ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå"

Transkript

1 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt

2 Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam m enliknbar serie) Barometerår versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Totalplassering (justert for inntektsnivå) Barometerår Rapportert Korrigert til 2015-utgaven Korrigert inntekt (100 = snitt) Nøkkeltallene er omtrent som forventet Nøkkeltallene er omtrent som forventet Nøkkeltallene er klart dårligere Nøkkeltallene er klart dårligere Nøkkeltallene er klart dårligere Nøkkeltallene er omtrent som forventet

3 Poeng målt mot beste kommune 100 Total poengsum (Nr 1 = 100 poeng) Poengsum justert for kommunens disponible inntekt Kommunens poengsum uten korreksjon Kommunens poengsum med alle nøkkeltall inkludert. Beste kommune = 100 poeng. En score på 80 poeng betyr at kommunen ligger 20 % etter beste kommune.

4 Hovedutfordringer og konklusjoner Endringer i metoden slår litt negativt ut for Vegårshei Middels resultater i skolen mye spesialundervisning, lite leksehjelp (1.-4. trinn) Svært høy andel ansatte i eldreomsorgen har fagutdanning. Lite tid med lege og fysioterapeut Lav bemanning i barnevernet, hvor andelen fristbrudd skjøt i været igjen i fjor Nok et år med negativt korrigert netto driftsresultat Kostnadene innen særlig pleie og omsorg og barnehage ligger veldig høyt må det virkelig være slik?

5 Hvor stor andel av kommunens nøkkeltall ble bedre siste år? % % 36 % 23 % 27 % % 22 % 44 % 34 % Det gjelder å ha så stor andel forbedrede nøkkeltall som mulig. De som forbedrer seg på flest områder fra ett år til det neste, vil gjerne ha bedre nøkkeltall innen to tredeler av barometeret.

6 Plassering innen sektorene Vekt (%) Grunnskole Eldreomsorg Barnevern Barnehage Helse 7, Sosial 7, Kultur 2, Økonomi Kostnadsnivå Miljø og ressurser 2, Saksbehandling 2, Vann, avløp og renovasjon 2, Plasseringene er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2015-barometeret. Sammenliknbar serie

7 Best i fylket Plass Kommune GSK PO BV BH HEL SOS KUL ØK ENH MIL SAK VAR 117 Tvedestrand Risør Vegårshei Birkenes Evje og Hornnes Bykle Grimstad Iveland Valle Froland Tabellen viser kommunene i fylket som kommer best ut i Kommunebarometeret samlet, med plassering innen de ulike sektorene: Grunnskole (GSK), eldreomsorg (PO), barnevern (BV), barnehage (BH), helse (HEL), sosialtjeneste (SOS), kultur (KUL), økonomi (ØK), kostnadsnivå (ENH), miljø og ressurser (MIL), saksbehandling (SAK) og vann, avløp og renovasjon (VAR).

8 Best i kommunegruppa Plass Kommune GSK PO BV BH HEL SOS KUL ØK ENH MIL SAK VAR 9 Siljan Askvoll Våler (Østf.) Ørskog Etne Marker Eide Selje Tjøme Lardal Tabellen viser kommunene i kommunegruppa som kommer best ut i Kommunebarometeret samlet, med plassering innen de ulike sektorene: Grunnskole (GSK), eldreomsorg (PO), barnevern (BV), barnehage (BH), helse (HEL), sosialtjeneste (SOS), kultur (KUL), økonomi (ØK), kostnadsnivå (ENH), miljø og ressurser (MIL), saksbehandling (SAK) og vann, avløp og renovasjon (VAR). NB: Kommunal Rapport har samlet de ti største kommunene i gruppe 14. For øvrig er inndelingen lik SSBs kommunegruppering per mars 2015

9 Plasseringer og karakterer 5 % beste kommunene = karakteren 6 5 % dårligste kommunene = karakteren 1 Karakter 3,5-5,9: Nærmere de beste enn de dårligste kommunene Rangering: 1 = den beste kommunen. Uten data: Rangeres ikke, men gis karakteren 3,5 for å være med i totaltabellen

10 Grunnskole 6 = Best. 1 = Dårligst. Over 3,5: Kommunens Kommunens karakterbok Nærmere de beste enn de svakeste nøkkeltall. AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng siste fire år (10% vekt i sektoren) AVGANGSKARAKTERER: Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste år (5%) FRAFALL: Andel elever ikke fullført og bestått videregående innen fem år, snitt siste fire år (20%) NP 5. TRINN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5%) NP 5. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (5%) NP 8. TRINN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5%) NP 8. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (5%) NP 9. TRINN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5%) NP 9. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (5%) UTDANNING: Andel lærere m/høyere utd. og pedagogisk utd., trinn (10%) De beste i landet ,7 4,4 3,5 3,0 39,7 42,7 5,4 2,1 4,5 2,2 4,1 41,0 43,4 2,0 2,2 2,9 2,9 48,2 54,3 2,8 3,0 3,6 3, ,8 2,9 2,7 2,7 48,8 53,5 2,9 2,3 2,4 49,7 54,9 3,8 3,7 2,5 3,2 2, TRIVSEL: 7. trinn, snitt siste fem år (5 %) 4,4 4,9 5,1 5, TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år (5 %) 4,3 4,0 3,7 3, SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med 4,5 slik undervisning, snitt siste fire år (5%) 4,2 4,0 3,6 3,3 10,9 5,7 LEKSEHJELP: Andel elever trinn som har leksehjelp (5%) 1,0 1,0 1,0 1, SFO: Andel ansatte i SFO med relevant utdanning (5%) 5,3 5,3 4,3 3,7 4, Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert.

11 Pleie og omsorg Kommunens karakterbok ELDREOMSORG 6 = Best. 1 = Dårligst. Over 3,5: Nærmere de beste enn de svakeste Kommunens nøkkeltall De beste i landet BEMANNING: Andel ansatte med fagutdanning (10% vekt innen sektoren) 4,8 5,8 6,0 6,0 6, BEMANNING: Tid med lege og fysioterapeut på sykehjem (10%) 1,3 1,8 1,7 1,9 1,6 0,5 1,6 BEMANNING: Årsverk av ergoterapeut og geriatrisk sykepleier per innb. over 2,6 1,0 1,0 1,0 1, år (10%) PROFIL: Hvor stor andel av de over 80 år med tjenester, får den hjemme? (10%) 2,2 3,1 3,2 4,5 3, TILBUD: Gjennomsnittlig antall timer praktisk bistand i hjemmet (5%) 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,7 18,9 TILBUD: Gjennomsnittlig antall timer hjemmesykepleie (5%) 1,9 2,9 2,7 1,9 1,8 3,2 10,3 BEHOV: Andel av 67+ med bistand, som har stort omsorgsbehov (5%) HELSETILSTAND: Dødelighet i prosent av landsgjennomsnittet (100 = snittet) (10%) 3,5 3,4 2,6 3,5 2, KORTTIDSPLASSER: Gjennomsnittlig oppholdstid per plass, målt i dager (10%) 1,1 4,7 3, SAMHANDLING: Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per ,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0 0 innb. (5%) ENEROM: Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc (5%) 3,4 3,5 3,1 2,1 2, DEMENTE: Andel plasser til demente, mot 3,3 antall over 80 år på sykehjem (5%) 3,5 3,5 4,7 3, TRYGGHET: Trygghetsalarm per hjemmeboende eldre over 80 år (5%) 4,1 4,4 5,2 6,0 5, BRUKERE: System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten/institusjon (5%) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6 6 Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert.

12 Barnevern Kommunens karakterbok BARNEVERN 6 = Best. 1 = Dårligst. Over 3,5: Nærmere de beste enn de svakeste Kommunens nøkkeltall De beste i landet ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per barn 0-17 år (20 % vekt i sektoren) 2,2 1,6 1,5 1,1 1,0 2,6 7,5 SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser m behandlingstid over 3 mnd SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd, snitt siste fire år (15%) UTARBEIDET PLAN: Andel barn med utarbeidet plan (7,5 %) UTARBEIDET PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år (7,5 %) TILTAK I HJEMMET: Andel saker med tiltak i hjemmet (10%) TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste (5%) SAKSBEHANDLING: Avsluttede undersøkelser, per årsverk knyttet til saksbehandling og adm. (5%) 1,8 2,0 3,8 5,2 2, ,2 1,3 1,3 2,3 2, ,2 6,0 2,3 6,0 3, ,3 5,5 4,6 4,5 4, ,7 4,2 4,8 6,0 4, ,0 1,0 1,0 1,0 1, , ,8 1,0 1,0 6,0 1,8 6,0 26,2 18,2 INTERNKONTROLL: Innført (10 %) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 1 1 BRUKERPERSPEKTIV: Brukerundersøkelser 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0 3 siste fire år (5%) Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert.

13 Barnehage Kommunens karakterbok BARNEHAGE 6 = Best. 1 = Dårligst. Over 3,5: Nærmere de beste enn de svakeste Kommunens nøkkeltall De beste i landet BEMANNING (): Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (20%) 4,1 3,6 4,0 4,1 3, FAGUTDANNING (): Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning (20% 6,0 3,9 6,0 6,0 6, vekt innen sektoren) FAGUTDANNING (): Øvrige ansatte i kommunale barnehager med relevant 6,0 6,0 6,0 6,0 6, utdanning (20%) AREAL (): Leke- og oppholdsareal per barn (10%) 2,3 2,1 3,6 3,6 3,2 7,7 11,4 KJØNN: Andel ansatte som er menn (10 %) 4,9 3,3 3,1 3,3 4,0 7,9 12,4 MINORITETSSPRÅKLIGE: Andel av minoritetsspråklige barn som går i 5,5 6,0 6,0 4,3 4, barnehage (15%) 1-ÅRINGER: 1-åringer født etter 1.9. med barnehageplass som andel av 1-åringer med barnehageplass (5%) : Kommunale barnehager. Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert.

14 Kommunens karakterbok ØKONOMI Økonomi 6 = Best. 1 = Dårligst. Over 3,5: Nærmere de beste enn de svakeste Kommunens nøkkeltall De beste i landet DRIFTSRESULTAT: Korrigert netto driftsresultat siste år (10% vekt innen 1,0 2,6 2,8 2,4 2,9-1,3 4,2 sektoren) DRIFTSRESULTAT: Korrigert netto driftsresultat siste fire år (20%) 1,1 1,0 1,0 1,3 2,2-1,2 3,8 DISPOSISJONSFOND: I prosent av brutto driftsinntekter (10%) 1,9 2,1 2,1 1,9 1,7 1,3 23,2 NETTO LÅNEGJELD: I prosent av brutto driftsinntekter (15%) 3,5 3,4 3,5 4,1 4, ENDRING LÅNEGJELD: Endring i prosentpoeng siste fire år (5%) 2,9 3,5 4,2 4,8 4, NETTO FINANSUTGIFTER: I prosent av brutto driftsinntekter, eksklusive avdrag 5,0 5,5 4,9 5,0 5,9-2,6-2,7 (5%) INVESTERINGER: I prosent av brutto driftsinntekter 4,4 3,2 4,3 5,6 4,7 9,4 2,7 (10%) INVESTERINGER: Snitt siste fire år, som andel av brutto driftsinntekter (10%) 2,4 3,7 3,9 4,3 4,5 10,0 4,6 LÅN: Andel av investeringene som finansieres med lån, siste fire år (5%) 2,1 2,5 3,1 3,1 2, PREMIEAVVIK: Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av brutto 3,4 3,7 3,2 3,2 3,0 7,8 1,0 driftsinntekter (10%) Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert.

15 Kostnadsnivå Kommunens karakterbok ENHETSKOSTNADER 6 = Best. 1 = Dårligst. Over 3,5: Nærmere de beste enn de svakeste Kommunens nøkkeltall De beste i landet GRUNNSKOLE: Korrigerte netto utgifter til grunnskolesektoren (inkl SFO), kr 5,9 6,0 6,0 6,0 5,9 11,4 11,3 per innbygger (30%) PLEIE OG OMSORG: Korrigerte netto utgifter til pleie og omsorg, kr per 1,2 1,3 1,9 1,0 1,8 20,0 12,9 innbygger (35%) BARNEHAGE: Korrigerte netto utgifter per barn i barnehage, kr per innbygger 3,2 2,9 4,0 4,1 2,5 9,6 6,9 (15%) BARNEVERN: Korrigerte netto utgifter per barn med tiltak i barnevernet, kr 4,5 4,1 4,4 5,1 4,9 1,5 0,9 per innbygger (5%) SOSIALTJENESTE: Korrigerte netto utgifter per innbygger, kr per innbygger (5 3,3 3,9 3,6 4,5 3,8 2,3 1,0 %) KOMMUNEHELSE: Korrigerte netto utgifter per innbygger, kr per 5,9 6,0 5,9 6,0 6,0 1,5 1,7 innbygger (5%) ADMINISTRASJON: Korrigerte netto utgifter per innbygger, kr per 5,5 5,3 5,6 5,3 4,7 3,7 2,8 innbygger (5%) Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert.

16 Hva kan kommunen i teorien spare? Hva kan kommunen i teorien spare? Kommunens nøkkeltall De billigste i landet Den 100. billigste Potensial mot billigste Potensial mot nr kr/innb mill kr mill kr GRUNNSKOLE: Korrigerte netto utgifter til grunnskolesektoren (inkl SFO), kr 11,4 11,3 12,0 0,2 0,0 per innbygger (30%) PLEIE OG OMSORG: Korrigerte netto utgifter til pleie og omsorg, kr per 20,0 12,9 14,7 14,3 10,8 innbygger (35%) BARNEHAGE: Korrigerte netto utgifter per barn i barnehage, kr per innbygger 9,6 6,9 7,5 5,5 4,3 (15%) BARNEVERN: Korrigerte netto utgifter per barn med tiltak i barnevernet, kr 1,5 0,9 1,4 1,2 0,1 per innbygger (5%) SOSIALTJENESTE: Korrigerte netto utgifter per innbygger, kr per innbygger (5 2,3 1,0 1,6 2,7 1,6 %) KOMMUNEHELSE: Korrigerte netto utgifter per innbygger, kr per 1,5 1,7 2,0 0,0 0,0 innbygger (5%) ADMINISTRASJON: Korrigerte netto utgifter per innbygger, kr per 3,7 2,8 3,3 1,8 0,6 innbygger (5%) SUM (i millioner kroner) 50,0 37,4 42,6 25,7 17,4

17 Kort om barometeret Et journalistiskbearbeidet produkt, laget av Kommunal Rapport Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Statistisk sentralbyrå Hensikten er å gi lokalpolitikerenetbildeav hvordan kommunen driver Det er en rangering ikke en vurdering av om tjenesten er god nok eller ei Den som er nr428 har sannsynligvis noe å lære av andre kommuner, men tjenestetilbudet kan likevel være akseptabelt

18 For politikeren ikke økonomisjefen Hensikten er ikkeå gi alle svarene Hensikten er å hjelpe lokalpolitikerentil å stille spørsmål om det vesentligste, der kommunen skiller seg ut Det er de folkevalgtesom skal styre, ikke rådmannen da må de folkevalgte få hjelp til å komme gjennom talljungelen Administrasjonen må oppfatte barometeret som relevant og relativt troverdig

19 Hvor er det verdt å bruke tiden? Se etter de spesielle utslageneog de kraftige endringene Klassisk eksempel:hvis barnevernet har mange fristbrudd, få barn med individuell plan, høy bemanning og ingen internkontroll, har sannsynligvis tjenesten et problem. Det er ikke sikkert kommuneledelsen har skylda, men kan den gjøre noe? Noen nøkkeltall er med på å beskrive virkeligheten, og handler ikke om ansvaret for elendigheten

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Vanylven. nr. 175 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 225 uten justering for inntektsnivå

Vanylven. nr. 175 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 225 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 175 Vanylven nr. 225 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer Oppdatert til 2015- barometeret (sam

Detaljer

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Hva er Kommunebarometeret? Et journalistisk bearbeidet produkt Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015 Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015 Hva er Kommunebarometeret? Et journalistisk bearbeidet produkt Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommune Kommune Kommune Fylke Gruppe Moss Rygge (median) (median)

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke...... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015...... 6 De beste i kommunegruppa...... 6

Detaljer

Klart bedre Klart bedre Klart bedre. Rangering i fylket 1 2 9 Rangering i kommunegruppa 4 6 10

Klart bedre Klart bedre Klart bedre. Rangering i fylket 1 2 9 Rangering i kommunegruppa 4 6 10 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Let opp kommunenummeret Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 1119 1120 1121 Kommune Kommune Kommune Kommunenummer:

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

366 422 Nøkkeltallene er litt bedre

366 422 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

39 % 40 % 21 % 41 % % 27 % ENDELIG UTGAVE 2015 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 2 av 36. 2015- versjonen (sammenliknbar over tid)

