Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45"

Transkript

1 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai Arbo Styremedlem Marit Roland Udnæs forlot møtet etter behandling av sak 58/12. Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Tore Maritvold Styremedlem Victoria Celine Brovoll Styremedlem Fredrik Lundestad Sekretariat: Direktør Kari Kjenndalen Førstekonsulent Kristin Korsvold Forfall: Styremedlem Hilde Skofteland Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra siste møte ( ). Èn sak ble meldt til eventuelt; ønske om orientering om utlyst stilling som IT-leder. Ettersendte saker: Referatsak 53/12 e) og g), samt vedlegg til sak 54/12 ble utdelt i møtet. Det ble ført opp en ekstra referatsak hvor det ble (muntlig) orientert om forslag til Statsbudsjett for Sak 54/12 ble behandlet før, og i tilknytning til, sak 61/12. Styreleder oppsummerte viktige hendelser i perioden og orienterte om de viktigste sakene: Statsbudsjettet (kommer tilbake til under referatsakene) Norges forskningsråd har bevilget 12,8 millioner i forskningsmidler til et SHPprosjekt på seksjon for film- og fjernsynsvitenskap. Status Forskningspark (oppfølging fra sist møte). Jan Tore Meren fra Eidsiva vekst får driveransvar mht utredning av potensielle aktører og leietakere, samt hvilke behov de har. Neste møte i arbeidsgruppen blir ila november. Prosess og status mht Opplandsfond. Et event. fond vil tidligst være på plass ila desember. 1

2 53/12: Referatsaker 53/12 a Protokoll fra møte i høgskolestyret b Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) c Referat fra studienemndsmøte d Referat fra Avdelingsstyremøte ØKORG e Referat fra studienemndsmøte (ettersendes/deles ut i møtet) f Protokoll fra Avdelingsstyremøte ASV g Referat fra Avdelingsstyremøte DNF (ettersendes/deles ut i møtet) h Brev fra KD av vedr. arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i Brev fra KD av og protokoll fra møte i styrets klagenemnd Unntatt offentlighet. j På rektorfullmakt i perioden: - Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor. Godkjent k-ny Orientering om statsbudsjettet Kommentarer til referatsakene: b) I referatet står det at arbeidet med oppgradering av aud. A og B er utsatt. Dette er ikke helt riktig. Auditoriene er et eget, større prosjekt med Statsbygg som prosjektleder. h) Det ble på spørsmål vist til brev som ble lagt frem til forrige styremøte hvor det ble redegjort for planer og øvelser, samt risiko og sårbarhetsanalyser, som er en del av Rapport og planer. k) HiL har fått en totalbevilgning på kr Kompensasjon på pris og lønn (ca 10 mill.) ligger inne i denne summen. Høgskoler som ikke har stipendiater innen tekniske fag har fått et kutt, for HiL tilsvarer dette kr For øvrig ingen store overraskelser. 85 studieplasser videreført slik at vi kan opprettholde studieportefølje. Det er ikke foreslått midler til master i film. Beslutningssaker: 54/12: Studieportefølje - dimensjonering av studentopptak 2013/14 Direktør og studiedirektør redegjorde for saken. Notat fra Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) med begrunnelse for økt dimensjonering ble delt ut. Sees i sammenheng med sak 55/12 og 56/12. I tillegg til den dimensjoneringen som var foreslått fra administrasjonen drøftet styret ny grunnutdanning i film og fjernsyn, master i miljøpsykologi og muligheten for økning av dimensjonstall på enkelte studier. Prorektor foreslo å øke dimensjoneringen på årsstudium i film- og fjernsynsvitenskap og internasjonale studier med 10 plasser. Dekan ved ASV fikk anledning til å orientere om 2

3 planene for igangsetting av master i miljøpsykologi, bl.a. arbeid ed å skaffe ekstern finansiering. 1. Styret slutter seg til forslag til dimensjonering av studentopptaket 2013/14, jf vedlegg om dimensjonering av Samordna og lokalt opptak, justert for en økning på 10 studieplasser ved årsstudium film- og fjernsynsvitenskap og internasjonale studier. 2. Styret ber om å få seg forelagt en utredning om forutsetninger for å sette i gang master i miljøpsykologi, med hensyn til økonomi og infrastruktur, fortrinnsvis til styremøtet i desember. 55/12: Tiltak utenfor rammen 2014 Direktøren innledet. Punkt A i vedtaket tilsvarer det som har blitt prioritert i campusprosjektet. Jf også vedtak i sak 56/12 om en samlet gjennomgang av planer om bygg. Styret vedtar å fremme følgende tiltak utenfor rammen for 2014: 1. Master i film og fjernsyn 2. Midler til fem stipendiatstillinger på doktorgradsområdene I tillegg prioriterer høgskolen følgende infrastrukturtiltak: A. Prosjektering og oppføring av nytt undervisnings- og forskningsbygg B. Ekstraordinære investeringer til utstyr til film- og fjernsynsutdanningen C. Sikring av høgskolens kunstverk 56/12: Planrammer for budsjett 2013 Direktøren innledet. Styret sluttet seg til hovedlinjene i forslaget og mente det fulgte opp vedtaket fra forrige møte på en god måte. Styret bad administrasjonen spesielt se på muligheten for å endre budsjettforslaget for internasjonalisering og forskningsutvalget. På grunnlag av diskusjonen endret direktøren forslag til vedtak i punkt 2a (stryke inngå kontrakt ) og 2b (utgår). Punkt 2c, ingen endringer. Rektor fremmet forslag om å stryke punkt 2d. Dette fikk styrets tilslutning. I tillegg ble det bedt om en samlet gjennomgang til neste møte. 1. Styret for Høgskolen i Lillehammer vedtar følgende fremlagte forslag til budsjett for 2013: 3

4 Ramme 2013 Avdelinger Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) Avdeling for TV-fag (TVF) Den norske filmskolen (DnF) Senter for livslang læring (SeLL) Totalt avdelingene Fellesavdelinger Fellesadministrasjonen Bygningsmessig drift Totalt fellesavdelinger Fellesposter Forskning Studentvelferd Øvrige poster Stipendiater Totalt fellesposter Totalt Tildelt ramme KD og eksterne inntekter Disponibelt Forslag til omprioriteringer og kostnadsreduksjoner Nedbemanning i administrative funksjoner 400 Reduksjon av bevilgningen til stipendiatstillingene Reduksjon av bevilgningen til forskningsutvalget Bevilgningen til tiltak innenfor internasjonalisering 500 Bevilgningen til kjøp av strøm Reduksjon av bevilgningen til å kompensere avdelingene og enhetene for frikjøp av tillitsvalgte, hovedverneombud og ledelse og drift av høgskolens utvalg 500 Redusere kjøp av tjenester fra SeLL 200 Kostnadsreduksjoner APS Kostnadsreduksjoner ØKORG Sum omdisponeringer og kostnadsreduksjoner Nye tiltak jf punkt 2 i forslaget til vedtak Budsjettert resultat Styret forutsetter en justering av tildelingen til internasjonale tiltak og ber om at muligheter for å styrke tildelingen til Forskningsutvalget vurderes. 2. Styret vedtar igangsetting av følgende tiltak, med en kostnadsramme med inntil 1,7 mill kroner: 4

5 a) Direktøren gis fullmakt til å starte prosjektering av modulbygg i tilknytning til filmskolens lokaler. Modulbygget husleiefinansieres innenfor en kostnadsramme på 0,5 mill kroner. b) Direktøren gis fullmakt til å gjennomføre prosjektering av idrettshall på campus. Kostnadsrammen for prosjekteringen er 0,5 mill kroner. Forslag om byggestart og finansiering forelegges styret våren c) Styret ber om å få seg forelagt en samlet gjennomgang av planer for fremtidige bygg. Det settes av inntil 0,7 mill. til prosjektering. 3. Styret vil prioritere å benytte midler fra et eventuelt Opplandsfond til å finansiere masterog doktorgradsstudiene. Dette vil bidra til å redusere underskuddet på fagavdelingene og øke det høgskolens økonomiske handlingsrom til igangsetting av nye faglige satsinger og investeringer. 57/12: Sentral handlingsplan 2013 Direktøren og prorektor orienterte kort om prosess og de innspill som har kommet. Styret ønsket å få med punkt om samarbeid med Høgskolen i Gjøvik. Det var også kommentarer til enkelttiltak som vil bli vurdert i det videre arbeidet. Styret slutter seg til forslag til sentral handlingsplan for 2013 med de endringer som fremkom i møtet. 58/12: Ny avdeling for film og TV ved HiL status og videre fremdrift Styreleder, som også er leder av styringsgruppen, orienterte om prosess siden sist, status og videre fremdrift. Det ble stilt spørsmål om formuleringen stilles i bero og hvordan dette kan tolkes. Styret ønsket et mer konkret vedtak og utarbeidet et nytt forslag til vedtak som ble vedtatt. Prosessen knyttet til film- og fjernsynsutdanningene ved HiL videreføres. Det gjøres en bred vurdering for å kartlegge mulighetene knyttet til samarbeid både på faglige, pedagogiske og teknisk-administrative områder. Styret ber om å bli orientert om fremdriften. 59/12: Utlysning av stilling som dekan ved Den norske filmskolen Det ble vist til sak 36/12 og 58/12. På grunn av at avdelingene ikke slås sammen fra , må utlysningstekst endres. 1. Høgskolestyret fastsetter følgende innstillingsutvalg for tilsetting av dekan ved Avdeling for film og TV: Rektor Bente Ohnstad Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen En ekstern representant fra filmbransjen oppnevnt av bransjeorganisasjoner En representant for ansatte oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene En representant for studentene oppnevnt av LiSt 5

6 2. Styret gir rektor fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst og beslutte eventuell ekstern bistand i tilsettingsprosessen. 60/12: Kvalitetsrapport for Ph.D.-utdanningen Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) studieåret Direktøren orienterte kort om saken som er en sak knyttet til sak 35/12 Årsrapport for studiekvalitet i junimøtet. Styret tar årsrapporten til etterretning og ber avdelingen og ansvarlig for Ph.D-programmet følge opp kvalitetsrapporten med sikte på forbedringer der det er relevant. Fra og med inneværende studieår bes rapporteringen fra Ph.D-studiene presenteres for styret sammen med kvalitetsrapportering for øvrig. Orienteringssaker: 61/12: Orientering om resultat av opptak til studier høsten 2012 Saken var en innledning til sak 54/12. Gjennomgang av opptakstall ved direktør og studiedirektør. Styret er positive til en utdanningsmelding som kan gi et bredere bilde, også historisk, av studiene. Arbeidet med meldingen er allerede i gang og er planlagt lagt frem for styret i desember. Styrets interne representanter oppfordrer til bred involvering av høgskolens fagansatte. Når det gjelder regionens og næringslivets behov vil dette være tema i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) som er gjenopprettet. Første møte i rådet skal avholdes ila november. 62/12: Felles ph.d program mellom NTNU og HiL de audiovisuelle medienes estetikk - orientering Kort orientering fra styreleder. 63/12: Tilbakemelding fra Riksrevisjonens besøk (muntlig) Kort orientering fra direktøren. 64/12: Eventuelt Det var ni søkere til stillingen som IT-sjef ved søknadsfristens utløp. Neste møte i desember blir tirsdag 11. desember kl Alternativ dato 10. desember utgår. 6

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Kvalitetsrapport for TVF, 2010

Kvalitetsrapport for TVF, 2010 Dekanene skal årlig utarbeide en kvalitetsrapport, som tar utgangspunkt i studieledernes rapporter og nøkkeltallsrapporter. Rapporten skal sammenfatte og kommentere sentrale forhold i disse, gi vurderinger

Detaljer