KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula"

Transkript

1 KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula

2 Vurdering for kommunen Sula har anstrengte finanser og et svært lavt kostnadsnivå i tjenestene. Dette er en analyse av regnskap og andre Kostratall for Sula er sammenlignet med Giske og Ålesund (naboer), Nannestad, Enebakk, Aurskog-Høland og Skaun (billige og flinke) og kommunegruppe 7 (kommuner med innbyggere, lave inntekter og lave bundne kostnader per innbygger). Bare Nannestad, Enebakk og Aurskog-Høland driver billigere enn Sula. Alle sammenligningskommunene har rundt innbyggere og er omlandskommuner til større byer. Alle utenom Giske og Ålesund er blant den beste fjerdeparten av kommuner i årets Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport, se figuren under. Finansene er vurdert på grunnlag av tre nøkkeltall. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene: Resultatet var akseptabelt i 2016, men lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Sula har mye midler i disposisjonsfond og dermed god evne til å møte uforutsette økonomiske problemer. Kommunen har høy netto lånegjeld og er ganske utsatt for renterisiko. Kostnadsnivået i tjenestene var 1 millioner kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 i 2016 og millioner kroner høyere enn utgiftene i Nannestad, Enebakk og Aurskog-Høland. De tjenestene som drives dyrere enn gjennomsnittet i kommunegruppen er PLO, barnehage, barnevern, plan, brann og kirke. De tjenestene som drives billigere er grunnskole, administrasjon, sosial, helse, kultur, bolig, samferdsel og næring. Det er ikke enkelt å konkurrere på pris med sammenligningskommunene. Kommunegruppe 7 er en gruppe kommuner med lave kostnader. De utvalgte sammenligningskommunene er blant de billigste i landet. Nannestad drev billigst i landet i Sula drev også svært billig. Sula hadde de 15. laveste samlede netto driftsutgiftene per innbygger i Analysen er gjort på grunnlag av konsernregnskapene, for å få et organisasjonsnøytralt regnskap. Konsernet består av følgende selskaper: Orgform Særbedriftens navn Eierkommune Eierandel IKS INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG IKS SULA KOMMUNE 2,35 % IKS KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT NR 3 I MØRE SULA KOMMUNE 7,69 % IKS SUNNMØRE SULA KOMMUNE 7,69 % IKS SUNNMØRE REGIONRÅD IKS SULA KOMMUNE 5,88 % IKS ÅLESUNDREGIONEN INTERKOMMU MILJØ IKS SULA KOMMUNE 8,18 % Datagrunnlaget er hentet fra Framsikt Analyse Det er ikke foretatt noen grundig kontroll av regnskapet eller andre Kostratall. Side 2 av 84

3 Utgifter og formål sammenlignet med andre Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog- Høland Enebakk Skaun Kostragruppe 07 Pleie og omsorg Grunnskole Barnehage Adm, styring og fellesutgifter Sosiale tjenester Kommunehelse Barnevern Kultur og idrett Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Andre områder Brann og ulykkesvern Kommunale boliger Samferdsel Næringsforv. og konsesjonskraft Kirke Totalt Netto driftsutgifter i Sula i 2016 var kroner per innbygger. Vi holder i denne analysen utenfor funksjonene felles pensjonsposter, 275 intro.ordningen og VAR-sektoren. Utgiftene er korrigert for elever i private skoler og eventuelt vertskommunetilskudd for PU-institusjoner. Korrigert for utgiftsbehov var utgiftene kroner per innbygger. Det er omtrent 700 kroner mindre enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 7 og midt i laget blant sammenligningskommunene. Side 3 av 84

4 Utgiftsbehov Kommunale regnskaper må korrigeres for ulikheter i utgiftsbehov før sammenligning. Framsikt analyse bruker behovsberegningen i statsbudsjettet (utgiftsutjevningen). Utgiftsbehovet gjelder forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold. KMD har beregnet Sulas behov til 107 prosent av landsgjennomsnittet per innbygger. Det er 9 prosentpoeng mer enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 7. Sula har tre tjenester med behov over 100% (landsgjennomsnittet). Det er grunnskole (113 %), PLO (106 %) og barnehage (124 %), se figuren over. Behovet antas å være likt i alle kommuner når det gjelder tekniske tjenester og kultur/kirke. Side 4 av 84

5 Oversikt innsparingsmulighet ift sammenligningskommuner (mill. kr) Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe 07 Pleie og omsorg -4,5-27,1 22,6 13,9 20,4 14,5 0,7 Grunnskole -13,3-2,7-1,0 2,5-2,3-14,5-6,0 Barnehage -3,5 1,5 14,5 9,7 12,0 5,5 9,9 Adm, styring og fellesutgifter 1,3 8,3 8,6-4,5-5,0-1,7-1,0 Sosiale tjenester -3,0-8,1-2,5-10,7-6,2-7,6-7,5 Kommunehelse -1,7 2,4-6,5 1,5-5,3 0,6-0,4 Barnevern 8,0 2,7 1,3 2,9 5,2 10,5 5,0 Kultur og idrett 0,6-1,6-3,9 1,1-0,7-3,7-2,1 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 0,4 1,3 6,1 2,6 1,1-2,4 1,1 Andre områder -8,4-2,5-6,1-0,1-1,9-4,7-1,1 Brann og ulykkesvern 1,4-3,0 1,6 2,7 0,6 2,5 1,2 Kommunale boliger -7,9-1,2-4,3-3,0-0,1-2,2-1,7 Samferdsel -1,7 3,0-2,8 0,5-1,9-4,6-0,8 Næringsforv. og konsesjonskraft -0,1-1,0-0,8-0,6-0,8-1,4-0,6 Kirke 0,0-0,3 0,1 0,3 0,3 1,0 0,7 Totalt -24,0-25,7 33,1 19,0 17,3-3,7-1,4 Figuren over viser kostnadsforskjeller mellom Sula og andre kommuner i millioner kroner. Vi ser hvor mye Sula kan spare ved å drive med samme kostnadsnivå som de andre kommunene. Samlede behovskorrigerte netto driftsutgifter var 1 millioner kroner lavere enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 7 i Sula drev tjenestene millioner kroner dyrere enn Nannestad, Enebakk og Aurskog-Høland. Figuren viser også hvilke tjenester som drives dyrt og billig, sammenlignet med Kommunegruppe 7 og de andre kommunene. I forhold til kommunegruppen bruker Midsund mer penger på disse tjenestene: PLO ( 1 mill), barnehage (10 mill), barnevern (5 mill ), plan (1 mill), brann (1 mill) og kirke (1 mill). Utgiftene er lavere innenfor grunnskole (6 mill), administrasjon (1 mill), sosial (8 mill), kultur (2 mill), samferdsel (1 mill), Side 5 av 84

6 næring (1 mill) og bolig (2 mill). Kommunegruppe 7 er en gruppe kommuner med svært lave utgifter. Nannestad var landets billigst drevne kommune i Tre av sammenligningskommunene har betydelig lavere utgifter enn Sula i enkelte tjenester. Utgiftene til PLO i Sula er millioner kroner høyere enn i Nannestad, Skaun og Enebakk. Barnehagene drives millioner kroner billigere i Nannestad, Enebakk og Aurskog-Høland. Barnevernsutgiftene er 5-10 millioner kroner lavere i Giske, Enebakk og Skaun. Sula har lave utgifter til grunnskole og sosial. Side 6 av 84

7 Hovedtall drift Godt driftsresultat, mye driftsreserver og lav netto lånegjeld er viktige tegn på sunne kommunale finanser. Sula har litt dårligere finanser enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 7 i Netto driftsresultat er lavere enn gjennomsnittet, reservene (disposisjonsfondet) er høyere, og kommunen har høyere netto lånegjeld. Finansene er også dårligere enn gjennomsnittet i kommunesektoren (dårligere resultat, høyere lånegjeld og høyere reserver). Dette betyr ikke at Sula er en krisekommune. Netto driftsresultat var 3 prosent i fjor, det er høyere enn anbefalingene. Dette er det viktigste nøkkeltallet i kommunesektoren. Kommunens største finansielle risiko er antakelig den høye netto lånegjelden. Side 7 av 84

8 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Sula 3,5 % 0,1 % 2,4 % 3,3 % Giske 5,2 % -3,4 % -2,9 % 1,0 % Ålesund 0,4 % -1,9 % 1,8 % 2,1 % Nannestad 6,6 % 0,2 % 4,6 % 5,6 % Aurskog-Høland 3,8 % 2,9 % 4,7 % 5,1 % Enebakk 1,6 % 2,7 % 2,7 % 4,7 % Skaun 6,5 % 5,1 % 8,6 % 6,8 % Kostragruppe 07 3,2 % 1,6 % 3,7 % 4,2 % Netto driftsresultat i kommunekonsernet utgjorde 3,3 prosent av driftsinntektene i Sula i Det er høyere enn bransjenormen på 2 prosent. Det er samtidig 0,9 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og tredje lavest blant sammenligningskommunene. Driftsresultatene har vært under gjennomsnittet de tre siste årene. Side 8 av 84

9 Investering, finansiering, balanse Side 9 av 84

10 Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Sula 10,3 % 12,2 % 11,8 % 12,8 % Giske 3,3 % 2,5 % 0,1 % 0,5 % Ålesund 0,9 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % Nannestad 15,6 % 17,0 % 17,2 % 17,4 % Aurskog-Høland 4,6 % 7,0 % 7,9 % 10,4 % Enebakk 7,1 % 8,9 % 12,0 % 11,3 % Skaun 15,4 % 17,1 % 20,1 % 27,3 % Kostragruppe 07 7,9 % 8,6 % 9,2 % 10,8 % Disposisjonsfondet er kommunens reserver for å dekke uforutsette utgifter og sviktende inntekter. Det bør utgjøre 10% av driftsinntektene. Sula har et disposisjonsfond på 13 prosent.resultatet er bedre enn anbefalt og bedre enn gjennomsnittet i kommunegruppen (11%) og landet (8 %). Fondet har økt de fire siste årene. Sula er tredje høyest blant sammenligningskommunene. Side 10 av 84

11 Økonomi - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Sula 97,8 % 100,9 % 104,7 % 110,4 % Giske 133,4 % 164,7 % 163,5 % 155,4 % Ålesund 96,2 % 102,5 % 100,5 % 102,5 % Nannestad 103,0 % 101,6 % 103,6 % 97,7 % Aurskog-Høland 57,1 % 57,8 % 60,1 % 66,7 % Enebakk 74,2 % 92,2 % 103,4 % 107,8 % Skaun 54,0 % 66,5 % 95,1 % 97,3 % Kostragruppe 07 75,6 % 77,7 % 83,5 % 87,9 % Netto lånegjeld bør holdes under kontroll for å unngå for stor renterisiko, spesielt i tider med lave renter. Netto lånegjeld bør helst være under 50 prosent av årlige driftsinntekter. Sula har mer lånegjeld enn anbefalt. Netto lånegjeld i konsernet er 110 prosent av driftsinntektene i Det er 22 prosentpoeng mer enn gjennomsnittet i kommunegruppen og 31 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. Lånegjelden (gjeldsgraden) har økt de siste fire årene. Det er bare 40 kommuner med høyere gjeldsgrad enn Sula. Side 11 av 84

12 Grunnskole Grunnskole omfatter funksjonene 202 undervisning, 213 VO, 215 SFO, 222 skolelokaler og 223 skoleskyss. Behovskorrigerte samlede utgifter til grunnskole var 6 millioner kroner lavere enn i Kommunegruppe 7 i 2016 og nest lavest blant sammenligningskommunene. Regnskapene er korrigert for elever i private skoler (lagt til det samme beløpet som trekkes i rammetilskudd). Sula har et utgiftsbehov for grunnskole på 113 prosent av landsgjennomsnittet. Aurskog-Høland driver grunnskolen 2-3 millioner kroner billigere enn Sula. De funksjonene som er dyrere enn gjennomsnittet i Kostragruppen er 213 Voksenopplæring (1,3 mill) og 215 SFO (0,1 mill ). De funksjonene som drives med lavere kostnader enn gruppen er 202 Undervisning (0,1 mill kr), 223 skoleskyss (1,4 mill) og 222 skolelokaler (6,0 mill). Figuren under viser bemanning (årsverk) per 100 elever i sammenligningskommunene. Kilde: GSI. Side 12 av 84

13 Side 13 av 84

14 Prioritet - Elever per kommunal grunnskole Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe Skolestørrelsen er den viktigste kostnadsdriveren i grunnskolen. Sula har i gjennomsnitt 249 elever per skole. Det er på linje med gjennomsnittet i kommunegruppen. Det er midt i laget blant sammenligningskommunene. Store skoler gir vanligvis lave utgifter til grunnskole per elev. Side 14 av 84

15 Prioritet - Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov SFO kan etter opplæringsloven drives til selvkost (utenom ressurser til elever med spesielle behov). Netto utgift i Sula i 2016 var 178 kroner per innbygger. Det er 10 kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og midt i laget blant sammenligningskommunene. Utgiftene til SFO har økt med 22 kroner per innbygger siden Det er litt mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Side 15 av 84

16 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Analyse med flere indikatorer Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt Sula 8,9 % 16,1 % Giske 9,4 % 17,6 % Ålesund 8,3 % 23,7 % Nannestad 6,9 % 15,7 % Aurskog-Høland 6,4 % 11,5 % Enebakk 6,9 % 14,7 % Skaun 6,0 % 12,1 % Kostragruppe 07 7,1 % 15,6 % Omfanget av spesialundervisning kan være med å drive opp kostnadsnivået i grunnskolen. I Sula får 9 prosent av elevene spesialundervisning, og dette tar 16 prosent av lærertimene. Andelen timer er omtrent som gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og tredje høyest blant sammenligningskommunene. Side 16 av 84

17 Dekningsgrad - Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO Analyse med flere indikatorer Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker Sula 67,2 % Giske 56,7 % Ålesund 64,5 % Nannestad 50,6 % Aurskog-Høland 64,6 % Enebakk 47,1 % Skaun 66,1 % Kostragruppe 07 59,2 % Lave behovskorrigerte netto utgifter til SFO kan komme av lav dekningsgrad, lave driftsutgifter per bruker eller høy egenbetaling. Sula har middels netto utgifter til SFO, omtrent 0,1 mill kr høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Det er høyere dekningsgrad (67 %) enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Samtidig er det lavere brutto driftsutgifter per bruker ( kroner) enn kommunegruppen (29.000). Satsene for egenbetaling er også ganske middels. Side 17 av 84

18 Kvalitet - Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn Sula 14,7 14,2 14,3 15,2 Giske 14,1 13,3 13,2 13,9 Ålesund 14,6 14,8 14,7 14,3 Nannestad 15,8 16,1 15,7 15,4 Aurskog-Høland 15,6 15,7 15,8 15,9 Enebakk 14,7 15,8 15,0 15,9 Skaun 14,9 13,9 14,2 14,1 Kostragruppe 07 14,3 14,4 14,2 14,2 Høye undervisningskostnader kan komme av små klasser. Gruppestørrelse i grunnskolen uttrykker hvor mange elever det er per lærerårsverk. Dette er et viktig uttrykk for produktivitet i grunnskolen. I Sula var det 15 elever per lærer i Det er 1 mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og midt i laget blant sammenligningskommunene. Gruppestørrelsen i Sula har økt med en halv elev siden Den har vært stabil i Kostragruppen og på landsbasis. Side 18 av 84

19 Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 202 Grunnskole (B) Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Funksjon 202 undervisning er den viktigste tjenesten i grunnskolen. Behovskorrigerte netto utgifter per innbygger i Sula var kroner per innbygger i Det er omtrent det samme som gjennomsnittet i Kommunegruppe 7. Utgiftene til undervisning har vært stabile fra 2013 til Utgiftene har sunket med 100 kroner i kommunegruppen. Side 19 av 84

20 Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 213 Voksenopplæring (B) Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Voksenopplæringen har lite å gjøre med ordinær grunnskole. Den skal gi grunnskole for voksne som ikke har fått tilstrekkelig undervisning i barndommen. Den viktigste oppgaven i de fleste kommuner er å undervise flyktninger. Undervisningen av flyktninger er i prinsippet fullfinansiert med øremerket statstilskudd. Sula brukte 286 kroner per innbygger til VO i Det er 155 kroner mer enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 7. Forskjellen utgjør 1,3 million kroner. Utgiften i Sula er tredje høyest blant sammenligningskommunene. Utgiften har økt med 47 kroner siden Årsaken til høye utgifter i voksenopplæring kan være høye behov, urasjonell drift eller en liberal tolkning av reglene om voksenopplæring. Side 20 av 84

21 Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 222 Skolelokaler (B) Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Netto utgifter til drift av skolelokaler var kroner per innbygger i Sula i fjor. Det er ca 600 kroner mindre enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 7. Forskjellen utgjør 6 millioner kroner. Utgiften til skolelokaler er redusert med 400 kroner per innbygger de siste fire årene. Den har vært stabil i kommunegruppen. Side 21 av 84

22 Barnehage Barnehage omfatter funksjonene 201 førskole, 211 styrkingstiltak og 221 førskolelokaler. Sula drev barnehagetjenesten med omtrent 10 millioner kroner høyere utgifter enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 i 2016.Kommunen hadde de høyeste utgiftene av sammenligningskommunene. Nannestad og Enebakk hadde millioner lavere kostnader. De tjenestene som drives billigere enn gjennomsnittet i gruppen er: 221 førskolelokaler (2,5 mill kr). De funksjonene som drives dyrere er 211 Styrkingstiltak (1,0 mill kr) og 201 Førskole (11,4 mill kr). Hovedforklaringen på de høye kostnadene er høy dekningsgrad. 96 prosent av innbyggere 1-5 år er i barnehage. Det er dessuten høy dekning blant barn under ett år, uten rett på plass (10%). De kommunale barnehagene har en høyere produktivitet enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Det drar ned kostnadsnivået. Sula har 42 prosent kommunale barnehageplasser. De private barnehagene får relativt høye satser i tilskudd per time. Det drar opp kostnadene. De kommunene som driver billigst, har lavere dekningsgrad og omtrent like høy produktivitet som Sula i sine kommunale barnehager. De har lavere satser for tilskudd. Side 22 av 84

23 Prioritet - Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Behovskorrigerte netto driftsutgifter til barnehagetjenesten i Sula i 2016 var omtrent kroner per innbygger. Det er 900 kroner mer enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 7. Det er nest høyest blant sammenligningskommunene. Utgiftsnivået er økt med 500 kroner per innbygger de siste fire årene. Utgiftene har vært stabile i kommunegruppen i samme periode. Side 23 av 84

24 Produktivitet - Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe Side 24 av 84

25 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Enhetskostnader i barnehagesektoren måles i korrigerte brutto driftskostnader per korrigerte oppholdstime (korrigert for alder). Utgiften per korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager i 2016 var 48 kroner. Det er det samme som gjennomsnittet i kommunegruppen og nest høyest blant sammenligningskommunene. Timekostnaden har økt med 3 kroner siden Gjennomsnittet for kommunegruppe 7 har økt med 3 kroner siden Side 25 av 84

26 Produktivitet - Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe Korrigerte oppholdstimer per ordinært årsverk i barnehagen er det mest brukte nøkkeltallet for produktivitet. Det uttrykket bemanningsfaktoren. I kommunale barnehager i Sula var det i snitt timer per årsverk i Det er omtrent 400 timer mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Det er midt i laget blant sammenligningskommunene. Produktiviteten har vært stabil de siste årene. Antall timer per årsverk har gått ned med 77 timer siden I kommunegruppen har antallet gått ned med 95 timer. Årsmeldingene til de fire barnehagene for 2016 viser lik bemanningsfaktor (6,2) (barn 0-2 år teller dobbelt). Korrigerte Plasser (3- Plasser per oppholdstimer Årsverk Plasser per INSTITUSJONENS NAVN åringer er årsverk (3-åringer er ansatte styrer store) avdeling store) Side 26 av 84

27 Langevåg barnehage ,1 6,2 149 Molvær barnehage ,5 6,2 92 Måseide barnehage ,3 6,2 92 Sunde barnehage ,4 6, SUM ,3 6,2 95,6 Side 27 av 84

28 Dekningsgrad - Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år Sula 2,3 % 0,8 % 3,4 % 9,2 % Giske 5,3 % 5,8 % 7,8 % 1,7 % Ålesund 9,3 % 6,8 % 5,0 % 6,1 % Nannestad 2,0 % 5,1 % 0,8 % 2,8 % Aurskog-Høland 1,8 % 8,4 % 6,8 % 5,8 % Enebakk 0,8 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % Skaun 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kostragruppe 07 2,7 % 3,5 % 3,3 % 3,8 % Det er bare barn over ett år som har rett til plass i barnehage. I Sula fikk 9 prosent av barn under ett år barnehageplass i Side 28 av 84

29 Dekningsgrad - Andel barn 1-5 år med barnehageplass Sula 86,9 % 91,2 % 92,8 % 95,9 % Giske 94,1 % 93,9 % 94,3 % 92,7 % Ålesund 96,8 % 95,5 % 93,0 % 92,6 % Nannestad 87,9 % 88,0 % 85,0 % 85,0 % Aurskog-Høland 87,5 % 89,9 % 90,6 % 90,0 % Enebakk 86,4 % 89,6 % 87,0 % 89,5 % Skaun 86,2 % 91,1 % 89,4 % 91,8 % Kostragruppe 07 89,7 % 90,5 % 89,9 % 91,1 % Høye utgifter til barnehagetjenesten kan komme av høy dekningsgrad eller høye enhetskostnader (plasser). Sula har høy dekningsgrad. Dekningsgraden for barn 1-5 år var 96 % prosent i Det er 5 prosentpoeng over gjennomsnittet i Kommunegruppe 7 og høyest blant sammenligningskommunene. Dekningsgraden er økt med 9 prosentpoeng de siste fire årene. Antall barn i alderen 1-5 år forventes å synke i Sula de neste årene. Fallende etterspørsel øker kravene til forretningsmessig styring av de kommunale barnehagene. Det er lett å havne i en situasjon med tomme plasser og lav effektivitet (høye enhetskostnader). Side 29 av 84

30 Dekningsgrad - Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage Sula 41,2 % 40,2 % 41,0 % 42,1 % Giske 20,8 % 21,8 % 21,7 % 22,9 % Ålesund 25,4 % 25,7 % 26,1 % 26,1 % Nannestad 43,9 % 46,5 % 44,4 % 43,7 % Aurskog-Høland 55,0 % 54,5 % 56,5 % 57,1 % Enebakk 35,9 % 35,7 % 35,1 % 35,0 % Skaun 92,5 % 92,7 % 93,0 % 93,2 % Kostragruppe 07 53,1 % 53,9 % 53,7 % 53,7 % 42 prosent av barnehageplassene i Sula er i kommunale barnehager. Det er 12 prosentpoeng under gjennomsnittet i kommunegruppen og midt i laget blant sammenligningskommunene. Andelen private plasser har vært stabil de siste fire årene, både i Sula og i kommunegruppen. Side 30 av 84

31 Barnevern Barnevern omfatter funksjonene 244 barnevernstjeneste (saksbehandlingen), 251 hjelpetiltak og 252 plasseringer. Behovet for barnevern per innbygger er beregnet til 89 prosent av landsgjennomsnittet. Sula har høye utgifter til barnevern. Behovskorrigerte netto driftsutgifter er 5 millioner høyere enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 7. Utgiftene til plasseringer er 4,4 millioner høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Det er omfanget av disse dyre tiltakene som påvirker samlede kostnader mest. Utgiftene er også høyere når det gjelder hjelpetiltak (0,4 mill) og saksbehandling (0,2 mill). Utgiftene til barnevern har vært stabil de siste fire årene. Årsaken til de lave utgiftene ser ut til å være høy dekningsgrad, spesielt når det gjelder plasseringer. Utgiften per bruker er høy. Side 31 av 84

32 Prioritet - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Høye utgifter i barnevernstjenesten kan komme av høy dekningsgrad eller høye utgifter per bruker. I Sula var utgiften per bruker omtrent kroner i Det er tredje høyest blant sammenligningskommunene (tall for Kommunegruppe 7 mangler). Landsgjennomsnittet var kroner. Utgiftene per bruker er redusert med kroner de siste fire årene. Side 32 av 84

33 Prioritet - Netto driftsutgifter til sammen per innbygger Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Sula brukte kroner per innbygger til barnevern i Det er omtrent 600 kroner mer enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 7. Det er høyest blant sammenligningskommunene. Et botilbud til enslige mindreårige flyktninger koster 0,9 mill kroner. Det er en del av forklaringen på de høye utgiftene. Utgiftene til barnevern har økt med 500 kroner per innbygger de siste fire årene. Utgiftene har steget med 200 kroner i samme periode i Kommunegruppe 7. Side 33 av 84

34 Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Sula 3,3 % 4,1 % 4,9 % 6,0 % Giske 5,3 % 5,5 % 7,0 % 5,8 % Ålesund 5,3 % 5,3 % 4,6 % 4,7 % Nannestad 7,1 % 7,9 % 6,8 % 7,1 % Aurskog-Høland 5,5 % 4,2 % 4,7 % 5,4 % Enebakk 4,0 % 4,4 % 5,6 % 5,6 % Skaun 4,3 % 3,9 % 3,2 % 3,0 % Kostragruppe 07 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Høye barnevernsutgifter kan komme av høy dekningsgrad. I Sula var 6,0 prosent av innbyggerne 0-17 år med barnevernstiltak i Det er nest høyest blant sammenligningskommunene. Korrigert for behov er andelen ganske høy. Tall for kommunegruppe 7 mangler. Landsgjennomsnittet er 4,9 prosent. Andelen barn og unge med barnevernstiltak har økt med 2,7 prosentpoeng siste fire årene. Andelen på landsbasis har vært stabil. Side 34 av 84

35 Dekningsgrad - Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innb år Sula 0,8 0,9 1,1 1,4 Giske 1,0 1,6 1,3 1,5 Ålesund 1,4 1,8 1,7 1,8 Nannestad 1,8 2,2 1,5 1,8 Aurskog-Høland 0,9 1,5 1,6 1,6 Enebakk 1,5 1,5 1,3 1,1 Skaun 0,8 1,2 0,7 0,8 Kostragruppe 07 0,0 0,0 0,0 0,0 Det er plasseringer som koster penger i barnevernet. I Sula er det 1,4 % av innbyggerne 0-17 år som er plassert av barnevernet. Det er tredje lavest blant sammenligningskommunene (det er ikke tall for kommunegruppe 7). Korrigert for behov er andelen ganske høy. Gjennomsnittet i landet er 1,7 prosent. Side 35 av 84

36 Kvalitet - Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder Sula 75,0 % 56,0 % 57,0 % 66,0 % Giske 45,0 % 58,0 % 59,0 % 54,0 % Ålesund 69,0 % 77,0 % 69,0 % 71,0 % Nannestad 65,0 % 65,0 % 80,0 % 92,0 % Aurskog-Høland 85,0 % 89,0 % 94,0 % 96,0 % Enebakk 76,0 % 76,0 % 80,0 % 81,0 % Skaun 91,0 % 95,0 % 92,0 % 92,0 % Kostragruppe 07 78,0 % 79,0 % 84,0 % 88,0 % Evnen til å holde tidsfristen på tre måneder for undersøkelser er et viktig tegn på kvalitet i barnevernet. Sula klarte det i 66 % av sakene. Det er 22 prosentpoeng dårligere enn gjennomsnittet i gruppen og nest dårligst blant sammenligningskommunene. Side 36 av 84

37 Pleie og omsorg PLO omfatter 234 aktivisering (dagsenter, støttekontakt mm), 253 pleie i institusjon, 254 pleie i hjemmet (hjemmehjelp, miljøarbeid PU, hjemmesykepleie, omsorgslønn, BPA, privat avlastning), 256 døgnopphold og 261 institusjonslokaler. Sula har høye utgifter til PLO. Behovskorrigerte netto utgifter var ca. 1 million kroner høyere enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 7 i Utgiftene var rundt 20 millioner kroner høyere enn i sammenligningskommunene Nannestad og Enebakk i Det er svært viktig å korrigere PLO-utgiftene for behov. Utgiftsbehovet i PLO i Sula er anslått til 106 prosent av landsgjennomsnittet per innbygger. De funksjonene som drives dyrere enn gjennomsnittet i kommunegruppen er 254 pleie i hjemmet (36 mill) og 234 aktivisering ( 5 mill). De funksjonene som drives billigere er 253 pleie i institusjon (33 mill), 256 tilbud om øyeblikkelig hjelp (0,6 mill) og lokaler institusjon (6 mill). Pleietjenesten er svært hjemmebasert. Bare 16 prosent av utgiftene går til institusjonsdelen. Dekningen av heldøgns omsorg er likevel god, på grunn av mange boliger med heldøgns bemanning.det er lav dekningsgrad på sykehjem og lave utgifter per plass. Det er høy dekningsgrad og høye enhetskostnader i hjemmebaserte tjenester. Side 37 av 84

38 Prioritet - Institusjoner (f ) - andel av netto driftsutgifter til plo Sula 15,6 % 14,9 % 13,0 % 15,5 % Giske 6,7 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % Ålesund 46,9 % 47,9 % 46,4 % 46,7 % Nannestad 50,7 % 50,9 % 51,5 % 51,3 % Aurskog-Høland 51,1 % 54,7 % 54,2 % 55,4 % Enebakk 43,1 % 45,4 % 43,8 % 45,2 % Skaun 54,0 % 51,2 % 45,8 % 47,6 % Kostragruppe 07 43,9 % 43,5 % 43,0 % 42,9 % Det er alminnelig antatt at PLO i kommunene bør jobbe etter LEON-prinsippet, med sterk vekt på hjemmebaserte tjenester og egenmestring. I noen kommuner går to tredeler av PLO-utgiftene til hjemmebaserte tjenester. Sula har en svært hjemmebasert tjeneste. Bare 16 prosent av utgiftene i PLO går til institusjonsdelen (pleie og lokaler). Det er 29 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 7 og nest lavest blant sammenligningskommunene. I Giske går 94 prosent av utgiftene til hjemmebaserte tjenester og aktivisering. I Sula har andelen institusjonsomsorg vært stabil de siste fire årene. I Kommunegruppe 7 har andelen gått ned med et prosentpoeng. Side 38 av 84

39 Prioritet - Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere Analyse med flere indikatorer Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Vi har sett at de behovskorrigerte netto driftsutgiftene til hjemmebaserte tjenester i Sula er 36 millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 7. Høye utgifter til pleie i hjemmet kan komme av mange brukere eller høye utgifter per bruker. Sula har en dekningsgrad på 48 promille og en enhetskostnad på kroner. Sula har 13 poeng høyere dekningsgrad enn gjennomsnittet i kommunegruppen og høyest blant sammenligningskommunene. Forskjellen i dekningsgrad utgjør omtrent 36 millioner kroner. Side 39 av 84

40 Utgift per bruker er kroner høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Forskjellen utgjør 4 millioner kroner. Sula er nest høyest blant sammenligningskommunene. Sula skiller seg dermed ut med høyere dekningsgrad og høyere enhetspris enn de andre kommunene. Profilen i de to billigste kommunene er ulik. Enebakk har lav dekningsgrad og lav enhetspris. Nannestad har høy dekningsgrad og lav enhetspris. Side 40 av 84

41 Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Analyse med flere indikatorer Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Sula 1,7 % Giske 2,5 % Ålesund 13,9 % Nannestad 12,0 % Aurskog-Høland 14,1 % Enebakk 13,3 % Skaun 12,4 % Kostragruppe 07 12,7 % Vi har sett at netto utgifter til pleie i institusjon er 33 millioner kroner lavere enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 7. Lave utgifter til institusjon kan komme av lav sykehjemsdekning eller lave utgifter per plass. Sula har lav dekning og lave brutto driftsutgifter per plass. 2 prosent av innbyggere over 80 år er på institusjon. Det er 11 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 7. Det er nest lavest blant sammenligningskommunene. Korrigert brutto driftsutgift per kommunal plass er 1,0 millioner kroner. Det er omtrent mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppen og nest lavest blant sammenligningskommunene. Side 41 av 84

42 Nannestad og Enebakk, som driver PLO svært rimelig, har høyere dekningsgrad på sykehjem enn Sula. Enebakk har lavere enhetspris. Side 42 av 84

43 Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 261 Institusjonslokaler (B) Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Utgiftene til institusjonslokaler er lave i Sula. Netto utgift er 79 kroner per innbygger. Det er rundt 700 kroner mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppen og lavest blant sammenligningskommunene. Utgiftene har steget med 17 kroner de siste fire år, mens utgiftene har sunket litt i kommunegruppen. Side 43 av 84

44 Andre nøkkeltall - Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B) Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Sula brukte omtrent kroner per innbygger til PLO i 2016, etter behovskorreksjon. Det er 100 kroner mer enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 7. Det er midt i laget blant sammenligningskommunene. Utgiftene til PLO har økt med 400 kroner per innbygger de siste fire årene. Gjennomsnittet i kommunegruppen har sunket med 700 kroner. Side 44 av 84

45 Kommunehelse Helse omfatter funksjonene 232 helsestasjoner, 233 folkehelse og 241 behandling (fastlege, fysio og legevakt). Utgiftsbehovet per innbygger er beregnet til 99 % av landsgjennomsnittet. Sula hadde middels utgifter til helsetjenesten i Samlede behovskorrigerte utgifter var omentrent 0,4 millioner kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Ålesund driver tjenesten omentrent 2 million kroner billigere enn Sula. Funksjon 241 behandling var 1,2 mill dyrere enn gjennomsnittet. Helsestasjonstjenesten var 0,4 mill kroner billigere. 233 Folkehelse var 1,2 mill kroner billigere. Sula har middels god legedekning. Side 45 av 84

46 Prioritet - Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Det er funksjon 241 behandling som er størst i helsetjenesten. Sula brukte 1.600kroner per innbygger på fastleger, fysioterapi og legevakt. Det er 100 kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og midt i laget blant sammenligningskommunene. Utgiften per innbygger har økt med 400 kroner per innbygger siden 2013 I kommunegruppen har utgiften økt med 200 kroner. Ålesund brukt 300 kroner mindre enn Sula, antakelig på grunn av stordriftsfordeler. Forskjellen utgjør neste 3 millioner kroner. Side 46 av 84

47 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Sula brukte kroner per innbygger til helsetjeneste i Det er 100 kroner mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og tredje lavest blant sammenligningskommunene. Utgiftene til helse har økt med 400 kroner siden Gjennomsnittet i kommunegruppe 7 er økt med 300 kroner per innbygger i denne perioden. Side 47 av 84

48 Dekningsgrad - Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten Sula 7,8 7,7 8,7 8,7 Giske 10,3 10,1 9,9 11,0 Ålesund 9,2 11,6 10,3 10,2 Nannestad 6,7 6,9 6,7 8,4 Aurskog-Høland 9,6 9,9 9,8 9,7 Enebakk 6,8 6,7 7,0 6,9 Skaun 7,7 7,4 7,2 6,8 Kostragruppe 07 8,9 9,1 9,2 9,4 Det er middels legedekning i Sula. Det er 8,7 årsverk lege i kommunehelsetjenesten per innbygger. Det er omtrent likt med gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og midt i laget blant sammenligningskommunene. Legedekningen har blitt bedre siden Side 48 av 84

49 Sosiale tjenester Sosialtjenesten omfatter funksjonene 242 veiledning, 243 rusomsorg, 273 vernet arbeid, 275 introduksjonsordningen, 276 kvalifiseringsordningen og 281 sosialhjelp. 275 intro er helt finansiert med statstilskudd (integreringstilskuddet) og holdes utenfor analysen. Sula har lave utgifter til sosialtjeneste. Samlede behovskorrigerte netto driftsutgifter i 2016 var 7,5 millioner kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og lavest blant sammenligningskommunene. Ålesund driver tjenesten 8 millioner kroner dyere. Utgiftsbehovet for sosialtjenester per innbygger i Sula er beregnet til omtrent 64 prosent av landsgjennomsnittet. Ingen funksjoner drives med høyere utgifter enn gruppegjennomsnittet. De funksjonene som drives med lavere utgifter enn gjennomsnittet er 242 Veiledning (1,4 mill), 243 rusomsorg (0,4 mill), 273 arbeidstiltak (0,1 mill), 276 kvalifiseringsordningen (0,9 mill) og sosialhjelp (4,7 mill). Det få sosialklienter og utbetaling per klient er lave. Side 49 av 84

50 Prioritet - Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, år Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov De behovskorrigerte netto driftsutgiftene til 242 veiledning var i følge regnskapet 900 kroner per innbygger i arbeidsdyktig alder i Sula i Det er 400 kroner mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Forskjellen utgjør 1,4 millioner kroner. Side 50 av 84

51 Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen år Analyse med flere indikatorer Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen år Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Sula 2,2 % Giske 3,7 % Ålesund 4,3 % Nannestad 3,3 % Aurskog-Høland 5,5 % Enebakk 4,2 % Skaun 4,1 % Kostragruppe 07 0,0 % 0 **) Graf er justert med utgiftsbehov Utgiftene til sosialhjelp i Sula var 4,7 mill kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 i 2016, etter korreksjon for behov. Lave utgifter til sosialhjelp kan komme av lav andel klienter eller lave utgifter per klient. Sula har lav andel klienter. Den behovskorrigerte andelen er 2,2 prosent av antall innbyggere år. Det er lavest blant sammenligningskommunene. Tall for kommunegruppe 7 mangler.på landsbasis var andelen 4,2 prosent. Side 51 av 84

52 Utgiften per bruker var kroner i Det er lavest blant sammenligningskommunene (tall for kommunegruppe 7 mangler). Gjennomsnittet i landet var kroner. Side 52 av 84

53 Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi (B) Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Sula hadde middels utgifter til funksjon 273 arbeidsrettete tiltak (vernet arbeid) i Utgiften per innbygger er 200 kroner. Det er på linje med gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Utgiften har vært stabil de siste fire årene. Side 53 av 84

54 Kommunale boliger Boliger omfatter funksjonene 265 kommunale boliger, 283 etableringshjelp og 315 nærmiljøtiltak. Det er ingen behovskorrigering for boligtjenester. Sula brukte 1,7 mill kroner mindre på boligtjenester enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. De funksjonene som ble drevet billigere enn kommunegruppen var 265 utleieboliger (1,3 mill), 283 etableringshjelp (0,3 mill) og 315 nærmiljøtiltak (0,1 mill). Det er vanskelig å analysere årsaker til kostnadsforskjeller, siden driften av kommunale boliger organiseres svært forskjellig i kommunene. Volumet av utleieboliger i Sula er høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Sula har mye høyere netto inntekt per bolig enn det som er vanlig. Side 54 av 84

55 Prioritet - Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Det er vanskelig å analysere boligutgiftene, fordi den kommunale organiseringen av kommunale boliger varierer så mye. Mange kommuner har flyttet boligdrift ut av kommunekassen (foretak) og noen har flyttet det ut av kommunekonsernet (stiftelser, borettslag, aksjeselskaper). Det varierer derfor mye hvordan renter og avskrivninger kommer inn i kommuneregnskapet. Sula hadde netto driftsinntekt på boligtjenesten med 262 kroner per innbygger i Det er rundt 100 kroner høyere inntekt enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og høyest blant sammenligningskommunene. Netto inntekt til boligtjenester er redusert med rundt 150 kroner per innbygger siden Side 55 av 84

56 Dekningsgrad - Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Analyse med flere indikatorer Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Netto driftsutgift til 265 kommunale boliger per utleid bolig Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 265 Kommunale boliger er den viktigste boligtjenesten. Sula har høye inntekter på denne funksjonen. Nettoinntekten er 1,3 mill kr høyere enn gjennomsnittet i gruppen. Høye netto inntekter kan komme av mange boliger eller høye inntekter per bolig. Sula leide ut 21 boliger per 1000 innbyggere i Det er 5 mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og mest av sammenligningskommunene. Inntekten per utleiebolig var kroner. Det er kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og tredje mest av sammenligningskommunene (fire av sju har netto inntekt fra boligdriften). Side 56 av 84

57 Kultur og idrett Kultur og idrett omfatter funksjonene 231 fritidstilbud, 370 bibliotek, 373 kino, 375 museer, 377 kunst, 380 idrett, 381 idrettsanlegg, 383 kulturskole, 385 annen kultur, 386 kulturbygg. Det er ikke behovskorreksjon på kultursektoren. Sula brukte i 2016 omtrent 2,1 millioner kroner mindre på kultur enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Alle tjenestene ble drevet med like lave eller lavere utgifter enn gjennomsnittet, bortsett fra kulturskolen og drift av kulturbygg. Årsaken til dyr kulturskole er høy dekningsgrad (20 prosent av innbyggere i grunnskolealder). Blant sammenligningskommunene var det bare Aurskog-Høland og Giske som hadde lavere utgifter (1 mill kroner). Side 57 av 84

58 Prioritet - Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Sula brukte kroner per innbygger til kultur og idrett i Det var omtrent 200 kroner mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og trredje minst av sammenligningskommunene. Utgiften til kultur per innbygger har vært stabil siden Utgiftene har også vært stabil i kommunegruppe 7. Side 58 av 84

59 Dekningsgrad - Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder Analyse med flere indikatorer Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker Sula 19,7 % Giske 14,9 % Ålesund 16,8 % Nannestad 14,6 % Aurskog-Høland 12,9 % Enebakk 9,7 % Skaun 18,6 % Kostragruppe 07 13,5 % Netto utgifter til kulturskole er 0,5 millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Høye utgifter til kulturskolen kan komme av høy dekningsgrad, høye utgifter per bruker eller lav egenbetaling. Sula har høy dekningsgrad (20 % av barn i grunnskolealder) og litt lav brutto driftsutgift per bruker ( kroner). Dette forklarer de høye netto driftsutgiftene per innbygger. Kostra har ikke tall for egenbetaling. Side 59 av 84

60 Kirke Kirkeformål omfatter funksjonene 390 den norske kirke, 392 andre trossamfunn og 393 gravplasser. Sula brukte mye penger på kirkeformål i Utgiftene var omtrent 0,7 millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og nest høyest av sammenligningskommunene. De funksjonene som var dyrere enn kommunegruppen er andre trossamfunn (0,2 mill) og gravplasser (0,4 mill). Side 60 av 84

61 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Utgiftene til 390 den norske kirke og 393 drift av gravplasser var middels i Netto utgift per innbygger var 500 kroner. Det er på linje med gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og midt i laget blant sammenligningskommunene. Utgiften har vært stabil siden 2013, både i Sula og i kommunegruppen. Side 61 av 84

62 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Plan mm omfatter funksjonene 301 plansaker, 302 byggesak, 303 kart/oppmåling, 335 parkdrift, 360 naturforvaltning og 365 kulturminnevern. Det er ikke behovsberegning for dette området. Sula kommune brukte mye penger på disse forvaltningsoppgavene i Samlede netto utgifter var omentrent 1,1 millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og midt i laget blant sammenligningskommunene. De deltjenestene som ble drevet med lavere utgifter enn gjennomsnittet i kommunegruppen var naturforvaltning (0,7 mill) og kulturminnevern (0,1 mill). De funksjonene som ble drevet dyrere enn gjennomsniuttet var plantjenester (0,2 mill), byggesak (0,9 mill), kart/oppmåling (0,6 mill) og parkdrift (0,6 mill). Nannestad drev plan mm 6 millioner kroner billigere enn Sula. Hovedårsaken er større evne/vilje til å drive tjenester til selvkost. Det var store overskudd på byggesaksbehandlingen. Side 62 av 84

63 Prioritet - Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Figuren viser kommunenes utgifter til de oppgavene som kan selvfinansieres, nemlig byggesak, deling, kart og oppmåling. Sula hadde netto utgift på 127 kroner per innbygger på disse tjenestene i Det er 100 kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og nest høyest blant sammenligningskommunene. Forskjelen utgjør en million kroner. Kommunen har ikke utnyttet mulighetene til å finansiere disse tjenestene med gebyr fra søkerne. Fra 2013 og til 2016 har netto utgift økt med 150 kroner per innbygger. Side 63 av 84

64 Prioritet - Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Figuren over viser netto driftsutgifter på forvaltningsoppgavene som ikke kan finansieres med gebyrer. Det er plan, parkdrift, naturforvaltning og kulturminnevern. Netto utgift var 600 kroner per innbygger i Det er 100 kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og nest høyest blant sammenligningskommunene. Utgiften er økt med 150 kroner per innbygger de siste fire årene. Nannestad klarte å drive disse tjenestene med overskudd.. Side 64 av 84

65 Adm, styring og fellesutgifter Administrasjon og styring omfatter funksjonene 100 politikk, 110 revisjon, 120 administrasjon, 121 eiendomsforvaltning, 130 adm.lokaler, 180 fellesutgifter, og 285 utenfor kommunalt område. Dette er et vanskelig område å analysere, for kommunenes regnskapspraksis varierer (tolkningen av skillet mellom tjeneste og administrasjon). Behovet for administrasjon er beregnet til 156 prosent av landsgjennomsnittet. Sula hadde lave utgifter til administrasjon og styring i Samlede behovskorrigerte netto driftsutgifter var 1 mill kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og midt i laget blant sammenligningskommunene. Ålesund og Nannestad brukte 8 millioner kroner mindre. De funksjonene som hadde høyere utgifter enn gjennomsnittet var politisk styring (0,5 mill), revisjon (0,1 mill) og diverse fellesutgifter (1,0 mill). De funksjonene som drives billigere enn kommunegruppen er eiendomsforvaltning (0,1 mill), admin.lokaler (2,0 mill) og ikke-kommunale oppgaver (0,7 mill). Administrative utgifter på 1,5 millioner kroner innenfor 120 adm er ført på funksjon 180 diverse felles. 120 sentraladministrasjon drives altså egentlig 1,5 mill kr dyrere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Side 65 av 84

66 Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 120 Administrasjon (B) Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Det er funksjon 120 sentraladministrasjonen som utgjør den største delen av administrasjonsutgiftene. Sula brukte kroner per innbygger på sentraladministrasjonen. Det er omtrent det samme som gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Sula er midt i laget blant sammenligningskommunene. Utgiftene til sentraladministrasjonen har økt med 200 kroner per innbygger de siste fire årene. Utgiften har vært stabile i kommunegruppen. Regnskapet er antakelig ført feil. Administrative utgifter på 1,5 mill kr (150 kr per innbygger) er ført på funksjon 180. Side 66 av 84

67 Brann og ulykkesvern Brann omfatter funksjonene 338 forebygging (inkl feiing) og 339 beredskap. Sula brukte 1,2 million kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 på brannvesenet i 2016, og var dyrest blant sammenligningskommunene. Sula brukte 0,4 million kroner mindre til forebygging enn kommunegruppen. Beredskapen kostet 1,6 millioner kroner mer enn gjennomsnittet i gruppen. Aurskog-Høland og Skaun brukte 3 millioner kroner mindre enn Sula. Disse kommunene hadde lavere utgifter til beredskap. Side 67 av 84

68 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Sula brukte 700 kroner per innbygger på branntjenesten i Det er 130 kroner høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Det er nest høyest blant sammenligningskommunene. Brannutgiftene har økt med 70 kroner siden Det er litt mer enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Side 68 av 84

69 Dekningsgrad - Andel A-objekter som har fått tilsyn Sula 54,3 % 100,0 % 82,6 % 95,8 % Giske 95,7 % 50,0 % 60,0 % 90,5 % Ålesund 89,4 % 64,3 % 95,1 % 88,5 % Nannestad 0,0 % 75,0 % 97,3 % 23,7 % Aurskog-Høland 87,3 % 60,3 % 74,6 % 37,9 % Enebakk 93,8 % 72,9 % 43,5 % 38,3 % Skaun 100,0 % 51,4 % 75,0 % 16,7 % Kostragruppe 07 83,1 % 82,8 % 75,7 % 44,1 % Kvaliteten i brannvesenet er mye knyttet til det forebyggende arbeidet. Det er et mål å føre tilsyn med de viktigste brannobjektene hvert år (skoler, sykehjem, fabrikker mm.). Sula hadde tilsyn med 96 % av a- objektene i Det er svært høyt. Det er det dobbelte av nivået i kommunegruppen og høyest blant sammenligningskommunene. Side 69 av 84

70 Eiendomsforvaltning Eiendomsforvaltning omfatter de kommunale formålsbyggene. Det vil si funksjonene 130 adm.bygg, 221 barnehagelokaler, 222 skolelokaler, 261 institusjonslokaler, 381 idrettsanlegg og 286 kulturbygg. Disse utgiftene allerede analysert som en del av de tjenester de betjener. Her følger en samlet analyse av eiendomsdriften. Sula har lave utgifter til eiendomsforvaltning. Behovskorrigert netto utgift til eiendomsforvaltnign er 17 millioner kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Sula bruker mye mindre areal per innbygger og har lavere driftsutgifter per kvm. til eiendomsforvaltning enn kommunegruppen. Dette forklarer de lave utgiftene. De største besparelsene er innenfor skole og sykehjem. Side 70 av 84

71 Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Sula brukte kroner per innbygger til eiendomsdrift i Det er kroner mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Forskjellen utgjør omtrent 14 millioner kroner. Behovskorrigert er forskjellen 17 millioner kroner. I faste priser har utgiften minket med 500 kroner siden Utgiften har i samme tidsrom økt med 200 kroner i kommunegruppe 7. Side 71 av 84

72 Dekningsgrad - Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger Analyse med flere indikatorer Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter Sula 0,4 402 Giske 0, Ålesund 0, Nannestad 0,4 776 Aurskog- 0,5 799 Høland Enebakk 0, Skaun 0,8 434 Kostragruppe 07 0,5 849 Vi har sett at Sula bruker 2,1 million kroner mindre på adm.lokaler enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Det kan skyldes lite areal eller lave utgifter per kvm. Sula bruker svært lite areal per innbygger til adm.lokaler (0,4 kvm) og har lave driftsutgifter per kvm (400 kroner). Dette forklarer de lave utgiftene. Side 72 av 84

73 Dekningsgrad - Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger Analyse med flere indikatorer Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Sula 3,2 864 Giske 6,1 654 Ålesund 3, Nannestad 3, Aurskog- 4,8 823 Høland Enebakk 3, Skaun 5, Kostragruppe 07 4, Lave utgifter per innbygger til drift av bygg kan komme av få kvadratmeter per innbygger eller lave driftsutgifter per kvadratmeter. Sula har lite kommunale formålsbygg. Det er 3,2 kvadratmeter per innbygger. Det er 1,2 kvm mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Forskjellen utgjør omtrent 11 mill kroner. Arealet er lavest blant sammenligningskommunene. Korrigert brutto driftsutgift per kvm var 864 kroner. Det er 140 kroner mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Forskjellen utgjør omtrent 4 million kroner.korrigert brutto utgift per kvm er nest Side 73 av 84

74 lavest blant sammenligningskommunene. Side 74 av 84

75 Dekningsgrad - Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage Analyse med flere indikatorer Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter Sula 9,9 993 Giske 5, Ålesund 11, Nannestad 11, Aurskog-Høland 9, Enebakk 11, Skaun 10, Kostragruppe 07 12, Vi har sett at Sula bruker 2,5 millioner kroner mindre på barnehagelokaler enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Det kan komme av lite areal eller lave driftskostnader per kvm. I Sula er det lite kommunale barnehager, lite areal per barn i barnehage og lave utgifter per kvm bygg. Sula bruker 10 kvm per barn i kommunal barnehage. Det er 2,2 kvm mindre enn gjennomsnittet i kommunegrupe 7. Forskjellen utgjør 0,6 millioner kroner. Kvadratmeterkostnaden er 1000 kroner. det er 300 kroner mindre enn gjennomsnittet i gruppen. Forskjellen utgjør 0,9 millioner kroner. Resten skyldes lav andel kommunale barnehager. Side 75 av 84

76 Side 76 av 84

77 Dekningsgrad - Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon Analyse med flere indikatorer Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe Vi har sett at Sula bruker 6,4 millioner kroner mindre på institusjonslokaler enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Det kan komme av få plasser i sykehjem, lite areal per plass i sykehjem eller høye utgifter per kvm. Sula bruker lite areal per plass i sykehjem, 80 kvm. Det er 47 kvm mindre enn gjennomsnittet i gruppen. Forskjellen utgjør 0,6 mill kroner. Sula har lave driftsutgifter per kvm (625 kroner). Det er 225 kroner mindre enn gjennomsnittet i gruppen. Forskjellen utgjør 0,3 millioner kroner. Resten forklares av den lave sykehjemsdekningen. Side 77 av 84

78 Dekningsgrad - Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev Analyse med flere indikatorer Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter Sula 14,6 782 Giske 21,4 885 Ålesund 17,2 954 Nannestad 15, Aurskog-Høland 22,1 772 Enebakk 12, Skaun 19,4 964 Kostragruppe 07 17,7 956 Vi har sett at Sula bruker 6,0 millioner kroner mindre på skolelokaler enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Det kan komme av lite areal per elev eller lave driftsutgifter per kvm bygg. Sula har meget lite areal per elev (14.6 kvm). Det er 3,1 kvm mindre enn gjennomsnittet i gruppen. Forskjellen utgjør 3 millioner kroner. Sula bruker 800 kroner per kvm skolebygg. Det er rundt 200 kroner miundre enn gjennomsnittet i gruppen. Forskjellen utgjør 3 millioner kroner. Side 78 av 84

79 Samferdsel Samferdsel omfatter funksjonene 330 samferdselsbedrifter og 332 kommunale veier. Det er ingen behovsberegning for denne tjenesten. Sula brukte omtrent 0,8 millioner kroner mindre til samferdsel enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 i De funksjonene som var billigere enn gjennomsnittet i kommunegruppen var 332 kommunale veier (0,8 mill). Sula har ingen samferdselsbedrifter. Årsaken til lave kostnader ser ut til å være lav veilengde. Side 79 av 84

80 Prioritet - Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger Analyse med flere indikatorer Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Sula 6, Giske 11, Ålesund 5, Nannestad 5, Aurskog-Høland 11, Enebakk 5, Skaun 6, Kostragruppe 07 6, *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Kommunale veier er den største tjenesten innen samferdsel. Netto utgifter i Sula var omtrent 0,8 mill kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Det kan komme av lite veier eller lave utgifter per meter vei. Årsaken er antakelig lite vei. Sula har 6 km kommunal vei per 1000 innbygger. Det er 0,8 km mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Forskjellen utgjør 0,7 millioner kroner. Det er midt i laget blant sammenligningskommunene. Side 80 av 84

81 Brutto driftsutgift per kilometer var kroner i Det er kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Forskjellen utgjør 1 million kroner. Sula er tredje lavest blant sammenligningskommunene. Vi mangler tall for netto driftsutgift per meter veg. Side 81 av 84

82 Prioritet - Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt Sula Giske Ålesund Nannestad Aurskog-Høland Enebakk Skaun Kostragruppe *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Netto driftsutgifter per innbygger til samferdsel var 653 kroner i Sula i Det er rundt 100 kroner mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og tredje lavest av sammenligningskommunene. Utgiften er redusert med 150 kroner per innbygger siden Utgiftene har vært stabil i kommunegruppe 7. Side 82 av 84

SULA KOMMUNE Fagutvalet for oppvekst

SULA KOMMUNE Fagutvalet for oppvekst SULA KOMMUNE Fagutvalet for oppvekst TILLEGGSINNKALLING MØTE NR. 6/17 Møtedato: 03.10.2017 Møtestad: Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00. Varamedlemmer

Detaljer

SULA KOMMUNE Fagutval for kultur og folkehelse

SULA KOMMUNE Fagutval for kultur og folkehelse SULA KOMMUNE Fagutval for kultur og folkehelse TILLEGGSINNKALLING Møtedato: 04.10.2017 Møtestad: Rådhuset, møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70

Detaljer

VEDLEGG 7 KOSTRA-HEFTE ÅLESUND KOMMUNE 2017

VEDLEGG 7 KOSTRA-HEFTE ÅLESUND KOMMUNE 2017 VEDLEGG 7 KOSTRA-HEFTE ÅLESUND KOMMUNE 2017 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 BUDSJETT 2019 Rådmannens forslag KOSTRA og nøkkeltall 2017 Ålesund Vurdering for kommunen Dette er en analyse av regnskap

Detaljer

Økonomianalyse 2017 Nye Lindesnes

Økonomianalyse 2017 Nye Lindesnes Økonomianalyse 2017 Nye Lindesnes Bjørn A Brox, Framsikt AS Versjon 4.4.2018 Sammendrag... 1 Mandat og metode... 4 Finansene... 11 Grunnskole... 15 Barnehage... 22 Barnevern... 28 Pleie og omsorg... 32

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Fredrikstad 2030 Økonomisk analyse av regnskap 2016 FORELØPIG RAPPORT 9. JANUAR 2018 FREDRIKSTAD KOMMUNE

Fredrikstad 2030 Økonomisk analyse av regnskap 2016 FORELØPIG RAPPORT 9. JANUAR 2018 FREDRIKSTAD KOMMUNE Fredrikstad 2030 Økonomisk analyse av regnskap 2016 FORELØPIG RAPPORT 9. JANUAR 2018 FREDRIKSTAD KOMMUNE OPPDRAGSGIVER: Fredrikstad kommune RAPPORT NR: 1020323 RAPPORTENS TITTEL: Fredrikstad 2030 Økonomisk

Detaljer

Analyse av grunnskole og barnehage 2017 Alta

Analyse av grunnskole og barnehage 2017 Alta Analyse av grunnskole og barnehage 2017 Alta Bjørn Brox, Framsikt AS Versjon 23.5.2018 Sammendrag... 1 Mandat og metode... 4 Samlede kostnader... 6 Grunnskole... 10 Barnehage... 22 Eiendomsforvaltning...

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813

Detaljer

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019 2019 Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Gruppering av kommuner... 2 Sammendrag... 3 Endringer i årets analyse...

Detaljer

"PERSPEKTIVMELDING" KOSTRA 2018 "FRA KOMMUNEPLAN TIL ØKONOMIPLAN" NØKKELTALLSANALYSE MÅL OG STRATEGIER ØKONOMISK STILLING RAMMEBETINGELSER

PERSPEKTIVMELDING KOSTRA 2018 FRA KOMMUNEPLAN TIL ØKONOMIPLAN NØKKELTALLSANALYSE MÅL OG STRATEGIER ØKONOMISK STILLING RAMMEBETINGELSER "PERSPEKTIVMELDING" KOSTRA 2018 "FRA KOMMUNEPLAN TIL ØKONOMIPLAN" MÅL OG STRATEGIER NØKKELTALLSANALYSE ØKONOMISK STILLING RAMMEBETINGELSER KONOMISKE HANDLINGSREGLER Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 ØKONOMISK

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Utviklings- og effektiviseringsprosjekt Oppsummeringsrapport 2019

Utviklings- og effektiviseringsprosjekt Oppsummeringsrapport 2019 Utviklings- og effektiviseringsprosjekt 2019 2022 Oppsummeringsrapport 2019 ULLENSAKER KOMMUNE OPPDRAGSGIVER: Ullensaker kommune RAPPORT NR: 1020557 RAPPORTENS TITTEL: Utviklings- og effektiviseringsprosjekt

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

SULA KOMMUNE Fagutvalet for oppvekst

SULA KOMMUNE Fagutvalet for oppvekst SULA KOMMUNE Fagutvalet for oppvekst INNKALLING MØTE NR. 7/17 Møtedato: 21.11.2017 Møtestad: Rådhuset 4. etg. Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00. Varamedlemmer

Detaljer

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon.

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon. 100 000 Innbyggere 7,1 mrd Brutto driftsutgifter totalt i 2016 1 Innhold Område Pleie og omsorg Side 6 Område Side Kultur og idrett 21 Grunnskole 10 Sosiale tjenester 23 Vann og avløp 13 Helse 25 Barnehage

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 Side 1 av 17 Innhold INNLEDNING... 3 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 2 RESSURSBRUK... 7 2.1 Alle tjenester... 7 2.2 Grunnskole... 8 2.3 Pleie

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Nesodden kommune. Økonomianalyse Rapport

Nesodden kommune. Økonomianalyse Rapport Nesodden kommune Økonomianalyse 20 Rapport 30. mai 2016 R9417 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Nesodden kommune R9417 Rapportens tittel: Nesodden økonomianalyse 20 Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Bjørn

Detaljer

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Sande kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016 Nøkkeltallshefte 2017 Vedlegg til årsrapport 2016 Innhold Vurdering for kommunen... 3 Befolkningsutvikling... 7 Hovedtall drift... 18 Investering, finansiering, balanse... 20 Grunnskole... 25 Barnehage...

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Nøkkeltall Bodø kommune

Nøkkeltall Bodø kommune Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Volda kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016

Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Rådmannen 27.03.2017 Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 9 Økonomi - Netto driftsresultat

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2015

KOSTRA NØKKELTALL 2015 KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg

Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg Rådmann 10. april 2018 Innhold Vurdering for kommunen... 5 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 5 Hovedtall drift 7 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune KOSTRA og nøkkeltall kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Pleie og omsorg 20 6 16 348 16 364 17 682 16 872 16 356 Grunnskole

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Sammendrag/funn Våre beregninger viser at Vadsø kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) 1 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune 2018 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Kostra og nøkkeltall 2016

Kostra og nøkkeltall 2016 Kostra og nøkkeltall 2016 Vedlegg til årsmelding Hamar kommune Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 11 Økonomi - Brutto driftsinntekter

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017)

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017) KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017) 1 Hovedfunn/oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Skaun kommune 2017 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015

Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015 Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015 RÅDMANNENS FORSLAG 31. MAI 2016 Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Steinkjer Ringsaker Elverum Landet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Økonomiplan Forutsetninger

Økonomiplan Forutsetninger Økonomiplan 2017-2020 Forutsetninger Innhold Nøkkeltall vedtatt plan Skatteinntektene Folketall Makroøkonomiske rammebetingelser Rammevedtak Hva tror vi om statsbudsjettet? 5,00% Netto driftsresultat i

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt Saksfremlegg Saksnr.: 8/1761-3 Arkiv: 41 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURSER SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) 1 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune 2018 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 20172020 Budsjettrammer 2017 1. august Rollag kommune 2016 Versjon 1: Kommunaløkonomisk analyse 2013 2014 2015 KOSTRA Innhold 1 Innledning...

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Finanskomite 24. januar 2018

Finanskomite 24. januar 2018 Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 07.06.17 Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper RESULTATER, UTFORDRINGER OG MULIGHETER Kaare Granheim 1 Situasjon 31.12.16 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

ASSS - RAPPORTER - SAMMENLIGNING AV RESSURSBRUK OG KVALITET I DE 10 STØRSTE KOMMUNENE

ASSS - RAPPORTER - SAMMENLIGNING AV RESSURSBRUK OG KVALITET I DE 10 STØRSTE KOMMUNENE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806597 : E: 145 &14 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 28.10.2008 106/08 Bystyret 11.11.2008 ASSS

Detaljer

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth Drammen kommune 08.10.2013 Svein Lyngroth Evalueringsmetode Ulike metoder gir ulike perspektiver og svar Vår modell kontra ASSS evalueringen KOSTRA justert for behov basert på KRD sitt delkriteriesett

Detaljer

ÅRSBERETNING Vedlegg 2

ÅRSBERETNING Vedlegg 2 ÅRSBERETNING Vedlegg 2 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 2 av 24 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Befolkningsutvikling... 3 Hovedtall drift... 4 Økonomi - Brutto driftsresultat i prosent av brutto

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

Elverum kommune. Kostnadsgjennomgang. Analyse av kommunens ressursbruk sammenlignet med andre kommuner RAPPORT

Elverum kommune. Kostnadsgjennomgang. Analyse av kommunens ressursbruk sammenlignet med andre kommuner RAPPORT Elverum kommune Kostnadsgjennomgang Analyse av kommunens ressursbruk sammenlignet med andre kommuner RAPPORT 21. august 214 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Foreløpig versjon grunnlagsdokument pr

Foreløpig versjon grunnlagsdokument pr Foreløpig versjon grunnlagsdokument pr 20.05.2015 Til formannskapets handlings- og økonomiplan seminar 10. og 11. juni Innledning Rådmannen ønsker å lage en relativt kort beskrivelse av offentlig tilgjengelig

Detaljer

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Service - Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Statsbudsjettkonferanse 7. oktober 2016 Service Statsbudsjettets virkning for Holmestrand Oppstillingen nedenfor viser at Holmestrand

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomianalyse Grimstad 2018 RAPPORT 2019

Økonomianalyse Grimstad 2018 RAPPORT 2019 Økonomianalyse Grimstad 2018 RAPPORT 2019 GRIMSTAD KOMMUNE OPPDRAGSGIVER: RAPPORT NR: Grimstad kommune R1020723 RAPPORTENS TITTEL: Økonomianalyse Grimstad 2018 ANSVARLIG KONSULENT: KVALITETSSIKRET AV:

Detaljer

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr ) KOSTRA-nøkkeltall (reviderte nøkkeltall pr. 15.06.11) Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no, publisert 15.06.11 Forklaring til kolonnene: Gj. snitt, består av gjennomsnittstall

Detaljer