KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune"

Transkript

1 KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune

2 Analysen bygger på innrapporterte regnskapstall (KOSTRA) fra Narvik, Harstad, Rana og Ringerike, Kostragruppe 11 og Nordland. Definisjon kostragruppe 11: Mellomstore kommuner med middels bunde kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter. Det er til sammen 49 kommuner i denne gruppen der Narvik er den største kommunen. I KOSTRA er det utviklet en del sentrale nøkkeltall som både staten og kommunene selv fokuserer på. Enkelte områder har forholdsvis mange tall, mens andre har få. Når man går igjennom KOSTRA tall vil man oppleve at det reises mange spørsmål som ikke nødvendigvis dette eller andre nøkkeltall kan besvare. Her ligger på mange måter både styrkene og svakhetene ved KOSTRA nøkkeltall de er gode som grunnlag for overordnede refleksjoner, men som grunnlag for å finne svar må mer detaljerte undersøkelser gjøres. I dokumentet presenteres de ulike tjenesteområdene. I tabellene vises ressursbruken på området fordelt pr. bruker i målgruppen og sentrale tjenestedata. Kommunens yngste og eldste innbyggere er de som bruker kommunale tjenester mest og det er derfor viktig å ta hensyn til dette i vurderinger av tallene. Kommunene vi sammenligner oss med har noe ulik demografi enn Narvik kommune Demografi og utgiftsbehov er førende for kommunens frie inntekter og bør derfor være førende for kommunens prioritering mellom tjensteområdene. Som tabellen under viser har Narvik kommune flest i aldersgruppen 80+ samt færre i de yngste aldersgruppene. Narvik Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragr 11 B. Behovsprofil - nøkkeltall Befolkningsdata per Folkemengden i alt Andel kvinner 49,4 49,4 49,9 49, ,4 49,3 Andel menn 50,6 50,6 50,1 50, ,6 50,7 Andel 0 åringer 0,9 1, ,8 1 1 Andel 1-5 år 5,6 5,4 5,8 5,4 5,2 5,4 5,6 Andel 6-15 år 10,9 10,8 11,5 11,8 10,9 11,6 12,3 Andel år 3,9 3,7 3,7 4,1 3,5 4 4,1 Andel år 9 8,7 8,4 8,2 7,7 8 7,8 Andel år 53,6 53,8 53,7 53,2 55,2 53,1 52,4 Andel år 10,6 10,9 11,3 11,4 11,7 11,8 11,6 Andel 80 år og over 5,5 5,6 4,5 4, ,2 Det er ikke satt inn forklaring til alle tabeller. Det vises her til årsrapport 2015 samt rådmannens budsjettgrunnlag for flere forklaringer. Det vises også til kommunebarometeret. Funnene her viser at det ikke alltid er sammenheng mellom ressursbruk og resultater på kvalitet og omfang. Side 2 av 51

3 Utgifter og formål sammenlignet med andre Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 11 Pleie og omsorg Grunnskole Barnehage Adm, styring og fellesutgifter Sosiale tjenester Kommunehelse Barnevern Kultur og idrett Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Andre områder Brann og ulykkesvern Kommunale boliger Samferdsel Næringsforv. og konsesjonskraft Kirke Totalt Side 3 av 51

4 Hovedtall drift Økonomi - Frie inntekter i kroner per innbygger 2015 Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for kommunenes økonomiske handlingsrom og utviklingen i tjenestetilbudet. Narvik kommune har lavere frie inntekter pr innbygger enn Harstad, kommunegruppe 11 og Nordland, men høyere enn Rana og Ringerike. De frie inntektene pr innbygger sammenlignet med andre kommuner har sammenheng med forskjeller i kommunens demografi, endring antall innbyggere, skatteinngang, skjønnstilskudd og Nord-Norgetilskudd.

5 Investering, finansiering, balanse Økonomi Brutto inv.utg, administrasjon og styring, i prosent av tot brutto inv.utgifter Brutto inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brutto inv.utgifter Brutto investeringsutg, barnehage, i prosent av totale brutto inv.utg Brutto investeringsutg, barnevern, i prosent av totale brutto inv.utgifter Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland 2015 Kostragruppe 11 0,0 % 56,5 % 6,2 % 0,0 % 1,9 % 6,0 % 6,5 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 3,9 % 0,0 % 3,2 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 0,2 % 20,5 % 2,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % Brutto investeringsutg, bolig, i prosent av totale brutto inv.utg 0,0 % 0,0 % 0,5 % 9,9 % 0,7 % 6,7 % 11,8 % Brutto investeringsutg, grunnskoleopplæring, i prosent av 11,1 % 1,6 % 37,3 % 25,5 12,6 % 18,8 % 21,9 % totale brutto inv.utg % Brutto investeringsutg, helse og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg 3,8 % 0,3 % 3,7 % 44,1 % 4,9 % 11,4 % 10,2 % Brutto investeringsutg, kirke, i prosent av totale brutto inv.utg 0,0 % 0,0 % 2,5 % 1,9 % 1,7 % 1,7 % 1,5 % Brutto investeringsutg, samferdsel, i prosent av totale brutto 27,9 % 9,3 % 7,3 % 2,2 % 15,6 % 15,1 % 11,7 % inv.utgifter Brutto investeringsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto inv.utgifter 4,4 % 0,8 % 8,0 % 0,7 % 0,4 % 9,0 % 6,8 % Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 0,0 % 1,9 % 1,5 % 11,0 % 1,6 % 3,9 % 3,9 % Narvik kommune har over flere år hatt lavt investeringsnivå. For 2015 gir rehabilitiering av rådhuset utslag for kommunen. I årene fremover vil det gjennmføres investeringer innen idrettsbygg, skole, barnehage, brannstasjon samt infrastruktur. Side 5 av 51

6 Grunnskole Prioritet Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe ,4 % 20,3 % 21,0 % 22,9 % 23,4 % 22,6 % 24,2 % ,5 % 0,7 % 0,6 % 1,0 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev Dekningsgrad Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring 0,3 % 1,0 % 0,7 % 3,0 % 1,6 % 1,8 % 0,6 % Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 9,1 % 8,1 % 7,1 % 9,8 % 6,0 % 9,9 % 8,2 % Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 2,5 % 1,3 % 4,7 % 4,3 % 4,0 % 4,2 % 3,6 % Andel elever i kommunal og privat SFO med 100prosent 100,0 % 86,3 % 46,1 % 52,5 % 65,5 % 54,7 % 40,4 % plass Andel elever i kommunal SFO med 100prosent plass 100,0 % 85,5 % 46,0 % 52,5 % 64,6 % 54,0 % 39,9 % Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens 93,7 % 95,0 % 97,3 % 99,0 % 98,4 % 97,8 % 97,0 % innbyggere 6-15 år Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 41,1 % 40,9 % 64,8 % 38,7 % 54,3 % 51,4 % 48,1 % Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 39,2 % 38,6 % 64,4 % 38,7 % 53,0 % 50,4 % 47,2 % Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 24,9 % 23,0 % 12,6 % 13,3 % 21,2 % 19,6 % 19,5 % Kvalitet Elever per kommunal skole Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 11,8 12,2 14,3 13,7 12,1 11,4 12,4 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40,0 41,2 38,5 40,3 39,1 40,7 0,0 Side 6 av 51

7 Narvik kommune sin prioritering i prosent av samlede netto driftsutgifter er lavere enn både kommunene vi sammenlikner oss med, og lavere enn Nordland fylkes gjennomsnitt og Kostragruppe 11. Noe av forklaringen ligger i at elevgrunnlaget innen ordinær grunnskole og voksenopplæring synker. Samtidig som det har vært en nedgang i antall elever, og dermed inntektene, har ikke endringen resultert i endring i driftsutgiftene. Dette forklarer i stor grad økningen i netto driftsutgifter i prosent og kroner for voksenopplæringen. Samtlige kommuner, Nordland og Kostragruppe 11 øker markant fra 2014 til 2015 i netto driftsutgifter per innbygger til voksenopplæring. Nivået på netto driftsutgifter må sees i sammenheng med pedagogtetthet som igjen er direkte påvirket av skolestrukturen i Narvik. Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor, per elev, er en indikator som sier noe om kommunens egne tjenesteproduksjon og produktivitet. Som oversikten viser er Narvik kommune den minst effektive av sammenliknings-kommunene, men mer effektiv enn Nordland fylke og Kostragruppe 11. Denne indikatoren må sees i sammenheng med skolestrukturen i Narvik, hvor vi har relativt mange skoler som ikke har fult ut utnyttet kapasiteten hverken i forhold til antall elever per lærer, eller i forhold til størrelsen på skoler og klasserom. Selv om antallet elever er relativt stort, er ikke endringer i antallet klasser like stort, altså opprettholdes kostnadsnivået selv om nevneren reduseres. Denne indikatoren er derfor direkte påvirket av reduksjon i antallet grunnskolebarn. I forhold til dekningsgrad er det positivt for Narvik kommune å registrer at både andel elever som får spesialundervisning, og andelen timer spesialundervisning av antallet lærertimer totalt, synker. Det er likevel verdt å merke seg at andelen elever som mottar spesialundervisning i Narvik ligger under Rana kommune, Nordland og Kostragruppe 11, men over Harstad og Ringerike kommune. Sett opp mot andelen timer som går til spesialundervisning er det sterke indikasjoner på at det er relativt få elever som mottar spesialundervisning, og at de mottar relativt mye spesialundervisning pr elev. Det er også verdt å poengtere at organiseringen av spesialundervisningen de siste årene har gjennomgått en radikal endring fra skoleåret 2012/13 til 2015/16. Denne endringen gir effekter som ikke nødvendigvis slår ut i KOSTRA-indikatorer gjennom at man får en økt pedagogtetthet i klasserommene med dagens organisering hvor omtrent ⅔-deler av undervisningen hovedsaklig gis i klasserommet eller grupper. Tidligere var det ingen undervisning i klasserommene, og sterk fokus på enetimer eller små grupper. Side 7 av 51

8 Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 8 av 51

9 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Narvik 10,1 % 8,3 % 9,1 % 8,1 % Harstad 0,0 % 6,1 % 6,2 % 6,0 % Rana 11,0 % 10,5 % 10,3 % 9,8 % Ringerike 11,5 % 11,0 % 8,8 % 7,1 % Nordland 10,8 % 10,2 % 10,1 % 9,9 % Kostragruppe 11 10,0 % 9,2 % 8,4 % 8,2 % Side 9 av 51

10 Dekningsgrad - Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt Narvik 22,3 % 23,1 % 24,9 % 23,0 % Harstad 0,0 % 20,7 % 21,8 % 21,2 % Rana 21,5 % 21,2 % 17,4 % 13,3 % Ringerike 17,3 % 20,1 % 15,4 % 12,6 % Nordland 19,9 % 19,7 % 19,5 % 19,6 % Kostragruppe 11 19,0 % 18,9 % 18,4 % 19,5 % Side 10 av 51

11 Kvalitet - Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn Narvik 11,6 11,6 11,8 12,2 Harstad 0,0 13,3 12,9 12,1 Rana 12,5 12,2 12,4 13,7 Ringerike 13,4 13,4 14,2 14,3 Nordland 11,3 11,4 11,3 11,4 Kostragruppe 11 12,2 12,5 12,3 12,4 Side 11 av 51

12 Barnehage Prioritet Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe ,2 % 13,0 % 13,9 % 13,1 % 13,4 % 11,6 % 12,7 % Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Produktivitet Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr) Dekningsgrad Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år ,9 % 1,5 % 5,1 % 2,6 % 0,8 % 3,4 % 3,6 % Andel barn 0-5 år med barnehageplass 79,4 % 76,6 % 79,6 % 79,6 % 78,6 % 78,5 % 77,5 % Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til 82,2 % 81,2 % 82,9 % 86,8 % 83,6 % 84,8 % 80,9 % innbyggere 1-2 år Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,8 % 91,3 % 91,0 % 94,2 % 92,7 % 92,5 % 91,1 % Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til 97,8 % 96,9 % 96,0 % 98,4 % 98,4 % 97,3 % 97,4 % innbyggere 3-5 år Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 48,9 % 48,0 % 45,1 % 48,3 % 67,8 % 52,0 % 51,8 % Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass 9,8 % 10,5 % 15,0 % 6,8 % 12,2 % 9,9 % 10,6 % Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til 77,5 % 67,8 % 68,3 % 80,4 % 83,1 % 78,4 % 76,0 % innvandrerbarn 1-5 år Kvalitet Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 35,2 % 37,2 % 34,4 % 37,9 % 38,1 % 35,0 % 37,1 % Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til 82,2 % 81,2 % 82,9 % 86,8 % 83,6 % 84,8 % 80,9 % innbyggere 1-2 år Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,8 % 91,3 % 91,0 % 94,2 % 92,7 % 92,5 % 91,1 % Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 97,8 % 96,9 % 96,0 % 98,4 % 98,4 % 97,3 % 97,4 % Andel pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning 2,6 % 1,3 % 2,3 % 3,3 % 3,4 % 1,8 % 1,8 % Andel styrere med annen pedagogisk utdanning 8,0 % 4,2 % 6,7 % 0,0 % 10,3 % 11,3 % 8,4 % Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning 93,1 % 95,1 % 94,5 % 96,5 % 89,7 % 90,5 % 93,4 % Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i 5,9 5,8 6,5 6,0 6,2 5,7 6,1 kommunale barnehager Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) 6,2 6,4 4,9 5,6 5,5 6,0 6,1 Side 12 av 51

13 Narvik kommune har høyere netto driftsutgifter per innbygger i alderen 1-5 år, enn sammenlikningskommunene. Som det kommer frem under prioritering, produktivitet og tilrettelagte tiltak, har Narvik kommune relativt store utgifter per barn når vi sammenlikner med de andre kommunene. En forklaring kan være at vi har forholdsvis store utgifter til omfattende spesialpedagogisk hjelp hos fosterbarn i andre kommuner. En del av forklaringen kan være at den kommunale logopedtjenesten er lønnsplassert i spes.ped teamet, men gir også tjenester til skole/voksne. Narvik har en god dekningsgrad sett opp mot sammenlikningskommunene. Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 13 av 51

14 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 14 av 51

15 Kvalitet - Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning Narvik 92,0 % 89,0 % 93,1 % 95,1 % Harstad 0,0 % 90,8 % 88,0 % 89,7 % Rana 94,2 % 93,0 % 92,3 % 96,5 % Ringerike 85,6 % 90,5 % 94,3 % 94,5 % Nordland 87,5 % 87,6 % 89,1 % 90,5 % Kostragruppe 11 88,2 % 90,0 % 91,6 % 93,4 % Side 15 av 51

16 Kultur og idrett Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland 2015 Kostragruppe 11 Prioritet Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 3,2 % 3,0 % 2,2 % 3,9 % 4,3 % 3,8 % 3,3 % Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Netto driftsutgifter til idrett per innbygger Netto driftsutgifter til kino per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger Netto driftsutgifter til muséer per innbygger Kvalitet Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd Side 16 av 51

17 Kvalitet - Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 17 av 51

18 Kvalitet - Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 18 av 51

19 Pleie og omsorg Prioritet Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe ,1 % 2,5 % 4,9 % 4,7 % 2,8 % 3,5 % 4,7 % 6,5 6,4 6,9 5,7 6,8 5,2 4,8 Institusjoner (f ) - andel av netto driftsutgifter til plo 46,7 % 44,7 % 40,8 % 47,7 % 43,0 % 48,3 % 41,9 % Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av 40,6 % 39,3 % 36,0 % 32,8 % 33,8 % 32,2 % 33,4 % kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto 51,2 % 52,8 % 54,3 % 47,6 % 54,2 % 48,2 % 53,4 % driftsutgifter til plo Produktivitet Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter 12,7 13,0 11,2 13,2 14,1 12,4 13,1 Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon 90,2 91,9 85,1 90,1 87,6 91,3 89,9 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg Utgifter per beboerdøgn i institusjon Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekningsgrad Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov 31,2 % 30,5 % 25,0 % 27,8 % 27,4 % 25,5 % 25,5 % Andel av brukere (prosent) med noe/avgrenset 31,3 % 33,2 % 38,6 % 44,1 % 35,2 % 41,7 % 42,2 % bistandsbehov Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 43,0 % 57,0 % 41,3 % 83,2 % 31,8 % 58,9 % 50,8 % Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og 43,0 % 41,2 % 37,9 % 51,3 % 39,7 % 44,6 % 44,7 % over Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg) 98,8 % 97,4 % 107,2 % 91,2 % 95,0 % 97,2 % 96,4 % Andel beboere i institusjoner 80 år og over 76,2 % 75,5 % 65,3 % 73,8 % 75,0 % 69,9 % 71,9 % Andel beboere på institusjon under 67 år 7,6 % 5,3 % 17,8 % 8,7 % 8,2 % 9,3 % 8,6 % Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan 10,8 % 11,5 % 7,8 % 6,1 % 14,5 % 8,9 % 9,7 % Andel brukere i institusjon som har omfattende 93,0 % 90,6 % 87,0 % 88,3 % 90,2 % 87,5 % 84,8 % bistandsbehov: Langtidsopphold Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold. 55,6 % 41,4 % 53,8 % 40,0 % 41,2 % 40,6 % 42,5 % Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 9,7 % 8,3 % 7,9 % 8,4 % 5,7 % 6,4 % 7,0 % Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 23,1 % 23,4 % 22,0 % 27,8 % 24,4 % 17,0 % 20,4 % bistandsbehov, 0-66 år Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 21,8 % 20,5 % 20,2 % 13,6 % 17,1 % 16,6 % 15,5 % bistandsbehov, år Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over 16,6 % 18,9 % 17,1 % 10,3 % 14,3 % 12,8 % 14,6 % Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på 5,6 % 5,7 % 3,6 % 5,4 % 4,9 % 5,6 % 5,1 % institusjon Andel innbyggere år som er beboere på institusjon 1,5 % 1,8 % 1,1 % 1,5 % 1,3 % 1,8 % 1,6 % Side 19 av 51

20 Narvik Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 3,7 % 4,1 % 4,1 % 8,2 % 4,2 % 5,4 % 5,2 % Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på 13,5 % 13,6 % 9,5 % 14,7 % 14,0 % 14,5 % 12,9 % institusjon Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 98,9 % 98,9 % 100,0 % 90,4 % 95,2 % 94,9 % 95,9 % Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i 29,0 % 33,0 % 24,0 % 40,0 % 27,0 % 33,0 % 30,0 % prosent av bef. 80+ Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 26,7 % 26,7 % 21,0 % 30,4 % 34,4 % 30,1 % 29,4 % Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år Mottakere av hjemmetjenester, pr innb. 80 år og over Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 17,9 % 17,6 % 11,9 % 20,6 % 18,3 % 20,2 % 17,4 % Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og 18,3 % 17,4 % 12,7 % 20,4 % 15,5 % 17,7 % 15,9 % omsorgstjenester Kvalitet Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc 89,3 % 93,0 % 92,3 % 71,2 % 86,1 % 85,1 % 88,2 % Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 98,9 % 98,9 % 100,0 % 90,4 % 95,2 % 94,9 % 95,9 % Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 69,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,30 0,43 0,41 0,17 0,27 0,29 0,36 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,54 0,37 0,50 0,47 0,95 0,45 0,44 Grunnlagsdata (Nivå 3) Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon (253,261) Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon (253,261) Narvik kommune prioriterer tjenestene høyt sammenlignet med øvrige kommuner. Kommune plasserer seg gjennomsnittlig m.h.t. andel beboere under 67 år men ligger i det øvre sjikt for beboere over 80 år. Tabellen viser at brutto driftsutgifter pr plass ligger på kr som er ca 14% høyere enn gjennomsnittet i gruppen. Narvik har en høy andel beboere over 80 år som kan være en forklaring på at kostnadsnivået øker med stigende alder. Beleggsandelen er godt utnyttet sammenlignet med øvrige kommuner. Kostra definerer F254 som «Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende». De fleste enheter innen tjenesteområdet har et element av hjemmetjenester i seg. Hjemmetjenesten i Narvik kommune omfatter hjemmetjenestedelen av Ellas Minne, ABS (bofellesskap) og OBS (bofellesskap), Funksjonshemmede, Solborg, den tradisjonelle Hjemmesykepleien, UH-tjenesten, store deler av Helse og Rus & Psykiatri. Tilbudet til hjemmeboende er meget omfattende og tabellen viser at kommunen i 2015 brukte over 52% av netto driftsutgifter (PLO) til hjemmebaserte tjenester. Dette er på linje med gjennomsnittet av sammenligningskommuner. Også aldersfordelingen av tjenestemottakerne ligger på linje med de andre. Det er heller ikke store forskjeller m.h.t. mottakere med omfattende bistandsbehov, men Narvik kommune har her en nedgang i andelen hjemmeboende med høy timeinnsats. Driftsutgifter pr mottaker ligger betydelig over de vi sammenligner oss med, men her er en nedgang fra 2014 til Narvik kommune bruke i snitt kr mindre pr mottaker av hjemmetjenester i 2015, men fortsatt over kr mer enn kostragruppe 11. Det har tidligere vært fremhevet at boligstrukturen for UH er urasjonell og krever uforholdsmessig høy bemanning. Denne situasjonen gjelder fortsatt. Høyt sykefravær og medfølgende pensjonskostnader nevnes også som en forklaring. Narvik kommune har mange ressurskrevende brukere, og rapporterer i forbindelse med refusjonsordningen for særlig ressurskrevende brukere kostnader som er over snittet for landet. Det drives et kontinuerlig arbeid for å etablere tjenestenivået i Narvik kommune effektivt med fokus på forbedret kvalitet på tjenester som leveres. Side 20 av 51

21 Prioritet - Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie Narvik 8,3 6,6 6,5 6,4 Harstad 0,0 6,4 6,4 6,8 Rana 4,0 4,1 4,4 5,7 Ringerike 7,7 7,9 7,5 6,9 Nordland 4,8 4,8 4,9 5,2 Kostragruppe 11 4,9 4,7 4,8 4,8 Side 21 av 51

22 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 22 av 51

23 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 23 av 51

24 Dekningsgrad - Andel beboere i institusjoner 80 år og over Narvik 79,4 % 77,9 % 76,2 % 75,5 % Harstad 0,0 % 77,6 % 75,5 % 75,0 % Rana 72,5 % 69,2 % 68,9 % 73,8 % Ringerike 64,0 % 64,6 % 67,3 % 65,3 % Nordland 73,4 % 72,3 % 69,7 % 69,9 % Kostragruppe 11 75,6 % 74,9 % 72,3 % 71,9 % Side 24 av 51

25 Dekningsgrad - Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+ Narvik 31,0 % 31,0 % 29,0 % 33,0 % Harstad 0,0 % 27,0 % 29,0 % 27,0 % Rana 40,0 % 41,0 % 40,0 % 40,0 % Ringerike 23,0 % 23,0 % 24,0 % 24,0 % Nordland 32,0 % 32,0 % 33,0 % 33,0 % Kostragruppe 11 29,0 % 29,0 % 30,0 % 30,0 % Side 25 av 51

26 Dekningsgrad - Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens Narvik 26,6 % 26,7 % 26,7 % 26,7 % Harstad 0,0 % 25,4 % 36,3 % 34,4 % Rana 32,0 % 32,0 % 27,1 % 30,4 % Ringerike 0,0 % 0,0 % 0,0 % 21,0 % Nordland 28,9 % 30,9 % 29,3 % 30,1 % Kostragruppe 11 27,4 % 28,4 % 29,0 % 29,4 % Side 26 av 51

27 Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon (253,261) Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 27 av 51

28 Kommunehelse Prioritet Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland 2015 Kostragruppe Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter 3,7 % 4,0 % 4,1 % 4,2 % 4,6 % 5,2 % 4,6 % Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr innbygger Dekningsgrad Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,6 10,6 9,6 9,5 10,5 10,8 9,6 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 11,5 11,5 8,4 11,2 11,5 13,0 11,7 Årsverk av fysioterapeuter pr innb. 0-5 år. Funksjon 1,1 1,8 11,8 5,6 7,4 9,2 6,1 232 Årsverk av fysioterapeuter pr innbyggere. Funksjon 9,2 8,8 8,1 8,1 9,3 8,6 7,7 241 Årsverk av leger pr innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 3,9 1,0 7,1 5,1 3,4 7,0 6,8 Årsverk av leger pr innbyggere. Funksjon 241 9,5 10,5 6,6 9,4 8,3 10,5 9,5 Årsverk i alt pr innbyggere 0-5 år. Funksjon ,5 122,0 138,5 143,8 145,5 181,3 159,8 Kvalitet Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater 26,0 26,0 10,5 19,3 19,0 50,8 25,7 Åpningstid ved helsestasjon for ungdom per ,9 1,9 5,1 3,6 1,2 0,0 0,0 innbyggere år Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Sum timer per uke 4,0 4,0 14,0 10,0 3,0 0,0 0,0 I tallene inngår helsestasjon, legetjenester samt fysio- og ergoterapitjenesten. Tabellen viser at kommune ligger under gjennomsnittet i kostnader pr innbygger for helsetjenester totalt samt for de ulike delindikatorene bortsett fra forebyggende tjenester hvor vi ligger over gjennomsnittet. Kommunen har god dekningsgrad innen lege og fysioterapitjenestene. Det vises for øvrig til beskrivelse for hvert delområde over vedrørende måloppnåelse på forebygging. Side 28 av 51

29 Prioritet - Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 29 av 51

30 Prioritet - Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 30 av 51

31 Kvalitet - Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 31 av 51

32 Barnevern Prioritet Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252) Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe ,4 % 57,6 % 52,3 % 53,9 % 53,1 % 55,2 % 60,1 % 6,5 % 8,4 % 22,2 % 8,1 % 13,1 % 8,3 % 10,5 % Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) 40,2 % 34,0 % 25,5 % 37,9 % 33,8 % 36,5 % 29,4 % Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter til sammen per innbygger Dekningsgrad Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 3,8 % 3,7 % 5,3 % 5,2 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år 2,8 % 2,8 % 4,0 % 3,9 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år 3,6 % 3,2 % 4,6 % 3,5 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % Side 32 av 51

33 Prioritet - Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) Narvik 49,1 % 33,4 % 40,2 % 34,0 % Harstad 0,0 % 36,8 % 35,0 % 33,8 % Rana 42,0 % 44,7 % 38,5 % 37,9 % Ringerike 27,7 % 27,1 % 25,9 % 25,5 % Nordland 41,7 % 32,6 % 31,9 % 36,5 % Kostragruppe 11 34,8 % 31,5 % 30,7 % 29,4 % Side 33 av 51

34 Sosiale tjenester Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Prioritet Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, år Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av 3,0 % 3,4 % 4,9 % 4,5 % 4,1 % 3,7 % 3,3 % samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger år Produktivitet Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr mottaker Dekningsgrad Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 53,1 % 51,4 % 58,2 % 51,1 % 53,1 % 0,0 % 0,0 % Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt 35,6 % 37,0 % 27,2 % 39,7 % 28,9 % 44,8 % 45,5 % forebyggende arbeid Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp 68,6 % 60,6 % 64,4 % 48,9 % 63,1 % 45,4 % 49,3 % Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, 4,5 % 4,5 % 5,1 % 4,2 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % av innbyggerne år Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til 4,8 % 4,8 % 5,4 % 4,5 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % innbyggere i alderen år Kvalitet Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år 3,5 3,6 5,2 4,2 3,8 0,0 0,0 Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år 4,4 4,6 6,0 4,7 5,0 0,0 0,0 Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr mottaker Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner Samlet stønadssum (bidrag + lån) Sosialhjelpsmottakere Kostra-tallene viser at driftsutgiftene for sosialtjenesten ligger på nivå med gjennomsnittet i gruppen. For aldersgruppen år er utgiftene noe høyere enn gruppen men lavere enn sammenligningskommunene. For råd og veiledning til denne gruppen vill det kanskje vært ønskelig med et noe høyere nivå. Driftsutgiftene pr mottaker er lavere en for de andre, på den annen side er utgiftene til økonomisk sosialhjelp høyere enn gjennomsnittet. Side 34 av 51

35 Prioritet - Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 35 av 51

36 Prioritet - Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, år Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 36 av 51

37 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Narvik Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter 1,2 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger Produktivitet Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager Gjennomsnittlig saksbeh.tid for områdereg. vedtatt av kommunen. Kalenderdager Kommunale energikostnader, per innbygger Dekningsgrad Friluftslivsområder m/kommunal råderett gjennom offentlig eie eller bruksavtale årsinnb. Kvalitet Alder for kommuneplanens arealdel Alder for kommuneplanens samfunnsdel Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL a Tabellen viser at Narvik kommune ligger noe høyere i netto driftsutgifter pr innbygger for sektoren, men det er blitt betydelig bedre i Saksbehandlingsgebyrene ligger i snitt lavere enn sammenligningskommunene. For saksbehandlingstid ligger Narvik kommune på nivå med øvrige kommuner. Side 37 av 51

38 Prioritet - Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 38 av 51

39 Produktivitet - Kommunale energikostnader, per innbygger Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 39 av 51

40 Eiendomsforvaltning Prioritet Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per innbygger Produktivitet Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter. Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Dekningsgrad Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland 2015 Kostragruppe ,8 % 7,7 % 8,1 % 9,1 % 10,3 % 8,3 % 7,7 % ,8 0,8 0,5 0,2 0,5 0,7 0,6 Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger 5,0 5,0 3,8 4,5 5,8 6,4 5,7 Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i 5,0 5,0 3,3 4,4 5,8 6,1 5,5 kvadratmeter per innbygger Narvik kommune prioriterer drift av sektoren noenlunde likt med de øvrige kommuner. Areal på formålsbygg har ikke endret seg fra For indikatorene under «Produktivitet» fremkommer at energikostnadene er forholdsvis høye mens utgifter til renholdsaktiviteter er forholdsvis lave. Vedlikeholdsaktivitet tilsvarer det gjennomsnittlige nivået i gruppen. Side 40 av 51

41 Produktivitet - Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 41 av 51

42 Produktivitet - Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 42 av 51

43 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter. Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 43 av 51

44 Dekningsgrad - Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger Narvik 4,2 5,5 5,0 5,0 Harstad 0,0 5,4 5,7 5,8 Rana 4,5 0,0 4,5 4,4 Ringerike 3,7 3,5 3,4 3,3 Nordland 5,9 6,0 5,9 6,1 Kostragruppe 11 5,5 5,4 5,5 5,5 Side 44 av 51

45 Samferdsel Narvik 2014 Narvik 2015 Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 11 Prioritet Andel nto. dr.utg. for samf. i alt av samlede nto. dr.utg 0,8 % 2,3 % 1,1 % 2,5 % 1,1 % 2,8 % 2,3 % Bto. inv.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt Bevilgninger til sektoren har vært minimal de senere år, også m.h.t. investeringer og som redegjort for over foreligger et stort etterslep som gir stadig økte løpende behov til vedlikehold. Prioritet - Andel nto. dr.utg. for samf. i alt av samlede nto. dr.utg Narvik 0,1 % 0,4 % 0,8 % 2,3 % Harstad 0,0 % 0,8 % 0,7 % 1,1 % Rana 2,6 % 2,9 % 2,0 % 2,5 % Ringerike 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % Nordland 2,2 % 2,3 % 2,2 % 2,8 % Kostragruppe 11 1,9 % 2,0 % 2,0 % 2,3 % Side 45 av 51

46 Adm, styring og fellesutgifter Prioritet Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg Produktivitet Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland 2015 Kostragruppe 11 7,1 % 6,9 % 7,5 % 7,5 % 7,0 % 9,3 % 8,0 % **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Side 46 av 51

47 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 47 av 51

48 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Kommunene vi sammenligner oss med har ulik organisering med kommunale og interkommunale selskaper. Tallene varierer mellom kommunene fra år til år. I 2012 og 2013 var Narvik kommune i snitt den kommunen med lavest administrasjonskostnad pr innbygger, mens vi for 2014 er den kommunen med størst økning. Økningen er større for konsernet Narvik kommune inkl. foretak, interkommunalt samarbeid/selskaper. Harstad kommune har hatt en positiv utvikling for administrasjonskostnadene etter kommunesammenslåing, som kan tyde på økt stordriftsfordel. Side 48 av 51

49 Vann, avløp og renovasjon Produktivitet Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland 2015 Kostragruppe Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Kvalitet Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder Avløp - Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann Renovasjon - Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år Renovasjon - Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune) Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune) Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år) 10,1 3,0 4,5 6,1 58,8 2,6 0,0 Side 49 av 51

50 Kirke Prioritet Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse formål pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland 2015 driftsutgifter Dekningsgrad Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere 81,6 % 81,0 % 77,9 % 85,2 % Kvalitet Døpte i prosent av antall fødte 82,2 % 61,9 % 59,2 % 68,7 % Konfirmerte i prosent av 15-åringer 57,3 % 55,2 % 66,0 % 68,6 % Kostragruppe ,2 % 1,1 % 1,6 % 1,3 % 1,0 % 1,3 % 1,2 % 80,4 % 82,8 % 81,8 % 73,5 % 73,8 % 80,5 % 68,2 % 70,8 % 74,6 % Side 50 av 51

51 Brann og ulykkesvern Prioritet Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr innbyggere Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland 2015 Kostragruppe 11 0,0 0,3 2,6 1,2 1,5 0,7 0,0 Netto driftsutgifter til funksjon 338 Forebygging pr. innbygger Netto driftsutgifter til funksjon 339 Beredskap pr. innbygger Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale 2,1 % 1,9 % 1,7 % 1,5 % 1,8 % 1,5 % 1,5 % netto driftsutg Kvalitet Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1) Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 339 Beredskap pr. innbygger Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragruppe Side 51 av 51

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune KOSTRA og nøkkeltall kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Pleie og omsorg 20 6 16 348 16 364 17 682 16 872 16 356 Grunnskole

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019 2019 Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Gruppering av kommuner... 2 Sammendrag... 3 Endringer i årets analyse...

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Nøkkeltall Bodø kommune

Nøkkeltall Bodø kommune Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser

Detaljer

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr ) KOSTRA-nøkkeltall (reviderte nøkkeltall pr. 15.06.11) Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no, publisert 15.06.11 Forklaring til kolonnene: Gj. snitt, består av gjennomsnittstall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune KOSTRA og nøkkeltall Kommune KOSTRA statistikk Vi har vald å plukke ut nokre sentral trekk av Kostratal for kvar tenestestad. Dette er mest for å ha eit blikk på oss sjølv, men og for å sjå på utviklingstrekk

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen

Detaljer

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt Utvalgte nøkkeltall, er - nivå 1 0602 0602 0106 1001 1102 e utenom Drammen Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes gruppe 13 Buskerud Oslo ASSS-Snitt Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent

Detaljer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2015

KOSTRA NØKKELTALL 2015 KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016 Nøkkeltallshefte 2017 Vedlegg til årsrapport 2016 Innhold Vurdering for kommunen... 3 Befolkningsutvikling... 7 Hovedtall drift... 18 Investering, finansiering, balanse... 20 Grunnskole... 25 Barnehage...

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kostra og nøkkeltall 2016

Kostra og nøkkeltall 2016 Kostra og nøkkeltall 2016 Vedlegg til årsmelding Hamar kommune Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 11 Økonomi - Brutto driftsinntekter

Detaljer

Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015

Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015 Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015 RÅDMANNENS FORSLAG 31. MAI 2016 Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Steinkjer Ringsaker Elverum Landet

Detaljer

Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling og demografikostnader...

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser)

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Barnehager Barnevern Befolkningsprofil Grunnskole Side 2 Side 14 Side 24 Side 35 Helse- og omsorgstjenester Klima og energi Landbruk Plan, byggesak og miljø

Detaljer

Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing

Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing KOSTRA og nøkkeltall 2016 Larvik kommune før sammenslåing Innholdsfortegnelse KOSTRA og nøkkeltall 2016... 1 Larvik kommune...

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling og demografikostnadsutvikling... 7 Befolkningsutvikling for de ulike aldersgruppene... 9 0 - åringer... 10 Barnehage

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Ståstedsanalyse 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2015 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2015 Larvik kommune Innhold KOSTRA-Analyse 2015...1 Larvik kommune...1 Befolkning og demografikostnadsutvikling...8 Befolkningsutvikling...8 Barnehage (0-5 år)... 11 Grunnskole (6-15 år)...

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 5 Strategidokument 20122015 Statistikk Tjenester og befolkning Innholdsfortegnelse 2010 OPPDATERTE TALL...2 HOVEDSAMMENDRAG:...4 BEFOLKNINGSTALL 31.12 2010...6 KONSERN: NETTO DRIFTSUTGIFTER PÅ HOVEDOMRÅDER

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år +

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år + Befolkningsutviklingen i Sortland kommune 16 14 12 1 8 6 4 796 363 977 314 129 324 1426 48 1513 559 67-79 år 8-89 år 9 år + 2 85 11 86 83 89 211 215 22 225 23 Befolkningsutviklingen i Hadsel kommune 14

Detaljer

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007.

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. KOSTRA 2007 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. Brutto driftsinntekter pr. innbygger Mørkest: 25 % høyeste inntekter

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon.

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon. 100 000 Innbyggere 7,1 mrd Brutto driftsutgifter totalt i 2016 1 Innhold Område Pleie og omsorg Side 6 Område Side Kultur og idrett 21 Grunnskole 10 Sosiale tjenester 23 Vann og avløp 13 Helse 25 Barnehage

Detaljer

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS

Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy 15.3.2018 Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS Innhold økonomidel 1. Innledning om inntektssystemet 2. Befolkningsprognose 3. Analysemodell

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

KOSTRA ELVERUM KOMMUNE

KOSTRA ELVERUM KOMMUNE 2013 KOSTRA ELVERUM KOMMUNE Side 0 av 52 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Valg av sammenligningskommuner... 3 1.2 KOSTRA indikatorer... 4 1.2.1 Prioriteringsindikatorene... 4 1.2.2 Produktivitetsindikatorene...

Detaljer

Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg

Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg Rådmann 10. april 2018 Innhold Vurdering for kommunen... 5 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 5 Hovedtall drift 7 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune

KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune Demografi og KOSTRA analyse 2014 Larvik kommune KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling... 9 Barnehage (0-5 år)... 10 Grunnskole (6-15 år)... 11 Videregående (16-19 år)... 12 Voksne

Detaljer

NØKKELTALLSANALYSE. Basert på regnskapstall for Audnedal kommune

NØKKELTALLSANALYSE. Basert på regnskapstall for Audnedal kommune NØKKELTALLSANALYSE Basert på regnskapstall for 2014 Audnedal kommune Januar 2016 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Oppbygging av rapporten... 2 1.2. KOSTRA-tall... 4 1.2.1. Oversikt over ressursbruk ifg

Detaljer

Kostra analyse. 14. september 2017

Kostra analyse. 14. september 2017 217 Kostra analyse Økonomiavdelingen Kostra analyse 217 14. september 217 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1. Sammendrag... 2 Effektiviseringspotensialet... 3 2. innledning... 4 Gruppering av

Detaljer

Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016

Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Rådmannen 27.03.2017 Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 9 Økonomi - Netto driftsresultat

Detaljer

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

Kommunebarometeret Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Kommunebarometeret Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Kommunebarometeret 2019 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Innhold Hva er Kommunebarometeret? Gjennomgang av Ringerike kommunes resultater foreløpig rapport Hva er Kommunebarometeret Viser kommunens

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula Vurdering for kommunen Sula har anstrengte finanser og et svært lavt kostnadsnivå i tjenestene. Dette er en analyse av regnskap og andre Kostratall for 2016. Sula er sammenlignet

Detaljer

Utviklingstrekk og nøkkeltall for Giske, Sula, Haram, Sandøy, Skodje, Ålesund og Ørskog kommune

Utviklingstrekk og nøkkeltall for Giske, Sula, Haram, Sandøy, Skodje, Ålesund og Ørskog kommune Utviklingstrekk og nøkkeltall for Giske, Sula, Haram, Sandøy, Skodje, Ålesund og Ørskog kommune Demografi I Norge har antall eldre over 80 år har hatt en relativ høy vekst siden 1950. Økning i andel eldre

Detaljer

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 20172020 Budsjettrammer 2017 1. august Rollag kommune 2016 Versjon 1: Kommunaløkonomisk analyse 2013 2014 2015 KOSTRA Innhold 1 Innledning...

Detaljer

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommune Kommune Kommune Fylke Gruppe Moss Rygge (median) (median)

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Effektiviseringsnettverk Kostra

Effektiviseringsnettverk Kostra Effektiviseringsnettverk Kostra Formannskapet 4.6.29 Effektiviseringsnettverket Samling på Stiklestad 11-12 mai sammen med Orkdal, Levanger, Stjørdal og Steinkjer. Utfordringsnotater ble send ut i forkant

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2013-2016

Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Kommuneplanens samfunnsdel HOVEDMÅLSETTING I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør- Aurdal kommune videreutvikle et allsidig kultur- og

Detaljer

Klart bedre Klart bedre Klart bedre. Rangering i fylket 1 2 9 Rangering i kommunegruppa 4 6 10

Klart bedre Klart bedre Klart bedre. Rangering i fylket 1 2 9 Rangering i kommunegruppa 4 6 10 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Let opp kommunenummeret Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 1119 1120 1121 Kommune Kommune Kommune Kommunenummer:

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i KOSTRA - revisited (hva er gjort og veien videre)

Kvalitetsindikatorer i KOSTRA - revisited (hva er gjort og veien videre) 1 Kvalitetsindikatorer i KOSTRA - revisited (hva er gjort og veien videre) Hans Viggo Sæbø Statistisk sentralbyrå hvs@ssb.no Samordningsrådet for KOSTRA - September 2013 Kvalitetsindikatorer i KOSTRA hva

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Sande kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014

Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA

Detaljer

Objektivt utgiftsbehov pleie og omsorg:

Objektivt utgiftsbehov pleie og omsorg: Objektivt utgiftsbehov pleie og omsorg: Pleie og omsorg: Kriterium Landet Molde Ålesund KristiansundHerøy (M. og R. Hareid Ørsta Stranda Stordal Skodje Giske Haram Innbyggere -66 år,1419,1396,143,1397,1395,148,1381,1332,1372,1456,1444,1381

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

KOSTRA Analyse Steinkjer kommune. Steinkjer

KOSTRA Analyse Steinkjer kommune. Steinkjer KOSTRA Analyse 2014 kommune 21.04.15 Vurdering for kommunen totalt sett Utgifter og formål sammenlignet med andre Pleie og omsorg Grunnskole Adm, styring og fellesutgifter Barnehage Sosiale tjenester Kommunehelse

Detaljer

Utviklingstrekk og nøkkeltall for Sykkylven, Nordal, Stordal og Stranda kommune

Utviklingstrekk og nøkkeltall for Sykkylven, Nordal, Stordal og Stranda kommune Utviklingstrekk og nøkkeltall for Sykkylven, Nordal, Stordal og Stranda kommune Demografi I Norge har antall eldre over 80 år har hatt en relativ høy vekst siden 1950. Økning i andel eldre for kommunene

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

KOSTRA analyse 2015. Rana kommune. Økonomiavdelingen. Rana kommune

KOSTRA analyse 2015. Rana kommune. Økonomiavdelingen. Rana kommune KOSTRA analyse 215 kommune Økonomiavdelingen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 2.1 Om KOSTRA... 3 2.2 Bruk og analyse av KOSTRA nøkkeltall... 3 2.3 Ny gruppering av kommuner

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer