med vurderingsordninger og kjernelitteratur må legges fram for SU 30/11. Planene må gjennom språkvask før de ferdigstilles.

5 SU-sak 65/11 Revisjon studieplaner Friluftsliv deltid 1 og 2 Vedtak SU-sak 65/11: 1. SU godkjenner reviderte studieplaner for FLD1 og FLD2, med de merknader som framkom i møtet. Prorektor følger opp disse med programansvarlig: - Det må ryddes en del i teksten. Det kan kuttes en del og heller henvises til annen informasjon som deles ut til studentene, særlig under organisering og arbeidsformer. - Kvalifikasjonskrav og målgruppe tas ut som egne overskrifter. Innholdet omformuleres og beholdes i innledningen. - Arbeidskrav/mapper: Kan noe av innholdet i mappene defineres som arbeidskrav? 2. Forslag til nye læringsmål vil behandles på nytt i SU-møtet 30/ SU godkjenner at hjemmeeksamen flyttes fra emnet FLD218 til FLD219. Dette må også endres i emneplanene. Studieavdelingen oppdaterer emneplanene. 4. Planene gjelder fra og med studieåret SU-sak 66/11 Vedtak SU-sak 66/11: Kvalifikasjonsrammeverket forslag til nye læringsmål i studieplaner SU ber om at en til to personer gjennomgår alle forslag før neste SU-møte for å se på helheten. Merknader til forslagene som foreligger per nå tas av prorektor og studiesjef direkte med programansvarlig. SU-sak 67/11 Vedtak SU-sak 67/11: Revidert studiestruktur IBI 1. SU godkjenner rammene for ny studiestruktur for IBI, gjeldende fra og med studieåret Det opprettes følgende nye emner: - IBI225 Biokjemi 5sp - IBI205 Muskel-mekanikk og funksjon utvides til 15sp - IBI319 Fysisk trener i individuelle idretter 10sp 3. Forkrav til dagens IBI315 og IBI331 fjernes ettersom emnene plasseres på 2. studieår. 4. Formuleringen om at IBI215 bygger på IBI210 må endres til at emnet bygger på IDR135 Humanfysiologi. 5. Ny studieplan og nye emneplaner må legges fram i SU-møtet 30/ Studieavdelingen lager nye emnekoder. 7. SU vedtar at saken om master Fysisk trener i ballspill avventes til revisjon av master i idrettsvitenskap er avklart. SU-sak 68/11 Ny eksamensordning SPM216 Politikk, organisasjon og samfunn Vedtak SU-sak 68/11: SU vedtar følgende vurderingsordning for SPM216 fra og med studieåret : En ukes hjemmeeksamen hvor oppgaven trekkes, og den teller 40 % av samlet karakter for emnet. Maks ord. Gradert karakter. 4 timers skoleeksamen som teller 60 % av karakteren. Gradert karakter. Ingen hjelpemidler.

6 SU-sak 69/11 Vedtak SU-sak 69/11: Endring i engelske emner Sport Management SU godkjenner foreslåtte endringer i engelske emner for Sport Management. 1. SPM323 Comparative Research Project utgår. 2. SPM324 Sporting Events and Volunteerism erstattes av to nye emner a 10 SP: - SPMxxx Sporting Events - SPMxxx Volunteerism in Sport Endringene gjelder fra og med studieåret Emneplaner må legges fram for SU i møtet 30. november. SU-sak 70/11 Endring vurderingsform IKU Vedtak SU-sak 70/11: Det innføres graderte karakterer på følgende IKU-emner, gjeldende fra og med studieåret (inkludert IKU201 som starter våren 2012): IKU201 Idrett som bistand - 14 dagers hjemmeeksamen IKU210 Praktisk-metodisk oppgave IKU220 Prosjektoppgave Studieavdelingen oppdaterer emneplanene. SU-sak 71/11 Vedtak SU-sak 71/11: Forkrav TRL316 Ballspillanalyse SU vedtar at TRL240 settes som forkrav til TRL316, gjeldende fra og med studieåret SU-sak 72/11 Programrapporter Vedtak SU-sak 72/11: SU tar saken til etterretning. SU-sak 73/11 Saken utgikk MAS430 FAF og EMMAPA samkjøring av undervisning SU-sak 74/11 Vedtak SU-sak 74/11: Evaluering master i idrettsvitenskap - innledende diskusjon SU ønsker at evalueringen skal omfatte både struktur og innhold. SU ser det som viktig at evalueringsgruppen evner å ha et overordnet blikk på arbeidet. Derfor ønsker SU at gruppen utgjøres av FL + en student med mastergrad + eventuelt en ekstern person. Det lages forslag til mandat til SU-møtet 30/11.

7 SU-sak 75/11 O-saker Studentrepresentanter SU Avsluttende mastereksamener høsten 2011 Ekstern sensur og eksamenskommisjoner o Ola Fosnæs vil melde inn ekstern sensor for IRD110 Aktivitetslære 3 o FAH331 skal ha ekstern sensor Jostein Steene-Johannesen, HSF. Leder av kommisjonen er Trine Stensrud. o FKI320 skal ha ekstern sensor. Inger-Åshild By melder inn. o Ragnhild Holmen Waldahl er emneansvarlig for SPM395. Vedrørende endring til 5 bachelorprogrammer Spørsmål til nye studenter ved studiestart - oppsummering Opptak til master i idrettsvitenskap UHRs karaktersamling 28. oktober o Undersøkelse om klagesensur legges fram i første møte 2012 Utdanningskvalitetsprisen 2012 Vedtak SU-sak 75/11: SU tar sakene til orientering SU-sak 76/11 Eventuelt - Studenter som blir skadet praksis for tilrettelegging/gjennomføring av aktivitetsemner. Studentene på 1BA ønsker felles/likeverdige retningslinjer for hva studentene kan forvente av tilrettelegging hvis de blir skadet/syk. Det er viktig at diskusjonen tas i aktivitetslærergruppen slik at vi får laget tydelig informasjon til studentene. Det ble ikke gjort vedtak i saken. Studieavdelingen følger opp. Norges idrettshøgskole 28. oktober 2011

STUDIEUTVALGET. Saksliste

STUDIEUTVALGET. Saksliste STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 9/10 fra møte onsdag 13. oktober 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Gunnar Breivik (SKS), Sigmund Anderssen (SIM), Vebjørn

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015 tisip Innhold FORSIDE... 1 PRAKTISK INFORMASJON... 3 Kontaktinformasjon...3 Lånekassen...3 Obligatorisk oppmøte...4 Undervisning og eksamen...4 Sensurfrister...4

Detaljer

Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 (Kanskje får Frode fikset rom i 4. etg for oss. Jeg holder dere oppdatert på face) Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer