LMU-MØTEREFERAT. Godkjent. I tillegg ble det besluttet at Jan Aasen skulle orientere om beredskap ved HiL ved neste møte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LMU-MØTEREFERAT. Godkjent. I tillegg ble det besluttet at Jan Aasen skulle orientere om beredskap ved HiL ved neste møte."

Transkript

1 LMU-MØTEREFERAT Tid: 9:00-10:30 Fredag Sted: Ø-201, HiL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder FA Ingrid Tvete Medlem FA Kim Nicolay Branstad Medlem ST Unni Øygard Medlem ST Jan Aasen Medlem FA Varemedlemmer: Navn Funksjon Representerer Mari Øverland Varemedlem ST Sekretær: Christina Dellgren Knudsen BS 24/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent. I tillegg ble det besluttet at Jan Aasen skulle orientere om beredskap ved HiL ved neste møte. RS 25/14 Referatsaker: Det forslås å sette referatsaker sist på sakslisten. Sekretæren tar dette til etterretning. Sekretæren sender ut referat av LMU-møte hvorpå medlemmene har en ukes tilbakemeldingsfrist. Referatet betraktes heretter som godkjent. Godkjent referat fra forrige møte vil fremgå av den nye møteinnkalling men altså kun til orientering. a) Protokoll fra LMU-møte Godkjent Møteinnkalling LMU (Jurymøte Læringsmiljøprisen 2014) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder FA Ingrid Tvete Medlem FA Kim Nicolay Branstad Medlem ST Margrete Mort Müller Medlem ST Unni Øygard Medlem ST Varamedlemme som møtte: Navn Funksjon Representerer Charlotte Gliddi Varemedlem ST Mari Øverland Varemedlem ST Sekretær Christina Dellgren Knudsen Møtereferat fra 26/9 og forslag til LMU prisen 2014 var vedlagt møteinnkallelsen

2 Saksnr. BS 23/14 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent BS 24/14 Godkjenning av referat (LMU møte 26/9-14) Utsatt til neste møte BS 24/14 Beslutningssaker: Læringsmiljøprisen 2014 I forbindelse med årets studiekvalitetsdager 6. og 7. oktober deler LMU ut Læringsmiljøprisen 2014 og studenter har hatt mulighet for å innstille studiet sitt til Læringsmiljøprisen LMU har mottatt ett forslag (BA i juss). Utvalget skal vurdere denne innstillingen. Studentrepresentanter og varemedlemmer fra juss får ikke være med på avgjørelsen. Utvalgets vurdering: Læringsmiljøprisen 2014 tildeles studiemiljøet for bachelor i juss. Studentene ved juss opplever at forventningen om forskningsbasert undervisning realiseres i studieprogrammets utdanningsvirksomhet på en god måte og kommer med gode forslag på dette. Innstillingen forklarer også hvordan det kan være vanskelig å se at rettsvitenskap er forskningsbasert fordi juridisk forskning skiller seg fra især naturvitenskapelig forskning. Det fremgår også at pensum gjennomgås og oppdateres i takt med at ny forskning publiseres, og at studentene tidlig i utdanningsforløpet skal være i stand til å analysere rettskildene og ha forståelse for hvordan rettsspørsmål løses. OS 23/14 Orienteringssaker: Neste LMU-møte er d. 24. oktober kl Universell og Høgskolen i Sør-Trøndelag avholder LMU-forum d. 12. november ( Tema er studenters psykososiale læringsmiljø og forebygging. Seminaret er gratis for deltakere, men deltakerne betaler selv reise og evt. overnatting. Påmeldingsfrist er 20. oktober. Leder orientere om at LMU har mulighet for å betale for to studenter. LiST har tidligere støtte disse reiser, så det undersøkes om det fortsatt vil være mulig. b) Protokoll fra LMU-møte Godkjent. Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder FA Ingrid Tvete Medlem FA Kim Nicolay Branstad Medlem ST Margrete Mort Müller Medlem ST Unni Øygard Medlem ST Jan Aasen Medlem FA Varamedlemme som møtte: Navn Funksjon Representerer Charlotte Gliddi Varemedlem ST 2

3 Iben Kardel Varemedlem FA Sekretær Christina Dellgren Knudsen Saksnr. Innhold BS 18/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent. BS 19/14 Godkjenning av referat (LMU møte 18/9-14) Godkjent. OS 20/14 Orienteringssaker: Orientering om LMU til nye studierepresentanter og varemedlemmer v. Iben Kardel fra kl Vedlagt som bilag til møteinnkallelsen: Håndbok for studentenes arbeid i Læringsmiljøutvalg (LMU) ved universiteter og høgskoler (Universell) Iben gav en kort orientering om LMU og utvalget besluttede flg.: Det ble besluttet å avholde formøte og gjennomgå håndbok, og snakke om bl.a. møteform, saksbehandling og organiseringen av LMU med henblikk på studentens rolle hver andre år av LMU. Til møtet skal det også utarbeides årsplan på hva dette utvalget skal behandle i løpet av året 14/15 (herunder handlingsplan for universell utforming). Studentene tar initiativ til et formøte før neste LMU-møte 24. oktober. Vi har tidligere hatt formøte før (helt før møteinnkallelser starter, så studentene er bekjente med møteformen og saksbehandlingene). BS 21/14 Beslutningssaker: Årsrapport for studiekvalitet LMU deltar i kvalitetssikring av prosesser som har betydning for utvikling av høgskolens læringsmiljø. LMU skal behandle avdelingenes årlige kvalitetsrapporter og LMUs vurderinger inngår i årsrapport om kvalitetsarbeid til høgskolestyret. I Årsrapport for studiekvalitet har følgende avsnitt særlig interesse for LMU og må behandles ved dette møte (vedlagt bilag: Årsrapporten for studiekvalitet , avdelingene og enhetenes handlingsplaner, avdelingenes årsrapporter, sekretærens utkast til avsnitt ): 3.5 Læringsmiljøundersøkelsen Godkjenning av avsnitt Oppsummering av avsnitt: Avsnittet påpeker at LMU har besluttet å gjennomføre læringsmiljøundersøkelse hver 3. år. I 2013 erstattes undersøkelsen av NOKUTs studiebarometerundersøkelse og det skal vurderes om læringsmiljøundersøkelsen fremover fortsatt skal erstattes av andre undersøkelser. Endres til avsnitt til orientering og er tatt til etterretning Status oppfølging av Læringsmiljøundersøkelsen 2010/11 Godkjenning av avsnitt Oppsummering av avsnitt: Avsnittet vurderer tiltak som oppfølging på undersøkelsen fra 2010/11 og fremhever bl.a. at tilbakeføring av informasjon skal ha fortsatt fokus, mer enhetlig og effektiv bruk av LMS (Learning Management System), flere ressurser 3