39 % 40 % 21 % 41 % % 27 % ENDELIG UTGAVE 2015 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 2 av 36. 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

31 % 31 % 38 % % 40 % % 36 % 41 % % 34 %

31 % 31 % 38 % % 40 % % 36 % 41 % % 34 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år nr. 136 Moss Plassering i Kommunebarometeret år for år 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 234 341 267 368 136 I fylket 11 15 10 15 7 I kommunegruppa 31 37 35 36 19 Korrigert inntekt 95,9 95,9 97,0 96,8 95,8

Detaljer

Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er omtrent som forventet

Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er omtrent som forventet SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Os (Hedm.) År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 16 1 5 36 98,4 2012 5 1 3 15 98,4 2011 16 1 4 50 99,3 2010 22

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år nr. 155 Folldal Plassering i Kommunebarometeret år for år 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 290 28 247 149 155 I fylket 18 3 13 10 9 I kommunegruppa 11 3 15 9 8 Korrigert inntekt 104,6 104,6 103,8 105,4

Detaljer

215 311 Nøkkeltallene er litt bedre. 248 311 Nøkkeltallene er litt bedre. 245 317 Nøkkeltallene er litt bedre. 248 317 Nøkkeltallene er litt bedre

215 311 Nøkkeltallene er litt bedre. 248 311 Nøkkeltallene er litt bedre. 245 317 Nøkkeltallene er litt bedre. 248 317 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0926 Lillesand Rangering Kommunebarometeret 17 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 56 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport Mandal nr. 9 på totaltabellen nr. 31 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er langt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport Foreløpig utgave

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Sauda År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 210 11 16 166 114,7 2012 115 3 10 71 118,5 2011 171 10 11 109 119,8

Detaljer

281 347 Nøkkeltallene er litt bedre

281 347 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Fusa Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 16 35 44 47 96 2011 51 19 91 11 2010 70 102 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. 7 av 429 kommuner. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 100 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. 7 av 429 kommuner. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 100 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0829 Kviteseid Rangering Kommunebarometeret 7 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 24 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Gran Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 169 4 226 29 91 2011 173 34 255 41 2010 207 296 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport Loppa nr. 257 på totaltabellen nr. 66 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra korrigert inntektsnivå Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport Foreløpig utgave

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Birkenes År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 387 15 60 400 96,6 2012 380 15 57 401 95,2 2011 346 15 55 373

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år Plasseringer Plasse Rapportert det e Oppdatert til 21 Plassering i Kommunebarometeret år for år 21 211 212 213 214 Totalt 42 418 317 338 295 I fylket 26 25 22 24 21 I kommunegruppa 6 8 6 9 2 Korrigert

Detaljer

219 312 Nøkkeltallene er litt bedre. 172 263 Nøkkeltallene er litt bedre 22 % 28 % 31 % 47 % 31 % 42 % % 44 % % 33 % 36 %

219 312 Nøkkeltallene er litt bedre. 172 263 Nøkkeltallene er litt bedre 22 % 28 % 31 % 47 % 31 % 42 % % 44 % % 33 % 36 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Asker År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 13 1 1 32 101,7 2012 83 6 8 116 101,3 2011 157 5 15 176 102,5 2010

Detaljer

224 298 Nøkkeltallene er litt bedre. 214 273 Nøkkeltallene er litt bedre 34 % 34 % 33 % % 43 % 43 % % 44 % 42 % % 30 %

224 298 Nøkkeltallene er litt bedre. 214 273 Nøkkeltallene er litt bedre 34 % 34 % 33 % % 43 % 43 % % 44 % 42 % % 30 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Ski År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 88 6 8 148 92,7 2012 181 10 19 243 92,0 2011 242 12 26 316 92,7 2010

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Larvik År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 159 7 17 231 90,8 2012 247 10 29 318 91,0 2011 208 8 21 302 88,7

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Totalt 270 243 68 93 76

Totalt 270 243 68 93 76 SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 270 243 68 93 76 I fylket 16 8 2 6 1 I kommunegruppa 40 25 12 9 9 Korrigert inntekt (KI) 100,9 100,9 103,6 101,6 102,8 Rangering KI 227 227 175 204 197 Plasseringene

Detaljer

SPONSORER. nr.43. Larvik

SPONSORER. nr.43. Larvik SPONSORER nr.43 Larvik Totaltabellen utvikling over tid 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 23 289 155 161 43 I fylket 3 12 9 7 4 I kommunegruppa 5 33 20 18 5 Korrigert inntekt (KI) 88,7 88,7 91,0 90,8

Detaljer

115 195 Nøkkeltallene er litt bedre

115 195 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er klart bedre

Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er klart bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år nr.166 Søndre Land Plassering i Kommunebarometeret år for år 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 293 299 371 355 166 I fylket 24 24 25 25 17 I kommunegruppa 30 25 30 26 15 Korrigert inntekt 95,4 95,4 95,2

Detaljer

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015 Kommunerapport -nettverket 2015 Rapporteringsåret 2014 1 Storbysamarbeidet Samarbeid mellom de 10 største byene Formål: dele nøkkeltall, analyser og erfaringer som kan danne grunnlag for kommunens prioriteringsdiskusjoner

Detaljer

Totalt 352 158 92 176 266

Totalt 352 158 92 176 266 SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16 16 21 30 31 Plasseringene

Detaljer

26 % 38 % 29 % 41 % 30 % 36 % 40 % 39 % % 39 % 48 %

26 % 38 % 29 % 41 % 30 % 36 % 40 % 39 % % 39 % 48 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 24 % 41 % 30 % 33 % 37 % 35 % % 50 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 24 % 41 % 30 % 33 % 37 % 35 % % 50 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 3 % 28 % 40 % 32 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 3 % 28 % 40 % 32 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunebarometeret 2011

Kommunebarometeret 2011 Kommunebarometeret Rangering samlet Hitra 1617 Knr 1617 Karakter 145 (av 429) 4 2010 116 (av 429) 5 Endring -29 Rangering uten korrigering for inntektsnivå 158 4 2010 104 5 Endring -54 Korrigert inntekt

Detaljer

19 % 48 % 33 % 43 % % 29 %

19 % 48 % 33 % 43 % % 29 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunebarometeret 2011

Kommunebarometeret 2011 Kommunebarometeret Rangering samlet Verran 1724 Knr 1724 Karakter 112 (av 429) 5 2010 171 (av 429) 4 Endring 59 Rangering uten korrigering for inntektsnivå 124 5 2010 115 5 Endring -9 Korrigert inntekt

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2012 32452/2012 2012/4022 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/101 Formannskapet 06.06.2012 12/99 Bystyret 21.06.2012 Kommunebarometeret 2012 Sammendrag

Detaljer

Kommunebarometeret 2011

Kommunebarometeret 2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05. 27282/ /4267 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/79 Formannskapet 01.06. 11/100 Bystyret 16.06. Kommunebarometeret Sammendrag Kommunal rapport

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 28 % % 43 % 31 % % 44 % 52 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 28 % % 43 % 31 % % 44 % 52 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

26 % 39 % 34 % 35 % 38 % 28 % 42 % % 34 % 31 %

26 % 39 % 34 % 35 % 38 % 28 % 42 % % 34 % 31 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

109 209 Nøkkeltallene er litt bedre

109 209 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- Rangering versjonen korrigert (sammenliknbar over inntektsnivå tid)

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 65 121 71 145 38 I fylket 4 7 9 15 5 I kommunegruppa 7 7 4 9 2 Korrigert inntekt (KI) 98,6 98,6 99,3 98,2 99,1 Rangering KI 261 261 244 267 265 Plasseringene

Detaljer

Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport

Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport Notat Til: Kopi: Fra: Dagfinn Aasen [Sett inn navn] Kaare Granheim / Hege Kristin Sunde Dato: 4.6.14 Emne: Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport Kommunebarometeret er en måling av alle kommuner, gjennomført

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Sogndal Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 10 63 26 94 99 2011 73-23 120-28 2010 50 92 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73 SPONSORER Plassering innen hver sektor n asjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke...... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015...... 6 De beste i kommunegruppa...... 6

Detaljer

Kommunal Rapport nr. 7 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er langt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi

Kommunal Rapport nr. 7 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er langt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi ANALYSE ENDELIG UTGAVE Førde nr. 4 på totaltabellen nr. 7 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er langt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport

Detaljer

Kommunestyrets budsjettkonferanse 22. Oktober 2014

Kommunestyrets budsjettkonferanse 22. Oktober 2014 Kommunestyrets budsjettkonferanse 22. Oktober 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Tidsplan Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport Elverum nr. 176 på totaltabellen nr. 234 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er litt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport Foreløpig utgave

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIG UTGAVE 3. SEPTEMBER Sel nr. 80 på totaltabellen nr. 103 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er en del bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport Modum nr. 253 på totaltabellen nr. 315 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra korrigert inntektsnivå Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport Foreløpig utgave

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Kommunal Rapport nr. 278 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er en del svakere enn korrigert inntek

Kommunal Rapport nr. 278 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er en del svakere enn korrigert inntek ANALYSE ENDELIG UTGAVE 3. SEPTEMBER Narvik nr. 297 på totaltabellen nr. 278 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er en del svakere enn korrigert inntek Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIG UTGAVE Nordre Land nr. 306 på totaltabellen nr. 335 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er en del svakere enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret fra

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIG UTGAVE 3. SEPTEMBER Nissedal nr. 306 på totaltabellen nr. 252 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er en del svakere enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret

Detaljer

Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er omtrent som forventet

Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er omtrent som forventet SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIG UTGAVE 3. SEPTEMBER Aurland nr. 382 på totaltabellen nr. 175 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart svakere enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIG UTGAVE 3. SEPTEMBER Rana nr. 165 på totaltabellen nr. 165 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra korrigert inntektsnivå Annonser Kommunebarometeret

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Inderøy Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 15 23 50 54 93 2011 38 21 104 29 2010 59 133 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIG UTGAVE 3. SEPTEMBER Klæbu nr. 222 på totaltabellen nr. 305 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er litt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport Harstad nr. nr. 208 på totaltabellen nr. 205 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra korrigert inntektsnivå Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport Endelig

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIG UTGAVE 3. SEPTEMBER Suldal nr. 188 på totaltabellen nr. 12 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra korrigert inntektsnivå Annonser Kommunebarometeret

Detaljer

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007.

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. KOSTRA 2007 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. Brutto driftsinntekter pr. innbygger Mørkest: 25 % høyeste inntekter

Detaljer

Totalpoengsumi Kommunebarometeret(maks:600)

Totalpoengsumi Kommunebarometeret(maks:600) SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 164 103 397 262 292 I fylket 9 1 15 11 12 I kommunegruppa 18 16 36 28 25 Korrigert inntekt (KI) 127,9 127,9 120,2 120,4 115,0 RangeringKI 69 69 69 69 92

Detaljer

30 % 38 % 39 % 31 % 40 % 41 %

30 % 38 % 39 % 31 % 40 % 41 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Kommunebarometer for 2009

Kommunebarometer for 2009 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.10.2010 54940/2010 2010/214 212 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/131 Formannskapet 13.10.2010 10/109 Bystyret 28.10.2010 Kommunebarometer for

Detaljer

127 197 Nøkkeltallene er litt bedre. 103 197 Nøkkeltallene er litt bedre. 121 205 Nøkkeltallene er litt bedre. 105 205 Nøkkeltallene er litt bedre

127 197 Nøkkeltallene er litt bedre. 103 197 Nøkkeltallene er litt bedre. 121 205 Nøkkeltallene er litt bedre. 105 205 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

Kommunebarometeret 2011

Kommunebarometeret 2011 Kommunebarometeret Rangering samlet Gloppen 1445 Knr 1445 Karakter 20 (av 429) 6 2010 29 (av 429) 6 Endring 9 Rangering uten korrigering for inntektsnivå 62 6 2010 86 5 Endring 24 Korrigert inntekt (inkl.

Detaljer

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/ Chriss Madsen Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Jobber særlig med kommunal analyse, styring, kvalitetsindikatorer og KOSTRA Kommunalkandidat

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Sauda Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 12 80 7 56 120 2011 92 150 63 114 2010 242 177 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 2013, Bergen

KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 2013, Bergen KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 213, Bergen Indikatorer som viser status i tjenestene som tilbys utsatte barn og unge INDIKATORER FOR BEHOV 1. Indikatoren «Andel skilte

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport Vadsø nr. 372 på totaltabellen nr. 355 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er langt svakere enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport Foreløpig

Detaljer

Prognoser elevtallsutvikling

Prognoser elevtallsutvikling Vedlegg nr. 1 Prognoser elevtallsutvikling Antall barn i grunnskolealder fra 214 prognose SSB alt MMMM 8 7 6 5 4 3 2 1 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233

Detaljer