4 for å løse utfordringene på IKT-området og oppgradering av det tekniske utstyret i auditorier og undervisningsrom. Endres til avsnitt til orientering og er tatt til etterretning. 4.2 Læringsmiljøutvalgets kommentarer til handlingsplanene Godkjenning av avsnitt Oppsummering av avsnitt: LMU behandlet avdelingene og enhetenes handlingsplaner ved møte 12/3-14, jf sak BS 13/14 og hadde følgende kommentar: LMU er godt tilfreds med det arbeidet høgskolen har lagt ned det siste året, og har planer om i 2014 innenfor læringsmiljøområdet. Det er bra, og viktig, at så vel arealsituasjon, IKT-området og tilgjengelighet har blitt prioritert. LMU ser at de utfordringene høgskolen har hatt de siste årene nå er tatt tak i på en bedre måte, og at planer for utbygging (idrettsbygg og forskningspark) har et langsiktig perspektiv. Fellesadministrasjonen har levert rapporter og handlingsplaner i februar som fungerer ette hensikten for LMU som organ separat. Samtidig ser utvalget at det kan være nyttig at høgskolen ser samlet på handlingsplan og rapporteringstidspunkter igjen, og vurderer flyten av input opp mot budsjettprosessen samlet for å få et bedre grunnlag til å vurdere strategiske prioriteringer samlet. Endres til avsnitt til orientering og er tatt til etterretning Læringsmiljøutvalgets kommentarer til rapportene Sekretæren vedlegger et utkast til avsnittet til drøfting og godkjenning. LMU godkjenner avsnittet med de endringer (ordlyd/formuleringer) som fremsendes til sekretæren etterfølgende. 5.4 Avviksmeldinger og forbedringsforslag Godkjenning av avsnitt Oppsummering av avsnitt: LMU ser at avviks- og forbedringssystemet fungerer etter hensikten. Tendensen for antall meldinger er fallende og LMU mener at det er viktig at forhold som meldes inn raskt må få en plan for løsning med forventet sluttdato for utbedring. Utfordringer knyttes især til IKT-området og tilgangen på arbeidsplasser og undervisningsrom for studentene. Endres til avsnitt til orientering og er tatt til etterretning. 6.1 Studiedirektørens vurdering Avsnitt til etterretning Oppsummering av avsnitt: Den gode rolleforståelse på alle nivå er tilstede. Avdelingene arbeider med seriøst med kvalitetssikring via handlingsplaner og kvalitetsrapporter på baggrund av evalueringer. Det fremheves at informasjonen om studieprogrammene enkeltvis må videre til studienemnda og LMU og videre til styret når utfordringene krever omorganisering/ressursendring. 4

5 Det ses positivt til de viktig tiltak på IKT-området. Likeledes fremheves utdanningsmelding for HiL som setter opp en modell for vurdering av hvilke studier som kan defineres som bærekraftige studier. Det er behov for å definere kvalitetssikring av HiLs etter- og videreutdanningstilbud og behov for gjennomgang av rapporteringsrutiner og rammer for PhD-studier i forbindelse med kvalitetssikring. Avsnitt er tatt til etterretning. 8 Overordnede konklusjoner for kvalitetsarbeid og studiekvalitet Avsnitt til etterretning Oppsummering av avsnitt: Det trekkes følgende konklusjoner for kvalitetsarbeidiet: Høgskolen arbeider systematisk med studiekvalitet, kvalitetsprosesser, handlingsplaner og kvalitetsrapportering. Kvalitetsarbeidet fremstår som en godt integrert del av høgskolens samlede informasjons- og styringssystem, og bidrar til kontinuerlig kvalitetssikring av studieporteføljen ved HiL. Rapporteringen fra emneansvarlig til studieledernivå, og fra studielederne til dekan, fungerer ifølge avdelingsrapportene etter hensikten. Dekanenes rapporter viser at informasjonen som tilflyter dem, blir vurdert og satt sammen til en avdelingsrapport som er godt egnet for arbeid i høgskolens ledelse og i styret. Avdelingenes handlingsplaner og årsrapporter viser at fagmiljøene tar tak i utfordringer og sentrale problemområder, og har et kontinuerlig fokus på kvalitetsarbeid. Kvalitetssystemet er godt implementert på alle nivå i ledelsesstrukturen. Høgskolen har et bredt sett av evalueringsordninger, relevant empiri og dokumentasjon for å vurdere kvaliteten i studieprogrammene. Flere perspektiver ligger til grunn for vurderinger og analyser. De forskjellige evalueringsordningene gir informasjon for å overvåke og forbedre høgskolens studieprogram. Det er viktig å vurdere og avstemme hvilke evalueringer vi skal bruke fremover, for på best mulig måte å sikre utviklingen av høgskolens studieportefølje og kvaliteten i studiene. Resultat fra evalueringsordinger følges opp i studiemiljø, studieutvalg og avdelingsstyre, og at resultatene inngår som bakgrunn for avdelingenes kvalitetsrapportering. Gjennomføring av emneevalueringer fungerer etter hensikten. Høgskolen har noen utfordringer knyttet til tilbakeføring av informasjon fra evalueringer til studentene, og høgskolen må fortsatt holde ekstra fokus på studentmedvirkning i kvalitetsarbeidet. Studentenes medvirkning i studieutvalgene er i en positiv utvikling. Studentene har sin formelle rolle i kvalitetsarbeidet i studieutvalgene, i avdelingsstyrene, i studienemnda og i læringsmiljøutvalget, samt i styrets klagenemnd. Avsnitt er tatt til etterretning. 5

6 LMUs vedtak til Årsrapport for studiekvalitet : Utkast til drøfting og godkjennelse: LMU tar Årsrapporten til etterretning og imøteser at tiltakene og hovedkonklusjonene slik de er presentert i rapporten følges opp på en slik måte at: Avdelingsnivået på de studiene hvor der er behov har fokus for etablering av gode og kontinuerlige møteplasser for de tillitsvalgte på studiene og studentinvolveringen styrkes i arbeidet med studiekvalitet. For alle avdelingene gelder at det fortsatt må være fokus på forbedring av tilbakeføring av informasjon til studentene og dokumentasjon av tiltak som er tatt på baggrund av studentevalueringer og meldinger. Likeledes må avdelingene sikre at relevante og hensiktsmessige forbedringstiltak identifisert i studieutvalgene formidles til dekan og dermed inngår i arbeidet med studiekvalitet på avdelingens øverste nivå. Vedtak godkjent. OS 22/14 Orienteringssaker: Neste møte er 6. oktober kl LMUs jurymøte i forbindelse med Læringsmiljøprisen Nomineringsfristen for studentene er 1. oktober og sekretæren sender ut mottatt nomineringer til utvalgsmedlemmene d. 2. oktober. Forslag til LMU møter høsten 2014: 24. oktober kl november kl desember kl Det vedtas at LMU møter høsten 2014 blir avholdt: 24. oktober kl november kl desember kl Sekretæren sender ut møteinnkallelser Evt. Det forslås at møteinnkallelsen utformes mer overskuelig med de aktuelle saker angitt i punktform (som innholdsfortegnelse) og etterfølgende utdypet/oppsummert. Forslaget tas til etterretning av sekretæren. Det ble besluttet at studentrepresentantene ikke skulle ha personlig vara og varamedlemmene ble oppfordret til å delta ved alle møter. c) Referat fra studienemndsmøte Tatt til etterretning. Referat fra studienemndsmøte 7. oktober

7 Tilstede: Jens Uwe Korten (Prorektor), Terje Ødegaard (ASV), Anne Røisehagen (APS), Fredrik Graver (DNF, Vara for Camille Thisell, TVF), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (Administrasjonen), Iben Kardel (Studiedirektør), Arve Thorsberg (Sekretær), Margrete Mork Müller (Studentrepresentant), Kim Nicolay Branstad (Studentrepresentant) Møteleder: Jens Uwe Korten Referent: Arve Thorsberg Til referat fra studienemndsmøte 22. august 2014: Ingen kommentar Vedtakssaker SN-sak Godkjenning av revidert PhD-kurs Innovasjon i tjenesteyting offentlig og privat sektor (10 sp, INTOP, ØKORG) Vedtak: Godkjennes med kommentarer Kommentarer: - Hvordan kvalitetssikres pensumvalg på Phd-nivået? Får man eksterne vurderinger til valg av pensum på kursene? - Kursstørrelsen virker å være ganske stor med sine totalt 10 sp, med mulighet for valg av hele 5 sp uten paper. Studienemnda er opptatt av at en ikke får for «godt betalt» for kursene fra HiL og etterspør en kommentar fra fagmiljøet om dette er en normal studiepoenguttelling. Under saken ble det diskutert hva slags kvalitetsvurdering studienemnda faktisk kan gjøre på Phdnivået ved vurdering av kursbeskrivelser. Studienemnda mener imidlertid det er viktig at kursbeskrivelser på dette nivået på linje med bachelor- og masternivå blir lagt frem på samme måte bl.a også for å unngå privatisering av innholdet i emner og kurs. Det kom også under saken frem at bibliotekets leder er i ferd med å utvikle retningslinjer for valg av pensum på bachelor og masternivå. SN-sak Godkjenning av nytt studium En introduksjon til internasjonale relasjoner (Eksternfinansiert EVU-tilbud, 10 sp, ASV) Vedtak Godkjennes med kommentarer Kommentar: - Det er litt utradisjonelt å bare legge opp til muntlig eksamen og ber om en evaluering etter at emnet er gjennomført. - Det ble diskutert om pensumvalget i for stor grad er knyttet opp til emneanvarlig. Har det vært en prosess der en har involvert flere i valget av pensum? - Hvordan evaluerer/kvalitetssikrer studentene tilbudet? SN-sak Godkjenning av nytt emne Sport and Exercise Psychology, Engelsk, 15 sp, Tilknyttet psykologi, ASV) Vedtak: Godkjent SN-sak Revisjon av studieplan Personalutvikling og ledelse 1 (30 sp, EVU-tilbud, ØKORG) Saken ble utsatt til neste møte SN-sak Godkjenning av linjene Kreativ Dokumentar og Digital Visual Design (180 sp, Den norske filmskolen) Vedtak: 7

8 Studienemnda utsetter vedtak til neste møte for å gi mulighet til å se studieplanene fra Filmskolen og TVF i sammenheng. Studienemnda ber også om en gjensidig kommentering av studieplanene fra TVF og DNF til gjennomgangen i neste møte. Merknad: I forhold til studieplanen på DNF så blir det en endring i forhold til studiepoengregistreringen. Det vil på alle linjer bli lagt opp til 60 studiepoengregistrering etter første år og resterende 120 studiepoeng etter 3. året. Drøftingssaker SN-sak Kvalitetssystemets evalueringsordninger Vedtak: Studienemnda ber om at foreslått revidert opplegg for kvalitetssystemets evalueringsordninger legges frem for dekaner og studieledere for kommentering. Intensjonen er å få gjort et vedtak i studienemndas novembermøte slik at endringene kan bli implementert fom. våren SN-sak Studienemndas foreløpige behandling av Styrets årsrapport for studiekvalitet Vedtak: Studienemnda vil ha saken til ny vurdering og vil spesielt se nærmere på om studienemndas kommentarer i punkt 4.1. og er dekkende og passer inn i rapporten slik rapporten er utformet nå. Under saken ble det også diskutert om hvorvidt det bør synliggjøres at det stadig økende negative forholdstallet mellom ansatte og studenter (på enkelte studier) kan være en trussel for fremtidig bærekraft og kvalitet på studier. Studienemnda ønsket at ev. kommentarer fra dekanene om slike forhold trekkes frem spesielt i kvalitetsrapporten der det er naturlig i forhold til å diskutere studienes kvalitet. Bakgrunnsmaterialet for studienemndas vurderinger legges ved innkallingen til neste møte. SN-sak NOU2014:15 MOOC til Norge Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Vedtak: Saken tas opp i neste møte. Høringsfrist på utredningen er 20. oktober (Fra HiL) Se spesielt på anbefalingene i rapporten. SN-sak Endring av eksamensform på masteremnet Innovasjon i tjenesteyting (15 sp, Knyttet til MAINN og MPA) ETTERSENDT SAK Vedtak:Godkjent Endringen innebærer endring fra 6 timers skoleeksamen til hjemmeeksamen over 2,5 dager SN-sak Orienteringssaker a) Rektoratets arbeid med Strukturmeldingen Jens Uwe orienterte om status. Fristen for HiL er 31. oktober (Blir behandlet i høgskolestyret 28. oktober). b) Status for opputdanningsmeldingen. Jens Uwe orienterte. Det forberedes en styresak i forhold til oppfølgingspunktene. d) Referat fra studienemndsmøte Tatt til etterretning. Referat fra studienemndsmøte 22. august

9 Tilstede: Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (Administasjonen), Fredrik Graver (Vara repr, DNF), Terje Ødegaard (ASV), Jens Uwe Korten (Leder), Arve Thorsberg (Sekretær), Iben Kardel (Studiedirektør), Anne Røisehagen (DNF) (fra 09.20). Forfall: Ingen studentrepresentanter eller varaer kunne møte Møtetidspunkt: Møteleder: Jens Uwe Korten Referent: Arve Thorsberg Kommentarer til referat fra forrige møte - Møtetidspunktene som starter kl vil bli endret til (oppdatering sendes ut i kalenderen) Vedtakssaker Studienemndas vurdering av avdelingenes kvalitetsrapporter Vedtak (Vedtaket vil inngå i sin helhet i høgskolens kvalitetsrapport): Studienemnda har følgende uttalelse til avdelingenes kvalitetsrapporter.avdelingenes kvalitetsrapporter gir en god indikasjon på at kvalitetsarbeidet tas på alvor og at studiekvaliteten jevnt over er tilfredsstillende. PhD-området er for første gang inkludert i kvalitetsrapporteringen og inntrykket er at det jobbes godt med å innarbeide kvalitetssystemets forventninger også der. Høgskolens EVU-portefølje er ikke like systematisk og etterrettelig rapportert som det øvrige tilbudet. Dette bør sees på spesielt i forbindelse med neste rapportering. Dekanene har blitt flinkere til å følge forventningene i rapporteringsmalene og det er nå enklere å sammenligne avdelingenes forståelse for kvalitetsarbeidet og hva som faktisk gjøres på avdelingene. I forhold til de enkelte punktene i rapporteringsmalen kan det sammenfattes følgende: 1. Dekanene følger godt med på studienes nøkkeltallsutvikling og virker å forholde seg til disse på en tilfredsstillende måte. 2. Evalueringspraksisen virker gjennomgående godt tilpasset studienes egenart og fungerer som viktig bidrag til å utvikle utdanningstilbudet. Studienemnda har imidlertid merket seg at tidligere kvalitetsrapporter har påpekt at det kan være utfordringer med å få tilbakeføringssløyfen av emne- og studieevalueringer til å være god nok på alle studier. Inntrykket fra avdelingenes kvalitetsrapporter gir indikasjoner på at dette er bedre nå. En indikasjon på at det fremdeles kan være forbedringspotensial ser en av årets studieprogramundersøkelse der studentene, etter studienemndas vurdering, i for liten grad svarer at "Fagmiljøet lytter til studentenes synspunkter og at studentene har reell innflytelse på utviklingen av studiet". Trolig handler dette vel så mye om god forventningsavklaring og informasjon om resultater fra tidligere evalueringer, mer enn at studentenes innflytelse reelt sett er liten eller for dårlig. Like fullt må dette følges opp spesielt i neste rapporteringsrunde. Det var i årets kvalitetsrapportering bedt om en særrapportering rundt praksis og prosedyrer for sensurarbeidet. Det generelle inntrykket er at det er ulik praksis fra studium til studium, og da mer enn fra avdeling til avdeling. Noen studier har sensorveiledninger (til dels også veldig detaljerte), andre ikke. Det er ulik praksis for om og hvordan sensurmøter holdes. Enkelte emner og studier har flere kommisjoner, andre bare en. Det er også ulikt i hvilken grad det nyttes karakterveiledninger utover det som studieforskriften angir i generelle vendinger. Flere legger også vekt på utstrakt bruk av eksterne sensorer som et viktig kvalitetselement, mens andre bare i mindre grad bruker ekstern sensor. Det er studienemndas mening at en bør etterstrebe en type standardisering på hvordan praksis er for sensurarbeidet ved HiL, I første omgang ønsker studienemnda at det jobbes for at sensorveiledninger blir en del av en slik standardisering. 9

10 3. Studieutvalgene er en helt sentral del av kvalitetssystemet og virker jevnt over å fungere godt og nært opp til intensjonen for de fleste studier. Enkelte studier har også valgt å involvere studentene aktivt i forhold til ansvar for møteinnkalling, saksforberedelse og møteledelse. Dette virker å være en praksis som kan anbefales flere studier der en har utfordringer med å få studieutvalgene til å virke optimalt. Tidligere rapporteringer har vist at en kan ha utfordringer i forhold til å få velfungerende studieutvalg på rene deltidsstudier. Denne indikasjonen ser en også i årets rapportering. Det forventes at studielederne og de tillitsvalgte tar dette på alvor og gjør forsøk på å bedre dette. Studienemnda vil etterspørre dette spesielt i forhold til neste rapporteringsrunde. 4. Det er noe varierende hvor detaljert dekanenes redegjørelse er i forhold til vurderingen av kvalitetsarbeidet på avdelingsnivået. Dette henger nok også sammen med at det meste av arbeidet foregår i det enkelte studiemiljø mer enn på avdelingsnivået. Avdelingsnivået virker også å være noe ulikt involvert i forbindelse med studieplanendringer og studieplanutvikling. Studienemnda vil understreke at det er viktig å sikre at avdelingsstyrene er involvert i den grad kvalitetssystemet forventer, og at ansatte og studenter får den nødvendige innflytelse i saker som er viktige for utviklingen av studiekvalitet på avdelingen. Studienemnda er av den oppfatning at avdelingenes kvalitetsrapporter i dag nok har et for overordnet fokus til å kunne fange opp nødvendige nyanser og utfordringer på studienivået når det skal aggregeres opp i en avdelingsrapport. Før neste års rapportering vil en justere rapporteringsmalene slik at avdelingens refleksjon rundt tilstanden på studieprogramnivået kommer tydeligere frem. 5. Dekanenes rapporter har også noe ulikt detaljeringsnivå i forhold til hva som trekkes frem som gjennomførte og planlagte tiltak for å utvikle kvaliteten i studiene. Inntrykket er imidlertid positivt i forhold til at studiene jobber aktivt med relevante tiltak for å bedre studiekvaliteten. Studienemnda ser ikke at det er trukket frem studievise eller mer overordnede tiltak som ikke kan løses innen gjeldende ressursramme for neste studieår. Også på dette punktet er det trolig hensiktsmessig at avdelingenes kvalitetsrapporter gis et noe større studieprogramfokus mer enn generelle vurderinger. SN-sak Godkjenning av mindre studieplanendringer a) Endring av eksamensform på emnet Snow Business (knyttet til reiselivsstudiene) Vedtak: Godkjent Endringen innebærer: Endring til Individuell skriftlig skoleeksamen på 4 timer b) Endring av eksamensform på emnet Personal- og kompetanseledelse (knyttet til Bachelor i organisasjon og ledelse Vedtak: Godkjent Endringen innebærer: Endring til 3 dagers hjemmeeksamen (en eller to studenter sammen) SN-sak Revisjon av studieplan SAMPLAN (Videreutdanning, 30 sp, ØKORG) Vedtak: Godkjent med kommentar Revisjonen innebærer først og fremst en bedre tilpasning til kvalifikasjonsrammeverket. Kommentar: Studienemnda tar ikke stilling til finansieringssiden av studiet. 10

11 Drøftingssaker SN-sak Kunnskapsdepartementets strukturmelding Studienemnda vil ikke komme med noe i vedtaksform til saken, men vil gi en generell oppfordring til ledelsen om at studiekvalitet bør farge tilbakemeldingen til departementet. HiL er et relativt lite studiested med god kvalitet på de fleste studier etter de fleste måleparametre. SN-sak Kvalitetssystemets evalueringsordninger Studienemnda ber om at bakgrunnsnotatet bearbeides i tråd med innkomne kommentarer og legges frem til ny behandling i møtet. 4 SN-sak Orienteringssaker a) Studiekvalitetsdagene 6-7. oktober Jens Uwe orienterte om status for planleggingen b) Ang. lokalisering av studiested for masterstudium Audiovisuell fortelling Vedlagt saken - korrespondanse mellom HiL og NOKUT. Etter at saken var til orientering i studienemnda har NOKUT trukket tilbake godkjenningen av studietilbudet. Det er gitt ny for HiL med å komme med ny og mer detaljert informasjon. Saken følges opp av ledelsen c) Ang. Mastersøknad Joint Masters Degree in Sports and Exercise HiL har fått SiU-midler til videreføring av arbeidet og søknaden om en master. Det blir ikke sendt noen søknad til NOKUT før tidligst fristen 1. februar Studieplanen vil bli forelagt studienemnda før eventuell oversendelse til NOKUT. d) Varsel om evaluering av HiLs kvalitetssystem våren 2015 Vedlagt brev fra NOKUT med orientering om evalueringen e) Etatsstyringsmøtet Tilbakemelding til Høgskolen i Lillehammer Tilbakemeldingsbrevet var vedlagt til orientering. I tillegg orienterte Jens Uwe om hva slags oppfølging HiL vil gjøre på bakgrunn av tilbakemeldingene fra departementet. f) NOKUTs behandling av PhD-søknad innen visuell estetikk Vedlagt Brev fra NOKUT om avslag + Dokument med sakkyndig komitees vurdering. Det er gitt forlenget frist for å sende kommentarer på komiteens vurdering. Eventuelt: a) Hvilke rammer eller retningslinjer må ligge til grunn for at man skal kunne gjøre opptak av forelesninger (enten fra HiL eller om studenter gjør det selv). Jens Uwe Korten tar problemstillingen videre til personalseksjonen. b) Den nye NOU om MOOC bør opp i neste møte. Husk å sende den ut i god tid før møtet e) Referat fra studienemndsmøte Tatt til etterretning. LMU har ikke tidligere behandlet disse referatene og da det dreier seg om i alt 4 referater har sekretæren valgt ikke å legge disse inn direkte i møteinnkallelsen. I stedet henvises det til hjemmesiden: 11

12 Sekretæren har gjennomlest referatene og i forhold til utvalgets fokusområder skal en være oppmerksom på referatet fra (SN-sak 29-14): SN-sak Ny studieplan Bachelor i sports management (180 sp, ØKORG) Studiekoordinator Anders Lindstad deltok under behandlingen av saken Vedtak Studieplanen godkjennes med kommentarer Kommentarer - Det meste av innholdet i planen virker å være på plass. Studiemiljøet bør jobbe mer med å få presentert hvordan eksamens- og undervisningsformer understøtter studiets læringsutbytte. Videre bør det fremgå mer tydelig i studieplanen hvordan studiets kobles til forskning (forskningsbasert undervisning), hvordan kravet til departementet om entreprenørskap i studiene imøtekommes, og «internationalisation at home» (som mer enn bare internasjonalisering som mulighet for utveksling). - Studienemnda ser at det kan være utfordringer med å lage et godt læringsmiljø siden studiet nesten utelukkende består av emner fra andre studier. Det virker imidlertid som om fagmiljøet har tatt høyde for dette i planleggingen og tenker å løse dette med egne seminarer og annet. Det kunne vært en løsning å lage et eget forberedende/innførende emne for disse studentene slik at de fikk en mer formell felles plattform for studiet. - Ang. emnebeskrivelsen for Arrangementsledelse (7,5 sp): Her ønsker studienemnda forelagt en ferdig pensumliste før emnet gjennomføres. f) Referat fra vaffelmøte Tatt til etterretning. Referat fra vaffelmøte 25. mars 2014 kl Tilstede: Ann-Kristin (fagpolitisk ansvarlig LiSt), Julie Helen (informasjonsansvarlig LiSt), Lasse (leder LiSt), Andreas (økonomiansvarlig LiSt), Tormod (velferdsansvarlig LiSt), Anne (studentprest), Monika (dir. SOPP), Bente (rektor), Jan (økonomi- og driftsdir.), Iben (studiedir.) og Kristin (ref.) 1. Samarbeidsavtale HiL og LiSt LiSt savner en ordentlig avtale med høgskolen. Per i dag henvises det til serviceerklæring fra 2001, en avtale mellom HiL og StHiL fra 1997 og nyere delavtaler på enkeltprosjekter. Det opprettes en arbeidsgruppe som tar en gjennomgang punkt for punkt med sikte på å utarbeide en ny avtale. Hver seksjon melder inn tema som er hensiktsmessig/ønskelig å få inn. Jan følger opp. 2. Åpningstider DownHiL Viser til tidligere sak om utvidet åpningstid i DownHiL. Pga adgangskontroll er dører fra DownHiL og videre inn i høgskoleanlegget låst på kveldstid. Det oppfordres til å respektere låste dører og ikke forsøke å tvangsåpne disse. Per i dag er det gjort skadeverk for ,- For mer informasjon kan saken følges opp med Liv O. 3. Hærverk i bordtennisrommet I perioder oppleves hærverk på vegger og tak i bordtennisrommet. Bordet vil bli fjernet om ikke skadeverket opphører. LiSt er allerede varslet om problemet og hjelper til med å kommunisere dette videre. 12

13 4. Orientering om SOPPs nye merkevarestrategi samt ny struktur for organisering av SOPP Adm.dir. ved SOPP, Monika Solberg, orienterte om ny profil, webside og organisering. Følger opp i neste møte med informasjon om strategiplan for Eventuelt - Studiestart: Søknadsfristen for fadderledere har gått ut og det legges opp til en ansettelsesprosess ila neste uke. Det er fem søkere til stillingene. - Studiekvalitetsdagene: Går av stabelen oktober (uke 41) med tema forskningsbasert undervisning. - SOPP ønsker å delta på tillitsvalgtseminar til høsten. OS 18/14 Orienteringssaker: a) Status avvikssaker og forbedringsforslag Ingen nye saker er meldt inn i avvikssystemet b) Orientering fra årets Universellforum v. Oddny Leirmo Tema: Hvordan universitets- og høgskolesektoren kan arbeide og samarbeide videre for å lette overgangen til arbeidslivet for studenter med nedsatt funksjonsevne. Der var bl.a. presentasjon fra Arbeidsforskningsinstituttet om situasjonen for unge med funksjonsnedsettelse i dag. Karrieretjenesten og tilretteleggingstjenesten på NTNU gav eksempler som viser at tiltak og støtte i overgangen fra utdanning til arbeid handler om mer enn det å få støtte i selve overgangen og NAV gav innføring i en rekke tiltak som er relevant å kjenne til i overgangen fra studier til arbeidsliv. Noe arbeidsgivere benytter traineeordninger og opplever suksess med ordningen (f.eks. Arbeidstilsynet og Statens vegvesen). Noe institusjoner arrangere i samarbeide med NAV introduksjonsforløp for kommende studenter for at de blir bekjent med det å være student før studiestart (mange av disse studentene har hverken arbeidet eller vært i studieforløp i flere år). På Universells hjemmeside kan en lese mer om forumet og annet relevant informasjon: - HiL er p.t. i kontakt med NAV om mulighet for lignende forløp for HiLs studenter. - Det store institusjoner har egen karriereveiledning og det stilles spørsmål ved om HiL også bør ha dette. Dette kunne bli et punkt for LMU å se nærmere på. Oddny orientert også fra Nasjonal forum for sikkerhetsvurdering hvor fokus bl.a. var å se på utfordringer i møtet med studenter med ulike funksjonsnedsettelser samt tilrettelegging og universell utforming sett i forhold til utdanning og kommende yrke. Der var også fokus på politiattester og arbeidet med vurdering av disse samt taushetsplikt vs. opplysningsplikt. - Studenter med psykososiale utfordringer kunne bli et punkt for LMU å se nærmere på. c) Orientering om arbeidet med strukturmeldingen v. Jens Uwe 13

14 Regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om struktur i universitets- og høgskolesektoren våren Målet er høyere kvalitet i utdanning og forskning. Innspill fra sektoren vil bli vurdert og tillagt vekt i denne prosessen og frist for endelig innsendelse av innspill til KD er 31.oktober. HiL har innsendt innspillet sitt som peger på en fusjon med HiG. På HiL hjemmeside ( kan en lese mere om strukturmeldingen og HiLs innspill. DS 21/14 Drøftingssaker: a) LMUs deltakelse ved LMU-forum 2014 i Trondheim d november Sekretæren fra LMU deltar samt 5 studenter (tre studentrepresentanter og to varamedlemmer). LMU vil dekke utgifter for to av disse medlemmer og LiST vil dekke utgifter for tre. Sekretæren vil stå for å arrangere reisen og hotellopphold. b) Orientering om høringsinnspill fra HiL ang. NOU 2014:5 MOOC til Norge nye digitale læringsformer i høyere utdanning Av høringsinnspillet fra HiL fremgår det at HiL tager anbefalingene til etterretning men grundet ressursmangel ikke ønsker å satse på MOOC på nuværende tidspunkt. Eksemplarer av utredningen ble utdelt ved møtet (den er også tilgjengelig på nettet: OS 22/14 Eventuelt SN-sak fra referat fra studienemndsmøte skal behandles i LMU og kommer med som punkt på neste møteinnkalling. 14

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201 Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet 2013-2014) Tid: 26.09.2014 kl. 11-12 Sted: Møterom Ø-201 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder FA Ingrid

Detaljer

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen.

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen. Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Tore Helseth (ASV), Camille Thisell (TVF), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (ADM), Anette Velure (Studentrepresentant),

Detaljer

LMU-MØTEREFERAT. Varamedlem Varamedlem

LMU-MØTEREFERAT. Varamedlem Varamedlem LMU-MØTEREFERAT Tid: 09:00-10:30 Onsdag 10.12.2014 Sted: Ø-201, HiL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder FA Ingrid Tvete Medlem FA Kim Nicolay Branstad Medlem ST

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL

Læringsmiljøutvalget HiL Møteprotokoll Tid: 14:00-15:40 tirsdag 19.2.2013 Sted: Ø-201, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 7. mars 2013 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2014 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALTET 2014 LÆRINGSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Innhold 1 Vurdering av arbeidet i 2014 og tilrådning for 2015... 2 2 Mandat

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 tirsdag 29.05.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 onsdag 08.02.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2015 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALTET 2015 LÆRINGSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 1 Vurdering av arbeidet i 2015 og tilrådning for 2016 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Miscellaneous. Referat fra forrige møte: Ingen kommentarer til referat fra forrige møte.

Miscellaneous. Referat fra forrige møte: Ingen kommentarer til referat fra forrige møte. MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndas møte 14. mars 2012 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 23.03.2012 08:05 Referat fra studienemndsmøte 14. mars 2012 (kl 09.00-11.30,

Detaljer

Årsrapport for Studienemnda 2013

Årsrapport for Studienemnda 2013 Årsrapport for Studienemnda 2013 Årsrapport - Innhold: Kapittel 1. Vurdering av virksomheten/tiltak/tilrådinger for videre arbeid Kapittel 2. Mandat/oppgaver, sammensetning og representanter Kapittel 3.

Detaljer

Referat fra studienemndsmøte 24. februar 2017

Referat fra studienemndsmøte 24. februar 2017 Referat fra studienemndsmøte 24. februar 2017 Tilstede: Jens Uwe Korten (Prorektor, leder), Iben Kardel (Studiedirektør), Sigbjørn Hernes (Administrasjonen), Sveinung Berild (ØKORG), Fredrik Graver (DNF),

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Medlem FA Mona Stokke Medlem FA Karoline Spange Andreas Halvorsen.

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Medlem FA Mona Stokke Medlem FA Karoline Spange Andreas Halvorsen. Møteprotokoll Tid: 14:00-16:00 torsdag 26.11.2009 Sted: N-405, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2009 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten

Detaljer

Årsrapport for Studienemnda 2014

Årsrapport for Studienemnda 2014 Årsrapport for Studienemnda 2014 Årsrapport - Innhold: Kapittel 1. Vurdering av virksomheten/tiltak/tilrådinger for videre arbeid Kapittel 2. Mandat/oppgaver, sammensetning og representanter Kapittel 3.

Detaljer

Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201)

Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201) MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndsmøte 3. mai 2010 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 12.05.2010 10:29 Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201) Tilstede:

Detaljer

Referat fra studienemndsmøte 14. juni (Kl 09.15-11.30, Ø-201)

Referat fra studienemndsmøte 14. juni (Kl 09.15-11.30, Ø-201) MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndsmøte 14. juni 2013 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 20.06.2013 12:58 Referat fra studienemndsmøte 14. juni (Kl 09.15-11.30, Ø-201)

Detaljer

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline Egge Grung 10.06. 2008 Grunnlagsdokument vedtatt av høgskolestyret 1.1 Micheline Egge Grung, Arve Thorsberg og Kjell Magne Enget 13.11.2008 Grunnlagsdokument

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Årsrapport for Studienemnda 2008.

Årsrapport for Studienemnda 2008. Årsrapport for Studienemnda 2008. Saksbehandler: Arve Thorsberg, sekr. for studienemnda Innledning Årsrapporten er strukturert slik: Kapittel 1. Mandat/oppgaver, sammensetning og representanter Kapittel

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501 Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl. 13.00 15.40, N-501 Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Hans-Johan Karlsen Ida Mattsson Andreas Halvorsen (til og med sak 34/2007) Ingrid

Detaljer

Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten

Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Høgskolen i Lillehammer 1 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Marte Myre Linberg Hege Kristin Haaland Stephen Dobson Ingrid Grimsmo Jørgensen

Detaljer

Årsrapport for studiekvalitet 2014 2015

Årsrapport for studiekvalitet 2014 2015 Årsrapport for studiekvalitet 2014 2015 til høgskolestyrets møte 11.06.2015 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 0.1 Torun Tøsse Løvseth 20.04.2015 Oppstart 0.2 Torun Tøsse Løvseth 21.05.2015 1. utkast

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget, 18.01.2013

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget, 18.01.2013 Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget, 18.01.2013 Tid: Kl 12.15 13.45 Rom: Møterommet 161 Medlemmer: Ledelsen: Studenter: Silje Eide Johansen (leder), Helene Bakkland, Kari Husebyaune, Wid Al-Shamkawy

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL

Læringsmiljøutvalget HiL Møteprotokoll Tid: 14:00-15:00 torsdag 26.11.2009 Sted: N-405, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 27. januar 2010 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas Halvorsen

Detaljer

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Undervisningskvalitet, studieprogramkvalitet og læringsmiljø ved avdelingen våren 2008 Rapporten er skrevet på basis av mottatte rapporter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79)

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79) MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 20.10.2014 Studieutvalget Møtedato 17.10.2014 Tidspunkt 13:00-15:35 Møtested NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Svein Bjørkøy for Tom Ottar

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Strand Hotell Fevik Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 09.12.2008 PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008 Tilstede fra Avdelingsstyret: Styreleder Anne Bakken Faglig

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

MS Office Library Main Document

MS Office Library Main Document MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndsmøte 19. november 2010 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 06.12.2010 10:08 Referat fra studienemndsmøte 19. november 2010 (Ø-201, kl

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Det foreslås vesentlige endringer i emneplanen:

Det foreslås vesentlige endringer i emneplanen: STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 8/13 fra SU-møte onsdag 4. desember 2013 Tilstede: Lars Tore Ronglan (leder), Gro Rugseth (SKP), Frank Eirik Abrahamsen (SCP), Jens Bojsen-Møller (SFP), Ørnulf Seippel (vara

Detaljer

Referat fra studienemndsmøte 24. april 2015

Referat fra studienemndsmøte 24. april 2015 Referat fra studienemndsmøte 24. april 2015 Tilstede: Jens Uwe Krten (Leder), Iben Kardel (Studiedirektør), Arve Thrsberg (sekretær), Terje Ødegaard (ASV), Bjørn Arne Buer (vara fr Anne Røisehagen, APS),

Detaljer

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 1. Nøkkeltall DNF tar inn 42 studenter hvert andre år, fordelt med 6 studenter på 7 linjer. Siden starten i 1997 har alle studenter

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Referat fra studienemndsmøte 16. desember 2016

Referat fra studienemndsmøte 16. desember 2016 Referat fra studienemndsmøte 16. desember 2016 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Anne Marie Røisehagen (APS), Emil Henningsmoen (Student), Iben Kardel (Studiedirektør), Ricardo Lugo (ASV), Sveinung Berild

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Fra kl 11.00 til 18.00 tirsdag 24. februar Fra kl 09.00 til 14.30 onsdag 25. februar Til stede: Jan Olav Fretland (leder)

Detaljer

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen 15. mars 2013 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Formål (fra NOKUTs hjemmeside): NOKUT er tilsynsorgan for utdanning ved

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2011

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2011 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2011 1. Vurderinger av arbeidet i 2011 og tilråding for 2012 LMU har i 2011 behandlet en rekke saker for å utvikle høgskolens læringsmiljø. Noen av sakene utvalget

Detaljer

I møtet kom det inn en del konkrete kommentarer som vil bli innarbeidet i nettsidene.

I møtet kom det inn en del konkrete kommentarer som vil bli innarbeidet i nettsidene. Studienemnda HiL Møteprotokoll Tid: 28. august 2009 (09.15-11.30, Ø-201) Tilstede: Liv Randi Roland, Sigbjørn Hernes, Anne-Lise With, Geir Haugsbakk, Jens Uwe Korten, Iben Kardel, Sveinung Berild, Arve

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 25.08.2016. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00-16:15. Til stede fra Universitetsstyret: Dag Rune Olsen, Kari Amble, Kjersti

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Dato: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 Sted: Pilestredet 46, Oslo Tid: Fra kl 10.00 til kl 12.30 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger-Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein Rekkedal

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Studienemndsmøte 19. Februar 2016

Studienemndsmøte 19. Februar 2016 Studienemndsmøte 19. Februar 2016 Tilstede: Jens Uwe Korten (leder), Ricardo Lugo (ASV), Anne Marie Røisehagen (APS), Fredrik Graver (DNF), Svein Bergum (ØKORG, frem til sak 09-16), Sigbjørn Hernes (Administrasjonen),

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 2. mars 2012 TID: 9.00 13.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: MØTESTED: BIBEL OG BØNN: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Kl. 10-14 på HiL

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Kl. 10-14 på HiL Protokoll fra møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Kl. 10-14 på HiL Tilstede: Styreleder Kari Broberg Styremedlem Peter Nicolai Arbo Styremedlem Jan Grund Styremedlem Trine Løvold Syversen Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Innkalling og sakliste ble godkjent. Én sak ble meldt til eventuelt. Sak 78/16 ble behandlet før sak 74/16.

Innkalling og sakliste ble godkjent. Én sak ble meldt til eventuelt. Sak 78/16 ble behandlet før sak 74/16. Møtebok fra møte i Høgskolestyret 26. oktober 2016 Kl. 10-14.45 Til stede: Styreleder Peter Arbo Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Camilla Jarlsby Styremedlem Audun Løhre (gikk ila behandlingen av sak

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/16 MØTE 11. februar 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Mari Kristin Sisjord

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A3 075, Grimstad Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl. 10.30-14.30 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte:

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:30-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Prorektor Gro Kvanli Dæhlin Studiekvalitetsdagen HiST 15.09.09 Kort om HiG 2400 studenter og 260 ansatte 3 fagavdelinger (på samme campus)

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse Høgskolen i Lillehammer Årsrapport 2009 jjuss,reiseliv, ss,reiseliv ss, v film film, lm, id idrett, rett,, helse h n, økono økonomi ko mi mi,, led ledelse else,, ssamfunn else amfun amfunn ivv, film m,

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 21.23.2016 Saksnr..: 2016/2981 Referat til Programrådsmøte tirsdag 15. mars 2016 Tid og sted: kl. 14.15-16.00 rom 489 Til stede: Liv

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 25. oktober 2013 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL MØTESTED: ÅPNING: Inge Særheim, møteleder, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne

Detaljer

Per Manne, Daniel Johanson, Linda Orvedal, Therese Sverdrup, Trine Kvingedal, Glen Kåre Widenhofer for Frid Helen Olsen Hop

Per Manne, Daniel Johanson, Linda Orvedal, Therese Sverdrup, Trine Kvingedal, Glen Kåre Widenhofer for Frid Helen Olsen Hop MØTEPROTOKOLL Programutvalget for bachelorutdanningen Dato: 24.05.2017 kl. 9:15 Sted: Kollegierommet Arkivsak: 15/00085 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Per Manne, Daniel Johanson, Linda Orvedal,

Detaljer

Innkalling til Programrådsmøte tirsdag 7. juni 2016 kl rom 494

Innkalling til Programrådsmøte tirsdag 7. juni 2016 kl rom 494 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 20.5.2016 Saksnr..: 2016/2981 Innkalling til Programrådsmøte tirsdag 7. juni 2016 kl. 14.15 16.00 rom 494 Referat fra 15.mars ble

Detaljer

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder).

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder). Referat fra mote Utvalg for undervisning og internasjonalisering. Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier Tid: Mandag 15. juni kl. 13.15-14.30 Sted: Rom 435, HF-bygget Til stede: Thorsteinn

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Møtereferat FUL 24.01.08

Møtereferat FUL 24.01.08 1 av 7 Studieavdelingen Møtereferat FUL 24.01.08 Til stede: -FUL-repr.; Per Ramberg, Annlaug Bjørnøs, Olav Fagerlid, Anne Borg, Kari Hag, Bjørn Rist, Helge Bjørn Bæverfjord, Anne Cecilie Haugstvedt, Håvard

Detaljer

Referat for møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN), onsdag 3. desember 2008, kl. 13.00

Referat for møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN), onsdag 3. desember 2008, kl. 13.00 Referat for møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN), onsdag 3. desember 2008, kl. 13.00 Til stede: Erik Boe, Tone Bratteteig, Arild Jansen, Marte Lauvhjell (referent), Eric S. Namtvedt,

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer